Page 20

Detta kapitel handlar om … Jordens befolkning ökar i snabb takt. Det be­ ror främst på att antalet människor i världens fattigaste länder blir fler. Jämfört med för några årtionden sedan skaffar man sig vis­ serligen färre barn idag, men tack vare bättre sjukvård överlever fler barn än tidigare. I flera av världens rikaste länder är befolk­ ningsutvecklingen den motsatta. I länder som Japan och många europeiska länder är under vissa år antalet döda fler än antalet födda. Det innebär att äldre människor, som ju inte arbetar och bidrar till ett lands ekonomi, blir en allt större del av befolkningen. Fler än någonsin flyttar nu från landsbyg­ den till städer. Denna urbanisering är störst i utvecklingsländerna och innebär förändrade livsvillkor för miljontals människor. Många flyttar också till ett annat land. Miljoner människor tvingas att flytta på grund av krig och konflikter. Andra söker sig till ett annat land för att söka arbete och få ett bättre liv. Ett gemensamt begrepp för människor som flyttar är migration. Den delen av geografin som behandlar till exempel hur ett lands befolkning ökar eller minskar, hur stor andel unga och gamla en befolkning har, hur människor flyttar mel­ lan länder och från landsbygd till stad kallas befolkningslära eller demografi. Syftet med det här kapitlet är att förklara orsaker till varför en del områden på jorden är mycket tätt befolkade medan andra är nästan folktomma och vad detta får för kon­ sekvenser.

108

Övergripande frågor till kapitlet •

Hur är jordens befolkning fördelad över jordklotet? •

Vad finns det för orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen? •

Varför flyttar människor till ett annat land? •

Varför flyttar människor från landsbygd till stad och vilka konsekvenser får detta?

Världens befolkning

utkik_geografi_inlaga-130603.indd 108

2013-07-11 14:27

9789140677020