Page 1

”Hellre fattig och tillfredsställd…” är en bok i dagboksform fylld av händelser, funderingar, sagt och saxat i en salig blandning. Och inte helt utan självdistans.

Hellre fattig och tillfredsställd än rik och kåt

Hur är det att vara 39 år och hoppa studsmatta topless och måste man verkligen raka bikinilinjen jämt?

Åsa von Pakh

www.bod.se

Åsa von Pakh

Hellre fattig och tillfredsställd än rik och kåt

Livet - en berg- och dalbana...


9HW QL -DJ KDU Vn KLPOD UROLJW

 Q" .% 0, )" ?0( '3%. *@ !,/( 0RU

    
© 2013 Åsa Pakh Förlag och tryck: BoD ISBN: 978-91-7463-426-6


E ,,*+! A?@? 8 & )% +'&5)!&& .,-)' ,( C,%3&(#(!, ,, '#! &#% "@,. -)' ,(( -@ '@-. . .3 .. '#( %,)** ?, .3&#!. 3(!, ?( _cZ B *(+%) A?@? 8 6))$*) . ?, ,(%&- *@ !@(!U '( $! %( #(. !,#* "/, $! %( -%$/. /** -%..%,.W ,#.(. .#&& -#-. ')'(.. C, %0?&&(U .#&& ., .. *, !&- 0#(J )'', "#.. -%..( &&, %)'', !@ 0#&- C *(+%) A?@? 8 $*& ,(( "#.. -%..( )" ?0( "' #!(Z -. C, .. .*"( #% ,#. )' %,.( $! !$),.Z ( !$), .3&#!( *#&,( &#. %&,, )" .)! ),. (@!,U ,@( '#( -#U C(-%.?(%. /-%,Z AF %)* A?@@ 8 !$+-5) # ", &#0#. ' @.&%', )" ( ", .-..*@ && *&.-, # "/-. )" /(!,, &&&/.'?,%.Z ! !#% *@ .)&..( C,-. (?, &., )" .*"( !@.. /. ' ( .#&& -%)!(Z ( %( #(. &#. *@ ( %).. "?, "''Z


AG %)* A?@@ 8 )*+*+ ! 0. #(. 0 -)' ?, 0?,-. W #&-#%.(#(! &&, &&*,)0.!(#(! ! " &?.. 3.. !(#&-#%.(#(! '). . -#-.(?'( 0#&%. C,')&#!( ?0( !(,,. '#(-. ('?,%(#(!,Z " C,# ?, @,( @ '( %/( &C,. )" 0#- ,C-.( C, .. %)'' /. & ,# *@ (, -#(Z .. .,#%- !?&&, C,-.@(-. 0# #&-#%.(#(!(Z @ ()!$ A?@@ 8 #)'+!# '% %')'&&

&)%( ?, "&0-$/ *@ '),!)((Z #&', %)' ,( /, -)0,/''. ' .. #(#(-%,#% )" (/ -.@, "( *@ "/0/. # -) ( # , '?--#(!(Z . "?, %( , &# ( , !Z G ()!$ A?@@ 8 )'(() ! ?, &3%&#! ?!, .#&& ., ' -()** )" *,.#)( ?&&W/**W,#(!(W#((( /W%#--, ?, #(& # "/-.Z .. C, .. $! "&%. -(.. C, '@(! !@(!, @ $! -&!#. ( ,/'*( *@ ( .)&..,#(! ' %#--,)**,Z H,)**(H 0, # 0%( @ $! -.. '#! C, "-.#!. )" "&. (%&. "&% 0 ,#(!( )" ( 0#&. (#--( bW@,#(! 0-&C$ -#! -$?&0 ., .. " !#&&,. %#-- ?&&(Z 


@? ()!$ A?@@ 8 4)$# !f W S0#--&, '/(.,.S .*"(f W ( / 0#--& E ( .*"(K E ( .  #(. $!KK

@, ", 0# 0,#. !# . ]] @,Z ! /(,, )' $! -% C0,,-% ")()' ' ( %/&&,3.. )%-@ &&, )' $! -% -*, ( !)#(!( .#&& -#&0,,C&&)*. @@ ()!$ A?@@ A?@@ 8 %% $,#+) ) $$'& $$'& #( '( ?, -.,%. C0,.3! )' .. &#%), #(. #-,Z " .% 0, 0@, ) .-*,3 -@ #((- #(!( '#--.(% )' .. $! $-. "&&,Z -. . ", $!Z @A ()!$ A?@@ 8 1)$! + ( "3&&(#(! # '),!)(-)&( &&, .. '!*&-% # 0,%&#!".(

,/''.g ! ", @.. ( -./( C, '#! -$?&0 '( . ?, '3-#!. (?, &., %)'', .--(-Z E <" '''U / ", -@ #( ,/'*Z ( ?, -@ #(U ( ?, -@ -'& )" -@ ,/( )" -@ '$/%Z ( .0?,0?(, )" !@, /.U '/'&(W -. ( "?(!, &#. (,@.Z 


@B ()!$ A?@@ 8 ,+& ,+& 4) )!

!U 0# "?'.(#(!( *@ !#- "C&& . *@ .. -%Z ! 0, %&? # 2.,'. .$. $(- )" -@( ?, "C! -.C0&, -)' '( /(0#%, .. . 0 )' '( -)&/. #(. '@-.Z ! #% (?-.( ( ((( C,?&, )' "$?&* .. .,3% ( '#( ,3!! -@ $! %/( , *@ ?, $?0& &@ -%)-%3( # *&-.Z ! #% &)-.)** # "/0/. )" %/( #(. (-Z ( ,/'*( %/(Z @G ()!$ A?@@ 8 +4%($) E #&',U 0. / 0 $! ,C'K .. $! 0, (%( )" .,3%. -()**( '). 0?!!( 0# '#( -?(!K E ""K E " -( .,3%. $! ( '). 0?!!( # .,**( '( . &0 '?,%( -@ (@!)( 0/2( %)' )" - @. '#! .. -&/.Z 0@ *)$%, -*,#(!, /** C, .,**( C, .. %)&&Z @(!. ),.# ,@(f W W?, . "?, ####( W'?,%( W U . -, /. -@K
B? ()!$ A?@@ > $')& # ", #,. &),!Z #&', -%,% !&..f #.. $! -, &),!(K " - W .. .-%#!. .#0)&# 0, #("3,. ?0( # @,U ' ")**W&),!( #(%&/,Z ' (@!)( -(/&, *@ .. (-'. %&&. ,-& 0# ,-,-.,( # .&&,")&'( # '),!)( -@ ?, . $! -)' ,/-#. . 0 '#!Z # %)'', C,')&#!( .. "#.. &, -@ -%#% "#. .. -)' ?, &#. .$.,Z @ %" A?@@ 8 !&$& #( ''' 0, *@ -*W1%( /(, &),! )" ")( -%,C. C0, #(-% '--!Z #(-% '--! &@., # '#( C,)( -)' .. %)% -.,3% )" ( -/* )" #(. (@!). '( -% "C0 .& C,Z ! .,), $! '@-. ,#(! /** "(( #!(Z A %" A?@@ 8 ,$ (5 ",$ " #%0?&& ), ?0( &#&&,), #0?! /.( -.C"$/& *@ 3%&(Z . !#% @. "C!, )" 0?(-., )" @!&0?!( 0 -.,?%( "( 3%& 0, .3&#!. %),., ?( 0 3%&"$/&( #% , ,Z ,..#- &#&&,),K
B %" A?@@ 8 5) ') '% '$ ( 0(&#! ,/%)-.f L% '( " )&! '@-. '( 0, *)-#.#0KL W #&',U a @,Z C %" A?@@ 8 5$ ' !*# %& %& !&+ %!++!%$$& ! %/(K ?, $! 0, &#.( " $! ( $?,&C- /(/&. -)' ".. &&Z ( ! (?, $! %)' "' ,@( -%)&( '& '#( ''' .. "( .30?,, C..Z @(! @, -(, #% $! 0. 0 -)' !(.&#!( "?(g . 0, (@!). ' ( "'', )" ( .#(#(!Z @ .0@ ()(..,), # .)&..( 0, $/ , "/, (%&. -)' "&-.Z ;0( . .)! &, !, #((( $! 0@!Z D %" A?@@ 8 %$! +) ! .)! "' ( "/( .#&& &@(- )" . '/..,),. ,( &#. C0, .Z ( (?, $! %&0 /. # $%.-./!( #! -@ &@! ?, ( &&&- (3 $%.@! *@ (U # 0#(,C.. *&3-"%&?U ),&&-) ( )" .*"( -%,/0 *@ -#! &#. 0?& '3%.Z (! ), /..&-U , &#%,U $! .,), ()! . &#, .3-. )' "/(( C, .. .!Z 


EI %" A?@@ E +#+ ! ?, # ).%. ' 0,!(Z .*"( )" ,(( ($/., (/ # 0@,. -)'',"/- 0# -$C(Z ! -#.., )" *&/!!, C,.!-%)()'#U $), "'# ,@( )" %)'', *@ '#! -$?&0 ' .. (3(( .#&& @ -% . &@.Z / -% (/ ?. '#! # '#( (-'".Z @0?&ZZZ $ C,!W$! %)'', -(,.K

E %" A?@@ 8 *#+

C0, ( 0% ", 0# C,-C%. ,3% /. &.,,'.( '( ( 0, -! -)' -.(Z !U # -%)&(U &C-. "( . -$?&0 (?, "( %)' # ).%. ' -%.)&&( -)' "( -./-Z -. 0#--& %( "( ),. ,(Z

F %" A?@@ 8 !$+-5) !$+-5)

/-#( ",#-.) , 0#- /** ( #& *@ ( (3-%$/.( ?0, 0#&%. !(-. *@'#( '#! )' #%#(#&#($( -@ (/ ., $! 0?!( !()' /-"( #((( -?(!!-Z
G %" A?@@ 8 )+! + !. C0, )-.@!,(f W ???Z / -&/., $! ?. "?,Z ! .3%. #(. )' )-.@!, )" ", &,#! !$),.Z ! ", , 0, ,.#!ZZZ &, &., ., .. @, ' )-.@!,Z H %" A?@@ 8 &5& #-4$$*+'$++ 0@ ' -()** %0?&&-%#--, -'.##!.U 0# -'' .)&.. )" $/*. C,-$/(%( # #-%/--#)( )' ,#, )" ,%, )" '!#-% %, ., )" ' ()&& %)&& *@ -(),,, )" ,#%.(#(!,Z .),,), &0 '-. (,%#--U &#&&,), %&, -#! "3 -.Z @G %" A?@@ 8 &5& #+)!)

! @%. $! C,# -$/%"/-. ?, 0# !#% *@ 3-#' ' &., )" ' .. !,0 '#($! !,(((- %)''(.,f W /U C, .. %&#0 # ( _cW!,#! --?(! /&&. ' &?%( ,C-. )" &C( 0!#(),Z " %0?&&(- .(%(C. &0 $/-. &C( 0!#(), .,-)' $! #(. C, '#.. &#0 %/( '#((- 0 . %&&- *@ ,('),-%-*,@%Z . ( $! %)' ,' .#&& 0, ),. L,-.-%..LZ ( . ?, $/ # -.),. -.. -'' -%#.Z 


”Hellre fattig och tillfredsställd…” är en bok i dagboksform fylld av händelser, funderingar, sagt och saxat i en salig blandning. Och inte helt utan självdistans.

Hellre fattig och tillfredsställd än rik och kåt

Hur är det att vara 39 år och hoppa studsmatta topless och måste man verkligen raka bikinilinjen jämt?

Åsa von Pakh

www.bod.se

Åsa von Pakh

Hellre fattig och tillfredsställd än rik och kåt

Livet - en berg- och dalbana...

9789174634266  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you