Page 1

S A M LA D

KUNSKAP FÖR S KOLAN

FÖR S KOLAN

Ledarskap i klassrummet

I boken betonar John Steinberg att lärare har ett ledarskapsyrke. Det finns ingen motsättning mellan att vara ledare och att använda sig av modern pedagogik – ledarskapet är avgörande för att skapa arbetsro och underlätta lärandet. Boken består av tjugo korta kapitel och är upplagd som en praktisk handbok att användas på egen hand eller tillsammans med kollegor. Kapitlen tar bland annat upp hur man får eleverna att komma igång i arbete på ett effektivt sätt, hur man kan använda sitt kroppsspråk förSatt styra elevernas uppmärksamhet och hur A M LA D S A M LA D man skapar tydliga spelregler som gäller för alla i klassrummet. KUNSKAP FÖR SKOLAN

KUNSKAP FÖR SKOLAN

John Steinberg är fil. dr i pedagogik, författare och föreläsare. Han har även skrivit böckerna Att vända en klass och Världens bästa fröken.

ISBN 978-91-7205-920-7

9 789172 059207

John Steinberg

Hur får jag uppmärksamhet i början av ett arbetspass? Kan jag slippa ständiga förhandlingar med eleverna om ordningsfrågor? Hur anpassar jag mitt ledarskap till gruppens mognadsnivå? Många lärare vill individualisera undervisningen och träna eleverna i att arbeta självständigt. Utmaningen är att ändå behålla ledarskapet och tydligheten i vilka regler och förhållningssätt som gäller.

Ledarskap i klassrummet

S A M LA D

KUNSKAP

S A M LA D

KU NS KANP FÖR SK OLA

S A M LA D

KU NS KANP FÖR SK OLA

ildning Gothia Fortb ra böcker, ba gör använd ningar som kurser och tid tenskap ve kopplar ihop ger dig Vi . tik ak med pr iration och kunskap, insp k oss på sö verktyg. Be ng.se. ni ild rtb fo gothia

Ledarskap iet klassrumm arbetsro Handbok för lärande och effektivt John Steinb

erg


Innehåll 1. Inledning 2. Ledarskap 3. Demokrati och delaktighet 4. Öka sannolikheten för att det fungerar 5. Makt eller inflytande? 6. Klassrumskultur 7. De första minuterna 8. ”Besvärliga” barn och föräldrar 9. Formell eller informell? 10. Värdegrund och artighet 11. Val av metod 12. Spelregler 13. Övergången 14. Rollfördelning i gruppen 15. Metakognition 16.  Oberoende och själv­ständighet 17. Gruppen och individen 18. Att leda till uppmärksamhet 19. Att förstärka med tecken 2 0. Komma-vidare-råd Fler uppgifter om du vill arbeta vidare Referenser och lästips

5 9 14 20 27 34 41 46 52 55 59 63 68 72 78 83 88 94 98 102 105 107


1. Inledning

• Vill du ägna mer tid åt din undervisning och mind­re

tid åt ordningsfrågor? • Vill du utveckla dina undervisningsmetoder och pröva nya vägar till inlärning? • Vill du lättare nå fram till och engagera dagens ofta lustdrivna barn och underlätta deras motivation? • Vill du ägna mer tid åt att diskutera pedagogik och ledarskap med dina kollegor? Om du svarar ja på de här frågorna, då är du på rätt väg! Den här boken är upplagd som en handbok och den har ledarskap som tema. Varför? Jo, därför att ledarskap är nyckeln till framgång i alla barn-, ungdoms- och vuxengrupper du möter som pedagog. Du har valt ett ledarskapsyrke. Får du ditt ledarskap att fungera kommer du att kunna ägna mer tid åt innehållet och åt att utveckla din pedagogik. Om ledarskapet inte fungerar blir du allt mer upptagen av ordningsfrågor, förhandlingar och tillsägelser. Visst – allt beror inte på dig. Samhällsstrukturerna och vad eleverna har med sig i bagaget spelar förstås stor roll, men sannolikheten att du ska få 5


din pedagogiska situation att fungera ökar dramatiskt ju bättre du fungerar som ledare. I den här boken kommer vi att diskutera utmanande begrepp som ledarskap, ansvar, värdegrund, demokrati, krav och konsekvenser. Du kommer att lära dig mer om praktiska verktyg som kan hjälpa dig, till exempel spelregler, icke-verbalt ledarskap och inflytande kontra makt. Boken börjar med de övergripande frågorna, och allt eftersom kommer vi in på jordnära, praktiska exempel som visar hur du faktiskt kan göra. Du kommer att uppmanas att prova olika sätt att gå, tala, titta, gestikulera, pausa och placera dig i rummet. Allt i syfte att göra dig uppmärksam på hur ditt uppträdande och dina praktiska handlingar som ledare påverkar gruppen.

Nya läroplaner I början av 2010-talet fick alla skolformer, från förskolan till och med vuxenutbildningen, nya läroplaner. I läroplanerna finns mycket intressant att diskutera i samband med frågor som handlar om ledarskap, elevinflytande och demokrati i skolan. Här och var i boken gör jag därför nedslag i läroplanerna och försöker problematisera skrivningarna och hur de kan omsättas praktiskt i vardagen.

6


Hur ni arbetar med boken Den här boken riktar sig till pedagoger som ansvarar för grupper inom förskolan, särskolan, fritidshemmet, grundskolan, gymnasieskolan och alla vuxenutbildningar. Kan man göra en och samma bok relevant för en så pass stor målgrupp undrar du kanske? Jag menar det, eftersom jag anser att de pedagogiska utmaningar som finns i dag är av generell karaktär. I det praktiska arbetet med boken hoppas jag därefter att du och dina kollegor kan diskutera detaljer och tillämpningar som gäller för just den specifika barn- eller elevgrupp som ni jobbar med. Boken är upplagd så att du kan arbeta med den antingen på egen hand eller i en grupp (till exempel inom ditt arbetslag). Arbeta gärna med den i studiecirkelform. Då kan det vara lämpligt att gå igenom ett kapitel per vecka. Ett annat alternativ är att organisera några separata studiedagar kring innehållet. De allra flesta kapitel i boken innehåller följande delar: • Inledande text: en presentation av innehållet i ka­­

pitlet. • Att göra: förslag på praktiska övningar som du kan göra på egen hand. Ofta får du även instruktioner om hur övningarna kan följas upp tillsammans med en eller flera kollegor. • Att diskutera eller berätta om: förslag på frågor att diskutera eller berätta om tillsammans med kollegor (eller andra studiekamrater).

7


• Att läsa: förslag på fördjupande litteratur som du

kan läsa i anslutning till kapitlet. Du är hjärtligt välkommen att arbeta med boken och göra vad jag hoppas är en meningsfull och värdefull satsning av din tid och kraft! ATT GÖRA Skaffa dig en loggbok, det vill säga ett kollegieblock eller något liknande, som du använder endast för arbetet med den här boken. För gärna anteckningar i loggboken i anslutning till de frågor som finns i slutet av varje kapitel. ATT DISKUTERA ELLER BERÄTTA OM 1. Vad har du (eller du och dina kollegor om ni är flera som arbetar med boken tillsammans) för förhoppningar på arbetet med boken? Vad vill ni främst lära er? 2. Vilka är de största utmaningar som du ställs inför som pedagog i dag? Vilka av dessa tycker du själv har med ditt uppdrag som ledare att göra? 3. Ge exempel på några saker som du tycker att du kan påverka för att hjälpa dig själv i ditt arbete som pedagog. Ge exempel på några saker som är viktiga för din arbetssituation med eleverna, men som du tycker är svårare att påverka själv.

8


S A M LA D

KUNSKAP FÖR S KOLAN

FÖR S KOLAN

Ledarskap i klassrummet

I boken betonar John Steinberg att lärare har ett ledarskapsyrke. Det finns ingen motsättning mellan att vara ledare och att använda sig av modern pedagogik – ledarskapet är avgörande för att skapa arbetsro och underlätta lärandet. Boken består av tjugo korta kapitel och är upplagd som en praktisk handbok att användas på egen hand eller tillsammans med kollegor. Kapitlen tar bland annat upp hur man får eleverna att komma igång i arbete på ett effektivt sätt, hur man kan använda sitt kroppsspråk förSatt styra elevernas uppmärksamhet och hur A M LA D S A M LA D man skapar tydliga spelregler som gäller för alla i klassrummet. KUNSKAP FÖR SKOLAN

KUNSKAP FÖR SKOLAN

John Steinberg är fil. dr i pedagogik, författare och föreläsare. Han har även skrivit böckerna Att vända en klass och Världens bästa fröken.

ISBN 978-91-7205-920-7

9 789172 059207

John Steinberg

Hur får jag uppmärksamhet i början av ett arbetspass? Kan jag slippa ständiga förhandlingar med eleverna om ordningsfrågor? Hur anpassar jag mitt ledarskap till gruppens mognadsnivå? Många lärare vill individualisera undervisningen och träna eleverna i att arbeta självständigt. Utmaningen är att ändå behålla ledarskapet och tydligheten i vilka regler och förhållningssätt som gäller.

Ledarskap i klassrummet

S A M LA D

KUNSKAP

S A M LA D

KU NS KANP FÖR SK OLA

S A M LA D

KU NS KANP FÖR SK OLA

ildning Gothia Fortb ra böcker, ba gör använd ningar som kurser och tid tenskap ve kopplar ihop ger dig Vi . tik ak med pr iration och kunskap, insp k oss på sö verktyg. Be ng.se. ni ild rtb fo gothia

Ledarskap iet klassrumm arbetsro Handbok för lärande och effektivt John Steinb

erg

9789172059207  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you