Page 1

LÄRARBOKEN V RELIGION V

MAGNUS KORAEN DANIEL SANDIN

Upptack_Religion_LH_orig.indd 1

26/05/17 3:04 PM


RELIGION MAGNUS KORAEN DANIEL SANDIN

LIBER

Upptäck Religion Lärarhandledning inlaga_CS14.indd 1

6/28/17 11:04 AM


Inledning Elever i årskurserna 4–6 håller på att upptäcka och forma sin egen identitet. De är nyfikna på hur andra människor tänker på sig själva i förhållande till sin omgivning. Mötet med nya livsåskådningar kan väcka olika reaktioner, allt­ ifrån inlevelse och fördjupad nyfikenhet till avfärdande och exotisering. Som lärare strävar vi efter att förmedla det förra och undvika det senare. En genomgående ambition med Upptäck Religion är därför att presentera främmande föreställningar för eleverna på ett sätt som de kan förstå och leva sig in i. Tyngdpunkten i religionsundervisningen i de aktuella årskurserna ligger på de konkreta uttryck religioner och livsåskådningar tar sig i form av levnadsregler, ritualer, byggnader, artefakter osv. De centrala tankegångarna bakom uttrycken spelar en mer undanskymd roll, men eleverna ska ändå uppfatta att de finns där och har betydelse. Identitet och livsfrågor är viktiga beståndsdelar i ämnet. Här möter eleven delvis olika svar i de olika religioner som studeras, men även populärkulturens föreställningar ska behandlas. Idéer som är bekanta från böcker och filmer kan ibland tjäna som en brygga mellan elevens förförståelse och mer främmande religiösa tankefigurer. I studierna av etik ska eleven dels lära sig en rad begrepp som analysverktyg, dels få tillfälle att reflektera över rätt och fel i vardagliga frågor. Den stora frågan om meningen med livet kommer också upp. Slutligen pekar kursplanen på religionens roll för kulturarvet i Sverige. Här finns en överlappning med historieämnet. Den här lärarboken kopplar innehållet i grundboken till kursplanen i Lgr 11 kapitel för kapitel. Du får konkreta tips och arbetsblad med såväl instuderingsuppgifter som reflektionsövningar. Till vart och ett av de större kapitlen finns exempelprov som prövar mot kunskapskraven, samt facit och bedömningsstöd att luta dig mot. Några didaktiska grundtankar i boken är att det måste bli tydligt för eleverna vad de ska lära sig, att begreppskunskaper är helt avgörande för att förstå sammanhang, att repetition och skapandet av egna representationer gynnar lärandet, att elever lär av varandra samt att nya kunskaper behöver kopplas till elevernas förförståelse. Dessa grundtankar är förankrade i aktuell forskning.

Magnus Koraen

3

Upptäck Religion Lärarhandledning inlaga_CS14.indd 3

6/28/17 11:04 AM


INNEHÅLL INNEHÅLL4 Hur är grundboken Upptäck Religion uppbyggd?....... 7 Upptäckarserien i SO för årskurs 4–6 – grundläromedel i samklang med Lgr 11!....................... 8 Upptäckarserien och kursplanerna.................................. 9 Kursplanen i religionskunskap Lgr 11........................... 10 Syfte.......................................................................................................10 Centralt innehåll åk 4–6...............................................................11 Kunskapskrav i religionskunskap årskurs 6.........................12

Ett kapitel i Upptäck Religion........................................... 14

1.

VAD ÄR RELIGION?

15

Resonera om kapitlets centrala ­frågor..................................24 Tips – pedagogiska resurser......................................................25

Avslut – så här kan ni avsluta����������������������������������������� 25 Kommentarer till grundboken����������������������������������������� 26 2.1 Planera arbetsområdet..........................................................32 2.2 Öva ord och begrepp 1.........................................................33 2.3 Öva ord och begrepp 2.........................................................34 2.4 Bön, välsignelse och symboler..........................................35 2.5 Den gyllene regeln..................................................................36 2.6 Påsk – rätta felen.....................................................................37 2.7 Jesus liv........................................................................................38 2.8 Religionsord: katoliker...........................................................39 2.9 Livsfrågor: Bröderna Lejonhjärta......................................40

Syftet med kapitlet�������������������������������������������������������������� 15

2.10 Kristendomen i Sverige: förr och nu............................41

Aktuellt centralt innehåll...............................................................15

2.11 Två källor om kristendomen.............................................42

Centrala ord och begrepp...........................................................15

2.12 Julevangeliet............................................................................43

Aktuella kunskapskrav....................................................................15

Så här kan ni arbeta���������������������������������������������������������� 16 Undersök elevernas förkunskaper...........................................16 Träna ord och begrepp.................................................................16 Resonera om kapitlets centrala f­rågor..................................16 Avsluta...................................................................................................16

Kommentarer till grundboken����������������������������������������� 17 1.1 Öva ord och begrepp.............................................................18 1.2 Två diskussionsfall: att utnyttja...........................................19 Niklas nya tv-spel.............................................................................19 Vad tycker du?...................................................................................19 Lisa bjuder på godis......................................................................19 Vad tycker du?...................................................................................19

2. KRISTENDOMEN

20

3. JUDENDOMEN

44

Syftet med kapitlet�������������������������������������������������������������� 44 Aktuellt centralt innehåll...............................................................44 Mål och syfte.....................................................................................44 Centrala ord och begrepp...........................................................45 De långsiktiga målen......................................................................45 Aktuella kunskapskrav....................................................................46

Uppstart – så här kan ni börja��������������������������������������� 48 Undersök elevernas förkunskaper...........................................48 Planera och tydliggör innehåll och lärandemål.................48 Introducera kapitlet.........................................................................48 Vad betyder begreppen?.............................................................48 Resonera om kapitlets centrala frågor..................................48 Tips – pedagogiska resurser......................................................49

Syftet med kapitlet�������������������������������������������������������������� 20

Avslut – så här kan ni avsluta����������������������������������������� 49

Aktuellt centralt innehåll...............................................................20

Kommentarer till grundboken����������������������������������������� 50

Mål och syfte.....................................................................................20

3.1 Planera arbetsområdet..........................................................57

Centrala ord och begrepp...........................................................21

3.2 Öva ord och begrepp.............................................................58

De långsiktiga målen......................................................................21

3.3 Att vara jude................................................................................59

Aktuella kunskapskrav....................................................................22

3.4 Skapelseberättelsen...............................................................60

Uppstart – så här kan ni börja��������������������������������������� 24

3.5 Berättelsen om Josef.............................................................61

Undersök elevernas förkunskaper...........................................24

3.6 Berättelsen om Mose.............................................................62

Planera och tydliggör innehåll och lärandemål.................24

3.7 Två diskussionsfall: att ljuga eller inte ljuga.................63

Introducera kapitlet.........................................................................24

3.8 Ortodoxa och liberala judar................................................65

Vad betyder begreppen?.............................................................24

3.9 Ett förbund med Gud.............................................................66

4

Upptäck Religion Lärarhandledning inlaga_CS14.indd 4

6/28/17 11:04 AM


4. ISLAM

67

Syftet med kapitlet�������������������������������������������������������������� 67 Aktuellt centralt innehåll...............................................................67 Mål och syfte.....................................................................................67 Centrala ord och begrepp...........................................................68 De långsiktiga målen......................................................................68 Aktuella kunskapskrav....................................................................69

Uppstart – så här kan ni börja��������������������������������������� 71

5.3 Vegetarisk mat........................................................................105 5.4 Karma.........................................................................................106 5.5 Kaster.........................................................................................107 5.6 Den hinduiska tron – sant eller falskt?.......................108 5.7 Det goda mot det onda – Stjärnornas krig...............109 5.8 Hinduiska gudar.....................................................................110

6. BUDDHISMEN

111

Undersök elevernas förkunskaper...........................................71

Syftet med kapitlet������������������������������������������������������������111

Planera och tydliggör innehåll och lärandemål.................71

Aktuellt centralt innehåll............................................................111

Introducera kapitlet.........................................................................71

Mål och syfte..................................................................................111

Vad betyder begreppen?.............................................................71

Centrala ord och begrepp........................................................112

Resonera om kapitlets centrala frågor..................................71

De långsiktiga målen...................................................................112

Tips – pedagogiska resurser......................................................72

Aktuella kunskapskrav.................................................................113

Avslut – så här kan ni avsluta����������������������������������������� 72

Uppstart – så här kan ni börja�������������������������������������115

Kommentarer till grundboken����������������������������������������� 73

Undersök elevernas förkunskaper........................................115

4.1 Planera arbetsområdet..........................................................80

Planera och tydliggör innehåll och lärandemål..............115

4.2 Öva ord och begrepp.............................................................81

Introducera kapitlet......................................................................115

4.3 Moskén.........................................................................................82

Vad betyder begreppen?..........................................................115

4.4 Källor: Skapelsen.....................................................................83

Resonera om kapitlets centrala ­frågor...............................116

4.5 Berättelsen om Abraham.....................................................85

Tips – pedagogiska resurser...................................................116

4.6 Islams fem pelare....................................................................86

Avslut – så här kan ni avsluta���������������������������������������116

4.7 Islams fem pelare – tankarna bakom.............................87

Kommentarer till grundboken���������������������������������������117

4.8 Etik: Zakat....................................................................................88

6.1 Planera arbetsområdet.......................................................121

4.9 Förebilder: Albus Dumbledore..........................................89

6.2 Öva ord och begrepp..........................................................122

4.10 Sant eller falskt.......................................................................91

6.3 Lycka och saker.....................................................................123 6.4 Buddhistiska högtider.........................................................124

5. HINDUISMEN

92

Syftet med kapitlet�������������������������������������������������������������� 92 Aktuellt centralt innehåll...............................................................92 Mål och syfte.....................................................................................92 Centrala ord och begrepp...........................................................93

6.5 Berättelsen om prins Vessantara..................................125 6.6 Den åttafaldiga vägen.........................................................126 6.7 Sant eller falskt......................................................................127

7. TEMA-UPPSLAGEN

128

De långsiktiga målen......................................................................93

Så här kan ni arbeta��������������������������������������������������������128

Aktuella kunskapskrav....................................................................94

Grundboken....................................................................................128

Uppstart – så här kan ni börja��������������������������������������� 96

Arbetsbladen..................................................................................128

Undersök elevernas förkunskaper...........................................96

7.1 Etik: vad tycker du?..............................................................129

Planera och tydliggör innehåll och lärandemål.................96

7.2 Etik: vad tycker du?..............................................................130

Introducera kapitlet.........................................................................96

7.3 Viktiga symboler och tecken 1.......................................131

Vad betyder begreppen?.............................................................96

7.4 Viktiga symboler och tecken 2.......................................132

Resonera om kapitlets centrala f­rågor..................................96

7.5 Vad händer efter döden?..................................................133

Tips – pedagogiska resurser......................................................97

7.6 Var finns världens religioner?..........................................134

Avslut – så här kan ni avsluta����������������������������������������� 97

7.7 Bröllop i olika religioner.....................................................135

Kommentarer till grundboken����������������������������������������� 98

7.8 Begravning i olika religioner............................................136

5.1 Planera arbetsområdet.......................................................103

7.9 Ceremonier – från barn till vuxen.................................137

5.2 Öva ord och begrepp..........................................................104

5

Upptäck Religion Lärarhandledning inlaga_CS14.indd 5

6/28/17 11:04 AM


8. V AD TRODDE MAN PÅ I SVERIGE FÖRR I TIDEN? 138 Syftet med kapitlet������������������������������������������������������������ 138 Aktuellt centralt innehåll............................................................138 Mål och syfte..................................................................................138 Centrala ord och begrepp........................................................138 De långsiktiga målen...................................................................138 Aktuella kunskapskrav.................................................................139

Så här kan ni arbeta�������������������������������������������������������� 140 Undersök elevernas förkunskaper........................................140 Resonera om kapitlets centrala frågor...............................140 Avsluta................................................................................................140

Kommentarer till grundboken��������������������������������������� 141 8.1 Begrepp, veckodagar och namn....................................142 8.2 Asagudarna..............................................................................143

9.

SAMERNAS RELIGION

144

Syftet med kapitlet������������������������������������������������������������ 144 Aktuellt centralt innehåll............................................................144 Mål och syfte..................................................................................144 Centrala ord och begrepp........................................................144 De långsiktiga målen...................................................................144 Aktuella kunskapskrav.................................................................145

Så här kan ni arbeta�������������������������������������������������������� 146 Undersök elevernas förkunskaper........................................146 Resonera om kapitlets centrala frågor...............................146 Avsluta................................................................................................146

Kommentarer till grundboken��������������������������������������� 147 9.1 Samernas religion.................................................................148

RELIGIONSKUNSKAPSPROV Kristendomen ����������������������������������������������������������������������������� 149 Judendomen ������������������������������������������������������������������������������� 152 Islam ������������������������������������������������������������������������������������������������ 156 Hinduismen ������������������������������������������������������������������������������������159 Buddhismen ����������������������������������������������������������������������������������163

FACIT OCH BEDÖMNINGSSTÖD Kristendomen �������������������������������������������������������������������������������166 Judendomen ���������������������������������������������������������������������������������167 Islam ��������������������������������������������������������������������������������������������������169 Hinduismen ������������������������������������������������������������������������������������170 Buddhismen ����������������������������������������������������������������������������������171

VÄRLDENS RELIGIONER - SAMMANFATTNING

172

6

Upptäck Religion Lärarhandledning inlaga_CS14.indd 6

6/28/17 11:04 AM


Hur är grundboken Upptäck Religion uppbyggd? Grundboken innehåller beskrivningar av de fem världsreligionerna: judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism. Utöver dessa religioner presenteras fornnordisk religion och samernas religion kortfattat.

6) Olika grupper inom religionen Olika grupperingar inom religionen presenteras också för att tydliggöra att man aldrig är helt överens, inte ens inom en religion. 7) Sammanfattning Varje avsnitt avslutas med en sammanfattning och lite extra fakta i några faktarutor. Tanken med dispositionen i grundboken är alltså att gå från det konkreta till det abstrakta och därmed underlätta för eleverna att förstå den religion som de studerar.

Inledningen

Kristendomen ligger först av två skäl

Grundboken börjar med att beskriva religion och religiösa uttryck i allmänhet. Här presenteras viktiga begrepp som är bra att behärska när man ska studera ämnet religion. Dessa sidor kan med fördel studeras som en introduktion till ämnet, men det går också bra att komma tillbaka till dessa sidor när man redan har börjat studera en speciell religion.

Den första av världsreligionerna som presenteras är kristendomen. Anledningen till det är att många elever i klassen, såväl kristna som icke kristna, har viss förförståelse för denna religion, vilket underlättar arbetet. Många lärare väljer också att börja religionsarbetet med kristendomen. Upplägget har alltså såväl pedagogisk som pragmatisk grund. Religionerna presenteras sedan i följande ordning: judendom, islam, hinduism och buddhism. (Det går naturligtvis alldeles utmärkt att börja med någon av de andra världsreligionerna om du finner det mer lämpligt.)

Varje kapitel i grundboken motsvaras av en världsreligion

En viktig strävan i arbetet med Upptäck Religion har varit att beskriva världsreligionerna enligt samma struktur. Därför ser upplägget likadant ut i varje kapitel. Det här underlättar när eleverna ska jämföra olika aspekter av olika religioner, t.ex. det religiösa rummet, hur det är att leva som troende, religiösa berättelser och olika grupper inom varje religion. Så här ser ett kapitel ut:

1) Det religiösa rummet Varje religion inleds med en presentation av det religiösa rummet. Eleven får se exempel på hur religiösa byggnader kan se ut, olika karaktäristiska symboler och andra kännetecken samt information om vad de representerar. 2) Hemma hos en troende familj Kommande uppslag presenterar hur det kan se ut hemma hos en troende familj som bekänner sig till religionen. Tanken med detta upplägg är att ge eleven en konkret infallsvinkel till varje religion. 3) Religiösa berättelser Efter dessa inledande uppslag så följer några sidor som presenterar viktiga religiösa berättelser inom religionen. Genom att läsa dessa berättelser så kan man närma sig de centrala tankarna inom religionen. 4) Ceremonier och högtider Därpå presenteras högtider och ceremonier. 5) Beskrivning av tron Här presenteras huvudtankarna i religionen.

Upptäck Religion Lärarhandledning inlaga_CS14.indd 7

Temauppslag

Utöver en presentation av de olika religionerna finns också några temauppslag som behandlar hur religionerna förklarar döden, viktiga symboler, en översikt över de olika religionernas utbredning osv. Ett par temauppslag behandlar också etiska frågeställningar inom religionerna. Vad tycker du?

På många sidor finns det en uppmaning till eleverna att fundera över någon speciell fråga, ofta av etisk karaktär, som knyter an till det område eller den berättelse de nyligen har läst. De får själva fundera över hur de ställer sig till olika etiska frågeställningar. Förhoppningen är att eleverna därmed får lättare att relatera och förstå religionens förklaringar till etiska frågor. Fler övningar med etiska modeller hittar du i arbetsboken. Ordförklaringar

Längst ner på många av sidorna i grundboken finns förklaringar till ord och begrepp som förekommer i texterna. Dessutom finns en ordlista med viktiga begrepp och förklaringar längst bak i grundboken.

6/28/17 11:04 AM


Upptäckarserien i SO för årskurs 4–6 – grundläromedel i samklang med Lgr 11! Upptäckarserien tillvaratar aktuell forskning och är alltid utvecklad med gedigen lärarerfarenhet om vad som fungerar i klassrummet! Upptäckarserien kännetecknas främst av sitt fina bildmaterial. Böckerna har ett väl anpassat språk, lite mindre textmängd och praktiska ordoch begreppslistor nedtill på uppslagen. För varje ämne finns en grundbok med tillhörande arbetsbok och lärarhandledning. Grundboken finns även som Onlinebok. Dessutom finns kostnadsfria extramaterial att ladda ner från vår hemsida liber.se. Där hittar du också webbappar till varje grundbok, där eleverna kan träna begrepp, använda andra språkutvecklande övningar och studera begrepp översatta till arabiska. Upptäck Samhälle

– lyfter elevperspektivet på samhällsfrågor Upptäck Samhälle utgår från de fem samhällsstrukturerna i kursplanen: Information och kommunikation, Individer och samhälle, Samhällsresurser och fördelning, Beslutsfattande och politiska idéer, Rättigheter och rättsskipning. Utgångspunkten är att ta upp samhällsfrågor som känns angelägna för eleverna. Där eleverna får möjligheter att utveckla sina förmågor sammanfattade av The Big 5. Upptäck Geografi

– ger utrymme för geografiska analyser och diskussioner Upptäck Sverige

Upptäck Sverige hjälper eleverna att utveckla sin förmåga att utforska och analysera samspelet mellan människa, samhälle och natur i olika delar av Sverige. Boken tar upp naturens egna processer och hur människans verksamhet formar och förändrar livsmiljöer.

Upptäck Europa med Norden

Hello Europé! Så börjar Upptäck Europa där fem regioner beskrivs ingående. Kapitlet om Norden har stort utrymme och boken ger eleven verktyg att jämföra, se samband och upptäcka likheter och skillnader mellan regioner och länders natur- och kulturgeografi i Europa. Upptäck Jordens Resurser

Vissa frågeställningar passar bäst att ta upp i ett globalt perspektiv. Upptäck Jordens resurser handlar om jordens naturresurser och visar på olika handlingsalternativ för en hållbar framtid. Boken innehåller dessutom ett avsnitt om jordens inre och yttre krafter samt ett kapitel som repeterar kartkunskap. Upptäck Religion

– om hur människor lever med sin tro i vardagen I Upptäck Religion är det lätt att jämföra och se likheter och skillnader mellan världsreligionerna. Upptäck Religion har aktuella fakta om hur människor lever med sin tro i vardagen. Den här boken tar hänsyn till elevernas olika bakgrund eftersom alla världsreligioner (kristendom, judendom, islam, hinduism och buddhism) har samma upplägg och omfång. Även de samiska och fornskandinaviska religionerna tas upp.

8

Upptäck Religion Lärarhandledning inlaga_CS14.indd 8

6/28/17 11:04 AM


Upptäck Historia

– utvecklar elevernas historiemedvetande Upptäck Historia tar upp det centrala innehållet i kursplanen, från forntiden till år 1866. Grundboken beskriver hur samhällen och kulturer förändras över tid. Som en tydlig röd tråd genom tidsperioderna löper utvecklingslinjerna migration, kulturmöten, politik och levnadsvillkor för kvinnor, män och barn. Eleverna tränas i att reflektera över orsaker till och konsekvenser av förändringar, resonera kring samband, se likheter och skillnader i och mellan tidsperioder. När eleverna har arbetat med Upptäck Historia ska de ha ökat sitt historiemedvetande. De ska förstå hur historia skapas och används, att det inte finns en given bild av historien utan att olika grupper i olika tider gör olika tolkningar vad som har skett är centralt.

Upptäckarserien och kursplanerna Självklart utgår Upptäckarseriens grundböcker, arbetsböcker och lärarböcker från kursplanerna i Lgr 11. Detta betyder inte att det har varit möjligt att täcka av allt, men en stor majoritet av kursplanernas syftestext, centrala innehåll och kunskapskrav återfinns i respektive ämnesböcker. Det viktigaste för dig som lärare, är att veta att övningarna, om än på olika sätt, bidrar till att utveckla de viktigaste förmågorna. Ett användbart verktyg i arbetet med förmågorna är till exempel övningar i den här Lärarboken och i Arbetsboken. De nationella ämnesproven

From 2013 förekommer det nationella ämnesprov i SO i årskurserna 6 och 9. I årskurs 6 är proven numera frivilliga. I detta material ges förslag på liknade provuppgifter som förekommer i Skolverkets exempel. Fördelen med våra provförslag är att de kan användas redan i årskurs 4 och då i formativt syfte, dvs. för att upptäcka brister och styrkor både i elevers kunskaper och i den egna undervisningen. Får eleverna möjligheten att genomföra dessa nationella prov-lika uppgifter kan det minska stressen inför de riktiga proven som kommer i slutet av årskurs 6. Eleverna ges även chansen att ”knäcka provkoden” dvs. de kommer att förstå vilka typer av provuppgifter som de förväntas möta. I den här Lärarboken finns religionsprov med bedömningsstöd till varje kapitel i grundboken Upptäck Religion. Se sidan 149.

Kartlägg och bedöm med Tummen Upp! SO

– elevövningar kopplade direkt till kunskapskraven i Lgr 11 Med Tummen upp! kartläggning och bedömning synliggörs vad eleverna kan och vad de behöver träna mer på utifrån kunskapskraven i Lgr 11. Resultatet av arbetet med Tummen upp! är ett bra underlag till utvecklingssamtal, elevens IUP och del i betygssättning.

9

Upptäck Religion Lärarhandledning inlaga_CS14.indd 9

6/28/17 11:04 AM


Kursplanen i religionskunskap Lgr 11 Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Syfte Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation. Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att kunna tolka kulturella uttryck med anknytning till religiösa traditioner. Eleverna ska också ges möjligheter att utveckla kunskap om hur man kritiskt granskar källor och samhällsfrågor med koppling till religioner och andra livsåskådningar.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur olika religioner och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet och relationer. Eleverna ska vidare ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur människors värderingar hänger samman med religioner och andra livsåskådningar. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar beredskap att handla ansvarsfullt i förhållande till sig själva och sin omgivning. Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa, • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället, • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet, • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva.

10

Upptäck Religion Lärarhandledning inlaga_CS14.indd 10

6/28/17 11:04 AM


Centralt innehåll åk 4–6

Identitet och livsfrågor

Religioner och andra livsåskådningar

• Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.

• Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen • och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

• Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.

• Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

• Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

• Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.

• Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.

• Begreppen religion och livsåskådning.

• Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.

Religion och samhälle

• Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.

Etik

• Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

• Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

11

Upptäck Religion Lärarhandledning inlaga_CS14.indd 11

6/28/17 11:04 AM


Upptäck Religion Lärarhandledning inlaga_CS14.indd 12

6/28/17 11:04 AM

Eleven kan resonera om hur man bör agera i tänkta skolsituationer, värdera handlingar utifrån en kristen etik och använda begrepp som ”förlåtelse”, ”barmhärtighet” och ”medlidande”.

Eleven kan resonera om tillförlitligheten hos olika utsagor om kristna och kristendomen och jämföra dem sinsemellan.

Eleven kan föra /…/ resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner /…/ och använder några etiska begrepp på ett /…/ fungerande sätt.

Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett /…/ fungerande sätt samt för /…/ resonemang om informationens och källornas användbarhet.

• resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller,

• söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Eleven kan använda några grundläggande begrepp som ”högtid”, ”helig” och ”tro”, vilka behövs för att kunna ta till sig information om religioner och livsåskådningar.

Eleven kan resonera om vad som är meningen med livet enligt kristendomen. Eller om vad det kan innebära att leva som kristen.

Eleven kan också föra /…/ resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som /…/.

• reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

• analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Eleven kan beskriva hur t.ex. Lucia, jul och påsk firas i Sverige idag och resonera om vilka traditioner som är gamla respektive nya. Eleven kan resonera om hur kristendomen märktes i och skolan förr i tiden eller om hur synen på helgen har förändrats.

Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Eleven kan resonera om innebörden av dopet, konfirmationen eller bröllopet. Eller om varför man äter bröd och dricker vin vid nattvarden.

Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.

Kristendomen Eleven kan resonera om varför en kyrka ser ut som den gör invändigt och utvändigt, varför kristna firar jul och påsk eller vad det innebär att älska sina fiender och vända andra kinden till.

Vad är religion?

Eleven har /…/ kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra /…/ resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.

Kunskapskrav

Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra /…/ jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.

• analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar  och bruk inom dessa,

Förmågor att utveckla

Kunskapskrav i religionskunskap årskurs 6 NAMN:

Eleven kan läsa en bibeltext och resonera om hur texten kan tolkas utifrån en judisk eller kristen utgångspunkt.

Eleven kan resonera om hur man bör agera i tänkta skolsituationer, värdera handlingar utifrån en judisk etik och använda begrepp som ”en bra människa” och ”försonas”.

Eleven kan resonera om vad som är meningen med livet enligt judendomen. Eller om ortodoxa respektive liberala judars syn på manligt och kvinnligt.

Eleven kan resonera om innebörden av bar/bat mitzva eller om varför man äter osyrat bröd vid påsk.

Eleven kan resonera om varför en synagoga ser ut som den gör invändigt och utvändigt, varför judar inte äter viss mat och hur de firar olika högtider. Eleven kan jämföra judiska och kristna symboler, traditioner och högtider.

Judendomen

Eleven kan använda källor för att värdera om informationen i ett påstående är sant eller falskt.

Eleven kan resonera om hur man utifrån en muslimsk etik bör agera mot människor som har det sämre än man själv och använda begrepp som ”förebild”, ”solidaritet” och ”välgörande ändamål”.

Eleven kan resonera om vad hur man ska leva som muslim för att vara en god människa. Eller om islams syn på manligt och kvinnligt.

Eleven kan resonera om varför islam inte tillåter bilder av människor. Eller om varför man ber vänd mot Mecka.

Eleven kan resonera om varför en moské ser ut som den gör invändigt och utvändigt och jämföra med en kyrka och en synagoga. Eleven kan resonera om islams fem pelare, om fasta eller halal-regler och jämföra med judiska och kristna traditioner.

Islam


Upptäck Religion Lärarhandledning inlaga_CS14.indd 13

6/28/17 11:04 AM

Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra /…/ jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.

Eleven kan också föra /…/ resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som /…/.

Eleven kan föra /…/ resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner /…/ och använder några etiska begrepp på ett /…/ fungerande sätt.

Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett /…/ fungerande sätt samt för /…/ resonemang om informationens och källornas användbarhet.

• analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

• reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

• resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller,

• söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Eleven kan söka information om olika hinduiska gudar och resonera om relevansen och tillförlitligheten hos olika källor.

Eleven kan resonera om hur man utifrån en hinduisk etik bör agera mot människor och djur och använda begrepp som ”karma” och ”goda och onda handlingar”.

Eleven kan resonera om hur man ska leva som hindu för att vara en god människa. Eller om kastsystemet och skillnader i synen på manligt och kvinnligt.

Eleven kan resonera om varför många hinduer är vegetarianer. Eller om varför man tänder ljus under diwali.

Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.

Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Eleven kan resonera om hur hinduer offrar, tänder rökelse och mediterar och jämföra med hur människor i andra religioner uttrycker sin tro. Eleven kan jämföra hinduiska tempel med kyrkor, synagogor och moskéer.

Eleven har /…/ kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra /…/ resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.

• analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

Hinduismen

Kunskapskrav

Förmågor att utveckla

Kunskapskrav i religionskunskap årskurs 6 NAMN:

Eleven kan värdera påståenden genom att söka efter och redovisa information som belägger eller vederlägger det som påstås.

Eleven kan resonera om hur man utifrån en buddhistisk etik bör agera mot människor och djur och använda begrepp som ”karma”, ”osjälviskhet” och ”medelvägen”.

Eleven kan resonera om hur man ska leva som buddhist för att vara en god människa. Eller om varför buddhistiska munkar och nunnor väljer att leva avskilt från världen.

Eleven kan resonera om varför buddhister vattnar fikonträd. Eller om varför buddhister använder blommor som symboler.

Eleven kan resonera om hur buddhister offrar, tänder rökelse och mediterar och jämföra med hur människor i andra religioner uttrycker sin tro. Eleven kan jämföra buddhistiska tempel och altare med hinduiska motsvarigheter.

Buddhismen

Eleven kan resonera om hur man såg på livet och döden inom asatron.

Eleven kan resonera om vad som kännetecknade de gamla nordiska gudarna eller om vad det innebar att blota. De kan också resonera om ursprunget till ortnamn med koppling till den gamla nordiska tron.

Vad trodde man på i Sverige förr i tiden?

Eleven kan resonera om hur samerna såg på döden och vad det innebär att vara same idag.

Eleven kan resonera om platser för samiska offerritualer eller om vad en nåjd var och vad han gjorde.

Samernas religion


Ett kapitel i Upptäck Religion De flesta av kapitlen i grundboken Upptäck Religion kan betraktas som egna kunskapsområden. Ett undantag är det korta inledningskapitlet som syftar till att etablera begrepp och ger lite förförståelse som hjälper eleven att närma sig ämnet. Ett andra undantag är kapitlet som knyter an till tema-uppslagen och dessutom innehåller några arbetsblad som jämför olika religioner. I den här Lärarboken presenterar vi hur varje kapitel relaterar till kursplanens långsiktiga mål, centrala innehåll och kunskapskrav. Till varje kapitel hittar du: • Aktuellt centralt innehåll – Varje arbetsområde inleds med att tydligt klargöra vad kapitlet innehåller och vilka kunskapsområden i Lgr 11 som tas upp i kapitlet. • Centrala frågor – Målen för kapitlet sammanfattas i ett antal frågor. Efter avslutat kapitel ska eleverna kunna besvara frågorna. Tips! Skriv upp arbetsområdets mål någonstans i klassrummet där alla kan se det. • Centrala ord och begrepp – Lista med ord och begrepp och ett kopieringsunderlag för att öva begreppsförståelse finns till varje kapitel. • Aktuella kunskapskrav – Till varje kapitel finns det möjlighet att koppla flera kunskapskrav. (För en översikt se matrisen Kunskapskrav i religionskunskap åk 6 på s. 12–13)

• De långsiktiga målen i religionskunskap – Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmågorna i de långsiktiga målen genom hela grundskolan. I Upptäck Religion får eleverna öva på samtliga förmågor. • Förslag på Fundera-frågor – för att få eleverna aktiva och skapa utrymme för diskussion, egna tankar och idéer. Frågorna tar ofta upp fenomen inom religionerna som kan upplevas som främmande eller kontroversiella och fördjupar förståelsen för dessa. • Uppstart – så här kan ni börja – Här får du tips och idéer inför varje arbetsområde. Hur du kan introducera och variera arbetssätt. Hur du kan planera och tydliggöra innehåll och lärandemål. • Avslut – så här kan ni avsluta – Lärarboken erbjuder förslag på hur du kan sammanfatta, redovisa och utvärdera varje arbetsområde. • Kommentarer till grundboken – Tips på hur du kan låta eleverna studera, jämföra, analysera och diskutera sidorna i grundboken. • Arbetsblad – Ta hjälp av kapitlets kopieringsunderlag för att planera arbetsområdet, öva begreppshantering, sammanfatta och utvärdera. Till varje kapitel finns förslag på frågor till skriftliga individuella prov samt bedömningsstöd.

14

Upptäck Religion Lärarhandledning inlaga_CS14.indd 14

6/28/17 11:04 AM


1. Vad är religion? Syftet med kapitlet Aktuellt centralt innehåll Det korta inledningskapitlet etablerar några viktiga begrepp som eleverna behöver ha med sig som analysverktyg vid studiet av de enskilda religionerna. Mål och syfte

Målen och syftet med kapitlet Vad är religion? är att eleverna ska kunna besvara följande frågor: • Vad är en religion? • Vad är en livsåskådning?

Centrala ord och begrepp Dessa ord och begrepp återfinns i kursplanen i religionskunskap och i kapitlet Vad är religion? • tro

• tradition

• troende

• högtid

• Gud

• helig

• gudar

• helig bok

• religion

• gudstjänst

• religiös

• ceremoni

• livsåskådning

Aktuella kunskapskrav I kapitlet Vad är religion? finns få direkta kopplingar till kunskapskraven eftersom det här är ett inledningskapitel som främst syftar till att etablera begrepp.

15

Upptäck Religion Lärarhandledning inlaga_CS14.indd 15

6/28/17 11:04 AM


Så här kan ni arbeta Undersök elevernas förkunskaper Ett bra sätt att börja är att diskutera ordet tro. Skriv det på tavlan och fråga vad eleverna tänker på när de hör ordet. Nästa steg i arbetet kan vara att diskutera vad det kan innebära att vara religiös. Vad innebär det att tillhöra en religion? En av religionens funktioner är att den hjälper människor att få svar på de stora frågorna: t.ex. vad meningen med livet är, vem som skapade världen och människan, vad som händer efter döden osv. Skriv upp någon eller några av dessa frågor på tavlan och låt eleverna fundera över vad de finns för olika sätt man kan tro om de stora frågorna. Vad har eleverna själva för tankar? Låt dem rita och berätta och eventuellt presentera för klassen om de själva vill.

Träna ord och begrepp Dela ut kopieringsunderlaget 1.1 Öva ord och begrepp på sidan 18. En del av begreppen är säkert bekanta för många av eleverna, men se till att ändå gå igenom dem. Det här är viktiga begrepp som återkommer flera gånger i boken, så om en elev inte lär sig begreppen nu kommer det att orsaka svårigheter längre fram. Ni behöver inte fylla i arbetsbladen i det här skedet, de räcker att ni diskuterar begreppen för att göra eleverna bekanta med dem. Efter att ni har arbetat med kapitlet återvänder ni till arbetsbladet. Då kan eleverna lättare fylla på med relevanta förklaringar.

Resonera om kapitlets centrala ­frågor Diskutera utifrån elevernas förförståelse. • Vad är en religion? Hur märks en religion i ett samhälle? Syns den på byggnader, på människor och på saker som människor gör? Hur blir man påverkad av sin familj och sin omgivning? Väljer man själv om man vill vara religiös eller inte? Svaren här kan såklart se olika ut i olika länder och i olika familjer. Vilka religioner finns i Sverige och i världen? • Vad är en livsåskådning? Vad finns det för andra idéer som säger något om livet och hur vi bör leva? Ta upp några konkreta exempel. Vad innebär det om är man är t.ex. ateist eller vegan? Kan man ha flera olika livs­ åskådningar samtidigt?

Avsluta • Använd kopieringsunderlaget 1.1 Öva ord och begrepp. Låt eleverna upptäcka att de kan förklara fler ord och begrepp nu jämfört med tidigare. • Resonera om kapitlets innehåll. Vad tycker eleverna att de har lärt sig? Vad är de mest nyfikna på att få lära sig om olika religioner och livsåskådningar?

16

Upptäck Religion Lärarhandledning inlaga_CS14.indd 16

6/28/17 11:04 AM


ISBN 978-91-47-12304-9 © 2017 Magnus Koraen, Daniel Sandin Redaktion: Malin Wedsberg, Charlotte Eriksson Grafisk form: Kari Wahlström Omslag: Kari Wahlström, Sara Ånestrand Produktion: Eva Runeberg Påhlman Illustrationer: Anders Westerberg, Johnny Dyrander

Fotoförteckning: Samuel Lindskog/Örebro Länsmuseum 41 (1) Roland Magnusson/Shutterstock 41 (2) Martin Luther, porträtt Lucas Cranach den äldre (1528) 41 (3) Murray Close/Zuma Press/TT 89 Christi´s Images LTD/TT 109

Andra upplagan 1 Repro: Integra Software Services Tryck: Esser Print Solution GmbH, Tyskland 2017

Liber AB, 11398 Stockholm Tfn 08-690 90 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08 690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och ­elevers rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovlig framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuscopyright.se. Undantag Kopiering är tillåten av de sidor som är markerade med Kopiering tillåten. Kopiering får dock endast ske till eleverna på den egna skolan, och kopiorna får inte på något sätt spridas utanför den egna skolans verksamhet.

Upptäck Religion Lärarhandledning inlaga_CS14.indd 2

6/28/17 11:04 AM


– böcker i SO för årskurs 4–6 Lärarboken innehåller lektionsförslag till varje kapitel i grundboken Upptäck Religion. Till varje kapitel finns förslag på: • mål och syfte – kapitlets centrala ”stora” frågor • aktuella kunskapskrav och förmågor i de långsiktliga målen • centrala begrepp • bedömning av elevernas kunskaper och förmågor • hur man kan starta upp ett arbetsområde • hur man kan avsluta ett arbetsområde • kommentarer till grundboken Upptäck Religion • analys-, begrepps- och språkutvecklande övningar samt religionskunskapsprov med bedömningsstöd samlade som kopieringsunderlag.

Den här Lärarboken hör till grundläromedlet Upptäck Religion. I läromedlet ingår även grundbok och två arbetsböcker.

Upptäckarserien finns även i ämnena geografi, samhällskunskap, historia samt biologi. Se liber.se

Best.nr 47-12304-9 Tryck.nr 47-12304-9

Upptack_Religion_LH_orig.indd 2

26/05/17 3:04 PM

Profile for Smakprov Media AB

9789147123049  

9789147123049  

Profile for smakprov