9789140689078

Page 1

balans. FÖRETAGSEKONOMI 1

ÖVNINGAR

INGER CLEL AND

Balans 1, omslag övningar.indd 1

2016-06-16 16:37Innehåll Om övningarna __________________________________________________4

block 1. Företag i samhället

block 5. Bokföring

1. Entreprenörer och företag _________________________________7

15. Dubbel bokföring ______________________________________ 169

2. Företag, samhälle och nytta ____________________________ 15

16. Att bokföra______________________________________________ 179

3. Företag och samhällsansvar ____________________________ 22

17. Om kontering och bokföring _________________________ 195 18. Bokför varuförsäljning och varuinköp______________ 206

block 2. Från affärsidé till företag 4. Affärsidén och andra idéer ______________________________ 33

19. Bokför fler affärshändelser__________________________ 225

5. Finansiering ________________________________________________ 47

block 6. Bokslut

6. Företagsformer ____________________________________________ 66

20. Bokföring och bokslut ________________________________ 251

7. Registrera företaget ______________________________________ 76

21. Bokslut – ett exempel

_______________________________ 261

8. Företaget och funktioner ________________________________ 87 9. Från vision till organisation _____________________________ 97

block 7. Marknadsföring 22. På marknaden _________________________________________ 277

block 3. Kalkyl

23. Marknadsförarens verktyg___________________________ 286

10. Ekonomiska grundbegrepp __________________________ 107

24. Arbeta med marknadsföring

11. Beräkna pris – en produkt ___________________________ 120

25. Samla information och analysera __________________ 305

________________________ 295

12. Beräkna pris – flera produkter ______________________ 136

block 4. Budget

block 8. Projekt 26. Projekt och källor

_____________________________________

317

13. Resultatbudget ________________________________________ 149 14. Likviditetsbudget ______________________________________ 160

BA L A NS / F Ö RE TAGS E KO N OMI 1

Kontoplan

___________________________________________________ 320

3


BLOC K 1. FÖRE TAG I SA MH ÄLLE T

block 1. Företag i samhället

ÖVNINGAR

ÖVNINGAR

ÖVNINGAR

6

BA L A NS / F Ö RE TAGS E KO N OMI 1


1. Entreprenörer och företag ÖVNINGAR

1:1 Entreprenör Beskriv vad en entreprenör är med hjälp av några nyckelord. _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

1:2 Företagsentreprenör Beskriv vad en företagsentreprenör är. _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

1:3 Motiv Ge exempel på fyra olika motiv som kan få en person att vilja bli entreprenör. _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

BA L A NS / F Ö RE TAGS E KO N OMI 1

7


BLOC K 1. FÖRE TAG I SA MH ÄLLE T

1:4 Företag a) Definiera vad ett företag är. _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

b) Komplettera modellen nedan med följande begrepp: • företag • marknader • produkter • resurser

diskutera

c) Välj ett företag som ni väl känner till – litet eller stort. Utgå från modellen i faktaboken och beskriv ert företag utifrån den. • Beskriv marknaden/marknaderna som ert företag finns på. • Vilka konkurrerande företag tror ni det finns till ert företag? • På vilket/vilka sätt tror ni att de konkurrerar med varandra?

1:5 Resurser Ge exempel på tre olika typer av resurser som ett företag kan behöva. _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

8

BA L A NS / F Ö RE TAGS E KO N OMI 1


KAPITEL 1. ENTRE PRENÖRE R OC H FÖRE TAG

1:6 Produkter a) Vad menas med en produkt? _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

b) Ge två exempel på varor. _________________________________________________________________________________________

c) Ge två exempel på tjänster. _________________________________________________________________________________________

d) Ge ett exempel på en kombination av en vara och en tjänst. _________________________________________________________________________________________

1:7 Marknader a) Vad menas med en marknad? _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

b) Ge tre exempel på olika marknader. _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

BA L A NS / F Ö RE TAGS E KO N OMI 1

9


BLOC K 1. FÖRE TAG I SA MH ÄLLE T

1:8 Konkurrens Beskriv vad som menas med konkurrens. Utgå gärna från ett exempel. _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

1:9 Entreprenörer Gå in på företagskällan.se och klicka på Entreprenörer och scrolla dig ner till Fördjupning. Där presenteras flera entreprenörer. Två av dem är Wilhelmina Skogh och Rudolf Fredrik Berg. Läs om deras liv och verksamheter och besvara nedanstående frågor. a) När levde dessa personer? b) Vilken produkt/vilka produkter är de mest kända för? Wilhelmina Skogh

Rudolf Fredrik Berg

När levde personen?

Vilken produkt/vilka produkter är personen känd för?

Vad är gemensamt för de båda?

10

BA L A NS / F Ö RE TAGS E KO N OMI 1


KAPITEL 1. ENTRE PRENÖRE R OC H FÖRE TAG

1:10 Sammanfatta kapitlet Din uppgift är att redogöra för några centrala delar av kapitlets faktatext. Utgå från rubrikerna här nedan med tillhörande nyckelord. Du ska sammanlagt skriva tre texter, som var och en utgör en kort sammanfattning. Nyckelorden står i bokstavsordning, men du kan givetvis välja att utgå från dem i den ordning som passar dig när du skriver dina korta berättelser. diskutera

Skriv dina texter i ett ordbehandlingsprogram eller på papper. Diskutera därefter texterna i små grupper. På så sätt får du en repetition av grunderna i kapitlet. Entreprenör

• egenskaper • företagsentreprenör • motiv Företag

• konkurrens • marknader • produkter • resurser Företagsexempel – Ericsson

• 1880-talet • experiment • mikrotelefonapparat • telefon

BA L A NS / F Ö RE TAGS E KO N OMI 1

11


BLOC K 1. FÖRE TAG I SA MH ÄLLE T

ÖVNINGAR

1:11 Oändliga resurser och Solvatten Det finns ändliga respektive oändliga resurser. a) Ge minst ett exempel på en ändlig resurs. b) Ge minst två exempel på oändliga resurser. Petra Wadström presenteras med bild och bildtext i kapitlets inledning. Hon är en uppfinnare och företagsentreprenör. Gå in på solvatten.se och läs mer om hennes produkt och företag. Skriv en sammanfattning av de fakta som du hittar på hemsidan. Välj ut det du anser vara det viktigaste. Ange dina källor.

1:12 Porträtt – två entreprenörer Gå in på företagskällan.se och klicka på Entreprenörskap och scrolla dig ner till Fördjupning. a) Välj en kvinnlig och en manlig entreprenör som intresserar dig. Motivera även varför du väljer dem. Du får gärna söka efter ytterligare fakta på andra hemsidor eller i skolans bibliotek. b) Sammanfatta de fakta som du har fått fram. I sammanfattningen bör följande begrepp och aspekter ingå: • definitioner

• personporträtt

• entreprenör

• produkt

• företag

• tidsepok/årtal

• idé

• konkurrenter

• motiv Ange dina källor. Du får gärna lägga till dina egna reflektioner, men var noga med att i så fall ange vilka dessa är. diskutera

12

c) Bilda grupper om 3-4 personer och berätta för varandra om de entreprenörer var och en har arbetat med. Vilka motiv tror ni att entreprenörerna har haft? Vilka likheter och skillnader finns det mellan personerna?

BA L A NS / F Ö RE TAGS E KO N OMI 1


KAPITEL 1. ENTRE PRENÖRE R OC H FÖRE TAG

ÖVNINGAR

1:13 Tre typer av entreprenörer Det finns entreprenörer som kallas sociala entreprenörer och kulturentreprenörer. Googla och försök att hitta definitioner och exempel på sådana. Sammanställ den fakta du har samlat in. Därefter gör du en presentation i ett presentationsprogram. Ange dina källor och sträva efter ha ett kritiskt förhållningssätt till dessa.

1:14 Mångfald Sök efter mer fakta om entreprenörskap. Du formulerar ett eget syfte utifrån vad du vill veta mer om. Några exempel på områden du kan söka information om är: • entreprenörskap och funktionsnedsättningar som exempelvis ADHD • entreprenörskap och kön • entreprenörskap och ursprung • entreprenörskap och ålder När du söker efter information kan du exempelvis använda dig av följande källor: • litteratur på ditt skolbibliotek • internet, till exempel: företagskällan.se naringslivshistoria.se ne.se Formulera ett eget syfte med övningen. Redovisa på ett sätt som du tycker är lämpligt. Om du väljer att redovisa skriftligt sammanställer du dina svar i en kort rapport. För en läsvänligare text bör du använda dig av rubriker. I rutan på nästa sida finns det förslag på rubriker. Ange dina källor och sträva efter ha ett kritiskt förhållningssätt till dessa.

BA L A NS / F Ö RE TAGS E KO N OMI 1

13


BLOC K 1. FÖRE TAG I SA MH ÄLLE T

1:15 Vem uppfann vad? Det finns mängder med produkter. Några av dem är bensinmotorn, vindrutetorkaren, bilbältet och diskmaskinen. Välj en eller flera produkter som du vill veta mer om. Du kan gå in på: • företagskällan.se • foretagssamheten.se Du kan även välja att söka efter fakta i andra källor. I ditt arbete bör du beakta följande: • företag • tidsepok • uppfinnare • uppfinningen och dess syfte • uppföljning – ta reda på om den fortfarande finns på marknaden och om den i så fall har vidareutvecklats reflektera

Formulera ett eget syfte med övningen. Redovisa på ett sätt som du tycker är lämpligt. Om du väljer att redovisa skriftligt, sammanställer du dina svar i en kort rapport. För en läsvänligare text bör du använda dig av rubriker. I nedanstående ruta finns det förslag på rubriker. Ange dina källor och sträva efter ha ett kritiskt förhållningssätt till dessa.

RAPPORT – FÖRSLAG PÅ RUBRIKER Bakgrund * Syfte Metod Avgränsning Egna rubriker ** Resultat Egna reflektioner om arbetet Källförteckning

14

* Här kan du exempelvis beskriva varför du valde att arbeta med denna uppgift. ** Lägg till egna rubriker som rör ditt ämnesområde.

BA L A NS / F Ö RE TAGS E KO N OMI 1


2. Företag, samhälle och nytta ÖVNINGAR

2:1 Vårt samhälle – då och nu Ge utifrån faktatexten tre exempel från år 1840 på sådant som skiljer sig åt, jämfört med dagens samhälle. _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

2:2 Industrisnille a) Vad menas med ett industrisnille? _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

b) Ge två exempel på vad dessa industrisnillen har uppfunnit. _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

2:3 Reformer från år 1840 fram till 1920-talet Ange fyra reformer som har bidragit till den svenska samhällsutvecklingen. _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

BA L A NS / F Ö RE TAGS E KO N OMI 1

15


BLOC K 1. FÖRE TAG I SA MH ÄLLE T

2:4 Industrialismen utvecklas Ange två skäl till varför den svenska industrialiseringen utvecklades väl från 1920-talet och framåt. _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

2:5 Tjänstesamhälle Fram till 1900-talets början var jordbruket den största ekonomiska sektorn i Sverige. Därefter var industrisektorn störst. Numer är tjänstesektorn den största, och Sverige kallas ibland för ett tjänstesamhälle. Vad menas med det? _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

2:6 Olika ekonomier a) Vad betyder ordet ekonomi? _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

b) Ge exempel på tre olika ekonomier. _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

16

BA L A NS / F Ö RE TAGS E KO N OMI 1


KAPITEL 2. FÖRE TAG, SA MHÄLLE OC H NY T TA

2:7 Fyra grupper i ett ekonomiskt kretslopp Vilka är de fyra grupperna i det ekonomiska kretslopp som visas i faktadelen? _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

2:8 Ekonomiskt kretslopp Modellen nedan visar ett ekonomiskt kretslopp. Pilarna visar den ekonomiska aktiviteten mellan de fyra grupperna av aktörer. Komplettera pilarna i det ekonomiska kretsloppet med de begrepp som finns här nedan. Vissa finns med två gånger eftersom de finns med på två olika ställen i kretsloppet. 1. Arbetskraft och betalning

6. Skatt och arbetskraft

2. Lån och sparränta

7. Skatt

3. Lån och sparränta

8. Sparande, låneränta och amortering

4. Lön, bidrag och pension

9. Sparande, låneränta och amortering

5. Lön, varor och tjänster

10. Subventioner

Offentlig sektor

Hushåll

Företag

Banker

BA L A NS / F Ö RE TAGS E KO N OMI 1

17


BLOC K 1. FÖRE TAG I SA MH ÄLLE T

2:9 Företag och roller Ange tre olika roller som ett företag kan ha i ett samhälle. _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

2:10 Lagar som påverkar företag Du ska ge exempel på lagar som företag måste följa. Utgå från följande företag när du gör övningen: • Företag 1 ägs av Carsten och har inga anställda. Carsten tillverkar smycken i olika material – allt från plast till titan. • Företag 2 ägs av Cassandra och har ett 20-tal medarbetare. De producerar interaktiva läromedel till gymnasiet. Ge två exempel på vilka lagar som måste följas i: a) Företag 1 _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

b) Företag 2 _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

2:11 Samhällsnytta Vad menas med samhällsnytta? _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

18

BA L A NS / F Ö RE TAGS E KO N OMI 1


KAPITEL 2. FÖRE TAG, SA MHÄLLE OC H NY T TA

_________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

2:12 Sammanfatta kapitlet Din uppgift är att redogöra för några centrala delar av kapitlets faktatext. Utgå från rubrikerna här nedan med tillhörande nyckelord. Du ska sammanlagt skriva tre texter, som var och en utgör en kort sammanfattning. Nyckelorden står i bokstavsordning, men du kan givetvis välja att utgå från dem i den ordning som passar dig när du skriver dina korta berättelser. diskutera

Skriv dina texter i ett ordbehandlingsprogram eller på papper. Diskutera därefter texterna i små grupper. På så sätt får du en repetition av grunderna i kapitlet. Mellan år 1840 fram till 1920-talet

Ekonomiskt kretslopp

• kvinnors rättigheter

• arbetskraft och betalning

• obligatorisk folkskola

• banker

• reformer

• företag • hushåll

Ekonomier

• lån

• ekonomi

• lön och bidrag

• företagsekonomi

• lön, varor och tjänster

• hushållning

• offentlig sektor

• privatekonomi

• räntor

• resurser

• skatter

• samhällsekonomi

• subventioner

BA L A NS / F Ö RE TAGS E KO N OMI 1

19


BLOC K 1. FÖRE TAG I SA MH ÄLLE T

ÖVNINGAR

2:13 Företag i det ekonomiska kretsloppet Välj ett fiktivt eller ett verkligt företag. Gör en beskrivning av företaget – gärna i form av en punktlista. Du får givetvis göra egna antaganden där det är nödvändigt. I din beskrivning tar du exempelvis upp vad som gäller för ditt företag avseende: • entreprenör • idé • konkurrens • marknad • produkt • resurser Rita ett ekonomiskt kretslopp i ett ritprogram. Lägg till tio pilar som visar den ekonomiska aktiviteten i samhället. Pilarna ska gå i två riktningar mellan de olika grupperna. Markera vad varje pil representerar. Där det är möjligt kan du, utifrån ditt valda företag, konkretisera texterna vid pilarna.

2:14 Politiska beslut Ge två exempel på politiska beslut och hur de kan påverka företag.

2:15 Företag och lagar Utgå från det företag du valde i övning 2:13. Vilka viktiga lagar berörs det företaget av? Googla och ge konkreta exempel på hur lagarna påverkar ditt företags verksamhet. Ange dina källor.

20

BA L A NS / F Ö RE TAGS E KO N OMI 1


KAPITEL 2. FÖRE TAG, SA MHÄLLE OC H NY T TA

ÖVNINGAR

2:16 Politiska beslut och samband Utgå från det ekonomiska kretsloppet och visa exempel på politiska beslut som: • har en direkt påverkan på företag • har en indirekt påverkan på företag • kan leda till att två eller flera grupper samverkar • kan leda till att två eller flera grupper hamnar i konflikt med varandra

2:17 Företag och samhälle under senare hälften av 1800-talet Din uppgift är att fördjupa dig i en del av företagandet under den senare hälften av 1800-talet. Det kan exempelvis handla om nya reformer och deras: • betydelse för företag och samhälle • betydelse för jämställdheten mellan könen Du kan, istället för reformer, välja att ta reda på mer om vilka andra faktorer och förutsättningar som bidrog till ”det svenska undret”. Formulera ett syfte med ditt arbete samt välj metod. När du söker efter information kan du till exempel använda dig av följande källor: • litteratur på ditt skolbibliotek • internet, till exempel: företagskällan.se naringslivshistoria.se ne.se Sammanfatta ditt arbete och resultat på högst två A4-sidor. Ange dina källor och sträva efter att ha ett kritiskt förhållningssätt till dessa.

BA L A NS / F Ö RE TAGS E KO N OMI 1

21


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.