Page 4

Kommentarer I detta block är det ett medvetet ställningstagande att inte explicit utnyttja det ekonomiska kretsloppet som en helhetsbild. Enligt vår mening är den viktigaste poängen med kretsloppet att det kan öka förståelsen för konjunktursvängningar, genom att belysa interaktionen mellan det inre och det yttre kretsloppet. Men den sortens (ganska abstrakta) resonemang kommer vi bara ytligt in på i Z-konkret. Eftersom man naturligtvis också kan använda kretsloppet som en översiktsbild har vi ändå, i Lärarhandledningen, tagit med tre OH-underlag till kretsloppet:  självhushållningsekonomin  det lilla (inre) kretsloppet  det stora kretsloppet. En helhetsbild …

… men skilda fokus

Vi föredrar dock en annan struktur, nämligen ”Det samhällsekonomiska spelet” (se stordia), och tror att det är nyttigt att ofta återkoppla till den helhetsbilden av vår ekonomi. Syftet är att på ett strukturerat sätt påminna om:  att vissa av ekonomins aktörer är varandras motparter, som på olika sätt bevakar sina speciella intressen  att det krävs resurser (produktionsfaktorer) vid all produktion  att utbud och efterfrågan möts på marknader av skilda slag  att (nästan) alla varor och tjänster åsätts priser på marknaderna  att man i studierna kan ha fokus på såväl aktörer och resurser som marknader och priser. Vi menar dessutom att ett helhetstänkande – ett holistiskt förhållningssätt – av det slaget har lika stor relevans när privatekonomi står på dagordningen som när man ägnar sig åt makroekonomiska frågor. Och för att än en gång citera Torsten Madsén:

” Om de betydelsegivande helheterna kommer först sent i en studiegång blockeras möjligheterna till insiktsfullt lärande av de i helheten ingående delarna […]. Delkunskaper får sitt värde genom insikt om vilket större sammanhang de ingår i.”

Z- KO N K R E T

B LO C K

E

E KO N O MI OCH RESURSER

96

9789147079339  

Texter E Uppgifter E Stordia E Provförslag EKommentarerE Texter F Uppgifter F Stordia F Provförslag FKommentarerF ORIENTERINGSKARTA 1 Blockö...