Page 1

Spela tillsammans

En spelbok för barn och föräldrar av Åse Söderqvist-Spering


Spela tillsammans är ett komplement till den första pianoboken. Tanken med häftet är att en förälder eller anhörig ska kunna vara med och spela. Till alla melodier finns därför enkla komp som kan spelas oavsett förkunskaper. För att båda ska få plats vid instrumentet flyttar ni upp melodistämman en oktav, åtta toner till höger på pianot.

Några musikord = fjärdedelspaus = repris (en gång till) D.C. al Fine = från början till Fine oktav = 8 toner (t.ex. från C till C) = höja (uppåt till svart tangent)

Lycka till!

= sänka (nedåt till svart tangent)

Åse

unisont = melodin med båda händerna samtidigt

Lite om noter En halvnot Copyright © Notfabriken Music Publishing AB Idé och manus: Åse Söderqvist-Spering Noter: Christian Spering Omslagsillustration: Paulina Franzén Tryckeri: Dardedze Holografija, Riga 2018 Upplaga 1:1 ISBN: 978-91-88181-75-6

tar lika lång tid att spela som två fjärdedelsnoter

En fjärdedelsnot

tar lika lång tid att spela som två åttondelsnoter

Det tar lika lång tid att spela

som

eller

i början visar att varje takt är fyra fjärdedelar lång


D

A

A

Här kan du skriva in tonernas namn (de sju första bokstäverna i alfabetet).

F-klav

? w F

Pianots mitt

G-klav

w

& w

C

G

Pianots mitt

w C

Fingrarna har nummer – kom ihåg det när du börjar spela. N ot fabr iken

3


Titel:

......................................................................

4 HH 4 & 44 œ œ œ œ & 4 1œ œ œ œ Blin - ka lil - la

5 namn! Skriv in vilket finger som ska4spela eller tonens

VH

1

& œ œ œ œ & Fjär œ4 - ranœ lock œ - arœ Blin - ka

4

Fjär - ran

lil - la

lock - ar

œ œ  œ œ 

œ œ œ œ œ œ œ œ

5

stjär - na stjär - na

där, där,

hur hur

min

un - drar un - drar

œ œ œ œ œ enœ diœ - œa lik

œ œ  œ min œ syn,  du du

jag jag

syn,

lik

en

Fine

œ œ  œ œ  vad du är.

Fine

vad

Trad.

du D.C. är. al Fine

al Fine œ œ D.C.  œ œi skyn.  mant

di - a - mant

i

skyn.

Tummarna tillsammans

VH = Vänster hand HH = Höger hand

Komp

? ?

VH

4

44 33  44  5

N ot fabr iken

5

   

   

œ œ  3  œ œ  3   Fine Fine

   

   

œ  œ œœ D.C. al Fine D.C. al Fine


Titel:

..................................................................

HH

3 4 &4 œ œ œ œ œ œ  3 - gel Lil5 - la sni ak - ta dig, 4 &4 œ œ œ œ œ œ  & œ Lil œ- la œ sni œ- gel œ ak -œ ta dig, takt

5

takt

& œ

œ

Lil - la

œ

œ

sni - gel

œ

œ

ak - ta

œ œ 

œ œ  4

dig,

Spela även Lil melodin - la med snivänster - gelhand. Vilket ak -finger ta börjar dig,då? ............

Trad.

œ œ  œ œ  œak - œta dig, œ œ ak w- ta dig. an - nars tar jag dig! œ œ œ œ w 4 - ta ak

dig,

an - nars

tar

ak - ta

jag

dig.

dig!

Du kan också prova att spela kompet med vänster hand.

?4 Komp 4

w w

C

? 44 ww

VH

C

w w

Ligg kvar

w w

w w G w w G

w w

C

w w

C

..

..

N ot fabr iken

5


Majvisa C-dur

4 5 &4 œ œ  & 4 Maj œ ärœ här,

HH

5

Maj är här,

œ œ  œ œ är vå - ren vå - ren är

& œ œ œ w & näkœœ - terœ - galœ påœ gång. w ti - - den vi har näk ter - gal på ti - den vi har

Takt 8 Takt 8

kär. gång. kär.

œ œ  œ œ œ œ œ œ œ œ œ  œti - den som vi har så kär. ti - den som vi

2 2

har så kär.

œ œ œ œ œ œœ  œ - mor œ serœ œvi œö - ver - allt. Blom Blom - mor ser vi

ö - ver - allt.

Tysk barnvisa Text: Åse Söderqvist-Spering

Takt 5 Takt 5

œ œ  œ œ  œ œ - sång  daœ - genœ lång,  Få - gel vå - gen ren lång, här, da vå - ren här,

För - gel nu - sång är Få För nu är

œ œ œ œ œ œœ  œ - daœ går,œ fastœ liteœ kallt. Ba

Ba - da går, Avsluta fast lite med kallt. takterna 5–8

Prova även att spela melodin med vänster hand. Vilket finger börjar då? ............ Du kanske även vill prova att spela med båda händerna tillsammans!

44         44 3        3 w ww ww ? ww  w w w ? 1  w15 w w5 w ? ?

Komp VH

1 5

6

N ot fabr iken

1 5

  

 

 

    

 

     

ww ww

ww ww

Copyright © Notfabriken Music Publishing AB


Sommarlov C-dur

4 4 & &4 & 44 & & œœ

Œ Œ Œ Œ œœ œ œœ œœ œ Hur - ra, hur - ra! 4 - ra! 1 - ra, Hur hur Œ Œ œ ŒŒ œŒŒ œ œœ ŒŒœ œ hurœ - ra! Hur - ra,

Upptakt 1 Upptakt

paus paus paus paus

Upptakt

paus paus

1

4 4

ŒŒ ŒŒ œ œ œNu fårœ 3 Nu får Œ Œ œ œ ŒŒ œœ Nu œœ får 3 3

& œ Œ Œ œ œ Œ Œ œ œ Vilket finger börjar om du spelar melodin med vänster hand? ............ är är

w ? 4 Œ ? 4 Œ ww Komp 4 ärUpptakt

Upptakt

? 44 Πww

VH

Upptakt

väl väl

ww w

väl

w w

Copyright © Notfabriken Music Publishing AB

skönt skönt

ww w

skönt

w w

.  . .

... .

. . . .

Œ Œ Œ Œ œ œœ œ - lov. Det vi som - mar - lov. Det Œ Œ œ œ œ œœœ œ œ œ w vi som Det œ - marärœ - lov.slut. w lan nu œœ œœ œœ vi som - mar

Åse Söderqvist-Spering

att att

sko sko - lan

nu

är

slut.

att

sko - lan

nu

är

slut.

œ

Alternativt komp

œ

œ

w

œœ œœ Œ Œ œ œ Œ w ? 4 Œ Œ ? 44 Œ Œ œ œ Œ Œ œ œ Œ w œœ w

osv

? 44 Œ Œ œœ œœ Œ Œ œ œ Œ w œœ w

N ot fabr iken

7


Spela tillsammans Spela tillsammans är ett komplement till

den första pianoboken. Tanken är att du som förälder ska kunna vara delaktig och spela tillsammans med ditt barn på ett roligt och utvecklande sätt. Melodierna är korta och har en enkel kompstämma så att du som förälder kan hänga med, oavsett förkunskaper.

ISBN 978-91-88181-75-6

9 789188 181756

Profile for Smakprov Media AB

9789188181756  

9789188181756  

Profile for smakprov