Page 1


!V FšRFATTARNA HAR TIDIGARE UTGIVITS 3VERIGES SØMSTA SKIVOMSLAG ,ØS MER KONTAKT FACEBOOKCOMARGABREVTILLRADIONAMNDEN RADIONAMNDENWORDPRESSCOM RADIONAMNDEN GMAILCOM

+ØNGURU ØR ETT IMPRINT TILL "OKFšRLAGET ,IND #O INFO KANGURUSE WWWKANGURUSE #OPYRIGHT Ú -ATTIAS "OSTRšM -ARTIN +RISTENSON &REDRIK AF 4RAMPE )LLUSTRATIONER *OHAN 7ANLOO /MSLAGSFORM -ATTIAS "OSTRšM 4RYCKT HOS 3CAND"OOK !" &ALUN )3".   
,EK INTE MED MATEN *AG ËR INTE SËRSKILT RELIGIÚS ËNDOCK MÍSTE JAG REAGERA MOT ETT INSLAG I MIDSOMMARDAGENS 46 PROGRAM *AG SYFTAR PÍ 4ORBJÚRN !XELMANS PROGRAM DËR DET FÚREKOM ETT INSLAG SOM MÍSTE ANSES SOM DJUPT KRËNKANDE NËMLIGEN DET INSLAG DËR ,ASSE ¿BERG OCH !RDY 3TRàWER I ETT FÚRSÚK TILL SKËMT TRAMPAR PÍ OCH FÚRSTÚR BRÚD *AG HEMSTËLLER HËRMED OM ATT NËMNDENS LEDAMÚTER ALLVARLIGT MÍ DISKUTERA OCH ÚVERVËGA LËMPLIGHETEN AV ATT DYLIKA INSLAG UTAN NÍGOT SOM HELST KONSTRUKTIVT SYFTE FÚREKOMMER 3ËRSKILT MOT DEN BAKGRUNDEN AV ATT DEN ÚVERVËGANDE DELEN AV JORDENS BEFOLKNING LEVER I SVËLT $ET MÍSTE lNNAS VISSA GRËNSER FÚR VAD MAN KAN SKËMTA MED !TT JAG SËRSKILT FËSTER UPPMËRKSAMHETEN MOT BRÚDINSLAGET FÍR SES MOT DEN BAKGRUNDEN AV ATT BRÚDET I DE mESTA KULTURER ËR EN HE LIG SYMBOL INTE MINST I DEN KRISTNA DËR *ESUS I &ADER 6ÍR INFÚR BRÚDET I SAMMA SFËR SOM 'UDS OCH DËRMED HELIGGÚR DET -IN FÚRHOPPNING ËR ATT NËMNDEN UTTALAR SIG FÚR ATT INSLAGET OCH LIKNANDE SOM PAJKASTNING OD STRIDER MOT 46S PROGRAMPOLITIK OCH GOD SED *AG YRKAR NATURLIGTVIS INTE PÍ FÚRBUD OCH CENSUR UTAN VILL BARA ATT PRAXIS SKAPAS $EN SOM SEDAN BRYTER MOT DENNA PRAXIS GENOM ATT STËLLA SIG SOM ANSVARIG BAKOM IN ELLER UTLËNDSKA PROGRAM MED IN SLAG AV OVAN NËMNT SLAG MÍ SEDAN SJËLV STÍ DËR MED SKAMMEN OCH OM HAN KAN FÚRSVARA SITT HANDLINGSSËTT

!TT SEX OCH SVORDOMAR UPPRšRDE TITTARNA ØR INTE S» FšRV»NANDE MEN 


ATT MAT VAR EN S» KØNSLIG FR»GA HADE MAN KANSKE INTE VØNTAT SIG ËND» ØR KLADD MED MAT ETT NØSTAN LIKA VANLIGT ØMNE I BREV TILL RADIONØMN DEN SOM SNUSK OCH HØDELSER /VANST»ENDE ANMØLAN VAR FšRANLETT AV UNDERH»LLNINGSPROGRAMMET ,ILL OCH 0AUL SOM SØNDES I 46 DEN JUNI ) EN AV PROGRAMMETS SKETCHER šVADE !RDY OCH ,ASSE KARATE SPARKAR MOT KNØCKEBRšD $E FšRSTšRDE ØVEN EN KORV EN APELSIN OCH SENARE I PROGRAMMET ØVEN ETT ØGG )NSLAGET FRIADES AV RADIONØMNDEN SOM INTE HELLER VILLE UTFØRDA REGLER FšR FRAMTIDEN OM KORREKT BEHANDLING AV BRšD OCH PAJER ,ASSE ªBERG OCH ANDRA OMSTšRTARE KUNDE ANDAS UT $ET VAR FRAMFšR ALLT TV» SAKER SOM lCK TITTARNA ATT REAGERA NØR PRO GRAMLEDARNA LEKTE MED MATEN $ELS VAR MAN RØDD ATT BARN SKULLE TA INTRYCK OCH GšRA LIKADANT SOM SINA 46 IDOLER n TØNK OM DE BšRJAR KASTA ØGG OCH GRšT OMKRING SIG VID FRUKOSTBORDET $ELS FANN MAN SLšSERIET MED MAT UPPRšRANDE I EN VØRLD DØR MILJONTALS MØNNISKOR SVØLTER $EN NOVEMBER TILLAGADES EN MØRKLIG MATRØTT KALLAD vSLABB RšRA MED lLMmISv I BARNPROGRAMMET (ALVFEM $ET VAR ETT RECEPT

SOM INTE FšLL ALLA TITTARE P» LØPPEN I VARJE FALL INTE BARNENS FšRØLDRAR 4ILL RADIONØMNDEN INKOM TV» ANMØLNINGAR FR»N ARGA MAMMOR SOM INTE KUNDE FšRST» VAD SOM VAR S» ROLIGT MED ATT BLANDA SENAP OCH lLMRUTOR (ËRMED BER JAG ATT FÍ UTTRYCKA MIN DJUPA BESVIKELSE ÚVER vBARN TVv LÚRD DEN NOV MÚJLIGTVIS DEN NOV $Í VISADES ETT INSLAG DËR EN PERSON GJORDE NÍGOT SOM HAN KALLADE vSLADDRÚRA MED lLM mISv $ET BESTOD AV EN BLANDNING AV BL A ËGG CHOKLAD HAVREGRYN

SOCKER OCH lLM SOM KLIPPES NED I DETTA *AG MENAR ATT DETTA VAR ETT SKADLIGT OCH FELAKTIGT INSLAG -ATEN HAR ETT HÚGT VËRDE OCH ËR INTE TILL
FÚR ATT MAN SKALL LEKA MED DEN OCH FÚRSTÚRA DEN !TT FÚRA UT SÍDANA VËRDERINGAR TILL BARN ANSER JAG ATT NI BORDE FÚRHINDRA *AG BER ER ATT UPPLYSA DE SOM GJORDE DETTA PROGRAM ATT TVÍ TREDJEDELAR AV VËRL DENS BEFOLKNING SVËLTER OCH ATT MATEN ËR ALLTFÚR HELIG FÚR ATT MAN SKALL KUNNA FÚRSTÚRA DEN PÍ ETT SÍDANT SËTT 0Í GRUND AV MËNNISKANS EGOISM OCH SJËLVISKHET SVËLTER MËNNISKOR IHJËL I VÍR VËRLD 4YVËRR VERKAR DET SOM OM DE SOM GJORDE DETTA PROGRAM SANKTIONERAR EN EGOISTISK OCH HJËRTLÚS LIVSHÍLLNING $ËRFÚR BER JAG RADIONËMNDEN ATT RIKTA EN VARNING TILL SINA MEDARBETARE PÍ vBARN46v -ÍNGA VËNLIGA HËLSNINGAR 3 & n 5PPSALA 4ITTADE PÍ BARNPROGRAMMET HALV FEM IDAG "LEV MYCKET UPPRÚRD ÚVER ETT INSLAG DËR 'ËLLER vMATENv SOM RÚRDES IHOP SENAP KETCHUP

ËGG SOCKER HAVREGRYN SAMT KLIPPTA lLMBITAR 6ERKLIGEN ABSURT OCH SKRËMMANDE ATT MAN I BARNPROGRAM TILLÍTER SIG ATT LEKA MED MAT ) ALL SYNNERHET SOM VI LEVER I EN TID DÍ ÚVER HËLFTEN AV JORDENS BE FOLKNING SVËLTER /CH DET SËTT VARPÍ MAN HANTERADE MATVARORNA (AFSIGT OCH SLARVIGT 'AV ETT TRÍKIGT INTRYCK /CH n HUR MÍNGA BARN lCK INSPIRATION ATT LEKA MED MAT HEMMA +RËVER EN FÚRKLARING TILL VARFÚR DETTA INSLAG VISADES -OTIVET BAKOM EFTERLYSES (ÚGAKTNINGSFULLT + # n -OTALA

ËVEN DE VANLIGA MATPROGRAMMEN VAR STRØNGT P»PASSADE AV 46 TITTAR NA .»GOT FUSK MED RECEPTEN ACCEPTERADES INTE OCH INTE HELLER SKULLE N»GRA AMATšRKOCKAR INBILLA SIG ATT DE KUNDE LØRA VANLIGT FOLK ATT LAGA MAT ) 46 PROGRAMMET 'OMIDDAG V»GADE SIG 0EKKA ,ANGER OCH (ATTE &URUHAGEN P» ATT LAGA TILL EN KYCKLING TROTS ATT DE SAKNADE KOCKUTBILDNING N»GOT SOM VØCKTE PROTESTER ØNDA FR»N +šPENHAMN
$AER KOMMER ETT GAENG MED 0EKKA ,ANGER BL A OCH MYCKET VIKTIGT KOMMER MED FÚRSLAG TILL HUR MAN SKA LAGA EN KYLLING MED EN MASSA KRYDDERIER 3OM GAMMAL HUSMOR KUNDE JAG GENAST SE DET DAER KAN JU ICKE PASSE SÍ JAG OFFRADE BARA ETT PAR KYLLINGELÍR MEN JAG KAN GOTT SE ATT DE DANSKE HUSMÚDRE HAR SVURIT VE OCH FÚRBANNELSE ÚVER DEN SLAGS MATLAGNING SOM LAERES UD AV SKÍDESPELARE v"LIV VID DIN LAESTv HETER VISST ETT GAMMELT ORDSPRÍK OCH ARBETSLÚSA SKÍDESPELARE FÍR VAEL I 3VERIGE LIKSOM HAER GÍ PÍ SOCIALKONTORET SOM ANDRE MENNE SKER 0EKKA ,ANGER UTTALADE JU DEN GÍNGEN NAER DE ANDRE AV HANS KOLLEGER STREJKADE HAN ICKE HADE RÍD TILL DET FÚR HAN HADE SÍ DÍLIGA AFFAERER .ÍGON MATEXPERT AER VAEL VARKEN HAN ELLER HANS FRU 6ARFÚR ANSTAELLA EN SÍN KRAFT TILL ETT SÍDANT PROGRAM $EN &URUHAGEN FOR EXEMPLE KUNDE JU ICKE ENS GÚRA EN ENKEL OMELETTE (AR ICKE SVENSK RADIO RÍD TILL ATT ANLITA BAETTRE FÚR MATLAGNING UTBILDADE FOLK SKULLE MAN VAEL AENDÍ HELLRE SLOPA ETT SÍDANT PROGRAM -AN HAR HÚRT TILL SIN LEDE ATT SVENSKERNE KOMMER HIT FÚR ATT SUPE SIG FULLE NU SKA MAN OCKSÍ FÚRSTÚRE VÍR MAD SIGER DE DANSKE HUSMÚDRE

)NTE HELLER DE PROFESSIONELLA KOCKARNA GICK FRIA FR»N KRITIK %N DEL TIT TARE VERKADE TYCKA ATT MATPROGRAMMEN I SIG VAR ETT SLšSERI MED LI CENSPENGAR I SYNNERHET OM KOCKARNA lCK FšR SIG ATT LAGA MATEN UPPE I ,APPLAND RESTE 4ORE 7RETMAN TILL +AITUM FšR ATT GRILLA RšDING AR I 46 PROGRAMMET ) KVØLL $ETTA TILLTAG lCK EN TITTARE I +ILAFORS ATT EXPLODERA AV VREDE ) ETT BREV TILL RADIONØMNDEN IFR»GASØTTER HAN 46 PRODUCENTERNAS MENTALA HØLSA OCH HOTAR MED ATT ANMØLA DE ANSVA RIGA TILL *USTITIEOMBUDSMANNEN -AN MØRKER TYDLIGT HUR ANMØLAREN GRADVIS ARBETAR UPP EN ILSKA SOM INTE RIKTIGT ST»R I PROPORTION TILL DET FšRMODADE ILLD»DET
$EN  VISADES POGRAMET .OVISEN VID SPISEN SOM EN DEL AV POGRAMET ) +VËLL ) DETTA POGRAM .OVISEN VID SPISEN SÍ RESTE ETT SËLLSKAP MED 4HORE 6RETMAN UPP TILL +AITUM OCH DËR VISADE EN LAPP NËR HAN GRILLADE TVÍ RÚDINGAR .U UNDRAR JAG KAN DET VERKLIGEN FÍ TILLGÍ PÍ DETTA SËTT MED LICENSMEDEL +AN MAN FÍ LËGGA UT MÍNGA TALS KRONOR PÍ ATT VISA EN LAPP SOM GRILLAR RÚDINGAR 6EM I DETTA POGRAM VAR DET SOM VAR SÍ SUGEN PÍ EN FJËLLRESA ATT HAN KUN DE HITTA PÍ NÍGOT SÍ DUMT $ET TALAS JU I PRESSEN OM ATT 3VERIGES 2ADIO 46 HAR ONT OM PENGAR OCH DET KAN MAN JU FÚRSTÍ NËR DE FÍR HANDSKAS MED LICENSMEDEL SOM DE GJORDE I DETTA POGRAM *AG UND RAR OCKSÍ lNNS DET INTE MÚJLIGHETER ATT ENLIGT LAG ÍTALA DEN ELLER DE PERSONER SOM ËR ANSVARIGA FÚR ATT PÍ DETTA SËTT ÚSA UT PENGAR ¾R DET CHEFEN FÚR 46 SOM ËR DEN ANSVARIGA ELLER VEM ËR DET /CH VAD KOSTADE DENNA RESA 6AD HADE 6RETMAN I ARVODE 6AD HADE LAP PEN BETALT /CH ALLA DESSA KOSTNADER FÚR ATT VISA HUR MAN GRILLAR RÚDINGAR -AN KAN FRÍGA SIG OM DET ËR PACIENTER FRÍN "ËCKOMBERGA ELLER ANNAN ANSTALT SOM STYR OCH STËLLER Í 46 *AG SKALL UNDERSÚKA OM INTE */ KAN ÍTALA ANSVARIGA PERSONER AVVAKTAR UNDER TIDEN VAD .I KAN KOMMA TILL FÚR SLUTSATS
2ØDDA BARNEN 'EMENSAMT FšR NØSTAN ALLA ANMØLARE ØR EN RšRANDE OMSORG OM BARNEN 6ANLIGEN KRØVDES DET INTE SØRSKILT MYCKET FšR ATT OROLIGA FšR ØLDRAR SKULLE HšRA AV SIG TILL RADIONØMNDEN 6ARJE INSLAG SOM KUNDE VERKA DET MINSTA SKRØMMANDE ELLER SOM BARA FšR EN SEKUND BRšT DEN R»DANDE IDYLLEN BLEV FšREM»L FšR DE VUXNAS KRITIK !NDRA BE KYMRADE SIG FšR HUR 46 SKšTTE SIN UPPGIFT SOM FšRMEDLARE AV GODA VØRDERINGAR !LLTFšR MYCKET SEX V»LD OCH DROGER n ØVEN OM PROGRAM MEN VISADES P» SEN KVØLLSTID n RISKERADE ATT BLI MšNSTERBILDANDE FšR DET UPPVØXANDE SLØKTET !LLRA MEST P»PASSADE VAR 46S ADVENTS OCH JULKALENDRAR /FTA HAR KRITIKEN GØLLT ATT KALENDERN SAKNAT JULSTØMNING MEN NØR +LART SP»R TILL 4OMTEBODA VISADES ANMØLDES DEN TILL RADIONØMNDEN FšR SIN ONšDIGT UPPSKRUVADE FšRVØNTAN INFšR JULEN (ELT OLËMPLIGT BETRAKTAR JAG ËVEN DEN JULHETS OCH FULLKOMLIGA KLAPPJAKT PÍ TOMTEN SOM BEDREVS I PROGRAMMET -ÍNGA ËR HELT SËKERT DE BARN SOM INTE ORKADE MED DEN NERVSPËNNING SOM SKA PADES GENOM DET IDELIGA TJATET OM ATT TOMTEN KANSKE INTE SKULLE KOMMA DËRFÚR ATT LOKET INTE SKULLE BLI FËRDIGT I TID %TT GRYMT INSLAG

SOM BORDE HA UTGÍTT

.ØR »RS JULKALENDER "ARNEN I (šJDEN AV ,EIF +RANTZ HADE PRE MIØR VAR TONG»NGARNA DESAMMA 2IKSDAGSMAN "ENGT "šRJESSON C VALDE ATT HOPPA šVER RADIONØMNDEN OCH GICK DIREKT TILL RADIOCHEFEN FšR ATT STOPPA SERIEN 


0ROGRAMMET ËR YTTERST OLËMPLIGT FÚR BARN $E KAN TA ALLVARLIG SKADA AV ATT TITTA PÍ 3NUCKE OCH HANS KOMPISAR ) ETT AVSNITT VISADES HUR MAN BORRADE HÍL I EN VËGG I ETT VANLIGT HYRESHUS FÚR ATT DEN VËGEN TA SIG IN TILL GRANNARNA 3Í BËR SIG JU INGEN VETTIG MËNNISKA ÍT -EN SMÍ BARN KAN LËTT TRO ATT DET ËR SÍ MAN SKA BETE SIG NËR MAN BLIR STORx 6ID ETT TILLFËLLE KASTADE EN DAM UT EN JULGRAN FRÍN E VÍNING EN n DIREKT LIVSFARLIGT ATT LËRA BARN SÍNT

 HADE TUREN KOMMIT TILL !LBERT (ERBERT ATT GšRA JULKALENDER !TT DENNA FOLKKØRA DUO SKULLE KRITISERAS FšR V»LDSROMANTIK KAN NOG BARA TILLSKRIVAS DET CHOCKTILLST»ND SOM SVENSKA FOLKET FORTFARANDE BE FANN SIG I EFTER 3TUDIO 3 PROGRAMMET OM VIDEOV»LD TV» »R TIDIGARE $ET KAN INTE VARA RIMLIGT ATT ETT BARNPROGRAM ËR SÍ VÍLDS OCH OLYCKS lXERAT $ET ËR EN SERIE PROGRAM SOM SES AV MÍNGA BARN I ÍLDER FRÍN TRE ÍR OCH UPPÍT 0Í DAGHEM OCH I HEMMEN SER BARNEN DESSA KLART OLËMPLIGA INSLAG %TT PROGRAM AV DEN HËR TYPEN BÚR JU ROA OCH INTE FÍ BARNEN ATT VID NËSTAN VARJE AVSNITT BÚRJA GRÍTA !TT DET I NËSTAN VARJE PROGRAM lNNS INSLAG SOM NËR FOLK FAR IGENOM FÚNSTERRUTOR

DÚRRAR MM OCH GÚR SIG ILLA ËR INTE ROLIGT "ARN FÚRSTÍR INTE ATT DET ËR PÍ LÍTSAS UTAN UPPLEVER DET SOM VERKLIGT OCH BÚRJAR GRÍTA )NTE HELLER ËR DET LËMPLIGT NËR MAN STICKER EN KNIV GENOM TAPET VËGGEN ALLDELES INTILL HUVUDET PÍ EN AV SKÍDESPELARNA 6ARFÚR SKA 46 GE BARNET SKRËCKUPPLEVELSER AV DET SLAGET ¾VEN SÍDANA vOSKYL DIGAv SAKER SOM ATT SÍGA SÚNDER NÍGONS TENNISRACKET ELLER ATT AV vKLUMPIGHETv SLÍ NER SAKER I EN AFFËR UPPRÚR DET LILLA BARNET

 TALETS V»LDSVIDEODEBATT SKAPADE HšGSTA BEREDSKAP MOT ALLT SOM VERKADE OTØCKT "ARA N»GON M»NAD EFTER 3TUDIO 3 PROGRAMMET
INKOM EN ANMØLAN FR»N vFšRØLDRAR I ,ULE»v MOT 46S VISNING AV JØTTE APAN +ING +ONG P» NY»RSAFTON 6ID EN TID PÍ NYÍRSAFTON DÍ MASSOR AV SVENSKA BARN I LÍGA ÍLDRAR SITTER UPPRADADE FRAMFÚR 46 APPARATERNA OCH DÍ DE VUXNA MEST TROLIGT INTE lNNS TILL HANDS ELLER I ÚVRIGT ËR INDISPONIBLA SËNDER 46 DEN KUSLIGA OCH FÚR BARN BÍDE OBEGRIPLIGA OCH KLART OLËMPLIGA +ING +ONG ETT AMERIKANSKT lLMSPEKTAKEL INSPELAD VID TIDPUNKTEN FÚR (ITLERS MAKTTILLTRËDE I 4YSKLAND 6I ANSER ATT NËMNDEN BÚR FËLLA DE ANSVARIGA VID 46 FÚR BRISTANDE TANKEFÚRMÍGA OCH ANSVARSLÚSHET

-AN F»R FšRMODA ATT RADIONØMNDENS LEDAMšTER GRUBBLADE šVER EN DEL FORMULERINGAR I DENNA ANMØLAN 0» VILKET SØTT VAR DET RELEVANT ATT +ING +ONG SPELADES IN SAMMA »R SOM (ITLER TOG MAKTEN I 4YSKLAND "ETYDER DET ATT lLMEN VAR NAZISTISK %LLER MENADE MAN ATT 46 INTE SKA F» VISA N»GRA lLMER ALLS FR»N ,ØGG OCKS» MØRKE TILL P»PEKANDET ATT DE VUXNA TROLIGEN VAR vINDISPONIBLAv P» NY»RSAFTON 6AR DET I S» FALL INTE MER UPPRšRANDE ATT DE BERUSADE FšRØLDRARNA VAR OFšRMšGNA ATT TA HAND OM SINA BARN ØN ATT 46 VISADE EN GAMMAL SVARTVIT lLM ) VILKET FALL SOM HELST FRIADES lLMEN UTAN KOMMENTARER 6»LDSAMHETER LURADE I ALLA BARNPROGRAM ANMØLDES 0S SAGOPROGRAM 'USTEN 'RODSLUKARE AV EN MAMMA I "OLLNØS -AN KAN INTE L»TA BLI ATT UNDRA HUR HON STØLLDE SIG TILL BERØTTELSEN OM %MIL I ,šNNEBERGA OCH )DA I mAGGST»NGEN 0ROGRAMMET INNEHÚLL ETT AVSNITT DËR NÍGON HISSADES UPP I ETT REP $ET ËR INTE LËMPLIGT I ETT BARNPROGRAM OCH INTE HELLER I ETT VUXEN PROGRAM $ET ËR 6¿,$
3AMMA ANMØLARE KRITISERADE OCKS» 0S "ERØTTARDAGS I OKTOBER 

DØR )NGVAR +JELLSON LØSTE UR 2OALD $AHLS BOK OM DEN STORA VØNLIGA JØTTEN OCH BEFARADE OSØKRA TIDER FšR TANTER OCH STORA FARBRšDER *AG ANSER DET OLËMPLIGT ATT BERËTTA FÚR BARN OM JËTTAR SOM ËTER BARN $ET FÚREKOM TEX INSLAG DËR JËTTARNAS MAGAR PUTADE UT AV BARN SOM DE SVALT OCH HUR OLIKA BARN FRÍN OLIKA LËNDER SMAKADE 3ÍDANT HAR INGET UNDERHÍLLNINGSVËRDE UTAN ËR ENDAST ËGNAT ATT SKRËMMA BARN OCH UNDERHÍLLA GAMLA MYTER OM ELAKA VËSEN SÍSOM JËTTAR TROLL OCH HËXOR $ESSA GAMLA MYTER KAN GÚRA ATT BARN BLIR RËDDA FÚR TEX STOR VUXNA MËNNISKOR SOM DE BETRAKTAR SOM JËTTAR FÚR GAMLA TANTER SOM DE BETRAKTAR SOM HËXOR MM ) SAGORNA ËR DET OFTA EN DYGD ATT DÚDA TEX JËTTOR OCH HËXOR VILKET KAN FÍ BARN ATT TEX SOM I %NGLAND STENA EN GAMMAL GUMMA TILL DÚDS VILKET EN OCH EN ÍRING GJORDE

&šRUTOM SKRØCK OCH V»LD VAR DROGER POLITIK OCH SEX DE VANLIGASTE ØMNENA I ANMØLNINGAR MOT BARNPROGRAM .ØR DET GØLLER POLITIKEN VAR DET INTE ALLTID LØTT ATT FšLJA RADIONØMNDENS RESONEMANG SØNDES BARNPROGRAMMET 0AJ »T EN HUNGRIG HAJ DØR BARNEN BLAND AN NAT lCK LØRA SIG ATT lXA SINA EGNA FšRSTA MAJ DEMONSTRATIONER $ET ANS»GS STRIDA MOT RADIOLAGEN OCH FØLLDES AV NØMNDEN GJORDE RADIONØMNDEN EN GRUNDLIG GENOMG»NG AV SAMTLIGA AVSNITT AV 6ILLE

6ALLE 6IKTOR SOM DRAGIT P» SIG HELA NIO ANMØLNINGAR AV TITTARE SOM REAGERAT P» SERIENS POLITISKA TENDENS ) DET FALLET VALDE MAN ATT FRIA SERIEN TROTS INSLAG SOM UPPSLAGSVERKET &ARFARS 0RAKTISKA 2»D DØR ORDET vPLANEKONOMIv DElNIERADES SOM vPLANERAD EKONOMI I STØLLET FšR KAPITALISMENS ANARKIv OCH ORDET vBOLSJEVIKv HADE HØNVISNING TILL vJØMLIKHETv 2ADIONØMNDENS FRIANDE DOMAR MOT ETT ANTAL VØNSTERVRIDNA BARN 


PROGRAM lCK EN LUTTRAD ANMØLARE ATT EFTERLYSA STšRRE BALANS I UTBUDET

DET VILL SØGA mER BORGERLIGA SAGOSTUNDER 5NDERTECKNAD lCK FÚR EN TID KLART BESKED PÍ ATT KOMMUNISTER FÍR BEDRIVA POLITISK PROPAGANDA I BARNPROGRAMMEN *AG TACKAR FÚR BE SKEDET MEN ËR EN ANING KONFUNDERAD *AG HAR NËMLIGEN ALDRIG HÚRT VARE SIG MODERATER FOLKPARTISTER CENTERPARTISTER ELLER KDSARE SJUNGA MED BARNEN $ET ËR SÍLEDES FÚRBEHÍLLET KOMMUNISTER 

3EX VAR ETT MINST LIKA KØNSLIGT ØMNE SOM POLITIK (ØR GØLLDE DET FšR PROGRAMMAKARNA ATT G» MYCKET FšRSIKTIGT FRAM S» ATT DE INTE TRAM PADE SNETT N»GONSTANS .ØR ETT BARNPROGRAM VISADE ETT INSLAG OM KREATURSAVEL LEDDE DET INTE BARA TILL ETT KLAGOM»L HOS RADIONØMNDEN

UTAN OCKS» TILL EN POLISANMØLAN ) SAMBAND MED 46 PROGRAMMET 4ITTA LEKA LËRA DEN  BER JAG .ËMNDEN ELLER 0OLISMYNDIGHETERNA UNDERSÚKA HURUVIDA STRAFF BAR HANDLING ELLER ANNAT FEL FÚRELIGGER 5NDERTECKNAD FADERN TILL TRE MINDERÍRIGA BARN ANMËLER DETTA PROGRAM SOM INNEHÚLL DETALJERAD SEXUALUPPLYSNING I SAMBAND MED KREATURSAVEL UTAN ATT EN VARNING OM DETTA HADE FÚREGÍTT SËNDNINGEN 0ROGRAMMET SOM I PRINCIP ËR AVSETT FÚR DE YNGSTA BLAND 46 PUBLIKEN INGRIPER HËRMED ALLVARLIGT I FÚRËLDRARNAS MÚJLIGHET ATT UPPLYSA PÍ DET ÚGONBLICKET ATT BARNETS EGNA SPONTANA INTRESSE GÚR SÍDANT MÚJLIGT OCH LËMPLIGAST -ÍNGA BARN KAN DESSUTOM GENOM TERMINOLOGIN SÍSOM vHOPPA PÍv OCH vETT RÚR SOM STICKS INv REDAN FRÍN BÚRJAN FÍ EN SNEDVRIDEN BILD FÚRBUNDEN MED ËCKEL OCH SKRËCK INFÚR DET SEXUELLA
!TT DET I DETTA FALL RÚRDE SIG OM DJUR FÚRËNDRAR INGET EFTERSOM REDAN I DISKUSSIONEN FÚLL REPLIKEN vPRECIS SOM MËN OCH KVINNORvEN REPLIK SOM FÚRRESTEN LËT LITET VËL BRÍDMOGET FÚR ETT SÍ UNGT BARN 6ÍR TREÍRING SOM GÍR I KYRKANS LEKSKOLA KOM REDAN NËSTA DAG HEM MED ANSPELNINGAR OM ATT DET HADE SKOJATS OM PROGRAMMETS INNEHÍLL BLAND HANS JËMNÍRIGA KAMRATER ) VËNTAN PÍ ÍTGËRDER SOM FÚRHINDRAR OCH FÚREBYGGER SÍDANA OTREVLIGA HËNDELSER TECKNAR JAG AVSKRIFT TILL 0OLISMYNDIGHETEN I 3TOCKHOLM
-ISSHANDLAD MUSIK ) VISSA FALL VAR DET INTE MUSIKEN SOM VAR ANSTšTLIG UTAN SØTTET DEN PRESENTERADES P» !TT MAN INTE F»R GšRA VAD SOM HELST MED KLASSISK MUSIK I 3VERIGE HAR UPPENBARATS mERA G»NGER UNDER »RENS LOPP HšLL NORSKA 'RIEG STIFTELSEN P» ATT F» KRUPP NØR #HARLIE .ORMAN GJORDE OM v!NITRAS DANSv TILL v!NITRAS $ANCE "OOGIEv OCH SKIVAN BLEV SNABBT INDRAGEN SKREV TONSØTTAREN .ILS ,INDBERG SIN v3YMPHONY NR v P» UPPDRAG AV 46 ) DEN BLANDADES SYMFONISK MU SIK MED JAZZ OCH STYCKET FRAMFšRDES AV BLAND ANDRA 2ADIOORKESTERN OCH ,ARS 'ULLIN !TT ,INDBERG HADE MAGE ATT KALLA SITT VERK FšR vSYM FONIv UPPRšRDE TONSØTTARFšRENINGEN VILKET LEDDE TILL ATT DET SNART lCK NAMNET v#ONCERTO v ISTØLLET $ET ØR TVEKSAMT OM S» HØR PASS DRAKONISKA BESTØMMELSER SKULLE HA F»TT P»VERKA MUSIKKLIMATET »R MEN DET FANNS ØND» DE SOM FšRSšKTE .OTKNËCKARNA FREDAGEN DEN MARS KL 46 -AN FRAMFÚRDE -OZART v%INE KLEINE .ACHTMUSIKv SATS ETT $ET vJAZZIlERADEvFRAMFÚRANDET MÍSTE BETRAKTAS SOM ETT HÍN MOT -OZART

DENNES TID OCH KËNNARNA OCH ËLSKARNA AV KLASSISK SERIÚS MUSIK !LLT VAR FEL 4EMPOT SNABBT PARODISKT )NSTRUMENTERINGEN FELAKTIG ) 46S VERSION FÚREKOM ETT TRUMACKOMPANJEMANG MED VISPAR OCH SLAGVERK SOM HÚR HEMMA PÍ JAZZKONSERTER ELLER I DISCOSAMMAN HANG OCH DElNITIVT INTE lNNS I ORIGINALPARTITURET *AG HAR TRËFFAT PÍ DEN HËR OARTEN OCH RESPEKTLÚSHETEN TIDIGARE /M DEN PROGRAM ANSVARIGE ANSER ATT FRAMFÚRANDET VAR HUMORISTISKT MENAT ANSER JAG 


ATT vMUSIKALISK DASSHUMORvINTE HÚR HEMMA VID FRAMFÚRANDET AV ETT AV MUSIKLITTERATURENS MËSTERVERK $ET lNNS INGA FÚRMILDRANDE OMSTËNDIGHETER -ÚJLIGEN DÍLIG SMAK *AG KËNNER MIG FÚROLËMPAD TRAMPAD PÍ 6ARFÚR SKALL DET KË RASTE JAG HAR TRAMPAS I SMUTSEN AV GROBIANER .OTKNËCKARNA GÚR ANSPRÍK PÍ ATT VARA ETT MUSIKPROGRAM LÍT VARA I DEN LËTTARE GENREN -AN HAR RËTT ATT STËLLA ANSPRÍK PÍ ATT DEN MUSIK SOM FRAMFÚRS SKALL SPELAS PÍ ETT STILFULLT OCH SERIÚST SËTT *AG VILL PÍ DET ALLRA BESTËMDASTE PROTESTERA MOT DENNA TYP AV FRAMFÚRANDEN OCH VILL GÚRA EN ANMËLAN TILL 2ADIONËMNDEN FÚR OSE RIÚST FRAMFÚRANDE AV SERIÚS MUSIK

ËVEN S»DANT SOM DENNE ANMØLARE NOG SKULLE SE SOM vMINDRE SERIšS MUSIKv HADE SIN STOLTHET /M DETTA VITTNAR FšLJANDE ANMØLAN FR»N OKTOBER ,ÚRDAGEN  HADE PROGRAMMET v-AXv LIKVAKA I PROGRAM $Í HADE PROGRAMMAKARNA PLÍGAT SVENSKA FOLKET VARJE LÚRDAG I ÍR

 TIMMAR I STRËCK &ÚRMODLIGEN ËR DET VÍR NYE RADIOCHEF SOM SATT STOPP FÚR ELËN DET 4ROTS ATT PROGRAMMET UPPHÚRT VILL JAG ANMËLA DET FÚR GRANSK NING DÍ DET FORTFARANDE FÚREKOMMER LIKNANDE PÍHOPP I DEN JUST NU PÍGÍENDE PROGRAMSERIEN v2ADIO !LLANv 5NDER HELA DEN AKTUELLA SËNDNINGEN lCK VI SOM ORKADE LYSSNA STËNDIGT HÚRA ATT v-AXvSKULLE ERSËTTAS AV PROGRAMMET v) AFTON DANSv -AN GAV EXEMPEL PÍ HUR DET SKULLE KOMMA ATT LÍTA I FORTSËTTNINGEN 'ENOM ATT SPELA SËMSTA TËNKBARA EXEMPEL PÍ VAD EN HEL GENERA TION SVENSKAR LËRT SIG UPPSKATTA OCH FORTSËTTER UPPSKATTA
-/'%.$!.3-53)+ 6ARFÚR JAG ANMËLER PROGRAMMET FÚRST NU ËR ATT EN SORTS IDIOTFÚR KLARING FORTFARANDE MED JËMNA MELLANRUM FÚREKOMMER (ELA MIN GENERATION n JAG ËR ÍR n ËR ALLTSÍ EN SAMLING IDIOTER SOM LÍTER OSS NÚJA MED MUSIK MAN RENT AV KAN SJUNGA TILL /CH DESSUTOM DANSA TILL GENOM ATT OMFAMNA PARTNER AV MOTSATT KÚN %N LIVSSTIL HELT EN KELT $E SERIÚSA OCH AMBITIÚSA MUSIKER SOM SLITER HÍRT FÚR ATT VI IDIOT FÚRKLARADE SKALL FÍ SITT PRIMITIVA LYSTMËTE SKALL VI INTE TALA OM $E ËR SËKERT PARASITER I SAMHËLLET $EN NYA GENERATIONEN PROGRAMMAKARE UPPTRËDER ENLIGT MITT FÚRMENANDE FÚRAKTFULLT MOT EN HEL GENERATION OCH BÚR DËRFÚR HA EN ALLVARLIG ERINRAN FÚR SITT AGERANDE

$EN POLITISKA MUSIKEN GšR MAN INTE HELLER VAD SOM HELST MED VILKET BEVISAS AV DENNA ANMØLAN MOT PROGRAMMET +LØSCH FR»N (ËRMED VILL JAG FRAMFÚRA MINA ALLVARLIGA PROTESTER MOT DET INSLAG I OVANSTÍENDE PROGRAM SOM PÍ ETT MYCKET HÍNFULLT OCH NEGATIVT SËTT SKILDRADE DEN SOCIALDEMOKRATISKA ARBETARRÚRELSENS A MAJlRANDE $ETTA BERÚRDE MIG MYCKET ILLA OCH DÍ SËRSKILT FRAMSTËLLNINGEN AV DANSSTËLLET v-AJGAMMALTv DËR MAN DANSADE VALS TILL ETT AVSNITT AV )NTERNATIONALEN v5PP TILL KAMPxv )NTERNATIONALEN ËR INGENTING SOM MAN SJUNGER PÍ SLARV OCH HUR SOM HELST $EN HANDLAR OM SOLIDARITET OCH INTERNATIONELL KAMP UTAN VAPEN MOT VÍLD FÚRTRYCK OCH ORËTTVISOR OCH FÚR MËNSKLIGA RËTTIGHETER FRED OCH FRIHET $EN BINDER INTE ENDAST IHOP ARBETARE I OLIKA LËNDER UTAN OCKSÍ ARBETARE I OLIKA TIDER DE ARBETARE SOM HAR FUNNITS SOM lNNS OCH SOM SKALL lNNAS 6I SJUNGER DEN ALLTID STÍ
ENDE OM VI ËR UNGA OCH FRISKA FÚRSTÍS OCH NËR VI KOMMER TILL v5PP TILL KAMPxv FATTAR VI VARANDRAS HËNDER SOM ETT TECKEN PÍ SAMHÚRIG HET 6I TÍGAR OCKSÍ TILL DEN UNDER FREDLIGA DEMONSTRATIONER 6I VILL INTE HA DEN PROFANERAD OCH LIKA LITE SOM DET SKULLE FALLA MIG IN ATT DANSA GAMMELDANS TILL v5PP MIN TUNGAxv 3VENSKA PSALM BOKEN ELLER v$U GAMLA DU FRIAxv)CKE STADFËST NATIONALSÍNG

LIKA LITE VILL JAG GÚRA DET TILL v5PP TILL KAMPxv )NTERNATIONALEN *AG VËNTAR MIG ALLTSÍ EN URSËKT TILL ARBETARRÚRELSEN FRÍN DEM SOM GJORT PROGRAMMET OCH HOPPAS SLIPPA HÚRA NÍGOT LIKNANDE IGEN *AG TYCKTE INTE HELLER OM ATT SE OCH HÚRA DISKOTEKSDANS PÍ 46 2APPORT I 46 MAJ MEN DET ËR KANSKE MEST DISKOTEKETS FEL 3KËRP ER LITET ËR NI SNËLLA ,ÍT OSS RESPEKTERA VARANDRA LITET MER9789186289133  
9789186289133  

...