Page 1

5 006!+.!.$%4

3 * ¯ , % . 3 2 % 6 / , 5 4 ) / .

% 2 7 ) . 2 ! 0 ( ! % ,

-C-!.53 -ARCUS&ÚRLAG


/RIGINALETSTITEL5PRISINGAREVOLUTIONOFTHESOUL #OPYRIGHTÚ%RWIN2APHAEL-C-ANUS /RIGINALFšRLAG4HOMAS.ELSON )NC 5PPVAKNANDETnSJØLENSREVOLUTION 3VENSKCOPYRIGHTÚ-ARCUS&šRLAG "OX ™REBRO 4ELEFON % POSTINFO MARCUSFORLAGSE WWWMARCUSFORLAGSE ™VERSØTTNING&ELIX,ARSSON 'RAFISKFORM#AROLINE,UNDBØCK 4RYCKT3CANDBOOK!" &ALUN "OKNR )3".  


Utmaningens väg

NK

ITASIGLšS

n!TTšPPNA

6Ë'

DSM FšR'U n

%.4

YSTER

93

. .)

IER

n+ONSTEN

$ES

' TA

4),

TD

0, ,50

n%N

6Ë'%.

AT LLA

ØN

6

RU

n3L

$

.3

*!.

NAI

6)

% Ë'

2 "™

ATT

V

M»TINGENSVIKT

)

6

,,Ë$ n/ %,-/$ BOTLIG A n!TT ROMANTIKER TASIGHE LURETTSV n'RØNSLšARTH»L SAKØLLSPR»NG

Ë

4) .

,,Ë2!

n(JØRTATSHJØLTAR n5TOCHIN ª, D»T E N G I T S A 3 S TRE % . STORHE ' n!T Ë 6 S 6)$ DET ØNAN n4J

'%


)NNEHÍLL 6)$6Ë'%.3"™2*!.

 3LITASIGLšS %NKØLLAATTDRUNKNAI

 

6Ë'%.4),,Ë2!

 !TTRESASIGNED»T 5TOCHIN (JØRTATSHJØLTAR

 

6Ë'%.4),,Ë$%,-/$

 'RØNSLšSAKØLLSPR»NG !TTTASIGHELURETTSVARTH»L /BOTLIGAROMANTIKER

 

6Ë'%.4),,500,93.).' $ESM»TINGENSVIKT +ONSTENATTVØNTA !TTšPPNAFšR'UDSMYSTERIER

 

6)$6Ë'%.3-ª, 4JØNANDETSSTORHET&šRFATTARENSTACK!NNORLUNDALØSUPPLEVELSE
 3LITASIGLÚS 2YTANDET VAR B»DE RASANDE OCH UTSVULTET $ET VAR ETT LØTE SOMD»NADEIšRONENP»OSSSOMENšDESMØTTADVARNINGOM FARANSOMNALKADES4ROTSALLAV»RAANSTRØNGNINGARSKULLEVI INTELYCKASUNDG»DESSKØFTAR+AMPENVERKADEF»FØNGNØR DETSTODKLARTFšROSSATTDETINTEGICKATTVØNDAOM*USTDEN HØR SOMMAREN VAR !MERICAN 2IVER I +ALIFORNIEN OVANLIGT OFšRSONLIG$EHØFTIGAREGNENHADEGJORTFORSRØNNINGENTILL MER ØN EN ØVENTYRLIG LUSTTUR $ET HADE REDAN FšREKOMMIT FLERA NOTISER UNDER SOMMAREN OM DET TRAGISKA SLUTET FšR SOMLIGASOMTROTSATDESSVATTEN.UVARDETV»RTURATTL»TA OSSPRšVASAVFLODEN $ETVERKADEVARAENS»BRAID£NØRVITACKADEJA&AST+IM OCH JAG ALDRIG HADE ØGNAT OSS »T FORSRØNNING FšRSØKRADE LEDARNAFšRDETTA»RLIGEN»TERKOMMANDEØVENTYRATTDETBARA SKULLEBLIKUL$EFLESTAANDRAAVDERUNTFYRTIOPERSONERNA IGRUPPENVAROCKS»NYBšRJARE S»DETS»GINTEUTATTFINNAS ANLEDNING TILL ORO 6ATTNET DØR VI SATTE I FLOTTARNA VAR S» 


LUGNTOCHROFYLLTATTDETINTEENSSTšRDEMIGNØRFØRDLEDAREN I JUST V»R FLOTTE ERKØNDE ATT DET VAR HANS FšRSTA SOLOTUR OCKS» /CH DEN FšRSTA TIMMEN ELLER S» TYCKTES DEN HØR UTFLYKTENINTEARTASIGTILLN»GONSTšRREUTMANING&šRUTOM ATTDETVARROGIVANDE VARDETFAKTISKTENSMULAL»NGTR»KIGT &LYTVØSTARNA VERKADE LIKA VIKTIGA SOM SØKERHETSBØLTE I EN PARKERAD BIL 4ØNK ATT EN SšMNIG LITEN FLOD KAN VYSSA EN PRAKTISKTTAGETMEDVETSLšS -EN RYTANDET VØCKTE OSS ALLA )NTE S» ATT VI SOV MEN VI VAR INTE P» V»R VAKT -ULLRET BOKSTAVLIGEN SKAKADE OSS 6I TITTADE FšRšVER OCH FICK SE EN JØTTELIK STENBUMLING STICKA UPP MITT I FLODF»RAN 6I DREV JUST RUNT EN KRšK SOM HADE SKYMTSIKTENOCHNUS»GVITV»FLOTTARFRAMFšROSSFARARØTT IN I STENBUMLINGEN VRØKAS RUNT SOM LEKSAKER OCH V»RA MEDRESENØRER KASTAS šVERBORD I DET SKUMMANDE VATTNET 6I HADE TID ATT LØGGA OM KURSEN *AG ØR šVERTYGAD OM ATT SKICKLIGAFORSRØNNAREHADEKUNNATKLARASIGURKNIPAN MEN INTEVI$ETJAGMINNSØRATTJAGSKREKv0ADDLAv .ØR JAG S»G MIG OM FšRSTOD JAG ATT ALLA REDAN PADDLADE FRENETISKT DESPERAT FšRALLTDEVARVØRDA$ETILLVØNSTERRODDE DE TILL HšGER RODDE 6I TOG UT VARANDRAS ANSTRØNGNINGAR 2ESULTATETBLEVBARAATTVIKROCKADEMOTSTENEN SOMVIS» FšRTVIVLAT VØL VILLE UNDVIKA MED ØNNU HšGRE HASTIGHET 6I SLOGRUNT&LOTTENPEKADERØTTUPPISKYN*AGKLAMRADEMIG FASTIHANDTAGENVIDSIDORNAOCHKØMPADEFšRATTH»LLAMIG KVAROMBORD%NAVDEMANLIGADELTAGARNARAMLADERAKTP» MIGOCHANVØNDEMIGFšRATTH»LLASIGOVANFšRVATTNETOCH KVARIFLOTTEN*AGKANTØNKAMIGATTHANIDETšGONBLICKET TOGMINSKALLEFšRETTSVARP»SINAFšTTERSBšNER$ETFUNKADE 


RIKTIGTBRAFšRHANSDEL$ETVARAVSEVØRTMINDREFšRDELAKTIGT FšRMIG*AGVISSTEATTHANINTEVARN»GOTVIDAREP»ATTSIMMA S»JAGVAROVILLIGATTSLØPPATAGETOCHL»TAOSSB»DAG»UNDER -ENNØRJAGINTELØNGREHADEN»GONLUFTKVAR BESTØMDEJAG MIGFšRATTHANNOGKUNDELØRASIGSIMMAOMHANVERKLIGEN VILLE3»JAGSLØPPTETAGET OCHVISTšRTADEB»DAIFLODEN 3»FORTJAGKØMPATMIGUPPTILLYTAN BšRJADEJAGSIMMA MOTSTRšMSOCHLETAEFTERMINHUSTRU +IM6»RFLOTTEHADE STADGAT SIG OCH TV» I BESØTTNINGEN HADE P» N»GOT SØTT LYCKATSUNDVIKAATTFALLAšVERBORD4ILLOCHMEDDØRJAGL»G OCH FØKTADE I VATTNET KUNDE JAG SE ATT ALLA KARLARNA FALLIT URMENATTDETV»KVINNORNAP»N»GOTSØTTH»LLITSIGKVARI FLOTTEN.ØRJAGVØLF»TTVETAATT+IMKLARATSIGSLUTADEJAGATT šDAMINAKRAFTERP»ATTSIMMAMOTSTRšMMENOCHLØTMIG DRIVASNERFšRFORSARNA $ET VAR I DET HØR LØGET INSTRUKTIONERNA VI F»TT INNAN VI BšRJADE FØRDEN BLEV BRA MYCKET VIKTIGARE 6I HADE BLIVIT TILLSAGDAATTH»LLAmYTVØSTARNAVØLKNØPPTAšVERBRšSTET-EN DETVARS»OBEKVØMT&LODENVERKADES»STILLA*USTD»KUNDE JAGINTEINSEATTDETFANNSSKØLATTSPØNNADENS»H»RT)NTE FšRRØNNU NØRMINmYTVØSTARBETADESIGUPPMOTHAKANP» MIG FšRSTODJAGHELAVIKTENAVATTHAENVØL»TSITTANDEmYTVØST -ENDETVARINTERØTTTIDATTFšREBR»SIGSJØLVFšRATTINTEHA LYSSNATTILLGODAR»D3»JAGGICKVIDAREP»LISTANšVERVIKTIGA SAKERATTKOMMAIH»G*AGHšRDEINSTRUKTšRENSRšSTTYDLIGT INOMMIG&ALLERNIIFORSEN S»H»LLUPPBENEN&LODBOTTEN ØRFULLAVSTENAROCHDEBILDARENMASSAVINKLAROCHVR»R/M NI INTE H»LLER UPP BENEN S» ØR DET LØTT HØNT ATT NI FASTNAR MELLANSTENARNAMEDETTBEN OCHD»BRYTERNIDET 


4ANKEN P» ATT GUPPA NERFšR FLODEN MED BRUTET BEN VAR INTE DET MINSTA TILLTALANDE OCH MER ØN MOTIVERANDE S» JAG HšLL FšTTERNA HšGT *AG VILLE KUNNA SE MINA FšTTER šVER VATTENYTAN MENS»FORTJAGFICKUPPFšTTERNAHAMNADEMITT HUVUDUNDER$ETGICKINTEATTANDAS S»JAGBLEVTVUNGEN ATTTARISKENATTL»TABENENSJUNKAFšRATTF»HUVUDETšVER YTAN VILKETISINTURGJORDEMIGFšRFØRLIGTOROLIG3»JAGDROG GENASTUPPFšTTERNAIGEN OCHFšRSšKTEMEDHELAMINKRAFT FšLJA ANVISNINGARNA VI HADE F»TT $ET FANNS BARA EN HAKE n JAG ANDAS INTE MED FšTTERNA $ET HØR VERKADE BARA INTE FUNKA )NNANJAGVISSTEORDETAVVARJAGUTMATTADAVATTKØMPA MOT FORSEN OCH JAG KØNDE HUR DEN lCK šVERTAGET šVER MIG n DET VAR INTE BARA VATTNET SOM SKšLJDE šVER MIG UTAN ØVEN UPPGIVENHETEN *AG UNDRADE OM INTE ALLA MINA ANSTRØNGNINGARBARAVARF»FØNGTFØKTANDE6OREDETINTEHELT ENKELTLIKABRAATTLUGNTACCEPTERAMITTšDEOCHBšJAMIGFšR mODEN$ETVARENOVERKLIGSTUND*AGS»GVATTNETBRUSARUNT OMKRING MIG *AG KUNDE SE LJUDEN MEN INTE HšRA DEM *AG MINNSINTEATTJAGKØNDESKRØCK"ARASORGnSORGšVERSAKER SOMINTESKULLEBLIAV™VERMIGVØLLDETANKARSOMSKAJAG LØMNA MIN HUSTRU NØR VI HAR S» MYCKET KØRLEK KVAR ATT GE VARANDRA3KAMINSONOCHMINDOTTERF»VØXAUPPFADERLšSA 3KAJAGSLØPPADEMS»LØTT$ETVARD»JAGBESTØMDEMIG%N DAGSKULLESLUTETKOMMA MENOMJAGlCKHAETTORDMEDI LAGETS»SKULLEDETINTEBLIIDAG*AGKØNDEATTDETVARMERLIV IMIGØNDETFANNSVATTENImODEN$ETVARSOMOMJAGHšRDE ENRšSTINOMBORDSSOMMEDHšGRšSTB»DETILLKØNNAGAVOCH UTANATTSKØMMASERKØNDEv*AGVILLLEVAv 


*AGKØMPADEMIGTILLBAKAUPPTILLYTANOCHUPPTØCKTEATT DETFANNSN»GRATRØDGRENARFRAMFšRMIGMEDUTVØXTERSOM LETADESIGNERØNDATILLVATTENYTAN.ØRJAGFLšTINUNDEREN UTSTICKANDEGREN STRØCKTEJAGMIGFRAMOCHFICKTAGP»EN AVUTVØXTERNA*AGHšLLFASTIDENMEDHšGERHANDOCHKUNDE DRAKROPPENMOTSTRšMMENOCHF»TAGP»DENMEDVØNSTER HANDOCKS»-ENNØRJAGFšRSšKTEHIVAMIGUPPTILLGRENEN GAVUTVØXTENVIKAOCHJAGFšLLBAKLØNGESIFLODEN3»FORTJAG KUNDEVØNDEJAGMIGOMOCHFICKSYNP»ENANNANGRENSOM VØNTADEP»MIGOCHSOMVØXTES»L»GTATTJAGN»DDEDEN*AG HALADEMIGUPPP»STRANDEN UTMATTADOCHTACKSAMšVERATT VARAP»LAND.ØRJAGHØMTATANDANTITTADEJAGUPP OCHDØR STODMINFRU +IM OCHVØNTADEP»MIG*AGFATTARFORTFARANDE INTEHURHONHANNS»L»NGTNERFšRFLODENS»FORTOCHR»KADE VARAPRECISDØRJAGKOMILAND

%NFËRDSOMFÚRVANDLAR 2ESANSOMJAGBERDIGFšLJAMEDP»ØRINTES»OLIKMINFØRD NERFšR!MERICAN2IVER4IDVISBJUDERDENP»ETTSTORTLUGN MENDETF»RINTELURAOSSELLERGšRAOSSMINDREP»V»RVAKT $ENHØRRESANØRFULLAVFORSAROCHVITAVSKUMMANDEVATTEN $ETSKAKOMMATILLFØLLEND»DUKØNNERATTDUH»LLERP»ATT DRUNKNA šVERMANNADAVOMSTØNDIGHETERNA6IDVARJEKRšK FINNSMšJLIGHETENATTFORTSØTTAVIDAREP»ETTØVENTYRSOMDU INTEKOMMEROFšRØNDRADUR /CH DET ØR VIKTIGT ATT INSE ATT I VERKLIGHETEN FINNS DET INTE N»GON »TERVØNDO *AG KOMMER ALDRIG ATT GLšMMA HUR 


VITILLSISTALLIHOPSAMLADESP»ANDRASIDANFORSARNAOCHHUR M»NGAINTEHADEN»GONSOMHELSTLUSTATTFORTSØTTA3OMLIGA BAD ENTRØGET OM ATT F» »TERVØNDA TILL UTG»NGSPUNKTEN )NSTRUKTšRENSVARADEUTANN»GONSKADEGLØDJE UTANATTGšRA SIG OKØNSLIG (AN TALADE BARA OM HUR LANDET L»G v6I HAR FORTFARANDE FLERA TIMMAR FRAMFšR OSS OCH DET ENDA SØTTET ATTTASIGHØRIFR»NØRATTFORTSØTTAFRAM»Tv6IHADEF»TTHšRA OMETTSTØLLELØNGSFLODENSOMKALLADES$JØVULENSSLASKTRATT .UVILLEVIFšRSØKRAOSSOMATTDETL»GBAKOMOSS6»RGUIDE GAVOSSDENOVØLKOMNAUPPLYSNINGENDENUTMANINGENL»G FRAMFšROSSOCHDETVØRSTA»TERSTOD 3AMMAMØNNISKORSOMFALLITšVERBORDKLEVNUOMBORDP» mOTTARNAIGEN MENVIVARØND»INTEDESAMMA6IHADEBLIVITS» UPPMØRKSAMMA S»FOKUSERADE)NGAINSTRUKTIONERUPPLEVDES SOMOVØSENTLIGAELLERMENINGSLšSA$ETSTODS»KLARTFšROSSVAD SOMVERKLIGENVARVIKTIGT OCHDETVARDETVIKTIGASOMVERKLIGEN BETYDDEN»GONTING$ETVARENHØRLIGUTmYKT S»MYCKETSKOJ DENDØRSORTENSØVENTYRSOMMANLEVERFšR$UVET ENS»DAN DØR UPPLEVELSE SOM MAN UNDVIKER TILL VARJE PRIS MEN SOM IBLANDØROUNDVIKLIGOCHFšRØNDRARDENSOMG»TTIGENOMDEN $ETØRS»LIVETSKAVARA$ETSKAVARAETTØVENTYR ENRESA ENTURFULLAVOSØKERHET SPØNNINGOCHRISKER%NENDAD»LIG ELLERPL»GSAMERFARENHETKANF»ENATTH»LLASIGKVARDØRP» STRANDEN-ENGšRMANDET KOMMERMANVARKENFRAMELLER TILLBAKADØRSITTERMANOCHBARASERP»MEDANLIVETDRARFšRBI ËND»ØRJAGšVERTYGADOMATTDETFINNSENRšSTSOMROPARIOSS ALLA SOMVØNTARP»ATTVISKABEKØNNAUTANFšRBEH»LLv*AGVILL LEVAv$ETHØRØRENFØRDSOMKRØVERM»NGABEKØNNELSEROCH UTFØSTELSER MENDETTAØRENBRABšRJAN3TUNDTALSHARDENNA 


LØNGTAN FšRBISETTS ELLER RENTAV UNDERTRYCKTS ,ØNGTAN EFTER ATTLEVAHARDRØNKTSIFUTTIGAREFšRESATSER6IVILLBARATAOSS IGENOMDENHØRDAGEN šVERLEVA F»DETATTG»IHOP LUNKAP» IUPPTRAMPADEFOTSP»ROCHSEDANFINNASTILLSNARAREØNLEVA /MDUHARFOGATDIGIATTLEVAETTS»DANTUNDERMØNSKLIGTLIV BERJAGDIGATTLYSSNATILLRYTANDETIDITTINRE$UØRKANSKEP» DINVAKTTILLENBšRJAN MENL»TMULLRETVØXATILLETTD»N/M DUV»GAR S»HEJDADIGHØR STØLLDIGUPPDØRDUØR STRØCKP» DIGOCHERKØNNUTANFšRBEH»LLv*AGVILLLEVAv ,IVETS OCH DšDENS TEMA HAR VARIT MØNNISKANS FšLJE SLAGARE P» FØRDEN ØNDA SEDAN BEGYNNELSEN 'UD VARNADE MØNNISKAN FšR ATT ØTA AV DEN FšRBJUDNA FRUKTEN FšR D» SKULLEHONKOMMAATTDš!DAMOCH%VA»TAVKUNSKAPENS TRØD MENDETVERKADEINTESOMOMDEDOGVIDDETTILLFØLLET *AGTRORATTVIOFTAFšRUTSØTTERATT'UDTALADEIBILDER-EN "IBELNIGENOMVISARDETSIGATTP»DETMESTBETYDELSEFULLA VISET DOG VI VERKLIGEN 6I ØR NU DšDA I V»RA SYNDER OCH šVERTRØDELSER 6I ØR I EN BEMØRKELSE RENT AV DšDA FšR LIVET 6I FINNS EGENTLIGEN BARA TILL FAST VI INBILLAR OSS ATT VI LEVER 6I HAR BYTT DET AUTENTISKA LIVET MOT DEN BLEKA KOPIAN -ØNNISKOSLØKTETS HISTORIA KAN SAMMANFATTAS SOM EN FšRTVIVLAD JAKT P» LIVET 6I SšKER DET šVERALLT OCH I ALLT MšJLIGT 6I JAGAR PENGAR MAKT FRAMG»NG NJUTNING OCHGRØNSLšSAUPPLEVELSERBARAFšRATTF»KØNNAATTVILEVER /CH TROTS ALLT VI UPPN»R OMVØRVER OSS STØNDIGT DšDENS OFR»NKOMLIGA STANK /M VI S» SKULLE VINNA HELA VØRLDEN SKULLEVIDšTOMMAOCHIH»LIGAISJØLEN )RONISKTNOGØRVIOFTAMERØNVILLIGAATTOFFRADETVIALLRA BØST BEHšVER FšR ATT LEVA n 'UD 'UD FORMADE OSS TILL SIN 


AVBILD OCH BL»STE IN LIV I OSS (ANS LIV I OSS UPPRØTTH»LLS GENOMHANSBILDIOSS.ØR'UDSBILDBLEKNARIOSS FšRLORAR VI'UDSLIV-ENFšRATTBLIHANSAVBILDERM»STEVIFšRSTDš FR»NOSSSJØLVA FšRVADDETEGENTLIGENINNEBØRATTLEVAØRATT LIKNA'UD%FTERSOMDENHØRBOKENØRETTSšKANDEEFTERLIVET S»ØRDENOCKS»ETTSšKANDEEFTER'UDSBILD ENJAKTP»DET SOMGICKFšRLORATISYNDAFALLET$ETØRENVALLFARTISYFTEATT SLØPPALšSTDETVIF»TTLšFTEOMIFRAMTIDENOCHATTUPPTØCKA OCHLEVAUT'UDSMENINGMEDOSS

,ËNGTANTILLLIV 6IØRSKAPADEMEDENLØNGTANTILLLIV.ØRN»GONFšRLORARVILJAN ATTLEVA HARHANIALLTVØSENTLIGTBšRJATATTDš3»KOMMERDET SIGATTSOMLIGALEVERTILLSITTSISTAANDETAG MEDANANDRADšR L»NGTINNANDERASKROPPARLØGGSTILLVILA$ETØROCKS»DØRFšR SJØLVMORDØRS»TRAGISKAOCHTRAUMATISKA$ENSOMTARSITTLIV HARFšRSTFšRLORATTRONP»LIVET6ILKENFASANSFULLSITUATION ATT BETRAKTASITTLIVOCHKOMMAFRAMTILLATTDETINTEGERENN»GOT HOPPOMATTN»GONSINF»KØNNASIGVIDLIV ATTšVERMANNAS AV S»DAN FšRTVIVLAN ATT MAN FšRLORAR SJØLVA LIDELSEN EFTER LIV 3JØLVMORDET UPPST»R I DEN MØRKLIGA KOMBINATIONEN AV HOPPLšSHETOCHVØGRANATTLEVAETTDšTTLIV$ETØRETTSØTTATT MEDEFTERTRYCKSØGAv*AGØRTOM OCHJAGKOMMERALDRIGATT BLIANNATv$ETØRETTMEDVETANDEOMDETR»DANDELØGETUTAN MEDVETENHET OM DE FRAMTIDA MšJLIGHETERNA 3JØLVMORDET ØR MOTVILJA MOT ATT lNNAS TILL lENDSKAP MOT MYTEN OM DETSANNALIVET3LUTSATSENINGENTINGlNNSSOMDETØRVØRT 


ATT LEVA FšR S» VARFšR SKULLE MAN LEVA ,IDELSEN EFTER LIV OMVANDLASTILLVREDEOCHDØREFTERTILLAVSKY OCHDENSLUTLIGA V»LDSHANDLINGENRIKTASMOTENSJØLV ËND» FšRTØRS DE mESTA INTE AV MOTVILJA MOT LIVET 6I HAR INTE šVERMANNATS AV MEDVETANDET OM V»R TILLVAROS TOMHET 6I ACCEPTERAR ATT DET ØR S» DET ØR 6I KAPITULERAR INFšR EN FADD VARDAG $ET ØR INTE MOTVILJAN SOM UTMØRKER OSS UTAN LIKGILTIGHETEN $EN FšRRA LEDER TILL V»LDSAMMA OCH FšRTIDA SLUT P» LIVET DEN SENARE TILL ETT PL»GSAMT UTDRAGET FšRFALL !TTVARAAPATISKBETYDERBOKSTAVLIGENATTVARAKØNSLOLšS ATT SAKNALIDELSER$UKØNNERKANSKEIGENORDBILDNINGSMšNSTRET ATEISTISK BETYDER vUTAN 'UDv AGNOSTISK vUTAN KUNSKAPv APATISKvUTANKØNSLORv &šR M»NGA »R SEDAN BLEV JAG OMBEDD ATT PRESENTERA EN ID£ FšR EN VD SOM FšRDELADE MILJONTALS DOLLAR TILL OLIKA PROJEKT*AGFICKENTIMMEAVHANSTIDOCHSKULLEINTEF»FLER FšRSšK.ØRJAGAVSLUTADEMINPRESENTATION SAHANN»GOTJAG ALDRIGHARGLšMT0RECISINNANHANGAVMIGAVSLAG SAHAN v$ETØRINTEOFTAMANTRØFFARN»GONSOMVERKLIGENBRINNER FšR N»GOTv *AG TROR ATT HAN UPPRIKTIGT UPPSKATTADE MITT ENGAGEMANG FASTHANBESTØMDESIGFšRATTINTESATSAP»MIN ID£ -EN HAN GAV MIG N»GOT OSKATTBART *AG GICK DØRIFR»N MEDINSIKTENOMATTLIDELSEVARENSØLLSYNTHET $E FEMTON »R SOM FšRFLUTIT SEDAN V»RT SAMTAL HAR BARA BEKRØFTATDENNASLUTSATS3»M»NGAAVOSSHARGETTUPPV»R LIDELSEFšRV»RAPLIKTER SOMOMLIDELSEVARENLYXSOMBARA DEUNGAKUNDEFšRUNNASIGOCHALLATROTSALLTM»STEBLIVUXNA N»GONG»NG6IINRØTTAROSS OMØNMOTVILLIGTILEDET OCHLEVER LIKADANTSOMALLAANDRAOCHKALLAROSSvMOGNAv!TTUPPFšRA 


SIGSOMENVUXENHARBLIVITLIKTYDIGTMEDATTLEVAAPATISKT +ANSKEØRDETDØRFšRMANSØGERATTØLDREVUXNABLIRvBARNP» NYTTv NØRDETILLSISTLØMNARDETLšPANDEKARRIØRBANDETOCH BšRJARSYSSLAMEDS»DANTSOMDEALLTIDEGENTLIGENVELATH»LLA P»MED/MDETØRVUXETATTVARALIKGILTIGOCHBARNSLIGTATT VARALIDELSEFULL D»FšRST»RJAGDESTOBØTTREVARFšR*ESUSSAATT VIM»STEBLISOMBARNFšRATTKOMMAINIHANSRIKE $EN KRISTNA TRON HAR INTE VARIT TILL MYCKEN HJØLP P» DET HØR OMR»DET DE SENASTE SEKLERNA 6I HAR LØMNAT ETT INTE S» LITET BIDRAG TILL PROBLEMET MED DET APATISKA LIVET GENOMATTS»ENSIDIGTRIKTAINOSSP»ATTBEKØMPASYNDEN ) ALLRA HšGSTA GRAD TØNKER VI OSS ATT MØNSKLIGA BEGØR OCH šNSKNINGAR ØR B»DE MOTST»NDARE TILL 'UD OCH FšRLEDANDE TILL SIN NATUR 6I HAR F»TT HšRA ATT 'UDS LšSNING FšR ATT LØGGABANDP»V»RALIDELSERØRHANSBUD&šLJDENHARBLIVIT ATT DEN KRISTNA RELIGIONEN ØR INRIKTAD P» REGLER RITUALER OCH FšRPLIKTELSER ) DET AVSEENDET ØR KRISTENDOMEN VARKEN ANNORLUNDAØNBØTTREØNDEANDRASTORAVØRLDSRELIGIONERNA 3»VØL BUDDHISTER MUSLIMER HINDUER SOM KRISTNA F»R LØRA SIG ATT FšLJA VISSA HANDLINGSMšNSTER SOM LØGGER BAND P» V»RAKØNSLOROCHGšROSSTILLBØTTREMØNNISKOR4ILLSTORDEL TYCKS VØRLDSRELIGIONERNA šVERVØGANDE RIKTA IN SIG P» ATT SØTTAGRØNSERFšR SUBLIMERAELLERRENTAVAVSKAFFAMØNSKLIGA BEGØROCHšNSKNINGAR )RONISKTNOGSØTTER"IBELNMØNNISKANSBEGØROCHLIDELSER I CENTRUM FšR HENNES GšRANDEN OCH L»TANDEN $ET GØLLER S»VØLP»SYNDENSOMR»DESOMP»HELGELSENS)NGENTINGFšR KLARARLIKAKLARTOCHTYDLIGTVARFšRVISYNDARSOMMØNSKLIGA PASSIONER 


) 2OMARBREVET SKRIVER 0AULUS v3» LØNGE VI LEVDE P» MØNNISKANS VILLKOR VAR DE SYNDER OCH LIDELSER SOM VØCKS AV LAGEN VERKSAMMA I V»RA LEMMAR S» ATT VI BAR FRUKT »T DšDENv0AULUSKONSTATERARBARAETTUPPENBARTFAKTUM6I GšRDETVIGšRFšRATTVITYCKEROMDET6IVILLHAN»GOT.ØRVI SYNDAR FINNSDETINGETDJUPARESKØLTILLDETØNATTVINJUTER AVDETVIGšR.ATURLIGTVISP»VERKASVIOCKS»AVATTDETSOM RØKNASSOMSYNDTILLSINNATURFRØTERP»V»RASJØLAR FšRDØRVAR DEMOCHSKAPARETTBEROENDE$ETØRDØRFšRDEKALLASSYNDER $ETLIGGERISJØLVADERASVØSENATTDEFšRGšRENOCHMEDALL SANNOLIKHET SKADAR DEM SOM ST»R EN NØRMAST )NTE DESTO MINDREØRDETLIDELSESOMGERBRØNSLETILLDESSANEDBRYTANDE HANDLINGSMšNSTER OCHENFšRØNDRINGKRØVERENOMVØLVNING IKØNSLOLIVET ENLIDELSERNASREVOLUTION 0AULUSBELYSERDENNAOMVANDLINGAVALLAšNSKNINGAROCH BEGØRI'ALATERBREVETv$ESOMTILLHšR+RISTUS*ESUSHAR KORSFØSTSITTKšTTMEDALLADESSLIDELSEROCHBEGØRv6ADSOM ØNANNARSBEHšVERSKEINOMOSS M»STEDELIDELSEROCHBEGØR DšSOMELDASAVETTHJØRTAUTAN'UD-ENS»MYCKENKRISTEN TRO G»R ALDRIG LØNGRE 6I HAR NOGA SETT TILL ATT DšDA V»RA LIDELSER OCH SOM 0AULUS SA ALLA SOM TILLHšR +RISTUS *ESUS M»STEKORSFØSTAnHAIHJØL UTPL»NAnSINALIDELSER PUNKT -ENVADVIHARFšRBISETTØRATTOMV»RLØRAINTEHARMERATT SØGA OM MØNNISKANS BEGØR OCH šNSKNINGAR ØR VI BUDDHISTER IL»NGTHšGREGRADØNKRISTNA$ETØRBUDDHISMENSOMLØRATT MØNNISKANSSLUTM»LØRATTUTPL»NAALLAšNSKNINGAR"UDDHISMEN ØRUPPBYGGDKRINGDETTALIVSL»NGAPROJEKTVARSUTLOVADEM»LØR ATTMANTILLSISTINTESKAVARAANNATØNENDELAVDETKOSMISKA ENERGImšDET $ETTA ØR "UDDHANATUREN n ATT lNNAS TILL UTAN 


šNSKNINGAR OCH BEGØR $ET PASSAR UTMØRKT IHOP MED TRON P» EN OPERSONLIG 'UD %LLER KANSKE RØTTARE SAGT P» TRON ATT DET INTE lNNS N»GON 'UD !LLT SOM GšR OSS TILL MØNNISKOR M»STE FšRSVINNA TILL FšRM»N FšR ALLT SOM TILL»TER OSS ATT UPPG» I DEN KOSMISKAENERGIN$ETHARALLTIDFšRBLUFFATMIGATTBUDDHISMEN BLIVIT S» POPULØR I 6ØST DØR BEGØRET GER BRØNSLE »T S» MYCKET FšRDØRV 6I HAR BOKSTAVLIGT TALAT LYCKATS ATT MATERIALISERA DEN BUDDHISTISKA ANDLIGHETEN ATT MEDITERA BORT V»RA BEGØR OCH šNSKNINGARS»ATTVIKANFORTSØTTAATTFšLJAV»RALUSTAROCHNYCKER UTANATTFšRLORAKONTAKTENMEDV»RTINRE "IBELN HAR EN HELT ANNAN SYN P» MØNSKLIGA BEGØR OCH LIDELSER-»LETFšRDENKRISTNARESANKANINTEVARAATTUTPL»NA BEGØR OCH LIDELSER EFTERSOM "IBELN LØR ATT 'UD SKAPADE OSS TILLSINAVBILD LIKAHONOM/CHDETING»RIDENNA»TERSPEGLING AV'UDATTVIHARETTHJØRTAGJORTFšRPASSIONERADELIV$ETHAR ALDRIG VARIT 'UDS AVSIKT ATT DRIVA OSS TILL ATT LEVA APATISKA (ANšNSKARATTVILEVERLIDELSEFULLTIHONOM)STØLLETFšRATT UTPL»NA V»RA LIDELSER VILL HAN šVERMANNA DEM MED NYA LIDELSER,IDELSERNASUGNØRV»RTMORALISKASINNELAG OCHØVEN OMETTONTSINNEBRINNERFšRDESTRUKTIVALIDELSERSOMFšRTØR OCHFšRSTšR S»TØNDER'UDSSINNELAGENLIDELSEFšRDETGODA OCHSANNA6»RUPPGIFTØRATTL»TA'UDSSINNELAGTAFORMIOSS S»ATTHANSLIDELSERKANBRINNAIOSS

2OPAv&RIHETv 6»R MØNSKLIGA LIDELSE UPPTØNDER BEGØR I OSS 6»RA HJØRTAN TR»NAREFTERATTNJUTAFRITTOCHNJUTAFRIHETEN$ETSOMOFTA 


UNDG»ROSSØRATTDESSATV»INTEØRDETSAMMA3»SANTSOMVI HARENDRIFTATTLEVA S»G»RENBETYDANDEDELAVV»RAIRRFØRDER UTP»ATTFINNADENHØRUNDFLYENDEERFARENHETENAVATTVARA FRI$ETØRENDRIVKRAFTBAKOMALLASTšRREFšRØNDRINGARIV»RA LIV &R»N V»RA FšRSTA SJØLVSTØNDIGA STEG SOM BARN TILL V»R STRØVAN EFTER EN EKONOMISKT TRYGGAD »LDERDOM KØMPAR VI STØNDIGT FšR ATT BLI FRIA OCH OMDEFINIERAR VAD DET INNEBØR ATTVARAFRI6»RLØNGTANEFTERATTLEVALIGGERDJUPAREIOSSØR V»RšVERLEVNADSINSTINKT!TTLEVAØRN»GOTANNATØNATTBARA H»LLASIGVIDLIV$ETSENAREØRENKAMPFšRATTšVERLEVADET FšRRAØRENTšRSTEFTERLIVET!LLAFšRKNIPPARVIINTUITIVTLIVET MEDETTLIVIFRIHET!LLAMØNNISKORLØNGTAREFTERFRIHET $ET ØR N»GOT MØRKLIGT UNDmYENDE MED FRIHETEN (UR VI ØNHARDET TYCKSDETALLTIDSOMOMFRIHETENL»GIN»GONTING ANNAT N»GONSTANSDØRVIINTEVARITELLERIN»GOTSOMVIINTE UPPLEVT"ARNETLØNGTARS»EFTERATTBLITON»RINGTON»RINGEN LØNGTARS»EFTERATTF»TAKšRKORT.ØRMANG»RP»GYMNASIET LØNGTAR MAN S» EFTER ATT BšRJA P» UNIVERSITETET 3» M»NGA AV V»RA UNGDOMS»R SOM VI ØGNAR »T ATT LØNGTA EFTER DET SOM KOMMA SKA 6I SER EN FRAMTIDA FRIHET SOM FšR TILLFØLLET FšRVØGRASOSS-ENSEDAN FASTVIØRHELTFRIAATTPLANERAV»R KARRIØRVØG UPPTØCKERVIOFTAATTVIBLIVITSNØRJDAOCHF»NGADE AVV»RAEGNAVAL6IAVSKYRV»RAJOBB6IDRšMMEROMANDRA MšJLIGHETER 6I šVERTYGAR OSS SJØLVA OM ATT V»RT SANNA KALL ELLER PERSONLIGA BESTØMMELSE I LIVET P» N»GOT SØTT G»TT OSS FšRBI %NSKILDA MØNNISKOR HAR KANSKE ALDRIG N»GONSIN I HIS TORIEN HAFT S» M»NGA MšJLIGHETER SOM DE FLESTA NU HAR ATT INTEBARAVØLJAHURDESKALEVA UTANATTOCKS»PERSONLIGEN 


$ETTA ËR EN UTMANANDE BOK %N BOK BARA FÚR DEM SOM ËR REDO ATT BLI EN DELAVSJËLENSREVOLUTION ENRESNINGTILLETTLIV UTÚVER DET VANLIGA "ARA FÚR DEM SOM LËNGTAR ATT FÍ LEVA DET LIV SOM 'UD SKAPADE DEM TILL ATTFÍBLIDENMËNNISKA'UDDRÚMTOMOCHATT DELADENDRÚMMENMEDANDRA

/"3

$ETTAËRKANSKE

).4% ENBOKFÚR $)'

$ETHANDLAROMDINKARAKTËR$ENDUKANBLII+RISTUS &ÚRVANDLINGEN AV VÍR KARAKTËR HAR FLER DRAG AV REVOLUTION ËN AV REFORMATION$ENFORMASAVSTRIDERSOMUTKËMPAS SNARAREËNAV TROSFÚRESTËLLNINGAR$ENUPPSTÍRURENKRISOCHINTEIETTKLASSRUM $ENKOMMERINTETILLDIG DUMÍSTEFLYTILLDEN$ENËRENTVEKAMP ATT VINNA +ARAKTËRSFASTHETEN ËR EN SOVANDE HJËLTE I DITT HJËRTA SOMDUMÍSTEVËCKA )DJUPETAVVARJEMËNNISKASSJËLEKARROPENEFTERMENING RIKTNING OCH MÍL )NOM OSS BËR VI EN LËNGTAN EFTER ATT LEVA FULLT UT ATT LEVA PASSIONERAT OCH I HËNGIVENHET %RWIN -C-ANUS VISAR I 5PPVAKNANDET n SJËLENS REVOLUTION VËGEN TILL ETT LIV SOM FLÚDAR ÚVERAVLIVSMENING GLËDJE MËNSKLIGKREATIVITETOCHSKAPARKRAFT 6ÍGARDUANTAUTMANINGEN

v5PPVAKNANDETGERENIVRIGOCHUPPRIKTIG BILDAVHURKYRKANSFOLKKANNÍINISJËLSLIVETS DJUP*AGÚNSKARATTLËSARNASKULLEBLILIKA IVRIGAOCHUPPRIKTIGAvn*/(./24"%2'

)ÚVERSËTTNINGAV&ELIX,ARSSON )3".  

 

9789179994945  

Utmaningens väg...