Page 7

sig svenska i skolan och omvänt att den som har svenska som modersmål får lära sig finska. Det är en liten minoritet (fem ­procent) som har svenska som modersmål. Anledningen till att svenska ändå är jämställt med finska är att Finland fram till 1809 var en del av det svenska riket. Fram till dess styrdes landet på svenska, och det har bott svenskspråkig befolkning i landet åtminstone sedan 1100-talet. Åland är enbart svensk­ språkigt med speciella regler när det gäller språkundervisning och språkanvändning. På Färöarna talar man färöiska, på Grönland grönländska och på Island isländska. Eftersom Färöarna och Grönland tillhör det danska riket, så lär man sig där också danska i skolan. Tidigare styrdes dessa länder på danska. Eftersom även Island en gång tillhörde det danska riket, lär man sig danska i skolan också där. Eftersom de skandinaviska språken är inbördes begripliga, och eftersom man i övriga Norden lär sig antingen danska ­eller svenska (i något fall norska) som andraspråk, så kan man tala om att det finns en nordisk språkgemenskap. Då brukar man skilja mellan en primär språkgemenskap mellan dem som har ett skandinaviskt språk som modersmål, och en sekundär språkgemenskap mellan den gruppen och den grupp som har ett skandinaviskt språk som andraspråk. Så i princip kan du göra dig förstådd på svenska i hela Norden, från Nuuk i väster till Joensuu i öster, från Karasjok i norr till Gråsten i söder! Det är det man menar med den nordiska språkgemenskapen. Men i verkligheten varierar de mellanspråkliga kunskaperna mycket i Norden. Duktigast på att förstå de skandinaviska språken är man på Färöarna. I k ­ apitlet Skillnaderna mellan danska och norska – och svenska kan du läsa om den nordiska språkförståelsen. Mer om språkens släktskap hittar du i Historisk bakgrund, och i kapitlen Danska och Norska presenteras danskan och norskan närmare.

9789197993234  
9789197993234