Page 1

Religionernas dominans ifrågasätts och ett verkligt sekulärt samhälle föreslås för att motverka religiös segregation och framtida konflikter. Som stöd för framförda synpunkter ingår ett flertal citat från kända personligheter från antiken till nutid. Det är nuvarande generation människor som idag avgör hur framtiden skall bli, men framtiden tillhör våra barn och barnbarn.

FRAMTIDEN TILLHÖR VÅRA BARN OCH BARNBARN

F

ramtiden kommer att bli annorlunda, men hur och vem skall bestämma? I denna bok går författaren tillbaka i historien för att få en uppfattning om religionernas uppkomst och inflytande på olika kulturer.

Dick de Jounge

Dick de Jounge, född 1933 och civilingenjör, har varit verksam många år i svensk industri och 25 år som egen företagare i USA. Han publicerade 2011 boken ”Dear Grandkids, the Future is Yours” och detta är en av honom själv bearbetad översättning.

r ö h l l ti Framtiden

våra barn och barnbarn

Dick de Jounge

BoD - BOOKS ON DEMAND


Framtiden tillhรถr vรฅra barn och barnbarn Av Dick de Jounge


Innehåll

Förord

5

1 Introduktion till historien

7

2 En tidsaxel av historien

12

3 Vad vi kan lära oss av historien

35

4 Etiska värderingar

42

5 Mänskliga rättigheter

57

6 Religiösa grymheter och trakasserier

59

7 Frihet från religion

69

8 En sekulär framtid

80

9 Högsta Domstolen

93

Bilagor 1. FNs deklaration om Mänskliga Rättigheter (1948) 2. Citat från kända personer 3. Index förekommande personnamn 4

98 107 115


Förord

O

kunnighet om naturens lagar ledde antikens folk till att uppfin­ na gudar för varje aspekt på mänskligt liv. Det fanns gudar för kärlek och krig, för solen, jorden och skyn, för oceanerna och floderna, för regn och åska, även för jordbävningar och vulkaner. När gudarna var tillfredställda fick mänskligheten bra väder, fred och frihet från katastrofer. När de var missnöjda kom torka, krig, pest och epidemier. Eftersom sambandet mellan orsak och verkan var okända var folket helt beroende av gudarnas välvilja. Men redan med de gamla grekerna påbörjades för ca 2.600 år sedan en förändring. Man förkastade de mytologiska förklaringarna och framförde idén att naturen följde ett mönster som kunde tolkas. Detta påbörjade en lång process att ersätta uppfattningen att gudar styr vårt universum till att det är naturlagar som vi en dag kan tyda. Men gudarna hade varit behjälpliga för de som hade maktambitioner och de ville inte ge upp sin makt. Alltsedan dess har de gamla gudarna ersatts av nya religioner vilka utnyttjats för att kontrollera folket. Med tiden har de blivit ingraverade i våra kulturer och tagna för givna. Jag tillhör den generation som i ungdomsåren upplevde det andra världskriget, och jag fick en för den tiden sedvanlig kristen uppfostran. Jag tror mig kunna påstå att jag tillhörde den stora majoritet som inte berördes av några religiösa funderingar eller ställningstaganden. Två händelser har fått mig att börja fundera. Den första var millen­ niumskiftet. På nyårsafton år 1999 var jag bosatt i USA och kunde då redan under dagen på TV följa hur olika länder firade övergången till det 5


nya årtusendet. Det slog mig hur liten och likartad vår värld har blivit, och jag undrade hur framtiden skulle bli. Den andra händelsen skedde den 11 september år 2001. Jag satt med min hustru på tåget från Westport, Connecticut på väg till New York City. Via tågets högtalare fick vi veta att ett flygplan hade träffat ett av World Trade Center­tornen. Tåget stannades och passagerarna fick lämna för att ta sig därifrån på egen hand. Sedan dess har jag funderat och försökt att sätta ner mina tankar i skriftlig form. Det resulterade i att jag 2011 publicerade en bok med titeln ­ ”Dear Grandkids, the Future is Yours”. Detta är en bearbetad översättning av den boken. Djursholm i februari 2013 Dick de Jounge

6


Kapitel 1

Introduktion till historien

J

ag kan inte förlika mig med det faktum att vår världsordning är baserad på myter, legender och vidskepelse. Därför har jag gått till­ baka i historien för att se vad vi kan lära. Många religiösa figurer i historien påstås ha fått uppenbarelser från någon högre makt. Moses mötte Gud på Sinaiberget, Aposteln Paulus hade sina uppenbarelser på vägen till Damaskus, Mohammed hade besök av Ärkeängeln Gabriel, och Joseph Smith Jr. hade besök av en ängel som berättade att Jesus hade träffat de amerikanska indianerna. Många av de saker jag lärt under tiden jag har skrivit denna bok kan för mig framstå som uppenbarelser, men jag vill absolut inte referera till någon vidskeplig figur. Så många kloka människor har under århundraden, elegant och ibland med humor, talat om för oss dödliga att alla religioner är baserade på myter, legender och vidskepelse, och att i verkligheten är det vi män­ niskor själva, i form av våra förfäder, som skapat våra religioner, och våra kulturer. Redan på 1500­talet började människor att opponera sig mot kyrkan, bland dem humanisterna i Italien och Frankrike. Under upplysningstiden på 1700­ och 1800­talen framträdde ett flertal filosofer, och andra kloka människor, och klargjorde vad religion verkligen är. Trots detta har vi än idag inte kommit långt med att anpassa oss till verkligheten och religionernas inflytande i våra samhällen är fortfarande en helig ko. 7


Dick de Jounge

Idag kan vi endast se blygsamma bevis på framsteg. Det finns författa­ re, t ex Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris, Michel Onfray, och många fler som har skrivit böcker, av vilka somliga har ham­ nat på bestsellerlistor, men vi kan även se tecken på utveckling åt det motsatta hållet. I Sverige har vi det Humanistiska Förbundet med dess ordförande, Christer Sturmark, som för en relativt isolerad och ojämn kamp för ett mer sekulärt samhälle. Vi ser även tecken på en utveckling i motsatt riktning. I USA växer de evangeliska megakyrkorna och deras inblandning i politiken, påven är mer populär än någonsin och radikal islamism är en växande fara i den fria världen. Ett skäl varför vi människor inte ger upp religion, och kanske det viktigaste skälet, är att många tror att det är vår religion, som bär ansvaret för den kultur som vi respekterar och beundrar. Men man kan beundra sin kultur, oavsett om man är religiös eller inte. Det är ett faktum att prästerskapen alltid har utnyttjat vårt kulturella arv för sina syften. Ett exempel är det kristna julfirandet, som placerades i samband med vintersolståndet, vilket dock har uppmärksammats av människosläktet långt före vår tideräknings början. Nej, våra kulturer är skapade av våra föregångare, liksom alla religio­ ner. Religionerna har lett till konflikter och förödelse, och vad som är bra i våra samhällen är bra trots religionerna. Våra förfäder har även åstadkommit vårt kulturella arv i form av kyrkobyggnader, konst, musik, och så mycket mer. Naturligtvis måste vi säkra oss om att bevara vårt kulturarv i alla dess former. Som ung pojke hade jag, naturligtvis, historia i skolan. Vad jag lärde mig då bl a var att vår förste store kung av Sverige, Gustav Vasa, ca 1530, kastade ut den katolska kyrkan ur landet och konfiskerade alla deras rikedomar. Det var begynnelsen av den svenska staten. Istället för katolicismen adopterade han den lutherska läran och skapade en statskyrka baserad på denna lära. Det blev det svenska systemet för mer än 450 år och förblev så fram 8


Introduktion till historien

till den 1 januari 2000 då den svenska statskyrkan upphörde. Jag lärde mig även i skolan att Sverige på 1600 och 1700 talen blev en stormakt i norra Europa och att våra kungar och arméer bekämpade katolska styrkor från södra Europa. Vår store kung Gustaf II Adolf dödades under strid på Lützens slagfält år 1632, men det 30­åriga kriget, i vilket de svenska styrkorna deltog, blev en framgång för den protestantiska sidan. Det är vad jag bl a lärde mig i skolan. Jag lärde mig även att katolikerna genom jesuiter och andra uppförde sig illa mot folk som inte ville följa deras dekret. Familjen de Jounges förfader, Arendt de Jounge, var en av flera valloner som emigrerade till Sverige på 1600­talet, och ett av skälen för emigration var religiös förföljelse från katolikernas sida i deras hemland. Korstågen till Palestina startades av en påve, och på senare tid har vi fått lära oss, att trots historier och filmer om Rickard Lejonhjärta och Arn, så är korstågen inget att vara stolt över. Jag förmodar att jag var hjärntvättad på den tiden som alla andra, och att denna hjärntvätt i mitt fall har kvarblivit i viss grad. Jag ser fortfarande på katolicismen med skepsis, den enda skillnaden är att jag nu ser på alla religioner med samma skepsis. När påven Benedict XVI 2008 besökte USA för första gången sedan han blivit vald kunde man följa hans förehavanden i detalj på ett flertal TV kanaler hela veckan som han var där. Det var en färgsprakande mas­ kerad som katolikerna presterade. Påvens skrud, med stora hattar på och av, processioner med kardinaler i sina röda skrudar, påven svingande rökelsekar, körer sjungande, allvarsmättad stämning, kyrkomusik, allt i en magnifik katedral, eller som en magnifik show på en baseballstadium med 60.000 åskådare. Jag kommer ihåg att jag då undrade hur katolikerna kan få all denna fria publicitet i ett land som egentligen skall vara en se­ kulär stat. När Martin Luther, enligt sägner, spikade sina 95 teser på en kyrkdörr i Wittenberg 1517, så innehöll dessa bl a krav på att ändra ordningen vad gäller avlatshandeln, vilket hade blivit en av påvestolens mest betydan­ 9


Dick de Jounge

de inkomstkällor. Köparen fick syndaförlåtelse och efterskänktes de av hans synder åtföljande straffen vid skärselden. Luther föreslog också att mässan, när möjligt, skulle framföras på det lokala språket istället för latin, för att innehållet skulle förstås av folket. Jag har sagt förut i mina skriverier att vi skall vara tacksamma för vad Luther gjorde. Det var, emellertid, bara en början. Jag har skrivit den här boken därför att jag tror religion har en negativ effekt för mänskligheten i dagens samhälle och för framtiden. För hundratals år sedan var religion ett sätt att kontrollera befolkningen, och det fungerade ganska bra så länge utbytet mellan olika kulturer var begränsat, med idag har situationen förändrats. Vi lever i en ny tid och vi ser många exempel på att det inte fungerar. Somliga vill, säkert välmenande, se ett multikulturellt samhälle i vilket de olika religionerna skall respektera varandra. De menar att det är samma gud, men så länge vi respekterar religioner kan vi förvänta oss radikala och militanta, vilka definitivt inte håller med om att det är samma gud eller att alla religioner är likvärdiga. Ett multikulturellt samhälle blir ett segregerat samhälle, segregation medför problem. Integration är att föredra. Ja, jag är rädd för radikal islamism. Jag är rädd för att radikal islamism, över tiden, kommer att påverka våra västerländska kulturer på ett icke önskvärt sätt. Jag är, emellertid, inte rädd för muslimer. Muslimerna är offer av sin religion i ännu högre grad än vad vi kristna är av vår. Idag är jag även rädd för vissa kristna kyrkosamfund. Islam är inte jämförbar med kristendomen eller judendomen. Islam är även ett politiskt system. Radikala islamister vill att även vårt samhälle skall organiseras i enlighet med ideologier baserade på Koranen och muslimsk tradition. Samhället skall organiseras på samma sätt som när Mohammed och hans följeslagare levde. Det är, enligt dem, det ideala statsskicket. Ingen annan religion än islam är tillåten. Män och kvinnor är i princip olika och skall behandlas olika. Kvinnan skall ha färre rät­ tigheter än mannen och de rättigheter hon har skall vara 50% av vad mannen har. Mannen (fadern, broder eller äkta man) skall besluta över 10


Introduktion till historien

allt vad som angår kvinnan (utbildning, kläder, sexualitet och giftermål). Sexlivet tillhör äktenskapet och skall endast upplevas där. Kvinnans klädsel skall täcka hela hennes kropp, för att andra män inte skall bli frestade av vad de ser. En man kan emellertid ha upp till fyra hustrur. Mohammed själv hade nio. Mannen har juridisk rätt till barnen. Både män och kvinnor skall ha sina sexorgan stympade. Koranen är lag för allt. De sekulära västerländska staterna skall bekämpas. De är moraliskt och politiskt demoraliserade. Kriminell lagstiftning skall följa Sharia, med spöstraff, avhuggning av kroppsdelar och stening till döds, m m. En religion som sänder sina unga på självmordsuppdrag för att döda så många oskyldiga människor som möjligt, en religion som tillåter förtryck av kvinnor, hedersmord, stympning av sexorgan på både män och kvinnor, samt förtryck av yttrandefriheten. Det är svårt att tro att detta förekommer idag, men tyvärr kan vi läsa om det nästan varje dag, och vi hör inte mycket av fördömande från den muslimska världen. Vi hade liknande barbariska riter i vår kristna värld för länge sedan, men vi har kommit vidare och borde därför, vara medvetna om risken att återinföra barbariska riter i vårt samhälle. Om alla muslimer vore islamister skulle vi ha större problem än vad vi i verkligheten har. Lyckligtvis finns det muslimer i både muslimska och icke­muslimska länder som är lika öppna och har samma grundvärderingar vad gäller frihet, jämställdhet och demokrati som vilken kristen eller ateist som helst. De vill, precis som vi, ha ett bra liv. Jag tror, emellertid, att om någon verkligen har en tolerant uppfattning om hur samhället skall utvecklas, så kan man inte vara djupt troende. Istället måste man vare realist och icke­troende, och endast uppehålla sin ”tro” i respekt för den kultur i vilken man är uppväxt.

11


Kapitel 2

En tidsaxel av historia (med betoning på evolution av religioner) Förhistorisk tid ~ 14 miljarder BCE ~ 4 miljarder BCE ~ 460 miljoner BCE ~ 390 miljoner BCE ~ 335 miljoner BCE ~ 300 miljoner BCE ~ 235 miljoner BCE ~ 220 miljoner BCE ~ 150 miljoner BCE ~ 114 miljoner BCE ~ 65 miljoner BCE ~ 4 miljoner BCE ~ 1.8 miljoner BCE ~ 130.000 BCE ~ 120.000 BCE

BIG BANG Liv startar i vatten Liv flyttar upp på land Amfibier De första skogarna Ormar Dinosaurier (utdöda ~ 65 miljoner BCE) Små däggdjur Fåglar – härstammar från dinosaurierna Blommor Stora däggdjur Tidigaste Hominider (föregångare ­ människan) Homo erectus Neandertalaren (dör ut ~33.000 BCE) De första Homo Sapiens

Tidig historisk tid ~ 6000 – 3000 BCE ~ 2800 – 1050 BCE

Stenåldern Bronsåldern

Anm. CE = Common Era, BCE = Before Common Era 12


Religionernas dominans ifrågasätts och ett verkligt sekulärt samhälle föreslås för att motverka religiös segregation och framtida konflikter. Som stöd för framförda synpunkter ingår ett flertal citat från kända personligheter från antiken till nutid. Det är nuvarande generation människor som idag avgör hur framtiden skall bli, men framtiden tillhör våra barn och barnbarn.

FRAMTIDEN TILLHÖR VÅRA BARN OCH BARNBARN

F

ramtiden kommer att bli annorlunda, men hur och vem skall bestämma? I denna bok går författaren tillbaka i historien för att få en uppfattning om religionernas uppkomst och inflytande på olika kulturer.

Dick de Jounge

Dick de Jounge, född 1933 och civilingenjör, har varit verksam många år i svensk industri och 25 år som egen företagare i USA. Han publicerade 2011 boken ”Dear Grandkids, the Future is Yours” och detta är en av honom själv bearbetad översättning.

r ö h l l ti Framtiden

våra barn och barnbarn

Dick de Jounge

BoD - BOOKS ON DEMAND

9789174631531  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you