Page 1

1

MĂśt svenskan

sanoma utbildning

Ă…sa Lennartsson


Sanoma Utbildning Postadress: Box 30091, 104 25 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-587 642 10 Redaktör: Susanne Risberg Grafisk form: Jonas Berglund, Trudani Illustrationer: Oskar Jonsson Granskare: Ljiljana Orelj och Karam Alasal Lärarhandledning Möt svenskan 1 ISBN 978-91-523-4606-8 © 2017 Åsa Lennartsson och Sanoma Utbildning AB, Stockholm

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus-Presskopias avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnares huvudman eller Bonus-Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Möt svenskan 1 – Lärarhandledning. © 2017 Sanoma Utbildning AB.


INNEHÅLL Till läraren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Lektionstips .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Kopieringsunderlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Alfabetet på arabiska .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Tester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Facit – ordkryss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Möt svenskan 1 – Lärarhandledning. © 2017 Sanoma Utbildning AB.


Till läraren Möt svenskan börjar på en basnivå som är mycket enkel och går långsamt fram. Det är viktigt att förstå svårigheten då vissa aldrig kommit i kontakt med vårt latinska alfabet eller kanske inte ens gått i skola i hemlandet. För att väcka intresse är igenkänningsfaktorn en viktig del. Böckerna vill på ett naturligt sätt ge en progression som gör att det känns rätt att gå vidare till nästa steg. Därför återkommer många områden i alla tre häften, men med ökad svårighetsgrad.

Elevens modersmål Ett viktigt moment som återkommer är när eleven ska översätta bilder och svensk text till sitt eget språk. Detta bekräftar inlärningen på ett positivt sätt. Redan från början får eleven utrycka sig på sitt eget modersmål för att stärka språkkänslan och sätta ord på sina befintliga kunskaper. Ett problem uppstår när vi har att göra med eleverna som ännu inte tillgodogjort sig sitt modersmåls skriftspråk. Då får vi låta eleven med hjälp av ritade bilder försöka uttrycka sig så långt det går för att bekräfta förståelsen.

Mp3-filer Boken är inläst och ligger fritt som mp3-filer på www.sanomautbildning.se sök sedan på bokens titel.

Alfabetet Alfabetet tränas från grunden och är tydligt inläst som övriga sidor i boken. De flesta av elevernas språk bygger på andra alfabet och ett annat sätt att skriva, som exempelvis från höger till vänster. Eleverna kan även träna med hjälp av någon av de appar som finns att tillgå på nätet. Många förslag dyker upp om man söker på ”A B C”.

Bildspråk Böckerna är uppbyggda på en stor mängd bilder, ett universellt bildspråk, som kombineras med enkla ord som förekommer i elevens närhet. Bilder är viktigt för elevens förståelse i många sammanhang och i ett tidigt skeende av inlärning. Böckerna bygger vidare på ord och begrepp som eleven fått träna på innan övningarna går vidare till nästa inlärningsmoment.

Möt svenskan 1 – Lärarhandledning. © 2017 Sanoma Utbildning AB.

4


Enkel matematik Siffrorna och enkel taluppfattning samt några matematiska begrepp förekommer också med stigande svårighetsgrad i de tre böckerna.

Samhällskunskap Böckerna tar avstamp i vårt svenska samhälle och våra traditioner. Ambitionen har varit att få med det som ligger närmast oss människor när det gäller sjukvård, fritidssysselsättningar och mötet med kompisar.

Memory Som bilaga finns ord/bild-memory som passar till olika ordgrupper för kopiering och ev. inplastning. Det finns många olika sätt att använda sig av dessa ordbildkort. Gärna i par eller grupp.

Tester Vidare finns förslag på olika tester som kan ges efter avslutat arbete. Dessa kan med fördel ges till eleven som en bekräftelse på att man tillgodogjort sig innehållet i avsnittet.

Arabiska alfabetet Det finns även uttal av vårt latinska alfabet på arabiska. Anledningen till att bara det arabiska alfabetet finns med, är att många av språken som talas av våra nyanlända ungdomar bygger på det arabiska alfabetet. Arabiskan är ett av världens fem största språk och är gemensamt för en stor del av arabvärlden. Språket talas av nästan 300 miljoner människor. Kopieringsunderlag 14, s. 61

Min förhoppning är att böckerna ska kunna användas som en dörröppnare in i det svenska språket. När grunden är lagd och vårt latinska alfabet är genomarbetat kan eleverna gå vidare i sin läs- och skrivutveckling. Lycka till med Möt svenskan! Åsa Lennartsson

Möt svenskan 1 – Lärarhandledning. © 2017 Sanoma Utbildning AB.

5


Lektionstips resan

Resan

Varför lämnade du ditt land?

Mitt namn är

Jag är 5

en flicka

en pojke

5

5

s. 4-5 Syfte • Att ge eleven möjlighet att uttrycka fakta och känslor som kan komma efter ankomsten till Sverige.

Jag är 5 13 år

5 14 år

5 15 år

5 16 år

5 17 år

5 18 år

5 19 år

5

år

5

5

5

5

Hur reste du?

Jag kommer från Sätt kryss på kartan.

5

5

5

5

5

5

5

Vem reste du med?

5

5

5

5

5

Hur kändes det?

5

5

5

5

5

5

5

5 5

4

Möt svenskan1_ORG_17oktober.indd 4-5

2016-11-29 12:02

Genomförande Förklara kartbilden och visa var Sverige ligger. Fråga om eleverna vet vad de olika världsdelarna heter. Låt dem anteckna världsdelarnas namn på sitt modersmål. Gå igenom och förklara frågorna. Gör uppgifterna gemensamt. Låt de elever som vill berätta sina svar.

Mitt nya land

MItt nya Land

skriv om din resa till sverige.

Sverige

skriv på ditt modersmål.

skriv och sätt kryss på kartan.

Vilken plats kom du först till?

s. 6 Syfte • Att medvetandegöra var i norra Europa eleven befinner sig.

Var bor du nu?

sverige

norge

finland

helsingfors

oslo stockholm

Göteborg

danmark

Köpenhamn

Helsingborg Malmö Trelleborg

6

• Förklara kartbilden och visa var Sverige ligger.

Möt svenskan1_ORG_17oktober.indd 6-7

7

2016-11-29 12:02

• Att ge igenkänning av vissa länder och orter som eleven passerat. Genomförande Gå igenom och förklara frågorna. Gör uppgifterna gemensamt. Gör en genomgång och låt de elever som vill berätta sina svar. Fråga om eleverna känner igen några av namnen på Sverigekartan. Till vilken ort anlände de först?

Möt svenskan 1 – Lärarhandledning. © 2017 Sanoma Utbildning AB.

6


Alfabetet Kopieringsunderlag 1.

Bokstäverna Svenska alfabetet Läs och skriv.

Träna alfabetet. Fyll i bokstäverna och skriv dem.

10

Mo t svenskan1_ORG_17oktober.indd 10

Möt svenskan 1 – Lärarhandledning. © 2017 Sanoma Utbildning AB. Kopiering tillåten.

28

2016-12-01 15:58


Kopieringsunderlag 2.

Vanliga ord 1

JAG jag DU du HAN han HON hon BORD bord STOL stol

Möt svenskan 1 – Lärarhandledning. © 2017 Sanoma Utbildning AB. Kopiering tillåten.

34


Kopieringsunderlag 6.

Hur många? Rita prickar i tärningarna och låt en kompis göra uppgiften.

Möt svenskan 1 – Lärarhandledning. © 2017 Sanoma Utbildning AB. Kopiering tillåten.

48


Test 6 - Pengar Räkna hur mycket det blir.

Möt svenskan 1 – Lärarhandledning. © 2017 Sanoma Utbildning AB. Kopiering tillåten.

68

9789152346068  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you