__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


Omkrets och area

Välkommen! Kapitelstart Varje kapitel inleds med en bild på en vardagsnära situation och en fråga för att väcka intresse och nyfikenhet.

Vi utforskar

KAPITEL 5

David, Fatima, Alex och Elsa har 12 pappersremsor var. VI UTFORSKAR

pappersremsor för att pröva om det stämmer.

VI LÄR VI LÄR David bildar en kvadrat.

4

·

Det är fyra sidor och varje sida är tre meter. Hur lång omkrets har sexhörningen?

3m

Elsa bildar en sexhörning. 6 · 2m=

m

Omkretsen är c)

m.

d)

3 m + 3 m + 3 m + 3 m = 12 m 4 · 3 m = 12 m

Vi övar

Den sammanlagda längden runt en form kallas omkrets.

Omkretsen är 12 m.

Påståendet stämmer. Det går att bilda månghörningar som har samma omkrets men olika form. Omkretsen är cm. Omkretsen är cm.

130

VI ÖVAR OMKRETS OCH AREA VI

KAPITEL 5

På vilka olika sätt kan du beräkna omkretsen?

1 Vilken omkrets har varje form? a)

b) du bilda en annan 12 m sammansatt Kan form som har en längre omkrets?

12 m

5m

5m 13 m

3 Rita tre sammansatta former som har omkretsen 15 cm. Omkretsen är m. Omkretsen är m.

Aktivitet

c)

12 m

d)

Rita i ditt räknehäfte.

AKTIVITET 10 m

Här får ni färdighetsträna praktiskt och samarbeta med era klasskamrater. Aktiviteten är direkt kopplad till lektionens innehåll och ni arbetar tillsammans i par eller i grupp.

Singma LB5B.indb 3

129

Använd pappersremsor för att pröva om det Använd stämmer.

som har samma omkrets men olika form. Stämmer det?

Här presenteras en eller flera lösningar till startuppgiften som ni gemensamt läser och reflekterar kring. För att bygga en god förståelse för området visas lösningarna utförligt med konkret material och med bilder, siffror och symboler.

Kunskapsloggen är en avslutande lektion i varje kapitel där ni tillsammans reflekterar över vad ni arbetat med och visar vad ni lärt er. De områden och begrepp som är i fokus i kapitlet presenteras här i punktform.

OMKRETS OCH AREA

Varje remsa representerar en meter. David, Fatima, Alex och Elsa har 12 pappersremsor var. De påstår att de kan bilda månghörningar Varje remsa representerar en meter. som har samma omkrets men olika form. De Stämmer påstår attdet? de kan bilda månghörningar

Vi lär

Kunskapslogg

Vilken omkrets och area har formerna?

VI UTFORSKAR

Varje lektion inleds med en noga utvald startuppgift där ni tillsammans får möjlighet att utforska och samtala kring det som är i fokus. Läraren ställer frågor som uppmuntrar alla i klassen att tänka, resonera och komma med förslag till lösningar.

Här övar ni gemensamt med fler uppgifter som knyter an till innehållet i lektionen. Tillsammans prövar och diskuterar ni möjliga lösningar där läraren lyssnar och guidar genom att ställa utvecklande frågor.

Kan ni sätta ihop formerna till en kvadrat eller en rektangel?

LEKTION

1 Beräkna omkrets

NI BEHÖVER

ARBETA I PAR Turas om att vara A och B. A

Rita en sammansatt form med valfri omkrets.

B

Rita två andra sammansatta former med samma omkrets som den första formen.

4m

Omkretsen är

132

m.

OMKRETS OCH AREA

Omkretsen är

m.

Hur många olika former kan du rita med samma omkrets?

KAPITEL 5

ÖVNINGSBOKEN s. 126–127

Kolla vad vi kan! LEKTION 2

OMKRETS OCH AREA

137

2020-12-22 15:26


Innehåll

Hej! Du möter oss i boken.

KAPITEL 1 Numeriska och algebraiska uttryck 7 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Upptäcka prioriteringsregler 8 Använda prioriteringsregler 12 Använda prioriteringsregler 15 Numeriska och algebraiska uttryck 18 Skriva algebraiska uttryck 21 Upptäcka växande mönster 24 Beskriva växande mönster 27 Kunskapslogg 30 Elin

KAPITEL 2 Decimaltal 31 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Tiondelar 32 Hundradelar 35 Upptäcka tusendelar 40 Tiondelar, hundradelar och tusendelar 43 Jämföra och storleksordna decimaltal 46 Från bråkform till decimalform 50 Addera och subtrahera decimaltal 54 Multiplicera decimaltal 58 Multiplicera decimaltal 60 Dividera decimaltal 63 Dubblera och halvera decimaltal 66 Kunskapslogg 70

Tom

Anna

Samir

KAPITEL 3 Längd, massa, volym och tid 71 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Omvandla längdenheter 72 Omvandla längdenheter 75 Omvandla massaenheter 78 Omvandla massaenheter 81 Omvandla volymenheter 85 Omvandla volymenheter 89 Omvandla tidsenheter 92 Omvandla tidsenheter 94 Kunskapslogg 98

Lovisa

Alex

Singma LB5B.indb 4

2020-12-22 15:26


KAPITEL 4 Vinklar och geometriska former 99 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Parallella och rätvinkliga linjer 100 Symmetri i tvådimensionella former 104 Jämföra vinklar 108 Jämföra och mäta vinklar 111 Sortera och beskriva trianglar 115 Vinklar och räta linjer 119 Vinklar i trianglar 122 Vinklar i fyrhörningar 125 Kunskapslogg 128

Fatima

Oliver

KAPITEL 5 Omkrets och area 129 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Beräkna omkrets 130 Omkrets av sammansatta former 134 Beräkna area 138 Beräkna area 142 Area av trianglar 145 Area av sammansatta former 148 Kunskapslogg 152

David Elsa

KAPITEL 6 Statistik, sannolikhet och kombinatorik 153 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Beskriva typvärde 154 Upptäcka medelvärde och median Beräkna medelvärde 162 Skapa stapeldiagram 165 Använda linjediagram 168 Använda cirkeldiagram 171 Beskriva sannolikhet 174 Jämföra sannolikhet 177 Upptäcka kombinatorik 180 Använda kombinatorik 183 Kunskapslogg 186

158

Gustav Julia

Ordlista 187

Singma LB5B.indb 5

2020-12-22 15:26


Singma LB5B.indb 6

2020-12-22 15:26


1

Numeriska och algebraiska uttryck Hur kan vi beskriva mönstret?

figur 1

indata

figur 2

utdata

12

Vad händer med talen i maskinen?

Singma LB5B.indb 7

indata

4

TALMASKIN

KAPITEL 1

figur 3

utdata

18

6

TALMASKIN

Hur kan vi uttrycka det matematiskt?

NUMERISKA OCH ALGEBRAISKA UTTRYCK

7

2020-12-22 15:27


LEKTION

1 Upptäcka prioriteringsregler VI UTFORSKAR

13 10 8 11

47

9 12

36

12 kr

25

14 11

15 12

14 03cm

13

2

14

1

15

0 cm

Elin köper ett pennfodral och fem pennor. Oliver och Fatima köper var sin bok och var sitt sudd.

58

7 10

69

69

7 10

58 8 11 14 03cm 2 1

15

0 cm

14

kr

13

11

15 12

110 kr

14 11

25

13 10

36

9 12

47

65 kr

Kan ni skriva uttryck som visar vad de ska betala?

Hur mycket betalar Elin? Hur mycket betalar Oliver och Fatima sammanlagt?

VI LÄR Elin köper ett pennfodral för 65 kr och fem pennor för 11 kr styck. ?

5 · 11

65

65 + 5 · 11 = 65 + 55 = 120

65 + 5 · 11 är ett uttryck med både multiplikation och addition.

Vi multiplicerar först och adderar sedan.

Elin betalar 120 kr.

8

NUMERISKA OCH ALGEBRAISKA UTTRYCK

Singma LB5B.indb 8

KAPITEL 1 2020-12-22 15:27


Oliver och Fatima köper var sin bok för 110 kr och var sitt sudd för 12 kr. METOD 1 Vi multiplicerar först priset för varje sak med 2 och adderar sedan. ?

2 · 110

2 · 12

2 · 110 + 2 · 12 = 220 + 24 = 244

2 · 110 = 220 2 · 12 = 24

METOD 2 Vi adderar först priset för en bok och ett sudd och multiplicerar sedan med 2. ?

110 + 12

110 + 12

2 · (110 + 12) = 2 · 122 = 244

Vi använder en parentes för att visa att vi ska addera först.

110 + 12 = 122

Oliver och Fatima betalar 244 kr sammanlagt. När det är flera räknesätt i ett uttryck använder vi prioriteringsregler.

Prioriteringsregler 1. Gör beräkningar inom parentes.

Prioriteringsregler talar om i vilken ordning vi ska räkna.

2. Multiplicera och dividera. 3. Addera och subtrahera.

LEKTION 1 Singma LB5B.indb 9

NUMERISKA OCH ALGEBRAISKA UTTRYCK

9

2020-12-22 15:27


VI ÖVAR 12 kr

1 Samir köper två påsar med ris och tre liter mjölk.

MJÖLK

a) Vilket uttryck visar hur mycket han ska betala? A 3 · 9 + 2 · 12

B 39 + 12 · 2 · 3

C 2 · 39 + 3 · 12

D 2 · 12 + 3 · 39

b) Hur mycket ska Samir betala sammanlagt?

1l

RIS

39 kr

Multiplicera först och addera sedan.

40

2 Lovisa, David och Elsa köper en flaska äppeljuice och en hamburgare var till lunch.

kr

25 kr Ä ppeljuice

a) Vilka uttryck visar hur mycket de ska betala sammanlagt? A 2 · 25 + 2 · 40

B 3 · 25 + 3 · 40

C 2 · (25 + 40)

D 3 · (25 + 40)

0 ,3 l

Flera uttryck kan passa. Förklara varför.

b) Hur mycket ska de betala sammanlagt?

c) Hur kan vi uttrycka kostnaden för två flaskor äppeljuice och tre hamburgare?

10

NUMERISKA OCH ALGEBRAISKA UTTRYCK

Singma LB5B.indb 10

KAPITEL 1 2020-12-22 15:27


AKTIVITET ARBETA I GRUPPER OM FYRA

NI BEHÖVER

1

Slå alla fem tärningar en gång.

2

Spara de tärningar som visar samma tärningstal och slå resten max två gånger till.

3

Skriv ett uttryck som passar till de fem tärningarna.

4

Beräkna värdet av uttrycket. Jämför vem som får högst värde.

Vi kan skriva uttrycket så här. Värdet av uttrycket är 21. 2 · 3+3 · 5

2 · 3 + 3 · 5 = 6 + 15 = 21

ÖVNINGSBOKEN s. 6–7

LEKTION 1 Singma LB5B.indb 11

NUMERISKA OCH ALGEBRAISKA UTTRYCK

11

2020-12-22 15:27


LEKTION

2 Använda prioriteringsregler VI UTFORSKAR Hur kan vi ta reda på antalet röda prickar utan att räkna alla? Hur tror ni att Gustav och Anna tänker?

VI LÄR Gustavs metod. 3·3

1+3

Det här uttrycket beskriver Gustavs metod.

4 · (1 + 3) + 3 · 3 =

Steg 1 Gör beräkningen inom parentes. Steg 2 Multiplicera. Steg 3 Addera.

12

NUMERISKA OCH ALGEBRAISKA UTTRYCK

Singma LB5B.indb 12

1+3=4 4 · 4 = 16 3 · 3=9 16 + 9 = 25

KAPITEL 1 2020-12-22 15:27


Annas metod. 1+2+3 7·7

Det här uttrycket beskriver Annas metod.

7 · 7 – 4 · (1 + 2 + 3) = Steg 1 Gör beräkningen inom parentes. Steg 2 Multiplicera. Steg 3 Subtrahera.

1+2+3=6 7 · 7 = 49 4 · 6 = 24 49 – 24 = 25

Fatimas metod. 4·4

4 · 4+3 · 3=

3·3

Steg 1 Multiplicera. Steg 2 Addera.

4 · 4 = 16 3 · 3=9 16 + 9 =

Kan du komma på ännu fler sätt att ta reda på antalet röda prickar?

LEKTION 2 Singma LB5B.indb 13

NUMERISKA OCH ALGEBRAISKA UTTRYCK

13

2020-12-22 15:27


VI ÖVAR 1 Hur beräknar David och Oliver antalet prickar? Skriv uttryck som beskriver hur de gör. a) b)

2 ettor 2 treor 2 femmor 1 sjua

2 ettor 2 fyror 1 rektangel

2 Beräkna värdet av varje uttryck. a) 5 + 4 + 3 · 2 + 1 =

b) 5 + (4 + 3) · 2 + 1 =

Multiplicera innan du adderar.

Gör beräkningen inom parentes innan du multiplicerar.

c) 5 + 4 + 3 – 2 + 1 =

d) (5 + 4 + 3) – (2 + 1) = ÖVNINGSBOKEN s. 8–10

14

NUMERISKA OCH ALGEBRAISKA UTTRYCK

Singma LB5B.indb 14

KAPITEL 1 2020-12-22 15:27


LEKTION

3 Använda prioriteringsregler VI UTFORSKAR Använd de sex talen och de fyra 1 räknesätten för att bilda olika uttryck. Uttrycken får innehålla högst en parentes.

2

3

+ − ·

4

5

/ (

)

6

Varje tal får bara användas en gång per uttryck.

Kan ni bilda uttryck med värdena 1, 2, 3, 4 och så vidare?

VI LÄR Lovisa skriver det här uttrycket: 6 + 5 – 1 – 2 – 3 – 4 6+5–1–2–3–4=1

Addera och subtrahera från vänster till höger.

Samir skriver det här uttrycket: 3 · 4 + 2 – (6 + 5 + 1)

= = = =

3 · 4 + 2 – (6 + 5 + 1) 3 · 4 + 2 – 12 12 + 2 – 12 14 – 12 2

Gör beräkningen inom parentes först. Multiplicera sedan.

3 · 4 + 2 – (6 + 5 + 1) = 2

LEKTION 3 Singma LB5B.indb 15

NUMERISKA OCH ALGEBRAISKA UTTRYCK

15

2020-12-22 15:27


Fatima skriver det här uttrycket: 4 · 4 ·

6 –5–3–1 2

6 –5–3–1 2 Multiplicera och dividera först. Subtrahera sedan.

= 4 · 3–5–3–1 = 12 – 5 – 3 – 1 = 3 6 –5–3–1=3 2

4 ·

Elsa skriver det här uttrycket: 2 · (6 – 3) + 4 – 5 – 1 2 · (6 – 3) + 4 – 5 – 1

Räkna ut parentesen först och multiplicera sedan. Addera och subtrahera sist.

= 2 · 3+4–5–1 = 6+4–5–1 = 4

Kan du skriva uttryck där värdet är 5 eller 6?

2 · (6 – 3) + 4 – 5 – 1 = 4

VI ÖVAR 1 Beräkna värdet av varje uttryck. a) 4 · (3 + 2) + 1

c) 4 +

16

4 +3 · 1 2

8 –3 2

NUMERISKA OCH ALGEBRAISKA UTTRYCK

Singma LB5B.indb 16

b)

KAPITEL 1 2020-12-22 15:27


2 Sätt in en eller två parenteser så att uttrycken stämmer. a) 2 + 8 · 4 – 2 = 18

b) 2 + 8 · 4 – 2 = 20

c) 2 + 8 · 4 – 2 = 38

3 Vad betyder uttrycken? Para ihop. 7+3 · 9

11 + 5

(16 – 7) · 5

5 · 11

5 större än 11

5 gånger större än 11

7 adderat med produkten av 3 och 9

differensen av 16 och 7 multiplicerat med 5

AKTIVITET NI BEHÖVER

ARBETA I PAR Turas om att bilda uttryck. 1

Slå en tärning fyra gånger för att få fyra tal.

Skriv ned varje tal. 2

Slå tärningen en gång till för att få värdet av uttrycket.

3

Använd de första fyra talen och skriv ett uttryck som ger värdet. Ni får använda de fyra räknesätten och högst en parentes. 6 2

·

2

–2=4

ÖVNINGSBOKEN s. 11–12

LEKTION 3 Singma LB5B.indb 17

NUMERISKA OCH ALGEBRAISKA UTTRYCK

17

2020-12-22 15:27


LEKTION

8 Kunskapslogg VI UTFORSKAR Beskriv personernas ålder med algebraiska uttryck.

Jag är 3 gånger så gammal som David. Jag är 4 år yngre än David.

Jag är x år.

David

Jag är 61 år äldre än David.

mamma

lillasyster

Jag är hälften så gammal som David.

farfar

lillebror

I FOKUS använda prioriteringsregler tolka, skriva och beräkna numeriska uttryck tolka och skriva algebraiska uttryck tolka och beskriva växande mönster

Kolla vad vi kan!

ÖVNINGSBOKEN s. 24–27

30

NUMERISKA OCH ALGEBRAISKA UTTRYCK

Singma LB5B.indb 30

KAPITEL 1 2020-12-22 15:27


ORDLISTA B

A Algebraiska uttryck

Bråk

z 4 I algebraiska uttryck använder vi bokstäver som symboler för tal vi inte känner till. Bokstaven kan stå för olika tal och kallas för variabel.

Ett bråk är ett tal mellan två heltal. Det beskriver delar av ett heltal. 2 är ett tal skrivet i bråkform. 3 Vi läser det som 2 tredjedelar.

x+5

y–3

m · 6

Area Area är ett mått som talar om hur stor en yta är. Rektangelns area: höjd

bråkstreck

2 3

D Decimaltal

heltal 4 cm

tiondelar hundradelar

bas

arean = basen · höjden

4,237

Vi läser talet som 4 hela och 237 tusendelar.

tusendelar

decimaltecken

F

Triangelns area:

Frekvens – frekvenstabell

höjd 2 cm

4 cm

4·2 =4 2 Arean är 4 cm2.

täljare nämnare

Ett decimaltal består av heltal och tal mindre än 1 som skiljs åt av ett decimaltecken.

2 cm

4·2=8 Arean är 8 cm2.

2 3

bas

Frekvens beskriver det antal gånger ett resultat förekommer i en undersökning. Favoritfärg

arean = basen · höjden 2

Avprickning

Frekvens

gul

5

grön

10

blå

20

frekvenstabell

ORDLISTA Singma LB5B.indb 187

187 2020-12-22 15:33


13 : 17

0,01

5B

Si ngma

a

a

1m

Författare: Dr Yeap Ban Har, Pia Agardh och Josefine Rejler

1

b

b

0,01

1

a

b

LÄROBOK 5B 0,01

3 kg 5

A

0,55 l

a 3 kg 5

b

1m

3 0,01 1 kg 0,01 5

13 : 17

a

Singma matematik 5

1

1m

1m

3 kg 5

0,01

0,55 l

1m 1m

1m 3 kg 5

1

0,55 l

1m 0,55 l

1

A

3 kg 5

0,01

3 kg 5

0,55 l

1m

1m

0,55 l

1

0,01

0,55 l

Singma matematik 5B: 1

3 0,01 1 kg

3 kg 5

0,55 l

5

0,01

0,01

1 3 kg 5

1m

1

3 kg 5

A 1m

0,55 l

0,55 l

0,01

1m

0,01

A

A

1

1m

3 kg 5

1

13 : 17

A

A

0,01

0,55 l

3 kg 5

1m 1m

b

1m 1

1m

0,01

1m 0,55 l

a

1m

3 kg 5

A

0,55 l

0,55 l

1 3 kg 5

A

13 : 17

0,01

5B

1m 1m

Si ngma

1

b

b

0,01

b

3 kg 5

0,55 l

matematik

3 kg 5

3 0,01 1 kg 0,01 5

13 : 17

a

13 : 17

Singma matematik A 3 1

5

kg

5

1

LÄROBOK 5B

0,01

a

13 : 17

a

A b bb

0,55 l

A

a

0,01

1m

1 a

13 : 17

1 3 kg 5

3 kg 5

1 3 kg 0,01 5

0,01

a

1 3 kg 5

: 17 1313: 17

3 0,01 1 kg 5

3 kg 5

0,01

b 0,55 l

13 : 17 13 : 17

0,55 l

1m

1 3 kg 5

1m 1

b

b

a

0,55 l

13 : 17

0,55 l

a aa

A b

b

1m

0,55 l

a

A AA

13 : 17 13::1717 13 A

0,01 0,01

13 : 17

13 : 17 13 : 17

A

b

33 kg 11 5 kg 5

A 0,55 l

1m 13 : 17

a

1m

A

b

0,55 l 0,55 l

13 : 17

kg

a

b

1m

a

1m

a

a

1

A

0,01 A 0,01 0,01

1 3 kg 5

0,01

5

13 : 17

1m

l

33 1 35 kg 1 5 kg 5

0,55 l

13 : 17 a

a

A

13 : 17

1A 3 kg

A

3 kg 5 13 : 17

A 0,01

0,55 l

1m

0,01

kg

A A

b

0,55 l

0,01

A A

m 11m

1 3 kg 5

0,01 5

a 0,55 l 0,55

0,01 1 3 kg

0,55 l

b

133: 17

1

A

0,01 0,01

0,55 l

5

0,55 l

a

0,55 l

0,01 b

A

13 : 17

1m

0,01 1 3 kg 5

1 1 kgkg

1 3m5

0,01 0,01

A

0,55 l

1 3 kg 5 1 kg 3 5

5

0,55 l

3

b

A

1m

kg

0,01 0,01

0,55 l

1A3 kg

0,55 l 0,55 l

A

0,01

A

0,55 l

1m 11m m

1m

3 kg 5

5

b

A 1m

a 0,55 l

b

1m

0,55 l

A

0,55 l

1

a

1 13 m: 17

0,53 5l 1 3 kg 15 kg 5

0,01

0,55 l

3 3 0,01 1 5 kg 1

1m

11mm

0,01 0,55 l

0,01

13 : 17

1

1

a

3 kg 5

A

a

3 0,01 1 kg 5

1m A 1m

b

13 : 17

1m

3 kg 5

a

0,01 LÄROBOK 5B 0,01

0,55 l

13 : 17

1

a

1m

1a m 5

A 13 : 17

0,55 l

13 : 17

1m

0,55 l

3 kg 5

0,55 l

1

0,01 3 1 kg

0,55 l

a

0,01

0,01

13 : 17 a

b

13 : 17

a

A

13 : 17 13 13::17 17

Läroboken är elevernas gemensamma samtals- och lärobok. Här får eleverna utforska, lära tillsammans och göra aktiviteter i par eller i grupp.

LÄROBOK 5B

1m

0,55 l

a

b

13 : 17

a a

0,55 l

13 : 17 1

A a 1

3 kg 5

13 : 17 A

0,01

1

a

1

b

A

133: 17

1

5

13 : 17

1m

1m

a

b

13 : 17 13 : 17

0,01

0,55 l

A

b

A

a

a

0,55 l 0,55 l

a

b

A

0,01

0,55 l

1 3 kg 5

A

1313::1717

13 : 17 A

aa

bb

a

13 : 17

ÖVNINGSBOK 5A 13 : 17

A

13 : 17 a

13 : 17

a

b

Si ngma

a

A

a

a

b

b

matematik

13 : 17 13 : 17 a

b

Singma matematik a

b

13 : 17

b

ÖVNINGSBOK 5A Omslag Singma ÖB 5A.indd 3

Övningsboken är elevens egen bok där de övar, skriver och dokumenterar sina kunskaper. Varje kapitel har digitala elevövningar.

13 : 17 13::1717 13 A

A

13 : 17

33 kg 11 5 kg 5

0,01 0,01

0,55 l

13 : 17

0,55 l

b bb

2020-06-21 23:28

5B

Singma matematik Med lärarwebb!

Lärarhandledning 2020-12-04 11:56

Lärarhandledningen innehåller allt stöd som läraren behöver för att planera, undervisa och bedöma.

a

a

b

0,55 l

1 3 kg 5

1

A

a

På lärarwebben finns material för digital visning, kopieringsunderlag och stöd för bedömning.

0,01

0,01

1m

1 a

13 : 17

3 kg 5

1 3 kg 0,01 5

0,01

a

1 3 kg 5

: 17 1313: 17

3 0,01 1 kg 5

3 kg 5

13 : 17 13 : 17

0,55 l

1m

1m

A b

13 : 17

0,55 l

A a aa

b

a

A AA

b b

a

b

b

1m

0,01 1m

a

1m

a

A

13 : 17

13 : 17

0,01 A 0,01 0,01

1 3 kg 5

a

1A 3 kg

A

1m 13 : 17

a

13 : 17

Cover_Singma_LH_5B.indd 1

1m

kg

A

13 : 17 a

5

kg

0,01 b

A 0,01

0,55 l

0,01

1

33 1 35 kg 1 5 kg 5

0,55 l

2020-12-04 16:02

3 kg 5

5A

a

kg

0,01

13 : 17

a

5

3 kg 5 13 : 17

l

a

0,01

Omslag Singma LB 5B.indd 3

1

b

A

b

3 kg 5

a

A 3

m 11m

0,55 l

a

AA

13 : 17

0,55 l

A

13 : 17

0,01

A A

0,55 l 0,55 l 0,55

0,01 1 3 kg

A A

1 3 kg 5

0,55 l

a

0,55 l

5

0,55 l

b

0,01 0,01

0,55 l

1 3 kg 5

A

13 : 17

1m

3 1 1 kgkg 1 3m5

b

A

1 3 kg 5 1 kg 3 5

0,01

0,01 0,01

13 : 17

0,55 l

5

0,55 l 0,55 l

A

A

0,01 0,01

0,55 l

1A3 kg

0,55 l

1m

b

A 1m

0,55 l

kg

5

0,55 l

a

0,01

A

a

3 3 0,01 1 5 kg

1m 11m m

A

1m

Singma är en forskningsbaserad läromedelsserie som är uppbyggd enligt Singaporemodellen. Matematiken förklaras och synliggörs med konkret material och bilder och varje lektion har en tydlig struktur. Med Singma får alla elever möjlighet att utveckla sin förståelse och sitt intresse för matematik.

5

a

1 13 m: 17

0,01

1m

0,55 l

0,01

0,55 l

0,01

0,53 5l 1 3 kg 15 kg 5

3 0,01 1 kg 5

3 0,01 1 kg

1

1m

11mm

3 kg 5

0,55 l

1

0,55 l

0,55 l

13 : 17

matematik

LÄROBOK 5B

1m

3 kg 5

1m A 1m

b

13 : 17

13 : 17

1

1a m 5

0,55 l

13 : 17

3 kg 5

0,55 l

1

0,01 3 1 kg

0,55 l

A 13 : 17

0,55 l

1m

Singma matematik

1m 1m

a

0,01

0,01

13 : 17 a

b

13 : 17

a

A

13 : 17 13 13::17 17 0,55 l

a

a

AA

b

13 : 17

a a

0,55 l

Läs mer på nok.se/singma

13 : 17

13 : 17 A

ISBN 978-91-27-45795-9

a 1

9 789127 457959

Omslag Singma LB 5B.indd Alla sidor

1

13 : 17

A

3 kg 5

0,55 l

13 : 17

0,01

0,01

b b

A

b

A

a

3 kg 5

A a

A a

2020-12-08 16:04

Profile for Smakprov Media AB

9789127457959  

9789127457959  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded