Issuu on Google+

a í r g e Al Pa so u n o

Cuaderno del profesor Lärarhandledning Margareta Vanäs-Hedberg Antonio Gallego Liber

1


ISBN 978-91-47-90379-5 © 2009 Margareta Vanäs Hedberg, Antonio Gallego och Liber AB Redaktör Anna Granlund Formgivare Bånges Grafiska Form AB Produktion Anna Törnqvist Göpel Illustrationer Pontus Wahlström Första upplagan 1

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Undantag Kopiering är tillåten av de sidor som nu är markerade Kopiering tillåten. Kopiering får dock endast ske till eleverna på den egna skolan och kopiorna får ej på något sätt spridas utanför den egna skolans verksamhet.

Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 90 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

2


Innehåll Lärarhandledning

Alegría, paso uno Introduktion till undervisning med Alegría paso uno 4 Allmän information 7 Hur man arbetar med Alegría Online 8 Information om Caza de puntos och proven 9 Agenda particular: Kopieringsunderlag 10 Alegría stordior I–VII med grammatik 11 I Presens av regelbundna verb II Presens av några vanliga oregelbundna verb III Presens av diftongerande verb IV Presens av reflexiva verb, gustar, possessiva pronomen V Adjektivböjning VI Perfekt, regelbunden samt oregelbunden VII Verben gustar, encantar, interesar Manus till hörövningar Manus till hörövningarna i boken 18 Manus till hörövningarna i lärarhandledningen (proven) 30 Kapitel för kapitel: Introduktionskapitlen 1–2: Inga regler och ingen grammatik 32 Kapitel 1 32 Mål och metodiska tips Kapitel 2 34 Mål och metodiska tips Kopieringsunderlag 2:1 Frågor och svar Kopieringsunderlag 2:2 Diagnos efter kapitel 2 Elevens möte med Alegría när introduktionskapitlen är avklarade

Kapitel 3 41 Mål och metodiska tips Kopieringsunderlag 3:1–3:6 Caza de puntos med facit Kapitel 4 55 Mål och metodiska tips Kopieringsunderlag 4:1–4:5 Caza de puntos med facit Prov 1 med facit Kapitel 5 71 Mål och metodiska tips Kopieringsunderlag 5:1–5:4 Juego de dados kapitel 1–5 Caza de puntos med facit Kapitel 6 83 Mål och metodiska tips Kopieringsunderlag 6:1–6:4 Caza de puntos med facit Prov 2 med facit Kapitel 7 97 Mål och metodiska tips Kopieringsunderlag 7:1–7:3 Juego de dados kapitel 5–7 Caza de puntos med facit Kapitel 8 108 Mål och metodiska tips Kopieringsunderlag 8:1–8:4 Caza de puntos med facit Prov 3 med facit Kapitel 9 123 Mål och metodiska tips Kopieringsunderlag 9:1–9:3 Juego de dados kapitel 7–9 Caza de puntos med facit Kapitel 10 134 Mål och metodiska tips Kopieringsunderlag 10:1–10:4 Caza de puntos med facit Examen final del primer paso, med facit 143 Un quiz sobre el libro Alegría, paso uno 149

3


Alegría, paso uno

Information om Caza de puntos och proven Caza de puntos Till Alegría, paso uno följer en Caza de puntos efter varje kapitel, och prov efter kapitel 4, 6, 8, och 10. Caza de puntos är en direkt uppföljning av ett kapitel, en självdiagnos. Eleven kan kontrollera sina kunskaper, räkna ihop sin sammanlagda poäng och bokföra sitt resultat. Både elev och lärare får en överblick över hur elevens studiesituation ser ut och vad som eventuellt bör repeteras. En Caza de puntos kan ge ca 50 poäng och har ungefär följande upplägg: 1 El texto 2 Gramática 3 Gramática 4 Vocabulario 5 ¿Cómo lo dices?

Proven Proven består av sex olika avdelningar med underavdelningar. Uppgift 1–3: 40–50 poäng, uppgift 4: 20 poäng. Uppgift 1 Escuchar

Hörförståelse

Uppgift 2 Contestar

Bygger på texten

Uppgift 3 Completar

Grammatik Ordkunskap Uttryck

Uppgift 4 Muntlig produktion Hablo español Varje prov omfattar innehållet i två kapitel. Proven bygger på Caza de puntos. Eleverna skall märka att det lönar sig att förbereda sig och att använda Caza de puntos som instuderingsuppgifter. Den sista uppgiften är en muntlig redovisning. Den görs med fördel vid ett annat tillfälle. Dessa prov med poängsättning är att anse som förslag.

9


Mål och metodiska tips

Capítulo 3

Capítulo 3 Gracias al móvil Mål Eleven kan … • använda och växla obehindrat mellan obestämd och bestämd form av substantiv. • använda regelbundna -ar-verb i singular samt 3:e person plural. • använda verbet estar i singular samt 3:e person plural. • lite om hur man skriver SMS samt tolka några enkla SMS. • basfakta om Spanien, Madrid och det spanska språket. • ställa frågor på t.ex. en turistbyrå. • tala om var olika byggnader ligger eller vilka transportmedel som finns. • betona spanska ord enligt reglerna för betoning och kunna uttala vokalerna o och u. • räkneord från 0–29. • några väderuttryck. • tala om vilken eller vilka sporter man tycker om. Allmän information Detta kanske är elevens första möte med Madrid. Webben ger tips på länkar till virtuella besök. Mer information på enkel spanska om Madrid finns på kopieringsunderlag 3:1 och en Madridkarta finns på s. 7 i Vanäs Hedberg, Masoliver Libro de documentos, Liber AB. Olika sportgrenar följs upp från kapitel 2 därför att dessa ord är mycket lättillgängliga s.k. gratisord. Här automatiseras också uttrycket me gusta som sedan följs upp i kapitel 5 och 6. Vädret och verbet hacer tränas i Gramática och i hörövning Escuchar C El tiempo. Inga skolglosor tas upp i det här kapitlet, ta därför upp orden palabra och página för att kunna använda dem i klassrummet. På kopieringsunderlag 4:1 i kapitel 4 finns klassrumsfraser. För extra hörövningar rekommenderar vi Libers övningar i spanska: Hörövningar steg 1–2. Metodiska tips

s. 26 Texto Introducera Madrid kort med hjälp av karta och bilder. Eleverna bör känna till Puerta del Sol, Gran Vía och el Retiro. Gå över till kapitlets bastext. Tala om att glosorna på ljusgul botten ligger där för att det skall bli lättare att förstå textens innehåll, de är s.k. ”serviceglosor”. Poängtera att övriga glosor finns i kapitelordlistan som börjar på s. 223. Eleverna läser igenom instruktionen till A-uppgiften. Kontrollera att de har förstått att man väljer om man bara vill lyssna eller om man vill följa med i texten under avlyssningen. Be dem skriva siffrorna 1–5 på ett separat papper för att sedan vid avlyssning kunna skriva ett kort svar efter varje siffra. Gå igenom serviceglosorna på s. 26–28. Lyssna på texten och kontrollera svaren på frågorna 1–5. Nu har eleverna förstått innehållet i stort. Lyssna på hela texten utan avbrott. Elever som känner sig osäkra uppmanas att titta i kapitelordlistan s. 223 och kanske titta på

41


Mål och metodiska tips

Capítulo 3

översättningen av texten i facit innan de börjar med uppgifterna. Visa dem hur de går tillväga för att få facit till övning A, dvs. var i texten som svaret på frågan ges … 1 Känner Luisa eller Esteban till Madrid? Luisa y Esteban están en Madrid por primera vez. 2 Varför befinner de sig på Puerta del Sol? Están en la Puerta del Sol para tomar el metro. 3 Vilken färg är det på linjen som går till Gran Vía? La línea azul. 4 Vem åker längst med tunnelbanan? Esteban. Luisa säger: ”Tú tomas la línea azul y después tomas la línea verde”. 5 Var väntar Esteban på Luisa? En el parque del Retiro.

s. 28 Övningar B, C, D Elever som tycker att de har förstått det mesta av texten kan börja bearbeta den genom att göra övningarna B, C och D. Dessa uppgifter passar bra att göra parvis eller gruppvis, helst med facit till hands. Uppmana hela gruppen att alltid läsa alla instruktioner ordentligt innan de börjar lösa en uppgift. C-uppgiften är en nyttig övningstyp eftersom ordkunskapen här blandas med grammatiken. Eleverna måste vara mer alerta än om de redan vet att det gäller t.ex. former av ett visst verb. I dessa uppgifter är exemplen tagna ur texten så att eleverna lätt kan söka rätt svar men det kan de inte göra när uppgiftstypen kommer tillbaka i Caza de puntos och på prov. Eftersom eleverna inte förväntas skriva i böckerna går det mycket bra att senare förhöra dessa uppgifter med öppna böcker. Regelbundna -ar-verb och estar tränas i kapitlets grammatikavsnitt och läraren avgör själv när det är lämpligt att ta upp dem.

E Först nu kommer de riktiga frågorna på texten. Eleverna har arbetat med texten i flera olika typer av övningar och förväntas kunna svara på spanska på frågor som är ställda på spanska. Mycket enkla frågor den här gången, så att alla skall känna att de hänger med. Texten på telefondisplayen bör eleverna kunna tolka eftersom te quiero och un beso finns i texten. Mer om språket och förkortningar i SMS språket finns i Leer A El mensaje o el SMS. Fler uppgifter till texten: 1 Ge exempel på två sätt att säga ”Hej då”. 2 Vilken skillnad är det i betydelse mellan hasta luego och hasta pronto? 3 Hur säger man ”Vilken park”? 4 Hur säger man om man vill förstärka ordet chulo? 5 Hur kan man säga hasta pronto på ett annat sätt? 6 Vad betyder En la segunda parada?

42


Mål och metodiska tips

Capítulo 3

s. 30 Pronunciar Fortsättning av alfabetet och bokstäverna k–o. Gratisord presenteras så att det inte blir några problem med förståelsen utan eleverna kan koncentera sig på uttal och betoning. Tala gärna om att det finns mycket få ord som börjar på k och att kiosco även stavas quiosco. Det är viktigt att eleverna själva får komma fram till betoningsreglerna. Jämför den svenska dubbla accenten i t.ex. uttalet av Anna med spanskas Ana. I övning 2 får eleverna visa att de kan tillämpa reglerna. Kommentera accenten i frågeordet ¿Dónde? och fråga eleverna vilka andra frågord de kan och be dem skriva orden. Verbet estar tränas i kapitlets grammatikavsnitt.

s. 31 Vocabulario A En la ciudad. Räkneorden 1–10 repeteras samtidigt som nya ord lärs in. I detta kapitel skall eleverna lära sig räkneorden 0–29 (se kapitlets grammatikdel). Det är viktigt att eleverna tränar parvis så att de får ta de nya substantiven i munnen även om nästan alla är gratisord. Översätt – ¿Qué es? och svaret –Det är en/ett … Fr.o.m. nu måste de också lära sig om substantiven är maskulina eller feminina och kunna använda både bestämd och obestämd artikel (se kapitlets grammatikdel). Titta också på frågorna i övning 2 ¿Dónde está? + bestämd form. B Direcciones. Titta på stadskartan på s. 44 och låt eleverna i par beskriva vägen för varandra genom att utgå från X på kartan. Om du vill, ge även uttrycket sigues todo recto och cruzas.

Gramática För att få en tydlig struktur i varje kapitel har vi valt att samla all grammatik i en avdelning under denna rubrik och sedan står det läraren fritt att ta upp ett avsnitt i taget när han/ hon anser det vara lämpligt. Man kan t.ex. ta upp A och B innan man gör Vocabulario A eller så introducerar man el/un och la/una och sparar grammatikgenomgången lite. Substantiven i A1 har förekommit i kap 2. Kommer eleverna ihåg dem? Nu gäller det att säga dem alternativt skriva dem i bestämd form. Poängtera vikten av att alltid lära in substantiven med artikel. Obestämd form i plural samt gratisord tränas i uppgift C på kopieringunderlag 3:4. Fungerar bra som en lätt introduktion till plural som kommer i kapitel 4. D -ar-verben tränas i singular och 3:e person plural. Eleverna mötte dem redan i kapitel 2 men nu skall böjningarna läras in tillsammans, först med några exempelverb ur texten och sedan med några nya verb. Den här delen kan man ta upp i samband med att textfrågorna besvarats. Följ grammatikavsnittets arbetsgång och låt eleverna välja om de vill skriva eller träna muntligt när de gör övningarna 1–3. F Räkneorden 0–29. Följ bokens anvisningar. Räkneorden tränas även tillsammans med väderuttryck i övning 3–5. Be alltid eleverna att använda bokens kartor så fort det handlar om geografi. Det är viktigt att de inser att det är vinter på södra halvklotet när det är sommar här och tvärtom. G Estar. Eleverna har flera gånger tidigare mött verbet men nu sker det på riktigt. Detta avsnitt passar att ta upp på flera ställen i kapitlet. Läraren avgör. På Kopieringsunderlag 3:4 repeteras geografi samtidigt som skillnaden mellan está och están tränas.

43


Mål och metodiska tips

Capítulo 3

s. 40 Escuchar Som vi sagt tidigare är det för strukturens skull som tre hörövningar ligger samlade. Det är inte alls meningen att man skall lyssna på alla tre i följd. Läraren avgör när han/hon anser det vara lämpligt att lägga in en hörövning. Låt eleverna vänja sig vid följande arbetsgång: • Läs uppgift och instruktioner noga. • Skriv svaren på separat papper. • Fyll i det du kan vid första avlyssningen. • Kontrollera och komplettera vid andra avlyssningen. • Rätta med facit. Escuchar A Förutsätter att alfabetet på sid 6 har tränats. Escuchar B Är lämplig att lyssna på i samband med texten efter att ha kommenterat Hasta luego och Chao. Nytt uttryck är ¡Vale! Uttrycket ¿Quién es? känner de redan till men ta inte upp skillnaden mellan ser och estar. Escuchar C Eleverna antecknar vilken temperatur det är i några spanska städer. Ta upp ordet primavera. På kopieringsunderlag 3:3 finns ett korsord med spanska städer.

s. 41 Leer Under den här rubriken följer två extensiva texter, varav B-uppgiften En el mundo hispánico alltid tar upp realia från den spansktalande världen. Dessa texter är lästexter, eleverna läser, enskilt eller i grupp, med hjälp av serviceglosor och den alfabetiska gloslistan längst bak i boken. När eleverna anser sig vara färdiga är det bra att gå igenom svaren på uppgifterna i smågrupper så att fler får komma till tals. De övriga arbetar t.ex. med uppgifterna under rubriken Practicar, webben eller något av kopieringsunderlagen. Ytterligare lästräning finns på kopieringsunderlag 3:1 som innehåller fakta om Madrid.

s. 45 Practicar Här finns alltid förslag till tre typer av uppgifter: Escribir, Hablar och Jugar. Escribir. Vänj elever vid att alltid lämna in snygga, renskrivna uppgifter. Hablar. Följ instruktionerna i boken. På kopieringsunderlag 3:5 möter eleverna för första gången rubriken ¡Anímate! Detta är en typ av muntliga samtalsövningar för att ytterligare uppmuntra till kommunikation. Den ena personens repliker är alltid utskrivna och den andra personen får information om vad han/hon ska säga. Jugar. Nu är det dags för eleverna att testa sina kunskaper fullt ut. Följ bokens instruktioner. • • • • • •

Kopieringsunderlag 3:1 La capital de España Kopieringsunderlag 3:2 Frågesport – Un quiz Kopieringsunderlag 3:3 Un crucigrama – Ciudades españolas Kopieringsunderlag 3:4 ¿Dónde está/están? ¿Qué hay? Kopieringsunderlag 3:5 Dialog: ¡Anímate! En la Puerta del Sol Kopieringsunderlag 3:6 Caza de puntos 3 är en uppföljning av hela kapitlet. Varje elev kan testa sina kunskaper och räkna sina poäng. 44


Kopieringsunderlag

Capítulo 3

Kopieringsunderlag 3:2

Un quiz Madrid es … a un país. b una capital. c una lengua.

2

El español es lengua oficial en … a veinte países. b veintiún países. c ventidós países.

9 En Madrid los taxis son … a azules. b verdes. c amarillos.

3

En Brasil hablan … a español. b francés. c portugués.

10

En una videoteca hay … a libros. b películas. c bocadillos.

4

La Puerta del Sol es … a una plaza. b un parque. c una tienda.

11

En una cafetería hay … a zumo. b paradas. c taxis.

5

En el mundo hispánico hablan … a italiano. b latín. c español.

12

La letra Y se llama … a i española. b i francesa. c i griega.

6

Asunción está en … a Paraguay. b Uruguay. c Argentina.

13

A 18.00 los españoles dicen (säger) … a ¡Buenos días! b ¡Buenas tardes! d ¡Buenas noches!

7

La capital de Perú se llama … a Montedvideo. b Lima. c Santiago. A le g r í a , pa s o UNO · Ko p i er i ng till åt e n © Li b er A B

8 No existe mermelada de … a jamón. b limón. c kiwi.

1

47


Kopieringsunderlag

Capítulo 3

Kopieringsunderlag 3:6

Caza de puntos 3

54 puntos

1

10 puntos

Kombinera spalterna, vad i vänsterspalten passar ihop med vad i högerspalten? Luisa y Esteban Chueca Madrid El Retiro Tq 1b H&M En el centro Taxi La línea

te quiero una película dos jóvenes un parque un beso azul una capital un barrio la Puerta del Sol una tienda sueca

2

10 puntos

Kryssa för om det ska vara el eller la i vänsterspalten.

la avenida taxi terminal chocolate animal ciudad billete barrio mapa mensaje

A le g r í a , pa s o UNO · Ko p i er i ng till åt e n © Li b er A B

el

51


Kopieringsunderlag

3

Capítulo 3

10 puntos

Komplettera samtalet med rätt verbformer. En la cafetería del colegio: tomar Clara

– ¡Hola David!, ¿qué _______________?

David

– Hoy _______________ un café con leche.

Clara

– Hace frío. Yo _______________ un té con limón.

– Y Juana, ¿qué _______________?

David

– Juana y Andrés _______________ refrescos.

estar Clara

– ¿Dónde _______________ los dos jóvenes?

David

– Juana _______________ en la biblioteca.

Clara

–¿Y Andrés?

Andrés – _______________ aquí al lado con mi móvil. Clara

– Pero Andrés, ¿por qué _______________ allí?

Andrés – Hay un mensaje interesante. Clara

– Pero el refresco _______________ aquí.

4 A

10 puntos

Titta på teckningen och besvara frågorna. ¿Qué es …. … el numero 1? ____________________________

… el numero 5? ____________________________ … el numero 7? ____________________________ … el numero 9? ____________________________

A le g r í a , pa s o UNO · Ko p i er i ng till åt e n © Li b er A B

… el numero 4? ____________________________

52


Kopieringsunderlag

Capítulo 3

4 B

4 puntos

Titta på stadsbilden och markera om meningarna är sanna eller falska. ¿Verdad o falso?

5

9

4 7

1

Gran Via

Verdad

Falso

1 El parque está a la derecha de la estación. 2 El hotel está en la Gran Vía. 3 El museo está a la izquierda del parque. 4 El autobús está al lado de la estación de taxi.

Vad säger du? 1 Du tittar på termometern och ser att det är varmt. 2 Det är 27 grader i San Juan. 3 Du mår jättebra. 4 Du säger: Hej då. 5 Du säger: Jag åker till Madrid.

10 puntos A le g r í a , pa s o UNO · Ko p i er i ng till åt e n © Li b er A B

5

53


9789147903795