__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Ergonomi SARA EWESON

STINA ZEGARRA WILLQUIST

Lärarhandledning


Introduktion till lärarhandledningen Lärarhandledningen är ett komplement till läroboken. Syftet med lärarhandledningen är att den ska vara ett stöd för läraren. Handledningen börjar med Skolverkets beskrivning av ämnesplan och kursplan och det följs av en matris över kunskapskraven. Därefter följer en sammanfattning om Skolverkets tankar om bedömning utifrån skriften Bedömning i yrkesämnen – dilemman och möjligheter. Denna skrift är en bra hjälp för att förstå hur ämnesplan och kursplan är utformad med de olika kunskapskraven och hur bedömning och betygsättning kan gå till. Varje kapitel i lärarhandledningen innehåller: • Introduktion till kapitlet • Lösningsförslag till bokens instuderingsfrågor • Uppgifter och övningar • Boktips och länkar Uppgifterna och övningarna är utformade på ett sådant sätt att elevernas entreprenöriella förmågor, såsom nyfikenhet, kreativitet och initiativförmåga, stimuleras. Det gör att uppgifterna och övningarna ofta innebär att eleverna ska skapa något eget, till exempel skapa en broschyr eller hålla i en föreläsning. Kursen Ergonomi har flera praktiska moment. Därför har vi många övningar i lärarhandledningen. Övningarna är inte tänkta att betygsättas utan är tänkta som övning för eleverna i praktiska uppgifter. Självklart kan du själv koppla relevanta kunskapskrav till övningarna om du vill. Boktipsen och länkarna är en möjlighet för att låta eleverna fördjupa sig i litteratur och digitalt material.

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

4


Innehållsförteckning Skolverkets texter ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6 Skolverket beskrivning av ämnet Hälsa ����������������������������������������������������������������������������������� 6 Skolverkets beskrivning av kursen Ergonomi ������������������������������������������������������������������������� 7 Kunskapsmatris ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10 Sammanfattning av Skolverkets publikation Bedömning i yrkesämnen – dilemman och möjligheter ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 12 Kapitel 1 – Detta är ergonomi ����������������������������������������������������������������������������������������������� 14 Lösningsförslag till instuderingsfrågor ����������������������������������������������������������������������������������� 15 Uppdrag ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17 Övningar ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 26 Boktips och länkar �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 27 Kapitel 2 – Arbetsmiljön påverkar din hälsa och ditt välbefinnande ��������������������������� 29 Lösningsförslag till instuderingsfrågor ����������������������������������������������������������������������������������� 30 Uppdrag ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 34 Övningar ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 38 Boktips och länkar �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 44 Kapitel 3 – Hur vi fungerar tillsammans ����������������������������������������������������������������������������� 45 Lösningsförslag till instuderingsfrågor ����������������������������������������������������������������������������������� 46 Uppdrag ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 48 Övningar ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 51 Boktips och länkar �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 52 Kapitel 4 – Hjälpmedel och ergonomiska verktyg ������������������������������������������������������������� 53 Lösningsförslag till instuderingsfrågor ����������������������������������������������������������������������������������� 54 Uppdrag ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 58 Övningar ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 63 Boktips och länkar �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 64 Kapitel 5 – Gör arbetet på ett säkert sätt ����������������������������������������������������������������������������� 67 Lösningsförslag till instuderingsfrågor ����������������������������������������������������������������������������������� 68 Uppdrag ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 71 Övningar ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 76 Boktips och länkar �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 77

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

5


Kapitel 1 – Detta är ergonomi

Kapitel 1 – Detta är ergonomi Introduktion till kapitlet Kapitel 1 är en introduktion till ämnet ergonomi. Kapitlet ska ses som en inledning till kursen och ger ett bra avstamp till kommande kapitel. Här förklaras begreppet ergonomi samt varför det är viktigt med god ergonomi inom vård och omsorg. Kapitlet går även igenom olika lagar och bestämmelser som kan relateras till ergonomi. Arbetsmiljölagen tar en självklart stor plats och vi beskriver även olika föreskrifter från arbetsmiljöverket. Allt arbete inom vård och omsorg innebär en etisk aspekt. Detta tar vi upp i slutet av kapitel 1. Den etiska aspekten vi fokuserar på i kapitlet är yrkesetik och dess olika etiska principer. Kapitel 1 anknyter till två punkter i det centrala innehållet: • Begreppet ergonomi samt ergonomi som kunskapsområde. • Yrkesetik i arbetet samt lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet.  

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

14


Kapitel 1 – Detta är ergonomi

Lösningsförslag till bokens instuderingsfrågor 1. Vad innebär ergonomi? Med ergonomi menas hur du kan lära dig att arbeta på bästa sätt utifrån dina arbetsförhållanden. Det innebär också hur du kan anpassa själva jobbet efter dig som arbetar. Detta gäller både på individnivå och organisationsnivå. Det är arbetsgivaren som är ansvarig för att de anställda har en arbetsmiljö som är ergonomisk och hälsosam, både fysiskt och psykiskt. 2. Ge exempel på vad som kan ingå i fysisk respektive psykosocial arbetsmiljö. Den fysiska arbetsmiljön handlar till exempel om att arbetsplatsen har lampor som fungerar och har rätt hjälpmedel så att personalen kan utföra sitt arbete på bästa sätt. Den psykosociala arbetsmiljön handlar om att vi mår bra på vår arbetsplats, både med arbetsuppgifter och kollegor. Det kan till exempel innebära att vi har en bra arbetsbelastning och inte upplever för mycket stress och att all personal kommer överens på arbetsplatsen så att ingen upplever sig utanför gemenskapen. 3. Hur ska man arbeta systematiskt med arbetsmiljön? • Det behöver finnas en arbetsmiljöpolicy. I denna policy beskriver man målet för arbetsmiljöarbetet och hur man ska nå dit. All personal ska känna till policyn. • Alla i personalen ska vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet så arbetsgivaren behöver fördela arbetsmiljöuppgifterna i personalgruppen. • Arbetsgivaren behöver sedan se till att all personal har de kunskaper som behövs om arbetsmiljöuppgifterna. • Nästa steg är att kontinuerligt undersöka hur arbetsmiljön är. Det kan man göra genom till exempel skyddsronder och samtal med personalen. • I undersökningarna behöver man se om det finns några risker i arbetsmiljön. Det kan till exempel vara ett hjälpmedel som inte fungerar. • Arbetsgivaren behöver sedan åtgärda riskerna som finns eller ta fram en handlingsplan för de åtgärder som inte kan åtgärdas direkt. Det kan till exempel vara att personalen upplever mycket stress och det kan vara svårt att åtgärda direkt. • Sista steget är att utvärdera arbetsmiljöarbetet och dokumentera. 4. Vem är ytterst ansvarig för arbetsmiljön på arbetsplatsen? Arbetsgivaren.

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

15


Kapitel 1 – Detta är ergonomi

5. Hur fungerar skyddsronder? Skyddsombuden måste regelbundet göra skyddsronder. Syftet med detta är att upptäcka om det finns risker i arbetet som kan innebära att man inte kan arbeta optimalt eller rent av kan skada sig. Det vanligaste är att man under dessa ronder tittar på den fysiska arbetsmiljön, till exempel genom att kontrollera att alla hjälpmedel fungerar som de ska. Ett bra sätt att göra en skyddsrond är att gå runt på arbetsplatsen. Det är bra om man även gör skyddsrond utifrån den psykosociala arbetsmiljön. Då undersöker man hur medarbetarna mår på sitt arbete. Alla skyddsronder ska dokumenteras på något sätt. De som går skyddsronden antecknar vad som kan innebära en risk och kan även ta fram en plan för hur man kan åtgärda risken. Det är sedan arbetsgivaren som tar beslut om åtgärder. 6. Vad innebär människovärdesprincipen? Denna princip innebär att alla människor är lika mycket värda och ska behandlas lika. 7. Vad menas med behovs- och solidaritetsprincipen? Med behovs- och solidaritetsprincipen menas att resurser ska fördelas efter behov. Det ska satsas mest resurser på de individer och de verksamheter som har störst behov. Med solidaritet menas att alla ska få lika bra möjligheter till vård och att alla ska nå bästa möjliga hälsa och livskvalitet. Framförallt ska man se till att de svagastes behov blir tillgodosedda. 8. Vad menas med kostnadseffektivitetsprincipen? Vård och omsorgen ska försöka få till en bra balans mellan kostnader och resurser utifrån att få så bra effekt på hälsa och livskvalité som möjligt. Människovärdesprincipen och behovs- och solidaritetsprincipen går före kostnadseffektivitetsprincipen. 

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

16


Kapitel 1 – Detta är ergonomi

Uppdrag Till läraren I lärarhandledningen finns uppdrag till varje kapitel. Dessa uppdrag är skrivna direkt till eleven och tilltalar denne. Det gör att du som lärare enkelt kan kopiera, skriva ut och använda uppdragen. Här under rubriken ”Till läraren” beskriver vi uppdragen så att du snabbt kan skaffa dig en uppfattning om hur och när du vill använda dem. Vi beskriver även sådant som kan vara bra att veta för dig som lärare men som inte passar att skriva i själva uppdraget som delas till eleverna. Uppdrag – Fallbeskrivning Detta uppdrag innehåller samma fallbeskrivning som i elevboken men frågeställningarna kopplar till hela kapitlets innehåll. Syftet med uppdraget är att eleven läser fallbeskrivningen och använder all kunskap som de har lärt sig under kapitlet för att svara på frågeställningarna. I uppdraget finns även koppling till kursens kunskapskrav så att eleven enkelt kan se de olika bedömningsnivåerna. Uppdraget kan antingen göras som enskild uppgift där eleven lämnar in sina svar eller som uppgift i grupp där eleverna diskuterar och resonerar kring frågorna. Vilken form du väljer beror på vad som passar bäst för din klass/grupp. Uppdrag – Skyddsrond I detta uppdrag får eleverna testa att göra det praktiska arbetet med att kontrollera skolans eller sin arbetsplats lokaler. Det finns instruktioner, koppling till kursens kunskapskrav samt en blankett att använda. Eleverna får tillfälle att väcka sitt engagemang för arbetsmiljö. Uppdrag – Förebyggande arbetsmiljö I uppdraget ”Skyddsrond” får eleverna inspektera och fundera på hur man kan åtgärda arbetsmiljön men i detta uppdrag ska de istället fördjupa sig i hur man arbetar förebyggande. Uppdraget innebär också att eleverna får stifta bekantskap med arbetsmiljöverkets hemsida samt material.

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

17


Kapitel 1 – Detta är ergonomi

Uppdrag – Fallbeskrivning Jonas har precis studerat klart på Vård- och omsorgsprogrammet och har fått en timanställning på ett demensboende i västra Sverige. Idag är det första dagen på arbetet och Jonas träffar chefen Anja för en introduktion. Anja går igenom dokument med rutiner för arbetet och gör en längre introduktion i boendets strävan efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats. Hon vet att arbetet som undersköterska på boendet är roligt och stimulerande, men att det även kan vara tungt, både fysiskt och psykosocialt. Hon vill försöka underlätta arbetet så gott det går med de resurser som finns till hands. Anja frågar Jonas om han har läst kursen Ergonomi vilket Jonas tyvärr inte har. Anja bokar då in en tid för Jonas tillsammans med skyddsombudet Ariel. Nästa dag träffas Jonas och Ariel och går igenom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ariel förklarar att Anja är en chef som lägger stor vikt vid arbetsmiljöfrågor och strävar efter att personalen ska ha bra hälsa på arbetsplatsen. Ariel ger Jonas den senaste systematiska arbetsmiljöplanen. Jonas läser noggrant igenom det som står i planen, som verkar genomarbetad. När Jonas läst färdigt tar Ariel med honom runt på boendet. Ariel visar Jonas vilka ergonomiska hjälpmedel som finns och hur han kan använda sig av dessa. Ariel visar också Jonas olika lyft och vridtekniker som han kan göra för att underlätta arbetet och minska risken för belastningsskador. När Jonas kommer hem är huvudet fullt. Hur ska han komma ihåg allt? Men han känner sig lugn och trygg. Personalgruppen verkar mån om varandra och verkar stötta varandra. Svara på följande frågeställningar: • Vilka lagar och regler styr boendet där Jonas ska börja arbeta? • På vilket sätt påverkar dessa lagar och regler det dagliga arbetet på boendet? • På vilket sätt följer Anja arbetsmiljölagen när hon introducerar Jonas? Kunskapskrav för uppdraget Betyget E Eleven använder med viss säkerhet centrala begrepp och teorier. Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser inom aktuellt område och tar med viss säkerhet utgångspunkt i dessa i sitt arbete.

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

18


Kapitel 1 – Detta är ergonomi

Betyget C Eleven använder med viss säkerhet centrala begrepp och teorier. Eleven redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser inom aktuellt område och tar med viss säkerhet utgångspunkt i dessa i sitt arbete.

Betyget A Eleven använder med säkerhet centrala begrepp och teorier. Eleven redogör utförligt och nyanserat för lagar och andra bestämmelser inom aktuellt område och tar med säkerhet utgångspunkt i dessa i sitt arbete.

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

19


Kapitel 1 – Detta är ergonomi

Uppdrag – Skyddsrond Uppdraget går ut på att du och dina klasskamrater ska gå en skyddsrond utifrån den fysiska miljön på skolan. Använd protokollet. Diskutera sedan i smågrupper det ni har kommit fram till utifrån frågeställningarna: • Vad är bra i den fysiska miljön? Motivera varför detta är bra. • Vad kan bli bättre? Motivera varför detta kan bli bättre. • Ge förslag på konkreta förbättringsinsatser. Lämna gärna in era tankar och reflektioner till skolans elevskyddsombud, skyddsombud eller till rektorn. I protokollet står vissa termer och uttryck som man brukar använda när man pratar om arbetsmiljö. Det är därför bra att gruppen först går igenom protokollet och diskuterar eller tar reda på vad de olika orden betyder. Se till exempel till att gruppen har samma uppfattning om vad dessa ord betyder: skick, allmänbelysning, utrymningsväg, elinstallation, förteckning, fast installation. Kunskapskrav för uppdraget Betyget E Eleven redogör översiktligt för kunskapsområdet ergonomis betydelse för människors hälsa och välbefinnande. I redogörelsen använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier. Eleven identifierar med viss säkerhet risker för skador i arbetet samt diskuterar översiktligt utifrån några exempel konsekvenser då rätt respektive felaktig teknik används. Betyget C Eleven redogör utförligt för kunskapsområdet ergonomis betydelse för människors hälsa och välbefinnande. I redogörelsen använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier. Eleven identifierar med viss säkerhet risker för skador i arbetet samt diskuterar utförligt utifrån några exempel konsekvenser då rätt respektive felaktig teknik används. Betyget A Eleven redogör utförligt och nyanserat för kunskapsområdet ergonomis betydelse för människors hälsa och välbefinnande. I redogörelsen använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier.

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

20


Kapitel 1 – Detta är ergonomi

Eleven identifierar med säkerhet risker för skador i arbetet samt diskuterar utförligt och nyanserat utifrån några exempel konsekvenser då rätt respektive felaktig teknik används. Eleven använder och underhåller med säkerhet ergonomiska verktyg och annan teknisk utrustning.  

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

21


Kapitel 1 – Detta är ergonomi

Exempel på skyddsrond 1. Är utrymningsvägarna fria? Kommentar Ansvarig 2. Är utrymningsvägarna markerade och lätta att nå? Kommentar Ansvarig 3. Finns beredskap för första hjälpen, t ex förbandsutrustning (utmärkt med skyltar) och utbildad personal? Kommentar Ansvarig 4. Finns det brandsläckare och hålls dessa i bra skick? Kommentar Ansvarig 5. Är branddörrar stängda och/eller fungerar automatisk stängning av branddörrar? Kommentar Ansvarig 6. Är elinstallationerna i bra skick? Kommentar Ansvarig 7. Finns ställen med halkrisk, som behöver åtgärdas t ex med halkskydd? Kommentar Ansvarig 

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

22


Kapitel 1 – Detta är ergonomi

8. Finns aktuell förteckning över farliga ämnen på arbetsplatsen? Kommentar Ansvarig 9. Finns säker förvaring för farliga ämnen? Kommentar Ansvarig 10. Finns dragskåp/utsug i NO-salar och träslöjd? Finns fungerande kontrollrutin? Kommentar Ansvarig 11. Finns tillgång till nöddusch eller ögondusch där farliga ämnen hanteras? Kommentar Ansvarig 12. Förekommer hälsobesvär som irritationer i ögon, näsa, hals, huvudvärk, trötthet? Kommentar Ansvarig 13. Är inomhustemperaturen tillfredsställande? Kommentar Ansvarig 14. Finns det fuktskador? Kommentar Ansvarig 

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

23


Kapitel 1 – Detta är ergonomi

15. Förekommer konstig lukt i lokalerna? Kommentar Ansvarig 16. Fungerar ventilationen tillfredsställande? Kommentar Ansvarig 17. Är lokalerna och närmaste omgivning rökfri? Kommentar Ansvarig 18. Fungerar städningen bra? Finns det brister på enskilda punkter? Kommentar Ansvarig 19. Är allmänbelysningen tillräcklig i lokalerna? Kommentar Ansvarig 20. Förekommer störande bakgrundsljud från fasta installationer, t ex ventilation? Kommentar Ansvarig 

Datum Underskrift ------------------- ------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

24


Kapitel 1 – Detta är ergonomi

Uppdrag – Förebyggande arbetsmiljöarbete Gå in på Arbetsmiljöverkets hemsida och välj avdelningen för hälso- och sjukvård. Där finns information om hur man kan arbeta förebyggande för att skapa en bra arbetsmiljö. https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/halso--och-sjukvard/forebyggande---att-skapa-enbra-arbetsmiljo/. Läs hur man kan arbeta förebyggande med arbetsmiljö inom hälso- och sjukvård. Välj ut tre saker som du tycker är viktigast. Beskriv dessa och motivera utifrån centrala begrepp och teorier varför du tycker att detta är viktig. I din motivering tar du även upp aktuella lagar och bestämmelser som styr.

Kunskapskrav för uppdraget Betyget E Eleven redogör översiktligt för kunskapsområdet ergonomis betydelse för människors hälsa och välbefinnande. I redogörelsen använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier. Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser inom aktuellt område och tar med viss säkerhet utgångspunkt i dessa i sitt arbete. Betyget C Eleven redogör utförligt för kunskapsområdet ergonomis betydelse för människors hälsa och välbefinnande. I redogörelsen använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier. Eleven redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser inom aktuellt område och tar med viss säkerhet utgångspunkt i dessa i sitt arbete. Betyget A Eleven redogör utförligt och nyanserat för kunskapsområdet ergonomis betydelse för människors hälsa och välbefinnande. I redogörelsen använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier. Eleven redogör utförligt och nyanserat för lagar och andra bestämmelser inom aktuellt område och tar med säkerhet utgångspunkt i dessa i sitt arbete.

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

25


Kapitel 1 – Detta är ergonomi

Övningar Övning – Kommunens arbete med ”Hälsa i arbetet” Gå in på www.folkhalsomyndigheten.se och läs om målområde 4 – Hälsa i arbetet. Gå sedan in på din kommuns hemsida och se hur man arbetar med målet i din kommun. Jämför sedan med övriga klasskamraters kommuner och se om det finns några gemensamma nämnare.

Övning – Träning Diskutera tillsammans i grupper om fyra personer utifrån följande frågeställningar: • Vad tränar du? • Vilken effekt har denna träning på kroppen? Vilken sorts träning tror du att du skulle ha nytta av inom ditt framtida yrke?

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

26


Kapitel 1 – Detta är ergonomi

Boktips och länkar Fördjupningslitteratur inom Ergonomi Sundelöv, Andersson, S (2011) En ergonomisk handbok i det dagliga vårdarbetet. Lund: Studentlitteratur.

Lagar och bestämmelser inom området arbetsmiljö och ergonomi Arbetsmiljölag (1977:1160) Svensk författningssamling 1977:1160 Arbetsmiljöförordning (1977:1166) Svensk författningssamling 1977:1166 Belastningsergonomi (AFS 2012:2), föreskrifter Diskrimineringslag (2008:567) Svensk författningssamling 2008:567 Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) Svensk författningssamling 2017:30 Skollag (2010:800) Svensk författningssamling 2010:800

Intressanta länkar om Ergonomi Karolinska universitetssjukhuset Detta är en etisk plattform för hälso- och sjukvården från Karolinska universitetssjukhuset http://www.karolinska.se/for-patienter/din-vard-pa-karolinska/etik-pa-karolinska/ Arbetsmiljöverkets hemsida Här finns det mycket information om vilka regler och riktlinjer det finns inom arbetsmiljö och ergonomi www.av.se Arbetsmiljöverkets hemsida om arbetsställningar och belastning www.av.se/halsa-och-sakerhet/arbetsstallning-och-belastning---ergonomi/ Arbetsmiljöverkets hemsida om hälsa och säkerhet inom hälso- och sjukvård www.av.se/halsa-och-sakerhet/halso--och-sjukvard/ Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

27


Kapitel 1 – Detta är ergonomi

Arbetsmiljöverkets hemsida om förebyggande arbete för en god arbetsmiljö www.av.se/halsa-och-sakerhet/halso--och-sjukvard/forebyggande--att-skapa-en-bra-arbetsmiljo/

Checklistor Detta är olika checklistor för systematiskt arbetsmiljöarbete på skolor https://www.av.se/globalassets/filer/checklistor/skolor-checklista-systematisktarbetsmiljoarbete-skolan-2013-2016.pdf https://www.saco.se/globalassets/lokala-webbplatser/goteborg-stad/dokument/fackligforetradare/arbetsmiljo/checklista_skolor.pdf Systematiskt arbetsmiljöarbete Detta är en film om systematiskt arbetsmiljöarbete från arbetsmiljöverket. Den heter Introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete för arbetsgivare och finns på Arbetsmiljöverkets youtube-konto. https://www.youtube.com/watch?v=QXlxZK2wGNs#action=share

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

28


Ergonomi SARA EWESON

STINA ZEGARRA WILLQUIST

Lärarhandledning

Ergonomi, Lärarhandledning är ett komplement till läroboken Ergonomi. Lärarhandledningen följer lärobokens indelning så att du enkelt hittar material och idéer för att planera och variera din undervisning. Till varje kapitel finns: • Beskrivning av kapitlets innehåll och syfte • Lösningsförslag till bokens instuderingsfrågor • Övningar som låter eleverna repetera och fördjupa sig i kapitlet • Uppdrag med koppling till kursens kunskapskrav • Boktips och länktips Lärarhandledningen innehåller också en bedömningstabell med kunskapskrav för kursen som underlättar vid bedömning av eleven.

Profile for Smakprov Media AB

9789140697172  

9789140697172  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded