Page 1

Redovisning 2 Redovisning och beskattning

KOMMENTARER OCH LÖSNINGAR

13 uppl


JAN-OLOF ANDERSSON CEGE EKSTRÖM ANDERS GABRIELSSON EVA JANSSON MONICA TENGLING

Redovisning 2 Redovisning och beskattning

KOMMENTARER OCH LÖSNINGAR

LIBER

titelsida kommentarer.indd 1

2013-06-18 14.10


Eko.Lös.Innehåll Sida 3 tisdag 10 maj 2011 12.41

Innehåll BLOCK 1 Affärsredovisning 1. Redovisning av företagets ekonomi 4 2. Löpande bokföring 8 3. Bokslutsrutiner 20 4. Bokslutsplanering 42 5. Redovisning i olika företagsformer 59 6. Årsredovisning i aktiebolag 82 7. Revision och intern kontroll 98 8. Redovisning i koncerner 104 9. Företagsanalys 108 BLOCK 2 Internredovisning 10. Redovisning i varuhandelsföretag 116 11. Redovisning i tjänsteföretag 124 12. Redovisning i tillverkande företag 127 BLOCK 3 Beskattning 13. Beskattning av privatpersoner 133 14. Beskattning av näringsverksamhet 139 15. Ekonomisk brottslighet 150 BLOCK 4 Internationell redovisning 16. Internationell redovisning 153 INTEGRERAD ÖVNING: Air Vision AB 156

3


Eko.Lös.kap1 Sida 4 tisdag 10 maj 2011 12.41

1. 1:1 Bokföringssystem

Redovisning av företagets ekonomi Redovisning för frisersalong Tina kan använda en kolumndagbok, eftersom verksamheten varken är omfångsrik eller komplicerad. En kolumndagbok fyller lagens krav på kronologi och systematik, eftersom kolumndagboken är en grundbok samtidigt som den är en huvudbok. Om Tina vill anlita redovisningsbyrån kan hon sända in verifikationerna t ex en gång per vecka och låta byrån sköta kontering och registrering utifrån verifikationerna. Tina måste dock föra en kassajournal varje dag, eftersom bokföringslagen ställer krav på att in- och utbetalningar ska bokföras senast påföljande arbetsdag. Ett billigare alternativ kan vara att hon själv konterar verifikationerna och därefter skickar dem till redovisningsbyrån för registrering i dator.

1:2 Bokföringslagen

Diskussion om bokföringen A Birgitta har rätt. Om företaget har en separat kassabokföring där man registrerar alla in- och utbetalningar senast påföljande arbetsdag, kan man dock vänta tills helgen med att registrera övriga affärshändelser. Man gör på ett likartat sätt när man anlitar en redovisningsbyrå som sköter bokföringen.

B Företag med exempelvis ett mindre antal fakturor kan ha rätt att använda s k kontantbokföring. Det innebär att man bokför affärshändelser först när de är betalda. I samband med årsbokslutet bokförs de kundfordringar respektive leverantörsskulder som finns vid det tillfället. Med tanke på att Birgittas och Runes företag har ca 1 000 fakturor om året bör det inte betraktas som ett mindre antal. Man bör registrera fakturorna dels när de kommer eller sänds, dels när de betalas. Kontantbokföring är i första hand avsedd för mindre företag med en årsomsättning på högst 3 miljoner. Livsmedelsbutikens årsomsättning överstiger klart detta belopp.

4


Eko.Lös.kap1 Sida 5 tisdag 10 maj 2011 12.41

C Bokföringslagen ställer inga direkta krav på att ett företag ska ha en reskontrabokföring. Birgitta och Rune får dock ett mer ”betryggande” bokföringssystem med en leverantörsreskontra.

D I bokföringslagen står att verifikationer och annat bokföringsmaterial ska förvaras på ett betryggande sätt. Det innebär att materialet ska vara inlåst i ett brandsäkert skåp när det inte används. Birgitta och Rune behöver dock inte ha verifikationerna inlåsta under dagtid om de har dessa under uppsikt. Däremot ska verifikationerna vara inlåsta under natten.

E Enligt bokföringslagen ska det framgå av en verifikation när den upprättats, när affärshändelsen inträffat, vad den avser, vilket belopp den gäller för, motpartens namn samt eventuella andra handlingar som legat till grund för verifikationen. Dessutom anger momslagen att ett företags organisationsnummer ska finnas med på ett kvitto eller en faktura om företaget är momsredovisningsskyldigt.

1:3

Registrering av affärshändelser

Bokföringens grunder

A

Debet

Kredit

15 100

Kassa

............................ ............................

Varuinköp

............................ ............................

B

15 100

Debet

Kredit

............................ ............................

Varuinköp

............................ ............................

28 300

Debet

Kredit

............................ ............................

Banklån

............................ ............................

D

80 000

Debet

Kredit

16 400

Kundfordringar

............................ ............................

Försäljning

............................ ............................

16 400

Kredit

28 300

Plusgiro

............................ ............................

Leverantörsskulder

............................ ............................

28 300

Debet

Kredit

2 000

Checkräkning

............................ ............................

Räntekostnader

............................ ............................

G

80 000

Checkräkning

Debet

F

28 300

Leverantörsskulder

C

E

2 000

Debet

Kredit

5 000

Checkräkning

............................ ............................

Banklån

............................ ............................

H

5 000

Debet

Kredit

16 400

Plusgiro

............................ ............................

Kundfordran

............................ ............................

16 400

5

1


Eko.Lös.kap1 Sida 6 tisdag 10 maj 2011 12.41

1:4 Bokföringens grunder

Kontering för IT-Caféet i dagbok A

653 Ver nr _______ Konto Nr

1910 3010

Namn

Kassa Varuförsäljning

654 Ver nr _______ Debet kronor

5 200

Konto

Kredit kronor

Nr

– 5 200

655 Ver nr _______ Konto Nr

1910 1930

Namn

Kassa Checkräkning

Nr

1910 4010

Namn

Kassa Varuinköp

Kassa Hyresintäkter

Debet kronor

3 100

Kredit kronor

– 3 100

656 Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

Konto

8 000 –

2440 4010

Nr

8 000 –

657 Ver nr _______ Konto

1910 3910

Namn

Namn

Lev skulder Varuinköp

Debet kronor

Kredit kronor

1 300 1 300

658 Ver nr _______ Debet kronor

210 210

Konto

Kredit kronor

Nr

2440 6310

Namn

Lev skulder Företagsförsäkr

Debet kronor

Kredit kronor

2 600 2 600

B Dag Text

Ver nr Debet

Kassa Kredit

Checkräkning Debet

Kredit

Lev skulder Debet

Kredit

1 ............................................................. Dagskassa serv 653 .................. 5 200 ......... – .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... ............ ............ Dagskassa uthyrn 654 .................. 3 100 ......... – .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... ............ ............................................................. ............ Överföring 655 .................. ......... .................. 8 000 ......... – .................. 8 000 ......... – .................. ......... .................. ......... .................. ......... ............ ............................................................. ............ Lev faktura 656 .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. 1 300 ......... – ............ ............................................................. ............ Bröd 657 .................. ......... .................. 210 ......... – .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... ............ ............................................................. ............ Fakt försäkring 658 .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. 2 600 ......... – ............ ............................................................. ............ 2 ............................................................. Dagskassa serv 659 .................. 7 100 ......... – .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... ............ ............ Dagskassa hyresint 660 .................. 4 700 ......... – .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... ............ ............................................................. ............ Överföring 661 .................. ......... .................. 11 000 ......... – .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... ............ ............................................................. ............ Betaln lev fakt 662 .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. 3 100 ......... – .................. 3 100 ......... – .................. ......... ............ ............................................................. ............ Rosor 663 .................. ......... .................. 300 ......... – .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... ............ ............................................................. ............ Återbetalning kund 664 .................. ......... .................. 100 ......... – .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... ............ ............................................................. ............ 20 100 ......... – .................. 19 610 ......... – .................. 8 000 ......... – .................. 3 100 ......... – .................. 3 100 ......... – .................. 3 900 ......... – ............ ............................................................. ............ .................. ............ ............................................................. ............ .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. .........

Tvärkontroll Debet = 46 710 ............ ............................................................. ............ .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... Kredit = 46 710 ............ ............................................................. ............ .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. .........

C

............ ............................................................. ............ .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. .........

............ ............................................................. ............ .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... ............ ............................................................. ............ .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. .........

6


Eko.Lös.kap1 Sida 7 tisdag 10 maj 2011 12.41

659 Ver nr _______

660 Ver nr _______

Konto Nr

1910 3010

Debet kronor

Namn

Kassa Varuförsäljning

7 100

Konto

Kredit kronor

Nr

– 7 100

661 Ver nr _______

1910 1920

Kredit kronor

Konto

11 000 –

2440 1930

Debet kronor

Namn

Kassa Plusgiro

Nr

11 000 –

663 Ver nr _______ Nr

Debet kronor

Namn

Kassa Reklam PR

Försäljning Debet

Namn

Lev skulder Checkräkning

300 300

Debet

Konto

Kredit kronor

Hyresintäkter

Kredit

5 200

4 700

1

Kredit kronor

– 4 700

Debet kronor

3 100

Kredit kronor

– 3 100

664 Ver nr _______

Konto

1910 5900

Kassa Hyresintäkter

Debet kronor

662 Ver nr _______

Konto Nr

1910 3910

Namn

Nr

1910 3010

Namn

Kassa Varuförsäljning

Debet kronor

Kredit kronor

100 100

Övriga konton

Kredit

Nr

Namn

Debet

Kredit

.................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ............................................................................................ ......... .................. .........

3 100

.................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ............................................................................................ ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ............................................................................................ ......... .................. .........

4010 Varuinköp 1 300 – 4010 Varuinköp 210 – .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ............................................................................................ ......... .................. ......... 6310 Försäkring 2 600 – .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ............................................................................................ ......... .................. ......... 7 100 – .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ............................................................................................ ......... .................. ......... 4 700 – .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ............................................................................................ ......... .................. ......... 1920 Plusgiro 11 000 – .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ............................................................................................ ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ............................................................................................ ......... .................. .........

.................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ............................................................................................ ......... .................. .........

5900 Reklam o PR 300 – 100 – .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ............................................................................................ ......... .................. ......... 100 – 12 300 – – 7 800 – 15 410 – .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ............................................................................................ ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ............................................................................................ ......... .................. .........

.................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ............................................................................................ ......... .................. .........

Specifikation 4010 Varuinköp 1 510 – .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ............................................................................................ ......... .................. ......... 6310 Företagsförsäkring 2 600 – .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ............................................................................................ ......... .................. ......... 1920 Plusgiro 11 000 – .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ............................................................................................ ......... .................. ......... 5900 Reklam o PR 300 – .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ............................................................................................ ......... .................. ......... 15 410 – .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ............................................................................................ ......... .................. .........

7


Eko.Lös.kap2 Sida 8 tisdag 10 maj 2011 12.39

2.

Löpande bokföring

2:1

Kontering av affärshändelser för Berga Blomsterhandel

Försäljning och inköp 1 218 Ver nr _______ Konto Nr

1910 2610 3010

Namn

Kassa Utg moms Förs

219 Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

2 850 – 570 – 2 280 –

220 Ver nr _______ Konto Nr

1910 2013

Namn

Kassa Egna uttag

Nr

1910 2640 4010

Namn

Kassa Ing moms Varuinköp

Debet kronor

Nr

1910 2610 3010

8

Namn

Kassa Utg moms Förs

1930 2440

Kredit kronor

Konto

1 635 –

1910 2610 3010

1 635 –

Namn

Checkräkn Lev skuld

Debet kronor

Kredit kronor

2 600 – 2 600 –

Nr

Namn

Kassa Utg moms Förs

Debet kronor

Kredit kronor

2 825 – 565 – 2 260 –

223 Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

Konto

2 640 –

1910 1930

528 – 2 112 –

224 Ver nr _______ Konto

Nr

221 Ver nr _______

222 Ver nr _______ Konto

Konto

Nr

Namn

Kassa Checkräkn

Debet kronor

Kredit kronor

2 350 – 2 350 –

225 Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

2 270 – 454 – 1 816 –

Konto Nr

2440 2640 1220

Namn

Lev skuld Ing moms Inventarier

Debet kronor

Kredit kronor

20 000 – 4 000 – 16 000 –


Eko.Lös.kap2 Sida 9 tisdag 10 maj 2011 12.39

226 Ver nr _______ Konto Nr

1930 2440

Namn

Checkräkn Lev skuld

227 Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

Konto

1 835 –

1910 2610 3010

1 835 –

228 Ver nr _______ Konto Nr

1910 2640 6200

Namn

Kassa Ing moms Tele o post

Nr

1910 2640 5090

Namn

Kassa Ing moms Övr lokalkostn

2:2

Namn

Kassa Utg moms Förs

Debet kronor

Kredit kronor

2 170 – 434 – 1 736 –

229 Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

845 – 169 – 676 –

230 Ver nr _______ Konto

Nr

Konto Nr

2440 2640 4010

Namn

Lev skuld Ing moms Varuinköp

Debet kronor

Kredit kronor

1 230 – 246 – 984 –

231 Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

170 – 34 – 136 –

Konto Nr

1930 1910

Namn

Checkräkn Kassa

Debet kronor

Kredit kronor

1 240 – 1 240 –

Kontering av affärshändelser för hälsobutik

Försäljning och inköp 2 327 Ver nr _______ Konto Nr

1930 2610 3010

Namn

Checkräkn Utg moms Förs

328 Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

3 220 – 644 – 2 576 –

329 Ver nr _______ Konto Nr

2440 2640 4010

Namn

Lev skuld Ing moms Varuinköp

Konto Nr

1930 5010 2640

Namn

Checkräkn Lokalhyra Ing moms

Debet kronor

Kredit kronor

1 688 – 1 350 – 338 –

330 Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

13 520 – 2 704 – 10 816 –

Konto Nr

1930 2610 3010

Namn

Checkräkn Utg moms Förs

Debet kronor

Kredit kronor

2 870 – 574 – 2 296 –

➥ 9

2


Eko.Lös.kap2 Sida 10 tisdag 10 maj 2011 12.39

331 Ver nr _______ Konto Nr

2440 2640 5090

Namn

Lev skuld Ing moms Övr lokalk

332 Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

825 – 165 – 660 –

333 Ver nr _______ Konto Nr

1930 8410

Namn

Checkräkn Räntekostn

Nr

1910 1930 2610 3010

Namn

Kassa Checkräkn Utg moms Förs

Debet kronor

Kredit kronor

750 – 750 –

Nr

1930 2610 3010

Namn

Checkräkn Utg moms Förs

Debet kronor

Kredit kronor

1 410 – 1 400 –

Nr

1930 2640 6200

10

Namn

Checkräkn Ing moms Tele o post

Checkräkning Utg moms Förs

Konto Nr

2440 2640 6110

Namn

Lev skuld Ing moms Kont mat

Konto Nr

1910 2440

1 570 – 314 – 1 256 –

Debet kronor

Kredit kronor

486 – 97 – 389 –

Namn

Kassa Lev skuld

Debet kronor

Kredit kronor

825 – 825 –

562 – 2 248 – 338 Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

2 250 – 450 – 1 800 –

339 Ver nr _______ Konto

1930 2610 3010

Namn

Kredit kronor

336 Ver nr _______

337 Ver nr _______ Konto

Nr

Debet kronor

334 Ver nr _______

335 Ver nr _______ Konto

Konto

Debet kronor

Kredit kronor

1 850 – 370 – 1 480 –

Konto Nr

1930 2440

Namn

Checkräkn Lev skuld

Debet kronor

Kredit kronor

13 520 – 13 520 –


Eko.Lös.kap2 Sida 11 tisdag 10 maj 2011 12.39

2:3

Kontering av affärshändelser för Båttillbehör AB

Försäljning och kunder

2

181 Ver nr _______ Konto Nr

1910 2610 3010

Namn

Kassa Utg moms Försäljn

213 Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

20 000 – 4 000 – 16 000 –

243 Ver nr _______ Konto Nr

1510 2610 3010

Namn

Kundfordr Utg moms Förs

Nr

2420 1910 2610

Namn

Förskott kunder Kassa Utg moms

Debet kronor

Kredit kronor

4 000 – 800 – 3 200 –

Nr

1510 1920

Namn

Kundfordr Plusgiro

Namn

3010 2610 6040 1580

Försäljn Utg moms Kontokortsavgift Kontokortsfordr

Debet kronor

Kredit kronor

32 000 – 8 000 – 600 – 39 400 –

Konto Nr

1510 3731 1930 2610

Namn

Kundfordr Lämn kassarab Checkräkn Utg moms

Debet kronor

Kredit kronor

20 000 – 320 – 19 600 – 80 –

314 Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

8 000 – 10 000 – 2 000 –

328 Ver nr _______ Konto

Nr

279 Ver nr _______

311 Ver nr _______ Konto

Konto

Konto Nr

1510 2420 3010 2610

Namn

Kundfordr Förskott kunder Försäljning Utg moms

Debet kronor

Kredit kronor

5 000 – 8 000 – 12 000 – 1 000 –

366 Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

5 000 – 5 000 –

Konto Nr

1510 1920 2610 6351

Namn

Kundfordr Plusgiro Utg moms Konst kundf

Debet kronor

Kredit kronor

10 000 – 4 000 – 1 200 – 4 800 –

11


Eko.Lös.kap2 Sida 12 tisdag 10 maj 2011 12.39

2:4

Momskontering för järnhandel

Momsdeklaration

A

B

Ver nr _______

Konto Nr

Namn

2610 2640 2650

C

Utg moms Ing moms Redov moms

Debet kronor

Kredit kronor

159 668 – 90 190 – 69 478 –

Konto Nr

Namn

2650 2012

Redovisad moms Avr skatter o avg

Debet kronor

Kredit kronor

69 478 – 69 478 –

Ver nr _______

Konto Nr

Namn

1920 2012

Plusgiro Avr skatter o avg

2:5 Inköp och leverantörer

Debet kronor

Kredit kronor

210 700 – 210 700 –

Registrering av leverantörsfakturor för Skärmflygarna AB

5873 Ver nr _______ Konto Nr

2440 2640 4010

Namn

Lev skuld Ing moms Varuinköp

5892 Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

3 000 – 600 – 2 400 –

5932 Ver nr _______ Konto Nr

1930 2640 1684

Namn

Checkräkn Ing moms Fordr lev

Konto Nr

1920 2440

Namn

Plusgiro Lev skuld

Konto Nr

2440 1920 4731 2640

Namn

Lev skuld Plusgiro Erh kassarabatt Ing moms

Debet kronor

Kredit kronor

15 000 – 14 700 – 240 – 60 –

5946 Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

Konto

30 000 –

2440 2640 4010 1684

6 000 – 24 000 –

5959 Ver nr _______

12

Ver nr _______

Debet kronor

Kredit kronor

10 000 – 10 000 –

Nr

Namn

Lev skuld Ing moms Varuinköp Fordr lev

Debet kronor

Kredit kronor

10 000 – 2 000 – 32 000 – 24 000 –


Eko.Lös.kap2 Sida 13 tisdag 10 maj 2011 12.39

2:6 Handel med utlandet

Kontering av transaktioner i utländsk valuta

2

A

424 Ver nr _______

445 Ver nr _______

Konto Nr

4030 2645 2440 2615

Debet kronor

Namn

Inköp EU Ber ing moms Lev skuld Ber utg moms

Konto

Kredit kronor

Nr

18 000 – 4 500 –

1510 3040

Debet kronor

Namn

Checkr Lev skuld Kursförlust

Kredit kronor

Konto

18 400 –

2440 4020

Nr

18 000 – 400 –

472 Ver nr _______

2640 2440

10 000 – 10 000 –

Namn

Lev skuld Materialinköp

Debet kronor

Kredit kronor

73 000 – 73 000 –

481 Ver nr _______

Konto Nr

Kredit kronor

463 Ver nr _______

Konto

1930 2440 7960

Kundfordr Förs EU

Debet kronor

18 000 – 4 500 –

459 Ver nr _______ Nr

Namn

Debet kronor

Namn

Ing moms Lev skuld

Konto

Kredit kronor

Nr

18 250 – 18 250 –

1510 3030

Namn

Kundfordr Förs utom EU

Debet kronor

Kredit kronor

14 000 – 14 000 –

B

6 72 5 0 0

1 6 8 1 25

1 2 11 0 4 84 40

13 3 2 20 2 3 8650

129000 5 123 5

13


Eko.Lös.kap2 Sida 14 måndag 10 juni 2013 13.35

2:7

Kontering av lönetransaktioner, arbetsgivardeklaration

Lönekontering 1 Ver nr _______

A

Konto Nr

1930 2710 7010

Debet kronor

Namn

Checkräkn Pers källskatt Löner

Ver nr _______

2710 2730 2012

Pers källskatt Skuld soc avg Avr skatter o avg

2710 2730 2012

14

14 507 – 18 259 –

Nr

Namn

Skuld soc avg Lagst sociala avg

Kredit kronor

18 259 – 18 259 –

D

Konto Nr

1920 2012

Namn

Debet kronor

Plusgiro Avr skatter o avg

58 336 –

Kredit kronor

58 336 –

32 766 –

Ver nr _______ Debet kronor

Namn

Checkräkn Pers källskatt Löner

Kredit kronor

Konto

40 643 – 15 047 –

2730 7510

Nr

B Debet kronor

Namn

Skuld soc avg Lagst sociala avg

Kredit kronor

18 378 – 18 378 –

55 690 –

C

Konto Nr

Kredit kronor

A

Konto

Ver nr _______

2730 7510

Debet kronor

Kontering av lönetransaktioner, arbetsgivardeklaration

Lönekontering 2

1930 2710 7010

40 823 – 14 507 –

Ver nr _______ Debet kronor

2:8

Nr

Konto

C

Namn

Ver nr _______

Kredit kronor

B

55 330 –

Konto Nr

Ver nr _______

Namn

Pers källskatt Skuld soc avg Avr skatter o avg

Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

15 047 – 18 378 –

Konto Nr

1920 2012 33 425 –

Namn

D Debet kronor

Kredit kronor

Plusgiro 104 925 – Avr skatter o avg 104 925 –


Eko.Lös.kap2 Sida 15 tisdag 10 maj 2011 12.39

2:9

Kontering för bilverkstad

Registrering av olika typer av affärshändelser 1

2

102 Ver nr _______ Konto Nr

2440 2640 4020

Namn

Lev skuld Ing moms Material

184 Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

Konto

5 670 –

1510 1920

1 134 – 4 536 –

197 Ver nr _______ Konto Nr

1930 5010 2640

Namn

Checkräkning Lokalhyra Ing moms

Nr

2650 2710 2730 2012

Namn

Redov moms Pers källskatt Skuld o soc avg Avr skatter o avg

Debet kronor

Kredit kronor

14 375 – 11 500 – 2 875 –

Nr

2440 4030 2645 2615

Namn

Lev skuld Inköp EU Ber ing moms Ber utg moms

Debet kronor

Kredit kronor

72 420 – 10 847 – 11 778 –

Nr

1510 2610 3020

Namn

Kundfordr Utg moms Utf arbeten

Konto Nr

1910 2610 3020

Namn

Kassa Utg moms Utf arbeten

Konto Nr

1920 2012

Kredit kronor

3 760 – 3 760 –

Debet kronor

Kredit kronor

28 910 – 5 782 – 23 128 –

Namn

Plusgiro Avr skatter o avg

Debet kronor

Kredit kronor

111 325 – 111 325 –

95 045 – 248 Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

Konto

5 400 –

1930 2440

5 400 – 1 350 –

Nr

Namn

Checkräkning Lev skuld

Debet kronor

Kredit kronor

5 670 – 5 670 –

1 350 –

277 Ver nr _______ Konto

Kundfordr Plusgiro

Debet kronor

202 Ver nr _______

223 Ver nr _______ Konto

Namn

199 Ver nr _______

201 Ver nr _______ Konto

Nr

293 Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

38 170 – 7 634 – 30 536 –

Konto Nr

1220 2640 2440

Namn

Maskiner Ing moms Lev skuld

Debet kronor

Kredit kronor

21 760 – 5 440 – 27 200 –

➥ 15


Eko.Lös.kap2 Sida 16 tisdag 10 maj 2011 12.39

311 Ver nr _______ Konto Nr

2440 1930 3960

Namn

Lev skuld Checkräkning Valutakursvinst

323 Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

5 400 – 5 280 – 120 –

344 Ver nr _______ Konto Nr

Namn

1910 2013

Kassa Egna uttag

Nr

2440 1920

Namn

Lev skuld Plusgiro

Debet kronor

Nr

2440 1930

Namn

Lev skuld Checkräkning

Konto

16 000 –

2440 2640 4020

16 000 –

Nr

2730 7510

16

Namn

Skuld soc avg Sociala avg

Namn

Lev skuld Ing moms Materialinköp

Debet kronor

Kredit kronor

31 700 – 6 340 – 25 360 –

Nr

Namn

Lev skuld Ing moms Materialinköp

Debet kronor

Kredit kronor

5 800 – 1 160 – 4 640 –

401 Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

27 200 – 27 200 –

Konto Nr

2440 8422

Namn

Lev skuld Dröjsm ränta

Debet kronor

Kredit kronor

340 – 340 –

438 Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

25 900 – 25 900 –

439 Ver nr _______ Konto

2440 2640 4020

Kredit kronor

429 Ver nr _______ Konto

Nr

351 Ver nr _______

378 Ver nr _______ Konto

Konto

Konto Nr

7010 2710 1930

Namn

Löner Pers skatt Checkräkning

Debet kronor

Kredit kronor

33 900 – 10 450 – 23 450 –

452 Ver nr _______ Debet kronor

11 187 –

Kredit kronor

Konto

11 187 –

2610 2640 2650

Nr

Namn

Utg moms Ing moms Redovisn moms

Debet kronor

Kredit kronor

171 720 – 98 216 – 73 504 –


Eko.Lös.kap2 Sida 17 tisdag 10 maj 2011 12.39

2:10

Kontering för grossistföretag

Registrering av olika typer av affärshändelser 2

2

103 Ver nr _______ Konto Nr

Namn

2440 Lev skuld 2640 Ing moms 4010 Varuinköp

111 Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

Konto

76 400 –

2440 4731 1930 2640

15 280 – 61 120 –

131 Ver nr _______ Konto Nr

1510 2610 3010

Namn

Kundfordr Utg moms Försäljn

Nr

1510 1930

Namn

Kundfordr Checkräkning

Debet kronor

Kredit kronor

232 400 – 46 480 – 185 920 –

Nr

1510 1920

Namn

Kundfordr Plusgiro

Debet kronor

Nr

1920 2012

Namn

Plusgiro Avr skatter o avg

Konto Nr

1510 2610 3010

Kredit kronor

Konto

356 000 –

1510 8310

356 000 –

Kredit kronor

70 700 – 1 480 – 68 850 – 370 –

Namn

Kundfordr Utg moms Försäljn

Debet kronor

Kredit kronor

8 400 – 1 680 – 6 720 –

Nr

Namn

Kundfordr Ränteintäkter

Debet kronor

Kredit kronor

1 068 – 1 068 –

273 Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

224 000 – 224 000 –

301 Ver nr _______ Konto

Lev skuld Erh kassarabatt Checkräkning Ing moms

Debet kronor

213 Ver nr _______

248 Ver nr _______ Konto

Namn

158 Ver nr _______

184 Ver nr _______ Konto

Nr

Konto Nr

Namn

2710 2730 2650 2012

Pers källskatt Skuld soc avg Redov moms Avr skatter o avg

Debet kronor

Kredit kronor

122 740 – 116 980 – 37 820 – 277 540 –

344 Ver nr _______ Debet kronor

324250 –

Kredit kronor

Konto

324250 –

1510 2610 6351

Nr

Namn

Kundfordr Utg moms Konst kundförl

Debet kronor

Kredit kronor

215 300 – 43 060 – 172 240 –

➥ 17


Eko.Lös.kap2 Sida 18 tisdag 10 maj 2011 12.39

377 Ver nr _______ Konto Nr

2440 4731 1920 2640

Namn

Lev skuld Erh kassarabatt Plusgiro Ing moms

398 Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

76 400 – 1 200 – 74 900 – 300 –

430 Ver nr _______ Konto Nr

2440 4030 2645 2615

Namn

Lev skuld Inköp EU Ber ing moms Ber utg moms

Nr

1930 2440 7960

Namn

Checkräkning Lev skuld Valutakursförl

Debet kronor

Kredit kronor

7 040 – 7 040 – 1 760 –

Nr

2730 7510

Namn

Skuld soc avg Sociala avg

Nr

1920 2810

Namn

Plusgiro Avr fact

Debet kronor

Kredit kronor

161 980 – 160 160 – 1 820 –

Konto Nr

1510 8310

Nr

18

Namn

Utg moms Ing moms Redov moms

Kundfordr Ränteintäkt

Konto Nr

7010 2710 1930

Debet kronor

Kredit kronor

Namn

Löner Pers skatt Checkräkning

113 091 – 113 091 –

Konto Nr

1910 1510

Kredit kronor

2 625 – 2 625 –

Debet kronor

Kredit kronor

342 700 – 108 160 – 234 540 –

Namn

Kassa1 Kundfordr

Debet kronor

Kredit kronor

212 625 – 212 625 –

570 Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

376 000 – 376 000 –

Konto Nr

1910 1510 8410 2810 1

2610 2640 2650

Namn

Debet kronor

504 Ver nr _______

603 Ver nr _______ Konto

Lev skuld 167 200 – Inköp EU 167 200 – Ber ing moms EU 41 800 – Ber utg moms EU 41 800 –

491 Ver nr _______

541 Ver nr _______ Konto

2440 4030 2645 2615

Namn

Kredit kronor

1 760 –

492 Ver nr _______ Konto

Nr

Debet kronor

449 Ver nr _______

478 Ver nr _______ Konto

Konto

Debet kronor

Kredit kronor

342 700 – 306 120 – 36 580 –

Namn

Kassa1 Kundfordr Räntekostn Avr fact

Debet kronor

Kredit kronor

88 360 – 470 000 – 5 640 – 376 000 –

Checkbeloppet antas sättas in i kassan.


Eko.Lös.colo Sida 2 måndag 1 juli 2013 10.08

Ekonomistyrning: Redovisning 2 / Redovisning och beskattning Kommentarer och lösningar ISBN 978-91-47-11035-3 © 2013 Författarna och Liber AB Redaktör: Per-Olof Bergsten Omslag: Mats Mjörnemark (bild: IBL Bildbyrå) Typografi: Fredrik Elvander Sättning: LundaText AB Upplaga 13:1 Tryck: Kina 2013

_____________________________________________________________ Produktstöd, uppdateringar, rättelser och komplement

Information om viktiga produktstöd, förändringar, korrigeringar av eventuella fel i materialet m m hittar du på vår hemsida: www.liber.se (titel → komplettering). Om du inte har tillgång till Internet: ring vår kundservice 08 - 690 93 30 så skickar vi aktuell utskrift till dig. _____________________________________________________________

KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t ex kommuner/universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se. Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 90 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01/02 kundservice.liber@fsproflog.se


Affärsekonomi! EKONOMISTYRNING är ett utbildningsmaterial som kopplar ihop metoder för ekonomisk planering, kalkylering och intern/extern redovisning med affärsmässigt tänkande. EKONOMI­STYRNING består av de två läromedelspaketen Redovisning 2/Redovisning och beskattning och Finansiering och kalkylering.     EKONOMISTYRNING är främst avsett för fördjupningskurser på gymnasiet och komvux, kurser inom kvalificerad yrkesutbildning (Yh) samt grundläggande kurser på högskolan. Materialet är också lämpligt för företagsinterna utbildningar och studiecirklar samt för självstudier.

Redovisning 2 Redovisning och beskattning  består av fyra block 1 Affärsredovisning: – Redovisning av företagets ekonomi – Löpande bokföring – Bokslutsrutiner – Bokslutsplanering – Redovisning i olika företagsformer – Årsredovisning i aktiebolag – Revision och intern kontroll – Redovisning i koncerner – Företagsanalys 2 Intern redovisning: – Redovisning i varuhandelsföretag – Redovisning i tjänsteföretag – Redovisning i tillverkande företag 3 Beskattning: – Beskattning av privatpersoner – Beskattning av näringsverksamhet – Ekonomisk brottslighet 4 Internationell redovisning Läromedelspaketet består av Faktabok samt Problembok med verklighetsnära tillämpningar inom varje problemområde och kortfacit, en CD med bl a Problembokens samtliga bokslutstablåer och modeller för nyckeltalsberäkning, denna Kommentarer och lösningar samt en Handledning med kurspla­ner, OH-underlag, extra-/provuppgifter m m. Som studerande har du också tillgång till Visma Spcs ekonomiprogram, via Libers hemsida (gå in på Ekonomistyrning:  Redovisning 2) eller via www.vismaspcs.se/ elevlicens.

Författare till Redovisning 2/Redovisning och beskattning  är Jan-Olof Andersson, Cege Ekström, Anders Gabrielsson, Eva Jansson och Monica Tengling. De två förstnämnda är lärare i ekonomiska ämnen och bedriver egen konsultverksamhet. Anders Gabrielsson är ekonomidirektör i AB Ångpanneföre­ ningen. Eva Jansson är auktoriserad revisor hos KPMG. Monica Tengling är också lärare i ekonomiska ämnen.

Best.nr 47-11035-3 Tryck.nr 47-11035-3

9789147110353