Page 17

REPETITION & REFLEKTION

Frågor Klimat, vegetation och människans verksamhet 1 a. Vad har atmosfären för funktion? b. I troposfären blir det kallare ju högre upp man kommer, men i stratosfären stiger temperaturen med höjden. Vad beror det på? 2.

Varför är det varmare i länder nära ekvatorn än i Sverige?

3 a. Varför har vi årstider? Förklara genom att beskriva jordens läge under ett varv (= ett år) runt solen. b. Förklara varför en plats kan få midnattssol under sommaren och polarnatt under vintern. 4 a. Varför uppstår en vind? b. Hur uppstår sjöbris och landbris? Rita figurer som visar hur luften rör sig. 5 a. Vilka skador kan en tropisk orkan orsaka? b. Varför uppstår de farligaste orkanerna bara över tropiska hav? 6.

Hurdan är vintern på en plats med: a. kustklimat? b. inlandsklimat? c. medelhavsklimat?

7. a. Beskriv växthuseffekten. b. Beskriv och förklara människans påverkan på klimatet. c. Förklara vilka och varför vissa områden är mer sårbara för klimatförändringarna än andra. 8.

Nedanstående fråga är av övergripande karaktär och visar om du har förstått helheten. Den visar också om du kan se sambanden mellan klimat, vegetation och människors livsvillkor. I den här uppgiften ska du studera norra Sverige. För att besvara frågorna behöver du en topografisk karta (se nedan) samt tematiska kartor över Nordens klimat, markanvändning, befolkningstäthet och näringsliv. Du ska förstås också använda de kunskaper du har fått i kapitlet. 9 a. Beskriv klimatet i norra Sverige (norr om Umeå) och förklara orsakerna till det klimat som finns där. b. Förklara hur klimatet påverkar vegetationen i området. c. Förklara hur klimatet och vegetationen påverkar människans verksamhet i området. Med människans verksamhet menas var man bor, vad man producerar, och hur man använder de resurser som finns. Du kan även fundera över vilka handelsmönster som skapas i regionen utifrån det klimat och den vegetation som finns. Begrepp som kan användas när man resonerar kring handel är produktion, konsumtion, import och export.

Vad kan göras för att minska utsläppen av växthusgaser?

Väder, klimat och vegetation

utkik_geografi_inlaga-130603.indd 105

105

2013-07-11 14:27

9789140677020  
9789140677020