Page 1

Mats Hilte

har en master i gestaltpsykoterapi. Han arbetar som lektor i socialt arbete vid Socialhögskolan i Lund. Mänsklig förändring och människobehandlande organisationer tillhör hans huvudsakliga forskningsområde. Han är också utbildad mindfulnessinstruktör och håller kurser i mindfulness.

Mindfulness i socialt arbete

är den första introduktionen av mindfulness på svenska som vänder sig till socionomstudenter och yrkesverksamma socionomer. Boken lämpar sig också för alla som arbetar professionellt med människors psykiska och fysiska välbefinnande, till exempel psykologer, läkare och sjuksköterskor. Läsaren får ta del av en kort presentation av mindfulnessbegreppet och hur det kan integreras och praktiseras i socialt arbete. I boken beskrivs och exemplifieras hur ett professionellt hjälparbete kan stärkas med hjälp av mindfulness. Här redogörs för hur behandlingssamtal, självomsorg, lärande, stresshantering och återfallsprevention kan förstås och berikas med hjälp av mindfulness.

Mindfulness

i socialt arbete – en introduktion

– en introduktion

– en introduktion

Mindfulness i socialt arbete

Mats Hilte är docent i socialt arbete och

Mats Hilte

Best.nr 47-09761-6

Tryck.nr 47-09761-6-00

9789147097616c1c.indd 1

3/15/14 3:05 PM


Mats Hilte

Mindfulness

i socialt arbete – en introduktion

Liber

9789147097616b1-112c.indd 1

3/15/14 3:04 PM


Förord Intresset för mindfulness har blivit allt större genom åren, både bland lekmän och professionella. Inledningsvis kopplades det samman med stress och stresshantering. Men mindfulness har ett mycket bredare användningsområde än så. Det kan med fördel användas för att förstå olika dimensioner och aspekter av professionellt hjälparbete. I den här boken ges en kort presentation av mindfulnessbegreppet och hur det kan integreras och praktiseras i socialt arbete. I boken beskrivs och exemplifieras hur ett professionellt hjälparbete kan förstås och utvecklas med hjälp av mindfulness. Här redogörs bland annat för hur behandlingssamtal, skapandet av hjälpallianser, utveckling av självomsorg, lärande och återfallsprevention kan förstås och berikas med hjälp av mindfulness. Mitt eget intresse för mindfulness växte fram när jag utbildade mig till gestaltterapeut. I min verksamhet som gestaltterapeut har det fungerat som ett fruktbart redskap, både för min egen professionella utveckling och för klienterna i deras strävan efter en bättre psykisk hälsa. Under senare år har jag även fördjupat mig i hur mindfulness kan användas för att berika och utveckla det sociala arbetets teori och praktik. I den här boken presenteras frukterna av det forskningsarbetet. I arbetet med boken har jag samtalat med flera mycket kompetenta personer som gett sin syn på bokens form och innehåll. De har läst, reflekterat och lämnat värdefulla synpunkter som haft betydelse för bokens utformning, även om det slutgiltigt är jag själv som ansvarar för texten. I ett tidigt skede av bokens tillblivelse bistod Jacob Winslöw och Berit Andersson med väsentliga reflektioner kring bokens innehåll. Helena Hansson läste slutmanus och delgav sina reflektioner på texten som helhet. Ett stort tack till er alla! Avslutningsvis vill jag rikta ett särskilt tack till Peter Söderholm på Liber och Emma Engdahl som trodde på boken och som stöttat mig under resans gång. Sist men inte minst, stort tack till Birgit Hortlund för omsorgsfull språkvård. Malmö 2014 Mats Hilte

9789147097616b1-112c.indd 3

3/15/14 3:04 PM


Innehåll

1. Mindfulness och professionellt hjälparbete ............................. 7

Inledning ................................................................................................................ 8 Olika definitioner av mindfulness ...................................................................10 Mindfulnessbaserade behandlingsprogram ..................................................14 2. Praktiserandet av mindfulness och socialt behandlingsarbete .............................................................. 17

Inledning ..............................................................................................................18 Hur praktiseras mindfulness?...........................................................................18 Mindfulness och skapandet av hjälpallianser ................................................25 3. Mindfullt lyssnande och professionellt hjälparbete ................ 29

Inledning ..............................................................................................................30 Om lyssnandets fenomenologi ........................................................................32 Mindfulness och lyssnande ..............................................................................38 Generande tystnad........................................................................................40 Inbjudande tystnad .......................................................................................40 Medkännande tystnad .................................................................................40 4. Mindfulness och utveckling av självomsorg i professionellt hjälparbete.................................................... 43

Inledning ..............................................................................................................44 Vad är stress, emotionell utmattning och utbrändhet? ...............................45 Stressorer ........................................................................................................46 Dämpande faktorer .......................................................................................46 Stressens effekter ...........................................................................................47 En kognitiv stressmodell ...................................................................................48 Emotionell utmattning och utbrändhet .........................................................50 Stresshantering och självomsorg med hjälp av mindfulness ......................52

9789147097616b1-112c.indd 4

3/15/14 3:04 PM


5. Mindfulness, acceptans och drogberoende ............................ 57

Inledning ..............................................................................................................58 Acceptans och psykisk hälsa.............................................................................59 Synen på acceptans inom västerländsk psykologi ........................................62 Mindfulness och acceptans inom beroendevården .....................................66 6. Mindfulness, lärande och professionell reflektion .................. 71

Om mindfulness och lärandets praktik ..........................................................72 Socialt arbete som reflektiv praktik.................................................................74 Mindfulness och problembaserat lärande .....................................................79 7. Mötet mellan öst och väst – mindfulness och västerländsk psykologi ........................................................ 85

Västerlandets intresse för buddism .................................................................86 Mindfulness och västerländsk filosofi ............................................................90 8. Praktiska övningar i mindfulness .......................................... 95

Övning 1: Sittande andningsbaserad meditation .......................................96 Övning 2: Stanna upp och uppmärksamma dina tankar och känslor ....96 S.O.A.L. ................................................................................................................97 S.T.O.P. ..................................................................................................................97 Övning 3: Odla ett empatiskt förhållningssätt som behandlare ..............98 Exempel 1.............................................................................................................98 Exempel 2.............................................................................................................99 Övning 4: Skapandet av tystnad i hjälpande samtal? .................................99 Övning 5: Ett handlingsprogram för att minska arbetsrelaterad stress (inspirerad av Tobler och Herrmann, 2013)....................................100 Övning 6: Utveckling av självomsorg..........................................................101 Exempel 1. Undersök din attityd till dig själv .............................................101 Exempel 2: Loving Kindness Meditation ....................................................102 Övning 7: Uppmärksamhetsträning............................................................103 Referenser ........................................................................... 105

9789147097616b1-112c.indd 5

3/15/14 3:04 PM


9789147097616b1-112c.indd 6

3/15/14 3:04 PM


1. Mindfulness och professionellt hj채lparbete

9789147097616b1-112c.indd 7

3/15/14 3:04 PM


Inledning Socialarbetaren har ett kvalificerat yrke i flera avseenden. I arbetet med att möta och hjälpa andra människor ställs socialarbetaren dagligen inför olika arbetsuppgifter som kräver särskilda psykiska förmågor och kapaciteter. Det är svårt att med några få ord beskriva innehållet i det sociala arbetet eftersom det spänner över många olika typer av problem och många olika folk- och åldersgrupper. Men det som går som en röd tråd genom merparten av allt socialt arbete är att det sker i en hjälpande och samtalsbaserad relation där socialarbetaren använder sig själv som redskap. Socialarbetaren utför merparten av sitt arbete inom ramen för olika typer av hjälpande relationer. Att dagligen möta och hjälpa andra människor på ett omsorgsfullt och ändamålsenligt sätt förutsätter att den enskilde socialarbetaren: (a) äger en medvetenhet om vad som sker i mötet; (b) har tillägnat sig förmågor och egenskaper som främjar hjälparbetet. Jag tänker i första hand på sådana psykiska kvaliteter som medkänsla, empati, öppenhet, acceptans och nyfikenhet, samt en icke-dömande attityd. Utvecklingen av en medvetenhet om vad som sker i mellanmänskliga möten och praktiserandet av adekvata psykiska förmågor och attityder är onekligen en stötesten för hjälparbetet såväl inom socialt arbete som inom andra hjälpande professioner. Utan denna medvetenhet kommer det människobehandlande arbetets kvalitet och resultat att påverkas i negativ riktning. En ytterst väsentlig fråga är därför hur denna medvetenhet och dessa attityder och förmågor kan odlas på bästa sätt inom både socionomutbildningen och det praktiska sociala arbetet. Vi vet samtidigt att det människobehandlande arbete som socionomer utför i olika verksamheter är förenat med många olika hälsorisker. Det klientnära arbetet med människor, som lever konfliktfyllda och problemtyngda liv, kan skapa både stress, känslomässig utmattning och utbrändhet hos enskilda socialarbetare. Särskilt när arbetsvillkoren är sådana att arbetsbördan är för hög, inflytandet för litet, det sociala stödet för svagt och uppmuntran i jobbet bristfällig. Förebyggandet av stress, emotionell utmattning och utbrändhet bland socialarbetare sker bäst genom en kombination av åtgärder riktade dels mot organisationen och arbetsvillkoren, dels mot personens förmåga att hantera den arbetsrelaterade stressen. Att praktisera mindfulness kan bidra till att minska arbetsrelaterad stress, men

9789147097616b1-112c.indd 8

3/15/14 3:04 PM


1. Mindfulness och professionellt hjälparbete

• 9

det krävs samtidigt andra åtgärder riktade mot arbetsvillkoren i allmänhet för att minska stress och utbrändhet. Syftet med den här boken är att introducera mindfulness för både socialarbetare och lärare i socialt arbete och att visa på dess tillämpbarhet inom utbildning och praktik i socialt arbete. I boken ges exempel på hur mindfulness kan användas för att · · · · ·

utveckla ett empatiskt förhållningssätt och skapa goda hjälpallianser öka medvetenheten om och förmågan till fördjupat lyssnande odla självkännedom och en reflektiv förmåga utveckla förmågan att ta omsorg om sig själv utforma interventioner för personer som har ett drogberoende.

Hur hänger mindfulness ihop med socialt arbete? Mindfulness är ett fruktbart verktyg som kan användas dels för att odla de förmågor som krävs för ett framgångsrikt klientarbete, dels för att stärka den egna förmågan att hantera stress, utmattning och utbrändhet. Mindfulness tillhandahåller både en tankeram och en praktik som främjar utvecklingen av ett professionellt hjälparbete och en ökad självomsorg. Praktiserandet av mindfulness i socialt arbete kan ske med olika syften och ha olika målgrupper. I den här boken lyfts fyra olika tillämpningar av mindfulness fram: ·

·

·

·

Kultiveringen av förmågan att skapa terapeutiska relationer. Mindfulness används för att stärka socialarbetarens förmåga att skapa hjälpallianser. Utvecklingen av förmågan till självomsorg och förebyggande hälsoarbete. Mindfulness används som ett led i socialarbetarens utveckling av den egna självomsorgen. Odlandet av förmågan att reflektera över det egna handlandet. Mindfulness används för att öka och utveckla socialarbetarens medvetenhet om det egna hjälparbetet. Användningen av mindfulness som en intervention för klienter i det sociala arbetet. Mindfulness används bland annat som ett hjälpmedel i behandlingen av klienter med en beroendeproblematik.

9789147097616b1-112c.indd 9

3/15/14 3:04 PM


10 • 1. Mindfulness och professionellt hjälparbete

Mindfulness, som ibland kallas för medveten närvaro, har en viktig roll att spela både i socionomutbildningen och i praktiskt socialt arbete. Odlandet och praktiserandet av medveten närvaro är en väsentlig aspekt av allt professionellt hjälparbete. Paradoxalt nog har professionaliseringen av det sociala arbetet lett fram till att just den dimensionen prioriterats ner till förmån för utvecklingen av ett vetenskapligt och kritiskt tänkande. I takt med en ökad akademisering av socionomutbildningen har de teoretiska momenten kommit att dominera över de moment som ställer utvecklingen av självreflektion, närvaro och självkännedom i centrum. I den meningen har socionomutbildningen blivit en mer teoretisk än praktisk utbildning. Viktiga yrkesförberedande moment har fått stryka på foten till förmån för utvecklingen av ett vetenskapligt tänkande. Eftersom socialt arbete är ett relations- och samtalsbaserat hjälparbete där socialarbetaren använder sig själv som redskap, är det viktigt att skapa en balans mellan utvecklingen av vetenskapliga kunskaper och färdigheter å ena sidan, och å den andra psykologiska förmågor såsom självkännedom och empati. Det finns trots allt inget motsatsförhållande mellan dessa båda dimensioner.

Olika definitioner av mindfulness Innan vi går vidare med att undersöka hur mindfulness kan tillämpas i socialt arbete, behöver vi reda ut vad mindfulness betyder. Mindfulness är ett flerdimensionellt begrepp som definieras lite olika beroende på vem som är författare. Vilka dimensioner och definitioner som lyfts fram beror också på den kontext som begreppet används i. För många är mindfulness ett fenomen som hör samman med både religion, mysticism och klosterliv. Även om mindfulness historiskt sett är en buddistisk meditationspraktik, så finns det de som menar att mindfulness samtidigt är en inneboende kvalitet hos det mänskliga medvetandet. Flera författare beskriver också mindfulness som en universell mänsklig förmåga som för sin utveckling varken kräver religiösa eller kulturella trossystem (Brown, Ryan & Creswell 2007; Ludwig & Kabat-Zinn 2008). Mindfulness har sina rötter i buddistiska föreställningar om det mänskliga medvetandet och dess olika mentala fenomen och komponenter. Abhidharma kallas den buddistiska psykologi som bevarade och förde vidare Gautama Buddhas insikter om den mänskliga naturen. Den innehåller

9789147097616b1-112c.indd 10

3/15/14 3:04 PM


1. Mindfulness och professionellt hjälparbete

• 11

bland annat en analys av hur medvetandet fungerar. Enligt Abhidharma utgörs medvetandet av en komplex kognitiv process som består av tillfälliga och föränderliga mentala tillstånd som snabbt följer på varandra. I princip är de mentala tillstånden tillgängliga för observation. Genom att rikta uppmärksamheten inåt och notera hur vi tänker, känner och uppfattar olika förnimmelser kan vi lära känna medvetandets olika tillstånd och objekt. Genom introspektion kan vi, enligt buddismen, på nära håll och systematiskt studera och lära känna medvetandets olika skiftningar (se Goleman 1988; Dreyfus & Thompson 2007). I litteraturen brukar man skilja på österländskt och västerländskt perspektiv på mindfulness – ett österländskt med rötter inom buddismen och ett västerländskt med influenser från västerländsk filosofi och psykologi. Det österländska perspektivet på mindfulness tillämpas främst inom människobehandlande verksamheter som till exempel hälso- och sjukvård, medan det västerländska perspektivet används i utbildningssammanhang för att förstå studenters tänkesätt och attityder till lärande (se Kabat-Zinn 1990; Langer 1997). Inom det österländska perspektivet betonas mindfulness som en metod för utvecklingen av en god psykisk hälsa, medan man inom det västerländska perspektivet uppfattar mindfulness mer som en metod för att nå kunskap om den yttre världen. Det österländska synsättet tillhandahåller ett psykologiskt perspektiv på mindfulness, medan det västerländska erbjuder ett socio-kognitivt perspektiv. Carson och Langer (2006) beskriver mindfulness som ett flexibelt kognitivt tillstånd som uppstår när nya distinktioner görs i förhållande till en särskild situation och omgivning. I den här boken dominerar det österländska perspektivet på mindfulness. Det är enbart i kapitel 6, Mindfulness, lärande och professionell reflektion, som mindfulness beskrivs ur ett socio-kognitivt perspektiv. Vad utmärker det österländska perspektivet på mindfulness? Enkelt uttryckt beskrivs mindfulness som en avsiktlig och särskild typ av uppmärksamhet som vänder sig mot förnimmelser i nuet. Men det är inte vilken uppmärksamhet som helst utan en uppmärksamhet omgärdad av särskilda intentioner och attityder. I den inflytelserika och flitigt citerade definitionen, som Jon Kabat-Zinn (1994) formulerat, beskrivs mindfulness som en särskild form av uppmärksamhet som är avsiktlig, icke-dömande och som sker i nuet. Hans definition omfattar således inte bara förmågan att

9789147097616b1-112c.indd 11

3/15/14 3:04 PM


12 • 1. Mindfulness och professionellt hjälparbete

vara uppmärksam på det som sker i nuet utan inkluderar även våra avsikter och attityder: Mindfulness innebär att vara uppmärksam på ett särskilt sätt: avsiktligt, i nuet och icke-värderande. Denna typ av uppmärksamhet ger näring åt en ökad medvetenhet, klarhet och acceptans av nuets verklighet. Kabat-Zinn 1994, s. 4.

Kabat-Zinns definition har inspirerat många andra mindfulnessforskare som lagt den till grund för sina egna definitioner. Detta gäller bland annat Shapiro m. fl. (2006) som tar avstamp i Kabat-Zinns definition av mindfulness. Författarna har utvecklat en modell för mindfulness som består av tre olika dimensioner: intention, uppmärksamhet och attityd. Enligt författarna utgör dessa dimensioner tre olika (och sammanvävda) aspekter av en och samma cykliska mindfulnessprocess. Shapiro m. fl. menar att om praktiserandet av mindfulness skall bli framgångsrikt, bör individen ha en tydlig avsikt och motivation med den egna praktiken och en öppen, nyfiken, icke-dömande och accepterande hållning till de egna upplevelserna/erfarenheterna. Detta förhållningssätt förändrar inte erfarenheterna i sig utan påverkar snarare sättet på vilket individen uppmärksammar dem. Meningen är alltså inte att förändra erfarenheterna utan att hitta ett sätt att förhålla sig till dem som bidrar till utvecklingen av mindfulness. Intentionerna och motiven bakom praktiserandet av mindfulness är inte statiska; de utvecklas och förändras ständigt i takt med ändrade behov och en fördjupad medvetenhet. Inom området människobehandling kan det handla om att formulera sådana avsikter och motiv som att skapa goda möten med hjälpsökande eller att utveckla en mer accepterande och medkännande hållning till sig själv och det egna hjälparbetet (se Neff 2003; Carson & Langer 2006). Att vara uppmärksam på och observera egna tankar, känslor och förnimmelser är en annan viktig aspekt i Shapiros m. fl. (2006) mindfulnessmodell. En viktig dimension i odlandet av mindfulness är att man tränar sig i att endast observera sina erfarenheter/upplevelser och inte omedelbart

9789147097616b1-112c.indd 12

3/15/14 3:04 PM


Mindfulness i socialt arbete – en introduktion ISBN 978-91-47-09761-6 © 2014 Mats Hilte och Liber AB Förläggare: Peter Söderholm Projektledare: Cecilia Björk Tengå Redaktör: Birgit Hortlund Omslag och grafisk form: Fredrik Elvander Foto omslag: Fredrik Elvander och Getty Images Layout: OKS, Indien Första upplagan 1 Tryck: Kina 2014

KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material.

Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 90 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

9789147097616b1-112c.indd 2

3/15/14 3:04 PM


Mats Hilte

har en master i gestaltpsykoterapi. Han arbetar som lektor i socialt arbete vid Socialhögskolan i Lund. Mänsklig förändring och människobehandlande organisationer tillhör hans huvudsakliga forskningsområde. Han är också utbildad mindfulnessinstruktör och håller kurser i mindfulness.

Mindfulness i socialt arbete

är den första introduktionen av mindfulness på svenska som vänder sig till socionomstudenter och yrkesverksamma socionomer. Boken lämpar sig också för alla som arbetar professionellt med människors psykiska och fysiska välbefinnande, till exempel psykologer, läkare och sjuksköterskor. Läsaren får ta del av en kort presentation av mindfulnessbegreppet och hur det kan integreras och praktiseras i socialt arbete. I boken beskrivs och exemplifieras hur ett professionellt hjälparbete kan stärkas med hjälp av mindfulness. Här redogörs för hur behandlingssamtal, självomsorg, lärande, stresshantering och återfallsprevention kan förstås och berikas med hjälp av mindfulness.

Mindfulness

i socialt arbete – en introduktion

– en introduktion

– en introduktion

Mindfulness i socialt arbete

Mats Hilte är docent i socialt arbete och

Mats Hilte

Best.nr 47-09761-6

Tryck.nr 47-09761-6-00

9789147097616c1c.indd 1

3/15/14 3:05 PM

9789147097616  
9789147097616