Page 1

SYMBOLFÖRTECKNING

Metod Uppgiften utvecklar metodfömågan. Begrepp Uppgiften utvecklar begreppsförmågan.

Koll på matematik är ett läromedel för årskurs 1–6.

Med Koll på matematik 1–3 arbetar eleverna enligt det centrala innehållet i Lgr 11, mot kunskapskraven i årskurs 3. Tonvikten läggs på de matematiska förmågorna och i läromedlet används metoder för att utveckla kommunikation och självbedömning. Koll på matematik 1A består av en elevbok, en läxbok och en lärarguide. Till materialet följer även en digital värld fylld med färdighetsträning.

Hanna Almström Pernilla Tengvall

1A

matematik

Koll på

Hanna Almström Pernilla Tengvall

Begreppskoll 1. Självbedömning av förförståelse inför arbete med nytt begrepp. 2. Självbedömning av begreppsförståelse under arbetets gång. 3. Begreppsförståelsen visas och förklaras.

1A

Koll på matematik

Problemlösning Uppgiften utvecklar problemlösningsförmågan.

1A

Kommunikation och resonemang Uppgiften utvecklar kommunikations- och resonemangsförmågan.

Hur tänker du? Formulering av egen tanke, idé eller ställningstagande utifrån en given situation.

Rita Enskilt, Par, Alla Kommunikationsmetod som startar i enskilt tänkande, fortsätter med samtal i par eller mindre grupp och slutar med att allas tankar och idéer förs fram i helgrupp. Räknare Uppgiften kan behöva lösas med hjälp av kalkylator/miniräknare. ISBN 978-91-523-2039-6

Pil Börja här.

KollpaMatematik_1A_omslag.indd 1-4

(523-2039-6)

2014-02-14 14.52


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TACK TILL alla elever i årskurs 1 på Fastebolskolan,

Handskerydsskolan, Hultetskolan, Kvarnbyskolan och Sörgårdsskolan som har arbetat med våra uppgifter och talat om hur de fungerat. Tack också till alla lärare i vår referensgrupp som kommit med värdefulla synpunkter och idéer.

KollpaMatematik_1A_omslag.indd 5-8

2014-02-14 14.52


1A

matematik

Koll på

Hanna Almström Pernilla Tengvall

Sanoma Utbildning

KollpåMatte_framvagn.indd 1

2014-02-11 15.50


INNEHÅLL kapitel 1 Hur många? Lika många

6 8 10

1 Färst och flest 12 2 Färst och flest 15 Jämför 16 MIX Halsbandet, Flygplatsen 18 KOLL PÅ Hur många, lika många, färst och flest 20 GULT Hur många? 22 GRÖNT Hur många? 23 GULT Lika många, färst och flest 24 GRÖNT Lika många, färst och flest 25

KAPITEL 2

26

Beskriv var saker finns Hur tänker du? Lägesbegrepp Mönster Talen ett till fem Talet ett Talet två Talet tre Talet fyra Talet fem Talet noll MIX Armband, Målarbild, Sifferpussel KOLL PÅ Mönster och talen noll till fem GULT Mönster GRÖNT Mönster GULT Talen noll till fem GRÖNT Talen noll till fem

28 29 30 32 34 35 36 37 38 40 42 44 46 47 48 49

KAPITEL 3

50

Månghörning, sida och hörn Månghörningar Hur tänker du? Månghörningar

52 54 55

1 Halva 56 1 Hälften 58 2 Halva och hälften 59 = eller = MIX Vikningen, Hitta halvorna, Likhetsjakten KOLL PÅ Sida och hörn, halva och hälften, = eller = GULT Månghörning, halva och hälften av antal GRÖNT Månghörning, halva och hälften av antal GULT = och = GRÖNT = och =

60 62 64 66 67 68 69

2 innehåll

KollpåMatte_framvagn.indd 2

2014-02-11 15.50


KAPITEL 5 KAPITEL 4

70

Addition – lägga ihop Dela upp tal Dela upp talet 3 Dela upp talet 4 Dela upp talet 5

72 74 75 76 77

1 Färre och fler 78 2 Färre och fler 79 Subtraktion – skillnad Minska med 1 Minska med 2 Hur tänker du? Addition, subtraktion, färre och fler MIX Talgåtor, Först till fyra, Problem KOLL PÅ Addition, dela upp tal, färre och fler och subtraktion GULT Addition och dela upp tal GRÖNT Addition och dela upp tal GULT Färre, fler och subtraktion GRÖNT Färre, fler och subtraktion

80 82 83 84 86 88 90 91 92 93

94

Talen sex till tio 96 Talet sex 98 100 Talet sju Talet åtta 102 Talet nio 104 106 Talet tio Klockan – hela timmar 108 MIX Bytesmarknad, Bollröra 110 KOLL PÅ Talen sex till tio, hela timmar och dela upp tal 112 GULT Talen sex till tio och hela timmar 114 GRÖNT Talen sex till tio och hela timmar 115 GULT Dela upp tal 116 GRÖNT Dela upp tal 117

KAPITEL 6

118

Storleksordna tal Minska och öka Addition – lägga ihop Subtraktion – liten och stor skillnad Addition och subtraktion Hur tänker du? Räknehändelser MIX Fyra i rad, Snöloppet KOLL PÅ Öka, lägga ihop, minska och skillnad GULT Storleksordna, öka och lägga ihop GRÖNT Storleksordna, öka och lägga ihop GULT Minska och skillnad GRÖNT Minska och skillnad

120 122 126 128 129 130 132 134 136 137 138 139

3 Färst och flest 140 3 Halva 141 3 Hälften 142 3 Färre och fler 143

KollpåMatte_framvagn.indd 3

innehåll

3

2014-02-11 15.50


VÄlkOMMeN till kOll pÅ MateMatik! Koll på matematik är utarbetad efter det centrala innehållet i lgr 11 och lägger tonvikten på de matematiska förmågorna. Med koll på matematik 1–3 arbetar eleverna mot kunskapskraven i årskurs 3. elevernas lärande stöds genom ett formativt förhållningssätt. Metoder för att utveckla förmågor, kommunikation och bedömning används kontinuerligt. Våra symboler för förmågor och metoder finns beskrivna i lärarguiden samt på fliken längst bak här i elevboken. Följ med oss in i matematikens spännande värld!

Hanna och Pernilla

kapitelUpplÄGG 3 KAPITEL 3

3

Jag delar.

handlar om:

••månghörning,•sida•och•hörn ••halva•och•hälften•av•antal ••lika•med•=•och•inte•lika•med =

Här är lika många. Månghörningar!

50 KAPITEL 3

KAPITEL 3

3

Halva

1

51

3

Halva Nytt för mig Jag vet lite Jag kan förklara

Jag får halva.

Dela•lika.•Måla•halva.

Vi•delar•lika.

Svar:

ben

Jag får halva.

•Jag•ritar•halvor.

Måla•halvorna.

56 KAPITEL 3

3

KAPITEL 3

MIX

MIX Vikningen Du•behöver:••

••papper ••sax ••kritor ••lim.

Vik. Ett 1 A4 papper viks kors2och tvärs3på ett A4 papper så det blir många vikningar på pappret. Veckla ut. Pappret vecklas ut Fyll i. Konturerna av olika månghörningar fylls i. Måla. Månghörningarna färgläggs.

5 Klipp ut. Månghörningarna klipps ut.

4

Likhetsjakten

Räkna•och•skriv.

••Slå•tre•tärningar. ••Rita•av•prickarna. ••Sätt•ut•=•eller•= •mellan•tärningarna.

6

Jag fick

=

Jag fick

=

Fick du lika många? JA

Limma. Månghörningar limmas in på ett papper

57

NEJ

Jag fick flest

Hitta halvorna. Jämför•delarna.•Måla•alla•halvor.

62 KAPITEL 3

KAPITEL 3

3

Sida och hörn

Halva och hälften

= eller =

Dra•streck.

Dela•i•halvor.•

Skriv =•eller•= .

63

sida

koll på−sidorna sammanfattar grundkursen och ger eleven möjlighet till självbedömning av förståelse och färdigheter.

hörn

1

3

Rita•en•3-hörning. Rita•färdigt•så•tecknet•stämmer. Ringa•in•hälften.

Rita•så•tecknet•stämmer.

=

=

Hur•många?•Skriv. hörn

Mixsidorna är ett uppslag med aktiviteter där kunskaper och färdigheter används i ett annat sammanhang. Symboler visar kopplingen mellan uppgifter och matematiska förmågor (se fliken).

3

2

2

Grundkursen innehåller sidor för både gemensamt och enskilt arbete. en rosa ruta innebär introduktion och resonemang kring ett matematiskt innehåll. en uggla uppmärksammar nya begrepp (se fliken).

3

Jag fick färst

=

Startsidorna är en introduktion till kapitlets innehåll. Bilderna inbjuder till samtal och tankeutbyte som skapar förförståelse inför det fortsatta arbetet.

=

=

sidor Koll på sida och hörn?

Koll på halva och hälften?

Koll på = och =?

64 KAPITEL 3

KAPITEL 3

3

= och =

Rita•och•skriv•så•tecknet•stämmer.

Räkna•och•skriv•på•vasen.•Skriv =•eller•= .

2

=

2

5

3

=

= 3

65

3

= ≠ Skriv =•eller•= . 5

Rita•blommor•så•tecknet•stämmer.

4

3

3

5

2

3

Välj•egna•tal.

=

=

=

=

5

5

=

=

=

Skriv•färdigt•så•det•stämmer.

68 KAPITEL 3

5

4

5

3

KAPITEL 3

Gula och gröna sidor följer rubrikerna i koll på. Gul sida ger ytterligare erfarenheter av grundkursen och grön sida erbjuder fördjupande uppgifter.

69

För mer information om upplägg och arbetsgång se lärarguiden.

4

KAPiTel 1

KollpåMatte_framvagn.indd 4

2014-02-11 15.50


Jag tänker om matematik

1

Ella

Kim

Tage

Alex Li 5

KollpĂĽMatte_framvagn.indd 5

2014-02-11 15.50


3 KAPITEL 3

3

Jag delar.

handlar om:

objekt ••–geometriska månghörning, sida och hörn ••halva, hälften av antal ••lika med = och inte lika med =

Här är lika många. Månghörningar!

50 KAPITEL 3

KAPITEL 3

51


3 KAPITEL 3

3

Jag delar.

handlar om:

objekt ••–geometriska månghörning, sida och hörn ••halva, hälften av antal ••lika med = och inte lika med =

Här är lika många. Månghörningar!

50 KAPITEL 3

KAPITEL 3

51


3

Geometriska objekt – månghörning, sida och hörn Jag har gjort en månghörning.

Den har sex sidor.

Den har hörn.

Den har sex hörn.

3

6-hörning 6-hörning

Hur många? Räkna och skriv.

5 hörn 5 sidor 5 - hörning

Den har sidor.

Jag visar månghörningar.

hörn

hörn

sidor

sidor

- hörning

- hörning

hörn

hörn

hörn

sidor

sidor

sidor

- hörning

- hörning

- hörning

Rita månghörningar.

3 hörn 3 sidor 3 - hörning 52 KAPITEL 3

4 hörn 4 sidor 4 - hörning

hörn sidor - hörning KAPITEL 3

53


3

Geometriska objekt – månghörning, sida och hörn Jag har gjort en månghörning.

Den har sex sidor.

Den har hörn.

Den har sex hörn.

3

6-hörning 6-hörning

Hur många? Räkna och skriv.

5 hörn 5 sidor 5 - hörning

Den har sidor.

Jag visar månghörningar.

hörn

hörn

sidor

sidor

- hörning

- hörning

hörn

hörn

hörn

sidor

sidor

sidor

- hörning

- hörning

- hörning

Rita månghörningar.

3 hörn 3 sidor 3 - hörning 52 KAPITEL 3

4 hörn 4 sidor 4 - hörning

hörn sidor - hörning KAPITEL 3

53


3

3

Hur tänker du?

Måla. 3-hörning 4-hörning Jag delar pappret med ett rakt klipp. Hur många hörn tror ni varje del får?

5-hörning 6-hörning 7-hörning

Olika många hörn.

Lika många hörn var.

Fyra hörn var.

54 KAPITEL 3

KAPITEL 3

55


3

3

Hur tänker du?

Måla. 3-hörning 4-hörning Jag delar pappret med ett rakt klipp. Hur många hörn tror ni varje del får?

5-hörning 6-hörning 7-hörning

Olika många hörn.

Lika många hörn var.

Fyra hörn var.

54 KAPITEL 3

KAPITEL 3

55


3

3

Halva Halva

1

Nytt för mig Jag vet lite Jag kan förklara

Jag får halva.

Dela lika. Måla halva.

Vi delar lika.

Svar:

ben

Jag får halva.

Jag visar halvor.

Måla halvorna.

56 KAPITEL 3

KAPITEL 3

57


3

3

Halva Halva

1

Nytt för mig Jag vet lite Jag kan förklara

Jag får halva.

Dela lika. Måla halva.

Vi delar lika.

Svar:

ben

Jag får halva.

Jag visar halvor.

Måla halvorna.

56 KAPITEL 3

KAPITEL 3

57


3

Hälften av antal

3

Ringa in hälften. Måla.

Hälften

1

Nytt för mig Jag vet lite Jag kan förklara

Jag får hälften.

Jag får hälften.

Vi delar lika. Svar:

ben

Rita hattar på hälften av svamparna.

Jag visar hälften.

2 58 KAPITEL 3

Halva

Hälften

Jag vet lite

Jag vet lite

Jag kan förklara

Jag kan förklara KAPITEL 3

59


3

Hälften av antal

3

Ringa in hälften. Måla.

Hälften

1

Nytt för mig Jag vet lite Jag kan förklara

Jag får hälften.

Jag får hälften.

Vi delar lika. Svar:

ben

Rita hattar på hälften av svamparna.

Jag visar hälften.

2 58 KAPITEL 3

Halva

Hälften

Jag vet lite

Jag vet lite

Jag kan förklara

Jag kan förklara KAPITEL 3

59


3

= eller =

Här är inte lika många.

3

Rita så tecknet stämmer.

=

=

Här är lika många.

=

lika med Skriv = eller = .

Svar:

=

inte lika med Skriv = eller = .

=

ben

Skriv så tecknet stämmer.

5=

3≠

=1

2 högar med ädelstenar, plats

≠5

att skriva tecken emellan. 3 och 3

=2

4≠

Skriv = eller = .

2 och 1

4 och 4 3 och 4 2 och 2 Första uppgiften ifylld: = 60 KAPITEL 3

KAPITEL 3

61


3

= eller =

Här är inte lika många.

3

Rita så tecknet stämmer.

=

=

Här är lika många.

=

lika med Skriv = eller = .

Svar:

=

inte lika med Skriv = eller = .

=

ben

Skriv så tecknet stämmer.

5=

3≠

=1

2 högar med ädelstenar, plats

≠5

att skriva tecken emellan. 3 och 3

=2

4≠

Skriv = eller = .

2 och 1

4 och 4 3 och 4 2 och 2 Första uppgiften ifylld: = 60 KAPITEL 3

KAPITEL 3

61


3

Vikningen Du behöver:

••papper ••sax ••kritor ••lim 4

Vik. Ett 1 A4 papper viks kors2och tvärs3på ett A4 papper så det blir många vikningar på pappret.

••Slå tre tärningar. ••Rita av prickarna. ••Sätt ut = eller = mellan tärningarna.

Veckla ut. Pappret vecklas ut Fyll i. Konturerna av olika månghörningar fylls i. Måla. Månghörningarna färgläggs.

5 Klipp ut. Månghörningarna klipps ut.

6

Räkna och skriv. Jag fick

=.

Jag fick

=.

Fick du lika många? JA

Limma. Månghörningar limmas in på ett papper

Hitta halvorna

62 KAPITEL 3

Likhetsjakten

3

=

Jag fick färst

.

Jag fick flest

.

NEJ

Jämför delarna. Måla alla halvor.

KAPITEL 3

63


3

Vikningen Du behöver:

••papper ••sax ••kritor ••lim 4

Vik. Ett 1 A4 papper viks kors2och tvärs3på ett A4 papper så det blir många vikningar på pappret.

••Slå tre tärningar. ••Rita av prickarna. ••Sätt ut = eller = mellan tärningarna.

Veckla ut. Pappret vecklas ut Fyll i. Konturerna av olika månghörningar fylls i. Måla. Månghörningarna färgläggs.

5 Klipp ut. Månghörningarna klipps ut.

6

Räkna och skriv. Jag fick

=.

Jag fick

=.

Fick du lika många? JA

Limma. Månghörningar limmas in på ett papper

Hitta halvorna

62 KAPITEL 3

Likhetsjakten

3

=

Jag fick färst

.

Jag fick flest

.

NEJ

Jämför delarna. Måla alla halvor.

KAPITEL 3

63


3

Koll på

Koll på

Koll på

Dra streck.

Dela i halvor.

Skriv = eller = .

Sida, hörn

Halva, hälf ten

3

= eller = 2

2

sida hörn

1

3

Rita en 3-hörning. Rita färdigt så tecknet stämmer. Ringa in hälften.

Rita så tecknet stämmer.

=

=

=

=

Hur många? Skriv. hörn sidor Koll på sida, hörn? KAPITEL 3 64

Koll på halva, hälften?

Koll på = eller =?

KAPITEL 3 65


3

Koll på

Koll på

Koll på

Dra streck.

Dela i halvor.

Skriv = eller = .

Sida, hörn

Halva, hälf ten

3

= eller = 2

2

sida hörn

1

3

Rita en 3-hörning. Rita färdigt så tecknet stämmer. Ringa in hälften.

Rita så tecknet stämmer.

=

=

=

=

Hur många? Skriv. hörn sidor Koll på sida, hörn? KAPITEL 3 64

Koll på halva, hälften?

Koll på = eller =?

KAPITEL 3 65


3

Månghörning, halva och hälften av antal

3

Rita egna månghörningar. Räkna och skriv.

Räkna och skriv. hörn

hörn

hörn

hörn

hörn

sidor

sidor

sidor

sidor

sidor

- hörning

- hörning

- hörning

- hörning

Måla halva.

- hörning

Dela i halvor på olika sätt. Måla halvorna.

2 saker i form av rektangel och triangel. 3 st av varje.

Ringa in hälften.

10 saker, Rita hälften så många. Skriv. Välj eget antal. 6 saker,

Antal: 4,6,8,10

plats att rita bredvid.

Hälften av 6 är 66 KAPITEL 3

plats att rita bredvid.

Samma saker som ovan men i olika antal.

.

Hälften av 10 är

.

Hälften av

är

. KAPITEL 3

67


3

Månghörning, halva och hälften av antal

3

Rita egna månghörningar. Räkna och skriv.

Räkna och skriv. hörn

hörn

hörn

hörn

hörn

sidor

sidor

sidor

sidor

sidor

- hörning

- hörning

- hörning

- hörning

Måla halva.

- hörning

Dela i halvor på olika sätt. Måla halvorna.

2 saker i form av rektangel och triangel. 3 st av varje.

Ringa in hälften.

10 saker, Rita hälften så många. Skriv. Välj eget antal. 6 saker,

Antal: 4,6,8,10

plats att rita bredvid.

Hälften av 6 är 66 KAPITEL 3

plats att rita bredvid.

Samma saker som ovan men i olika antal.

.

Hälften av 10 är

.

Hälften av

är

. KAPITEL 3

67


3

= eller =

Rita och skriv så tecknet stämmer.

Räkna och skriv på vasen. Skriv = eller = .

2

2

5

=

= 3

=

3

3

= ≠ Skriv = eller = . 5 4 3 3 5 2 3

Rita blommor så tecknet stämmer.

Välj egna tal.

=

5

=

5

=

=

=

≠ 3

Skriv färdigt så det stämmer.

= 68 KAPITEL 3

=

5 4 ≠ 5

KAPITEL 3

69


3

= eller =

Rita och skriv så tecknet stämmer.

Räkna och skriv på vasen. Skriv = eller = .

2

2

5

=

= 3

=

3

3

= ≠ Skriv = eller = . 5 4 3 3 5 2 3

Rita blommor så tecknet stämmer.

Välj egna tal.

=

5

=

5

=

=

=

≠ 3

Skriv färdigt så det stämmer.

= 68 KAPITEL 3

=

5 4 ≠ 5

KAPITEL 3

69


SYMBOLFÖRTECKNING

Metod Uppgiften utvecklar metodfömågan. Begrepp Uppgiften utvecklar begreppsförmågan.

Koll på matematik är ett läromedel för årskurs 1–6.

Med Koll på matematik 1–3 arbetar eleverna enligt det centrala innehållet i Lgr 11, mot kunskapskraven i årskurs 3. Tonvikten läggs på de matematiska förmågorna och i läromedlet används metoder för att utveckla kommunikation och självbedömning. Koll på matematik 1A består av en elevbok, en läxbok och en lärarguide. Till materialet följer även en digital värld fylld med färdighetsträning.

Hanna Almström Pernilla Tengvall

1A

matematik

Koll på

Hanna Almström Pernilla Tengvall

Begreppskoll 1. Självbedömning av förförståelse inför arbete med nytt begrepp. 2. Självbedömning av begreppsförståelse under arbetets gång. 3. Begreppsförståelsen visas och förklaras.

1A

Koll på matematik

Problemlösning Uppgiften utvecklar problemlösningsförmågan.

1A

Kommunikation och resonemang Uppgiften utvecklar kommunikations- och resonemangsförmågan.

Hur tänker du? Formulering av egen tanke, idé eller ställningstagande utifrån en given situation.

Rita Enskilt, Par, Alla Kommunikationsmetod som startar i enskilt tänkande, fortsätter med samtal i par eller mindre grupp och slutar med att allas tankar och idéer förs fram i helgrupp. Räknare Uppgiften kan behöva lösas med hjälp av kalkylator/miniräknare. ISBN 978-91-523-2039-6

Pil Börja här.

KollpaMatematik_1A_omslag.indd 1-4

(523-2039-6)

2014-02-14 14.52

9789152320396  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you