Page 3

Välkommen till Mattestegen Mattestegen vilar på följande fundament • Ingen ska arbeta med det som är för svårt. • Ingen ska tvingas göra 30 likadana uppgifter som de redan kan utan ska istället gå vidare och få nya utmaningar. • För att främja förståelsen uppmanas och uppmuntras eleven att hela tiden använda huvudräkning. • Matematiken görs begriplig genom verklighetsanknutna problem och en stor andel benämnda och öppna uppgifter. Mattestegen är ett läromedel för skolår 4–9 där varje elev arbetar individanpassat efter sina egna förutsättningar. I Mattestegen arbetar vi inte med årskurser utan med kunskapsnivåer och läromedlet är därför indelat i 16 steg, där varje steg motsvarar en viss kunskapsnivå. Steg 1 motsvarar den kunskap man bör ha när man börjar i år 4. Läroplanens mål för år 5 bör man nå på steg 5. Läroplanens mål för år 9 bör man nå på steg 14. Mattestegen är indelad i sex teman höstterminen Addition och subtraktion Multiplikation och division Statistik

vårterminen Bråk och procent Geometri Mått och mätning

Tanken med Mattestegen är att klassen arbetar med samma tema, men varje elev på sin egen nivå. Ändå arbetar alla i klassen med samma område. Om klassen arbetar t ex med Addition och subtraktion så arbetar en elev med

medan en annan arbetar med

26 + ___ = 38

20 – ___ = 12,05

steg 1

steg 8

Den som behöver mer tid för sin inlärning får det, samtidigt som den som lär sig snabbt får gå framåt och arbeta med allt svårare uppgifter. Ingen elev behöver stanna upp och vänta på att kamraterna ska komma ikapp. Alla får gå framåt i den takt som passar.

Lycka till med matten! Kurt och Inger Mattestegens författare

9789127605749  

A Höst kurt rosenlund inger backström Natur och Kultur steg 1–4 Lycka till med matten! Kurt och Inger Tanken med Mattestegen är att klassen...

9789127605749  

A Höst kurt rosenlund inger backström Natur och Kultur steg 1–4 Lycka till med matten! Kurt och Inger Tanken med Mattestegen är att klassen...