Page 1

Ç TUMMEN

fl

UPP!

&

TA L A

UPP!

I TUMMEN UPP! SVENSKA KARTLÄGGNING ÅK 3

finns övningar som är direkt kopplade till kunskapskraven i åk 3. Kunskapskraven är tydligt presenterade på varje sida i anknytning till övningarna. Längst fram i häftet finns dessutom en matris som ger en samlad översikt av kunskapskraven i Lgr 11. Lärare och elev kan utifrån resultatet fokusera och arbeta vidare med de områden som eleven bör träna mer på och på så sätt ha möjlighet att reparera eventuella kunskapsluckor. Övningarna kan därför med fördel användas inför de nationella proven.

ÅK

3

SVENSKA KARTLÄGGNING

I serien ingår följande titlar:

• Kartläggning åk 6

• Kartläggning åk 6

• Kartläggning åk 3 • Lärarpärm åk 3

• Kartläggning åk 3

• Mål i svenska åk 2 • Lärarpärm åk 2

• Mål i matte åk 1

• Mål i matte åk 2

• Lärarpärm åk 1-3

• Mål i svenska åk 1 • Lärarpärm åk 1 • Mål i svenska f-klass

Best.nr 47-10261-7 Tryck.nr 47-10261-7

LGR 11

LÄSA

MATTE

S K R I VA

SVENSKA

&

LY S S N A

TUMMEN

Susanne Holm Ma Marie Wredenfors

Omsl_Tummen_Upp_åk_3.indd 1

2012-01-09 07.47


Stava vanliga ord

Till läraren

_______ – dator, text och bild _______ – handstil Frågor och svar

Tummen upp! Svenska Kartläggning åk 3 är ett arbetshäfte som kartlägger elevernas kunskaper i svenska utifrån kunskapskraven i Lgr 11. Häftet fungerar som ett förberedande material inför vårens nationella prov i svenska i åk 3. Resultatet ger lärare och elever god kännedom om vilka kunskaper eleven har i svenskämnet. Det ger också goda riktlinjer för vad eleven bör träna mer på för att uppnå kunskapskraven vid eventuella kunskapsluckor. Häftets uppgifter och elevernas resultat kan därför ses som ett ”rättesnöre” för vilka moment du som lärare bör uppmärksamma och vad som ska stå i centrum under läsåret i åk 3.

Tokiga meningar

Häftets struktur och innehåll

Björnen – skriva Daggmasken Tankar och åsikter om texter Vilken text är det? Arbeta med texten Räven och det sjuka lejonet Berätta med stödord Björnen – läsa

Undervisning av svenskämnet i åk 1–3

Frågor och svar – läsförståelse

För att eleverna ska uppnå kunskapskraven i åk 3 krävs det att läraren är väl insatt i det centrala innehållet, dvs. de moment och de delmål som kunskapskraven förutsätter. Tillsammans skapar stoffet i det centrala innehållet och kunskapskravens moment och delmål en röd tråd i svenskarbetet under åk 1–3.

Stadsmusen och lantmusen Framtidens uppfinning Fantasifulla mönster

Det är viktigt att fånga elevernas egna reflektioner i svenskämnet. Varje moment avslutas därför med två olika bubblor beroende på vad momentet innebär och vilket kunskapskrav det prövar: I vilka övningar ger du dig tummen upp? och Hur gick det? För att varje elev ska förstå och vara delaktig i sin kunskapsutveckling är det av största vikt att eleverna är insatta i vad kunskapskraven innebär och vad i det centrala innehållet som kraven motsvarar. Först då kan de se en röd tråd och utveckla förmågorna i ämnet.

Översikt – matris På omslagets första insida finns en elevmatris som visar var i häftet de olika kunskapskraven prövas. Färglägg gärna handen när kunskapskravet är uppnått. Matrisen passar bra att använda som underlag vid pedagogiska planeringar, utvecklingssamtal och till elevernas individuella utvecklingsplan, eftersom matrisen ger en samlad översikt över kunskapskraven i Lgr 11.

Bedömning När du bedömer dina elevers svar bör du iaktta om de i varje avsnitt har med adekvat fakta, har en klar förståelse och dessutom förmår analysera/reflektera över den nyvunna kunskapen. Detta gäller särskilt avsnitten med läsföståelefrågor. Sidorna 12 och 18 är tillåtna för kopiering då eleverna behöver få tillgång till övningarna för vidare bearbetning vid ett annat/senare tillfälle.

Stöd till läraren För diktering av orden på sidan 24 finns meningarna som nedladdningsbar pdf på Libers hemsida, www.liber.se. Där finns även facit som nedladdningsbar pdf.

Samtal i stor grupp Vad berättade kompisen?

Översikt Kunskapskrav svenska åk 3

_______ – berättelse med röd tråd

Lgr 11 är uppbyggd av syften, centralt innehåll och kunskapskrav. Tummen upp! följer samma struktur. Övningarna är framarbetade på en nivå som harmonierar med de nationella kunskapskraven, vilka i sin tur motsvarar stoffet i det centrala innehållet. Häftets övningar är indelade efter rubrikerna; LÄSA, SKRIVA och TALA, LYSSNA, SAMTALA, vilka speglar de fem förmågorna som svenska språket syftar till att eleverna ska utveckla. Övningarna prövar de kunskaper som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av åk 3. Längst ner på sidorna i häftet står de kunskapskrav som varje övning kartlägger.

Elevens reflektion och delaktighet

Min upplevelse

• ge och ta enkla muntliga instruktioner

• berätta om vardagliga händelser

ämnen och framföra egna åsikter

• bearbeta sina texter utifrån respons • samtala om elevnära frågor och

• ge enkla omdömen om olika texter

• kombinera text och bild

ord och begrepp

• skriva faktatexter med ämnesspecifika

mation i enkla faktatexter

• söka information ur anvisad källa • återge grundläggande delar av infor-

• stava vanligt förekommande ord • skriva berättande texter med tydlig

och frågetecken

• skriva enkla texter på dator • använda stor bokstav, punkt

• skriva enkla texter med läslig handstil

• föra resonemang om budskap i texter

• visa grundläggande läsförståelse

inledning, handling och avslutning

SKRIVA

• läsa elevnära texter med flyt

Andra upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2012

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisningsändamål enligt BONUS-avtal är inte tillåten. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se. Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 92 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

TALA, LYSSNA, SAMTALA

För godkänt kunskapskrav i svenska i åk 3 kan eleven:

Rasten LÄSA Omsl_Tummen_Upp_åk_3.indd 2

ISBN 978-91-47-10261-7 © 2012 Susanne Holm, Marie Wredenfors och Liber AB Redaktion: Sofia Warsén, Birgit Eriksson Form: Toula van Rooij Teckningar: Charlie Norrman Produktion: Eva Runeberg Påhlman

2012-01-03 14.55


Innehåll

Kunskapskrav – matris

omslagets första insida

Rasten – ett dilemma

s. 2

Min upplevelse – muntligt berättande

s. 3

Vad berättade kompisen? – muntligt återberättande

s. 4

Samtal i stor grupp – diskussion

s. 5

Fantasifulla mönster – instruktioner TALA / LYSSNA ........ SIDAN 2

s. 6

Framtidens uppfinning – muntlig redovisning LÄSA .......................... SIDAN 7

s. 7

Stadsmusen och lantmusen – fabel SKRIVA ................... SIDAN 15

s. 8

Frågor och svar – läsförståelse, frågor på tre nivåer

s. 9

Björnen – faktatext, läsa

s. 11

Berätta med stödord – söka information i text

s. 12

Räven och det sjuka lejonet – fabel

s. 13

Arbeta med texten – sammanfattning

s. 14

Vilken text är det? – olika texttyper

s. 15

Tokiga meningar – handstil

s. 16

Frågor och svar – språkbruk, skiljetecken

s. 17

___________________________ – berättelse med röd tråd s. 18

Tankar och åsikter om texter – respons

s. 19

Daggmasken – faktatext med tankekarta

s. 20

Björnen – faktatext med stödord, söka information s. 21 _______________________________ – berättelse med

röd tråd, handstil

s. 22

_______________________________ – dator, text och bild s. 23

Stava vanliga ord – språkbruk Till läraren

Rätt_Inl_Tummenupp_år_3.indd 1

s. 24 omslagets sista insida

2011-12-28 10.25


TALA , LYSSNA , SAMTALA

Rasten

u Läs. fotboll på skolgården. Det är rast. Gustav tar ut klassens a bort bollen för att retas När rasten är slut sparkar Marin med honom. Då säger Nora: Gustav struntar i att ta in bollen. Den som tar ut bollen – Du måste hämta bollen, Gustav. måste ta in den. slutet ska vara? Har Nora rätt? Hur tycker du att

u Skriv eller rita slutet på berättelsen. Berätta sedan vad du tycker för några kompisar i klassen.

Hur gick det? Måla handen.

Tyckte ni lika eller olika om lösningen?

2

Eleven samtalar om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Rätt_Inl_Tummenupp_år_3.indd 2

Eleven för enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texten och relaterar till egna erfarenheter.

Kopiering förbjuden. Se omslagets insida.

Lyssna på kompisarnas olika förslag. Skriv några av dem.

2011-12-28 10.25


u Välj en upplevelse i rutan som du vill

Kopiering förbjuden. Se omslagets insida.

berätta om. Skriv ord i ringarna som stöd när du ska berätta. Öva några gånger innan du berättar om upplevelsen för en kompis.

TALA , LYSSNA , SAMTALA

Min upplevelse

Upplevelser • Min bästa semesterresa • Min värsta mardröm • En gång när jag gick vilse • Den bästa bok jag läst • När jag hälsade på… • När jag skojade med… • En person som jag beundrar • En pinsam sak

Hur gick det? Måla handen.

Eleven berättar om en vardaglig händelse och beskriver den så att innehållet tydligt framgår.

Rätt_Inl_Tummenupp_år_3.indd 3

Fortsätt på nästa sida

V

3

2011-12-28 10.25


TALA , LYSSNA , SAMTALA

Vad berättade kompisen?

u Arbeta med en kompis.

Hur gick det? Måla handen.

Jag återberättade ________________________________ upplevelse. (kompisens namn)

4

Eleven berättar om en vardaglig händelse och beskriver den så att innehållet tydligt framgår.

Rätt_Inl_Tummenupp_år_3.indd 4

Fortsätt på nästa sida

V

Kopiering förbjuden. Se omslagets insida.

Lyssna noga på en upplevelse som kompisen berättar om. Skriv stödord i ringarna. Berätta sedan om kompisens upplevelse för några andra i klassen.

2011-12-28 10.25


TALA , LYSSNA , SAMTALA

Samtal i stor grupp

u Lyssna på en upplevelse som en kompis återberättar i stor grupp.

Kopiering förbjuden. Se omslagets insida.

Läs rubrikerna i rutorna. Skriv egna tankar om det som kompisen återberättar. Diskutera sedan tillsammans i gruppen. Jag vill fråga/ Jag undrar:

Jag har varit med om nästan samma sak när jag…

Det visste jag inte/ Det var särskilt intressant:

Så tyckte jag att presentationen gick:

Hur gick det? Måla handen.

Jag samtalade om ________________________________ upplevelse. (kompisens namn)

Eleven samtalar om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Rätt_Inl_Tummenupp_år_3.indd 5

Eleven för enkla resonemang om tydligt framträdande budskap och relaterar till egna erfarenheter.

5

2011-12-28 10.25


TALA , LYSSNA , SAMTALA

Fantasifulla mönster

u Rita och måla ett mönster

Mitt mönster

på rullgardinen. Arbeta sedan med en kompis. Tala om för kompisen hur han eller hon ska rita och måla så att det blir ett likadant mönster som ditt.

Pst! Se till så att kompisen inte ser ditt mönster när du beskriver det.

ett likadant mönster som din kompis. Lyssna noga på instruktionerna som kompisen ger dig.

Hur gick det? Måla handen.

6

Eleven ger och tar enkla muntliga instruktioner.

Rätt_Inl_Tummenupp_år_3.indd 6

Kompisens mönster _________________________ (namn)

Kopiering förbjuden. Se omslagets insida.

u Du ska nu rita och måla

2011-12-28 10.25


Stava vanliga ord

Till läraren

_______ – dator, text och bild _______ – handstil Frågor och svar

Tummen upp! Svenska Kartläggning åk 3 är ett arbetshäfte som kartlägger elevernas kunskaper i svenska utifrån kunskapskraven i Lgr 11. Häftet fungerar som ett förberedande material inför vårens nationella prov i svenska i åk 3. Resultatet ger lärare och elever god kännedom om vilka kunskaper eleven har i svenskämnet. Det ger också goda riktlinjer för vad eleven bör träna mer på för att uppnå kunskapskraven vid eventuella kunskapsluckor. Häftets uppgifter och elevernas resultat kan därför ses som ett ”rättesnöre” för vilka moment du som lärare bör uppmärksamma och vad som ska stå i centrum under läsåret i åk 3.

Tokiga meningar

Häftets struktur och innehåll

Björnen – skriva Daggmasken Tankar och åsikter om texter Vilken text är det? Arbeta med texten Räven och det sjuka lejonet Berätta med stödord Björnen – läsa

Undervisning av svenskämnet i åk 1–3

Frågor och svar – läsförståelse

För att eleverna ska uppnå kunskapskraven i åk 3 krävs det att läraren är väl insatt i det centrala innehållet, dvs. de moment och de delmål som kunskapskraven förutsätter. Tillsammans skapar stoffet i det centrala innehållet och kunskapskravens moment och delmål en röd tråd i svenskarbetet under åk 1–3.

Stadsmusen och lantmusen Framtidens uppfinning Fantasifulla mönster

Det är viktigt att fånga elevernas egna reflektioner i svenskämnet. Varje moment avslutas därför med två olika bubblor beroende på vad momentet innebär och vilket kunskapskrav det prövar: I vilka övningar ger du dig tummen upp? och Hur gick det? För att varje elev ska förstå och vara delaktig i sin kunskapsutveckling är det av största vikt att eleverna är insatta i vad kunskapskraven innebär och vad i det centrala innehållet som kraven motsvarar. Först då kan de se en röd tråd och utveckla förmågorna i ämnet.

Översikt – matris På omslagets första insida finns en elevmatris som visar var i häftet de olika kunskapskraven prövas. Färglägg gärna handen när kunskapskravet är uppnått. Matrisen passar bra att använda som underlag vid pedagogiska planeringar, utvecklingssamtal och till elevernas individuella utvecklingsplan, eftersom matrisen ger en samlad översikt över kunskapskraven i Lgr 11.

Bedömning När du bedömer dina elevers svar bör du iaktta om de i varje avsnitt har med adekvat fakta, har en klar förståelse och dessutom förmår analysera/reflektera över den nyvunna kunskapen. Detta gäller särskilt avsnitten med läsföståelefrågor. Sidorna 12 och 18 är tillåtna för kopiering då eleverna behöver få tillgång till övningarna för vidare bearbetning vid ett annat/senare tillfälle.

Stöd till läraren För diktering av orden på sidan 24 finns meningarna som nedladdningsbar pdf på Libers hemsida, www.liber.se. Där finns även facit som nedladdningsbar pdf.

Samtal i stor grupp Vad berättade kompisen?

Översikt Kunskapskrav svenska åk 3

_______ – berättelse med röd tråd

Lgr 11 är uppbyggd av syften, centralt innehåll och kunskapskrav. Tummen upp! följer samma struktur. Övningarna är framarbetade på en nivå som harmonierar med de nationella kunskapskraven, vilka i sin tur motsvarar stoffet i det centrala innehållet. Häftets övningar är indelade efter rubrikerna; LÄSA, SKRIVA och TALA, LYSSNA, SAMTALA, vilka speglar de fem förmågorna som svenska språket syftar till att eleverna ska utveckla. Övningarna prövar de kunskaper som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av åk 3. Längst ner på sidorna i häftet står de kunskapskrav som varje övning kartlägger.

Elevens reflektion och delaktighet

Min upplevelse

• ge och ta enkla muntliga instruktioner

• berätta om vardagliga händelser

ämnen och framföra egna åsikter

• bearbeta sina texter utifrån respons • samtala om elevnära frågor och

• ge enkla omdömen om olika texter

• kombinera text och bild

ord och begrepp

• skriva faktatexter med ämnesspecifika

mation i enkla faktatexter

• söka information ur anvisad källa • återge grundläggande delar av infor-

• stava vanligt förekommande ord • skriva berättande texter med tydlig

och frågetecken

• skriva enkla texter på dator • använda stor bokstav, punkt

• skriva enkla texter med läslig handstil

• föra resonemang om budskap i texter

• visa grundläggande läsförståelse

inledning, handling och avslutning

SKRIVA

• läsa elevnära texter med flyt

Andra upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2012

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisningsändamål enligt BONUS-avtal är inte tillåten. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se. Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 92 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

TALA, LYSSNA, SAMTALA

För godkänt kunskapskrav i svenska i åk 3 kan eleven:

Rasten LÄSA Omsl_Tummen_Upp_åk_3.indd 2

ISBN 978-91-47-10261-7 © 2012 Susanne Holm, Marie Wredenfors och Liber AB Redaktion: Sofia Warsén, Birgit Eriksson Form: Toula van Rooij Teckningar: Charlie Norrman Produktion: Eva Runeberg Påhlman

2012-01-03 14.55


Ç TUMMEN

fl

UPP!

&

TA L A

UPP!

I TUMMEN UPP! SVENSKA KARTLÄGGNING ÅK 3

finns övningar som är direkt kopplade till kunskapskraven i åk 3. Kunskapskraven är tydligt presenterade på varje sida i anknytning till övningarna. Längst fram i häftet finns dessutom en matris som ger en samlad översikt av kunskapskraven i Lgr 11. Lärare och elev kan utifrån resultatet fokusera och arbeta vidare med de områden som eleven bör träna mer på och på så sätt ha möjlighet att reparera eventuella kunskapsluckor. Övningarna kan därför med fördel användas inför de nationella proven.

ÅK

3

SVENSKA KARTLÄGGNING

I serien ingår följande titlar:

• Kartläggning åk 6

• Kartläggning åk 6

• Kartläggning åk 3 • Lärarpärm åk 3

• Kartläggning åk 3

• Mål i svenska åk 2 • Lärarpärm åk 2

• Mål i matte åk 1

• Mål i matte åk 2

• Lärarpärm åk 1-3

• Mål i svenska åk 1 • Lärarpärm åk 1 • Mål i svenska f-klass

Best.nr 47-10261-7 Tryck.nr 47-10261-7

LGR 11

LÄSA

MATTE

S K R I VA

SVENSKA

&

LY S S N A

TUMMEN

Susanne Holm Ma Marie Wredenfors

Omsl_Tummen_Upp_åk_3.indd 1

2012-01-09 07.47

9789147102617  

3 L Ä S A KARTLÄGGNING TUMMEN UPP! LGR 11 Susanne Holm Marie Wredenfors Ç Ma ÅK

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you