__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Simsalabim 1 Lärarpaket – Digitalt + Tryckt Provläs lärarpaketets samtliga delar


Simsalabim 1 Lärarpaket – Digitalt + Tryckt Simsalabim 1 är ett lärarpaket som består av två delar. BOK Simsalabim 1 Lärarhandledning innehåller stöd, vägledning och inspiration till din undervisning. Till varje nytt moment presenteras ett tydligt förslag på arbetsgång som är enkel att följa. Upplägget är alltid detsamma vilket gör det lätt att organisera och planera undervisningen. Som stöd för bedömning finns bedömningsmaterial till många moment i varje kapitel. Alla kapitel avslutas med en bedömningsmatris med möjlighet att föra anteckningar för varje elev. DIGITALA RESURSER I det digitala läromedlet som medföljer Simsalabim 1 Lärarhandledning finns förberedda genomgångar som du kan använda i den gemensamma undervisningen. Visa ett nytt moment, samtala om bilder, ord och meningar och läs texter tillsammans. Du sparar tid och skapar samtidigt igenkänning hos eleverna. Du kan även skapa egna genomgångar.

Här kan du provläsa lärarpaketets samtliga delar


Eva Ingelsten Lillemor Pollack

978-91-44-10581-9_02_cover.indd 1

2016-07-21 11:48


Studentlitteratur AB Box 141 221 00 LUND Besöksadress: Åkergränden 1 Telefon 046-31 20 00 studentlitteratur.se

Kopieringsförbud   Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus Copyright Access skolkopieringsavtal, är förbjuden. Kopieringsunderlag får dock kopieras under förutsättning att kopiorna delas ut endast i den egna undervisningsgruppen. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Copyright Access. Vid utgivning av detta verk som e-bok, är e-boken kopieringsskyddad. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman eller rättsinnehavare. Studentlitteratur har både digital och traditionell bokutgivning. Studentlitteraturs trycksaker är miljöanpassade, både när det gäller papper och tryckprocess.

Redaktion Åsa Sandberg Grafisk form Helena Alvesalo Illustrationer Gun Jacobson

Art.nr 38760 ISBN 978-91-44-10581-9 Upplaga 1:4 © 2015 Författarna och Studentlitteratur AB Printed by Media-Tryck in Lund, Sweden 2017

978-91-44-10581-9_02_book.indd 2

2017-05-11 09:37


INNEHÅLL Simsalabim – presentation   4 Centralt innehåll  12 Börja skolan  15 Inspirationsbild  15 Kunskapskrav  16 Muntligt berättande  17 Innan du läser   21 Lyssna på texten   22 Läs texten tillsammans   23 Frågor på texten   26 Rimord  26 Mellanrum mellan orden   27 Läs texten tillsammans   29 Gör en presentation   30 Klassiska sagor  31 Mitt lärande  34 Vänner  39 Inspirationsbild  39 Kunskapskrav  40 Muntligt berättande  42 Innan du läser   45 Lyssna på texten   46 Läs texten tillsammans   47 Frågor på texten   49 Stor bokstav och punkt   51 Läs texten tillsammans   51 Presentera en klasskamrat   53 Klassiska sagor  54 Mitt lärande  57 Djur  62 Inspirationsbild  62 Kunskapskrav  63 Muntligt berättande  64 Innan du läser   67 Lyssna på texten   68 Läs texten tillsammans   69 Frågor på texten   71 Stor bokstav vid namn   72 Skriv en berättelse   73 Presentera ett djur   74 Klassiska sagor  75 Mitt lärande  79

978-91-44-10581-9_book.indd 3

Hemligheter  84 Inspirationsbild  84 Kunskapskrav  85 Muntligt berättande  87 Innan du läser   90 Lyssna på texten   91 Läs texten tillsammans   92 Frågor på texten   94 Frågetecken  94 Frågeord  95 Skriv en berättelse   96 Presentera en leksak   97 Klassiska sagor  99 Mitt lärande  101 Oväntade händelser  106 Inspirationsbild  106 Kunskapskrav  107 Muntligt berättande  108 Innan du läser   111 Lyssna på texten   112 Läs texten tillsammans   113 Frågor på texten   115 Vanliga ord  116 Skriv en faktatext   117 Presentera en bok   119 Klassiska sagor  120 Mitt lärande  124 Kristallsidor  129 Facit  139 Lästräna  155

2015-07-06 13:59


14 3

PRESENTATION | Simsalabim Lärarhandledning 1

978-91-44-10581-9_book.indd 14

2015-07-06 13:59

Samtala om-frågor

Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

KOPIERING TILLÅTEN STUDENTLITTERATUR ABSIMSALABIM LÄRARHANDLEDNING 1

Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn.

Informationssökning och källkritik

Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

Hur ord och yttrande uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.

Muntligt berättade Tankekarta Planera en berättelse Muntliga presentationer

Simsalabim 1

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel skriva ned något man talat om.

Språkbruk

Centralt innehåll


1. Börja skolan Det första kapitlet heter Börja skolan. Eleverna får i det här kapitlet lyssna på minnen om första skoldagen och även själva berätta om hur de upplevde sin första skoldag. De får lyssna på ett utdrag ur Junia börjar skolan och svara på frågor om texten. Eleverna får också arbeta med ord och texter och träna på att skriva ord med mellanrum mellan orden. I sin muntliga presentation får de träna på att presentera vad de tycker om att göra i skolan. Den klassiska sagan i det här kapitlet är Guldlock och de tre björnarna. Under arbetet med kapitel 1 kan eleverna varva arbetet i grundboken med övningar i den digitala delen.

Inspirationsbild – sidan 6 Börja skolan Inspirationsbilden är tänkt som en gemensam start i klassen. Genom att titta på bilden, samtala om den, ställa frågor och lista ord bygger eleverna upp en förförståelse för vad kapitlet kommer att handla om. Diskutera vad ni ser och vilka känslor och tankar bilden väcker. För att få alla elever delaktiga i samtalet kan du låta eleverna samtala om frågorna i mindre grupper eller två och två innan ni samtalar i helklass.

1. Förberedd genomgång Börja med den förberedda genomgången som en introduktion till kapitlet och inspira­tionsbilden. Samtala om bilderna tillsammans. Bakom info-knappen uppe till höger på tavelbilderna ges några förslag på frågor. Tavla 1 – frågor • Vad ser du på bilden? • Vem tror du kvinnan är som vinkar i dörren? • Vad tror du pojken tänker och känner? • Vad tror du att man får göra i skolan? • Vad är det för likheter och skillnader mellan skolan på bilden och din skola? Tavla 2 – frågor • Hur tror du att det känns för de här barnen när de börjar skolan? • Vad tror du de tänkte när de vaknade på morgonen? • Hur kändes det för dig när du gick till skolan första skoldagen? • Vad tänkte du när du vaknade på morgonen?

2. Arbeta i grundboken Titta tillsammans på hela inspirationsbilden i grundboken, gemensamt på en digital storbild eller varje elev i sin grundbok. Nu får eleverna se fler barn och detaljer än på tavel­bilderna. Samtala om bilden och de olika barnen genom att ställa frågor.

Simsalabim Lärarhandledning 1 | kapitel 1

978-91-44-10581-9_book.indd 15

15

2015-07-06 13:59


• • • •

Vad ser du på bilden? Vad gör de olika barnen på bilden? Vad tror du han eller hon känner? Vad tror du han eller hon tänker?

3. Ordbilder Samla ord som eleverna ser på inspirationsbilden på ett stort papper. Låt eleverna turas om att rita bilder till orden för att börja arbeta med ordbilder.

Svenska som andraspråk Låt eleverna tillverka ordkort. Bestäm ett kortformat och låt eleverna rita bilder på korten. Låt dem sedan skriva ordet som bilden föreställer eller hjälp dem med det. Eleverna kan sedan samla ordkort genom hela Simsalabim. Eleverna kan använda ordkorten på många olika sätt t.ex. visa varandra kort och säga vad de föreställer, kopiera korten så att det finns två av varje och spela ”Finns i sjön” etc.

Kunskapskrav – sidan 7 Kunskapskrav är något som eleverna inte har stött på tidigare. De kan vara svåra att förstå och eleverna behöver få tydliga exempel på vad ett kunskapskrav innebär och hur de kan träna för att nå kunskapskravet. Det är också viktigt att kunskapskraven får en positiv laddning och blir betydelsefulla delmål i elevernas kunskapsutveckling. Kunskapskrav – Börja skolan Muntligt berättande • Kunna berätta om vardagliga händelser. Lyssna och samtala • Kunna använda lässtrategier: förförståelse. • Kunna berätta om innehållet i en text. • Kunna kommentera innehållet i en text. Läsa och skriva • Kunna läsa en text med flyt. • Kunna använda lässtrategier: frågor på texten. Upptäcka språket • Kunna skriva och stava vanliga ord: rimord. • Kunna skriva läsligt. Tala och presentera • Kunna presentera med ett tydligt innehåll: skolan.

16

kapitel 1 | Simsalabim Lärarhandledning 1

978-91-44-10581-9_book.indd 16

2015-07-06 13:59


1. FÖRBEREDD GENOMGÅNG I den förberedda genomgången presenteras de olika kunskapsområdena som eleverna kommer att arbeta med. Tavla 1 – kunskapsområden Samtala med eleverna om vad de ser på bilden och vad de tror att de kommer att få arbeta med och lära sig i skolan. Tavla 2 – kunskapsområden och bilder Här får eleverna se de olika kunskapsområden de kommer att få arbeta med i Simsalabim 1. Läs tillsammans och dra bilderna rätt. Samtala om vad de kommer att få arbeta med och lära sig.

2. ARBETA I GRUNDBOKEN Titta tillsammans på kunskapskraven för kapitel 1 i grundboken, på en digital storbild eller varje elev i sin grundbok. Gå igenom kunskapskraven och förklara på ett tydligt sätt genom att ge exempel på vad de olika kunskapskraven innebär.

Muntligt berättande – sidan 8 Berätta om ett minne I det första kapitlet kommer eleverna få lyssna på minnen från första skoldagen. Det är fyra olika personer som berättar om sina minnen. Lyssna till den inlästa texten i grundboken eller berätta själv med hjälp av manus, se nedan. Eleverna får både träna på att lyssna och på att berätta själva.

1. SAMTALA OM KUNSKAPSKRAVET Skapa en mysig stämning när ni ska arbeta med muntligt berättande genom att sitta i ring och tända ljus. Inled med att samtala om vad muntligt berättande är och vad eleverna kan lära sig genom att berätta för varandra. Passa också på att prata om hur viktigt det är att kunna lyssna bra när någon berättar. Samtala om kunskapskravet Kunna berätta om vardagliga händelser. • • • •

Vad är en vardaglig händelse? Varför är det bra att kunna berätta för varandra? Hur känns det att lyssna när någon berättar? Vad behöver man tänka på när man berättar?

2. LYSSNA PÅ MINNEN Lyssna tillsammans på de minnen som är inspelade eller berätta själv efter manus. Samtala om de minnen ni lyssnat på. • Vad tyckte de olika personerna om att börja skolan? • Hur var din första skoldag?

Simsalabim Lärarhandledning 1 | KAPITEL 1

978-91-44-10581-9_02_book.indd 17

17

2017-05-11 09:37


berättarmanus

det var lättare för dem för de hade inte ”r” i sitt namn. Johanna och Joel hette de. Efter att alla sagt sina namn fortsatte fröken att berätta om hur kul vi skulle få ha det. Sen fick vi information om scheman och läxor. Och vi fick böcker också. Sen minns jag inte så mycket mer. Men jag minns att pappa och jag åkte in till stan och fast det var en helt vanlig vardag fick jag hamburgare och cola. Stinas första dag i skolan Jag minns min första dag i skolan väldig väl trots att det är över 30 år sedan jag började i ettan. Jag var väldigt nervös för jag kände inga av mina klasskompisar. När jag kom in i klassrummet låg det en lapp med mitt namn på den bänk som skulle bli min plats. Jag gick dit och satte mig. Min fröken såg snäll ut. Hon hade en fin kjol på sig och en fin blus. Hon hette Ingrid. Jag tittade på de andra barnen och fick syn på en flicka med flätor, en röd kjol och en tröja med röda blommor. Hon såg så snäll ut! Hon tittade på mig och log. När det var rast gungade vi tillsammans. Hon blev min bästa vän och det är hon än idag! Oves första dag i skolan Det var länge sedan jag började skolan men jag minns det väl. Jag fick gå långt för att komma till skolan. Nästan två kilometer. Min mormor följde med mig. Vi gick både genom skog och på landsväg. När vi kom fram så lämnade mormor mig och sa att morfar skulle hämta mig när skolan var slut. Det kändes lite otäckt att bli lämnad i ett hus där jag aldrig hade varit. När jag fick syn på Stig blev jag glad för att vi skulle gå i samma klass. Stig bodde på gården bredvid mig. Vi lekte ofta när vi var hemma. Jag gick genast fram till Stig och då blev det så att Stig och jag fick sitta bredvid varandra. Min fröken Greta såg sträng ut. Hon hade håret i knut och hennes händer hade stora ådror. Men när hon började prata så kände jag att fröken Greta var en snäll människa. På första skoldagen fick alla säga sitt namn och berätta om sin släkt. Sedan fick alla som ville sjunga en sång. Det gjorde jag. Jag stod upp vid min bänk och sjöng en sång som jag tyckte om. Fröken Greta sa att jag hade en fin sångröst och att det var bra gjort att sjunga inför klassen. Bara två till sjöng på första skoldagen. Jag kände mig stolt. Jag tyckte att det var roligt att börja skolan. När första skoldagen var slut stod morfar utanför och väntade på mig. Då var det bara att gå hem två kilometer. Jag minns det som om jag under hela promenaden hem berättade för morfar om skolan och om vad vi hade gjort. Och förstås om att jag sjungit så fint.

20 3

kapitel 1 | Simsalabim Lärarhandledning 1

978-91-44-10581-9_book.indd 20

2015-07-06 13:59


Innan du läser – sidan 9 Junia börjar skolan Samtala med eleverna om att de kommer att få arbeta med boken Junia börjar skolan genom att lyssna på en text, titta på ord och meningar och svara på frågor. Låna gärna boken och läs som högläsningsbok.

1. Samtala om kunskapskravet I det här avsnittet börjar ni arbeta med kunskapskravet Kunna använda lässtrategier: förförståelse. Samtala tillsammans om vad lässtrategier och förförståelse innebär och varför det är bra att arbeta med förförståelse.

2. Förberedd genomgång Introducera arbetet med förförståelse genom att arbeta med den förberedda genomgången. Låt eleverna bekanta sig med bokomslaget och möta författaren som skrivit boken. Tavla 1 – bokomslag och författare Titta på omslagsbilden och samtala om vad ni ser. Klicka på bilden med författaren Frida Lindgren Karlsson och lyssna på vad hon säger. Sök gärna reda på mer information om författaren och vilka böcker hon har skrivit. • Vad tror du boken kommer att handla om? • Vem tror du Frida Lindgren Karlsson är? • Vad tror du att du kommer att få arbeta med? Tavla 2 – författare Titta på omslagsbilden och visa vad pilen pekar mot. Samtala om vad en författare är. Visa gärna fler böcker och låt eleverna visa var namnet på författaren står. • Vad gör en författare? • Vet du namnet på fler författare? Bild 3 – titel Titta på omslagsbilden och visa vad pilen pekar mot. Samtala om vad en titel är. Visa gärna fler böcker och låt eleverna visa var titeln står. • Vad menas med en titel? • Vet du titeln på någon bok? Bild 4 – omslagsbild Titta på omslagsbilden och visa vad pilen pekar mot. Samtala om vad en omslagsbild är. Visa gärna fler böcker och låt eleverna titta på och jämföra omslagsbilder. • Vad är en omslagsbild? • Hur tycker du att en omslagsbild ska vara för att den ska vara bra?

Simsalabim Lärarhandledning 1 | kapitel 1

978-91-44-10581-9_book.indd 21

21

2015-07-06 13:59


Bild 5 – gör ett eget bokomslag Ta fram en tom tavla genom att klicka på tavelsymbolen uppe i vänster hörn. Gör ett bokomslag tillsammans med eleverna. Repetera orden författare, titel och omslagsbild.

3. Arbeta i grundboken Gå återigen igenom vad författare, titel och omslagsbild är och be eleverna visa var på bokomslaget de står. Eleverna ska sedan göra ett eget bokomslag. Förbered eleverna genom att prata om vad deras bok ska handla om, vad boken ska heta och hur de kan rita det på bokomslaget. Om eleverna har svårt att komma igång kan de titta på andra böcker för att få inspiration.

4. Berätta om bokomslag Låt eleverna berätta om sitt bokomslag för en eller ett par kamrater. De ska sedan skriva vem eller vilka de berättade för.

5. Samtala om förförståelse Låt eleverna samtala två och två om hur de har arbetat med förförståelse och vad de har lärt sig.

Svenska som andraspråk Låt eleverna tillverka fler ordkort, t.ex. orden bok, böcker, lyssna och skriva.

Lyssna på texten – sidorna 10-11 Eleverna får här lyssna på ett utdrag ur Junia börjar skolan och arbeta med textens innehåll. Kunskapskravet är Kunna berätta om innehållet i en text. Eleverna ska kunna samtala om och återberätta innehållet i texten. De får också rita och/eller skriva om något de tycker om i texten.

1. Samtala om kunskapskravet Visa var kunskapskravet står i grundboken och samtala om vad kunskapskravet innebär. • Vad menas med innehåll? • Vad gör du när du ska berätta om ett innehåll?

2. Arbeta i grundboken Titta på bilderna i grundboken. Antingen tittar eleverna i sina böcker eller så tittar ni tillsammans på en digital storbild. Samtala om bilderna. • Vad ser du på bilderna? • I vilken ordning kommer bilderna? • Vad tror du kommer att hända? Varför tror du det?

22

kapitel 1 | Simsalabim Lärarhandledning 1

978-91-44-10581-9_book.indd 22

2015-07-06 13:59


3. Lyssna på Junias första dag i skolan Lyssna på den inspelade texten tillsammans eller läs texten själv. Stanna upp i texten och förklara ord eller ställ frågor för att öka elevernas förståelse. Samtala om texten när ni har lyssnat på den. • Vad handlar texten om? • Vad tycker du om texten? • Vad tyckte du bäst om i texten? Varför?

4. Arbeta i grundboken I boken ska eleverna rita det de tyckte bäst om i texten och har då det ni samtalat om som stöd. Låt eleverna berätta om sin bild för en eller flera kamrater. Ni kan sedan låta eleverna jämföra sina bilder och lägga dem i tidsordning. Eleverna kan också tillsammans återberätta texten med hjälp av varandras bilder.

5. Samtala om att återberätta en text Reflektera tillsammans med eleverna hur de har arbetat med kunskapskravet, vad de har lärt sig och hur de kan arbeta vidare med det.

Svenska som andraspråk När ni läser ord tillsammans så var extra tydlig med uttal och artikulation av orden. Låt gärna eleverna säga efter med denna tydlighet. På så sätt uppmärksammas ljud och ord med extra tydlighet för elever med svenska som andraspråk.

Läs texten tillsammans – sidorna 12-13 Junias första dag i skolan I det här avsnittet arbetar ni med ord och meningar i texten. Genom att leta efter bokstäver och ord i en text skapas en förståelse för hur det svenska språket är uppbyggt. Hur elever lär sig läsa varierar och därför erbjuder Simsalabim 1 flera olika sätt att arbeta; eleverna får träna på att känna igen hela ord, ramsläsa likaväl som att identifiera bokstäver och språkljud, vilket är gynnsamt för alla elever. Elevernas erövring av skriftspråket ska vara lustfyllt och meningsfullt för att de ska känna motivation. Vad som är den mest gynnsamma läsinlärnings­strategin för varje enskild elev behöver du som lärare identifiera och understödja.

Simsalabim Lärarhandledning 1 | kapitel 1

978-91-44-10581-9_book.indd 23

23

2015-07-06 13:59


1. Arbeta med kunskapskravet Kunskapskravet är Kunna läsa en text med flyt och även om eleverna ännu inte kan läsa så innebär arbetet med texten en förberedelse för deras läsning. Demonstrera för eleverna vad det innebär att läsa med flyt.

2. Förberedd genomgång Arbeta med texten med hjälp av den förberedda genomgången. Samtala om Junia och titta tillsammans på texten. Tavla 1 – Junia Samtala med eleverna om textens huvudperson Junia. Skriv hennes namn. Bakom info-knappen uppe till höger på tavelbilderna ges några förslag på frågor. • Vem är det här? • Varför har hon fjärilar i magen? • Varför säger man att man har fjärilar i magen när man är nervös? Tavla 2 – Bilder från texten Dra fram bilderna. Samtala om bilderna och om vad texten handlar om. • Kommer ni ihåg vad texten handlar om? Tavla 3 – Texten Samtala med eleverna om vilka ord de känner igen i texten. Ni kan också ringa in ord som är lika, bokstäver, titta på stor bokstav och punkt och meningar. Tavla 4 – Para ihop ord och bild Samtala om bilderna och gör övningen tillsammans i klassen. Körläs orden. Gör övningen igen och låt olika elever få prova att para ihop ord och bilder. Övningen är hämtad från grundbokens digitala del och förbereder eleverna för deras självständiga arbete i grundboken.

3. Arbeta med ord från texten – digitala övningar Låt eleverna arbeta med de digitala övningarna, på egen hand eller tillsam mans, innan ni läser texten i grundboken. Orden eleverna möter är ord från texten Junias första dag i skolan. Det finns fem olika övningar att arbeta med i stegrad svårighetsnivå. 1. Förstå ord 1 – Lyssna på ordet och para ihop med rätt bild 2. Förstå ord 2 – Para ihop ordet med rätt bild 3. Skriva ord 1 – Skriva orden i en ordfläta 4. Skriva ord 2 – Lyssna och skriv ordet du hör, nivå 1 5. Skriva ord 3 – Lyssna och skriv ordet du hör, nivå 2 Läs Junias första dag i skolan tillsammans och låt eleverna följa med i texten. Samtala om det ni har läst. • Vad tycker du om texten? • Vem är Junia?

24

kapitel 1 | Simsalabim Lärarhandledning 1

978-91-44-10581-9_book.indd 24

2015-07-06 13:59


4. Arbeta i grundboken Gå igenom övningarna så att eleverna känner sig säkra på vad de ska göra. Arbeta sedan tillsammans med övningarna eller låt eleverna arbeta självständigt. I övningarna får eleverna arbeta med de markerade orden från texten, skriva egna ord och arbeta med ordbilder.

3. Arbeta med digitala övningar När eleverna är klara kan de arbeta med de olika övningarna i den digitala delen igen. Det finns fem övningar i olika svårighetsnivåer, se ovan.

6. Samtala om att läsa med flyt Samtala tillsammans med eleverna om hur det har varit att arbeta med kunskapskravet Kunna läsa en text med flyt. • Vad har de lärt sig? • Var det svårt eller lätt? • Vad behöver de arbeta vidare med? Bearbeta texten Syftet med att bearbeta en text genom olika skapande former är att eleverna ska få möjlighet att tillägna sig och ge sitt eget uttryck till textens innehåll och budskap. Alltså få en djupare förståelse för texten. Till texten Junias första dag i skolan kan eleverna hitta på en sång, en ramsa eller en dans för att uttrycka textens innehåll och budskap. Antingen arbetar ni tillsammans i klassen eller så kan du dela in eleverna i mindre grupper så att de kan framföra sin sång, ramsa eller dans för klassen. Samtala sedan om vad eleverna tyckte om att bearbeta texten. Skrivövningar • Skriv ett vykort till en släkting och berätta om din första dag i skolan. • Rita och skriv om en av dina klasskamrater. • Rita och skriv vad du tror händer när Junia kommer till skolan.

Simsalabim Lärarhandledning 1 | kapitel 1

978-91-44-10581-9_book.indd 25

25

2015-07-06 13:59


Mitt lärande – sidorna 22-23 Med hjälp av Mitt lärande får eleven själv syn på och möjlighet att utvärdera vad de har lärt sig. Detta möjliggör en kommunikation med eleven vad gäller deras lärande i ämnet svenska. Eftersom många elever ännu inte kan läsa kan ni arbeta gemensamt med en fråga i taget, till exempel genom att fokusera på en fråga på en digital storbild. Om eleverna är klara olika snabbt kan det vara bra att ha en extra uppgift de kan arbeta med tills alla elever är klara. Ni kan också arbeta med Mitt lärande i mindre grupper eller enskilt.

Lär dig mera Kapitlet avslutas med mer språkträning utifrån digitala övningar. Här kan eleverna arbeta med ordkunskap, stavning och läsning, på egen hand eller tillsammans. Lär dig vad ord betyder Här finns två olika övningar att arbeta med i stegrad svårighetsnivå. 1. Förstå ord 1 – Lyssna på ordet och para ihop med rätt bild 2. Förstå ord 2 – Lyssna och sätt ordet på rätt plats i bilden Lär dig stava ord Här finns fem olika övningar att arbeta med i stegrad svårighetsnivå. 1. Skriva ord 1 – Stava vanliga ord, ordfläta 2. Skriva ord 2 – Stava vanliga ord, ordfläta 3. Skriva ord 3 – Skriv rätt ord till bilden, färger 4. Skriva ord 4 – Skriv rätt ord till bilden, färger 5. Skriva ord 5 – Skriv ordet du hör, vanliga ord Lär dig läsa ord Här finns fyra olika övningar att arbeta med i stegrad svårighetsnivå. 1. Läsa ord 1 – Para ihop ordet med rätt bild, läsförståelse 2. Läsa ord 2 – Sortera ord, läsförståelse 3. Läsa ord 3 – Lyssna och välj rätt ord, hörförståelse 4. Läsa ord 4 – Läsa med flyt, gåtor

34

kapitel 1 | Simsalabim Lärarhandledning 1

978-91-44-10581-9_book.indd 34

2015-07-06 13:59


Simsalabim Lärarhandledning 1 | kapitel 1

978-91-44-10581-9_book.indd 35

353

2015-07-06 13:59

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

KOPIERING TILLÅTEN STUDENTLITTERATUR ABSIMSALABIM LÄRARHANDLEDNING 1

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Kunskapskrav

Förmåga

1. Börja skolan

Kunna kommentera innehållet i en text.

Kunna berätta om innehållet i en text.

Kunna använda lässtrategier: frågor på texten.

Kunna använda lässtrategier: förförståelse.

Kunna läsa en text med flyt.

Förtydligade kunskapskrav

bedömning

Sidan 1 (4)

Bedömningsmatris för kapitel 1 Simsalabim 1


Lästräna 1 Vår tanke med Lästräna 1 är att eleverna ska träna sin läsning genom att få läsa hela texter av berättande karaktär som de kan relatera till. Läsningen ska ge en upplevelse och förmedla ett innehåll som de kan känna igen sig i. Texterna passar bra att föra samtal kring. Vad tyckte eleverna var viktigt? Kunde eleverna relatera till något i texten? Kommer de att tänka på något de själva varit med om? Genom att samla många korta texter i en och samma bok slipper du hantera småböcker och dina elever får dela stämningsfulla lässtunder som skapar samhörighet och gemenskap.

Läsnivå 1 och Läsnivå 2 Varje text är indelad i två läsnivåer, en första nivå med större teckenstorlek och mindre textomfång samt en andra nivå där teckenstorleken är något mindre. Vi vet att det under årskurs 1 är stor spridning på var i utvecklingen eleverna befinner sig vad gäller läsinlärning. Att skapa två nivåer till varje text är ett sätt att försöka anpassa lästräningen efter elevernas olika behov. De elever som behöver en kortare text använder endast den första nivån och de elever som lästränar på hela texten får ett större textomfång. Vi vill ändå understryka att alla elever ska få möjlighet att ta del av hela berättelsen så att de kan tillägna sig också fortsättningen och slutet på varje text, även om de sedan bara behöver träna på läsnivå 1. Genom att skapa de stämnings­ fulla lässtunder vi förordade ovan, så får ju alla elever ta del av hela texten. Det kan dessutom finnas elever som förutom texterna i Lästräna 1 även behöver större utmaningar i form av böcker som passar deras läsnivå. Inlästa texter med textföljning Till Lästräna 1 finns ett lässtöd som medföljer grundbokens digitala del. Här presenteras texterna utifrån läsnivå med läshastighet och textföljning efter nivå. Lässtödet passar bra att använda då eleverna lästränar individuellt, i skolan eller hemma. De kan lyssna på texterna hur många gånger de vill och enkelt växla mellan de olika läsnivåerna. Förberedda genomgångar Vi som har skrivit Simsalabim 1 har själva arbetat mycket med Big Books och ser läsning och skrivning som sammanlänkade i elevernas tillägnande av skriftspråket. Till varje text finns en förberedd genomgång där du kan samla eleverna för gemensam läsinlärning. Genomgångarna utgår från läsnivå 1 i varje text. Genom att gemensamt ta del av texten via en digital storbild kan ni fokusera på olika moment i läsinlärningen och använda olika läsinlärningsmetoder. Ni kan härmläsa, leta bokstäver, markera ord, ljuda ihop bokstäver till ord, tydliggöra stavelser, markera var ni läser – kort sagt tillsammans med eleverna kan du anpassa läsinlärningen till just de elever du har i din klass. Vidare har vi valt att utmana eleverna så att de även får göra en övning till varje text. Denna övning är anpassad så att alla elever kan göra övningen, oavsett läsnivå. Till varje text finns även en ruta högst upp på sidan, där eleverna kan fylla i till vilken dag de ska vara färdiga med sin lästräning. Sidan avslutas med en läslogg som de fyller i när de har tränat klart. När eleverna har läst alla texter i Lästräna 1 får de göra en enkel utvärdering om sin läsning.

156

LÄSTRÄNA | Simsalabim Lärarhandledning 1

978-91-44-10581-9_book.indd 156

2015-07-06 13:59


Tavla 2 – Lyssna och läs Lyssna på ramsan tillsammans. Körläs hela klassen, låt en grupp av elever läsa eller låt eleverna träna två och två för att lära sig ramsan utantill. Hitta gärna på rörelser till ramsan så att eleverna lär sig ramsan lättare. Orden gnu och märr kan ni behöva samtala om gemensamt. Tavla 3 – Övning Läs ramsan flera gånger och samtala om orden i ramsan. Låt eleverna arbeta två och två och träna på att lära sig ramsan utantill. Övningen är hämtad från Lästräna 1 och förbereder eleverna för deras självständiga arbete i boken.

2. Arbeta i Lästräna Gå igenom övningen så att eleverna känner sig säkra på vad de ska göra. Eleverna kan arbeta två och två för att ha stöd av varandra.

3. Träna hemma Låt eleverna ta med boken hem och öva på alfabetsramsan. De kan också träna på ramsan hemma genom att läsa och lyssna i den digitala delen. Samtala med eleverna om att de ska skriva i läsloggen när de tränat hemma.

Lästräna 3 1. Förberedd genomgång Arbeta med den förberedda genomgången som en introduktion till Lästräna 3. Här finns möjlighet att läsa och lyssna på både läsnivå 1 och läsnivå 2, men själva genomgången fokuserar på läsnivå 1. Tavla 1 – Vi ritar och skriver en bok – bilden Titta på bilden och samtala om vad ni ser. • Vad ser du på bilden? • Vad gör pojken? • Vad gör flickan? Tavla 2 – Vi ritar och skriver en bok – läsnivå 1 1. Titta på texten. • Känner du igen något ord? • Var tror du ordet träd står någonstans? • Kan du hitta ordet bok? 3. Läs texten i kör och peka på varje ord ni läser. 4. Samtala om textens innehåll och titta på bilden igen. • Passar bilden till textens innehåll?

Simsalabim Lärarhandledning 1 | LÄSTRÄNA

978-91-44-10581-9_book.indd 159

159

2015-07-06 13:59


Simsalabim är ett basläromedel i svenska för årskurs 1–3 med utgångs­ punkt i nyskriven och klassisk litteratur. Det är läs- och skrivundervisning förpackat i ett praktiskt elevpaket som består av tre delar – grundbok, lästräna och digital del. Grundboken är en allt-i-ett-bok med både texter och språkutvecklande uppgifter. Den är fylld av läs- och skrivövningar, träning i muntligt berättande och en mängd texter att både läsa och lyssna till. Lästräna innehåller skönlitterära berättelser och faktatexter på två nivåer, att använda som läsläxa eller för lästräning i skolan. En läslogg där eleverna får reflektera över sin läsning avslutar varje text. Den digitala delen innehåller en interaktiv version av både grundboken och läxboken. Här finns alla texter inlästa med textföljning. I övningar som ger eleven direkt återkoppling tränas ordkunskap, stavning och läsförståelse. Koden till den digitala delen följer med varje grundbok och är giltig i ett år. Simsalabim är anpassat för datorer, surfplattor och mobiltelefoner. Till serien finns en Lärarhandledning som presenterar en tydlig arbetsgång till elevpaketets båda böcker. I lärarhandledningens digitala del finns förberedda genomgångar för tavla.

Art.nr 38760

studentlitteratur.se

978-91-44-10581-9_02_cover.indd 4

2016-07-21 11:48


Digitala resurser Prova paketets digitala resurser genom att klicka på bilden.

Innehåller elevboken i digital form

Förberedda genomgångar och kopieringsunderlag

Fungerar på dator, i surplatta och i mobil

Profile for Smakprov Media AB

9789144105819  

9789144105819  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded