Page 10

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fixa grammatiken.indd 16

ETT | ORDENS UPPKOMST

Morfologi – läran om hur orden bildas Ett levande språk bildar hela tiden nya ord. Nya ord lånas från andra språk, men de kan också bildas grammatiskt på olika sätt. Morfologin är den del av grammatiken som beskriver hur ord bildas och böjs.

Fonem bildar morfem Fonemen, språkljud som inte har någon egen betydelse, kombineras till morfem eller orddelar som bär olika typer av betydelse. Det finns ord som består av enbart ett morfem. Ordet film är ett exempel. Ser man däremot på ett ord som filmernas hittar man fyra morfem: film-er-na-s. Alla delarna bidrar till ordets betydelse: film ger huvudbetydelsen, -er säger att det är fråga om flera filmer, -na visar att det handlar om vissa bestämda filmer och -s att filmerna har eller äger något. Ordet filmernas innehåller alltså fyra morfem som alla ändrar betydelsen av ordet film på olika sätt. Morfemen -er, -na och -s finns med samma betydelse i andra ord. Om du provar med orden elev och tant så ser du att de fungerar på samma sätt. Ett morfem är den minsta enhet i ett ord som har en egen betydelse. Man säger därför att morfem är språkets minsta betydelsebärande enhet medan fonem är språkets minsta betydelseskiljande enhet.

Olika sorters morfem Det morfem som bär ordets betydelse kallas rotmorfem. Ett rotmorfem kan vara ett helt ord, som film, men det kan också vara förkortat och komma från äldre ord som du kanske inte känner igen. I ordet utbildning är till exempel rotmorfemet bild. Det kommer av bilda, som i bildad eller lärd, men är förkortat för att passa ihop med resten av de morfem som bildar ordet utbildning. Morfem som bara förändrar ett ords böjning kallas böjningsmorfem. Lägger man till -en till utbildning får man utbildningen, en böjd form av samma ord. Avledningsmorfem skapar till skillnad från böjningsmorfemen ett helt nytt ord. Film kan till exempel med hjälp av avledningsmorfemet -are bli ordet filmare. Avledningsmorfemet -are bildar ord som betyder att någon gör eller utför något. Från besök bildas besök-are, från lära bildas lär-are.

16 2014-04-25 10.32

9789127435346  
9789127435346