Page 21

9. Kommunikationsdrömmar. Utvecklingen av … internet såg dagens ljus i början av 1980-talet och var, som termen beskriver det, ett nätverk av nätverk. Med ett gemensamt protokoll för överföring av data mellan de nätverk som byggts upp under 1970-talet kunde datorer i olika delar av världen kopplas samman. När en dator kopplas till ett nätverk, och kommunikation möjliggörs, kan den i sig betraktas som ett medium. Men det som fick datorn att utvecklas till vad vi kan kalla ett socialt medium var möjligheten att utväxla meddelanden, alltså e-post. Det första initiativet att koppla samman datorer i ett nätverk fick namnet ARPANET och lanserades av den amerikanska militärindustrin 1969 för att minimera risker vid kärnvapenangrepp. I ett så kallat distribuerat kommunikationsnätverk, med många noder, skulle sårbarheten helt enkelt vara så mycket mindre än i ett centraliserat nätverk, där ett fåtal noder lätt kunde slås ut. Utvecklingen av internet är dock knappast någon given och linjär historia som kan berättas enbart utifrån ett snävt teknikhistoriskt utvecklings- eller innovationsperspektiv. Inte heller var det möjligt för den amerikanska militären att ensamt lansera och få ARPANET att blomstra, det behövdes civila aktörer, inte minst universitetsforskare och studenter i datavetenskap (Nørretranders 1998 s. 25f; Castells 2010). Teknikhistorien beskrivs ofta bäst som en utveckling där tillfälligheter och sammanträffanden – må de vara tekniska, kulturella eller politiska – spelar avgörande roller. Inte heller datorns övergång från beräkningsmaskin till kommunikationsmedium är särskilt tydligt identifierbar. Framför allt har den att göra med att människor genom historien ofta har tenderat att använda tekniska verktyg på för innovatörerna helt oförutsägbara sätt. Historien om ARPANET är inget undantag. Inledningsvis var det inte alls avsett att vara ett medium för mellanmänsklig kommunikation, utan snarare ett sätt för forskare att kunna köra program och utväxla filer mellan datorer (Abbate 1999 s. 2). Utvecklingen av programvara för att skicka e-post i nätverket tycks enligt forskningen ha skett oplanerat och informellt (ibid. s. 106). Samtida betraktare beskrev e-posten snarare som en upptäckt av ett naturfenomen än en medveten utveckling av tekniken (Flichy 2007 s. 46). E-postens motsvarighet till fonografens Thomas Edison och radions Guglielmo Marconi är Ray Tomlinson. År 1971 tog han fram programvara för att överföra meddelanden mellan datorer genom att använda @-tecken, vilket inneburit att han i dag anses vara e-postens fader. Under 1970-talet ökade användningen av e-post stadigt och för ARPANET innebar detta att nätverket blev ett medium för mellanmänsklig kommunikation, inte bara ett sätt att tillhandahålla datorkraft för beräkningar. Från att jämföras med telefon, telex och vanliga brev fanns idéer om att sprida medieformen utanför nätverket, där e-posten av vissa uppfattades ha potential att förändra kommunikation i samhällets alla sektorer (Flichy 2007 s. 46–47). 141

Profile for Smakprov Media AB

9789140694805  

9789140694805  

Profile for smakprov