Page 7

Förord Min mening är ett läromedel i svenska för vuxna invandrare. Det är i första hand avsett för elever med liten studievana från sina hemländer. Min mening består av textbok och lärarhandledning.   Min mening är lämplig att börja använda under senare delen av första ­terminens studier i svenska. Den är ­flexibel och kan användas under flera terminer.   Min mening stimulerar eleven till att tala och uttrycka tankar, känslor och åsikter på svenska. Texterna är skrivna på ett enkelt språk, men med ett vuxet perspektiv som känns angeläget och intressant för läsaren. De tar ofta upp situationer som eleverna kan känna igen sig i och ger dem därigenom verk­tygen – ord och fraser – för att uttrycka egna reflektioner och upplevelser.    Flera avsnitt behandlar aktuella sam­ hällsfrågor och är lämpliga som utgångs­ punkt för diskussioner kring attityder, värderingar och händelser.   Min mening omfattar 15 avsnitt som spänner över skilda områden, t.ex. livskvalitet, liv och död, tro, miljö, brott och straff, utbildning. Varje avsnitt inne­ håller texter på tre nivåer (A, B och C). Boken ger därmed goda möjligheter till en individanpassad undervisning.   Min mening har ingen direkt progres­ sion och är inte tänkt att läsas från pärm till pärm. Läraren och eleven kan själva välja texter efter behov och önskemål.

Bildmaterialet fyller en viktig funktion i Min mening. Till varje text hör en bild som väcker associationer, ­känslor och frågor och som leder till ett behov att ut­trycka sig. Bilderna kan användas som ingång till texterna och som ”ordsam­ lare”, men också självständigt för att utvidga och utveckla texten.    Lärarhandledningen innehåller förslag till diskussionsfrågor och olika typer av elevaktiva och problembase­ rade övningar. Till varje text finns även ­kopieringsunderlag. Avsikten med lärar­ handledningen är att vara ett ”smörgås­ bord” från vilket läraren själv väljer det som passar den egna klassen. Tonvikten ligger på övningar i muntlig produktion, men det finns även upp­gifter för skriv­ träning. Lärarhand­led­ningen har inga grammatikövningar. Syftet med Min mening är framför allt att att sätta igång språket, att få eleven att våga börja tala och så småningom ”säga sin mening”.    Vi vill tacka elever, granskare och kollegor som givit oss värdefulla syn­ punkter under arbetet med boken. Särskilt vill vi tacka Pija Lindenbaum och Eva Örtqvist som lämnat underlag till texterna ”Läser och lär” respektive ”På akutmottagningen”.    Vi hoppas att Min mening ska bli till nytta och nöje för både elever och lärare!     Eva Bernhardtson     Louise Tarras

9789174344363  
9789174344363