Page 1

– böcker i SO och NO för skolår 4–6 L ärar bo k en ti ll U pptäc k E U R O PA G eog rafi

LÄRARBOKEN

Den här lärarboken innehåller tips och idéer om hur du och klassen kan arbeta med varje uppslag i grundboken Upptäck Europa Geografi. Här finns också många arbetsblad för kopiering. Det är extra övningar till varje kapitel och repetitionsuppgifter – Vad minns du? Kan du det här? De underlättar för dig när du ska utvärdera och följa upp varje elevs framsteg. På medföljande cd finns alla arbetsblad med uppgifter, vissa både

E U R O PA S G E O G R A F I

som pdf och som wordfil. Det betyder att du själv kan gå in och förändra uppgifterna om du vill. På cd:n finns också facit.

Böcker i Upptäckarserien:

Upptäck Sverige Geografi

Upptäck Europa Geografi

Upptäck Världen Geografi

Upptäck Sverige Biologi

Upptäck Europa Biologi

Upptäck Världen Biologi

Upptäck Religion Håll utkik efter fler titlar i Upptäckarserien på www.liber.se

Best.nr 47-10155-9 Tryck.nr 47-10155-9

HIPPAS ERIKSSON


ISBN 91-47-10155-9 © 2010 Hippas Eriksson och Liber AB Redaktör: Inga Henriksson Formgivning: Lotta Rennéus Omslag: Lotta Rennéus Teckningar: Johnny Dyrander Ä-figuren: Mats Johansson Kartor: Liber Kartor Kartor s. 142 och 158: Stig Söderlind Kartor&Diagram Första upplagan 1 Tryck Elanders Vällingby 2010

Ko pi e r i n g s fö r b u d Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Undantag Kopiering är tillåten av de sidor som är markerade med Kopiering tillåten. Kopiering får dock endast ske till eleverna på den egna skolan, och kopiorna får ej på något sätt spridas utanför den egna skolans verksamhet. Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 92 00 www.liber.se kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se


Innehåll Välkommen till Upptäckarserien! 4

3. Berg och vulkaner 30

Upptäck Europa Geografi 4

4. I västra Europa 34

Samverkan med biologi och andra ämnen 5

5. Vårt viktiga vatten 45

Syftet med SO 6

7. På väg i Europa 61

Hur kan man bedöma och utvärdera arbetet? 7 Några allmänna tips och idéer 8 1. Hej Europa! 9 2. I norra Europa 18

6. Mitt i Europa 48

8. I östra Europa 64 9. Energi i Europa 74 10. I södra Europa 77 11. Resor i Europa 92

Kopieringsblad Vad minns du? 1. Hej Europa!  96 2. I norra Europa  97 3. Berg och vulkaner  98 4. I västra Europa  99 5. Vårt viktiga vatten  100 6. Mitt i Europa  101 7. På väg i Europa  102 8. I östra Europa  103 9. Energi i Europa  104 10. I södra Europa  105 Kan du namnen?/Vad minns du? Danmark 106 Estland 107 Finland 108 Island 109 Lettland 110 Litauen 111 Norge 112 Belgien 113 Frankrike 114 Irland 115 Nederländerna 116 Storbritannien 117 Polen 118 Schweiz/Österrike 119

Tjeckien/Slovakien120 Tyskland 121 Ungern 122 Bulgarien/Turkiet 123 Moldavien/Vitryssland 124 Ukraina /Rumänien 125 Ryssland 126 Ryssland 126 Albanien 127 Bosnien och Hercegovina/ Serbien 128 Grekland 129 Italien 130 Kroatien/Slovenien 131 Makedonien/Montenegro 132 Portugal 133 Spanien 134 Mallblad för valfritt land 135 Övriga kopieringsblad Vad är geografi? 136 Klimatet i Europa 137 Naturen i Europa 138 Europaormen 139 Europas länder 142 Stora Europakrysset 143 Geografiord 1 kap 1–3 144

Geografiord 2 kap 4–6 145 Geografiord 3 kap 7–10 146 Ta reda på mer om ett land 147 I norra Europa 148 Berg och vulkaner 149 I västra Europa 150 Vårt viktiga vatten 151 Mitt i Europa 152 På väg i Europa 153 I östra Europa 154 Energi i Europa 155 I södra Europa 156 Resor i Europa 157 Mina Europakunskaper 1 158 Mina Europakunskaper 2 159 Mina Europakunskaper 3 160

På medföljande cd finns alla kopieringsblad, vissa både som wordfil och som pdf, samt Facit.

3


2. I norra Europa 

s. 22–23

Mål för uppslaget Att visa vilka länder som ligger i norra Europa och var de finns på kartan. Att ge en bild av hur naturen ser ut i norra Europa. Att lyfta fram vilka fem länder som gemensamt bildar Norden.

Kopieringsblad Vad minns du? s. 97

Ord och begrepp jordglob norra Europa områden vild natur Norden gemensam

sanddyn fjäll snöskoter kanot medeltida stad

Så här kan ni börja Fråga eleverna om de med hjälp av väderstreck kan säga var i Europa som Sverige ligger. Därefter får de fundera på vad Norden är. Vilka länder ingår förutom Sverige? Vilka av Nordens länder kan vi svenskar vandra över gränsen till? Vad heter det stora vattnet öster om Sverige? Vilka grannländer finns på andra sidan Östersjön? Studera bilderna och kolla kartan Titta på kartorna och bilderna på s. 22–23 i Grundboken. Kartan visar länderna i norra Europa. Vilka länder kan ni se på kartan? Vilka tillhör Norden? Vad heter huvudstaden i respektive land? Studera bilderna som omger kartan. Det finns vatten i olika form på varje bild. Låt eleverna beskriva det och vad de ser på bilderna. Vad finns på de små runda bilderna? Ärende till kartboken Jämför kartan över norra Europa med Europakartan på insidan av Grundbokens pärm och en atlas. Vad kan ni se för likheter och skillnader? Kartor i häftet Kopieringsunderlag Europa idag s. 4, Norden s. 7 och Sverige och grannländerna s. 8. Att prata om och diskutera Vilket grannland ligger närmast där ni bor? Vad vet ni om våra närmaste grannländer? Vilka

18

grannländer skulle ni vilja besöka? Varför? De flesta människor i norra Europa bor i städer nära havet. Varför är det så, tror ni? Berätta för klassen Länderna i norra Europa är glest befolkade jämfört med länder i övriga Europa. Jämför Sveriges ca 20 inv/km² med Italiens ca 200 inv/ km² eller Nederländernas 480 inv/km². Samverkan med andra ämnen Läs mer om djur och natur vid Arktis, s. 10–23 och i de stora skogarna, s. 24–37 i Upptäck Europa Biologi. Koppling till Arbetsboken På s. 12 i Arbetsboken kan eleverna arbeta vidare med länderna i norra Europa. Hemuppgift Att lära sig vilka fem länder som ingår i Norden och vad huvudstäderna heter. Tips och idéer Gör ett eget kartpussel. Färglägg en karta över Sverige och grannländerna (se kopieringsunderlag). Skriv ut ländernas namn. Klistra upp kartan på hårdpapp. Klipp isär bitarna och pussla på. Länktips www.ur.se www.norden.org Boktips Almqvist & Wiksells Atlas, Liber Europas länder, Mårtensson, Liber Boken om Europa, Andersson & Åström, Liber Upptäck Europa Biologi, Ottosson, Liber


Naturen i norra Europa  s. 24–25 Mål för uppslaget Att beskriva hur olika naturen ser ut i olika delar av norra Europa. Att förklara hur inlandsisen har påverkat landskapet. Att lyfta fram Golfströmmens betydelse för klimatet. Att förtydliga olika naturord och begrepp som förekommer.

Ord och begrepp omväxlande natur symbol statsgräns flod älv vattendrag glaciär höjdpunkt i meter

tundra barrskog lövskog odlad mark bördig jord betesmark fjäll inlandsis fjord mynna ut

sötvatten industri jordbruk utsläpp Golfströmmen Nordpolen polcirkeln polarklimat kustklimat mellanklimat

Så här kan ni börja Fråga hur eleverna skulle beskriva naturen där ni bor för någon som aldrig varit där. Fortsätt med att beskriva vad för slags natur vi hittar i Sveriges avlånga land. Vad vet ni om naturen i norra Europa? Skriv upp på tavlan de ord och begrepp som kommer fram under samtalet. Studera bilderna och kolla kartan Titta på bilden längst ner på s. 24. Hur kan glaciären finnas där trots att det är mitt i sommaren? Har någon sett en glaciär i verkligheten? Studera kartan längst upp på sidan och upptäck hur bergskedjan Skanderna sträcker sig genom Norge och Sverige. Ta hjälp av rutan med kartans symboler när ni pratar om hur naturen ser ut i norra Europa. Ärende till kartboken Jämför kartan över norra Europa på s. 24 med Europakartan på insidan av Grundbokens pärm och en atlas (Grundbokens kartor bygger på Almqvist och Wiksells Atlas). Ser naturen likadan ut? Ser ni några skillnader? Kartor i häftet Kopieringsunderlag Europa idag s. 4, Norden s. 7 och Sverige och grannländerna s. 8.

Att prata om och diskutera Vad är en fjord egentligen? Ta hjälp av bilden längst upp på s. 25 i Grundboken när ni pratar. Fundera på hur det var när inlandsisen täckte norra Europa och när den smälte. Hur har inlandsisen påverkat landskapet? Kommer det att bli en ny istid? Vad tror ni? Berätta för klassen År 1897 byggdes ett röse av norrmän och ryssar för att markera var tre riken möttes – Sverige, Norge och Finland (dåvarande Ryssland). Treriksröset finns kvar än idag och för att komma dit måste man vandra. Samverkan med andra ämnen Läs mer om istiden och om landskapets förändring de senaste 25 000 åren på s. 8–9 i Upptäck Europa Biologi. I den boken finns också fakta om djur och natur vid Arktis, s. 10–23 och i barrskogarna, s. 24–37. Koppling till Arbetsboken På s. 13 i Arbetsboken kan eleverna visa vad de kan om naturen i Europa och testa att de har koll på väderstrecken. Hemuppgift Att repetera de ord och begrepp som ni gått igenom och muntligt kunna förklara vad de betyder. Uppgifter i Arbetsboken kan med fördel ges som hemuppgift. Tips och idéer Gör en egen väderstrecksruta (se exempel på s. 13 i Arbetsboken), tänk ut vilket ord som ska bildas och gör egna instruktioner till. Testa på en kompis. Länktips www.kebnekaise.se Boktips Upptäck Europa Biologi, Ottosson, Liber

19


3. Berg och vulkaner 

s. 46–47

Mål för uppslaget Att förklara vad en bergskedja är och att det finns flera stora bergskedjor i Europa. Att beskriva naturen och det skiftande väder som råder på bergstopparna. Att lättöverskådligt förklara de ord och begrepp som förekommer i kapitlet om berg och vulkaner.

Kopieringsblad Berg och vulkaner s. 149

Ord och begrepp berg vulkan bergskedja klimat bergstopp meter över havet (m.ö.h.)

glaciär istäcke polarområde högplatå serpentinväg mötesplats dalgång

Så här kan ni börja Har ni några berg i närheten av där ni bor? Vad heter de? Har alla berg namn? Är det någon som varit uppe på toppen av ett högt berg? Hur ser naturen ut på toppen? Vad är det för skillnad mellan ett berg och en bergskedja? Studera bilderna Titta på bilden av Alperna högst upp på s. 46–47. Hur kan man beskriva landskapet? Hur högt och brant är det? Kan man promenera här eller måste man klättra? Titta på teckningen längs ner. Vilka smarta lösningar har man gjort för att kunna transportera varor och människor? Kan ni komma på andra smarta lösningar? Kolla kartan Var i Europa ligger Alperna? Kolla på Europakartan på insidan av Grundbokens pärm eller i en atlas. Kartor i häftet Kopieringsunderlag Europa idag s. 4 och Alperna s. 24. Att prata om och diskutera Finns det glaciärer i Sverige? Varför ligger byar och städer vanligtvis i dalgångar i bergiga länder? Varför heter det serpentinvägar, tror ni? Berätta för klassen Förr när man bara tog sig till fots i Alperna kom man inte så långt. Man levde och verkade där

30

man bodde. Då kunde olika folkgrupper leva hela livet på var sin sida ett högt berg utan att veta om varandra. Hänvisning till andra avsnitt i boken Spana in de högsta bergstopparna i Europa på s. 177 i Grundboken. Samverkan med andra ämnen Läs mer om djur och natur i Europas höga berg på s. 62–67 i Upptäck Europa Biologi. I den boken finns också ett avsnitt om grottor, I de djupa grottornas mörker, s. 68–69. Hemuppgift Öva på att med egna ord förklara de ord och begrepp som förekommer på uppslaget. Tips och idéer Använd bilden längst ner på uppslaget. Lek i par. En bestämmer sig för var på bilden man låtsas vara. Den andra gissar och får ställa JA- och NEJ-frågor. Använd gärna väderstreck och begrepp i frågan. Exempel: Är det väster om kyrkan? Är det på den östra serpentinvägen? Osv. Länktips www.ur.se/vulkan/ www.nrm.se Boktips Almqvist & Wiksells Atlas, Liber Europas länder, Mårtensson, Liber Upptäck Europa Biologi, Ottosson, Liber Europa runt, Fransson & Höök, Liber (om hur man bygger tunnlar genom berg)


Bergskedjor i Europa  s. 48–49 Mål för uppslaget Att visa var på kartan Europas bergskedjor finns och var de högsta topparna ligger. Att förklara hur vind, regn, snö och frost nöter på bergen. Att beskriva hur man ser skillnad på unga och gamla berg.

Ord och begrepp bergskedja bergstopp meter över havet (m.ö.h.) vulkan att nötas ner

frost spricka skreva brant sluttning diagram

Så här kan ni börja Hur kan man se skillnad på en ny och en gammal blyertspenna? Vad är det som gör att pennan blir trubbig efter ett tag? Hur tror ni att man ser skillnad på ett nytt och ett gammalt berg? Vad är det som sliter och nöter på ett berg? Studera bilden Titta på bilderna som visar hur berg nöts ner och på fotona av ett ungt och ett gammalt berg på s. 49. Försvinner ett berg helt och hållet efter miljontals år, tror ni? Föredrar bergsklättrare unga eller gamla berg, tror ni? Varför? Kolla kartan Titta på kartan över bergskedjor i Europa på s. 48. Hur många bergskedjor finns det? Vilka känner ni igen? I vilken del av Europa finns det flest? Var finns de lägsta och de högsta bergskedjorna? Vad menas med m.ö.h – meter över havet? Varför säger man så? Ärende till kartboken Titta på Europas bergskedjor i en atlas. Kan ni upptäcka fler höga toppar? Kan ni hitta andra höga bergskedjor i världen? Kartor i häftet Kopieringsunderlag Europa idag s. 4 och Alperna s. 24.

Att prata om och diskutera Varför finns det bara berg på vissa ställen i Europa (och världen)? Varför är vissa länder helt platta och andra bergiga? Berätta för klassen Elbrus består egentligen av två utslocknade vulkaner. Det finns därmed två toppar – den östra och den västra. De bestegs första gången 1829 (östra) och 1874 (västra). Hänvisning till andra avsnitt i boken Spana in de högsta bergstopparna i Europa på s. 177 i Grundboken. Samverkan med andra ämnen Läs mer om djur och natur i Europas höga berg på s. 62–69 i Upptäck Europa Biologi. Koppling till Arbetsboken På s. 24–25 i Arbetsboken kan man arbeta vidare med berg i Europa. Uppgifterna tränar kartkunskap, diagram och att se samband. Hemuppgift Att lära sig vad Europas högsta bergskedjor heter och var i Europa de finns. Att kunna förklara skillnaden på ett ungt och ett gammalt berg. Tips och idéer Gör en bilduppgift av Europas berg. Måla unga respektive gamla toppar i olika blå nyanser. Länktips www.ec.europa.eu/publications/young/ Letsexplore_sv.pdf Boktips Almqvist & Wiksells Atlas, Liber Europas länder, Mårtensson, Liber

31


Island  s. 38–39 Mål för uppslaget Att med text, faktaruta, bilder och karta ge kunskap om vad som kännetecknar just Island. Att inspirera till vidare fördjupning för att lära sig ännu mer om landet.

Kopieringsblad Vad minns du? s. 109

Ord och begrepp republik vulkan vulkanö vulkanutbrott magma lava

glaciär fjord varm källa gejser betesmark aluminium

ull elektricitet Golfströmmen islandshäst tölt terräng

Så här kan ni börja Fråga vad eleverna redan vet om Island. Var i Europa ligger det? Hur ser det ut på Island? Är det platt eller bergigt? Vad finns det för kända orter, platser och byggnader? Vilket språk pratar man på Island? Vet ni hur det låter? Vilka kända personer kommer därifrån? Vad tror eleverna att en turist i landet vill se? Skriv upp allt de kommer på. Studera bilderna Titta på bilderna på s. 39. Hur skulle ni beskriva landskapet ni ser? Kolla kartan Vad berättar kartan om Island? Hur ser naturen ut? Finns det skog och odlad mark? Ser ni några bergstoppar? Vilka vatten finns på och utanför Island? Vilka orter känner ni igen? Vilka orter är störst? Var i landet verkar det bo flest människor? Vilka länder gränsar till Island? Använd skalstocken och en linjal för att ta reda på hur långt och brett landet är. Ärende till kartboken Jämför kartan av Island på s. 38 med hur landet ser ut i en atlas. Är det någon skillnad? Vad i så fall? Kartor i häftet Kopieringsunderlag Norden s. 7, Sverige och grannländerna s. 8 och Island s. 13.

26

Att prata om och diskutera Vad kan man se för likheter och olikheter om man jämför länderna Island och Sverige? Berätta för klassen Medlemmar i samma isländska familj kan ha olika namn. Gudrun, som är dotter till Petur, får namnet Gudrun Petursdottir. Arn, en son till samme Petur, blir Arn Peturson. Hänvisning till andra avsnitt i boken Läs mer om vulkaner på s. 52–53 i Grundboken. Samverkan med andra ämnen Läs mer om djur och natur i norra Europa på s. 10–23 i Upptäck Europa Biologi. Koppling till Arbetsboken På s. 20–21 i Arbetsboken kan eleverna träna kartkunskap, söka fakta och fördjupa sig i landet. Hemuppgift Att låtsas göra en resa i landet. Att skriva ett vykort från resan och berätta vad man som turist sett och gjort. Rita en passande bild på framsidan. Tips och idéer Låt eleverna arbeta med kartan, bilderna och texten. Utifrån texten skriva frågor och svar, lista viktiga ord och begrepp samt öva sig på att förklara dem med egna ord. Rita typiska bilder som symboliserar landet. Redovisa arbetet på olika sätt: en turistbroschyr, en liten bok, en gemensam tidning, en datapresentation, en dramatisering, ett spel eller en frågesport. Länktips www.ur.se www.visiticeland.com www.iceland.org/se (Islands ambassad i Sverige) Boktips Europas länder, Mårtensson, Liber Fakta om Island, Lindberg, Liber


Island  gb s. 38–39 Kan du namnen? 1. Islands huvudstad mot havet

ligger på kusten .

2. Europas största glaciär 3. Den mest kända vulkanen på ön är

finns på Island. .

Vad minns du? 4. På vilket sätt är Islands landskap ovanligt? ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________

5. Beskriv vad en gejser är. ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________

6. Vad kan ett hav fullt med fisk ge för arbetstillfällen? ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________

7. Vad vill turisterna se och göra på Island, tror du? ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________

Kan du det här? A. Varför är Golfströmmen viktig för islänningarna? B. Hur odlar man grönsaker när det är så kallt utomhus? C. Vad är det som gör islandshästen så speciell?

Namn: __________________________________________________________________________________

Kopiering tillåten Upptäck Europa Geografi Lärarboken © 2010 Författaren och Liber AB

109


Naturen i Europa  gb s. 10–11

I Europa finns många olika slags natur. Skriv rätt natur vid rätt siffra. Samma natur kan finnas på flera ställen! 1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5. Namn: __________________________________________________________________________________

138

Kopiering tillåten Upptäck Europa Geografi Lärarboken © 2010 Författaren och Liber AB


Geografiord 2  Kapitel 4–6

(gb s. 54–107)

Vad betyder de här orden? Skriv rätt siffra vid rätt förklaring. 1. sötvatten

____ kommer från bondgården, t.ex. potatis och ägg

2. tidvatten

____ en bassäng där båtar kan lägga till

3. bergskedja

____ när vattnets yta står som högst

4. betesmark

____ växter som bonden odlar på åkern, t.ex. vete och råg

5. polder

____ när havets yta stiger och sjunker

6. råvara

____ finns i alla hav på jorden

7. avdunsta

____ svala somrar, milda vintrar och mycket regn

8. docka

____ där bondens djur betar gräs

9. mellanklimat

____ tillverkar saker, Europas första byggdes i Storbritannien

10. jordbruksprodukter

____ inte fuktigt som kustklimat, inte torrt som inlandsklimat

11. odlad mark

____ den stora platta ungerska slätten

12. EU

____ utvinns ur naturen, t.ex skog eller bomull

13. grundvatten

____ när vattnets yta står som lägst

14. kustklimat

____ åkermark där bonden sår och odlar

15. grödor

____ finns i sjöar, floder och under marken

16. flod

____ att vattna extra när det är riktigt torrt

17. statsskick

____ regnvatten som har runnit flera meter under jorden

18. pustan

____ Europeiska Unionen

19. saltvatten

____ havsbotten som har torrlagts och blivit mark

20. fabrik

____ när vatten värms upp och omvandlas till ånga

21. konstbevattna

____ hur ett land styrs

22. ebb

____ består av många berg med höga bergstoppar

Namn: __________________________________________________________________________________

Tips

• Välj ut några egna geografiord och skriv förklaringar med egna ord. Testa på en kompis. Kopiering tillåten Upptäck Europa Geografi Lärarboken © 2010 Författaren och Liber AB

145


– böcker i SO och NO för skolår 4–6 L ärar bo k en ti ll U pptäc k E U R O PA G eog rafi

LÄRARBOKEN

Den här lärarboken innehåller tips och idéer om hur du och klassen kan arbeta med varje uppslag i grundboken Upptäck Europa Geografi. Här finns också många arbetsblad för kopiering. Det är extra övningar till varje kapitel och repetitionsuppgifter – Vad minns du? Kan du det här? De underlättar för dig när du ska utvärdera och följa upp varje elevs framsteg. På medföljande cd finns alla arbetsblad med uppgifter, vissa både

E U R O PA S G E O G R A F I

som pdf och som wordfil. Det betyder att du själv kan gå in och förändra uppgifterna om du vill. På cd:n finns också facit.

Böcker i Upptäckarserien:

Upptäck Sverige Geografi

Upptäck Europa Geografi

Upptäck Världen Geografi

Upptäck Sverige Biologi

Upptäck Europa Biologi

Upptäck Världen Biologi

Upptäck Religion Håll utkik efter fler titlar i Upptäckarserien på www.liber.se

Best.nr 47-10155-9 Tryck.nr 47-10155-9

HIPPAS ERIKSSON

9789147101559  

EUROPAS GEOGRAFI HIPPAS ERIKSSON Första upplagan 1 Tryck Elanders Vällingby 2010 Undantag Kopiering är tillåten av de sidor som är markerade...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you