9789140668363

Page 1

Ingela Thunman, Mirja Timling

HAPPY

,

TEACHER'S GUIDE Year

4Contents Förord ...................................................................................

4

Så här arbetar du med HAPPY ..................

4

Målöversikt ...................................................................... 6 Mål och centralt innehåll .............................. 12 Unit 1 Family

.............................................................. Extra ........................................................................................ Grammar repair ................................................................ Self test ...................................................................................

Unit 8 Food ..................................................................... 60

18 18 20 22

Extra ......................................................................................... 60 Grammar repair ................................................................ 63 Self test ................................................................................... 65

Unit 2 Pets and Animals .................................. 24

Unit 9 School ................................................................ 67

Extra ........................................................................................ 24 Grammar repair ................................................................ 26 Self test ................................................................................... 28

Extra ......................................................................................... 67 Grammar repair ................................................................ 71 Self test ................................................................................... 73

Unit 3 Friends............................................................... 30

Unit 10 Travelling ................................................... 75

Extra ........................................................................................ 30 Grammar repair ................................................................ 33 Self test ................................................................................... 35

Extra ......................................................................................... 75 Grammar repair ................................................................ 77 Self test ................................................................................... 79

Unit 4 Colours and Numbers

Unit 11 Sport ............................................................... Extra ......................................................................................... Grammar repair ................................................................ Self test ...................................................................................

....................... Extra ........................................................................................ Grammar repair ................................................................ Self test ...................................................................................

37 37 41 42

81 81 83 85

Unit 5 Clothes ............................................................. 44

Unit 12 Ghosts and Mysteries .................... 86

Extra ........................................................................................ 44 Grammar repair ................................................................ 46 Self test ................................................................................... 47

Extra ......................................................................................... 86 Grammar repair ................................................................ 87 Self test ................................................................................... 88

Unit 6 Hobbies

Games ................................................................................... 89

........................................................... Extra ........................................................................................ Grammar repair ................................................................ Self test ...................................................................................

49 49 51 53

Unit 7 Weather and Seasons .......................... 55

Diagnostic Tests ...................................................... 100 Körkort ............................................................................. 130

Extra ......................................................................................... 55 Grammar repair ................................................................ 58 Self test ................................................................................... 59

40668363_1.10_Inlaga.indd 3

2022-04-04 11:44


! a k s l e g n e i n e l å m t o M En elitidrottare vet vart hen ska, tar sig dit på sitt eget sätt och kontrollerar på träningarna att hen är på rätt väg mot sitt mål. Efter veckor av träning hämtar hen ut sin medalj, ett kvitto på sin insats. Det är så vi vill se att eleverna ser på sin inlärning i engelska. Alla ska vara väl medvetna om målen, vilka vägar som finns dit och kunna kontrollera sig själva under vägen att det går mot rätt håll. Målen är desamma för alla men vägen dit kan se olika ut. Happy år 4 är upplagd så att alla elever ska få en väg som passar just dem. Till varje unit finns nedskrivet vilka mål som ska uppnås när eleven arbetat klart med ett kapitel. Texterna i textboken och övningarna i övningsboken är anpassade för att tillgodose alla elevers olika behov och är markerade med prickar uppe i högra hörnet på sidorna i textboken och övningsboken. Vi anser att målmedvetna elever klarar målen! Ingela och Mirja

40668363_1.10_Inlaga.indd 4

2022-04-04 11:44


Så här jobbar du med Happy Year 4: Målöversikt: På sidan 6-7 finns en målöversikt med målen i workbook samlade på en överskådlig sida där lärare och elever tydligt kan se vilka mål som finns för varje unit. Det kan användas för att ”pricka av” vilka mål som eleven har uppnått eller som verktyg för eleven självskattning.

Planeringsmatris: Här får du som lärare en översikt över hur det centrala innehållet i engelska för 4-6 behandlas i Happy. Här finns även plats för dig och dina elever att lägga en planering för arbetet med Happy.

Målmatris: Här ser du hur målen i Happy överensstämmer med kursplanen i engelska 4-6. Matrisen ska på ett tydligt sätt visa för eleven vilka delar av kursplanen som Happy berör. Här finns också utrymme för att fylla i eventuella utvecklingsområden för eleven. En del av målformuleringarna i workbook ligger som övergripande mål eftersom de tränas i varje unit. Vissa av målen i workbook tränar två moment. De kan då förekomma på flera ställen i matrisen under olika rubriker.

Nivåer i Happy

I Teacher’s Guide hittar du dessutom:

● A-texter Här hittar du lättlästa texter i textboken samt handfasta och lättfattliga övningar i övningsboken som ska ge en bra grund till alla elever, oavsett lärstil och motivation. Här finns också basgrammatik och hörövningar.

Självtest efter varje unit: Dessa är tänkta att användas som en avstämning innan diagnosen efter var femte kapitel. Är eleven på rätt väg? Har den uppnått målen för kapitlet? Kan den gå vidare? Självtesten kan göras muntligt eller skriftligt beroende på elev. Det viktiga är att läraren och eleven kan se att eleven är på rätt väg.

● ● B-texter Texterna i textboken och övningarna i övningsboken ställer högre krav på elevens läsförståelse och skriftliga färdigheter. Dessa texter kan dock anpassas till de elever som har svårt med engelska genom att övningarna görs muntligt.

Reparationsövningar (Grammar repair): Upptäcker du på ett självtest eller efter en diagnos att en elev behöver förstärka vissa grammatiska moment så hittar du reparationsövningar till varje kapitel.

● ● ● C-texter Dessa texter och övningar är anpassade för de elever som jobbar snabbt, har lätt för engelska och vill ha utmaningar. Övningarna kan göras ganska självständigt och kräver ibland det lilla extra. Arbeta med alla elever på A-nivån i textbook och workbook för att säkra att samtliga får med sig ordförråd, hörförståelse och grammatik. De flesta arbetar också vidare gemensamt på B-nivån för att sedan använda C-nivån och extratexterna för individualisering.

Diagnos: Det finns tre diagnoser som testar elevernas måluppfyllelse – diagnos 1 för unit 1 till 3, diagnos 2 för unit 4-7 och diagnos 3 för unit 8-12. Man kan låta eleverna göra diagnoserna som de är men diagnosen går att använda som ett underlag för ett muntligt test. Alla diagnoser finns i två nivåer. Extraövningar: Till varje unit finns en eller flera extra övningar som kan användas efter eget val. Till några av kapitlen finns även en extra text med tillhörande läsförståelseuppgifter.

5 40668363_1.10_Inlaga.indd 5

2022-04-04 11:44


Travelling

3

Meningar och rutor med do/does Klipp ut och para ihop rätt mening med rätt form av do/does. (Går utmärkt att laminera!)

Does

… I like to watch TV?

… Stella eat pizza?

… you like hamburgers?

… we run fast?

… he like to dance?

When … you play tennis?

How … you do?

Why …Hillary cry?

What animals … you like?

… your mother know you are here?

… you want to play?

… the cat sleep in your bed?

… you like ice cream?

… Sam like dogs?

Where … the prince meet the witch?

How … Peter feel about you?

… you girls sing in a choir?

… we eat a lot?

Yes, you …

What can I … for you?

… Sarah like Rick?

Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Travelling

Do

They … not like cricket.

78

My name is: Grammar Repair – Unit 10

HAPPY HAPPY


My name is: ____________________________________________________________

s

elf test - unit 10

Mål!

Skriv och/eller berätta om minst fyra olika transportmedel.

Jag kan olika transportmedel.

1. ________________________________________________________ 2. ________________________________________________________ 3. ________________________________________________________ 4. ________________________________________________________

Mål!

Skriv och/ eller berätta hur du tar dig till skolan och hur lång tid det tar. Jag kan berätta hur jag tar mig till skolan och hur lång tid det tar.

___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

Mål!

Mål!

Jag hängde med och förstod hörövningen och vad texten handlade om. Jag förstod hörövningen.

£

Väldigt bra

£

Ganska bra

£

Det var svårt

Översätt skriftligt och/eller muntligt till svenska. Jag kan possessiva pronomen.

1. my:

__________________

3. his:

__________________

4. her:

__________________

5. its:

__________________

Travelling

Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB

2. your: __________________

6. our: __________________ 7. your: __________________ 8. their: __________________

HAPPY HAPPY

Self test – Unit 10

79


My name is: ____________________________________________________________

s

elf test - unit 12

Mål!

Skriv och/eller berätta vad fem sagor heter på engelska:

Jag kan namnen på fem sagor på engelska.

1. ________________________________________________________ 2. ________________________________________________________ 3. ________________________________________________________ 4. ________________________________________________________ 5. ________________________________________________________

Mål!

Mål!

Jag hängde med och förstod hörövningen och vad texten handlade om. Jag förstod hörövningen.

£

Väldigt bra

£

Ganska bra

£

Det var svårt

Översätt skriftligt och/eller muntligt. Jag kan använda genetiv t.ex. Linda’s cat.

1. Tims boll _________________________________________________ 2. Kates äpple _______________________________________________ 3. Janes häst ________________________________________________ 4. Mikes bok ________________________________________________ 5. Adams penna _____________________________________________ 6. Carols tröja _______________________________________________

88

Jag förstod vad texten handlade om och kan läsa en eller flera texter ur unit 12 högt.

Jag kan översätta någon eller alla texterna i unit 11 sidorna 76-81 från textboken skriftligt och/eller muntligt. Jag har också läst en eller flera av texterna högt. Översatt och läst för: __________________________________________

Self test – Unit 12

HAPPY HAPPY

Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Ghosts and Mysteries

Mål!


G

ame 1

TALK SHOW – Ask your guest

Låt eleverna arbeta två och två. En elev är reporter, en är gäst — t.ex. i ett TV-program, en talkshow. Den som är reporter får ett av dessa frågekort som stöd och ska sedan själv formulera frågor och intervjua sin gäst. Lägg gärna till följdfrågor. Låt eleverna gärna göra detta inför klassen!

Ask your guest about: Ask more questions about those things! Name and age

Favourite music/artist

His/her family

Favourite TV-programme

Fun things to do/like to do

Famous person he/she would like to meet – why? Biggest dream in life?

Ask your guest about: Ask more questions about those things! Name and age

Famous person he/she would like to be – why?

His/her family

Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Favourite holiday? – Where to? Why? With who?

Like to do after school

Ask your guest about: Name and age His/her family When he/she gets up in the morning – goes to bed Favourite animals – why?

HAPPY HAPPY

What he/she does together with friends The most important thing – to be a friend Famous person he/she would like to meet – why?

89


W

re HAPPY ea ,a re you?

HAPPY är Gleerups kompletta läromedelspaket i engelska för skolår 4-6. HAPPY Year 4-6 sätter fokus på • språklig kompetens • individualisering Materialet är uppdelat i A-C texter och övningar och kompletteras med en webb med interaktiva övningar som ger ytterligare ett sätt att träna och befästa engelskkunskaperna. HAPPY Year 4 består av: Textbook Workbook CD till Text- och Workbook Lärarmaterial Webb

Happy finns också för skolår 7-9.

Happy 4-6 har en tydlig målinriktad inlärningsgång som bygger på idéerna från Europeisk språkportfolio (ESP). I workbook finns målen till respektive unit för tala, läsa, skriva, lyssna och grammatik.

I lärarmaterialet finns självtest till varje unit som bygger på målen, diagnoser efter var tredje unit och övningar för de elever som behöver ytterligare träning.

ISBN 978-91-40-66836-3

9

7 8 9 1 4 0

6 6 8 3 6 3