Page 1

Vilken färg har den nittonde pärlan i Marcus halsband, hur många skålar med slemsoppa kan Melany servera på Blåkulla och hur gamla är de olika familjemedlemmarna i familjen Snyggåker? KLURIS A utmanar eleverna till att använda sig av matematiken aktivt, tillsammans och på olika sätt. Med hjälp av öppna och slutna problemlösningsuppgifter lär de sig att resonera och förstå att det kan finnas många olika vägar fram till svaret på uppgifterna. KLURIS är en uppgiftsbank där eleverna får träna olika räknesätt och ämnesområden, oavsett vilket kapitel de arbetar med i sin ordinarie mattebok. Samarbetet och samtalen som uppstår ger läraren inblick i hur den enskilda eleven och klassen tänker och vilka strategier de använder. Eleverna lär av och med varandra. Problemlösningsstrategierna lockar dem att ta tag i nya utmaningar och vidga sin matematiska kompetens och förmåga till resonemang.

KLURIS A 192 Problemlösningsuppgifter Laila Iren Jakobsen

KLURIS A är ett kopieringsunderlag med 192 kluriga, färgglada och ibland lite knasiga uppgifter. Boken kan användas från årskurs 2 – 3 och uppåt. Till KLURIS A hör KLURIS RÄKNEHÄFTE där eleverna kan samla sina Klurisar. (978-91-7823-004-4)

ISBN: 978-91-7823-000-6

O_KlurisA.indd 1-2

2018-06-04 10:00


KLURIS 192 Problemlรถsningsuppgifter

A

Laila Iren Jakobsen

I_Kluris_A.indd 1

2018-06-04 09:54


Hej!

OV

***

Jag har undervisat på lågstadiet i många år, och det är min erfarenhet att om man sätter av tid till att låta eleverna diskutera, fundera, argumentera och förstå det de håller på med i matematiken så ger det ökad inlärning och förhöjd matematisk kompetens. För mig och mina elever är det just diskussionerna och våra delade funderingar som har gett mest motivation och bäst inlärningsresultat. När jag observerar att elevernas motivation ökar när de upptäcker att det finns olika sätt att komma fram till ett svar får jag som lärare möjlighet att utforska både deras och min egen matematiska kompetens.

AK PR

Inlärningen sker i gemenskap och eleverna lär av varandra när de ges möjlighet att visa och argumentera kring hur de har tänkt, och det är orsaken till att jag nu vill dela med mig av mitt sätt att arbeta.

SM

Kluris A är en uppgiftsbank som ger rum för diskussion och funderingar kring matematikämnet. Den utgår från färdigheter och förmågor motsvarande årskurs 2–3 och uppåt. I motsats till den traditionella matematikundervisningen låter den eleverna jobba med olika räknesätt samtidigt och tränar elevernas förmåga att lösa såväl öppna som slutna uppgifter. Lycka till!

***

Laila Iren Jakobsen Författare

3

I_Kluris_A.indd 3

2018-06-04 09:54


Lärarhandledning

OV

***

Målet med Kluris A är att eleverna ska få uppleva matematik som spännande och utmanande. Vi lever idag i en värld fylld av siffror, statistik och teknologi, och vi möts ständigt av situationer som kräver matematisk kompetens. Det är viktigt att eleverna tidigt ges möjlighet att engageras av matematikämnet med hjälp av uppgifter och problemställningar som är fantasifulla och vardagsnära på en och samma gång.

AK PR

Under ett arbetspass i Kluris A är det viktigt att du utgår från din kunskap om dina elever och deras förmågor – ni ska arbeta tillsammans.

SM

1) Inled arbetspasset med att presentera uppgiften för eleverna på ett så engagerande sätt som möjligt. Ni ska lösa en Kluris tillsammans! Om eleverna är engagerade blir de mer motiverade även om uppgiften inledningsvis känns utmanande. Det är viktigt att du presenterar uppgiften så tydligt som möjligt och att du ser till att eleverna verkligen har förstått den innan de kastar sig över den. Hänvisa till matematiska begrepp och förklara under tiden ord som eleverna kanske inte förstår. Att använda det matematiska språket är viktigt för modellinlärning kring hur man ”pratar matematik”, och eleverna ska ju också senare kunna argumentera för sina lösningar med rätt ord inför klasskamraterna.

***

2) I samtliga uppgifter ska eleverna samarbeta i par eller grupp. Se till att du finns i närheten när de löser uppgifterna. Låt dem diskutera och presentera olika förslag till problemlösningar; lyssna och be dem förklara innan ni går igenom uppgiften i storgrupp/helklass. Om eleverna kör fast ber du dem läsa uppgiften på nytt, gärna tillsammans med dig. Ta reda på om de måste börja om från början eller om de behöver mer vägledning för att komma igång.

4

I_Kluris_A.indd 4

2018-06-04 09:54


OV

***

3) Lärarens förmåga att handleda, modellera och sätta igång processerna är mycket viktig i Kluris A. Du som lärare har stor möjlighet att göra anpassningar utifrån olika elevers förutsättningar. Om eleverna kör fast hjälper du dem vidare med frågor: ”Hur tänkte ni här?”, ”Vad tror ni uppgiften egentligen frågar efter?” eller ”Kan ni visa mig hur ni tänkte när ni kom fram till just det svaret?” Elever som har lätt att lösa problemen kan i de slutna uppgifterna få utmaningar med ökad svårighetsgrad, medan du i de öppna kan ställa mer komplexa frågor och lägga till ytterligare problemställningar. Du kan förstås också be eleverna presentera lösningar med hjälp av andra räknesätt eller strategier, och vill du lägga till ytterligare utmaning kan du ställa frågor som ”Vad händer om vi ändrar …?”, ”Vad händer om vi inte vet …?” eller ”På vilket sätt kan ni ändra uppgiften till att passa en given siffra/ett givet tal?”

SM

AK PR

4) När ni är klara med en uppgift är det viktigt att lägga ordentligt med tid på att sammanfatta arbetet i ett matematiskt undervisningssamtal. Elevernas arbete och det de gjort under processens gång ska vara i fokus. Av de strategier som du har sett att eleverna har använt sig av väljer du några som du tycker bör delas med hela klassen. Låt gärna de par/grupper som har använt de enklaste strategierna presentera först, och fortsätt med dem som har nyttjat mer avancerade. Precis som i all matematikundervisning ska Klurisarna locka eleverna till att ”samtala matematiskt”, och det är elevernas röster som ska höras mest. Avsluta med att förklara och berätta om likheter och skillnader mellan de strategier och lösningsförslag som presenterats. Eleverna bör sedan få tid att öva utifrån uppgifterna och, inte minst, få hjälp med komma till insikt om att det faktiskt kan vara lika viktigt att göra fel som att direkt komma fram till det rätta svaret.

***

I uppgifterna i Kluris A är det meningen att eleverna själva ska upptäcka strategier, lära av varandra och inse att några strategier kanske gör det enklare att komma fram till en lösning. När eleverna själva utvecklar sina strategier i en inlärningsgemenskap blir det lättare för dem att hämta upp samma strategier när de har behov av dem längre fram.

5

I_Kluris_A.indd 5

2018-06-04 09:54


AK PR

OV

***

Problemlösning i praktiken

2 Gör upp en plan för hur du ska gå tillväga.

***

SM

1 Se till att du har förstått problemet.

3 Genomför din plan.

4 Blicka tillbaka. Vad kan eller måste du tänka på nästa gång?

6

I_Kluris_A.indd 6

2018-06-04 09:54


Kontrollstation 2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

21

22

23

24

25

31

32

33

34

35

41

42

43

44

45

51

52

53

54

55

61

62

63

64

65

71

72

73

74

81

82

83

91

92

93

10

17

18

19

20

26

27

28

29

30

36

37

38

39

40

OV

1

***

Här kan du få översikt över vilka uppgifter din klass eller grupp har arbetat med i Kluris A.

47

48

49

50

56

57

58

59

60

66

67

68

69

70

75

76

77

78

79

80

84

85

86

87

88

89

90

94

95

96

97

98

99

100

AK PR

46

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 112

113

114

115

116

117

118

119 120

121

122 123 124 125 126 127 128 129 130

131

132 133 134 135 136 137 138 139 140

141

142 143 144 145 146 147 148 149 150

151

152 153 154 155 156 157 158 159 160

***

SM

111

161

162 163 164 165 166 167 168 169 170

171

172

181

182 183 184 185 186 187 188 189 190

191

192

173 174 175 176 177 178 179 180 Namn:

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

I_Kluris_A.indd 7

7

2018-06-04 09:54


***

OV

KLURIS

AK PR

Räknehäfte

Att samla sina Klurisar

***

SM

Eleverna behöver olinjerade eller rutade anteckningshäfte för arbetet med uppgifterna i Kluris A. I häftet samlar och redovisar eleverna sitt arbete, sina strategier och sina förslag till lösningar och det blir lättare för läraren, eleven och vårdnadshavarna att få överblick över elevens utveckling när det handlar om att argumentera, presentera och resonera kring ämnet matematik. Ett tips är att använda häftet Kluris Räknehäfte (ISBN 978-91-7823-004-4).

8

I_Kluris_A.indd 8

2018-06-04 09:54


1

***

Snille Snigel smaskar i sig löv på ängen. På fyra dagar har han ätit 17 saftiga och härliga löv.

AK PR

Namn:

OV

Hur många löv kan Snille Snigel ha ätit under var och en av de fyra dagarna?

2

Eriks klass ska rösta om vilken idrottsaktivitet de helst vill göra. Sex elever röstar på fotboll. Hälften så många vill spela handboll. Lika många av dem som röstar på fotboll och handboll vill helst spela basket och röstar för det. Fyra elever kan inte bestämma sig och vill inte rösta alls.

Lovisa och Herman har fått i uppgift att dela ut en slickepinne till vart och ett av barnen som kommer till Regnbågskonserten. Slickepinnarna har olika färger och delas ut i en bestämd ordningsföljd. Vilken färg har slickepinne nummer 9, 13, 24 och 35?

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

I_Kluris_A.indd 9

Namn:

3

Namn:

***

SM

Hur många elever går i Eriks klass?

9

2018-06-04 09:54


4

4

***

3 2

Rita in på rätt ställe i rutnätet: En blå cirkel i B3. Ett moln i C1. En liten mus i A2. En blomma i E4.

1 B

C

D

E

F

AK PR

OV

A

Namn:

Finn referenser till föremålen. Stjärnan hittar man i ________ Clownen hittar man i ________ Hjärtat hittar man i ________ Ringen hittar man i ________

5

5

Lurviga larven gillar att hänga med. Just nu spionerar han på eleverna som äter sin matsäck under trädet han sitter i. Långt där nere kan han se 24 stövlar och en grupp ungar som gillar att ha uteaktivitet. Hur många elever äter sin matsäck under Lurviga larvens träd?

10

I_Kluris_A.indd 10

6

Namn:

***

SM

Hur många elever kan det finnas i de två andra grupperna?

Namn:

Monikas lärare är inte så där jättebra på att räkna. Nu försöker hon dela upp sina 24 elever i fyra lika stora grupper, men det slutar med att det finns tre i den ena och sju i den andra.

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

2018-06-04 09:54


AK PR

OV

Hur många lejon går Lisa förbi innan hon hittar sin mamma?

Namn:

Lisa Lejon har lätt för att gå vilse. Nu har hon tappat bort sin mamma ute på savannen. Medan hon letar har hon råkat gå förbi 48 lejonben innan hon till sist hittar sin mamma igen.

***

7

8

SM

Hur många chokladkex kan Reidar ha ätit under var och en av de sju dagarna?

Namn:

Reidar tycker jättemycket om chokladkex. Hans mamma blir helt förtvivlad när hon upptäcker att han under en vecka ätit upp alla de 38 chokladkexen som hon gömt längst in i skafferiet.

9

***

Linda ska iväg på pyjamasparty. I sin lilla väska har hon packat ner dockor, bilar, spelkulor och gosenallen. Tillsammans har hon med sig 35 saker i väskan.

Namn:

Hur många av varje sort kan Linda ha packat ner?

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

I_Kluris_A.indd 11

11

2018-06-04 09:55


10

***

Ivan plockar röda, gröna och orange löv från marken. Tillsammans bär han hem 38 löv som han tänker pressa och spara.

AK PR

Namn:

OV

Hur många löv kan Ivan ha plockat av var och en av de tre färgerna?

11

***

SM

Hur mycket får Kalle tillbaka i växel när han betalat sina glassar?

Namn:

Kalle är jätteduktig på fotboll. Sportbutiken har just fått in ett parti fotbollsglass. Glassarna kostar åtta kronor styck. Kalle köper sex stycken och betalar med tre tjugokronorssedlar.

12

Ecka och Ecko är jätteledsna. De har glömt bort var de har gömt de goda nötterna som de samlade ihop förra veckan. De gömde 43 nötter på fem olika ställen.

Namn:

Hur många nötter kan de ha gömt i vart och ett av gömställena?

12

I_Kluris_A.indd 12

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

2018-06-04 09:55


AK PR

OV

Hur många enkronor kan morfar ha gömt under var och en av hattarna?

Namn:

Morfar leker med Annika. Under sina sju favorithattar har han gömt 36 enkronor. Annika får behålla alla pengarna under hattarna om hon gissar rätt.

***

13

14

Olle, Jakob och Håkan gör tillsammans 24 mål. Olle gör en fjärdedel av alla målen, medan Håkan gör en tredjedel. Jakob gör resten.

Namn:

SM

Hur många mål gör var och en av pojkarna?

15

Hur många diamanter kan var och en av tjuvarna ha flytt iväg med?

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

I_Kluris_A.indd 13

Namn:

***

Tjuvarna Orvar och Putte bryter sig in i en guldsmedsbutik. Under inbrottet får de med sig sammanlagt 49 diamanter. Efter inbrottet blir de osams och flyr åt var sitt håll med några diamanter var.

13

2018-06-04 09:55


16

***

Pumporna Pumpis, Pumpas och Pumpus har väldigt lustiga leenden. Tillsammans väger de 38 kilo.

Namn:

OV

Hur många kilo kan var och en av pumporna väga?

17

***

SM

Använd ett långt måttband och mät upp en linje på 4,5 meter. Lägg er ner längs linjen och räkna ut hur många elever som Zita behöver få hjälp av. Gör flera försök och anteckna olika lösningsförslag där ni visar längden på var och en som hjälper till.

Namn:

AK PR

Zita har råkat sparka upp bollen på taket och behöver hjälp av några killar och tjejer i klassen för att nå upp till taket och få ner bollen igen. Det är 4,5 meter upp till taket.

18

Hemma hos Siv tänder man alltid ett ljus på middagsbordet. Ljuset är 28 centimeter och räcker en hel vecka innan det måste bytas ut.

Namn:

Hur många centimeter kan ljuset brinna ner varje dag?

14

I_Kluris_A.indd 14

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

2018-06-04 09:55


19

***

Apan Alfred övar sig att stå på händerna. Efter fyra dagar klarar han att stå på händerna i hela fyra minuter. För varje dag som går blir han starkare och starkare i armarna och klarar av att stå två minuter till.

Namn:

OV

Om Alfred fortsätter att öka sin styrka, hur länge kan han stå på händerna den 7:e, 11:e och 13:e dagen?

20

AK PR

Jenny och hennes familj är i sin fjällstuga. I stugan finns det fyra rum, övervåning och sammanlagt 31 sängplatser.

Namn:

SM

Hur många sängar kan det finnas i vart och ett av rummen och på övervåningen?

21

***

Familjen Karlsson köper glass på stranden. Tillsammans köper de 38 glassar.

Namn:

Hur många glassar kan var och en av de nio familjemedlemmarna ha ätit?

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

I_Kluris_A.indd 15

15

2018-06-04 09:55


22

4

j

k

3

f

l

2

a

y

1

r

v

A

B

23

Använd positionerna i rutnätet för att lista ut vart Kristian ska resa för att hälsa på sin farmor och farfar.

l

y

n

s

p

x

d

z

ä

s

B1

C

D

¬¬

C1

D3

A4

B5

¬

¬

¬

Namn:

ö

AK PR

b

SM

5

Namn:

OV

***

Gör en symmetrispegling av figuren och rita andra halvan av fjärilen.

24

I hur många bitar kan Kurt ha delat upp var och en av pizzorna?

16

I_Kluris_A.indd 16

Namn:

***

Kurt har fått i uppgift att dela upp nio stora pizzor i 58 bitar till kamraterna i skidgruppen. Han tycker det är svårt att dela pizzorna i bitar. Några bitar blir stora, andra blir små.

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

2018-06-04 09:55


OV

Hur många gäster ska Viktoria duka till?

Namn:

Viktoria har fått frågan om hon kan hjälpa till att duka borden åt alla gästerna som ska komma på hennes mormors födelsedag. Det gör hon gärna. Nu har hon sammanlagt 48 knivar och gafflar i händerna.

***

25

26

AK PR

Moa, Linnea och Adil leker med bilar på mattan i stora rummet hemma hos Linnea. Tillsammans har barnen 92 leksaksbilar. Några av dem är Linneas egna, men resten har Moa och Adil tagit med sig hemifrån.

Namn:

SM

Hur många leksaksbilar kan var och en av barnen ha?

27

Hur mycket kostar smycket som Ellika så länge har önskat sig?

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

I_Kluris_A.indd 17

Namn:

***

Ellika ler med hela ansiktet för nu har hon äntligen lyckats spara ihop tillräckligt mycket pengar för att köpa det där smycket hon länge önskat sig. I sparbössan har hon fyra tiokronorsmynt, en femtiolapp, tre tjugokronorssedlar och nio enkronor.

17

2018-06-04 09:55


28

AK PR

Mona gillar inte att påsarna med ballonger sällan innehåller lika många av varje färg. Hon köper tre påsar med tillsammans 78 ballonger. En tredjedel är gröna, medan resten är röda, blå och gula.

OV

Hur många spelare kan stå under vart och ett av de fem paraplyerna?

Namn:

***

Det har regnat väldigt mycket under hela fotbollsturneringen. Lagets tränare har bara med sig fem paraplyer som ska räcka åt alla de 29 spelarna som väntar på att turneringen ska starta.

29

6

30 Henrik har tänkt överraska pojkarna i klassen med en skattjakt när de ska ha pyjamasparty. Han har markerat de fyra skatterna på sin egen karta och rutnät.

***

5 4 3

Namn:

SM

Hur många av ballongerna är gröna och hur många kan vara röda, blå och gula?

1 A

18

I_Kluris_A.indd 18

B

C

D

E

F

Vilka är punkterna till de fyra skatterna som Henrik gömt?

Namn:

2

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

2018-06-04 09:55


***

Trollkarlen Abrakadabris har gjort en trolldryck till de törstiga fladdermössen. Han har nu hela 33 deciliter av drycken som han fyller på fyra olika flaskor och ställer in i skåpet.

OV

Hur många deciliter kan Abrakadabris ha fyllt i var och en av de fyra flaskorna?

Namn:

31

32

AK PR

Viktor menar att fröken har fel när hon påstår att det behövs nio blyertspennor för att få ihop längden av en meter. Han bevisar detta genom att lägga ut nio av de 16 centimeter långa blyertspennorna på golvet.

Namn:

SM

Beräkna längden Viktor la med de nio blyertspennorna. Använd egna blyertspennor och räkna ut hur många ni måste lägga efter varandra för att nå tre meter.

33

Hur många böcker kan var och en av de fyra familjemedlemmarna äga?

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

I_Kluris_A.indd 19

Namn:

***

Mikael önskar sig en egen bokhylla. Han är trött på att behöva dela bokhyllorna på övervåningen med mamma, pappa och storasyster. De båda bokhyllorna rymmer tillsammans 94 böcker.

19

2018-06-04 09:55


34

OV

Hur många salta och söta segisar kan var och en av dem ha ätit?

Namn:

***

Pernilla, Kerstin och Mårten har köpt söta och salta segisar i godisbutiken. Godisarna smakar mycket bättre än de trodde, så nu är plötsligt alla de 65 segisarna uppätna.

35

36

Använd ett tangrampussel och återge figuren. Klarar ni att göra en spegelbild av figuren?

Namn:

***

SM

Vik ett pappersflygplan och be läraren att mäta längden av en ryggsäck. Ta med ryggsäck, papper och penna och räkna ut hur många ryggsäckslängder och kast du behöver för att nå fem meter med ditt pappersplan. Diskutera och räkna om resultaten till centimeter och försök förklara likheter och olikheter.

Namn:

AK PR

Mohammad och Elsa har lyckats få med sig sin lärare på en tävling med pappersplan. Det enda kravet är att alla elever kan räkna ut hur långt fem meter är. För att klura ut detta får de bara använda sig av sina ryggsäckar som redskap för mätningen.

20

I_Kluris_A.indd 20

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

2018-06-04 09:55


***

Ingrid smyger sig genom tåget efter att pappan somnat i sätet bredvid henne. Hon lyckas räkna till 83 passagerare i fyra olika vagnar innan pappan vaknar och börjar söka efter henne.

OV

Hur många passagerare kan det ha varit i var och en av de fyra vagnarna?

Namn:

37

38

AK PR

Fadi har gröna fingrar. Fröet han planterade för elva dagar sedan har nu blivit till en 79 centimeter hög planta.

SM

Namn:

Hur mycket kan Fadis planta ha växt under var och en av de elva dagarna?

39

32 + 4 = ____

19 + 9 = ____

43 + 8 = ____

16 + 16 = ____

27 + 8 = ____

27

32

50

36

33

51

35

37

31

28

E

O

N

T

K

V

L

B

A

I

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

I_Kluris_A.indd 21

14 + 14 = ____

Namn:

***

Leffe och Görel har fått en uppgift av Görels mamma. Var och en av räkneövningarna ger en bokstav som svar. Tillsammans bildar bokstäverna ett ord som avslöjar vart mamman ska ta med sig Leffe och Görel efter lunch.

21

2018-06-04 09:55


40

AK PR

OV

Hur många dinosaurier kan Lisa ha packat i var och en av de fem lådorna?

Namn:

***

Lisa har en jättestor samling av dinosaurier. När hon ska byta rum och flytta upp på övervåningen behöver hon fem lådor för att få med sig alla de 119 dinosaurierna.

41

***

Namn:

SM

Gör en symmetrispegling av figuren.

42

Ylva har bakat 19 våfflor med vardera fem hjärtan. Hon delar våfflorna med farmor, farfar, lillasyster och lillebror. Innan de vet ordet av är alla våfflorna uppätna.

Namn:

Hur många hjärtan och våfflor kan var och en av dem ha ätit upp?

22

I_Kluris_A.indd 22

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

2018-06-04 09:55


43

OV

***

Vilken färg har den 5:e, 12:e, 19:e, 34:e och 43:e pärlan?

Namn:

Markus vill gärna överraska sin lillasyster. Tillsammans med mamma köper han pärlor för att göra ett halsband. Smycket får sammanlagt 47 pärlor som Markus trär på snöret enligt mönstret på bilden.

44

AK PR

Melany har kokat ihop en slemsoppa till häxorna som just ska samlas på Blåkulla. Var och en av häxorna får en skål med fyra deciliter varm och jättegod slemsoppa. Melany har kokat ihop 9,5 liter soppa.

Namn:

SM

Hur många skålar med slemsoppa kan Melany servera innan grytan är tom?

45

***

Petter gillar att samla kottar och löv. Han delar upp dem i två högar och håller noga koll på hur många han har samlat. Av misstag visar det sig att han räknat ihop båda högarna och kommit fram till sammanlagt 137 stycken.

Namn:

Hur många löv och kottar har Petter samlat?

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

I_Kluris_A.indd 23

23

2018-06-04 09:55


OV

Hur många glasskulor kan Elena ha ätit under var och en av de tre veckorna?

Namn:

Elena älskar glasskulor, men inte glasstrutarna som följer med. Under tre veckors tid äter hon upp 54 glasskulor och tycker sedan att nu får det vara nog med glass.

***

46

47

SM

Vilka tal stod på Hannas och Georgs lista? Vad är den högsta och lägsta siffersumman bland talen? Vilken summa får man genom att lägga ihop det högsta och lägsta talet på Hannas och Georgs lista?

48

24

I_Kluris_A.indd 24

Namn:

***

Följ instruktionerna och vik och färglägg segelbåten. – Hur många segelbåtslängder efter varandra krävs det för att få till en längd på två meter? – Mät fem olika föremål i klassrummet med hjälp av din segelbåt. – Räkna om segelbåtslängderna du har fått ihop till decimeter.

Namn:

AK PR

Hanna och Georg får i uppdrag av pappa att skriva upp alla talpar i talområdet 0–50. Hanna söker svaret på tallinjen, medan Georg skriver. Av misstag råkar Georg hoppa över vartannat talpar. Hanna flinar och säger att Georg måste skärpa sig.

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

2018-06-04 09:55


OV

Hur många djur och människor kan det ha varit i väntrummet hos veterinär Vera?

Namn:

Veterinären Vera vet inte vad hon ska ta sig till. Ute i väntrummet sitter det 94 ben som väntar på hjälp. Vera ger upp att försöka räkna ut hur många djur och människor det är som sitter där och väntar, så hon ber sin assistent hjälpa henne.

***

49

50

Namn:

SM

AK PR

Tindra är på tivoli. Ovanför biljettluckan hänger 48 glödlampor i fyra olika färger och i en viss ordningsföljd. Tindra försöker förklara för sin pappa hur han ska komma fram till vilken färg varje enskild glödlampa i raden har. Vilken färg har glödlampa nummer 4, 19, 33 och 46 ovanför biljettluckan?

51

***

Olivia har plockat en metmask som hon matar och sköter om. Metmasken var nio centimeter lång när hon fångade den. För varje vecka som går växer metmasken 1,5 centimeter.

Namn:

Hur lång är metmasken efter 4, 11 och 13 veckor?

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

I_Kluris_A.indd 25

25

2018-06-04 09:55


52

***

Pingvinen Pingo är helt vild när det gäller att läsa långa och korta ord som han möter. En dag kan han berätta med stolthet att han har läst 89 bokstäver.

Namn:

OV

Hur många olika ord kan pingvinen Pingo ha läst?

AK PR

53

I de två skolbussarna finns det sammanlagt 94 säten. Bussarna har olika antal säten och ser olika ut. Hur många säten kan det finnas i var och en av bussarna?

SM

Namn:

Rita insidan på de båda bussarna och förklara hur ni tänker.

54

En lördagsmorgon är det fullt av folk i badhuset. Barbro som sitter i biljettluckan säljer barnbiljetter, vuxenbiljetter och familjebiljetter. Familjebiljetterna gäller för två vuxna och två barn. Nu börjar badmästare Börje fundera på om Barbro kan släppa in fler badgäster.

26

I_Kluris_A.indd 26

tte fa m r ilje bi lje tte r

Namn:

bi lje rn ba

vu xe nb ilje

Läs av diagrammet och räkna ut hur många besökande det var på badhuset den där lördagen.

tte r

***

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

2018-06-04 09:55


AK PR

OV

Om brasan ska brinna i nio eller 15 timmar till, hur många vedträn behöver Sven och hans mamma?

Namn:

Sven är på fjällvandring med sin mamma. De har förstått att så fort brasan har tagit sig räcker det med att lägga på ett vedträ en gång i halvtimmen.

***

55

56

Familjen Snyggåker består av mamma, pappa, Emma, Emil och Elias. Tillsammans är de 83 år gamla.

Namn:

SM

Hur gamla kan var och en av de fem familjemedlemmarna vara?

57

***

Farmors gamla väggklocka slår ett slag för varje halvtimme och lika många slag som klockan är vid varje heltimme. Ella som är på besök tycker att detta är lite irriterande, men tycker ändå att klockan är fin att se på.

Namn:

Hur många slag slår klockan under ett helt dygn?

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

I_Kluris_A.indd 27

27

2018-06-04 09:55


58

***

I den lokala lilla affären har man fått in en stor lastpall med frusna kalkoner, som tillsammans väger 138 kilo.

AK PR

Namn:

OV

Hur många paket tror du det är på lastpallen och hur mycket väger vart och ett av dem?

59

Under sommarlovet övernattade Adele på ett stort slott i Italien. Slottet som hade 64 sängplatser och 23 rum var så vackert att Adele inte ville resa hem igen.

Namn:

60

Gör en symmetrispegling av figuren.

Namn:

***

SM

Hur många sängplatser kan det ha funnits i vart och ett av de 23 rummen på slottet?

28

I_Kluris_A.indd 28

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

2018-06-04 09:55


AK PR

OV

Hur många hönor har Lasse och hans pappa sammanlagt i det gamla hönshuset, om de måste köra sex turer och bara har med sig sju hönor på den sista turen?

Namn:

Lasses bondgård behöver ett nytt hönshus. Därför måste alla hönsen flyttas någon annanstans medan bygget pågår. Lasses pappas lilla lastbil rymmer bara 13 hönor per tur.

***

61

62

Nils har loppis för att sälja saker han inte längre behöver. Han säljer fyra av sina gosedjur till Anette. Anette betalar 154 kronor och springer glatt hem för att leka med dem.

Namn:

SM

Hur mycket kan Nils ha tagit betalt av Anette för vart och ett av gosedjuren?

63

Hur många minuter kan var och en av clownerna ha fått på sig för sitt nummer i showen?

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

I_Kluris_A.indd 29

Namn:

***

Clownskolan har just arrangerat årets clown-show. Föreställningen varade i 60 minuter. Var och en av de 18 clownerna fick några minuter var för att visa upp numren de hade övat in för att få publiken att skratta gott.

29

2018-06-04 09:55


64

***

Felix plockar jordgubbar åt en bonde i byn. Han får 16 kronor kilot för jordgubbarna han plockar. Korgarna som han lägger jordgubbarna i innehåller ett halvt kilo jordgubbar var.

AK PR

Namn:

OV

Hur mycket pengar tjänar Felix under en dag om han plockar 13 korgar?

65

***

SM

Hur många krukor har Viveka och hur många liter vatten behöver hon för att vattna sina blommor varje gång hon vattnar?

Namn:

Viveka har planterat alla sina blommor i krukor ute i trädgården. När det är som varmast mitt i sommaren måste hon vattna dem varje dag. Hennes vattenkanna rymmer åtta deciliter vatten, som räcker till att vattna tolv krukor. För varje gång hon ska vattna måste hon fylla på kannan fyra gånger.

66

Margareta har alla sina böcker som hon läst i en korg. I korgen finns det nu sju olika böcker. Margareta säger att hon har läst hela 139 sidor.

Namn:

Hur många sidor kan var och en av de sju olika böckerna ha innehållit?

30

I_Kluris_A.indd 30

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

2018-06-04 09:55


AK PR

OV

Hur mycket är klockan när Henrik vaknar den åttonde dagen?

Namn:

Henrik har sovmorgon varje dag under sommarlovet. Den första dagen vaknar han klockan halv tio. För varje dag som går sover han en halvtimme längre på morgonen. Efter åtta dagars sommarlov tycker hans mamma att det har gått för långt.

***

67

68

SM

Hur många ägg måste Tord koka och ta med sig till den gemensamma lunchen?

Namn:

En gång i månaden ordnar Tords klass gemensam lunch. Då tar alla barnen med sig olika saker att äta och dukar upp ett långbord. Just den här gången tänker Tord ta med sig kokta ägg. Han får hjälp av sin lärare och bestämmer att var och en av de 16 klasskompisarna klarar sig med 2/3 ägg.

69

***

Sture och de fem andra syskonen är ett gäng busiga och spralliga lamm. Bonden ger upp och inser att det är enklast att väga dem allihop tillsammans. Tillsammans väger de 83 kilo.

Namn:

Hur många kilo kan vart och ett av syskonen lamm väga?

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

I_Kluris_A.indd 31

31

2018-06-04 09:55


70 s

e

i

4

e

b

v

t

3

k

q

r

m

2

t

a

p

d

1

a

l

y

o

A5

B4 A1 D2 A3 B2 C3 A4 D4

A

B

C

D

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

AK PR

OV

¬

***

i

Namn:

Använd dig av positionerna i rutnätet och fundera ut var Anton har gömt sin storebrors platta.

5

71

Gustav är yngst där hemma och fyller tre år den här veckan. Emil är tre gånger äldre än Gustav. Elvira är lika gammal som summan av Gustavs och Emils ålder.

I_Kluris_A.indd 32

Namn:

Linda och hennes familj ska ut och resa. I sin korg packar hon ner allt det som de fyra i familjen behöver under färden. Linda blir förvånad över att hennes lilla korg rymmer 59 saker. Vad tror du Linda har packat ner i korgen och hur många av vart och ett av föremålen har hon tagit med sig?

32

72

Namn:

***

SM

Hur gammal är Natasha som är dubbelt så gammal som Elvira?

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

2018-06-04 09:55


OV

Hur många ord har Snegla lyckats få ur sig under var och en av de sex minuterna?

Namn:

Mamma Snigel har två döttrar som heter Snigla och Snegla. Snigla tycker att Snegla pratar alldeles för mycket, så hon har börjat räkna antalet ord som forsar ur Sneglas mun. Under sex minuters tid har Snegla pladdrat hela 149 ord!

***

73

74

4 3 2 1 B

C

D

E

F

SM

A

Rita in på rätt plats i rutnätet: En nyckel i A3. Ett mynt i B6. En mössa i D2. En katt i C1.

Namn:

5

AK PR

Sök referenser till föremålen. Diamanten finns i ______ I-paden finns i______ Ringen finns i ______ Tjuven finns i ______

6

75

Namn:

***

Med hjälp av ett tangrampussel ska du kopiera figuren. Klarar du av att skapa andra figurer genom att flytta en, två eller tre brickor?

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

I_Kluris_A.indd 33

33

2018-06-04 09:55


76

***

Älgen Hälge är känd för att alltid vara i farten. Just den här veckan håller han malligt fram sin stegräknare som visar att han gått inte mindre än 129 kilometer.

AK PR

Namn:

OV

Hur många kilometer kan Hälge ha gått varje dag?

77

Margit och Alexander har fått låna sin storebrors miniräknare. Efter fyra tryck på miniräknaren får de fram siffran 94 som svar.

I_Kluris_A.indd 34

Namn:

Dalissa har fått räkneexemplet 8 x 9. Till svar får hon 72. Nu fortsätter hon på egen hand genom att dra ifrån åtta och lägga till 26. Därefter halverar hon resultatet och dividerar med fem, för att till slut lägga till 67. Gör precis som Dalissa och visa vilket resultat du kommer fram till och hur du bar dig åt.

34

78

Namn:

***

SM

Vilka knappar kan de ha tryckt på för att få fram 94 som svar?

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

2018-06-04 09:55


AK PR

OV

Hur många stjärnor målar Jonas allt som allt?

Namn:

Jonas tycker att hans kläder och hattar är så tråkiga. Därför målar han 19 självlysande stjärnor på sin lillebrors hatt och dubbelt så många på sin egen. På vardera jackan målar han lika många stjärnor som summan av antalet stjärnor på de två hattarna.

***

79

80

SM

Hur många plagg kan Rosa ha i var och en av de fem färgerna?

Namn:

Rosa älskar att sortera, men nu blir hennes mamma helt förtvivlad. Rosa har nämligen plockat fram alla sina kläder och börjat sortera dem efter färg. Tillsammans har hon tagit fram 69 plagg i de röda, gula, gröna, vita och svarta högarna.

81

***

Lilla grisen Pigge funderar på hur mycket han väger. För två månader sedan vägde han 29 kilo. Efter det att Pigge har vägt sig igen kan bonden berätta att han ökat sin vikt med tre kilo i veckan sedan han vägde sig sist.

Namn:

Hur mycket väger Pigge just nu?

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

I_Kluris_A.indd 35

35

2018-06-04 09:55


82 Irma har med sig 50 kronor till affären. Sök fram fyra olika lösningar till hur Irma kan använda alla sina pengar utan att få något tillbaka.

***

7 kr

15 kr

2 kr

AK PR

OV

5 kr

Namn:

3 kr

83

Syskonen Fredrik, Frida och Fia gillar frimärken lika mycket som deras morfar Frans gör. Alla tre började samla frimärken när de var kring sex år gamla. Nu har de tillsammans 89 värdefulla frimärken i sina samlingar.

Namn:

84

Följ instruktionen och vik och färglägg hunden Smilla. Vilka och hur många figurer kan du se? Hur stor är omkretsen på var och en av figurerna?

36

I_Kluris_A.indd 36

Namn:

***

SM

Hur många frimärken kan vart och ett av syskonen ha lyckats samla på sig?

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

2018-06-04 09:55


85

AK PR

OV

Hur många människor kan det i genomsnitt ha suttit på bänken under en period av fyra eller nio timmar?

Namn:

***

Under trädet i parken sitter det i genomsnitt tre olika människor var tionde minut och tar sig en liten paus innan de går vidare.

86

Klass 3C har en alldeles egen hoppreps-klubb. Klubben är indelad i två lag med tolv elever i var grupp. Varenda dag tävlar de om flest antal hopp under en tio-minutersrast. Förra torsdagen klarade de två lagen att få ihop 81 och 63 hopp vardera.

***

Använd positionerna i rutnätet till att klura ut vad Ayn önskar sig i födelsedagspresent.

A4 B3 C2 D5 B3 A2 B1 ¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

Namn:

87 5

a

k

p

b

4

f

y

q

a

3

r

o

u

n

2

l

l

t

m

1

b

l

i

s

A

B

C

D

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

I_Kluris_A.indd 37

Namn:

SM

Hur många hopp kan varje elev i vardera laget ha hoppat?

37

2018-06-04 09:55


88

Harald har gjort ett plakat som han har delat in i ord som börjar med a, e, i eller o. Sammanlagt har han skrivit 111 ord på plakatet.

A

E

I

O

90

Gör en symmetrispegling av figuren.

Namn:

***

SM

Hur många ord kan Harald ha skrivit under var och en av de fyra bokstäverna?

89

Namn:

AK PR

OV

Hur lång är Yngve? Måla ditt eget självporträtt och gör din egen siffergåta som anger din längd som svar.

Namn:

***

Alla eleverna i klassen målar sina självporträtt. Sedan gör de siffergåtor som anger deras längd som svar. Yngve är först att bli klar och vill dela gåtan med resten av klassen. Gåtan kommer här: Börja med siffersumman av talet 38. Dubbla talet och lägg till 29. Dubbla också det talet och lägg till 25.

38

I_Kluris_A.indd 38

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

2018-06-04 09:55


91

+

+

+

+

***

+

OV

Hur mycket kan var och en av figurerna i mönstret vara värd?

Namn:

Albin och Karin har gjort mönstret på bilden ovanför. Var och en av figurerna representerar en siffra. Om du lägger ihop alla siffrorna blir summan 89.

92

Namn:

0

vi or t an ge

4

bl å gr ön sv ar t

orange

5

gu l

vit

10

SM

Läs av stapeldiagrammet och gör färdig listan åt Torbjörn och Tora.

svart

rö d

AK PR

Torbjörn och Tora är jätteledsna. Någon har rotat omkring i deras leklåda på verandan och tagit alla deras leksaksbilar. Torbjörn har tidigare gjort ett stapeldiagram på skolan över hur 35 antal många leksaksbilar han och Tora hade. 30 Det diagrammet använder de nu för att röd 25 gul 20 göra en lista på hur många bilar de blå 15 hade och vilken färg det var på bilarna. grön

93

***

I elva av träden i slottsparken finns det en fågelmamma som skyddar och värmer sina ägg i boet. Tillsammans passar fågelmammorna i parken sammanlagt 59 ägg.

Namn:

Hur många ägg kan det finnas i vart och ett av bona?

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

I_Kluris_A.indd 39

39

2018-06-04 09:55


94

AK PR

Namn:

OV

Klarar ni av att skapa andra figurer genom att bara flytta på en, två eller tre brickor?

***

Använd ett tangrampussel och gör en kopia av figuren.

95

Namn:

SM

Multiplicera talen med två och sätt dem i sjunkande ordningsföljd. Addera det högsta och det lägsta talet. Subtrahera sedan det minsta talet från det högsta. Vad blir svaret? Vilken summa får du om du adderar alla de fyra talen?

96

Hur många kulor kan Kristoffer och Magnus ha hängt upp i respektive silver och guld?

40

I_Kluris_A.indd 40

Namn:

***

Kristoffer klär julgranen tillsammans med sin lillebror Magnus. Kristoffer tycker bäst om silverkulor, men Magnus föredrar guldkulor. Tillsammans hänger de upp 49 kulor från lådan som deras mamma ställt fram.

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

2018-06-04 09:55


97

Namn:

OV

Hur många korsstygn kan var och en av bilderna ha?

***

Irmeli och tant Sissel tycker om att brodera. Under en helg broderar de fyra korsstygnsbilder med sammanlagt 127 stygn.

98

AK PR

I det stora höghuset där Lilian bor finns det sammanlagt 83 lägenheter. Lägenheterna är fördelade på åtta våningar. Några av lägenheterna är små, medan andra är större.

Namn:

SM

Hur många lägenheter kan det finnas på var och en av våningarna?

99

Hur många kort kan Siv göra av sitt A3-ark? Testa själv genom att mäta fyrkanter och klippa ut korten. Blir det något över av A3-arket?

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

I_Kluris_A.indd 41

Namn:

***

Siv har ett stort A3-ark som är 42 cm långt och 29,7 centimeter brett. Av arket klipper hon små kort om 62 x 43 mm, som hon skriver fina och snälla saker på. Korten ger hon bort för att göra sina kompisar glada.

41

2018-06-04 09:55


100

AK PR

OV

Hur många fåglar kan det ha suttit på var och en av de sju grenarna på trädet?

Namn:

***

Edvin är lite mörkrädd. På väg hem från en kompis upptäcker han en hel flock med svarta och stirrande fåglar i trädet framför sig. Han blir alldeles stel av skräck och blir stående och räknar de 40 fåglarna som sitter på sju grenar i trädet. I samma ögonblick som en av fåglarna börjar röra på sig lite, skriker Edvin i högan sky, varefter alla fåglarna flyger iväg.

101

Namn:

SM

Använd ett tangrampussel och gör en kopia av figuren. Klarar ni att skapa andra figurer genom att bara flytta en, två eller tre brickor?

102

***

Vaktmästaren Berta har det jobbigt dagarna i ända. Varje morgon går det åt en timme till att låsa upp 33 av dörrarna på Lekarydsskolan. Några av dörrarna tar det bara ett par sekunder att nå fram till, medan det kan ta flera minuter att gå till de andra.

Namn:

Hur lång tid kan det tänkas ta för Berta att låsa upp var och en av de 33 dörrarna?

42

I_Kluris_A.indd 42

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

2018-06-04 09:55


103

AK PR

Namn:

OV

Hur många muddar kan Johannes sticka av garnet han fått av sin pappa?

***

Johannes har lärt sig att sticka muddar i skolan. Av sin pappa har han fått fem garnnystan som han använder sig av när han stickar muddar där hemma. Till var och en av muddarna går det åt 3/5 garnnystan.

104

SM

Om Wanja vill att skylten ska bli dubbelt så stor i verkligheten, hur många blinkande punkter har då den färdiga skylten?

Namn:

Wanja har använt sig av klossar för att tillverka en modell av en skylt som hon vill att hennes pappa ska hjälpa henne att hänga på dörren till hennes rum. Wanja har bestämt sig för att varje punkt på klossarna ska ha ett blinkande ljus.

105

***

Familjen Kryllebring är en storfamilj som ska resa till Göteborg. Nu är de klara för avresan och de 37 familjemedlemmarna ska fördelas på åtta bilar.

Namn:

Hur många familjemedlemmar kan få plats i var och en av de åtta bilarna?

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

I_Kluris_A.indd 43

43

2018-06-04 09:55


106

***

Mormor är 60 år gammal. Min farbror är en tredjedel så gammal som mormor. Anna är hälften så gammal som min farbror. Mona är tre år yngre än Anna.

AK PR

Namn:

OV

Hur gamla är farbrodern, Anna och Mona?

107

Albin är 42 år. Han är den äldsta apan och leder flocken. Apan Ally är hälften så gammal som Albin, medan Alice är 5 år äldre än Ally.

***

Namn:

SM

Om apan Anton är 16 år yngre än Albin, hur gamla är då Ally, Anton och Alice?

108

Tigrid, Tigris och Tigrun är så stolta över sina ränder. Ränderna visar att de är både äkta och farliga tigrar. Tillsammans har de tre tigrarna 88 svarta och tuffa ränder.

Namn:

Hur många ränder kan var och en av de tre tigrarna ha?

44

I_Kluris_A.indd 44

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

2018-06-04 09:55


109

+ 49 +

Vilket värde har symbolerna och vad blir svaret på sista uppgiften?

= 115 –

Namn:

Titta på räkneexemplen till vänster.

Hitta på fyra egna räkneexempel och använd dig av olika räknesätt med samma symboler.

SM

______ =

110

Namn:

84 =

AK PR

OV

***

Gör en symmetrispegling av figuren.

111

***

Pippis gillar att flyga från träd till träd. Det tar 64 minuter för henne att flyga mellan sina favoritträd.

Namn:

Hur många minuter tar det för Pippis att flyga mellan vart och ett av de åtta träden?

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

I_Kluris_A.indd 45

45

2018-06-04 09:55


112

Använd dig av positionerna i rutnätet för att lista ut vad Ronja har i sin fruktväska.

A3 D5 B4 C2 C5 ¬

¬

¬

¬

5

v

t

n

e

4

ø

l

b

v

3

m

n

f

a

2

k

å

o

j

1

y

n

d

n

A

B

C

D

***

SM

¬

113

Namn:

AK PR

OV

Vem av de tre vännerna vinner tävlingen och vem kommer tvåa och trea?

Namn:

***

Eskil, Anja och Viktor är med i orienteringstävlingen ”Upp och ner” i stadsparken. På vägen från start till mål ska de hitta sju kontroller sammanlagt. Eskils tid blir 150 sekunder för varje kontroll. Anja behöver tre minuter på sig, medan Viktor hittar alla kontrollerna på exakt en halvtimme.

114

Kaninja är en riktig spelevink. Hon har kommit på att hennes granne odlar smaskiga morötter i sin trädgård. Under en veckas tid norpar Kaninja 84 saftiga morötter av grannen utan att bli upptäckt.

Namn:

Hur många morötter kan Kaninja ha stulit under var och en av de sju dagarna?

46

I_Kluris_A.indd 46

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

2018-06-04 09:55


***

Konrad tycker att familjefotona är hopplöst tråkiga. Därför föreslår han att de tar bilder där de alla står i olika ordning. Som förklaring för de andra har han ritat olika förslag.

AK PR

OV

Hur många olika ordningsföljder kan familjemedlemmarna ställa sig i?

Namn:

115

116

Åsa känner sig lurad. På marknaden köpte hon en glödlampa som hon trodde skulle fungera i hela 168 dagar. Alldeles för sent upptäcker hon att det stod ”168 timmar” i pyttesmå bokstäver.

Namn:

SM

Hur många dagar kommer lampan att lysa om den är tänd cirka tolv timmar om dagen?

117

***

Eleverna i Amirs årskurs har byggt fyra igloor. Nu försöker deras lärare komma på hur många av de 81 eleverna som är inne i var och en av igloorna.

Namn:

Hur många elever kan finnas i var och en av de fyra igloorna?

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

I_Kluris_A.indd 47

47

2018-06-04 09:55


118

***

Emre jublar av lycka. Just den här söndagen har han klarat av att sälja 77 ballonger. Några blå, några gula och några gröna och några rosa.

Namn:

SM

B5 B1 C5 C2 A3 D2 D1 ¬

48

I_Kluris_A.indd 48

¬

¬

¬

¬

¬

120 5

m

c

o

p

4

k

o

b

å

3

l

y

j

v

2

r

e

k

a

1

e

h

s

d

A

B

C

D

¬

Namn:

***

Använd positionerna i rutnätet till att lista ut vad Emma handlade i butiken.

Namn:

119

AK PR

Använd er av ett tangrampussel och gör en kopia av figuren. Gör sedan en spegelbild av figuren.

OV

Hur många ballonger kan Emre ha sålt av var och en av de fyra färgerna?

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

2018-06-04 09:55


121

OV

***

Hur höga kan var och en av tio olika klossarna vara? Jobba ihop två och två och försök göra en endimensionell modell alldeles på egen hand. Klipp ut papper i olika längder och bredder och skapa ett liggande torn med samma höjd som Emmas och Didriks.

Namn:

Emma och Didrik har fått tio olika klossar. Av klossarna ska de bygga ett torn som de sedan ska mäta. Vid mätningen konstaterar de att tornet är 159 cm högt.

122

SM

Hur många möss kan det bo i vart och ett av de båda råtthålen om det ena är större än det andra?

Namn:

AK PR

Mysiga Musse och de 93 andra mössen har flyttat in i två stora råtthål i våningen över den gamla ostbutiken. Där kan de känna sig trygga, samtidigt som de lätt kan komma åt de goda ostarna genom springor som ägaren till butiken inte har en aning om.

123

***

Ture har gjort en sifferrad. Plötsligt blir han osäker på vad de följande talen ska vara. Hans mål är att gå ända till 100.

Namn:

Vad står det i den 5:e, 7:de, 9:e och 11:e platsen i sifferraden?

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

I_Kluris_A.indd 49

49

2018-06-04 09:55


124

OV

***

Nu ska ni göra som Kasper och kasta tärningen tio gånger var. Uträkningen kan ni göra tillsammans och hjälpa varandra. Diskutera sedan om någon har fått samma svar och vad som blev den högsta och lägsta summan i klassen. Vad blir summan av dessa två?

Namn:

Kasper kastar tärning. Han får fram en femma och en tvåa vilket ger talet 52. Han dubblar talet och lägger sedan till nio. Han får 113 som svar.

125

SM

Hur många kakbitar kan var och en av de fyra nassarna ha ätit?

Namn:

AK PR

Smågrisarna Trynis, Piggis, Knorris och Rumpis känner doften av äppelkakor som bondens fru har bakat till marknaden i närheten. På ett eller annat sätt lyckas de få tag i de fyra kakplåtarna och käkar tillsammans upp 83 kakor. Bonden flinar lite lätt när han ser hur proppmätta smågrisarna blev av allt detta, medan bondens fru blir topp tunnor rasande.

126

Mät och klipp ut ett pappersark med samma mått som Liselotts klass gjorde . Dekorera papperet med något ur din fantasi. Lägg ihop alla arken och mät omkretsen och beräkna arean av konstverket ni har skapat. 50

I_Kluris_A.indd 50

Namn:

***

Liselott får för sig att hon ska snygga till den tomma gamla korktavlan som står i kapprummet. Tillsammans med 13 av de andra klasskompisarna gör de varsin liten pappersgubbe som de sedan nålar upp på tavlan som dekoration. Läraren delar ut pappersark som är 12 x 12 cm till var och en av eleverna.

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

2018-06-04 09:55


127

Namn:

OV

Vilken slickepinne borde barnen ha valt, och varför?

***

Kattis, Knutte och Vilgot låter sig luras av mamma. Hon frågar barnen vad de helst vill ha: en slickepinne på 55 mm, 19 cm eller 0,09 meter? Alla tre svarar att de vill ha den som är 55 mm lång.

128

AK PR

Trine råkade spilla sylt när hon åt mellis på onsdagen. Av en olyckshändelse har ett av fönstren i fritidsrummet stått öppet hela natten. När eleverna kommer till fritids kryper det omkring 119 myror på de 15 borden.

Namn:

SM

Hur många myror kan det ha funnits på vart och ett av borden?

129

***

Alla tredjeklassare på skolan tävlar om vem som har de färggrannaste stövlarna. Alltifrån gula och gröna, till rosa och lila stövlar står i kapprummet utanför skolsalen. Allt som allt står där 72 par stövlar.

Namn:

Hur många par stövlar kan det finnas i de olika färgerna på bilden?

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

I_Kluris_A.indd 51

51

2018-06-04 09:55


130

6

AK PR

OV

***

Ta med dig ett måttband och leta upp olika föremål i klassrummet eller ute på skolgården. Börja med att gissa längden på föremålen och sedan mäta dem. Skriv upp era gissningar och vad det riktiga måttet var.

Namn:

Mia är less på att Asta alltid måste gissa hur långt något är. Medan Mia ständigt och jämt har med sig måttband ska Asta alltid gissa om något är antingen en, två eller fem meter långt.

131

5 4 3 2 1 B

C

D

E

F

SM

A

Fyll sedan i på rätt plats i rutnätet: Ett E i B6. Ett K i E1. Ett K i C4. Ett S i A4.

Namn:

Sök referenser till föremålen. Blyertspennan finns i _______ Ryggsäcken finns i _______ Häftstiftet finns i _______ Äpplet finns i _______

132

Hur mycket pengar kan Linnea ha sparat i sin spargris?

52

I_Kluris_A.indd 52

Namn:

***

Linnea är inte sådär jätteduktig på att spara. Ändå har hon gett sig sjutton på att alla femkronor och tiokronor hon får ska rakt ner i spargrisen! Nu har hon lyckats få ihop 19 mynt i sin spargris.

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

2018-06-04 09:55


133

AK PR

OV

***

Vilka tal har samma siffersumma? Vilken är den lägsta och högsta siffersumman?

Namn:

Siffersumman av talet 49 är 13. Undersök talen från 1 till 100.

134

***

Namn:

SM

Ta fram ett tangrampussel och gör en kopia av figuren. Klarar ni av att skapa andra figurer genom att endast flytta en, två eller tre brickor?

135

Lilla musen Mimmi tycker om att hälsa på sina klasskamrater. Under tre timmars tid lyckas hon knacka på hos, leka med och säga hejdå till hela 19 klasskompisar.

Namn:

Hur många minuter kan Mimmi ha använt till vart och ett av besöken?

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

I_Kluris_A.indd 53

53

2018-06-04 09:55


136

***

Kevin och de andra i klassen har fått i uppgift att ta fram förslag till hur affischerna till skolkonserten ska se ut. Kevin bestämmer sig för en affisch som består av sex rutor som var och en är 21 cm långa och 14,5 cm breda.

Navn:

OV

Vad blir måtten på Kevins affischer när han är klar?

137

AK PR

Mirre Katt kan inte låta bli att fånga en mus då och då. Under tre veckors tid fångar han 72 möss. Vissa dagar fångar han fler än andra.

I_Kluris_A.indd 54

Navn:

Välj ut en bok eller ta en som läraren föreslår. Skriv ner 15 ord ur boken som är långa, korta, spännande eller väldigt olika. Tänk dig sedan att bokstaven A ger en poäng, bokstaven B två poäng och så vidare. Vad blir värdet och summan för vart och ett av orden och alla tillsammans?

54

138

Navn:

***

SM

Gör en tabell som visar hur många möss Mirre Katt kan ha fångat var och en av dagarna under de tre veckorna.

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

2018-06-04 09:55


139

Namn:

OV

Hur många chokladbitar kan var och en av familjemedlemmarna innehålla?

***

Chokladkexfamiljen i asken blir stadigt mindre och mindre. Nu finns det bara 16 familjemedlemmar kvar. Tillsammans innehåller de 103 chokladbitar.

140

AK PR

Under en tid spelar klassen bänkfotboll under idrottslektionen. De fyra lagen gör tillsammans 93 mål och jublar över hur bra de är på att samarbeta.

***

Namn:

SM

Hur många mål kan vart och ett av lagen ha gjort under perioden?

141

Fladdermössen Flax och Flygis är 11 och 37 år gamla. Deras bästa kompis är 3/8 så gammal som Flax och Flygis är tillsammans.

Namn:

Hur gammal är Flax och Flygis kompis?

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

I_Kluris_A.indd 55

55

2018-06-04 09:55


142

***

Tildes lärare är galen i häftstift. Till små plakat använder hon åtta häftstift och till de större 16. Nu har hon hängt upp fyra små och sju stora plakat.

AK PR

Namn:

OV

Hur många häftstift har Tildes lärare använt sig av för att hänga upp plakaten?

143

Adrian har fått lov att köpa 100 smågodisar till sig själv och till lillebror. I hopp om att slippa dela med sig väljer han därför bara sina egna favoritgodisar. Salta ormar, surisar, söta badbollar och smaskiga chokladgrisar.

Namn:

144

Myran Egon är bekymrad över att myrdrottningen i stacken kanske inte har tillräckligt med sockerbitar åt de 49 nya arbetsmyrorna innan vintern sätter in. Hur många sockerbitar tror du var och en av arbetsmyrorna behöver? Hur många sockerbitar bör myrdrottningen ha fått tag i sammanlagt? Namn:

***

SM

Hur många bitar av var sort kan Adrian ha köpt?

56

I_Kluris_A.indd 56

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

2018-06-04 09:55


AK PR

OV

Vilka udda tal finns det från 0 till 50? Vad blir summan om man adderar alla dessa?

Namn:

Karl-Teodor har ritat ett träd med alla siffrorna från ett till 50 huller om buller. Han utmanar sin lillebror att rabbla upp alla udda tal från 1 till 50 och att därefter lägga ihop dem. Det hela slutar med att Karl-Teodor blir tvungen att hjälpa sin lillebror.

***

145

146

Williams klass har gjort en skoltidning. Tidningen har kopierats i 115 exemplar. William tycker det är mystiskt att den ena kartongen med tidningar är mycket lättare än den andra.

Namn:

SM

Hur många tidningar kan det finnas i var och en av de två kartongerna?

147

Använd ett eller flera A3-ark och gör olika lösningar som visar hur längden och bredden på Rebeckas bonad kan vara. Bestäm dig sedan för ett av alternativen och rita dina egna upprepade mönster runt kanterna.

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

I_Kluris_A.indd 57

Namn:

***

Rebecka har använt sig av ett rutat papper i A3-storlek för att göra upprepade mönster till bonaden hon ska sy med korsstygn. Omkretsen på bonaden är 86 cm.

57

2018-06-04 09:55


148

***

Ann-Katrin är helt förvirrad. Hon har blivit ombedd att fylla de 19 muggarna med läsk. Problemet är bara att muggarna är olika stora. Fyra av muggarna rymmer 18 cl, tre av dem 300 ml och resten av muggarna 2,5 dl.

Namn:

OV

Hur många liter läsk behöver Ann-Katrin för att fylla alla de 19 muggarna?

149

AK PR

Elias vill lära sig spela saxofon. Han tycker det är så svårt att förstå sig på noterna att han bestämmer sig för att räkna dem. Sammanlagt är det 87 noter fördelade på tre sidor till sången ”Segern är vår!”.

***

Namn:

SM

Hur många noter kan det finnas på var och en av de tre sidorna?

150

Karin och Aisha är ett av tävlingsparen som jobbar med lärarens utmaning. Läraren har bett varje grupp att använda sig av tio A4-ark för att forma bokstaven E och därefter räkna ut bokstavens omkrets och yta.

Namn:

Gör som Karin och Aisha och lista ut omkretsen av bokstaven E, konstruerad av tio A4-ark.

58

I_Kluris_A.indd 58

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

2018-06-04 09:55


151

Namn:

OV

På hur många olika sätt kan Nelly välja att presentera sina favoritlekar?

***

Nelly ska presentera fem av sina favoritlekar för sin klass. Nu blir hon lite osäker på hur hon ska introducera dem och i vilken ordning.

152

153

Åke har 21 mynt i sina två jackfickor. En fjärdedel av mynten är tiokronorsmynt, resten är femkronor. Hur många kronor har Åke sammanlagt i jackfickorna? Namn:

***

SM

Hur många fönster kan det gamla museet ha?

Namn:

AK PR

Lina har upptäckt att det finns 94 små och stora rutor på fönstren i det gamla museet bakom kyrkan. Hon bestämmer sig för att utmana de andra eleverna i klassen till att gissa hur många fönster museet har. Hon avslöjar att varje fönster har allt ifrån en till åtta rutor.

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

I_Kluris_A.indd 59

59

2018-06-04 09:55


154

OV

Hur många gäster kan det ha varit under var och en av festerna?

Namn:

***

Ulrika är en riktig partytjej som älskar att gå på födelsedagskalas och andra tillställningar. Under en veckas tid hinner hon med nio olika födelsedagskalas och fester med sammanlagt 103 gäster.

155

Ella och Alfred är hjälptränare i idrottslaget. De har ansvar för var sitt lag med tillsammans 64 spelare. Både Ella och Alfred hade nog önskat att lagen var mer rättvist fördelade till antal, eftersom Ella har ansvar för 3/8 av spelarna och Alfred för resten. Hur många spelare har Ella ansvar för i jämförelse med Alfred?

60

I_Kluris_A.indd 60

156

Namn:

***

SM

Mät upp två meter på olika ställen på skolgården med hjälp av krita eller rep och pröva er fram. Skriv ner skillnaderna i en tabell och presentera dem för varandra.

Namn:

AK PR

Ali och Mira vill testa ett experiment inför klassen. De vill fundera ut om det behövs ett bestämt antal elever för att bilda en cirkel med två meters diameter, eller om antalet kan variera.

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

2018-06-04 09:55


157

Namn:

OV

Hur många blommor kan Henrietta och hennes pappa ha planterat i de fyra rabatterna?

***

Henrietta planterar blommor tillsammans med sin pappa. Tillsammans planterar de 77 blommor i de fyra små och stora rabatterna i trädgården.

158

SM

Bland de 111 bilarna de har observerat, hur många kan ha kört i var och en av de olika riktningarna?

Namn:

AK PR

Torsten och Camilla gillar att ha koll på saker och ting. Just nu sitter de nere vid korsningen och spanar på bilarna vid rödljuset. Några av dem kör rakt fram, andra till vänster och en del till höger.

159

Hur många knappar hittade var och en av de tre grabbarna i den stora knappjakten?

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

I_Kluris_A.indd 61

Namn:

***

Emil, Karim och Olle deltar i den stora knappjakten, där målet är att hitta flest knappar på kortast möjliga tid. Knapparna ligger gömda på olika ställen i idrottshallen. Sammanlagt hittar grabbarna 81 knappar. Emil hittar 3/9 av dem och Karim 1/3. Resten hittar Olle i gymnastiksalen bakom kiosken som säljer varm korv.

61

2018-06-04 09:55


AK PR

OV

Hur många korvar kan Östens pappa ha sålt av vardera sorten?

Namn:

Östens pappa säljer varmkorv under handbollsmatchen. Några köper korv med bröd, andra korv med mos och en del korv med pommes frites. Pappan lyckas sälja 57 korvar på en timme.

***

160

161

David samlar på actionfigurer som föreställer olika superhjältar i seriemagasinet han läser. Några av de tuffa hjältarna är tjejer, andra är killar. Bland de 114 hjältarna är 2/6 killar.

Namn:

SM

Hur många av actionfigurerna i samlingen är killar?

162

***

Ludvig har fått för sig att han vill göra snökristaller med hjälp av pärlor och piprensare. Han har gjort en modell där han har använt sig av fyra piprensare och elva pärlor.

Namn:

Hur många piprensare och pärlor måste läraren köpa om de fjorton eleverna i klassen ska kunna göra snökristaller?

62

I_Kluris_A.indd 62

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

2018-06-04 09:55


AK PR

OV

Hur många ögon kan vart och ett av de sex monstren ha?

Namn:

Milton och hans monstersyskon har tillsammans 49 ögon, tro mig eller ej! När barn och vuxna möter dem i affären händer det att de blir alldeles förskräckta över hur många ögon vart och ett av monstersyskonen har.

***

163

164

SM

Hur många böcker kan det finnas av vardera sorten?

Namn:

Malkolm ansvarar för klassbiblioteket. Böckerna är indelade i lättlästa, spänning, humor och fakta. Nu ska han ställa böckerna i ordning i hyllorna och göra en lista över alla de 73 böckerna.

165

Hur många elever är det som vanligtvis som åker skolbuss från Mariehem?

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

I_Kluris_A.indd 63

Namn:

***

Busschauffören Hamza kör skolbussen från Mariehem efter skoldagen. Vid första stoppet är det alltid dubbelt så många som stiger av som på den sista hållplatsen. Vid andra stoppet kliver 9 elever av och på det tredje 13. Vid det fjärde och sista stoppet stiger lika många elever av som vid det andra och tredje stoppet. Först då är bussen tom och Hamza kan köra hem igen.

63

2018-06-04 09:55


166

Namn:

OV

Hur många ben har alla de 13 spindlarna tillsammans?

***

Andreas letar efter sin basketboll och börjar sitt sökande under sängen. Där blir han så överraskad att han stelnar av skräck. Under sängen ser han plötsligt 13 små och stora spindlar som tydligen bor där. Andreas blir livrädd när spindlarna börjar krypa mot honom.

167

AK PR

Lovisa har ansvar för att fixa och servera pizza till elevrådet. De 42 medlemmarna i elevrådet äter tillsammans 96 bitar. En sjättedel av bitarna är med pepperoni, medan en fjärdedel är med skinka. Resten är vegetarisk pizza.

Namn:

SM

Hur många bitar vegetarisk pizza äter medlemmarna i elevrådet tillsammans?

168

***

Uffe tar väl hand om sina 117 fiskar i sitt stora akvarium. Han har både guppy, ciklider, neontetra och clownfiskar.

Namn:

Hur många fiskar av varje sort kan Uffe ha i sitt akvarium?

64

I_Kluris_A.indd 64

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

2018-06-04 09:55


169

Namn:

OV

Hur många lass måste hon köra för att nå målet som är att köra hem 150 kilo potatis?

***

Julia hjälper sin farfar att frakta hem potatis från potatisåkern. Hon lastar sin lilla kärra alldeles full. För varje lass som Julia kör får hon med sig cirka 19 kilo potatis.

170

AK PR

Juanita ska göra miniharpor till alla tjejkompisarna som är bjudna på hennes födelsedagskalas. Var och en av harporna har fem strängar. Till födelsedagen har hon bjudit in 17 tjejkompisar.

Namn:

SM

Hur många strängar måste Juanita montera på miniharporna sammanlagt?

171

***

Kattis jobbar flitigt med sina läxor. Måndag pluggar hon 42 minuter, tisdag en kvart längre. Torsdag jobbar hon tio minuter kortare tid än på måndagen. Onsdag sitter hon hälften så lång tid som på måndagen, eftersom hon också ska hinna med att spela fotboll med sin storebror.

Namn:

Hur många minuter sammanlagt pluggar Kattis på sina läxor under de fyra dagarna?

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

I_Kluris_A.indd 65

65

2018-06-04 09:55


AK PR

OV

Hur många barn- och vuxenbiljetter kan Martina ha sålt?

Namn:

Teatergruppen Akrobat ska köra sin första cirkusföreställning. Martina säljer biljetter till barn och vuxna som ivrigt väntar på att det hela ska börja. Det blir fullsatt och sammanlagt såldes 109 biljetter.

***

172

173

SM

Hur många centimeter är prins Adanis svärd?

Namn:

Prins Adani är känd för sitt långa svärd. Han förklarar längden på svärdet med hjälp av en gåta som han kommit på alldeles själv: Börja med 92, lägg till 16, dra ifrån 12 och halvera talet du fått fram. Lägg därefter till 15 och multiplicera med två.

174

***

Lukas, Mårten och Silje är i affären för att panta flaskor. Lukas har lyckats samla 39 flaskor, Silje har fått ihop 19 fler än Lukas, medan Mårten har samlat dubbelt så många som Lukas och Silje tillsammans.

Namn:

Hur många flaskor pantar de tre kompisarna sammanlagt?

66

I_Kluris_A.indd 66

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

2018-06-04 09:55


175

AK PR

Namn:

OV

Hur många rutor kan var och en av de tre grabbarna ha sytt och bidragit med till täcket?

***

Andreas, Eskil och Dawit visar stolta upp det stora lapptäcket de har sytt som ska användas vid stora samlingar i klassrummet. Täcket har hela 93 rutor.

176

Lydia och Maritza har bakat kanelbullar till klassen för att fira Kanelbullens dag. De fördelar bullarna i fyra olika korgar, stora och små.

Namn:

SM

Hur många kanelbullar kan de få plats med i de fyra korgarna?

177

***

Abrahams klass ska tillverka pilar som pekar mot fem olika stationer i klassrummet. Varje pil ska vara 23 centimeter lång.

Namn:

Hur många centimeter kartong går det åt för att tillverka pilarna?

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

I_Kluris_A.indd 67

67

2018-06-04 09:55


***

Tove gillar att skoja med sin mamma. Varje gång mamman kommer hem från jobbet har hon placerat om kuddarna i soffan. Tove fnittrar varje gång mamman skakar på huvudet.

OV

På hur många olika sätt kan Tove placera kuddarna?

Namn:

178

179

SM

Hur många gånger måste Peder hjälpa sin mamma för att nå målet att samla ihop 97 bilder till fotbollsalbumet?

Namn:

AK PR

Peder har gjort ett avtal med mamma. För varje gång han städar sitt rum, varje gång han dammsuger eller fixar någon tråkig sak som står på anslagstavlan i köket får han fyra fotbollsbilder som belöning.

180

Hur många ord har Amir fått plats med på var och en av sidorna i ordboken?

68

I_Kluris_A.indd 68

Namn:

***

Amir har samlat på ord ända sedan han lärde sig läsa. Orden han gillar allra bäst skriver han in i sin lilla ordbok. Fram till nu har han använt sju av sidorna i boken och samlat hela 104 ord.

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

2018-06-04 09:55


OV

Hur många strängar måste man byta när varje ukulele har fyra strängar?

Namn:

Någon har gjort inbrott i musiksalen på skolan. Ulrik är den förste i klassen som kommer in och ser alla de förstörda ukulelerna. Han blir jätteledsen och tänker på hur mycket besvär det blir att sätta nya strängar på 44 stycken ukulele.

***

181

182

SM

Vem av Isak och Lydia kom tvåa respektive trea i säcklöpningen?

Namn:

AK PR

Isak och Lydia bråkar om vem av dem som kom tvåa och trea i säcklöpningen. Det var Lukas som vann eftersom han klarade att hoppa i 138 meter. Isak lyckades hoppa 1/3 så långt. Lydia hoppade fyra gånger siffersumman av Lukas resultat.

183

***

Knut försöker få Stina att gissa vilket tal han tänker på: Börja med 150. Ta hälften av det och lägg till 13. Därefter ska du dra ifrån 18 och halvera talet igen.

Namn:

Vilket tal är det Knut tänker på?

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

I_Kluris_A.indd 69

69

2018-06-04 09:55


AK PR

OV

Hur många servetter kan det ligga i var och en av askarna?

Namn:

Tant Ella har samlat på servetter i hela sitt liv. Nu vill hon att Henrica ska ta över samlingen. Henrica blir jätteglad över att få alla de 96 servetterna som ligger i tre olika askar.

***

184

185

Spindelpappan Eddy gläder sig i väntan på alla de nya spindelungarna. Han tänker köpa nya skor åt dem allihop, eftersom det snart blir vinter och kallt.

Namn:

SM

Hur många par skor måste Eddy köpa om det skulle råka bli 4, 14 eller 19 spindelungar?

186

***

Jonas, Theo och Mika gillar orientering så mycket att de brukar hitta på egna tävlingar och rita kartor till. Den här gången går det åt 43 minuter till att hitta sju olika kontroller i skogen bakom idrottshallen.

Namn:

Hur många minuter behövde de för att hitta var och en av kontrollerna?

70

I_Kluris_A.indd 70

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

2018-06-04 09:55


AK PR

OV

Hur många flaskor kan det ha funnits på var och en av hyllorna?

Namn:

Fredrik är sugen på en flaska läsk. Pappan säger att han kan få en om han klarar att räkna ut hur många läskflaskor det finns i kylen i butiken. Fredrik räknar och räknar och kommer fram till att där finns 104 flaskor fördelade på fyra hyllor.

***

187

188

SM

Titta på bilden och räkna ut färgen på ballong nummer 7, 10, 14, 27, 49 och 91.

Namn:

Eftersom staden snart ska fylla 100 år har Theo fått i uppgift att hänga upp 100 ballonger vid ingången till stadsparken. Han hänger upp ballongerna i en viss ordningsföljd.

189

***

Det är första april. Krister och Hanna i 3C ska lura 3D att deras skor har blivit snodda av utomjordingar. Krister gömmer 32 skor bakom bänken i kapprummet, medan Hanna gömmer 18 skor inne på biblioteket.

Namn:

Hur många par skor gömmer Krister och Hanna tillsammans?

Kopioriginal – GRUBLIS A • GAN Aschehoug / H. Aschehoug & Co (W. Nygaard)

I_Kluris_A.indd 71

71

2018-06-04 09:55


190

***

Abraham och Zeinab köper tre olika paket med glass till de tolv medlemmarna i sångkören. I det ena paketet ligger det 8 glassar, i det andra 12 och i det tredje 16 stycken.

Namn:

OV

Hur många glassar får var och en av medlemmarna i sångkören?

191

***

SM

Hur många bilar sammanlagt ser Bisrat på parkeringen utanför köpcentret?

Namn:

AK PR

Bisrat håller koll på parkeringsplatsen utanför köpcentret. I första fältet står det dubbelt så många bilar som i det andra. I det tredje står det lika många som i det första och andra tillsammans. I det andra fältet, där hennes mammas bil står, finns det 15 bilar.

192 Tillsammans finns det 97 elever i årskurs 2, fördelade på fem klasser. Eleverna gläder sig nu åt att få börja tredje klass och åt att få byta klassrum.

Namn:

Hur många elever kan det finnas i var och en av de fem klasserna?

72

I_Kluris_A.indd 72

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

2018-06-04 09:55


KLURIS A ISBN: 978-91-7823-000-6 © 2018 Bonnierförlagen AB Utgiven av Bonnierförlagen Lära Originalutgåva: Grublis A – 192 problemløsningsoppgaver, © 2018 GAN Aschehoug, H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) AS Uppgiftstexter: Laila Iren Jakobsen och Runar Ragnarson Brataas Översättning och textbearbetning: Hans Carlberg Form: Allworthy Design, Lena Thunell Omslag: Sara Ånestrand Omslagsillustrationer: Stina Lövkvist Illustrationer: s. 6 Thor W. Kristensen, övriga Shutterstock Produktionsledare: Merete Lind Första upplagan 1 Tryck: BALTOprint, Litauen 2018

Varmt tack till Ekebyhovsskolan och Cecilia Daréus för granskningen av det matematiska innehållet.

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuscopyright.se Undantag: Kopiering är tillåten av de sidor som är markerade ”Kopiering tillåten”. Sådan kopiering får endast ske till eleverna på den egna skolan. Upphovspersonens ideella upphovsrätt enligt upphovsrättslagen och källangivelse i övrigt ska respekteras på sätt som anges i BONUS-avtalet.

I_Kluris_A.indd 2

2018-06-04 09:54


Vilken färg har den nittonde pärlan i Marcus halsband, hur många skålar med slemsoppa kan Melany servera på Blåkulla och hur gamla är de olika familjemedlemmarna i familjen Snyggåker? KLURIS A utmanar eleverna till att använda sig av matematiken aktivt, tillsammans och på olika sätt. Med hjälp av öppna och slutna problemlösningsuppgifter lär de sig att resonera och förstå att det kan finnas många olika vägar fram till svaret på uppgifterna. KLURIS är en uppgiftsbank där eleverna får träna olika räknesätt och ämnesområden, oavsett vilket kapitel de arbetar med i sin ordinarie mattebok. Samarbetet och samtalen som uppstår ger läraren inblick i hur den enskilda eleven och klassen tänker och vilka strategier de använder. Eleverna lär av och med varandra. Problemlösningsstrategierna lockar dem att ta tag i nya utmaningar och vidga sin matematiska kompetens och förmåga till resonemang.

KLURIS A 192 Problemlösningsuppgifter Laila Iren Jakobsen

KLURIS A är ett kopieringsunderlag med 192 kluriga, färgglada och ibland lite knasiga uppgifter. Boken kan användas från årskurs 2 – 3 och uppåt. Till KLURIS A hör KLURIS RÄKNEHÄFTE där eleverna kan samla sina Klurisar. (978-91-7823-004-4)

ISBN: 978-91-7823-000-6

O_KlurisA.indd 1-2

2018-06-04 10:00

Profile for Smakprov Media AB

9789178230006  

9789178230006  

Profile for smakprov