Page 1

Mikaëla LinD

Nivåtest, kartläggning och studieplanering för franska gymnasiet

Nivåtest, kartläggning och studieplanering för franska

Materialet innehåller ett nivåtest för Franska 1 respektive 2, tre nivåtester för Franska 3 och två nivåtester för Franska 4. Varje test består av delarna Parler, Écouter, Lire och Écrire. I det första testet till Franska 3, som är tänkt att användas som en diagnos vid kursens början, finns också en ordkunskapsdel. Testerna gör både elever och lärare medvetna om elevernas språkliga nivå och blir på så sätt ett underlag för planering. Med hjälp av elevernas resultatprofil är det lätt att kartlägga och följa deras språkliga utveckling. I början av materialet finns också avsnittet Att använda språkliga strategier som ett underlag för att diskutera vilka strategier man kan behöva när man kommunicerar på ett främmande språk. Till testmaterialet hör utöver testerna: • • • • • •

En cd-skiva med ljudet till Écouter Hörmanus Bedömningsmatriser Testprofiler för elever Elevens studieplanering Facit

gymnasiet

Best.nr 47-10490-1 Tryck.nr 47-10490-1


ISBN 978-91-47-10490-1 © 2013 Mikaëla Lind och Liber AB Projektledare: Ann Ohlsson Ax Redaktion: Erica Myrefelt Form: Eva Jerkeman Teckningar: Staffan Schultz, Enrique Bonet Vera Produktion: Anna Törnqvist Göpel Franska texter: Anne-Sophie Pruvost Zetina, Mikaëla Lind Språkgranskning: Anne-Sophie Pruvost Zetina, Eric André Utprövning: Anne-Marie Ericsson, Eva Schub, Jenny Norlén, Linda Sjögren, Christina Månsson, Rebecca Lemberger, Marie Rödemark

Första upplagan 1

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildnings­ samordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrätts­ lagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se. Undantag Kopiering är tillåten av de sidor som är markerade Kopiering tillåten. Kopiering får dock endast ske till eleverna på den egna skolan och kopiorna får ej på något sätt spridas utanför den egna skolans verksamhet.

Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 90 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

Nivåtest för franska © Mikaëla Lind och Liber AB

2


Innehåll Inledning 4 Materialets syfte 5 Hur materialet kan användas 5 Testmaterialets upplägg 6 Kommentarer till testerna 7 Att använda språkliga strategier 11 Kopieringsunderlag: Tester 20

Franska 1 Franska 2 Franska 3:1 Franska 3:2 Franska 3:3 Franska 4:1 Franska 4:2

20 25 31 40 48 59 65

Bedömning/Facit 77

Franska 1 Franska 2 Franska 3:1 Franska 3:2 Franska 3:3 Franska 4:1 Franska 4:2

78 78 80 80 83 84 85

Kopieringsunderlag: Profiler och planering 86

Bedömningsmatris Parler, steg 1–4 86 Bedömningsmatris Écrire, steg 1–4 90 Resultatprofil för elever 94 Elevens studieplanering 101 Resultatöversikt 102 Bedömningsmatris Alla färdigheter steg 1–4 104 Hörmanus 116 Spårförteckning 127

Nivåtest för franska © Mikaëla Lind och Liber AB

3


Inledning Välkommen till Libers Nivåtest, kartläggning och studieplanering i franska för gymnasiet. Testerna är avsedda att användas för Franska 1, 2, 3 och 4. Materialet grundar sig på de gällande styrdokumenten för gymnasieskolan och den gemensamma europeiska referensramen för språk. Testerna är konstruerade för att vara ett hjälpmedel i lärarens formativa bedömning och är en utmärkt förberedelse för eleverna inför Skolverkets ämnesprov som finns för Franska 2, 3 och 4. Testerna kan användas för att kartlägga enskilda elevers kunskaper och färdigheter. Den enskilde eleven blir genom testerna mer medveten om sin språkliga nivå och kan på så sätt lättare planera sitt lärande. Du som lärare får hjälp att på ett överskådligt sätt tydliggöra elevens kunskapsnivå och fortsatta utvecklingsmål. Resultatöversikten och den samlade bedömningsmatrisen kan vara en bra hjälp vid planering, betygssättning och i samtal med eleven. Materialet innehåller ett test vardera för Franska 1 och 2, tre test för Franska 3 och två test för Franska 4. Varje test består av följande delar: Parler, Écouter, Lire och Écrire. För det första testet till Franska 3, som är tänkt att användas som en diagnos vid kursens början, finns också en ordkunskapsdel. Dessutom finns facit, bedömnings­ matriser, resultatprofiler och resultatöversikt till hela materialet. Testerna kan användas oberoende av vilket läromedel eller studiematerial du använder. Delar av materialet är utprövat av erfarna lärare. Jag hoppas att både du och dina elever ska ha stor glädje och nytta av materialet i skolarbetet. Bon travail ! Mikaëla Lind

Nivåtest för franska © Mikaëla Lind och Liber AB

4


Materialets syfte Syftet med Nivåtest, kartläggning och studieplanering i franska är att ge både dig som lärare och eleven en tydlig översikt över elevens styrkor och svagheter. Med hjälp av testerna kan elevens kunskaper och utvecklingsmöjligheter kartläggas. På så vis blir det tydligt vilka färdigheter eleven behöver öva mer på. Att kartlägga elevens kunskapsnivå är till stor hjälp för din planering, utvärdering och bedömning. Bedömningens syfte i testerna är att fastställa var eleven befinner sig i sitt lärande med en tydlig inriktning mot läroplanens och kursplanens innehåll. Eleverna blir genom testerna och bedömningsmatriserna medvetna om vad som ska bedömas och hur bedömningen sker. Eleverna får goda insikter, vilket sedan hjälper dem att utvärdera och bearbeta sitt eget arbete utifrån egna insikter och dina råd. Det är viktigt att fokusera på elevens utveckling. Testerna är tänkta som en hjälp att diagnostisera vad eleven behöver arbeta mer med för att utvecklas och kan även användas som bedömningsstöd. Materialet är också utformat för att ge eleverna bästa möjliga förberedelse inför Skolverkets ämnesprov. Elevernas förtrogenhet med de typer av uppgifter som ingår i proven ökar, genom att testerna liknar dessa. När eleverna känner sig väl förberedda inför proven blir de mindre stressade och får bättre möjligheter till ett rättvisande resultat. Tre bedömningsmatriser för varje kurs i Moderna språk 1–4 finns: en som samlar alla färdigheter (Tala, Muntlig & skriftlig interaktion, Lyssna, Läsa samt Skriva), en med fokus på Tala och en med fokus på Skriva. Alla formuleringar för kunskapskrav på betygsnivån A, C och E är tagna från Skolverkets kunskapskrav samt Skolverkets kommentarmaterial, men en strävan har funnits att komprimera och konkretisera. Ibland har några formuleringar ”fetats” som ursprungligen inte är markerade – detta för att något mer förtydliga progressionen. Formuleringarna för kunskapskrav för betyget F bygger på E-betygets text, men nivån har sänkts ännu ett steg. F-texten i matriserna ska alltså ses som en indikation, ett förslag till nivå för betyget F. Endast de kunskapskrav som är kopplade till detta materials tester finns redovisade i bedömningsmatriserna. Därför hittar man till exempel inte kunkapskraven när det gäller att välja texter.

Hur materialet kan användas Materialet i Nivåtest, kartläggning och studieplanering i franska kan du använda med stor frihet så att det passar just dina elever. Utifrån dina elevers förutsättningar avgör du hur och när testerna ska genomföras. Här följer dock ett förslag på tidsschema för alla kurser: • Test Franska 1 är avsett att användas mot slutet av kursen för att kartlägga elevens nivå inför betygsättningen och tydliggöra vilka färdigheter eleven behöver utveckla mera i sina fortsatta franskstudier. • Test Franska 2 kan förslagsvis genomföras efter två tredjedelar av kursen. Eleven får en förberedelse inför det avslutande ämnesprovet från Skolverket (om du väljer att göra det), samt en kartläggning av vilka förmågor som eventuellt behöver stärkas extra.

Nivåtest för franska © Mikaëla Lind och Liber AB

5


• Test 1 för Franska 3 är ett introduktionsprov. I början av Franska 3 kommer eleverna ofta från flera olika högstadieskolor och har olika förkunskaper, som du kan kartlägga med hjälp av denna diagnos. • Test 2 för Franska 3 använder du efter ungefär en termins studier. • Test 3 för Franska 3 är avsett att göras efter en och en halv termin, ungefär vid påsk, om kursen är utlagd över ett år. • Test 1 för Franska 4 är tänkt som en diagnos i början av kursen. • Test 2 för Franska 4 är tänkt att göras efter ungefär en och en halv termins studier, ungefär vid påsk, om kursen är utlagd över ett år. Det är en fördel om bedömningsmatriserna i Parler och Écrire är kända för eleven innan testerna genomförs. Ett mål med det här materialet är att göra det lättare för eleverna att förstå vad du som lärare tittar på när du bedömer ett arbete. Du rättar testdelarna var för sig och fyller i resultatprofiler för varje enskild elev. Nivåerna 1–4 i profilerna bör motsvara betygen F, E, C och A, men vi har valt att i resultatprofilen – som riktar sig till eleven – använda 1–4. Om du själv vill komplettera med betygen F–A, kan du självklart göra det. Ingen sammanräkning av ett samlat provresultat behövs, då varje testdel har lika stort värde. Utifrån resultatprofilerna kan eleverna med din hjälp och Elevens studieplanering planera vad de behöver göra för att förbättra resultatet i respektive färdighet. Vid behov kan eleven få göra om en eller flera testdelar som av någon specifik anledning inte visat hans/hennes kunskapsnivå. I Resultatöversikten sammanställer du sedan resultatet för varje delmoment på en pillinje. Med hjälp av denna sammanställning kan du tydligt se elevens styrkor och utvecklingsområden. I resultatöversikten kan du även föra in resultat från andra uppgifter som du har gjort med eleven. Denna resultatöversikt kan vara till stor hjälp vid samtal och betygssättning, eftersom den visar elevens kunskapsnivå och – allra viktigast – kunskapsutveckling. Du behöver inte göra alla deltester, utan kan förstås också välja att använda till exempel bara en läsförståelse när du tycker att det passar in bra i din undervisning. Sammanfatta slutligen elevens resultat genom att ställa dem mot Bedömningsmatriser för alla färdigheter.

Testmaterialets upplägg Parler

I Parler har jag valt ämnen som tonåringar ska känna igen sig i och tycka om att prata om: resor, fritidsintressen, film etc. Eleverna arbetar enskilt, i par eller i grupper om tre. Om eleverna som arbetar tillsammans är någorlunda jämbördiga och känner sig trygga med varandra, fungerar kommunikationen bättre. Ju mer tid eleven får för att förbereda och utföra uppgiften, desto mindre krävande och hämmande blir den. Kvaliteten på framförandet bedöms utifrån matrisen Parler på sidan 86. Écouter

I Écouter får eleverna lyssna på olika typer av samtal och personliga berättelser. Uppgifterna består av att svara på frågor, välja bland olika svarsalternativ, svara på

Nivåtest för franska © Mikaëla Lind och Liber AB

6


sant/falskt/ingen information eller sätta in rätt ord på rätt plats i en tabell eller i ett schema. Förslag till poängberäkning finns i facit. Lire

Lire består av sammanhängande texter, dialoger eller textdelar som ska kombineras. Uppgifterna består av att svara på frågor, välja bland olika svarsalternativ, sätta textdelar i rätt ordning eller para ihop rubrik med text. Förslag till poängberäkning finns i facit. Écrire

I Écrire skriver eleverna olika typer av texter. Jag har valt ämnen som eleverna förhoppningsvis kan känna igen sig i och som därför bör vara lätta att skriva om. För att underlätta för eleverna finns det dessutom nyckelord, frågor eller mönstertexter till varje ämne. För Franska 3 finns två ämnen att välja mellan. Du bestämmer tillsammans med dina elever hur lång tid de får på sig att skriva sin text. Kvaliteten på texten bedöms utifrån matrisen Écrire på sidan 87. Vocabulaire

Ordkunskap ingår i momenten Parler, Écouter, Lire och Écrire, då ett bra ordförråd är en förutsättning för att kunna tala, förstå, läsa och skriva. För Franska 3 har jag ändå valt att i ett fristående avsnitt låta eleverna testa sina ordkunskaper, för att både du och dina elever lättare ska kunna upptäcka eventuella kunskapsluckor. Du kan också välja att använda det här avsnittet som en övning. Det ger eleverna en strategi för utökande av ordförrådet.

Kommentarer till testerna Till testerna hör Facit, Bedömningsmatriser i Tala och Skriva, Bedömning och Testprofil. När testerna är rättade ser både du och eleverna vilka kunskaper som är befästa och vilka eventuella kunskapsluckor som finns. Du fyller i resultatet på varje delmoment i resultatöversikten med tillhörande bedömningsmatris (se Hur materialet kan användas på sidan 5). Genom att fylla i Elevens studieplanering funderar eleven över sitt testresultat, vilket/vilka moment som behöver förbättras, samt hur och när det ska ske.

Franska 1 Parler

On se fait un resto ? Några kamrater beställer mat på en restaurang, kyparen (lärare eller elev) tar upp beställning och tar betalt. Écouter

Ils parlent de quoi ? Eleverna får lyssna på åtta korta dialoger, bland annat vägbeskrivningar, och välja mellan alternativa svar.

Nivåtest för franska © Mikaëla Lind och Liber AB

7


Lire

Annonces Eleverna får läsa flera korta reklamannonser som de kopplar ihop med rätt produkt eller tjänst. Écrire

Une carte postale Eleven skriver ett vykort från Frankrike och berättar så utförligt som möjligt om sin resa.

Franska 2 Parler

Mon avenir Eleverna berättar om sina framtidsplaner, både för den närmaste framtiden och för den som ligger lite längre fram. Écouter

Le voyage de Marlène Franska Marlène har varit i Kanada på semester. Hon berättar för sin kompis var hon har varit, hur länge hon har varit där, vad hon har sett, hur vädret har varit, vad hon har ätit, mm. Lire

Les vacances de Noël Två ungdomar talar om vad de ska göra på jullovet. Det handlar om att fira med släkten och vad man gillar och inte gillar med julfirandet. Eleverna svarar på frågor om texten. Écrire

Mes mémoires Eleven skriver sina memoarer som 70-åring och berättar om sitt liv, vad hen har gjort och hur livet ter sig nu.

Franska 3:1 Parler

Qui es-tu ? Eleverna intervjuar varandra två och två, för att sedan presentera varandra för ytterligare två nya klasskamrater. Det är tänkt att alla elever utför uppgiften samtidigt i klassrummet. Läraren kan cirkulera och lyssna lite grand på alla, för att bilda sig en uppfattning om huruvida eleverna kan hålla igång ett samtal. Écouter

Ma maison Ett ”finn fem fel”-mysterium. Christiane beskriver sitt hus och eleverna ska titta på en teckning och upptäcka fem saker som inte stämmer överens med beskrivningen. Lire

Trouve-moi un correspondant ! Åtta korta kontaktannonser. Eleverna ska hitta lämpliga chatt-vänner till några givna personer, samt svara på några frågor utifrån annonserna. Écrire

Mes vacances Eleverna uppmanas att berätta om sitt sommarlov.

Nivåtest för franska © Mikaëla Lind och Liber AB

8


Vocabulaire

I den här vokabulärdelen får eleverna visa ordkunskap på ett fritt sätt utifrån 10 givna teman. Välj själv om du vill ge dem alla 10 eller bara någon del. Du kan också välja att använda det här avsnittet som en övning. Det ger eleverna en strategi för utökande av ordförrådet. Teckningarna finns där som inspiration för eleverna.

Franska 3:2 Parler

Traditions de Noël Med en ordlista som stöd pratar eleverna i par om jultraditioner i Sverige och jämför med Frankrike eller något annat land de känner till. Écouter

Écouter A: Nos traditions de Noël Två franska ungdomar intervjuas i radio angående sina jultraditioner. Eleverna ska ange sant, falskt eller ingen information till ett antal påståenden. Écouter B: Aller au foot Eleverna lyssnar på en kille som ringer och bokar biljetter till en fotbollsmatch, och fyller i ett schema med uppgifter om bokningen (pris, sittplatser, hur dags matchen börjar m.m). Samtalet innehåller en upprepning och det är tänkt att det bara ska spelas en gång. Lire

Lire A: Annonces Eleverna läser flera korta reklamannonser och ska lista ut vilken produkt som reklamen avser. Svar på svenska accepteras. Lire B: Intouchables Eleverna ska placera stycken i rätt ordning så att det blir en text som sammanfattar filmen Intouchables (En oväntad vänskap). Tips: Kopiera texten och klipp isär styckena. Ge varje elev en uppsättning med lappar att lägga i rätt ordning. Det är lättare att laborera med ordningen om man kan flytta styckena fysiskt. Varje elev får dessutom ett provblad där hen skriver siffror intill paragraferna, samt sitt namn. Écrire

Écrire A: L’é-mail Eleven ska svara på ett mejl de fått av en fransk utbytesstudent som går i samma klass. Écrire B: Écrire un blog Eleven får läsa början på en bloggsida, och ska hitta på en fortsättning.

Franska 3:3 Parler

Le voyage d’études Eleven är på språkresa i Frankrike och träffar en ny vän. De presenterar sig för varandra och berättar om sina intryck av värdfamiljen, resan, maten, språket osv. Écouter

Écouter A: Pierre et Amélie Två ungdomar pratar i telefon och bestämmer vad de ska göra i helgen. Eleverna svarar på öppna frågor och flervalsfrågor.

Nivåtest för franska © Mikaëla Lind och Liber AB

9


Écouter B: À l’hôtel Ett telefonsamtal där en kvinna ringer och bokar ett hotellrum. Eleverna ska fylla i ett schema med uppgifter om till exempel rumsnummer, tid för frukosten och pris. Samtalet innehåller en viss upprepning så att eleverna har chans att höra vissa data flera gånger, och det är därför tänkt att det bara ska spelas upp en gång. Några data (betalningssättet och priset på de lediga rummen) nämns bara en gång. Dessa uppgifter kan ge möjlighet för duktigare elever att utmärka sig. Lire

Lire A: Faits divers Eleverna får läsa sju korta nyhetsnotiser med tillhörande 12 rubriker och ska para ihop varje rubrik med en notis. Varje notis får alltså användas flera gånger. Lire B: Le voyage d’études En text om en flicka som åker på språkresa till Antibes. Eleverna markerar sant, falskt eller ingen information om ett antal påståenden, samt svarar på två öppna frågor. Écrire

Écrire A: Ma ville/Mon village En fransk vän har skickat ett mejl för att meddela att hen kommer på besök till Sverige. Eleven ska skriva mejlet tillbaka och berätta om sin stad och vad de kan hitta på tillsammans där när vännen kommer. Écrire B: Le voyage de mes rêves Tre vänner diskuterar resor de skulle vilja göra. Eleven ska skriva fortsättningen på en dialog, eller hitta på en egen.

Franska 4:1 Parler

Vous aimez les films ? Eleverna diskuterar parvis, utifrån ett antal givna frågor, sina erfarenheter av film. Écouter

Fête de la musique Eleverna lyssnar på tre ungdomar som pratar om den årliga musikfesten i juni, La Fête de la musique. De läser ett antal påståenden och anger om de är sanna, falska eller om information saknas. Lire

France Histoire En intervju med en historieprofessor om Kanadas historia och varför man talar franska i Québec. Eleverna svarar på öppna frågor och flervalsfrågor. Écrire

Un film/un livre que j’aime bien Eleverna uppmanas att berätta om en film eller en bok de tycker om. De får ett antal frågor till stöd och ska återberätta handlingen i stora drag, samt skriva varför de tycker om den.

Franska 4:2 Parler

Être d’accord ou pas Ett antal kort med påståenden av typen ”alla borde vara vegeterianer”, där eleverna uppmanas att säga sin åsikt och få igång en diskussion.

Nivåtest för franska © Mikaëla Lind och Liber AB

10


Förbered den här uppgiften genom att kopiera påståendekorten, gärna på färgat papper, laminera eventuellt och klipp ut. Om du vill, kan du i förväg välja ut några av korten som du vill att alla ska prata om. Elevernas instruktioner finns på sidan 65. Dela in eleverna i grupper om tre. Låt eleverna sköta diskussionen själva och ingrip bara om samtalet avstannar. Då kan du hjälpa dem på traven med en följdfråga. Eleverna drar nya kort och gör flera omgångar om det finns tid kvar. Låt dem prata i ungefär 20 minuter. Écouter

Actualités Eleverna får lyssna på ett radiosänt nyhetsprogram och svara på öppna frågor, sant/falskt, samt några flervalsfrågor. Lire

Quand la petite histoire de ma famille se mêle à l’Histoire avec un grand H En ung tjej bloggar om ett besök hos sin gamle morfar, som berättar om sitt liv under andra världskriget och ockupationen. Eleverna ska markera sant, falskt eller ingen information om ett antal påståenden, samt svara på några öppna frågor. Écrire

Après le bac Eleven skriver och berättar om sina planer efter studenten.

Att använda språkliga strategier Till läraren När man ska uttrycka sig på ett främmande språk hamnar man alltid i situationer där språket inte räcker till. Hur gör man då? Man får ta till språkliga strategier för att kommunicera på olika sätt. I det centrala innehållet i Skolverkets kursplaner för moderna språk framhålls att eleverna ska lära sig att använda språkliga strategier: • Strategier för att uppfatta detaljer och förstå sammanhang samt för att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form, innehåll och syfte. • Strategier för att lösa språkliga problem, till exempel med hjälp av omformuleringar och förklaringar. • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal, till exempel genom att ta initiativ till interaktion, lyssna aktivt och avsluta på ett artigt sätt. Fråga eleverna vilka strategier de använder sig av. Hur gör de när det fattas ord? Hur gör de när de lyssnar? Om du vill kan du kopiera elevsidan (14) och låta eleverna ha den som underlag vid diskussionen. Exempel på strategier

• kroppsspråk • fråga

Nivåtest för franska © Mikaëla Lind och Liber AB

11


• • • • • • •

gissa utifrån sammanhang gissa utifrån andra språk man kan använda närliggande ord, till exempel häst istället för ponny, blomma istället för ros beskriva med andra ord ge exempel skjuta upp det man skulle säga och lyssna istället rätta sig själv

Diskussion

När använder vi språkliga strategier i kommunikation? Här följer några exempel för varje situation, som eleverna kanske kommer fram till genom att diskutera i grupper. • När vi talar och saknar ett ord: Peka och visa med gester för att göra oss förstådda. • När vi skriver och saknar ett ord: Gör en omskrivning eller förfranska ett engelskt ord. • När vi läser och det är ett ord vi inte förstår: Gissa utifrån sammanhang och eventuella bilder. • När vi lyssnar och inte förstår alla ord som sägs: Gissa utifrån sammanhang, tonläge och kroppsspråk. Öva på att använda strategier!

• Spela Tabou ! i grupper om 3–5. Kopiera upp tabukorten på sidorna 15–19, gärna på färgat papper. Laminera om du har möjlighet. Kopiera dubbelsidigt med baksidan där det står Explique le mot !. Då kan du lättare hålla reda på dina kort om du har flera olika, när du hittar dem tappade på golvet. Klipp isär korten och ge varje grupp en uppsättning. Eleverna drar ett kort och ska förklara ordet för de andra. Den som snabbast gissar ordet får behålla kortet. Man kan också hitta på egna spelregler – till exempel att både den som förklarar och den som gissar får poäng. Om man inte lyckas förklara så att de andra kan gissa blir man utan poäng. • Låt eleverna göra ett rollspel i grupp. Gå runt och lyssna och ge feedback. Eventuellt kan du låta en grupp spela upp för en annan, men det är inte nödvändigt. Om någon grupp blir klar snabbt kan de välja en situation till. När du bryter kan du låta alla grupper berätta i helklass hur det gick och vilka strategier de fick med. • Läs en ”svår” text tillsammans i grupp. Låt eleverna få upptäcka genom grupparbete att de kan förstå innehållet i en lite svårare text utan att nödvändigtvis kunna alla ord. Välj ut en aktuell nyhetsartikel från någon franskspråkig dagstidning, som innehåller flera ”internationella” ord, som eleverna kan gissa med igenkänning. Välj ett tema som är aktuellt i hela världen, så att eleverna kan använda sin förförståelse för att gissa och lista ut textens innehåll.

Nivåtest för franska © Mikaëla Lind och Liber AB

12


Nivåtest för franska © Mikaëla Lind och Liber AB

Kopiering tillåten

Franska 3–4

Franska 1–2

För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder du i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning. Du väljer och använder fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Du väljer och använder i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.

Du väljer och använder väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder du i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning.

Dessutom väljer och använder du flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Dessutom väljer och använder du några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Dessutom väljer och använder du någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder du i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning.

För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder du i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning.

A

För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder du i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning.

C

För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder du någon strategi för lyssnande och läsning.

E

Språkliga strategier: Vad krävs för de olika betygsstegen?

KOPIERINGSUNDERLAG att använda språkliga strategier

13


Att använda språkliga strategier Till eleven När man ska uttrycka sig på ett främmande språk hamnar man alltid i situationer där språket inte räcker till. Hur gör man då? Man får ta till språkliga strategier för att kommunikationen inte ska avstanna. Diskutera i grupp

1

Vilka strategier använder du dig av? Hur gör du när det fattas ord? Hur gör du när du lyssnar och inte förstår allt som sägs?

2

När använder vi språkliga strategier? Diskutera i grupp. Ge exempel på strategier för varje situation. När vi talar: ____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ När vi skriver: __________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ När vi läser: ____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ När vi lyssnar: __________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

3

Öva på att använda strategier! • Spela Tabou ! (Be din lärare om spelkort, eller gör egna.) Öva på strategin att förklara med andra ord.

• Gör ett rollspel i grupp. Välj om ni ska befinna er på restaurang, ett apotek eller ett hotell. Ni försöker göra er förstådda med så många strategier som möjligt. Peka, gissa, visa, förklara! Spela upp för en annan grupp.

• Läs en ”svår” text i grupp och försök tillsammans förklara vad den handlar om.

Nivåtest för franska © Mikaëla Lind och Liber AB Kopiering tillåten

KOPIERINGSUNDERLAG att använda språkliga strategier

14


Tabou !

le nord

un blog

une église

un papillon

un musée

un médecin

une maison

un dictionnaire

un petit déjeuner

la Suisse

un étudiant/une étudiante

une montagne

un gouvernement

une banlieue

un anniversaire

une chèvre

Nivåtest för franska © Mikaëla Lind och Liber AB Kopiering tillåten

KOPIERINGSUNDERLAG Tabou !

15


une larme

dimanche

le temps libre

un arc-en-ciel

un écrivain

une aile

à l’étranger

au chômage

se déplacer

courir

haïr

essayer

boire

chercher

chanter

écrire

Nivåtest för franska © Mikaëla Lind och Liber AB Kopiering tillåten

KOPIERINGSUNDERLAG Tabou !

16


descendre

grimper

se taire

passer le bac

voyager

fondre

voler

mélanger

entendre

poli, -e

fort, -e

pratique, -

italien, -ne

content, -e

précieux, -euse

amoureux, -euse

Nivåtest för franska © Mikaëla Lind och Liber AB Kopiering tillåten

KOPIERINGSUNDERLAG Tabou !

17


Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot ! Explique le mot !

Nivåtest för franska © Mikaëla Lind och Liber AB Kopiering tillåten

KOPIERINGSUNDERLAG Tabou !

18


Tabou !

Nivåtest för franska © Mikaëla Lind och Liber AB Kopiering tillåten

KOPIERINGSUNDERLAG Tabou !

19


gymNasiet

Materialet innehåller en cd-skiva (CD 1) med nivåtester för utskrift: ett nivåtest för Franska 1 och ett för Franska 2, tre nivåtester för Franska 3 och två nivåtester för Franska 4. Varje test består av delarna Parler, Écouter, Lire och Écrire. I det första testet till Franska 3, som är tänkt att användas som en diagnos vid kursens början, finns också en ordkunskapsdel. Testerna gör både elever och lärare medvetna om elevernas språkliga nivå och blir på så sätt ett underlag för planering. Med hjälp av elevernas resultatprofil är det lätt att kartlägga och följa deras språkliga utveckling. I början av materialet finns också avsnittet Att använda språkliga strategier som ett underlag för att diskutera vilka strategier man kan behöva när man kommunicerar på ett främmande språk. Till testmaterialet hör utöver testerna: • En cd-skiva (CD 2) med ljudet till Écouter • Hörmanus • Bedömningsmatriser

• Testprofiler för elever • Elevens studieplanering • Facit

Tryck.nr 47-10490-1

gymNasiet

gymNasiet

Best.nr 47-10490-1

Nivåtest, kartläggning och studieplanering för franska

Nivåtest, kartläggning och studieplanering för franska

Nivåtest, kartläggning och studieplanering för franska

9789147104901