Page 1

Foto: tommy Durath

Se möjligheterna

»Att vara möjlighetsletare innebär att vi uppmärksammar såväl yttre som inre framgångar. Vad som kännetecknar en framgång varierar från person till person. Det är bara du som kan avgöra vad som är en framgång i ditt liv. Du utgår hela tiden från dina egna förutsättningar och vilka utgångspunkter du har. Yttre och inre framgångar hänger också hela tiden samman. Det är ingen större mening med yttre framgång, som kan mätas i pengar, arbete, status och olika materiella förhållanden, om du inte samtidigt upplever inre framgångar – som god hälsa, bra relationer, sinnesfrid och lycka.«

Bosse Angelöw

Bosse Angelöw är docent och socialpsykolog, författare, föreläsare och konsult, verksam vid nova Futura, www.novafutura.se. natur & Kultur har tidigare givit ut Träna mentalt och förbättra ditt liv, Konsten att lyckas med sina studier, Konsten att hantera stress och möta förändringar och Glädjerapporten.

et finns många fördelar med att vara en framgångsletare. Människor som fokuserar på möjligheter är mer hoppfulla och företagsamma, lyckligare och mer tillitsfulla. De har bättre fysisk och psykisk hälsa, presterar bättre i skola och arbete, är ihärdiga och kommer snabbare igen efter en motgång. Och framför allt: de har en mer positiv syn på framtiden. Se möjligheterna – bli en framgångsletare handlar om olika metoder vi kan använda för att stärka vårt möjlighetstänkande. Denna förmåga kan utvecklas bland annat genom att vi uppmärksammar positiva inslag och arbetar möjlighetsfokuserat, stärker konstruktiva tankemönster, mediterar, skapar målbilder, använder positivt självprat och utvecklar ett självhjälpsprogram. Se möjligheterna – bli en framgångsletare kan användas av personer, grupper och arbetsplatser som behöver stärka sitt fokus på möjligheter.

Bosse Angelöw

Se möjligheterna – bli en framgångsletare

Några kommentarer från förhandsläsare: »Absolut en bok jag kan rekommendera.« »Kommer till stor användning för företag, kursledare och privatpersoner.« »Helhetsintrycket är utmärkt. Boken tar med många praktiska exempel vilket gör att man kan använda den direkt i sin dagliga verksamhet.«

Se

möjligheterna bli en framgångsletare

»Jag har haft fantastiska upplevelser när jag har läst manuset. Jag har blivit inspirerad och kan använda metoderna i vår verksamhetsutveckling och också för min egen utveckling genom att söka möjligheter i stället för problem.« »Jag gillade den jättemycket. Bara genom att läsa den har jag blivit positivare.« »Den är bra, inspirerande, lättläst och kreativ med många lättillgängliga exempel. Jag är tacksam över att få läsa manuset. Vi kommer att köpa in den till våra olika kurser.« »Boken har varit mycket läsvärd och intressant. Bokens styrkor är alla konkreta tips, metoder och idéer för självhjälp. Den beskriver tydligt och konkret hur jag som läsare kan göra för att bli framgångsletare.« »En mycket bra och inspirerande bok.«

omslagsbild: Montage. Bilder från istockphoto omslag: John Persson

Angelöw.se.mojligheterna.hela.2.indd 1

09-06-24 14.26.32


092213Se mojligheter.ORIG.indd 5

09-07-03 09.35.31


Innehåll Om mig själv  9 Förord  11 1. Bli en framgångsletare  13 Fördelar med att vara framgångsletare  14 Styrkeövningen  17 Ett möjlighetsbaserat förhållningssätt  19 Att utveckla en realistisk optimism  22 Samspelet mellan yttre och inre framgång  24 2. Skapa positiva förväntningar  27 Placebo- och noceboeffekter  27 Självuppfyllande profetior  28 Positiv framtidstro  31 3. Utveckla möjlighetsbaserade beskrivningar  34 Visa på det önskvärda  36 Hitta positiva formuleringar  38 4. Uppmärksamma framgångarna  41 Att uppmärksamma framgångar på arbetsplatsen  44 Konstruktiv återkoppling  48 5. Skriv glädjerapporter  51 Personliga glädjerapporter  51 Glädjerapporter på arbetsplatsen  54 Globala glädjerapporter  54

092213Se mojligheter.ORIG.indd 5

09-07-03 09.35.31


6. Använd styrkefrågor  57 Lösningsfokuserade samtal  59 Att se framåt  60   7. Utveckla strategier för att hantera svårigheter  65 Att bemöta frustrationen  66 Stärkande frågor  68 Acceptera dig själv som en värdefull person  69 Strategier för att hantera problem  72   8. Att bemöta dolda optimister  77   9. Inled ett möjlighetsfokuserat förbättringsarbete  84 Förbättringsarbete med styrkeanalys  84 Systematiskt arbetsglädjearbete  87 En möjlighetsbaserad utvecklingsmodell  92 10. Bli inspirerad av förebilder  103 Att lära sig av andras framgångar  103 Dina förebilder  108 11. Stärk konstruktiva tankemönster  109 12. Börja meditera   118 Gemensamma riktlinjer  119 Upplevelser under meditationen  122 Mental träningsvärk  124 Ökad självkännedom  125 Olika meditationsmetoder  126 Olika personers erfarenheter  128 Snabbavslappningsmetoder  132 13. Använd målbilder och positivt självprat  135 Målbilder  135 Positivt självprat  142 Rekommendationer  145

092213Se mojligheter.ORIG.indd 6

09-07-03 09.35.31


14. Bilda en uppmuntrargrupp  147 Introduktion  148 Struktur för övriga möten  150 15. Utveckla ett självhjälpsprogram  153 16. Tips för att bli en möjlighetsletare  157 17. Drömmen om ett möjlighetsorienterat samhälle  164 Massmedier  165 Näringsliv  168 Sjukvård  170 En skola  173 En kommun  176 18. Till sist  180 Bilaga 1. Cd om mental träning  181 Bilaga 2. Friskverktyget  183 Noter  186 Litteratur  190

092213Se mojligheter.ORIG.indd 7

09-07-03 09.35.31


092213Se mojligheter.ORIG.indd 8

09-07-03 09.35.31


Om mig själv

Jag föddes år 1954 i Visby, där jag tillbringade min barndom och uppväxt. År 1975 flyttade jag till London. Under min sex månader långa vistelse där studerade jag engelska och gick i lära hos en zenbuddhistisk munk som lärde mig olika meditationstekniker. Sedan dess har jag regelbundet mediterat, gått olika kurser och utvecklat egna mentala träningsmetoder. År 1976 inledde jag min akademiska karriär vid Lunds universitet. Jag tog först en socionomexamen, påbörjade därefter forskarstudier i sociologi med inriktning mot socialpsykologi, blev filosofie doktor och sedan docent. Under tiden utbildade jag mig inom olika terapiformer och arbetade som konsult. Sommaren 1983 åkte jag tillsammans med en kamrat till Skopelos, i den grekiska övärlden. Där träffade jag Anita, och vi blev båda mycket förälskade i varandra. Jag flyttade från Lund och hem till Anita och hennes dotter Sophie i Nybro. Efter fyra månader gifte vi oss, sedan dröjde det nio år innan vi fick vårt första gemensamma barn, Amanda. Efter ytterligare fyra år adopterade vi Simon från Kina. I samband med att jag flyttade till Nybro började jag att arbeta vid Växjö universitet. I början av 2000-talet bestämde jag mig för att lämna den akademiska världen och att på heltid ägna mig åt mitt företag, Nova Futura. Jag har nu under tjugofem år arbetat med att utveckla kapaciteten hos individer, grupper och organisationer. Jag har forskat, undervisat och arbetat som konsult inom områden som arbetsglädje, 9

092213Se mojligheter.ORIG.indd 9

09-07-03 09.35.31


förändringsarbete, stresshantering, mellanmänskliga relationer, mental träning, personlig utveckling, ledarskaps- och medarbetarutveckling. Jag arbetar även med att utveckla attraktiva, hälsosamma och välfungerande organisationer och har anlitats som föreläsare och rådgivare av flera hundra olika företag. Ett av mina stora glädjeämnen är att skriva. Jag är författare till bland annat följande böcker: Det goda förändringsarbetet (1991) Konsten att hantera stress och möta förändringar (1999) Introduktion till socialpsykologi (2000) Friskare arbetsplatser (2002) Meditera för ett bättre liv (2003) Konsten att lyckas med sina studier (2003) Träna mentalt och förbättra ditt liv (2005) Arbetsglädje (2006) Glädjerapporten (2008)

Tillsammans med medarbetare har jag utvecklat Friskverktyget, www.friskverktyget.se, ett kraftfullt internetbaserat redskap för att bland annat stärka arbetsglädje och hälsa. På www.friskverktyget.se/goda rapporterar jag fortlöpande om positiva nyheter som inträffar. Gå gärna in på www.novafutura.se om du önskar mer information om min verksamhet. Där kan du även registrera dig för ett nyhetsbrev med goda nyheter som jag regelbundet skickar ut.

10

092213Se mojligheter.ORIG.indd 10

09-07-03 09.35.31


Förord

Se möjligheterna handlar om olika metoder som vi kan använda för att bli framgångsletare. En del av innehållet har jag hämtat från mina tidigare böcker. Du som har läst mina andra böcker kan därför känna igen vissa delar. När jag använt mig av uppgifter från olika vetenskapliga studier, tidskrifter och böcker, finns dessa källor angivna i notapparaten och litteraturförteckningen längst bak. Läsare som önskar ytter­ ligare information kan ha nytta av den litteratur jag refererar till i noterna. Självfallet kan du helt förbigå noterna och ändå få behållning av läsningen. Jag berättar på flera ställen om olika personer som jag har hjälpt med att bli möjlighetsletare. För att skydda deras identitet har jag ersatt deras riktiga namn med påhittade. Boken bygger på mina mångåriga erfarenheter av att dels utveckla olika metoder för att stärka möjligheter, dels mina praktiska erfarenheter av att i olika sammanhang arbeta som rådgivare med individ-, grupp- och organisationsutveckling. Jag vill tacka följande personer, vilka har kommit med värdefulla synpunkter på tidigare manusutkast: Åsa Holst Storm, Lena Hammarbäck, Brita Wanngård, Anita Angelöw, Ann-Christin Bengtsson, Monica Träff, Anna Gärdehall, Susanne Andersson, Yvonne Lehnberg, Bengt-Åke Angelöw, Michael Ostrelius, Lars Bertil Sjölander, Anna Nilsson, Ewa Broman, Torbjörn Trägårdh, Anita Berggren, Sara Blomberg, Lisa Ljungberg, Ida Johansson, Kenneth Andersson, Margareta Adolfsson, Monica Skäppegård, 11

092213Se mojligheter.ORIG.indd 11

09-07-03 09.35.31


Jenny Johansson, Ing-Marie Wessén, Jonna Juntunen, Annica Karlsson, Lisbeth Berk, Catrin Hagman, Lena Persson, Bodil Persson, Henrik Paulsson, Mia Ericsdotter, Ann Håkansson, Susanna Månsby, Anna Olheden, Per Andersson, Göran Hedkvist, Christer Hansson, Anette Brogren, Julia Exner, Victoria Hill, Gert Krohn, May Engvall, Jessica Bergström, Ann-Marie Selander, Annica Skoglund, Ylva Wikland, Ingrid Sandelin, Lena Berg, Henrik Bladlund, Lisa Öhrlund Madsen, Carina Skärpe, Cécile Schilliger och Karin Jansson. Jag vill också tacka Eva Lindén som har gjort de fina teckningarna. Jag har fått god hjälp och stöd av Lena Albihn och Ingrid Ericson på förlaget Natur & Kultur. Jag vill tacka min underbara familj för ert stöd. Tack för att ni finns! Jag hoppas att Se möjligheterna ger dig ny kunskap, inspiration och tips på vad du kan göra för att bli en framgångsletare. Du får gärna höra av dig till mig och berätta om dina synpunkter eller tankar kring bokens innehåll. Du når mig på bosse@novafutura.se Bosse Angelöw

12

092213Se mojligheter.ORIG.indd 12

09-07-03 09.35.31


1 Bli en framgångsletare

Jag beskriver i den här boken vad personer, grupper och arbetsplatser kan göra för att stärka sitt möjlighetstänkande. Denna förmåga kan utvecklas genom att vi: • • • • • • • • • • •

regelbundet uppmärksammar positiva inslag skriver glädjerapporter använder styrkefrågor genomför ett möjlighetsfokuserat förbättringsarbete stärker konstruktiva tankemönster blir inspirerade av goda förebilder skapar möjlighetsbaserade beskrivningar av verkligheten börjar meditera skapar målbilder och använder positivt självprat bildar en uppmuntrargrupp utvecklar ett självhjälpsprogram.

Jag använder omväxlande orden framgångsletare, möjlighetsletare, optimist, möjlighetstänkare och styrkedetektiv för att beskriva personer som fokuserar mer på möjligheter än problem. Orden kan här betraktas som likvärdiga och har ingen skillnad i betydelse.

Maria Låt mig ge följande exempel på hur dessa metoder kan användas för att vi ska må bättre.

13

092213Se mojligheter.ORIG.indd 13

09-07-03 09.35.32


Maria kontaktade mig för att bli kvitt sina mångåriga sömnsvårigheter. Hon hade under nio år tagit sömntabletter för att kunna sova. Nu önskade hon få en bättre sömn utan mediciner. Hon var även orolig och tog emellanåt lugnande medel. Efter sju veckor, under perioden träffades vi fem gånger, kunde Maria sova gott utan sömntabletter. Hon var också mycket mer avslappnad och slutade använda lugnande mediciner. Hon mådde betydligt bättre, var piggare och gladare. Maria var helt överväldigad och mycket lycklig över dessa fina förbättringar.

Marias framgångar berodde på att hon började använda flera av de metoder som finns beskrivna i den här boken. Vid vårt första samtal lärde Maria sig att meditera (kapitel 12). Hon mediterade sedan regelbundet två gånger om dagen. Genom meditationen rensade hon bort stress och spänningar som orsakade hennes sömnproblem och oro. Hon började uppmärksamma sina framgångar (kapitel 4) och skriva glädjerapporter över vad som fungerade bra i hennes liv (kapitel 5). Hon lärde sig att utveckla olika strategier för att hantera sina bekymmer (kapitel 7). Hon skapade målbilder om en god sömn och utvecklade ett positivt självprat om att sova gott (kapitel 13). Marias regelbundna användning av dessa metoder resulterade i att hon kunde uppnå sina önskemål om att kunna sova utan sömntabletter, bli lugnare och må bättre.

Fördelar med att vara framgångsletare Människor som fokuserar på möjligheter har, i jämförelse med problemletare, följande fördelar: • • • •

bättre fysisk och psykisk hälsa presterar bättre i skola och arbete är mer hoppfulla och företagsamma är lyckligare och mer tillitsfulla 14

092213Se mojligheter.ORIG.indd 14

09-07-03 09.35.32


• förväntar sig att saker ska gå bra • är ihärdiga och kommer snabbare igen efter en motgång • har en mer positiv syn på framtiden. En möjlighetsbaserad inställning har med andra ord en rad fördelar på livets alla områden.

Bättre hälsa Optimister är friskare och återhämtar sig snabbare från sjukdomar än pessimister.1 De medicinska fördelarna med en optimistisk livsinställning är uppenbara. I en av många undersökningar som bekräftar detta, följdes män som drabbats av sin första hjärtinfarkt. Forskarna bedömde deras grad av optimism respektive pessimism.2 Åtta år senare levde 76 procent av optimisterna, medan bara 16 procent av pessimisterna fortfarande var i livet. Den mentala attityden förutsade med större säkerhet än någon annan medicinsk riskfaktor vilka som skulle överleva. Optimister klarar sig alltså bättre under svåra förhållanden, även när de drabbas av hälsobesvär. I en annan studie var försökspersonerna en grupp friska studerande män vid ett amerikanskt universitet.3 Deras nivå av optimism eller pessimism kartlades genom en enkät. Vart femte år genomgick gruppen en grundlig läkarundersökning. Resultaten visade att de män som vid 25 års ålder använde optimistiska förklaringar på negativa händelser, var friskare senare i livet (efter 40-årsåldern), än män som gav mer pessimistiska förklaringar. Skillnaderna var speciellt märkbara mellan 40 och 45 år. Optimisternas hälsa var betydligt bättre jämfört med pessimisternas. Ingen annan faktor än den optimistiska respektive pessimistiska inställningen kunde förklara denna skillnad. Det förekommer flera tänkbara förklaringar till att optimistiska och pessimistiska attityder har hälsomässiga effekter.4 Ett antagande är att pessimism leder till nedstämdhet, vilket i sin tur försvagar immunförsvaret och gör att pessimister blir mer mottagliga för olika sjukdomar. En annan förklaring är att pessimister ignorerar 15

092213Se mojligheter.ORIG.indd 15

09-07-03 09.35.32


sina behov. Studier har bland annat visat att pessimister röker och dricker mer samt motionerar mindre än optimister. Pessimister är betydligt sämre på att vårda sin hälsa, vilket i sin tur kan bero på deras negativa framtidssyn. En teori hävdar att den hoppfullhet som optimister har, stärker kroppens immunförsvar.

Större framgångar beträffande arbete, studier och ekonomi Optimister presterar bättre i arbete och studier.5 De har dessutom bättre ekonomi än pessimister.6 En optimistisk inställning kan även öka försäljningen av försäkringar.7 Optimisterna sålde 29 procent fler försäkringar än deras pessimistiska arbetskamrater under deras första år som försäkringsförsäljare, och 130 procent fler under det andra året. Optimism har också ett tydligt samband med studieframgång. Forskare har kunnat förutsäga nyblivna studenters studieresultat bättre genom test som mätte hur optimistiska de var än vad studenternas gymnasiebetyg visade.8 I skolor där elever har stimulerats till att fokusera på möjligheter, har deras studieresultat förbättrats inom alla områden.9 Flera studier har bekräftat att optimism även leder till större yrkesmässig och ekonomisk framgång.10 En optimistisk inställning hjälper människor att lättare komma igen efter motgångar.11 En pessimist kan se motgångar som bekräftelse på en avgörande brist hos sig själv, som något som inte kan avhjälpas. En sådan inställning leder lätt till hopplöshet och hjälplöshet: »Varför ska jag försöka, om jag ändå är dömd att misslyckas?« Optimister kan däremot se motgångar som ett resultat av omständigheter som kan påverkas. De tror därför att de kan lyckas nästa gång och hanterar motgången med en positiv reaktion. De betraktar motgången som något som kan övervinnas. Framgångsletare är hoppfulla och initiativrika, vilket är bra egenskaper i samband med arbete, studier och företagsamhet. Möjlighetsbaserade metoder kan ge betydligt bättre resultat i före­tag och organisationer jämfört med traditionella metoder.12

16

092213Se mojligheter.ORIG.indd 16

09-07-03 09.35.32


Vi kan alltså konstatera att framgångsletare mår och fungerar bättre på många olika sätt jämfört med människor som är problemletare.

Det är också viktigt att understryka att en pessimistisk inställning inte är medfödd, utan inlärd. Barn lär sig till exempel detta betraktelsesätt av föräldrar, lärare och massmedier. Det positiva är att vi kan lära om och utveckla ett mer möjlighetsorienterat synsätt.

Styrkeövningen Du kan själv testa vilken inverkan det får om du fokuserar på möjligheter respektive problem genom att göra följande styrke­ övning. För att kunna genomföra övningen behöver du samarbeta med en annan person.

17

092213Se mojligheter.ORIG.indd 17

09-07-03 09.35.33


Be din partner ställa sig mitt emot dig och sträcka ut armarna åt sidan. Be personen hålla emot med all sin styrka, medan du själv försöker trycka ner hans/hennes armar med dina händer som du har placerat strax ovanför partnerns armbågar. Be sedan din partner att återigen sträcka ut armarna åt sidan, samtidigt som du själv lägger dina händer fjäderlätt ovanför hans/ hennes armbågar. Du ber personen blunda och med inlevelse tyst upprepa följande påstående tio gånger: »Jag är svag och värdelös.« Därefter ska din partner öppna ögonen och hålla emot så mycket som möjligt medan du pressar ner hans/hennes armar. Be din partner att återigen sträcka ut armarna åt sidan, samtidigt som du själv lägger dina händer fjäderlätt ovanför hans/hennes armbågar. Den här gången ska personen blunda och med inlevelse tyst upprepa följande mening tio gånger: »Jag är stark och värdefull.« Därefter öppnar din partner ögonen och håller emot så mycket som möjligt medan du pressar ner hans/hennes armar. Upprepa övningen genom att byta plats. Den här gången sträcker du ut armarna och din partner pressar ner dina armar. På så sätt får ni båda testa styrkeövningen. Styrkeövningen illustrerar vad som händer när vi fokuserar på det positiva respektive det negativa. För det mesta inträffar följande: När människor tänker på att de är värdelösa och svaga påverkar det också deras prestationsförmåga – det går lätt att pressa ner deras armar. Vid det tredje och sista försöket, när din partner egentligen ska vara som mest trött och utmattad, är han/hon oftast som starkast. Tankar kring styrka och värdefullhet påverkar alltså direkt vår prestationsförmåga. Styrkeövningen bekräftar mycket övertygande tidigare presenterade forskningsresultat, som visar att optimister mår och presterar mycket bättre jämfört med pessimister.

18

092213Se mojligheter.ORIG.indd 18

09-07-03 09.35.33


Ett möjlighetsbaserat förhållningssätt Skillnader mellan de olika synsätten illustreras i tabellen nedan. Den dominerande tankekulturen i dag fokuserar på svagheter och brister som identifieras och kartläggs. Orsaken till problemen analyseras och frågor koncentreras sedan till hur problemen kan lösas. Detta är vanliga steg i många problemlösningsmetoder. Problembaserat

Möjlighetsbaserat

Fokuserar på

problem, svagheter och brister

möjligheter, styrkor och tillgångar

Kartlägger och undersöker

Identifierar problemen. Vilka problem finns?

Identifierar vad som fungerar bra och hittar framgångsrika exempel från nuet och dåtid. Vad fungerar bra?

Analys

Analyserar orsakerna till problemen.

Analyserar orsakerna till framgångar och välfungerande » ­ projekt«.

Lösningar

Hur kan problemen lösas?

Hur kan vi få ­y tter­ligare framgångar? Skapar en mental bild av framtida framgångar.

Framtiden

Hur kan vi förhindra att problemen uppstår i framtiden?

Vad behöver vi göra för att förverkliga ytterligare framgångar i framtiden?

Effekter

Förstärker ytter­ligare fokuseringen på problem, vilket kan leda till resignation och pessimism.

Förstärker förmågan och kompetensen att fokusera på möjligheter, vilket leder till ökad handlingskraft och optimism.

19

092213Se mojligheter.ORIG.indd 19

09-07-03 09.35.33


I ett möjlighetsbaserat synsätt förnekas inte svagheterna. Naturligtvis har varje person, organisation och samhälle sina problem. Men vi behöver hitta nya infallsvinklar, nya tankemodeller och metoder för att lösa existerande bekymmer. Albert Einstein betonade vikten av att vi behöver ett nytt sätt att tänka när han skrev följande: »Vi kan inte lösa ett problem om vi tänker på det sätt som orsakade det.« Ett möjlighetsbaserat betraktelsesätt utgår från att vi: • bekräftar och erkänner svårigheter • inser att problem kan hanteras på olika sätt • fokuserar på möjligheterna i situationen. Det finns dock inte något motsatsförhållande mellan problem­ baserade och möjlighetsorienterade metoder. Ibland behövs det ena och ibland det andra. Att identifiera och förstå orsakerna till olika svårigheter kan vara bra i många situationer. Om din dator går sönder eller om ett av dina barn har feber kan det vara viktigt att ta reda på orsaken, eftersom det kan hjälpa dig att lösa dina bekymmer. Det som du framför allt är intresserad av är en lösning, att barnet blir feberfritt och att datorn fungerar igen. Problemanalys kan ibland också leda till en rad svårigheter. Människor kommer med olika förklaringar till svårigheterna. Eftersom olika förklaringar kräver olika slags åtgärder kan det bli svårt att samarbeta och hitta gemensamma lösningar. Låt oss exemplifiera resonemanget med en elev som missköter sig i skolan.13 Det kan ligga nära till hands att läraren tror att det dåliga uppförandet beror på något hos barnet. Det kan röra sig om koncentrationssvårigheter och bristande motivation, vilket i sin tur kan bero på dåligt stöd hemifrån eller konflikter inom familjen. Elevens föräldrar kanske tror att barnets dåliga upp­ förande beror på lärarens oförmåga att förstå deras barn. Eleven själv lägger skulden på skolan i största allmänhet. Resultatet 20

092213Se mojligheter.ORIG.indd 20

09-07-03 09.35.33


kan bli att de oavsiktligt klandrar varandra, vilket medför att problemet förblir olöst. I stället för att diskutera orsakerna, kan vi lägga tyngdpunkten på möjligheterna i situationen och fokusera på tillgångar, resurser och framsteg – och på framtiden. Vi kan diskutera vad eleven vill med skolarbetet, hur föräldrarna vill att det ska vara och vad skolan kan göra. Bert arbetade en gång med en grupp lärare som undervisade invandrarbarn i en 1–6-skola. Anledningen till att de skulle arbeta tillsammans var från början ett »krismöte« angående en elev. Det var intressant att se hur lärarna hade förberett sig inför mötet. Benämningen »krismöte« och förväntningarna på det fokuserade på negativa händelser, samtliga parter utgick från ett problemformulerande sammanhang. Lärarna gick igenom sina upprättade problemlistor som säkert hade skapats för att visa på situationens allvar, men som knappast innehöll idéer om lösningar. Bert bad om ett nytt möte efter fyra veckor, tills dess skulle lärarna skriva ner alla förbättringar och framsteg som eleven gjorde. Nästa möte var i hög grad präglat av lösningar, beröm för gott uppförande, gott kamratskap och en vilja att lära sig saker. När lärarna fick uppgiften att leta efter möjligheter hände även något med deras bemötande gentemot eleven. Det som för fyra veckor sedan beskrevs som en »kris« kunde nu ses i ett mer möjlighetsorienterat sammanhang. Lärarna fokuserade på vilken hjälp eleven behövde för att kunna tillgodogöra sig skolsituationen.

En positiv utveckling kan åstadkommas genom att vi identifierar vad som fungerar bra och fokuserar vår energi på att göra mer av det som fungerar bra. På mina utbildningar får deltagarna ibland besvara följande frågor: • Vad fungerar bra i mitt liv? • Vad fungerar bra i mitt arbete? 21

092213Se mojligheter.ORIG.indd 21

09-07-03 09.35.33


• Vad är jag bra på i mitt arbete? • Vad fungerar bra på min arbetsplats? Deltagarna säger ofta att övningen är stimulerande att genomföra, samtidigt som det är lite ovant att fundera i dessa tankebanor. Reaktionen visar att vi är vana vid att fokusera på det som inte fungerar. Därför kan det inledningsvis kännas trögt när vi i stället ska börja uppmärksamma vad som fungerar bra. En del kan också tycka att det känns självförhärligande att tänka på sig själv och vad man är bra på, till exempel i arbetet. Sådana reaktioner är ytterligare ett uttryck för en problembaserad tankekultur som försvårar för enskilda individer att ge sig själva ett erkännande och synliggöra vad de är bra på.

Att utveckla en realistisk optimism Även om jag vill inspirera personer, grupper och arbetsplatser att bli framgångsletare innebär det inte att jag förringar eller förnekar bekymmer. Jag vill bidra till att utveckla en realistisk optimism. Det innebär att vara medveten om olika risker, vidta åtgärder och att gardera sig mot problem – samtidigt som tonvikten läggs på att se möjligheter. En realistisk optimist har till exempel en hemförsäkring som en gardering om något tråkigt skulle inträffa. En naiv optimist har ingen hemförsäkring alls, eftersom han/hon inte tror att något negativt kan hända. En pessimist garderar sig med två hemförsäkringar, utifall att. Pessimisten uppmärksammar enbart problem, och utgår ifrån att de kommer att inträffa. Skillnaden mellan dessa synsätt framgår på nästa sida:

22

092213Se mojligheter.ORIG.indd 22

09-07-03 09.35.33


Realistisk optimist

Pessimist

Naiv optimist

Jag kan.

Jag kan inte.

Jag kan allt.

Jag ser både risker och möjligheter.

Jag ser enbart risker och problem.

Jag ser enbart möjligheter.

Jag garderar mig mot Jag försöker räkna risker och fokuserar ut allt som kan gå fel och se vad jag kan på möjligheterna. göra åt det. Jag inser mina styrkor och begräns- Jag ser enbart mina svagheter. ningar.

Det finns bara möjligheter i mitt liv.

Jag är medveten om mina styrkor.

Vi kan, beroende på situation, växla mellan dessa tre tillstånd. Inom vissa områden kan vi vara realistiska optimister, inom andra pessimister respektive naiva optimister. Min egen realistiska optimism innebär att jag i olika situationer, till exempel i samband med föreläsningar, garderar mig mot risker och samtidigt väljer att lägga tonvikten vid möjligheterna. Jag har under årens lopp genomfört tusentals föreläsningar. Eftersom jag använder mig av tekniska hjälpmedel som dator och datorkanon, finns det alltid en risk att de inte kommer att fungera. Min strategi för att hantera eventuella problem är att lära mig innehållet i föreläsningarna utantill. På så sätt vet jag, oavsett vad som inträffar, att jag har kompetensen och förmågan att genomföra en konstruktiv föreläsning. Den kanske inte blir fullt lika bra som när jag kan visa bilder och teckningar. Med min förvissning om att jag kan hantera eventuella risker fokuserar jag sedan på mitt mål – att ge en lyckad föreläsning. Men ibland är också jag en naiv optimist. År 1995 åkte min familj, mina föräldrar och mina syskon med familjer till Kanarieöarna för att fira min pappas 70-årsdag. Jag tillbringade mycket tid med att spela tennis. Efter en veckas intensivt tennisspelande började jag få ont i vänstra fotens hälsena. Min fru och min bror ansåg att jag borde sluta spela för att inte få framtida men. Tyvärr bortsåg 23

092213Se mojligheter.ORIG.indd 23

09-07-03 09.35.34


jag från deras omtanke och fortsatte att spela. Resultatet blev att jag fick ännu mer ont. Min naiva optimism, där jag ignorerade riskerna i situationen, har fått till konsekvens att jag fortfarande, emellanåt, har bekymmer med min hälsena. Min pessimism ger sig till känna inom det praktiska området. Jag har inget självförtroende beträffande att snickra. Jag tror att jag inte kan, försöker inte ens, utan lejer bort allt snickeriarbete och annat sådant praktiskt arbete till hantverkare. Vi kan alltså på samma gång både vara realistiska optimister, pessimister och naiva optimister. Samtidigt har vi en grundläggande attityd. Fundera på hur din balans ser ut mellan dessa tre olika attityder.

Samspelet mellan yttre och inre framgång Att vara möjlighetsletare innebär att vi uppmärksammar såväl yttre som inre framgångar. Vad som kännetecknar en framgång varierar från person till person. Det är bara du som kan avgöra vad som är en framgång i ditt liv. Du utgår hela tiden från dina egna förutsättningar och vilka utgångspunkter du har. Yttre och inre framgångar hänger också hela tiden samman. Det är ingen större mening med yttre framgång, som kan mätas i pengar, arbete, status och olika materiella förhållanden, om du inte samtidigt upplever inre framgångar – som god hälsa, bra relationer, sinnesfrid och lycka.

Mikael Jag arbetade under en period med Mikael, som hade kämpat hårt för att uppnå yttre framgång. Han tjänade mycket pengar, hade ett intressant arbete, en underbar familj och kunde skaffa sig alla materiella tillgångar han behövde och resa vart han ville. Mikael arbetade under många år 10–14 timmar varje dag, reste ständigt till olika världsdelar för att träffa nya och gamla affärsförbindelser. Han vilade sällan, tog ingen hänsyn till tidsomställningar och 24

092213Se mojligheter.ORIG.indd 24

09-07-03 09.35.34


092213Se mojligheter.ORIG.indd 25

09-07-03 09.35.34


Foto: tommy Durath

Se möjligheterna

»Att vara möjlighetsletare innebär att vi uppmärksammar såväl yttre som inre framgångar. Vad som kännetecknar en framgång varierar från person till person. Det är bara du som kan avgöra vad som är en framgång i ditt liv. Du utgår hela tiden från dina egna förutsättningar och vilka utgångspunkter du har. Yttre och inre framgångar hänger också hela tiden samman. Det är ingen större mening med yttre framgång, som kan mätas i pengar, arbete, status och olika materiella förhållanden, om du inte samtidigt upplever inre framgångar – som god hälsa, bra relationer, sinnesfrid och lycka.«

Bosse Angelöw

Bosse Angelöw är docent och socialpsykolog, författare, föreläsare och konsult, verksam vid nova Futura, www.novafutura.se. natur & Kultur har tidigare givit ut Träna mentalt och förbättra ditt liv, Konsten att lyckas med sina studier, Konsten att hantera stress och möta förändringar och Glädjerapporten.

et finns många fördelar med att vara en framgångsletare. Människor som fokuserar på möjligheter är mer hoppfulla och företagsamma, lyckligare och mer tillitsfulla. De har bättre fysisk och psykisk hälsa, presterar bättre i skola och arbete, är ihärdiga och kommer snabbare igen efter en motgång. Och framför allt: de har en mer positiv syn på framtiden. Se möjligheterna – bli en framgångsletare handlar om olika metoder vi kan använda för att stärka vårt möjlighetstänkande. Denna förmåga kan utvecklas bland annat genom att vi uppmärksammar positiva inslag och arbetar möjlighetsfokuserat, stärker konstruktiva tankemönster, mediterar, skapar målbilder, använder positivt självprat och utvecklar ett självhjälpsprogram. Se möjligheterna – bli en framgångsletare kan användas av personer, grupper och arbetsplatser som behöver stärka sitt fokus på möjligheter.

Bosse Angelöw

Se möjligheterna – bli en framgångsletare

Några kommentarer från förhandsläsare: »Absolut en bok jag kan rekommendera.« »Kommer till stor användning för företag, kursledare och privatpersoner.« »Helhetsintrycket är utmärkt. Boken tar med många praktiska exempel vilket gör att man kan använda den direkt i sin dagliga verksamhet.«

Se

möjligheterna bli en framgångsletare

»Jag har haft fantastiska upplevelser när jag har läst manuset. Jag har blivit inspirerad och kan använda metoderna i vår verksamhetsutveckling och också för min egen utveckling genom att söka möjligheter i stället för problem.« »Jag gillade den jättemycket. Bara genom att läsa den har jag blivit positivare.« »Den är bra, inspirerande, lättläst och kreativ med många lättillgängliga exempel. Jag är tacksam över att få läsa manuset. Vi kommer att köpa in den till våra olika kurser.« »Boken har varit mycket läsvärd och intressant. Bokens styrkor är alla konkreta tips, metoder och idéer för självhjälp. Den beskriver tydligt och konkret hur jag som läsare kan göra för att bli framgångsletare.« »En mycket bra och inspirerande bok.«

omslagsbild: Montage. Bilder från istockphoto omslag: John Persson

Angelöw.se.mojligheterna.hela.2.indd 1

09-06-24 14.26.32

9789127118157  

Bosse Angelöw Bosse Angelöw Bosse AngelöwBosseAngelöw Bosse Angelöw Bosse Angelöw S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S e S...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you