Page 1

Nya Matematikboken

2A

l채rarbok

Andersson Johansson


Innehåll Läromedlet Nya Matematikboken..................................................................... 3 Nya Matematikboken och Lgr 11.................................................... 3 De fem förmågorna.......................................................................... 4 Laborativ matematik......................................................................... 5 Så här kan du arbeta med Nya Matematikboken........................ 6 Kapitel 1 Addition och subtraktion 0–50.......................................... 8 Kapitel 2 Addition och subtraktion 0–100...................................... 18 Kapitel 3 Geometri........................................................................... 30 Kapitel 4 Tiotalsövergång, talen 11–14.......................................... 37 Kapitel 5 Klassfesten......................................................................... 48 Kapitel 6 Tiotalsövergång, talen 15–18.......................................... 54 Kapitel 7 Statistik och tid................................................................. 62 Kapitel 8 Volym och vikt.................................................................. 69 Träna mera........................................................................................ 77 Fördjupning....................................................................................... 80 Facit Läxbok 2A................................................................................ 83 Kopieringsblad................................................................................. 91

2

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 116.


Läromedlet Nya Matematikboken Komponenter

Grundbok 2A

läxbok 2A–B

Elevboken

Kapitlen i elevboken inleds med en målbeskrivning. Sist i kapitlet följs målen upp med diagnosen ”Kan du?” Därefter arbetar eleven vidare med Träna mera eller Fördjupning, efter överenskommelse med läraren. Vi rekommenderar att du bestämmer ett antal stopp inom varje kapitel för att undvika att eleverna går för snabbt fram i egen takt. Det är viktigare att eleverna fördjupar sina kunskaper inom varje kapitel än att de rusar vidare. Vi förordar fördjupningsindividualisering istället för hastighetsindividualisering.

Analys Kan Du? Utvärdering

• samtal • laboration • begreppsträning • alternativa metoder

Läxboken

Läxboken följer arbetsgången i Elevboken, vilket underlättar för föräldrarna att följa innehållet i skolans matematikundervisning.

Träna mera: Viktiga baskunskaper

Fördjupning

Lärarbok 2A

Lärarboken

Här finns kommentarer till Elevboken med förslag på förövningar, samtal och laborationer. I lärarböckerna är varje sida i elevböckerna och läxböckerna avbildade med påtryckt facit. I slutet av Lärarboken finns kopieringsblad som innehåller fler övningar kopplade till respektive kapitel.

Nya Matematikboken och Lgr 11 Matematikboken har reviderats med kursplanen i matematik som grund. Innehållet har setts över och stämts av mot det centrala innehållet i kursplanen. Varje kapitel i Lärarboken inleds därför med en presentation av de delar i det centrala innehållet som berörs i just det kapitlet. Innehållet har även setts över och reviderats utifrån de fem förmågor som eleverna enligt syftestexten i kursplanen ska utveckla genom matematikundervisningen. Fem förmågor Problemlösning Använda och analysera matematiska begrepp Metoder för beräkningar Föra och följa matematiska resonemang Kommunicera med och om matematik

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 116.

3


De fem förmågorna I årskurs 2 behöver undervisning och bedömning ha fokus på förmågorna. I Inledningen till varje kapitel finns därför ett bedömningsstöd i form av en matris med förslag på uppgifter som kan användas vid bedömning av förmågorna. Här kan du som lärare få syn på varje elevs styrkor och svagheter i förhållande till förmågorna som ett komplement till diagnoserna. I lärarböckerna i årskurs 3 kompletteras dessutom matrisen med kunskapskrav ur Lgr 11. För varje förmåga finns exempel på en uppgift i kapitlet, som övar just den förmågan. För att inte bedömningen alltid ska ske när ett arbetsområde redan är avslutat, kan du använda dessa uppgifter som bedömningsunderlag i formativt syfte under tiden eleverna arbetar i klassrummet. Med formativt syfte menar vi att uppgifterna ger dig som lärare information om hur du fortsättningsvis bör planera undervisningen inom kapitlet, med utgångspunkt i hur eleverna klarar uppgifterna.

Förmåga

Uppgift för bedömning av elevens förmåga

problemlösning

begreppsförståelse metoder för beräkningar

resonera och kommunicera

s. 20 ”Leo har 16 bilder. Lovisa har 28 bilder. Hur många ska Lovisa ge Leo så att de får lika många?” s. 18 ”Hur stor är skilln aden?”

s. 14 ”Ser du sambande t?” s. 12 ”Hur tänker du när du räknar ut 20 – 9?" Diskutera tillsammans i klassen.”

Problemlösning

Problemlösningsuppgifter, vad är det? Jo, när eleverna löser en uppgift de inte stött på tidigare och som inte har en given lösningsmetod. För att lösa problemuppgifter måste eleverna undersöka, laborera, rita eller pröva sig fram till en eller flera lösningar. I Kopieringsblad 4 finns ett förlag på en struktur att arbeta efter när ni gemensamt löser problem i klassen. Vi rekommenderar här att eleverna först funderar enskilt över problemet, sedan med en eller flera klasskompisar och till sist diskuteras lösningarna i helklass. Det sista momentet är viktigt för här kan eleverna uppmärksamma hur problem kan lösas på flera sätt, att de ibland kan ha olika lösningar samt vikten av rimlighetsbedömning. Textuppgifter I årskurs 2 kan eleverna arbeta i par med textuppgifter och läsa högt för varandra för att öva läsförståelse och studieteknik utifrån modellen i rutan. Vissa elever kan behöva börja med att först läsa frågan, för att sedan på ett mer effektivt sätt söka de fakta i texten som behövs för att lösa uppgiften.

• Rita en bild • Gissa och pröva • Konkret materiel • Hitta en lösning • Är det rimligt?

• Läs uppgiften noga

• Sök frågan. Vad ska du ta

• Stryk under viktiga ord

reda på?

• Räkna

• Skriv med mattespråk hur

du räknade

Begreppsförståelse

Det är viktigt att öva matematiska begrepp tillsammans i klassen för att bygga upp en gemensam förståelse. Detta är särskilt viktigt för flerspråkiga elever. Ni kan till exempel samla matteord i en låda och återkomma till orden vid upprepade tillfällen. Eleverna bör få möjlighet att skapa inre bilder av matematiska ord och begrepp. Att arbeta med tanketavlor (se Kopieringsblad 6 och 7) stärker också begreppsförståelsen för tal, uttryck och räknesätt.

MATTEORD

Metoder för beräkningar

I Nya Matematikboken är antalet beräkningsstrategier begränsade, så att eleverna kan fokusera på förståelsen och känna sig säker i strategierna. Vi har därför valt att använda samma strategi för addition och subtraktion, en metod vi kallar omgruppering. Omgruppering har visat sig vara den strategi som visat avgjort bäst resultat i forskningen, dvs. elever som använder den strategin räknar oftare rätt än elever som använder andra strategier. Per-Olof Bentley, docent och universitetslektor i matematikdidaktik samt vetenskaplig ledare av TIMSS-analysen

4

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 116.


2007, förordar omgruppering med både sin egen men även med övrig internationell forskning som grund. I årskurs 3 introduceras också standardalgoritmen som strategi i elevböckerna. Resonera och kommunicera

I Nya Matematikboken finns gott om uppgifter där eleverna ges möjlighet att resonera om olika lösningsmetoder, begrepp och matematiska företeelser. Kommunikationsförmågan bör eleverna få utveckla både genom muntlig kommunikation, men också i skrift. De bästa tillfällen att göra detta är när eleverna löser problem eller textuppgifter. Har eleven visat sin tankegång i skrift? Finns ett tydligt svar utskrivet? Detta bör eleverna uppmärksammas på tidigt och det är viktigt att poängtera vikten av att visa hur man kommit fram till sin lösning. Laborativ matematik Det är viktigt att skapa en miljö och ett arbetsklimat där laborativt arbete är ett naturligt inslag. Laborativt och strukturellt material kan hjälpa eleverna att upptäcka matematiska samband, varför det kan vara bra att använda detta under en längre tid. Det är också bra om läraren arrangerar situationer där alla elever måste visa hur de kan använda laborativt material för att lösa uppgifter. I lärarboken finns anvisningar om hur eleverna kan arbeta för att visa samband med hjälp av konkret material. I arbetet med s.k. tanketavlor (se Kopieringsblad 6 och 7) får eleverna systematiskt öva att visa samband mellan olika uttrycksformer. Laborativt materiel

S.k. plockmateriel eller ”plockisar”: • Knappar, klossar, gem, kapsyler, kastanjer, stenar, pärlor, bönor • Pinnar och stickor att göra 5- eller 10-buntar med • Olika sorters pasta att sortera eller lägga mönster med • Påsar, askar, lådor, hinkar, burkar eller muggar Eleverna kan också ta med sig plockisar hemifrån för att sortera, bilda mönster, räkna antal eller dela upp tal. Materiel i skolans klassrum

I klassrummet bör finnas en uppsättning av följande materiel som enkelt kan finnas till hands när lärare och elev behöver det: • Plockisar • Pengar • Tallinjer • Talkort, gärna i olika färger • Tärningar, 6- och 10-sidiga

• Magneter till whiteboardtavla (att t.ex. visa taluppdelning med)

• Transparenta ”stenar” eller liknande i olika färg om du använder OH-projektor

• OH-projektor alternativ interaktiv skrivtavla för gemensamma laborationer

• Miniräknare • Linjaler

STRUKTURELLT Materiel

• Unifix- eller multilink-klossar • Tiobasmateriel • Talblock

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 116.

5


Så här kan du arbeta med Nya Matematikboken Varje kapitel i Elevboken inleds med målbeskrivningen ”Här lär du dig”. Läs igenom den med eleverna innan ni startar arbetet med det nya kapitlet.

Här lär du dig: • addition och subtra ktion

Materiel

• omgruppering

Under den här rubriken finns förslag på lämpligt materiel, t.ex. laborativt materiel eller kopieringsblad att använda. Före arbetet i boken

Här ges många förslag på hur du kan ge eleverna förförståelse inför arbetet med angivna sidor i boken. Det kan vara att ha en gemensam samling för samtal, exempel på hur du kan introducera tal, begrepp eller metoder som eleverna sedan ska arbeta med. Här finns också förslag på laborationer, spel och olika huvudräkningsövningar. G Den här symbolen står för ”Gemensamt arbete” för att poängtera var det är extra viktigt att ha en gemensam genomgång eller introduktion av något med eleverna. Symbolen förekommer endast i Lärarboken. Bokens uppgifter

Här finns anvisningar till elevbokens sidor. Resonera och diskutera

I de här uppgifterna får eleverna tillsammans resonera kring begrepp och metoder. Uppgifterna kräver oftast en introduktion av läraren och en gemensam uppföljning, varför de passar bäst att göra gemensamt i klassen. Du som lärare bör bestämma hur och när dessa uppgifter ska göras. Tanken är inte att eleverna ska skriva svar på dessa uppgifter i sin bok, utan de är tänkt som muntliga uppgifter. Ibland kan det vara en god idé att starta eller avsluta en lektion med en sådan här uppgift. Arbeta i grupp

Uppgifter eller sidor med den här symbolen är lämpliga att arbeta med i grupp eller par. Det kan vara bra att introducera och sammanfatta uppgifterna gemensamt i klassen. Före diagnosen ”Kan du?” finns i de flesta kapitel en eller fler uppgifter med den här symbolen. Den markerar att uppgiften är av problemlösningskaraktär. Den här uppgiften passar bra att göra i par eller individuellt, men bör följas upp i helklass. ARBETA VIDARE

Här finns förslag på fortsatt arbete för att befästa elevernas kunskaper. Repetera

Här ges förslag på hur du muntligt kan repetera viktiga moment i kapitlet eller moment som tagits upp tidigare för att hålla kunskaperna aktuella. I Lärarboken ges förslag på hur du utifrån kapitlets innehåll kan göra tankekartor med eleverna.

6

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 116.


Diagnos ”Kan du?”

I slutet av varje kapitel finns en diagnos. Diagnosen ger dig information om hur eleverna tillägnat sig innehållet i kapitlet. Här vill vi att eleverna själva ska utvärdera sitt eget kunnande och bli medvetna om vad de kan och vad de bör öva mer. Trafikljusen vid varje uppgift hjälper till att tydliggöra detta. Eleverna ringar in rätt signal. Det är mycket viktigt att eleverna i årskurs 2 har automatiserat talkamrater och talkombinationer i talområdet 0–10 och så småningom även 11–18. Därför finns oftast en spalt med sådana uppgifter i diagnosen för att kunna följa upp vilka elever som behöver fler övningstillfällen för att automatisera dessa kunskaper. Eftertanke/reflektion

Efter diagnosen finns några frågor som är till för att du som lärare ska reflektera över t.ex: • Vad synliggörs i diagnosen? • Hur kan jag hjälpa eleven att förstå? • Vilka moment bör repteras eller övas igen? • Vad har eleven/eleverna missförstått? • Ska eleven öva på annat sätt än i elevboken? Hur? Kopieringsblad 2 och 3 kan hjälpa dig att kartlägga vilka styrkor och svagheter eleverna har utifrån förmågorna och är ett bra stöd inför att skriva IUP eller åtgärdsprogram. Kopieringsblad 1 är till för eleverna. Där kan de själva reflektera över sitt eget lärande. Nu kan jag...

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 116.

7


1

Addition och subtraktion 0–50

innehåll i kapitlet Problemlösning • Enkla problem i elevnära situationer Begreppsförståelse • Addition – öka och lägga samman • Subtraktion – skillnad och minskning • Talkamraterna 0–10

Kopieringsblad

• Udda och jämna tal • Räknehändelser – olika uttrycksformer Metoder för beräkningar • Addition och subtraktion utan tiotalsövergång 0–50 • Samband mellan talområden

Kopieringsblad 4 Kopieringsblad 5 Kopieringsblad 6-7 Kopieringsblad 8 KOPIERINGSBLAD 9

Gemensam problemlösning Tabellbana Tanketavlor Likhetstecknet Tallinjer

Resonera och kommunicera • Samtala om strategier för huvudräkning

Bedömning För att bedöma vad och hur eleverna kan, med utgångspunkt i de olika förmågor som anges i syftesdelen i Lgr 11, följer här ett förslag på vilka av kapitlets uppgifter som kan användas vid bedömningen.

8

Förmåga

Uppgift för bedömning av elevens förmåga

problemlösning

s. 20 ”Leo har 16 bilder. Lovisa har 28 bilder. Hur många ska Lovisa ge Leo så att de får lika många?”

begreppsförståelse

s. 18 ”Hur stor är skillnaden?”

metoder för beräkningar

s. 14 ”Ser du sambandet?”

resonera och kommunicera

s. 12 ”Hur tänker du när du räknar ut 20 – 9?" Diskutera tillsammans i klassen.”

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 108.


4–5

1

Innehåll: • repetition av talen 0–50 • talskrivning • talgrannar

Före arbetet i boken

Språk och begrepp

G Repetera siffrornas och talens värde:

G Presentera Nya Matematikboken 2 samt barnen

och djuren som förekommer i boken. Gå även igenom de symboler som eleverna kommer att stöta på som finns under innehållsförteckningen i boken. Gå igenom kapitlets mål tillsammans.

• Vilket tal kommer före 10, 20, 30, 40, 50? • Vilket tal kommer efter 10, 20, 30, 40, 50? • Öka med 10 i taget, börja på 1: 1, 11, 21, 31, osv. Börja på olika tal.

Repetera talraden 0–50 genom att ramsräkna tillsammans. Börja var som helst i talraden och räkna framåt eller bakåt. Repetera även hur siffrorna 0–9 skrivs. Det är mycket viktigt att eleverna vet åt vilket håll siffrorna skrivs och att de ska börja uppifrån när de skriver. Forskning visar att arbetsminnet belastas i onödan när barn tvekar hur sifforna ska skrivas, vilket kan leda till en försenad aritmetisk utveckling. Arbetsminnet behövs nu till det matematiska innehållet i uppgifterna, inte till sifferskrivningen.

• Vilka tal är jämna och udda och hur vet man det? Talläsning och talskrivning

G Skriv några tal mellan 0–50 i oordning. Peka på ett tal i taget och låt eleverna läsa talet högt. Säg sedan några tal mellan 0–50 och låt eleverna skriva dessa med siffror. Övningarna är en bra diagnos på hur eleverna läser av och skriver talen.

Rita tallinjer med jämna tiotal markerade. Gör en markering för ett tal och låt eleverna fundera över vilket tal som är markerat.

1

Addition och subtraktion 0–50

Bokens uppgifter Eleverna arbetar sedan självständigt med alla uppgifter på s. 5. s. 4–5

HÄR LÄR DU DIG: • addition och subtraktion 0–50 utan tiotalsövergång • samband mellan talområden

Skriv talen från 1 till 50.

2 12 22 32 42

1 11 21 31 41

3 13 23 33 43

4 14 24 34 44

5 15 25 35 45

6 16 26 36 46

7 17 27 37 47

8 18 28 38 48

9 19 29 39 49

10 20 30 40 50

Skriv rätt tal i rutorna.

5

14

25

37

44

Vilka tal kommer före och efter?

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

4

9 10 11

38 39 40

27 28 29

42 43 44

18 19 20

39 40 41

36 37 38

48 49 50

22 23 24

28 29 30

46 47 48

25 26 27

VIKTIGA ORD OCH BEGREPP: udda jämnt öka sammanlagt summa minska ta bort jämföra skillnad

4710280_Korr_3_Nya Matematikboken 2A.indd 4

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 108.

8/19/13 4710280_Korr_3_Nya 7:15 PM Matematikboken 2A.indd 5

5

8/19/13 7:15 PM

9


6–7

Innehåll: • repetition av talkamraterna till talen 1–10

Materiel

Bokens uppgifter

Sex- eller 10-sidig tärning, Kopieringsblad 5 och talkort.

s. 6–7 Eleverna fyller i talkamraterna för respektive tal.

Före arbetet i boken

Arbeta vidare

I åk 1 arbetade vi med alla talkamrater inom talområdet 1–10. Många elever har nu redan automatiserat detta, medan andra behöver längre tid för att uppnå denna färdighet. Att ha automatiserat talkamraterna 1–10 är viktig grundläggande talfakta som vårt utökade talsystem bygger på. Därför måste detta tränas fortlöpande tills målet är uppnått.

Öva talkamraterna på olika sätt:

G Låt barnen berätta vad de vet om talkamrater. Samtala med barnen om hur viktigt det är att kunna alla talkamrater. Visa hur man kan använda detta inom andra talområden:

• Använd en sex- eller 10-sidig tärning. Bestäm vilket tal ni arbetar med. Slå tärningen och säg talkamraten. • Arbeta med tabellbanan på Kopieringsblad 5. • Öva talkamraterna till talen 1-10 med talkort. Bestäm vilket tal som övas. Håll upp ett kort och låt eleverna säga talkamraten. Eleverna kan göra övningen i par.

Kan du    5 + 3 = 8    8 – 3 = 5 Kan du också   15 + 3 = 18

  18 – 3 = 15

  25 + 3 = 28

  28 – 3 = 25

  85 + 3 = 88

  88 – 3 = 85

138 – 3 = 135 osv.

185 + 3 = 188

Kommer du ihåg talkamraterna? Fyll i dem som saknas.

3

4

5

6

7

8

9

10

1+0 0+1

2+0 1+1 0+2

3+0 2+1 1+2 0+3

4+0 3+1 2+2 1+3 0+4

5+0 4+1 3+2 2+3 1+4 0+5

6+0 5+1 4+2 3+3 2+4 1+5 0+6

7+0 6+1 5+2 4+3 3+4 2+5 1+6 0+7

8+0 7+1 6+2 5+3 4+4 3+5 2+6 1+7 0+8

9+0 8+1 7+2 6+3 5+4 4+5 3+6 2+7 1+8 0+9

10 + 0 9+1 8+2 7+3 6+4 5+5 4+6 3+7 2+8 1+9 0 +10

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

2

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

1

6

4710280_Korr_3_Nya Matematikboken 2A.indd 6

10

7

8/19/13 4710280_Korr_3_Nya 7:15 PM Matematikboken 2A.indd 7

8/19/13 7:15 PM

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 108.


8–9

1

Innehåll:

Språk och begrepp

G Repetera udda och jämna tal inför arbetet på s. 8.

• talens värde inom talområdet 10–20 • olika representationsformer (tanketavlan)

Bokens uppgifter

• udda och jämnt

s. 8 Eleverna skriver hur talen 10–20 är uppbyggda i tiotal och ental. De arbetar med udda och jämna tal.

Materiel Kopieringsblad 6 och 7.

Introducera tanketavlan gemensamt i klassen. Tanketavlans syfte är att öva olika representationsformer, dvs. olika sätt att uttrycka matematiska begrepp eller händelser. s. 9 G

Före arbetet i boken G Ge eleverna i uppdrag att skriva och förklara varför talet 10 har 2 siffror. Diskutera sedan detta i klassen. Diskutera även skillnaden mellan siffror och tal.

Repetera tontalen. Vid talen 13–19 finns en oregelbundenhet vad gäller hur man säger talen, dvs. i dessa tal hörs entalssiffran först (ex: tre-ton). Detta utgör en svårighet för vissa barn när man ska skriva talen med siffror. Därför är det viktigt att öva skillnaden mellan 13 och 31, 14 och 41 osv. Om eleverna fortfarande är osäkra på tontalen så kan du använda Kopieringsblad 7 (en tanketavla för att visa ett tal på olika sätt) och låt eleverna arbeta med tontalen (välj samma tal för hela klassen eller låt eleverna själva välja ett av talen). Redovisa tanketavlorna i helklass eller i smågrupper.

Här ska eleverna öva att visa en vardaglig matematisk händelse i ord, med bild/föremål och med ”mattespråk”. En tom tanketavla finns även i Kopieringblad 6. Idén bakom tanketavlan är hämtad ur Förstå och använda tal – en handbok (McIntosh, A. & NCM, 2009). Läxa 1 I läxan repeterar eleverna sifferskrivning och talfakta i talområdet 0–10.

11 12

11 13

11 14

I tanketavlan får du öva på att berätta räknehändelser med ord, bilder och symboler. Fyll i det som saknas i rutorna. Skriv och berätta med ord vad som händer.

10+1=___ 11

10+___ 2 =___ 12 10+___ 3 =___ 13 10+___ 4 =___ 14

11 15

11 16

11 17

ord rd

11 18

11 20

Gul

___+___ 10 9 =___ 19 ___+___ 10 10 =___ 20 läxa

Elevens val Hur vet du det? _____________________ ___________________________________

1

8

4710280_Korr_3_Nya Matematikboken 2A.indd 8

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 108.

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

Röd

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

14, 16, 18, 20 Vilka tal är jämna? 12, __________________ Gul

Skriv med siffror och symboler.

symboler symb er

7+3=10

Elevens val

Elevens val Hur vet du det? _____________________ ___________________________________

Röd

bild/föremål ål

Lovisa har 17 äpplen. Erik har 4 färre. Hur många har Erik?

11, 13, 15, 17, 19 Vilka tal är udda? ___________________

Måla talen 19 och 20.

Rita eller visa med något material.

Erik har 7 gem. Vera har 3. Hur många har de sammanlagt?

___+___ 10 6 =___ 10 7 =___ 10 8 =___ 10 5 =___ 15 ___+___ 16 ___+___ 17 ___+___ 18 11 19

1

Tanketavlan

Skriv de tal som saknas. 11

Läxa

17 – 4 = 13

Elevens val

Elevens val

13–3=

Elevens val

Elevens val

Elevens val

I Lärarbok 2A finns Tanketavlan även som kopieringsblad.

8/19/13 4710280_Korr_3_Nya 7:15 PM Matematikboken 2A.indd 9

9

8/19/13 7:15 PM

11


10–11

Innehåll: • läsa talen 10–20 och skriva med siffror • addera och subtrahera med 2 och 3 termer • subtraktion, minskning • udda och jämnt

Före arbetet i boken

Bokens uppgifter

Här är det nu viktigt att i åk 2 uppmärksamma om elever räknar på fingrarna för att lösa additions- och subtraktionsuppgifterna. Vi har under lång tid i Matematikboken anammat D. Neumans forskning angående faran att använda fingerräkning och ramsräkna framåt och bakåt i talraden.

s. 10 Eleverna arbetar med additionsuppgifterna. Uppmärksamma elevernas strategier medan de räknar uppgifterna. Utnyttjar de sambandet mellan t. ex. 2+3= 5 och 12+3= 15?

Om du upptäcker detta måste du snabbt hjälpa dessa elever att byta strategi och försöka arbeta med detta intensivt under en period. Det är viktigt att börja med detta innan talområdet utökas.

Kan du hjälpa mig?

Skriv talen med siffror.

___ 12 tolv

___ 18 arton

___ 15

___ 13

femton

tretton

17 ___

20 ___

sjutton

s. 11 Eleverna arbetar med subtraktionsuppgifterna och med udda och jämna tal.

tjugo

15+2= ___ 17 14+4= ___ 18 13+6= ___ 19 13+4= ___ 17 16+4= ___ 20

___ 14

___ 16

fjorton

sexton n

19 ___

11 ___

nitton

Hur många frukter har de kvar? Barnen har

elva

17+1= ___ 18 18+2= ___ 20 16+3= ___ 19 17+3= ___ 20 14+3= ___ 17

17 plommon 6 plommon 15+4= ___ 19 19+1= ___ 20 17+2= ___ 19 12+6= ___ 18 20+0= ___ 20

12

Elevens val

___ 11 plommon

___–___= 17 6 ___ 11

___ 14 päron

___–___= 19 5 ___ 14

18 äpplen

4 äpplen

___ 14 äpplen

___–___= 18 4 ___ 14

17–2= ___ 15 14–3= ___ 11 20–6= ___ 14

0

2

4

18–5= ___ 13 17–6= ___ 11 18–3= ___ 15

Jag hoppar på alla jämna tal.

6

8

10 12 14 16 18 20 Jag hoppar på udda tal.

1

3

5

7

10

4710280_Korr_3_Nya Matematikboken 2A.indd 10

Du skriver

5 päron

Fyll i de tal som saknas. Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

= 17 = 20 = 18 = 15 = 19

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

__ – __ – __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

De har kvar

19 päron

16–4= ___ 12 18–8= ___ 10 17–4= ___ 13

Skriv egna uppgifter.

11+5+2= ____ 18 13+3+2= ____ 18 14+3+3= ____ 20 12+2+5= ____ 19 10+8+2= ____ 20

De äter upp

9

11 13 15 17 19 21 23 11

8/19/13 4710280_Korr_3_Nya 7:15 PM Matematikboken 2A.indd 11

8/19/13 7:15 PM

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 108.


12–13

1

Innehåll

Arbeta med växling av tjugokronorssedeln. Växla 20 kr till olika mynt.

• att köpa och betala med 20 kr • subtraktion, minskning

= Öva mera på växling. Vad får du tillbaka om du har 20 kr och handlar för 2 kr, 3 kr, 5 kr osv.?

Materiel Talvåg om det finns på skolan, Kopieringsblad 8 samt sedlar och mynt.

Bokens uppgifter Här dyker symbolen ”Diskutera och resonera” upp för första gången i boken. Det är inte meningen att eleverna ska skriva svar på uppgiften i sin bok. Uppgiften passar bra att först göra i par och sedan lyfta diskussionen i helklass. Eftersom eleverna arbetar i olika takt kommer de till uppgiften vid olika tidpunker, varför det är bäst att gemensamt inleda en lektion med uppgiften och sedan låta eleverna arbeta enskilt med resten av uppgifterna på sidan. s. 12 G

Före arbetet i boken Laborera

G Repetera likhetstecknets betydelse. Använd

gärna en talvåg om det finns en sådan på skolan.

I Kopieringsblad 8 finns fler övningar. Det eleverna oftast tycker är svårt är likheter med två termer i båda leden, t.ex. 15+10= ___+5. I kopieringsunderlaget väljer du själv som lärare vilket talområde eleverna ska arbeta med. Eleverna kan även fylla i helt egna likheter alternativt göra övningar till varandra.

s. 13

Läxa 2

2

Vilka tal saknas?

Alex köper för

Alex har kvar

Du skriver

12 kr ___

20 8 ___ 12 ___–___=

16 kr ___

20 4 ___ 16 ___–___=

10 kr ___

20 10 ___ 10 ___–___=

4 kr

8 kr

7 10 13 6 10 15 5 14 20 12 8 11 15 16 9 5 4

16 12 14 2 0 4 6 10 10 16 6 3 5 1 13 11 15

8 kr

2 kr

Hur tänker du när du räknar ut 20 – 9? Diskutera tillsammans i klassen.

15 20–5= ___ 19 20–1= ___ 17 20–3= ___ 14 20–6= ___ 11 20–9= ___

3 15= 12+___ 4 15= 11+___

4 16= ___+12 1 16= ___+15

2 17= ___+15 6 17= ___+11

6 18= 12+___ 5 18= 13+___

8 19= 11+___ 4 19= 15+___

10 20= ___+10 5 20= ___+15 läxa

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

14 17–3= ___ 12 16–4= ___ 11 19–8= ___ 15 19–4= ___ 16 18–2= ___

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

11 12–1= ___ 12 14–2= ___ 10 13–3= ___ 11 15–4= ___ 13 15–2= ___

Läxa

I läxan övar eleverna på addition och subtraktion i talområdet 0–20. Problemet löses genom att barnen ritar.

Hur mycket har Alex kvar? Alex har 20 kr

Eleverna fyller i de tal som saknas.

2

På ett fat ligger det 16 frukter. Det är äpplen, päron och plommon. Det finns 6 plommon och 6 päron. Hur många äpplen är det?

12

4710280_Korr_3_Nya Matematikboken 2A.indd 12

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 108.

4 st 13

8/19/13 4710280_Korr_3_Nya 7:15 PM Matematikboken 2A.indd 13

8/19/13 7:16 PM

13


14–15

Innehåll • sambandet mellan 2+3, 12+3 och 22+3 • addition, ökning

Eleverna har tidigare övat olika tankeformer i addition och subtraktion.

Före arbetet i boken G Uppmärksamma eleverna på att det nu är viktigt att kunna talkamraterna i talområdet 0–10 för att lösa uppgifterna i högre talområden. Visa på tavlan:

ökning Addition sammanläggning Ökning Det sitter två barn på en bänk. Det kommer tre barn till och sätter sig. Hur många barn sitter nu på bänken?

Du kan

Detsamma gäller subtraktion:

   4 + 3

   4 – 3

   14 + 3

  14 – 3

   34 + 3

  24 – 3

Sammanläggning I en bur finns fem papegojor. I en annan bur finns det fyra stycken. Hur många är det sammanlagt?

  154 + 3

154 – 3 osv.

Bokens uppgifter

1254 + 3

s. 14 Eleverna fyller i talen som saknas och repeterar de udda och jämna talen. Uppmärksamma sambandet som beskrivits här bredvid.

Språk och begrepp G Skriv ordet ”addera” på tavlan och fråga eleverna vad det betyder. Hitta på en händelse där addition används.

s. 15 Eleverna adderar genom att öka och uttrycker sedan detta matematiskt. Observera att eleverna inte ska räkna antalet bilder på varje förpackning. Varje påse innehåller 10 bilder.

Hur många bilder har Tyra? Tyra har

Tyra får

Tyra har sedan

Du skriver

___ 22 bilder ___ 20 +___= 22 2 ___ Skriv de tal som saknas.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

___ 36 bilder ___ 30 +___= 36 6 ___

Vad kallas talen Jämna i de vita rutorna? __________ Udda i de blå rutorna? __________

___ 26 bilder ___ 20 +___= 26 6 ___

Vilka tal saknas?

20 21 22

26 27 28

28 29 30

23 24 25

Då kan du också

2+2= ___ 4 12+2= ___ 14 22+2= ___ 24

4+3= ___ 7 14+3= ___ 17 24+3= ___ 27

3+5= ___ 8 13+5=___ 18 23+5=___ 28

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

Du kan

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

Ser du sambandet?

___ 23 bilder ___ 20 +___= 23 3 ___ Fyll i de tal som saknas i talserien.

3

6

9 12 15 18 21 24

14

4710280_Korr_3_Nya Matematikboken 2A.indd 14

14

15

8/19/13 4710280_Korr_3_Nya 7:16 PM Matematikboken 2A.indd 15

8/19/13 7:16 PM

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 108.


16–17

1

Innehåll

tioner då de använder subtraktion.

• talraden

minskning Subtraktion skillnad utjämning (det fattas)

• samband mellan talområden • likhetstecknets betydelse

Minskning På en plåt ligger 9 bullar. Fem barn köper var sin bulle. Hur många bullar finns det kvar? 9–5= 4

• subtraktion, minskning

Materiel

Skillnad En glass kostar 15 kr. En annan glass kostar 11 kr. Hur mycket dyrare är glassen som kostar 15 kr? (Eller: Hur mycket skiljer det i pris mellan glassarna?) 15–11= 4

Plockmateriel, Kopieringsblad 9 samt talvåg om det finns på skolan. Före arbetet i boken

Utjämning (det fattas) Klara har 47 kr. Sam har 10 kr. Hur mycket måste Sam spara för att få lika mycket pengar som Klara? 47–10= 37

Laborera

G Repetera tiotal och ental. Använd valfritt plockmaterial och sortera i högar om 10. Hur många blir över? Om du har tre 10-högar och 8 över, hur många är det? Skriv med ”mattespråk”:

Bokens uppgifter s. 16 Här övar eleverna talraden och samband mellan talområden samt likhetstecknets betydelse.

10 + 10 + 10 + 8 = 38 eller 30 + 8 = 38. Låt eleverna placera ut tal på en tom tallinje mellan 0–50. Tallinjer finns i Kopieringblad 9.

Eleverna övar subtraktion som minskning och att uttrycka subtraktionshändelser matematiskt. s. 17

Repetera även likhetstecknets betydelse inför uppgifterna längst ned på s. 16. Ta gärna hjälp av en talvåg.

Läxa 3

Läxa

I läxan övar eleverna talraden och addition och subtraktion i talområdet 0–50.

Språk och begrepp

G Skriv subtraktion på tavlan. Låt eleverna beskriva vad det betyder och ge exempel på situa-

3

Skriv de tal som saknas.

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Hur många bilder har Amal sedan? Amal har

Amal ger bort

Amal har sedan Du skriver

Vilka tal saknas?

32 33 34

35 36 37

48 49 50

___ 37 3 ___ 40 –___= 37 bilder ___

43 44 45

Ser du sambandet?

3+2= ___ 5 13+2= ___ 15 33+2= ___ 35 43+2= ___ 45

4+5= ___ 9 14+5= ___ 19 34+5= ___ 39 44+5= ___ 49

___ 24 6 ___ 30 –___= 24 bilder ___

2+7= ___ 9 12+7= ___ 19 32+7= ___ 39 42+7= ___ 49

___ 31 9 ___ 40 –___= 31 bilder ___ ___ 33 7 ___ 40 –___= 33 bilder ___

Skriv så att det blir lika mycket på båda sidor om likhetstecknet.

3 44 41+___= 8 49 41+___= 4 45 41+___= 41+___= 1 42

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

6 36= 30 +___ 30 2 32=___+ 3 34= 31 +___ 31= 29 +___ 2

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

5 35= 30 +___ 30 7 37=___+ 30 9 39=___+ 40= 31 +___ 9

35–2= ___ 33 38–6= ___ 32 34–2= ___ 32 35–5= ___ 30

16

4710280_Korr_3_Nya Matematikboken 2A.indd 16

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 108.

40–5= ___ 35 45–3= ___ 42 46–4= ___ 42 48–4= ___ 44

30–6= ___ 24 39–7= ___ 32 46–5= ___ 41 50–3= ___ 47 17

8/19/13 4710280_Korr_3_Nya 7:16 PM Matematikboken 2A.indd 17

8/19/13 7:16 PM

15


18–19

Innehåll

Dock bör du som lärare påpeka att skillnad handlar om subtraktion och alltid kan uttryckas som en subtraktion, 20–14. När man sedan räknar ut 20–14 kan att räkna uppåt från 14 till 20 vara en bra strategi.

• subtraktion, skillnad • samband mellan talområden

Materiel Laborera

Plockmateriel.

G Låt eleverna använda plockmaterial som visar olika skillnader. Skillnaden 10 kan man visa på olika sätt: 1 och 11, 10 och 20, osv. Låt även eleverna visa skillnader mellan tal på en tallinje.

Före arbetet i boken Språk och begrepp

Vad betyder ordet skillnad? I åk 1 har vi arbetat med skillnad och jämförelse genom att t. ex. jämföra antal klossar på rad, jämföra priser och längder. Att jämföra skillnad är en subtraktionssituation som är svårare att uppfatta som subtraktion än en minskningssituation. Därför är det viktigt att öva begreppet skillnad och jämförelse och att medvetet inrikta undervisningen så att eleverna så småningom klarar att uttrycka detta som subtraktioner med siffror och symboler. På s. 18 kan det därför vara en god idé att prata med eleverna om hur räknehändelserna i tabellen kan uttryckas med mattespråk. Hur skriver vi? De flesta elever vill uttrycka detta som en öppen utsaga, 14 + ___ = 20, vilket visar hur de flesta elever säkerligen tänker när de löser uppgiften, dvs. de räknar uppåt från 14 upp till 20.

Hur tänker du när du räknar ut skillnad?

Välj ett uttryck, t.ex. 24–20. Låt eleverna skriva räknehändelser till uttrycket som beskriver både minskning och skillnad. Bokens uppgifter s. 18 Eleverna räknar ut skillnaden och ger exempel på när man kan behöva räkna ut skillnader.

G Gå gärna igenom elevernas förslag gemen-

samt i klassen.

s. 19 Eleverna övar samband och likhetstecknets innebörd.

Jag jämför!

Ser du sambandet?

Hur stor är skillnaden? H Isak har

Amal har

Skillnaden är

20

14

6 ___

30

23

7 ___

36

31

___ 5

50

41

___ 9

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

Elevens val

6–4= ___ 2 26–4= ___ 22

5–4= ___ 1 25–4= ___ 21

7–5= ___ 2 27–5= ___ 22

8–7= ___ 1 38–7= ___ 31

29 24+5= ___ 27 24+3= ___

29 26+3= ___ 30 22+8= ___

30 23+7= ___ 30 25+5= ___

20 24–4= ___ 23 26–3= ___

23 28–5= ___ 22 29–7= ___

26 30–4= ___ 22 30–8= ___

20= ___+11 9 20= 12+___ 8 20= ___+14 6 20= ___+17 3

18

4710280_Korr_3_Nya Matematikboken 2A.indd 18

16

8–2= ___ 6 28–2= ___ 2 26

Skriv så att det blir lika mycket på båda sidor om likhetstecknet. Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

När kan du behöva räkna ut skillnader? Ge flera exempel.

Det är bara tiotalen som ändras!

8–4= ___ 4 28–4= ___ 24

30= ___+27 3 30= 24+___ 6 30= 22+___ 8 30= ___+25 5

läxa

3

40= ___+30 10 40= ___+31 9 40= ___+33 7 40= ___+37 3 19

8/19/13 4710280_Korr_3_Nya 7:16 PM Matematikboken 2A.indd 19

8/19/13 7:16 PM

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 108.


20–21

1

Innehåll Materiel

de flesta Kan du-sidor i 2A och är av problemlösningskaraktär, där eleverna ska visa hur de löser uppgiften genom att rita och skriva i rutan. Arbeta gärna gemensamt med uppgiften när ni gör den första gången. Använd gärna underlaget för gemensam problemlösning i Kopieringsblad 4.

Sedlar och mynt samt Kopieringsblad 4.

s. 21 Kan du? 1 Låt eleverna börja med att räkna

• pengar, växling • problemlösning

uppgifterna i spalten. För att ta reda på om eleverna automatiserat kunskaperna är det ett riktmärke att det bör ta 3 sekunder per uppgift.

Repetera G Repetera innehållet i kapitlet muntligt med eleverna. Gör en tankekarta på tavlan:

När eleverna är klara med hela sidan utvärderas resultatet genom att eleven ringar in rätt signal i trafikljuset och tillsammans med läraren beslutar om fortsatt arbete i Träna Mera eller Fördjupning.

talkamrater 1–10 Vi har övat

Eftertanke/reflektion

begreppet skillnad

Osv.

• Är alla elever säkra på talkamraterna 1–10? • Är alla elever säkra på talraden 0–50?

Bokens uppgifter

• Förstår eleverna tontalen och skillnaden mellan 13 och 31, 15 och 51 osv.?

Laborera

• Förstår eleverna begreppet skillnad? Kan eleverna räkna ut skillnader?

Eleverna löser först uppgifterna med pengar. s. 20

• Vad beror elevernas eventuella misstag på och hur ska vi gå vidare?

Här stöter eleverna på de problemlösningsuppgifter som vi valt att markera med en tänkande mus. Uppgifterna återkommer före

kan dU?

Amal handlar bilder. Amal har

Hon köper för

Hon lämnar fram Hon får tillbaka

5 kr

10 kr

Amal har kvar

5 kr ___ 35 kr ___

10 kr

10 kr

0 kr ___ 30 kr ___

7 kr

20 kr

13 kr ___ 33 kr ___

16 kr

20 kr

4 kr ___ 34 kr ___

20

4710280_Korr_3_Nya Matematikboken 2A.indd 20

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 108.

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

6 bilder

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

Leo har 16 bilder. Lovisa har 28 bilder. Hur många bilder ska Lovisa ge Leo så att de får lika många? Visa hur du tänker.

1

13+7= ___ 20 11+6= ___ 17 14+5= ___ 19 15+2= ___ 17 14+6= ___ 20 12+6= ___ 18 13+6= ___ 19 20+9= ___ 29 10–2= ___ 8 10–5= ___ 5 10–4= ___ 6 10–7= ___ 3 11 16–5= ___ 13 19–6= ___ 14 17–3= ___ 17 20–3= ___ 21 30–9= ___

Vilka är tiokamraterna?

osäker

0 + ____ 10 ____

1 + ____ 9 ____

2 + ____ 8 ____

3 + ____ 7 ____

4 + ____ 6 ____

5 + ____ 5 ____

ganska säker säker

Skriv med siffror.

13 _______ tretton

18 _______ 15 _______ arton femton

17 _______ sjutton

25 _______ tjugofem

30 _______ 50 _______ trettio femtio

31 _______ trettioett

osäker ganska säker säker

Vilka tal saknas?

19 20 21

28 29 30

39 40 41

47 48 49

24+5= ___ 29 35+3= ___ 38 44+4= ___ 48

29–8= ___ 21 38–7= ___ 31 40–3= ___ 37

osäker ganska säker säker

➥ Träna mera s. 122–123. ■

8/19/13 4710280_Korr_3_Nya 7:16 PM Matematikboken 2A.indd 21

➥ Fördjupning s. 136. ■

osäker ganska säker säker

21

8/19/13 7:16 PM

17


Facit Läxbok 2A

Läxa

1

Tyra har

012 3 4 567 8 9 1

1

Max har

Du skriver

2

__+__= 3 7 __ 10

2

__+__= 5 5 __ 10

Skriv siffror.

__+__= 6 4 __ 10

____ 0 0 ____ 0 ____ 0 ____ 0 ____ 0 ____ 0 ____ 0 ____ 0 ____ ____ 1 1 ____ 1 ____ 1 ____ 1 ____ 1 ____ 1 ____ 1 ____ 1 ____ ____ 2 2 ____ 2 ____ 2 ____ 2 ____ 2 ____ 2 ____ 2 ____ 2 ____

__+__= 2 8 __ 10

3 3 ____ 3 ____ 3 ____ 3 ____ 3 ____ 3 ____ 3 ____ 3 ____ ____ 4 4 ____ 4 ____ 4 ____ 4 ____ 4 ____ 4 ____ 4 ____ 4 ____ ____ Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

6 6 ____ 6 ____ 6 ____ 6 ____ 6 ____ 6 ____ 6 ____ ____ 6 ____ 7 ____ 7 7 ____ 7 ____ 7 ____ 7 ____ 7 ____ 7 ____ 7 ____ ____ 8 ____ 8 8 ____ 8 ____ 8 ____ 8 ____ 8 ____ 8 ____ 8 ____ ____ 9 ____ 9 9 ____ 9 ____ 9 ____ 9 ____ 9 ____ 9 ____ 9 ____ ____ Ta med boken till skolan måndag tisdag onsdag torsdag fredag

Du behöver

Du har

9–3= __ 6 8–7= __ 1 9–6= __ 3 7–5= __ 2 8–6= __ 2

3–2= __ 1 6–3= __ 3 9–4= __ 5 8–5= __ 3 6–5= __ 1

6

5

4710280_Korr_2_Laxbok 2A-B.indd 5

7+2= __ 9 2+7= __ 9 4+2= __ 6 3+6= __ 9 7+1= __ 8

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

2+6= __ 8 1+4= __ 5 5+3= __ 8 4+4= __ 8 1+3= __ 4

5 ____ 5 5 ____ 5 ____ 5 ____ 5 ____ 5 ____ 5 ____ 5 ____ ____

8/19/13 4710280_Korr_2_Laxbok 3:49 PM 2A-B.indd 6

8/19/13 3:49 PM

Det fattas

7

___ 4

9

___ 5

6

___ 4

8

___ 4

9

___ 4

PROBLEM 1

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

Leo har 10 kr. Han köper 3 olika godissaker. Hur tror du att Leo väljer? Det finns olika sätt att välja.

Elevens val Ta med boken till skolan måndag tisdag onsdag torsdag fredag

4710280_Korr_2_Laxbok 2A-B.indd 7

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 108.

Tablettask Chokladbit Lakrits Tuggummi Klubba

6 kr 5 kr 3 kr 2 kr 1 kr

L 7

8/19/13 3:49 PM

83


Läxa

2

Du har

___ 11 kr

___+___+___= 4 ___ 12 4 4

4 kr

___ 12 kr

Två äpplen kostar 4 kr. Vad kostar 8 äpplen?

6 kr

___ 14 kr

15–3= 16–2= 19–4= 18–1= 16–4=

Två apelsiner kostar 6 kr. Hur många apelsiner får man för 12 kr?

4 apelsiner. Svar: ______ 16 18 17 19 19

Lägg över svaren. Öva uppgifterna många gånger. Öva varje spalt tills du kan!

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

13+3= 16+2= 11+6= 16+3= 18+1=

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

19 19 17 18 20

12 14 15 17 12

20–4= 20–6= 20–8= 20–5= 20–7=

16 14 12 15 13

Lägg över svaren. Öva uppgifterna många gånger. Öva varje spalt tills du kan!

PROBLEM 2

Barnens cyklar står i ett cykelställ. Cyklarna står i en rad med 1 m mellan varje cykel. Raden av cyklar är 5 m lång. Hur många cyklar står det i cykelstället? Rita.

6 cyklar Ta med boken till skolan måndag tisdag onsdag torsdag fredag

8

4710280_Korr_2_Laxbok 2A-B.indd 8

9

8/19/13 3:49 PM4710280_Korr_2_Laxbok 2A-B.indd 9

Läxa

8/19/13 3:49 PM

Vilka tal saknas?

3

29– 21+ 24+ 29–

Skriv de tal som saknas på varje rad.

20 _____

_____ 21

_____ 22

23 _____

_____ 24

25 _____

_____ 26

11 _____

_____ 12

13 _____

_____ 14

15 _____

_____ 16

_____ 17

18 _____

19 _____

20 _____

21 _____

22 _____

23 _____

24 _____

15 _____ 24 _____

16 _____ 25 _____

17 _____

18 _____ 27 _____

19 _____ 28 _____

20 _____ 29 _____

21 _____

26 _____

Hur många kronor?

Skriv

___ 30 kr

4710280_Korr_2_Laxbok 2A-B.indd 10

22+6= 23+7= 26+2= 25+5= 26+4=

28 30 28 30 30

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

10

28 25 29 29 29

= 23 = 25 = 28 = 21

25+ 30– 26– 27–

25 20 25 26 22

30–3= 29–5= 24–3= 27–5= 29–8=

4 5 3 5

= 29 = 25 = 23 = 22 27 24 21 22 21

PROBLEM 3

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

23+5= 24+1= 25+4= 26+3= 21+8=

6 4 4 8

28–3= 24–4= 30–5= 29–3= 28–6=

30 _____

___ 16 kr

84

Du har kvar

7 kr

___+___+___+___= 4 4 ___ 16 4 4

13+6= 14+5= 13+4= 12+6= 11+9=

Du köper för

Två bananer kostar 8 kr. Vad kostar 3 bananer?

Lina spelar handboll. I en match blev det 25 mål. Linas lag gjorde 3 fler mål än det andra laget. Vilket resultat blev det i matchen?

14 – 11

Ta med boken till skolan måndag tisdag onsdag torsdag fredag

8/19/13 3:50 PM4710280_Korr_2_Laxbok 2A-B.indd 11

11

8/19/13 3:50 PM

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 108.


Läxa

2 A har 23 elever. 2 B har 21 elever. 2 C har 24 elever. Hur många elever är det i alla tre klasserna?

4

Dra streck. Öka med 10 i taget.

68 elever Svar: _________________ 30 av dem är pojkar. Hur många av eleverna är flickor?

38 flickor Svar: _____________________ Öka med 5 i taget.

25+30= ___ 55 44+40= ___ 84 72+20= ___ 92 53+30= ___ 83

87–30= ___ 57 78–40= ___ 38 59–40= ___ 19 65–30= ___ 35

PROBLEM 4

30+60= ___ 90 90–40= ___ 50 50+10= ___ 60 60–30= ___ 30

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

40–30= ___ 10 50–40= ___ 10 70–20= ___ 50 60–50= ___ 10

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

10+20= ___ 30 30+30= ___ 60 40+20= ___ 60 50+30= ___ 80

I en skola går det 80 elever. Hälften av eleverna går i första klass. 22 elever går i andra klass. Hur många elever går i tredje klass?

18 st

Ta med boken till skolan måndag tisdag onsdag torsdag fredag

12

4710280_Korr_2_Laxbok 2A-B.indd 12

13

8/19/13 3:50 PM4710280_Korr_2_Laxbok 2A-B.indd 13

Läxa

8/19/13 3:50 PM

Vilket tal är markerat på tallinjen?

5

Skriv in de tal som saknas i 100-rutan.

3

4

5

6

7

8

0

9

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

60

0

100

55 Talet är ____. 85 Talet är ____.

40

23 24 25 26 27 28 29 30

31 32

74+5= ___ 79 61+7= ___ 68 85+5= ___ 90 91+6= ___ 97

34 35 36 37 38 39 40

41 42 43

45 46 47 48 49 50

51 52 53 54

56 57 58 59 60

61 62 63 64 65

67 68 69 70

71 72 73 74 75 76

78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 91 92 93 94 95 96 97 98

89 90

68–6= ___ 62 86–4= ___ 82 97–5= ___ 92 73–2= ___ 71

30–7= ___ 23 50–2= ___ 48 70–6= ___ 64 80–9= ___ 71

PROBLEM 5

100

Vad kan du köpa för 100 kr? Hur många?

Elevens val Svar: ________________________________ ___ 64 st

___ 39 st 14

4710280_Korr_2_Laxbok 2A-B.indd 14

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 108.

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

50 st ___

Elevens val Svar: ________________________________ Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

___ 55 st

Vad är ungefär 100 m långt?

Vad väger ungefär 100 kg?

Elevens val Svar: ________________________________

L

Vad finns det 100 av hemma hos dig?

Elevens val Svar: ________________________________ Ta med boken till skolan måndag tisdag onsdag torsdag fredag

8/19/13 3:50 PM4710280_Korr_2_Laxbok 2A-B.indd 15

15

8/19/13 3:50 PM

85


Läxa

Så här kan du tänka: 34 + 20 = 54 54 + 5 = 59

6

Så här kan du tänka: 45 – 20 = 25 25 – 3 = 22

34+25= ____ 59

45–23= ____ 22

Tänk likadant när du räknar.

17+12= ___ 29 23+24= ___ 47 32+33= ___ 65 46+22= ___ 68

63+23= ___ 86 74+22= ___ 96 85+14= ___ 99 81+13= ___ 94

Tänk likadant när du räknar.

13+46= ___ 59 22+57= ___ 79 34+65= ___ 99 63+35= ___ 98

1 15–14= ___ 14 26–12= ___ 21 34–13= ___ 25 47–22= ___

42 68–26= ___ 41 79–38= ___ 42 86–44= ___ 34 99–65= ___

31 56–25= ___ 21 97–76= ___ 53 74–21= ___ 42 88–46= ___

Vilket är talet?

61 6 tiotal 1 ental _____

PROBLEM 6

4 tiotal 9 ental _____ 49

I Hugos låda ligger 20-, 50- och 100-lappar. Hur många sedlar måste Hugo ta upp, utan att se, för att vara säker på att ha 100 kr?

2 tiotal 0 ental _____ 20 Vilket tal är

90 Svar: _______

5 ental mindre än 50?

Svar: _______ 45

2 ental mindre än 51?

Svar: _______ 49

5 tiotal mindre än 100?

Svar: _______ 50

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

29 Svar: _______

3 tiotal större än 60?

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

1 tiotal mindre än 39?

5 st

Ta med boken till skolan måndag tisdag onsdag torsdag fredag

16

4710280_Korr_2_Laxbok 2A-B.indd 16

17

8/19/13 3:50 PM4710280_Korr_2_Laxbok 2A-B.indd 17

Läxa

8/19/13 3:50 PM

Hur många hörn har formerna? Dra streck.

7

• 0 hörn

Vilken bild passar in på beskrivningen? Dra streck till rätt bild.

• 1 hörn • 2 hörn • 3 hörn • 4 hörn • 5 hörn • 6 hörn • 7 hörn • 8 hörn

I mitten finns en kvadrat och till höger om den en rektangel. Högst upp i högra hörnet finns en cirkel. PROBLEM 7

Rita en egen bild och skriv en beskrivning som passar till bilden.

4710280_Korr_2_Laxbok 2A-B.indd 18

86

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

18

Elevens val

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

Elevens val

Dra streck mellan de figurer som har samma form.

Ta med boken till skolan måndag tisdag onsdag torsdag fredag

8/19/13 3:50 PM4710280_Korr_2_Laxbok 2A-B.indd 19

19

8/19/13 3:50 PM

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 108.


Läxa

8

Vilka figurer är 2-dimensionella och vilka är 3-dimensionella? Dra streck. • 2-dimensionella

Vilken form har den 10:e figuren i mönstret? Svar: ___________

• 3-dimensionella

Vilken form har den 20:e figuren? Svar: ____________________ Fortsätt mönstret.

Leta efter saker hemma som har formen av

klot

Elevens val

PROBLEM 8

Hur många fler

rätblock

Elevens val

kub

Elevens val

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

Elevens val Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

cylinder

behövs för att täcka hela rutan?

8 Svar: _________

6 Svar: _________

Ta med boken till skolan måndag tisdag onsdag torsdag fredag

20

4710280_Korr_2_Laxbok 2A-B.indd 20

8/19/13 3:50 PM4710280_Korr_2_Laxbok 2A-B.indd 21

8/19/13 3:50 PM

Läxa

9

9+3= 6+5= 5+7= 6+6= 4+7= 4+8= 6+4= 7+5= 8+3=

Rita och skriv det som saknas.

___+___= 2 11 9

___+___= 8 4 12

___+___= 6 11 5

___+___= 6 6 12

___+___= 7 11 4

21

12 11 12 12 11 12 10 12 11

11–2= 9 11–4= 7 11–7= 4 11–3= 8 12–6= 6 12–9= 3 12–8= 4 12–5= 7 12–1= 11

Lägg över svaren. Öva uppgifterna många gånger. Öva varje spalt tills du kan!

Jag kan talkamraterna till talen 11 och 12. …

___+___= 7 5 12

PROBLEM 9

12 månader. Ett år har _____

Stinas katter är tillsammans 12 år gamla. Misse är dubbelt så gammal som Murre. Hur gamla är katterna?

Kalle tränar fotboll 7 månader på ett år. Hur många månader är det inte träning?

9 Svar: _____________ månader 22

4710280_Korr_2_Laxbok 2A-B.indd 22

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 108.

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

Sommarlovet är ungefär 3 månader. Hur många månader går du i skolan på ett år?

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

5 Svar: _____________ månader

Misse 8 år Murre 4 år

Ta med boken till skolan måndag tisdag onsdag torsdag fredag

8/19/13 3:50 PM4710280_Korr_2_Laxbok 2A-B.indd 23

L 23

8/19/13 3:50 PM

87


Läxa

10

6+7= 7+7= 9+5= 8+5= 6+8= 5+9= 9+4= 8+6= 7+6=

Rita de fiskar som saknas. Skriv.

5 8 13 ___+___=

___+___= 7 6 13

13 14 14 13 14 14 13 14 13

13–8= 5 13–3= 10 13–7= 6 13–5= 8 14–8= 6 14–6= 8 14–9= 5 14–5= 9 14–7= 7

Lägg över svaren. Öva uppgifterna många gånger. Öva varje spalt tills du kan!

Jag kan talkamraterna till talen 13 och 14. …

PROBLEM 10

___+___= 5 9 14

Här ser du 4 kulor. På vilka olika sätt kan du lägga kulorna i rad? Rita. Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

___+___= 8 6 14

Elevens val

Ta med boken till skolan måndag tisdag onsdag torsdag fredag

24

4710280_Korr_2_Laxbok 2A-B.indd 24

25

8/19/13 3:50 PM4710280_Korr_2_Laxbok 2A-B.indd 25

Läxa

8/19/13 3:50 PM

Gör mönstren klara.

11

Klass 2A och 2B ska ha klassfest. De har

De behöver

Det fattas

22 stolar

40 stolar

_____ 18

18 glas

40 glas

_____ 22

32 skedar

40 skedar

_____ 8

34 sugrör

40 sugrör

_____ 6

40+7= 46+3= 44+6= 43+4= 48+1=

Undersök hemma Hur många stolar finns det hemma hos dig?

Hur många ben har alla stolarna? ____________________________ Elevens val

____________________________ Elevens val 26

4710280_Korr_2_Laxbok 2A-B.indd 26

88

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

Hur många ben har alla borden?

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

____________________________ Elevens val

50–9= 50–6= 40–4= 40–7= 50–8=

41 44 36 33 42

PROBLEM 11

____________________________ Elevens val

Hur många bord finns det hemma?

47 49 50 47 49

En påse äpplen och en påse chips kostar sammanlagt 30 kr. Äpplena och en godispåse kostar 40 kr. Godispåsen och chipsen kostar 50 kr.

30 kr Vad kostar godispåsen? _______ 20 kr Äpplena? _______ 10 kr Chipsen? _______

Ta med boken till skolan måndag tisdag onsdag torsdag fredag

8/19/13 3:50 PM4710280_Korr_2_Laxbok 2A-B.indd 27

27

8/19/13 3:50 PM

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 108.


Läxa

12

5+9= 8+8= 7+8= 6+9= 9+7= 7+7= 8+7= 6+7= 3+9=

Hur många finns det i burken?

8+__= 7 15 7+__= 8 15 9+__= 6 15 8+__= 8 16

PROBLEM 12

Misse har fått kattungar. Misse har fått 16 nya små kattben att hålla reda på. Hur många kattungar har Misse fått?

7 16 9+__= Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

16–8 + 7= 15 8+3 + 5= 16

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

6+7 + 3= 16 16–9 + 8= 15 15–8 + 9= 16

Lägg över svaren. Öva uppgifterna många gånger. Öva varje spalt tills du kan!

15–5= 10 15–9= 6 15–7= 8 15–6= 9 15–8= 7 16–7= 9 16–9= 7 16–6= 10 16–8= 8

Jag kan talkamraterna till talen 15 och 16. …

9 16 7+__=

Vilket tecken saknas?

14 16 15 15 16 14 15 13 12

4 st

Ta med boken till skolan måndag tisdag onsdag torsdag fredag

28

4710280_Korr_2_Laxbok 2A-B.indd 28

29

8/19/13 3:50 PM4710280_Korr_2_Laxbok 2A-B.indd 29

8/19/13 3:50 PM

Läxa

13

6+ 9= 8+ 9= 8+ 7= 9+ 8= 9+ 9= 8+ 8= 7+10= 7+ 9= 7+ 8=

Det ska vara 17 kulor. Rita de kulor som saknas.

9+___= 8 17 8+___= 9 17 Det ska vara 18 kulor. Rita de kulor som saknas.

15–6= 9 15–8= 7 16–9= 7 16–8= 8 17–7= 10 17–9= 8 17–8= 9 18–9= 9 18–8= 10

15 17 15 17 18 16 17 16 15

Lägg över svaren. Öva uppgifterna många gånger. Öva varje spalt tills du kan!

Jag kan talkamraterna till talen 17 och 18. …

9+___= 9 18

PROBLEM 13

Vilka tal saknas? Skriv.

16 7 4

6 9

6 10 7 8 5

8 11 7 10 9 12

30

4710280_Korr_2_Laxbok 2A-B.indd 30

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 108.

10 7 9 6 8 5

8 11 9 12 10 13

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

5

9

En

18

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

8

9 12 8 11 10 7

17

och en

kostar 25 kr tillsammans.

Två likadana

kostar 18 kr.

Vad kostar en

? Svar: __________ 9 kr

Vad kostar två

32 kr ? Svar: __________

L Ta med boken till skolan måndag tisdag onsdag torsdag fredag

8/19/13 3:50 PM4710280_Korr_2_Laxbok 2A-B.indd 31

31

8/19/13 3:50 PM

89


Läxa

Hur mycket är klockan? Skriv.

14

11

heltimme 11

12

halvtimme

1

10

11 3

9 8 6

1

11 3

8

5

elevens val ____________

6

1

11 2 3

8

4

5

7

____________

6

11

4

12

1

10

11 2 3

9 8

4 7

6

11

12

11 2 3

9 8

4 7

6

3 4

3

8

4 7

6

____________

8

4 6

1

11 2 3

8

5

4 7

6

5

4

2 3

8

5

4 7

10 i 6 ____________

1

9 6

5

5____________ över halv 8

Det börjar 11

12

Det slutar

1

10

11 2 3

8 6

1

10

2

8

5

Det håller på ____________

3

9

4 7

12

4 7

6

Elevens val

5

____________ ____________ ____________

5

kvart över 6

12

20 i 1 ____________

12

3

9

6 10

11 3

6

5

10

2

7

6

5 i halv 6 ____________

1

8

5

4 7

9

4

9

2

7

9

____________

1

10

5

8

2 3

5

10

3 6

12

11

1

8

20 över 11 ____________

1

9 7

6

12

9

4 7

2

5

TV-program

halv 2 ____________

11 3

12

5

10

5

halv 11 ____________

1 2

6

12

1

10

2 3

9 8

4 7

6

5

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

12

11

4 6

3

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

11

6

3

Undersök hemma. Välj ett TV-program.

2 4

6 ____________

1

9 7

10

7

2

Rita visare. kvart i 6 10

12

10

5

4 7

1

9

5

8

halv 7 ____________

9

6

12

8

1 ____________

1

10

11 2

8

10 ____________

3

12

11 10

2

8

10 över 3 ____________ 11

2

6

1

9

4 7

12

11 10

3

1

8

1 2

5

9

____________

1

10

7

12

12

10 9 8

5i5 ____________ 12

9

5

6

10

5

Hur mycket är klockan? Skriv. 11

4

5 över 5 ____________

3

8 6

3 7

2

9 7

11 2

8

1

10

5

____________

12

1

9

kvart över

9

4 7

12

10

2

9

4 7

12

10

2

kvart i

12

10

Bestäm själv hur mycket klockan är. Rita visare och skriv.

PROBLEM 14

Mollie slutade skolan klockan halv 2. Två och en halv timme tidigare åt hon lunch. Hur mycket var klockan då? Rita visare.

11

12

1

10

2 3

9 8

4 7

6

5

Ta med boken till skolan måndag tisdag onsdag torsdag fredag

32

4710280_Korr_2_Laxbok 2A-B.indd 32

33

8/19/13 3:50 PM4710280_Korr_2_Laxbok 2A-B.indd 33

Läxa

8/19/13 3:50 PM

Vilken enhet passar? Välj bland enheterna i rutan och fyll i på de tomma raderna.

15

kg

hg

l

dl

Ville väger 25 _____. kg

Hur mycket rymmer förpackningarna? Skriv dem i storleksordning. Börja med den som har störst volym.

Elsa plockade 3 _____ l jordgubbar. På klassfesten gick det åt 2 _____ kg godis.

dl yoghurt till frukost. Hanna äter 2 _____ Max köper 2 _____ hg äpplen för 40 kr.

1L 5 dl 3 dl 2 dl ____________ ____________ ____________ ____________

Räkna.

5 hg 2 hg + 3 hg = ___________

Hur mycket mer ryms i den större förpackningen?

9 hg 7 hg + 2 hg = ___________ 4 hg + 6 hg = ___________ kg 1 3 hg + 9 hg = _____ 1 kg _____ 2 hg

2 kg _____ 1 hg 11 hg + 10 hg = _____ 8 dl Svar: __________________

11 hg = 1 kg 5 hg 4 hg + _____

1L Svar: __________________

PROBLEM 15

Växla från dl till l. 10 dl = ____ 1 l

Växla till dl.

15 dl 1 l 5 dl = _____

12 dl 1 l 2 dl = _____

2 l 2 dl = _____ 22 dl

3 l 8 dl = _____ 38 dl

34

4710280_Korr_2_Laxbok 2A-B.indd 34

90

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

40 dl = ____ 4 l

90 dl = ____ 9 l

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

20 dl = ____ 2 l

Ett dricksglas rymmer 2 dl. Till hur många glas räcker 7 l mjölk?

35 glas

Ta med boken till skolan måndag tisdag onsdag torsdag fredag

8/19/13 3:50 PM4710280_Korr_2_Laxbok 2A-B.indd 35

35

8/19/13 3:50 PM

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 108.


kopieringsblad

4

1. Mitt eget förslag till lösning

2. En bra lösning från någon klasskompis

3. Jämförelse – min lösning och någon annans lösning

94

Kopiering tillåten © 2013 Författarna till Nya Matematikboken och Liber AB.


kopieringsblad

5

Tabellbana

Kopiering tillåten © 2013 Författarna till Nya Matematikboken och Liber AB.

95


kopieringsblad

6

Tanketavla Visa ett tal på olika sätt Visa talet med föremål (plockisar, pengar, tiotal och ental).

Dela upp talet på olika sätt.

Skriv och rita en räknehändelse där talet finns med.

Visa talet på tallinjen.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Kan förstoras till A3.

96

Kopiering tillåten © 2013 Författarna till Nya Matematikboken och Liber AB.


ord

Skriv och berätta med ord vad som händer.

bild/föremål

Rita eller visa med något material.

symboler

Skriv med siffror och symboler.

kopieringsblad

Kopiering tillåten © 2013 Författarna till Nya Matematikboken och Liber AB.

7

97


kopieringsblad

8

Likhetstecknet

98

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

= Kopiering tillåten © 2013 Författarna till Nya Matematikboken och Liber AB.


kopieringsblad

9

Tallinjer

Kopiering tillåten © 2013 Författarna till Nya Matematikboken och Liber AB.

99


2

Addition och subtraktion 0–100

innehåll i kapitlet Problemlösning • Lösa enkla problem i elevnära situationer • Lösa textuppgifter Begreppsförståelse • Positionssystemet, tiotal och ental • Hälften och dubbelt • Talmönster

Kopieringsblad

• Skillnad • Tanketavlan – olika representationsformer Metoder för beräkningar • Addition och subtraktion med tvåsiffriga tal– omgruppering • Miniräknaren

Kopieringsblad 9 Kopieringsblad 10 Kopieringsblad 11 Kopieringsblad 12 Kopieringsblad 13 Kopieringsblad 14

Tallinjer Hundraruta Positionsplatta Positionsspel Matteslinga Omgruppering

Resonera och kommunicera • Beskriva talmönster • Beskriva tillvägagångssätt vid beräkningar

Bedömning För att bedöma hur och vad eleverna kan, med utgångspunkt i de olika förmågor som anges i syftesdelen i Lgr 11, följer här ett förslag på vilka av kapitlets uppgifter som kan användas vid bedömningen. Förmåga

Uppgift för bedömning av elevens förmåga

problemlösning

s. 42 ”Vilka kort skulle behövas för att få summan 100? Det kan finnas flera svar som är rätt.”

begreppsförståelse

s. 22 ”Hur kan du veta vilket tal som finns vid stjärnan utan att skriva alla tal före? Diskutera i klassen.”

metoder för beräkningar

s. 35 ”Hur ska du trycka på minräknaren?”

resonera och kommunicera

s. 40 ”Skriv hur du tänker när du räknar ut 48–16.”

18

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 108.


22–23

Innehåll • Hundrarutan

2

• Öka och minska med jämna tiotal

Materiel

Arbeta vidare genom att starta på andra tal och sedan öka/minska med 20, 30 osv. Tallinjer finns på Kopieringsblad 9.

Kopieringsblad 9 och 10

Gör samma sak i hundrarutan. Dela ut Kopieringsblad 10. Bestäm ett tal att starta på. Öka med 10. Var i hundrarutan hamnar vi? Var hamnar vi om vi ökar med 10 igen?

Före arbetet i boken G Presentera kapitlets mål. Arbeta sedan tillsammans med hundrarutan. Diskutera hur man kan ta reda på talen vid stjärnan utan att skriva eller räkna alla talen före.

Det finns många andra liknande övningar som också kan göras med hundrarutan som stöd, t.ex. att upptäcka mönstren som uppstår om man hoppar 2-hopp, 3-hopp osv.

Språk och begrepp

G Rita en tom tallinje på tavlan. Utgå ifrån 0 och öka med 10 i taget. +10

0

+10

10

Bokens uppgifter

+10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Eleverna ökar med 10 och övar 100-kamraterna. s. 23

Gör en till tallinje och skriv 100 i slutet. Minska med 10 i taget. –10

0

10

20

30

40

50

60

Addition och subtraktion 0–100

2

70

80

–10

s. 22 Eleverna fyller i hundrarutan och målar enligt instruktion.

–10

90

100

Öka med 10 i taget.

HÄR LÄR DU DIG: • addition och subtraktion med tvåsiffriga tal • omgruppering

0 Hundrarutan

10

20

30

40

50

Det är 10 kulor i varje påse.

Vilket tal finns i rutan med stjärnan? Försök ta reda på det utan att räkna alla talen före.

47 Svar: ______________ 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Fyll i talen som saknas i hundrarutan.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ringa in alla jämna tiotal.

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Måla alla rutor med jämna tal gula.

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

58 59 60

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

82

83 84 85 86 87 88 89 90

Hur kan du veta vilket tal som finns vid stjärnan utan att skriva alla tal före? Diskutera i klassen.

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

62 63 64 65 66 67 68 69 70

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

61

Måla alla rutor med udda tal gröna.

60

70

80

90 100

Hur många påsar är det?

Hur många kulor är det?

5 påsar ___

50 kulor ___

8 påsar ___

80 kulor ___

6 påsar ___

60 kulor ___

___ 9 påsar

___ 90 kulor

Vilka är 100-kamraterna?

100 50 50

70 30 100

100 60 40

10 90 100

100 20 80

Grön Gul Grön Gul Grön Gul Grön Gul Grön Gul 22

VIKTIGA ORD OCH BEGREPP: tiotal ental hälften dubbelt dyr billig addera subtrahera summa skillnad fler färre

4710280_Korr_3_Nya Matematikboken 2A.indd 22

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 108.

8/19/13 4710280_Korr_3_Nya 7:16 PM Matematikboken 2A.indd 23

23

8/19/13 7:16 PM

19


24–25

Innehåll • Addition och subtraktion med jämna tiotal • Hälften och dubbelt • Skillnad

80 kr – 40 kr = 40 kr

Före arbetet i boken

dyrast billigast skillnad

G Språk och begrepp

Varför ska vi visa eleverna detta? Jo, när eleverna så småningom arbetar med större tal eller med decimaltal, så blir strategin att räkna uppåt för mödosam och ibland helt ohållbar. Då har eleverna hjälp av att veta att skillnad alltid kan beräknas med en subtraktion. Undervisningen bör vara medvetet inriktad mot att eleverna ska förstå detta, även om eleverna inte kan förväntas behärska det förrän i mellanstadiet.

• Utgå från bilder på leksaker (verkliga, ritade eller urklippta) och sätt priser på dem. Gör räknehändelser med begreppen dyr, dyrare, dyrast och billig, billigare, billigast. • Öva begreppet skillnad. Hur stor är prisskillnaden? Då måste vi tänka ”Hur mycket dyrare eller billigare är den ena leksaken jämfört med den andra?” • Lägg upp pengar och fråga barnen hur mycket det skiljer och låt dem föreslå hur man kan räkna ut det.

Bokens uppgifter s. 24 Eleverna tränar begreppen och jämför priserna. De övar också begreppet summa, dvs. vad två saker kostar tillsammans. Låt gärna eleverna använda pengar när de räknar om de tycker det är svårt.

Hur skriver vi beräkningen med mattespråk? Många elever vill skriva det som addition, eftersom man oftast räknar uppåt från ett tal till ett annat när man räknar ut skillnad. För att hjälpa eleverna i sin fortsatta matematikutveckling bör man dock introducera att skillnad är en situation då man kan använda subtraktion:

Eleverna arbetar med begreppen hälften och dubbelt. s. 25

Rea!

Vad kostar leksakerna nu?

Halva prise

70 kr

t!

70 kr 60 kr

80 kr

60 kr

40 kr

fotbollen Vilken leksak är billigast? _____________

30 kr

50 kr

Vilken leksak är dyrast? _______________ hunden

60 80 20 40 100

100 kr Vad kostar bollen och vattenpistolen tillsammans? __________ 300 kr Vad kostar alla sakerna tillsammans? __________ Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

90–20= ___ 70 70–30= ___ 40 60–30= ___ 30 100–30= ___ 70

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

70–10= ___ 60 80–10= ___ 70 80–20= ___ 60 70–20= ___ 50

30 40 10 20 50

20 10 40 30 50

20

40 20 80 60 100

100 50+50= _____ 40 20+20= _____ 80 40+40= _____ 60 30+30= _____ 20 10+10= _____

Du kan

3+3= ___ 6

5+5= ___ 10

4+4= ___ 8

2+2= ___ 4

Då kan du också

30+30= ___ 60

50+50= ___ 100

24

4710280_Korr_3_Nya Matematikboken 2A.indd 24

20 kr

Dubbelt

Hälften 40 kr

Hur mycket dyrare 30 kr är hunden än dockan? __________

50+30= ___ 80 90+10= ___ 100 80+20= ___ 100 40+20= ___ 60

25 kr

40 kr

80 kr

30 kr Hur mycket billigare är bollen än polisbilen? __________ Hur mycket skiljer det i pris mellan 40 kr den dyraste och den billigaste leksaken? __________

50 kr

35 kr

40+40= ___ 80 20+20= ___ 40 25

8/19/13 4710280_Korr_3_Nya 7:16 PM Matematikboken 2A.indd 25

8/19/13 7:16 PM

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 108.


26–27

Innehåll • Addition och subtraktion med jämna tiotal

Före arbetet i boken G Visa på tallinjen. Starta på ett tal och öka med

jämna tiotal. Ett annat alternativ är att använda hundrarutan, se Kopieringsblad 10. +10

0

10

20 –10

0

30

40

–10

10

2

G Den här typen av uppgift bör alltid

20

–10

30

50 –10

40

göras gemensamt i klassen. Det kan vara en bra idé att samtala om uppgiften innan eleverna börjar räkna uppgifterna på sidan. Låt gärna eleverna först diskutera två och två och diskutera sedan i helklass. Här får du möjlighet att upptäcka om eleverna förstår att entalen inte ändras och om de utnyttjar det när de räknar. Läxa 4

50

Läxa

I läxan får eleverna öva mer på att öka med 10 i taget. De får addera och subtrahera med jämna tiotal.

4

Bokens uppgifter s. 26–27 Eleverna adderar och subtraherar jämna tiotal. Var uppmärksam på om någon elev ramsräknar uppåt och inte upptäckt sambanden, dvs. att entalen inte ändras när man adderar eller subtraherar ett jämnt tiotal.

Om sakerna är 20 kronor dyrare, vad kostar de då?

Hur mycket har du kvar? Du har

58 kr

53 kr ____

33 kr

78 kr ____

Du köper för

____ 87 kr

____ 99 kr

Om sakerna är 20 kronor billigare, vad kostar de då?

Du skriver

86 kr

___ 76 kr

___ 86 –___= 10 ___ 76

98 kr

78 kr ___

98 –___= 20 ___ 78 ___

53 kr

___ 23 kr

___ 53 –___= 30 ___ 23

79 kr

67 kr

Du har kvar

58 kr

13 kr ____

33 kr

38 kr ____ 79 kr

67 kr

47 kr ____

39

+30

59

–10

89

Start

–20

79

–30

59

29 Mål

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

29

+20

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

+10

59 kr ____

57+10= ___ 67 77+10= ___ 87 67+10= ___ 77

46+20= ___ 66 74+20= ___ 94 65+20= ___ 85

35+30= ___ 65 48+30= ___ 78 62+30= ___ 92

86–10= ___ 76 99–10= ___ 89 78–10= ___ 68

83–20= ___ 63 72–20= ___ 52

52–30= ___ 22 65–30= ___ 35

26

4710280_Korr_3_Nya Matematikboken 2A.indd 26

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 108.

Vad händer med entalssiffran när du adderar eller subtraherar ett jämnt tiotal?

Läxa

4 27

8/19/13 4710280_Korr_3_Nya 7:16 PM Matematikboken 2A.indd 27

8/19/13 7:16 PM

21


28–29

Innehåll • Platsvärde, tiotal och ental

Materiel

Bokens uppgifter

Tiobasmateriel (entalskuber och 10-stavar) eller pengar, Kopieringsblad 6, 11 och 12 och talkort med talen 1–5.

s. 28–29 Samtala om bilderna och visa hur man kan rita/visa tal med tiotal och ental: med pengar, med tiotal och ental eller på tallinjen. Låt sedan eleverna arbeta på egen hand med samma sak.

Före arbetet i boken

Arbeta vidare

Laborera

Spela positionsspelet i Kopieringsblad 12 som övar platsvärde.

G Repetera platsvärden. Använd 10-stavar och

entalskuber, alternativt 10-kronor och enkronor. Använd positionsplattan, Kopieringsblad 11. Låt eleverna lägga tal som du skriver på tavlan. Om du har, använd magnetiska pengar eller tiobasmaterial och låt eleverna visa på tavlan hur de lagt. Öva växling , tex mellan 39 och 40. Använd Kopieringsblad 6. Bestäm ett tal mellan 0 och 100 som eleverna ska visa på olika sätt med tanketavlan som stöd. Låt eleverna redovisa för varandra i smågrupper.

Kommer du ihåg?

Skriv rätt tal i rutorna. 0

5 7 =50+7 tiotalssiffra

10

3

entalssiffra

6 4 =60+4

7 8 =70+8

20

13

30

40

24 32

50

51 59

Vilket är talet?

7 0

Rita

6 8

Rita

7 2

Rita

6 8

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

1 3

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

Rita

22

75 84

95 kr

Elevens val

73 kr

Elevens val

69 kr

Elevens val

2

3

4

100

99

Använd två kort så här:

5

Vilket är det största talet du kan lägga?

54 Svar: ____________________

Vilket är det minsta talet du kan lägga?

12 Svar: ____________________

Använd 3 kort så här

+

Vilken är den största summan du kan få?

57 Svar: ____________________

Vilken är den minsta summan du kan få?

15 Svar: ____________________

28

4710280_Korr_3_Nya Matematikboken 2A.indd 28

90

Elevens val

1

Det här är talet 57.

5 7

80

62 kr

Använd 5 kort med talen

6 2

70

Rita pengar.

5 tiotal ___ 7 ental | 64= ___ 6 tiotal ___ 4 ental | 78= ___ 7 tiotal ___ 8 ental 57= ___

5 5

60

29

8/19/13 4710280_Korr_3_Nya 7:16 PM Matematikboken 2A.indd 29

8/19/13 7:16 PM

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 108.


30–31

Innehåll

Arbeta vidare

• Talraden 50–100

2

Växlingsspel

• Addition och subtraktion med ental utan tiotalsövergång

Vem kan först växla till sig 100 kr? Varje grupp behöver en tärning och mynt och sedlar av samtliga valörer upp till 100 kr. Det fungerar att använda tiobasmateriel också (då blir just tiotalsväxlingen tydlig). En elev kastar tärningen och får kanske 4. Då får eleven ta 4 enkronor. Så fort man kan växla till en högre valör istället, gör man det. Den som först kan växla till en hundralapp har vunnit.

Materiel Tärningar och pengar. Före arbetet i boken Uppmärksamma eleverna på hur de kan använda sambandet när de räknar:  3+6= 9 63+6= 69 Bokens uppgifter s. 30–31 Eleverna övar talraden och addition och subtraktion med ental.

Läxa 5

Läxa

5

I läxan får eleverna öva mer på 100-rutan samt tiotal och ental.

Skriv talen som saknas.

Skriv talen som saknas.

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 53+3= ___ 56 55+2= ___ 57 62+5= ___ 67 63+6= ___ 69

57–5= ___ 52 58–7= ___ 51 55–4= ___ 51 59–8= ___ 51

99 92+7= ___ 93+6= ___ 99 91+5= ___ 96 93+2= ___ 95

69–6= ___ 63 63–3= ___ 60 67–6= ___ 61 68–6= ___ 62

97–7= ___ 90 98–7= ___ 91 99–5= ___ 94 96–4= ___ 92

Skriv rätt tal i rutorna.

Skriv talen som saknas.

0

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 84–4= ___ 80 86–2= ___ 84 89–5= ___ 84 87–3= ___ 84

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

73–3= ___ 70 77–4= ___ 73 76–2= ___ 74 74–3= ___ 71

10

5 Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

76 71+5= ___ 76+3= ___ 79 82+7= ___ 89 83+4= ___ 87

99–6= ___ 93 96–2= ___ 94 97–4= ___ 93 98–5= ___ 93 20

15

76 80–4= ___ 80–3= ___ 77 80–7= ___ 73 80–5= ___ 75

30

25

40

35

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 108.

45

60

55

83 90–7= ___ 90–4= ___ 86 90–8= ___ 82 90–1= ___ 89

30

4710280_Korr_3_Nya Matematikboken 2A.indd 30

50

70

65

80

75

90

85

97 100–3= ___ 100–6= ___ 94 100–4= ___ 96 100–7= ___ 93

100

95

Läxa

5

31

8/19/13 4710280_Korr_3_Nya 7:16 PM Matematikboken 2A.indd 31

8/19/13 7:17 PM

23


32–33

Innehåll • Textuppgifter i talområdet 0–100 • Fortsätta talserier och beskriva regler för talserierna

Skriv detta på en stor skylt och sätt upp på en plats i klassrummet så alla elever kan se och bli påminda om arbetsgången medan de arbetar.

Före arbetet i boken Språk och begrepp

Språket är en viktig del av matematiken. Man brukar säga att svenska och matematik går ”hand i hand”. Du behöver därför arbeta med språket på ett medvetet sätt även i matematik. Att lösa textuppgifter kräver både läsförståelse och en viss studieteknik. Här föreslås ett sätt att arbeta med textuppgifter för att stödja både läsförståelse och studieteknik i matematik.

Ibland kan det vara en fördel att låta eleverna börja med att söka upp frågan. När de sedan vet vad de ska ta reda på läser de hela uppgiften. Du som lärare avgör vad som fungerar bäst för dina elever. s. 32 Eleverna löser uppgifterna på egen hand med stöd av punkterna i modellen. Observera att eleverna kan uttrycka hur de räknat på andra sätt än vad Facit anger. Det eleverna skriver behöver för den sakens skull inte vara fel. Troligtvis uttrycker många elever skillnader med en addition (de räknar uppåt) istället för subtraktion.

G Läs och lös den första uppgiften på s. 32 gemensamt i klassen. Arbeta enligt modellen:

• Läs uppgiften noga

s. 33

• Sök frågan. Vad ska du ta reda på?

Mönster i talföljder är en viktig förkunskap till algebra och det är därför viktigt att samtala med eleverna om hur mönster är uppbyggda, dvs. vilka ”regler” de har.

• Stryk under viktiga ord • Räkna

Eleverna fyller i det som saknas i talmönstren.

• Skriv med mattespråk hur du räknade

Lästimmen

Isak har läst 20 sidor i sin bok. Boken har 64 sidor. Hur många sidor har han kvar att läsa?

En dag läste Tyra 31 sidor i sin bok. Nästa dag läste hon 8 sidor. Hur många sidor hade hon läst?

64 – 20 = 44 sidor Svar: ____________________________

31 + 8 = 39 sidor Svar: ____________________________

Fyll i de tal som saknas i talserierna. 1.

Svar: ____________________________ 71+8= 79

Svar: ____________________________ 78 – 70 = 8 sidor

På måndagen läste Ida 22 sidor i sin bok. På tisdagen läste hon 30 sidor. Hur många fler sidor läste hon på tisdagen?

Ida läser en tjockare bok än Amal. Amals bok har 78 sidor. Idas bok har 98 sidor. Hur många fler sidor har Idas bok?

30 – 22 = 8 sidor Svar: ____________________________ Hur många sidor hade hon läst sammanlagt?

22 + 30 = 52 sidor Svar: ____________________________

Svar: ____________________________ 98 – 78= 20 sidor

2. 3. 4.

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

Det är 78 sidor i Amals bok. Hon har läst 70 sidor. Hur många sidor har hon kvar?

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

Hamid var på sidan 71 i sin bok. Han läste 8 sidor till. Vilken sida var han på då?

5.

100

90

80

70

60

62

64

20

25

30

50

48

70

72

60

50

40

30

66

68

70

72

74

76

78

35

40

45

50

55

60

65

47

45

44

42

41

39

38

36

73

75

76

78

79

81

82

84

24

10

Varje talserie följer en regel. Försök hitta reglerna för talserierna. Diskutera i klassen.

32

4710280_Korr_3_Nya Matematikboken 2A.indd 32

20

33

8/19/13 4710280_Korr_3_Nya 7:17 PM Matematikboken 2A.indd 33

8/19/13 7:17 PM

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 108.


34–35

Innehåll • Lösa textuppgifter

2

• Använda miniräknaren

Materiel

Arbeta vidare

Miniräknare, Kopieringsblad 13

I Kopieringsblad 13 finns en matteslinga ni gemensamt kan arbeta med i klassen.

Bokens uppgifter s. 34 Eleverna löser textuppgifterna på samma sätt som på föregående uppslag.

Låt eleverna arbeta i par med den första övningen. Gå sedan igenom hur många olika sätt ni tillsammans kom på i klassen. Låt sedan eleverna arbeta i par eller fortsätt i helklass. s. 35

Miniräknaren 69 kr

89 kr 75 kr

55 kr

+

=

ON/C

plustecken

minustecken

likhetstecken

rensa

Använd de här knapparna på miniräknaren. Försök komma på så många olika sätt som möjligt att få svaret 20. Skriv upp alla sätten i ditt räknehäfte. Boken Hoppa var 25 kr dyrare före rean. Vad kostade den då?

Hur ska du trycka på miniräknaren?

55 + 25 = 80 kr Svar: _________________

Tryck in talet

Vad ska du trycka för att få talet

Jag trycker

30 ?

+ 20

Vampyrjägarna

14

24 ?

+10

Hur mycket skiljer det i pris mellan den billigaste och den dyraste boken?

48

28 ?

– 20

89 – 55 = 34 kr Svar: ___________________________________________________________ ________ Du har 100 kr. Vilken bok vill du köpa? Svar: _________________________________ Elevens val Hur mycket pengar har du kvar sedan? Svar: _________________________________ Elevens val

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

10

100 – 11 = 89 kr Svar: ________________

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

Hamid hade 100 kr. Nu har han 11 kr kvar. Vilken bok köpte han?

85

45 ?

– 40

100

50 ?

– 50

15

100 ?

+85

34

4710280_Korr_3_Nya Matematikboken 2A.indd 34

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 108.

35

8/19/13 4710280_Korr_3_Nya 7:17 PM Matematikboken 2A.indd 35

8/19/13 7:17 PM

25


36–37

Innehåll

I övningen innan då eleverna arbetade laborativt har du troligtvis fått syn på om några elever tänker på något annat sätt. Som lärare bör du sträva mot att alla elever startar på det hela talet 34 och sedan adderar tiotal och ental. Vid subtraktion används samma struktur. Metoden kallas omgruppering och är den skriftliga räknemetod som visat avgjort bäst resultat i forskningen, dvs. de elever som använder den metoden räknar oftare rätt än elever som använder andra metoder. Metoden talsortsräkning leder till fler felsvar, särskilt när den används vid subtraktion. Forskning visar också att det är en fördel att samma strategi lärs ut för båda räknesätten (addition och subtraktion) för att undvika förvirring.

• Addition med tvåsiffriga termer (omgruppering)

Materiel Entalskuber och 10-stavar, alternativt 10-kronor och enkronor, samt Kopieringsblad 6 och 15. Före arbetet i boken Laborera

G Använd 10-stavar och entalskuber, alternativt 10-kronor och enkronor. Skriv på tavlan:

34+3 34+10 34+14 42+20 42+26 Låt eleverna använda materialet på sina bänkar för att lösa uppgifterna. Låt sedan några elever redovisa i klassen hur de tänkt och gjort. Använd Kopieringsblad 6 (tanketavla) och låt eleverna beskriva 53+25.

Vi har valt att inte låta eleverna skriva ut hela tankeledet vid introduktionen av omgruppering, då vi tror att eleverna i början bör fokusera på tankemodellen och inte på skrivandet. s. 37 Låt eleverna arbeta vidare med omgruppering på egen hand.

Bokens uppgifter Prata tillsammans om hur eleverna tänker när de räknar. Åskådliggör detta med laborativt material eller på en tallinje, eller kanske båda delarna. s. 36 G

34+10+3= ___

0

10

+10

20

30 34

Arbeta vidare I Kopieringsblad 14 finns fler uppgifter med omgruppering i både addition och subtraktion. Här får eleverna öva på att skriva ut hela tankeledet.

+3

40 44 47 50

Omgruppering addition

Hur många fotbollskort har de tillsammans?

Leo har 34 samlarbilder. Han får 13 av mormor. Hur kan han tänka när han adderar?

Leo har Jag tänker 34 + 10 + 3.

47 34+13= 34 13 ___ Hur tänker k du? ker

Tyra har

Tillsammans har de

Du skriver

42

17

59 kort ___

42 +___= 17 ___ 59 ___

34

23

___ 57 kort

___ 34 +___= 23 ___ 57

46

13

___ 59 kort

___ 46 +___= 13 ___ 59

55

24

___ 79 kort

___ 55 +___= 24 ___ 79

addition Vilket räknesätt har du använt? ___________________________ Hur tänker du när du räknar ut 34 + 13?

Addera är att lägga ihop eller öka. Räknesättet heter addition.

42+16= ___ 58 44+15= ___ 59 41+19= ___ 60

24+13= ___ 37 38+12= ___ 50 46+14= ___ 60

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

31+13= ___ 44 34+15= ___ 49 32+17= ___ 49

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

Försök tänka som Leo när du adderar.

23+25= ___ 48

34+25= ___ 59

27+41= ___ 68

32+25= ___ 57

33+22= ___ 55

32+17= ___ 49

38+21= ___ 59

25+42= ___ 67

45+24= ___ 69

36+23= ___ 59

43+26= ___ 69

46+22= ___ 68

54+35= ___ 89

71+16= ___ 87

82+15= ___ 97

36

4710280_Korr_3_Nya Matematikboken 2A.indd 36

26

37

8/19/13 4710280_Korr_3_Nya 7:17 PM Matematikboken 2A.indd 37

8/19/13 7:17 PM

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 108.


38–39

Innehåll • Textuppgifter

2

• Skriva egna räknehändelser

Bokens uppgifter s. 38–39

Arbeta enligt modellen:

• Läs uppgiften noga • Sök frågan. Vad ska du ta reda på? • Stryk under viktiga ord • Räkna • Skriv med mattespråk hur du räknade

Låt eleverna arbeta enskilt. De elever som är klara kan sedan jämföra varandras svar. Har vi skrivit lika med mattespråk? Om inte, vad är lika och vad är olika? Detta kan även bli en bra diskussion i klassen om skriftlig matematisk kommunikation.

Adam har 30 kapsyler. Han hämtar 18 till. Hur många har han då? Moa har 36 bokmärken. Hon tappar 15. Hur många har hon kvar?

36 – 15 = 21 märken Svar: ____________________________ Hamid har 52 burkar. Isak har 37 burkar. Hur många har de sammanlagt?

Svar: ____________________________ 64+20 = 84 bilder

26 – 23 = 3 märken Svar: ____________________________

52 + 37 = 89 burkar Svar: ____________________________

Moa har 58 fotbollsbilder. Hon ger bort 17. Hur många har hon kvar?

Leo har 67 djurbilder. Ida har 25 bilder. Hur många färre har Ida än Leo?

58 – 17 = 41 bilder Svar: ____________________________

67 – 25 = 42 bilder Svar: ____________________________

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

Maja har 26 klistermärken. Linn har 23. Hur många fler har Maja än Linn? Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

Ida har 64 djurbilder. Hon får 20 av Simon. Hur många har hon då?

Max har 24 klistermärken. Leo har 12 färre. Hur många har Leo?

24 – 12 = 12 märken Svar: ____________________________

38

4710280_Korr_3_Nya Matematikboken 2A.indd 38

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 108.

30 + 18 = 48 kapsyler Svar: ____________________________ Tyra har 24 klistermärken. Vera har 13. Hur många måste Vera köpa för att ha lika många som Tyra?

24 – 13 = 11 märken Svar: ____________________________ Max har 51 fotbollsbilder. Han vinner 25. Hur många har han då?

51 + 25 = 76 bilder Svar: ____________________________ Skriv egna räknehändelser om saker som du samlar på. 39

8/19/13 4710280_Korr_3_Nya 7:17 PM Matematikboken 2A.indd 39

8/19/13 7:17 PM

27


40–41

Innehåll

Bokens uppgifter

Materiel

Eleverna arbetar på egen hand med subtraktionsuppgifterna. Var uppmärksam på om eleverna uttrycker skillnad som addition eller subtraktion på s. 41

Entalskuber och 10-stavar, alternativt 10-kronor och enkronor.

Läxa 6

Före arbetet i boken

I läxan får eleverna öva mera på addition och subtraktion med tvåsiffriga tal.

Laborera

Repetera

s. 40–41

• Subtraktion med tvåsiffriga termer (omgruppering)

G Arbeta laborativt på samma sätt som med ad-

Läxa

6

Före nästa uppslag kan det vara lämpligt att repetera kapitlets innehåll med eleverna.

ditionen på s.36. Nu har eleverna förförståelse för hur man kan tänka när man räknar med tvåsiffriga tal. Skriv på tavlan:

• Gå igenom kapitlets ”Viktiga ord och begrepp” som står längst ned på s. 22.

34–12

• öka/minska med tio i taget

Låt eleverna visa med laborativt material hur de kan använda omgruppering när de räknar subtraktion. Starta på det hela talet 34 och subtrahera tiotalen först, sedan entalen.

• omgruppering i både addition och subtraktion • hur man kan tänka i flera steg när man löser textuppgifter • tallinjen

Visa även hur tallinjen kan användas för att åskådliggöra omgrupperingen. –2 –10 0

10

20 22 24

Omgruppering subtraktion

30

34

40

Gör en tankekarta tillsammans med eleverna. öka och minska med 10

omgruppering Vi har övat textuppgifter

Osv.

Hur stor är skillnaden?

Jag tänkerr 3 38 8 – 10 – 4.

24 38–14= ___ Subtrahera är att minska eller jämföra. Räknesättet heter subtraktion.

Moa har

Lina har

Skillnaden är

Du skriver

87

83

___ 4 gem ___ 87 –___= 83 ___ 4

59

50

59 –___= 50 ___ 9 ___ 9 gem ___

48

41

48 –___= 41 ___ 7 ___ 7 gem ___

75

64

75 –___= 64 ___ 11 ___ 11 gem ___

Försök att tänka på samma sätt när du subtraherar.

34–12= ___ 22 37–14= ___ 23 39–15= ___ 24 34–13= ___ 21

46–11= ___ 35 49–13= ___ 36 45–12= ___ 33 48–16= ___ 32

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

Elevens val

subtraktion Vilket räknesätt har du använt? ________________________________________

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

Skriv hur du tänker när du räknar ut 48–16.

46–15= ___ 31 39–18= ___ 21 44–13= ___ 31 47–15= ___ 32

49–27= ___ 22

54–22= ___ 32

64–31= ___ 33

46–25= ___ 21

58–25= ___ 33

68–43= ___ 25

48–27= ___ 21

55–24= ___ 31

69–48= ___ 21

23 47–24= ___

30 59–29= ___

13 67–54= ___

31 87–56= ___

78 99–21= ___

44 76–32= ___

40

4710280_Korr_3_Nya Matematikboken 2A.indd 40

28

Läxa

6

41

8/19/13 4710280_Korr_3_Nya 7:17 PM Matematikboken 2A.indd 41

8/19/13 7:17 PM

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 108.


42–43

Innehåll • Gemensam problemlösning

2

• Diagnos, Kan du? 2

Materiel

Eftertanke/reflektion

Miniräknare, talkort med talen 5–9.

• Har alla automatiserat talområdet 0–10 och 11–20 utan tiotalsövergång?

Bokens uppgifter

• Vad var svårt i kapitlet, och varför?

s. 42 Låt eleverna fundera på uppgiften i par innan de visar sina lösningar för varandra.

• Kan eleverna tolka en textuppgift och skriva ned den med mattespråk?

Här får du som lärare information om hur eleverna förstått innehållet i kapitlet. Diagnosen prövar beräkningsförmågan (addition och subtraktion 0–100) samt förmågan att förstå, tolka och lösa enkla textuppgifter. Även kommunikationsförmågan prövas i den sista uppgiften. Här kan några elever istället behöva berätta muntligt hur de tänkt.

• Kan eleverna visa uttryck på olika sätt (använda olika uttrycksformer) med stöd av en tanketavla?

s. 43 Kan du? 2

• Med utgångspunkt i ovanstående punkter: hur ska du planera din fortsatta undervisning?

Efter diagnosen kommer lärare och elev överens om fortsatt arbete i Träna Mera eller Fördjupning.

Kan dU?

Arbeta tillsammans. Använd 5 kort med talen

5

6

7

8

9 .

Lägg ut två kort.

98 Vilket är det största talet som går att lägga? Svar: _______________ 56 Vilket är det minsta talet som går att lägga? Svar: _______________ Använd 3 kort.

+

105 Vilken är den största summan ni kan få? Svar: ____________________________ 63 Vilken är den minsta summan ni kan få? Svar: ____________________________ Använd 4 kort.

+

174 Vilket är den största summan ni kan få? Svar: ________________________ 134 Vilken är den minsta summan ni kan få? Svar: _____________________________

42

4710280_Korr_3_Nya Matematikboken 2A.indd 42

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 108.

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

Elevens val

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

Vilka kort skulle behövas för att få summan 100? Det kan finnas flera svar som är rätt.

2

50+20= ___ 70 31+20= ___ 51 75–10= ___ 65 90 60+30= ___ 52+23= ___ 75 87–15= ___ 72 79+20= ___ 99 61+17= ___ 98–27= ___ 78 71 81+10= ___ 91 80–60= ___ 20 100–90= ___ 10 Leo har 75 bilar. har 62 bilar. 98–30= ___ 68 Isak Hur många fler bilar har Leo än Isak? 56–20= ___ 36 Svar: ______________________ 75 – 62 = 13 bilar 73+5= ___ 78 90 88+2= ___ Amal har 23 grisar. Hon får 15 till av farmor. 90 81+9= ___ Hur många har hon sedan? 96 91+5= ___ 23 + 15 = 38 grisar Svar: ______________________ 75–4= ___ 71 Visa hur du tänker när du adderar 62+25. 84–3= ___ 81 Elevens val 89–7= ___ 82 90–9= ___ 81 ➥ Träna mera s. 124–125. ■

8/19/13 4710280_Korr_3_Nya 7:17 PM Matematikboken 2A.indd 43

➥ Fördjupning s. 137. ■

osäker ganska säker säker

osäker ganska säker säker

osäker ganska säker säker

osäker ganska säker säker

43

8/19/13 7:17 PM

29


kopieringsblad

1

Nu kan jag… Namn:............................................................................................................... Kapitel 1

Kapitel 2

Udda och jämna tal

Förstå platsvärde– tiotal och ental

Sambandet mellan 14+3 och 24+3

Lösa textuppgifter

Addition – öka och lägga samman

Omgruppering av tvåsiffriga tal

Subtraktion – minska och jämföra skillnad

Fortsätta och beskriva talmönster

Hälften och dubbelt

Visa ett tal eller uttryck på olika sätt (tanketavlan)

Visa tal på tallinjen

Kapitel 3

Kapitel 4 och 6

Sortera former och objekt efter egenskaper

Rita enligt en instruktion

Tiotalsövergång tabell 11–14 Addition Subtraktion

 

Begreppen sida, kant och hörn

Beskriva former och kroppar

Tiotalsövergång tabell 15–18 Addition Subtraktion

 

Se skillnad mellan tvådimensionella och tredimensionella objekt

Strategier för huvudräkning med tiotalsövergång

Kapitel 5

Lösa textuppgifter Använda miniräknaren

Kapitel 7 Läsa av tabeller och stapeldiagram

Göra en egen undersökning

Klockan, kvart i och över

11

Kapitel 8

1 2 3

9 8

4 7

Rita symmetriska figurer

12

10

6

5

Hela klockan, analog tid

Problemlösning

Uppskatta och mäta dl och l

Lösa enkla problem

Omvandla dl–l

Förklara hur jag löst ett problem

Uppskatta och mäta kg, hg och g

Omvandla kg–hg

Skriva egna uppgifter och räknehändelser

Välja rätt enhet för vikt och volym

Bedöma om ett svar är rimligt

Kopiering tillåten © 2013 Författarna till Nya Matematikboken och Liber AB.

91


kopieringsblad

2

Elevens kunskapsutveckling i Nya Matematikboken 2A Här kan du som lärare, själv eller tillsammans med eleven, utvärdera kunskaperna utifrån förmågorna i Lgr 11. Sätt ett kryss på linjen för att markera hur säker eleven är.

Problemlösning

osäker säker

• Lösa ett enkelt problem

x______________________________x

• Lösa textuppgifter

x______________________________x

• Bedöma rimlighet

x______________________________x

• Skriva egna räknehändelser och uppgifter

x______________________________x

• Förklara hur jag löst en uppgift

x______________________________x

Begreppsförståelse

osäker säker

• Storleksordna tal

x______________________________x

• Dela upp tal

x______________________________x

• Placera tal på en tallinje

x______________________________x

• Hälften och dubbelt

x______________________________x

• Jämna och udda tal

x______________________________x

• Sambandet mellan addition och subtraktion x______________________________x • Likhetstecknets betydelse

x______________________________x

• Platsvärde (ental, tiotal och hundratal)

x______________________________x

• Addition – ökning och sammanläggning

x______________________________x

• Subtraktion – minskning och skillnad

x______________________________x

• Fortsätta mönster

x______________________________x

• Känna igen och beskriva olika geometriska former och kroppar x______________________________x • Begreppen hörn, sida, kant och sidyta

x______________________________x

• Visa ett uttryck på olika sätt (med materiel/bild, på tallinjen och i en räknehändelse) x______________________________x

92

Kopiering tillåten © 2013 Författarna till Nya Matematikboken och Liber AB.


kopieringsblad

Metoder för beräkningar

osäker säker

• Talkamraterna 0–10

x______________________________x

• Talkamraterna 11–14

x______________________________x

• Talkamraterna 15–18

x______________________________x

• Huvudräkningsstrategier vid tiotalsövergång

x______________________________x

• Använda samband mellan talområden (2+4, 20+40 osv.)

x______________________________x

• Omgruppering

x______________________________x

• Miniräknaren

x______________________________x

• Mäta och uppskatta vikt

x______________________________x

• Mäta och uppskatta volym

x______________________________x

• Klockan, analog tid

x______________________________x

Resonera och kommunicera

osäker säker

• Läsa av en tabell och ett diagram

x______________________________x

• Göra en egen undersökning

x______________________________x

• Förklara hur jag löst en uppgift

x______________________________x

• Lyssna på och ställa frågor till kompisar om uppgifter eller lösningar

x______________________________x

• Förklara hur ett mönster är uppbyggt

x______________________________x

Kopiering tillåten © 2013 Författarna till Nya Matematikboken och Liber AB.

3

93


kopieringsblad

9

Tallinjer

Kopiering tillåten © 2013 Författarna till Nya Matematikboken och Liber AB.

99


kopieringsblad 10

Hundraruta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

100

Kopiering tillüten Š 2013 FÜrfattarna till Nya Matematikboken och Liber AB.


kopieringsblad 11

Positionsplatta hundratal

tiotal

Kopiering tillüten Š 2013 FÜrfattarna till Nya Matematikboken och Liber AB.

ental

101


kopieringsblad 12

Positionsspel

Använd en tärning 0–9 och en miniräknare. Deltagare: minst 2 Gör så här: Kasta tärningen i tur och ordning. Skriv talet som kommer upp antingen i tiotalsspalten eller entalsspalten. Det gäller att få ett så stort tal som möjligt. När alla deltagare har fem tal i sin spalt adderar alla sina tal. Den som har störst summa vinner.

Namn: ______________ tiotal

102

ental

Namn: ______________ tiotal

ental

Namn: ______________ tiotal

ental

Kopiering tillåten © 2013 Författarna till Nya Matematikboken och Liber AB.


kopieringsblad 13

Matteslinga Kopiera och klipp ut korten. Den som har en stjärna på sitt kort börjar läsa.

Jag har 50. Vem har 20 fler?

Jag har 75. Vem har 70 färre?

Jag har 70. Vem har 14 fler?

Jag har 5. Vem har 20 fler?

Jag har 84. Vem har 16 fler?

Jag har 25. Vem har 10 färre?

Jag har 100. Vem har 20 färre?

Jag har 15. Vem har 50 fler?

Jag har 80. Vem har 6 färre?

Jag har 65. Vem har 20 fler?

Jag har 74. Vem har 14 färre?

Jag har 85. Vem har 4 fler?

Jag har 60. Vem har hälften så mycket?

Jag har 89. Vem har 10 fler?

Jag har 30. Vem har 15 fler?

Jag har 99. Vem har 90 färre?

Jag har 45. Vem har dubbelt så mycket?

Jag har 9. Vem har 11 fler?

Jag har 90. Vem har 15 färre?

Jag har 20. Vem har 30 fler?

Kopiering tillåten © 2013 Författarna till Nya Matematikboken och Liber AB.

103


kopieringsblad 14

Omgruppering

25+13= ____

Du tänker 25+10+3

Börja på talet 25. Lägg sedan till tiotalen och sist entalen. 25 + 13 = 25 + 10 + 3 = 35 + 3 = 38

33+16= 33 + 10 + 6 = 43 + 6 = ___ 42+15= 42 + 10 + 5 = ___+___= ___ 35+22= ___+___+___= ___+___= ___ 48+21= ___+___+___= ___+___= ___ 44+35= ___+___+___= ___+___= ___ 33+34= ___+___+___= ___+___= ___ 67+22= ___+___+___= ___+___= ___

36–14= 36 – 10 – 4 = 26 – 4 = ___ 49–13= ___–___–___= ___–___= ___ 57–14= ___–___–___= ___–___= ___ 48–25= ___–___–___= ___–___= ___ 58–32= ___–___–___= ___–___= ___ 69–43= ___–___–___= ___–___= ___ 77–42= ___–___–___= ___–___= ___ 98–31= ___–___–___= ___–___= ___

104

Tänk likadant i subtraktion! Starta på talet 36. Ta först bort tiotalen och sedan entalen.

Kopiering tillåten © 2013 Författarna till Nya Matematikboken och Liber AB.


3

Geometri

innehåll i kapitlet Problemlösning • Lösa enkla problem med geometri Begreppsförståelse • Beskriva olika former och kroppars egenskaper • Hörn, sida, kant och sidyta

Kopieringsblad

• Rita olika månghörningar • Fortsätta geometriska mönster

Kopieringsblad 15 Kopieringsblad 16

Vad tänker jag på? Geometribingo

• Vinklar Metoder för beräkningar • Konstruktion av geometriska former Resonera och kommunicera • Jämförelse och sortering av tvådimensionella former och tredimensionella kroppar

Bedömning För att bedöma vad och hur eleverna kan, med utgångspunkt i de olika förmågor som anges i syftesdelen i Lgr 11, följer här ett förslag på vilka av kapitlets uppgifter som kan användas vid bedömningen. Förmåga

Uppgift för bedömning av elevens förmåga

problemlösning

s. 54 ”Rita en egen duk som är lika stor som Alexs duk men som har en annan form.”

begreppsförståelse

s. 50 ”Vad beskriver barnen? Dra streck till rutan.”

metoder för beräkningar

s. 54 ”Alex och Vera har sytt varsin duk. Till vilken duk gick det åt mest tyg?”

resonera och kommunicera

s. 48 ”Har alla geometriska former alltid lika många hörn som sidor? Diskutera i klassen.”

30

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 116.


44–45

Innehåll • Sortera geometriska kroppar och former

Materiel

Bokens uppgifter

Olika tvådimensionella former (kvadrat, rektangel, cirkel och triangel) samt tredimensionella kroppar (kub, rätblock, klot, pyramid, cylinder och kon).

s. 44 G Titta på bilden. Samtala med eleverna om vad kapitlet ska innehålla och vad de ska lära sig. Låt eleverna arbeta i par och räkna de olika kropparna och formerna i bilden. Prata sedan om var dessa objekt kan finns runt omkring oss. Låt t.ex. eleverna leta i klassrummet och även hemma.

Före arbetet i boken Språk och begrepp

G Repetera namnen på de tvådimensionella formerna kvadrat, rektangel, triangel och cirkel. Visa sedan olika två- och tredimensionella föremål. Använd gärna former som du klippt av papper och tredimensionella kroppar i olika färg, om det finns på skolan. Samtala om likheter och skillnader.

Låt eleverna fundera på hur de skulle sortera formerna och kropparna.

3

Geometri

s. 45 Eleverna arbetar med uppgifterna och funderar på hur barnen på bilden sorterar. Uppgifterna passar bra att arbeta med i par och sedan redovisa i helklass.

Låt eleverna fundera över fler sätt att sortera. Här är det viktigt att försöka styra in eleverna på att det är figurernas egenskaper de ska sortera efter. Exempel på egenskaper är färg, form, antal hörn, osv.

HÄR LÄR DU DIG: • sortera och jämföra geometriska former och kroppar • beskriva geometriska former och kroppar

Sortera Vilka hör ihop, tycker du? Måla de som hör ihop i samma färg.

Elevens val

elevens val Hur många geometriska kroppar kan du se? ___________ elevens val Hur många geometriska former kan du se? ___________

Hur tror du att barnen tänker när de sorterar?

sorterar efter färg. elevens val elevens val Lovisa

Amal Isak

4710280_Korr_3_Nya Matematikboken 2A.indd 44

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 116.

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

44

Kan ni komma på flera sätt att sortera? Diskutera i klassen.

VIKTIGA ORD OCH BEGREPP: två-dimensionell tre-dimensionell hörn sida sidyta kant sortera egenskap mönster

8/19/13 4710280_Korr_3_Nya 7:17 PM Matematikboken 2A.indd 45

45

8/19/13 7:17 PM

31

3


46–47

Innehåll

Uppmärksamma gärna eleverna på att alla kvadrater också är rektanglar, dvs. att rektangelns egenskaper också stämmer in på alla kvadrater. (Det är alltså inte helt korrekt att påstå att rektanglar har två korta och två långa sidor). En rektangel är en form som har fyra hörn (med räta vinklar) och fyra sidor där motstående sidor är parallella och lika långa.

• Rita former och dess läge enligt en instruktion • Lägesord • Egenskaper hos kvadraten och rektangeln

Materiel Linjaler och eventuellt en vinkelhake. Bokens uppgifter s. 46 Ta fram linjaler åt alla elever. Låt sedan eleverna arbeta självständigt med uppgifterna på sidan. När alla eleverna gjort klart den första uppgiften kan det vara bra att låta dem jämföra sina bilder. Kan bilderna se olika ut och ändå vara rätt enligt instruktionen? s. 47 Här ska eleverna hitta likheter mellan formerna på bilden, dvs. jämföra antalet hörn och sidor och sedan färglägga rektanglar och kvadrater. Här kan man prata om rektangelns och kvadratens egenskaper. Vad är lika? Vad är olika? Skriv gärna upp formernas egenskaper på tavlan eller på blädderblock. I diskussionsuppgiften längst ned på sidan är det bra att ha skrivit upp vilka egenskaper eleverna tycker att en kvadrat har.

Här ska eleverna fundera över om musens påstående är rätt eller fel och motivera sitt ställningstagande. Säkert kan eleverna att alla kvadrater har lika långa sidor, fyra hörn och fyra sidor. Vad är det då som gör att formen på bilden inte är en kvadrat? Jo, hörnen måste ha räta vinklar. Jämför även med rektangeln, som inte heller kan kallas rektangel om hörnen inte har räta vinklar. För att visa eleverna vad en rät vinkel är så är det bra att använda en vinkelhake (finns säkerligen i träslöjdssalen) och sätta den i hörnen på formen som ska undersökas. Rita upp räta, trubbiga och spetsiga vinklar på tavlan och jämför dem. Formen på bilden kallas romb och måste på samma sätt som kvadraten, ha lika långa sidor för att få kallas romb.

Använd linjal!

Rita • en cirkel längst ner i högra hörnet • en kvadrat bredvid cirkeln • en triangel i mitten • en rektangel till vänster om triangeln

grön/ röd röd

röd

grön/ röd

röd

Alla former i rutan har något som är lika. Vad?

Titta på bilden. Vad är rätt och fel i beskrivningen?

fyra hörn Svar: __________________________________________________________________ Måla alla rektanglar röda. Måla alla kvadrater gröna.

6 st Hur många former är vita? Svar: __________

RÄTT

• en kvadrat till vänster om cirkeln • en triangel under cirkeln

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

• en kvadrat högst upp till höger • en cirkel i mitten av rutan

FEL Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

• en triangel på mitten av den vänstra sidan

Har musen rätt? Diskutera i klassen.

46

4710280_Korr_3_Nya Matematikboken 2A.indd 46

32

Den här formen har fyra lika långa sidor och fyra hörn. Då måste det vara en kvadrat, eller?

47

8/19/13 4710280_Korr_3_Nya 7:17 PM Matematikboken 2A.indd 47

8/19/13 7:17 PM

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 116.


48–49

Innehåll • Månghörningar • Begreppen hörn och sida

Läxa 7

Före arbetet i boken

Läxa

I läxan övar eleverna på formers egenskaper och läge.

G Fråga eleverna vad de tror att ordet mång-

hörning betyder. Kan triangel, kvadrat och rektangel kallas för månghörning? Rita exempel på tavlan och prata om vad former med många hörn kan kallas (fem hörn = femhörning, sex hörn = sexhörning osv).

7

3

Bokens uppgifter s. 48 Eleverna arbetar självständigt och skriver antalet hörn och sidor på formerna samt vad formen kan kallas.

Låt eleverna fundera över frågan genom att titta i sin ifyllda tabell på sidan. Om det stämmer i de här uppgifterna, kan vi då veta att det alltid stämmer? s. 49 G När eleverna arbetat klart med sidan kan ni jämföra hur trianglarna ser ut. Ser allas trianglar lika ut? Varför inte? Prata om olika trianglar, t.ex. liksidiga och likbenta. Rita olika slags trianglar på tavlan och låt eleverna sortera dem.

Månghörningar

Rita en kvadrat. Dela den i två lika trianglar.

Hur många hörn och sidor har formerna? Fyll i tabellen. Geometrisk form

Antal hörn

Antal sidor

5

5

Femhörning

6

6

Sexhörning

3

3

Triangel

4

4

Fyrhörning

8

8

Åttahörning

6

6

Elevens val

Vad kallas figuren? Rita en rektangel. Dela den i två lika trianglar.

Rita en femhörning. Dela den i trianglar. Är trianglarna lika?

Sexhörning

Rita en sexhörning. Dela den i trianglar. Är trianglarna lika?

I sista raden får du rita en egen form! Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 116.

Elevens val

Elevens val

Svar: ____________

48

4710280_Korr_3_Nya Matematikboken 2A.indd 48

Elevens val

Svar: ____________

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

Har alla geometriska former alltid lika många hörn som sidor? Diskutera i klassen.

Elevens val

Läxa

7

49

8/19/13 4710280_Korr_3_Nya 7:17 PM Matematikboken 2A.indd 49

8/19/13 7:17 PM

33


50–51

Innehåll • Jämförelse av två- och tredimensionella former och kroppar • Namnge vanliga geometriska kroppar • Hörn, sida, kant och sidyta

Materiel

Bokens uppgifter

Kvadrat (urklippt ur papper), kub, rätblock, klot, pyramid, cylinder, kon samt Kopieringsblad 15 och 16.

s. 50

Låt eleverna lösa uppgifterna individuellt.

s. 51 Eleverna skriver namn på kropparna och drar sedan streck från rutorna till rätt kropp.

Före arbetet i boken

Arbeta vidare

G Språk och begrepp

• Visa en kvadrat och en kub. Repetera orden sida och hörn. Fråga eleverna var hörnen på en kub finns. Visa och peka. Hur många hörn har kuben? • Visa var kubens kanter är och låt eleverna räkna dem. Gör likadant med sidytorna. Låt sedan eleverna diskutera vad som är lika och vad som är olika på kuben och kvadraten.

Låt eleverna arbeta i par med Kopieringsblad 15, där en elev tänker på en form eller kropp och den andra eleven ställer frågor för att lista ut vilken kompisen tänker på. De kan även spela Geometribingo i Kopieringsblad 16.

• Visa sedan en cylinder, ett rätblock, en kon, ett klot och en pyramid. Pyramider kan ha olika basytor. Här i boken syftas alltid på en pyramid med kvadrat som basyta. (En pyramid med triangel som basyta kallas för tetraeder).

två-dimensionell

Vad kallas de geometriska kropparna?

tre-dimensionell kant

sida

sidyta

hörn

hörn

Hur många sidytor har kuben?

__________ kub

__________ kon

klot __________

pyramid __________

rätblock __________

6 Svar: _________________

kvadrat Vilken form har sidytorna i en kub? Svar: _________________ Vad beskriver barnen? Dra streck till rutan. Den har inga kanter, bara hörn och sidor.

__________ cylinder

Dra streck från rutorna till rätt geometrisk kropp.

Den består av sex lika stora kvadrater.

8 hörn 12 kanter 6 sidytor

0 hörn 0 kanter 1 sidyta

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

Den har fem hörn.

kub __________

50

34

0 hörn 2 kanter 3 sidytor

5 hörn 8 kanter 5 sidytor

Vilka geometriska kroppar är det här?

Den har sex sidytor.

4710280_Korr_3_Nya Matematikboken 2A.indd 50

1 hörn 1 kant 2 sidytor

cylinder __________

rätblock __________ 51

8/19/13 4710280_Korr_3_Nya 7:17 PM Matematikboken 2A.indd 51

8/19/13 7:17 PM

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 116.


52–53

Innehåll • Rumsuppfattning, kunna se figurer från olika håll • Mönster

Materiel

Repetera

Klossar (t.ex. multilink eller centikuber).

Repetera kapitlets innehåll med eleverna. Gå igenom ”Viktiga ord och begrepp” som finns längst ned på s. 44. Repetera också namnen på de två- och tredimensionella geometriska objekt ni arbetat med i kapitlet.

Bokens uppgifter s. 52 Här ska eleverna tänka ut hur många kuber som behövs för att bygga de olika figurerna. Låt eleverna använda klossar för att kontrollera sina svar.

Gör en tankekarta om kapitlets innehåll.

Eleverna ritar fortsättningen på halsbandet och mönstret i den tredje kvadraten. De elever som är snabbt klara kan få i uppgift att rita den fjärde kvadraten och försöka hitta någon regel för hur mönstret fortsätter. Hur många blå och hur många rosa kvadrater finns i den 4:e, 5:e, 6:e figuren osv.?

sida, hörn, kant

s. 53

Läxa 8

Vi har övat

tredimensionell tvådimensionell

Osv.

Läxa

Här får eleverna öva mer på att urskilja två- och tredimensionella objekt och fortsätta mönster, samt leta former hemma.

8

Mönster

Hur många kuber finns det i varje figur?

7

8

Erik gör ett halsband. Hur ska han fortsätta? Rita.

12

Vilken form kommer den 20:e pärlan ha om mönstret fortsätter likadant?

hjärta Svar: ____________________________ Hur ser mönstret ut i nästa kvadrat? Rita.

4

8

6

Hur ser figurerna ut uppifrån? Dra streck till bilderna i rutan.

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

52

4710280_Korr_3_Nya Matematikboken 2A.indd 52

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 116.

B B B B B B B B B B B B B B B R R R B B R R R B B R R R B B R = rosa B = blå

B B B B B B Läxa

8

53

8/19/13 4710280_Korr_3_Nya 7:17 PM Matematikboken 2A.indd 53

8/19/13 7:17 PM

35

3


54–55

Innehåll • Gemensam problemlösning • Diagnos Kan du? 3

Bokens uppgifter

Eftertanke/reflektion

Här handlar uppgifterna om area, även om area inte introducerats som begrepp än för eleverna. (Area tas upp igen i bok 2B).

• Vilka svårigheter stötte eleverna på i kapitlet?

s. 54

• Förstår alla elever skillnaden mellan två- och tredimensionella objekt?

Låt eleverna resonera kring vad det innebär att en duk eller en tygbit är störst. En del elever kanske har uppfattningen om att det är den som har störst omkrets som är störst? Efter diagnosen utvärderar eleverna sitt kunnande i trafiksignalerna. Sen kommer lärare och elev gemensamt överens om fortsatt arbete i Träna Mera eller Fördjupning. s. 55 Kan du? 3

• Behärskar eleverna begreppen hörn, sida, kant och sidyta? • Kan eleverna fortsätta påbörjade geometriska mönster? • Kan eleverna rita enkla geometriska figurer enligt instruktion? • Förstår eleven grundläggande lägesord, t.ex. bredvid, höger och vänster? • Vad behöver du som lärare tänka på i ert fortsatta arbete i geometri nästa gång det tas upp (i åk 3)?

KAN DU?

3

Dra streck från orden till rätt plats på figurerna.

osäker

Alex

ganska säker

Vera

hörn

sida

kant

Alex och Vera har sytt varsin duk. Vera Till vilken duk gick det åt mest tyg? Svar: ____________________________________

Vad är rätt och vad är fel?

Elevens val Hur vet du det? Svar: ____________________________________________________

En pyramid har 5 hörn.

______________________________________________________________________

En triangel har 3 kanter.

hörn

RÄTT

sidyta

FEL osäker ganska säker säker

En rektangel är en fyrhörning. Rita en egen duk som är lika stor som Alexs duk men som har en annan form.

Rita en duk som är hälften så stor som Veras duk.

4710280_Korr_3_Nya Matematikboken 2A.indd 54

36

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

54

Rita en kvadrat och en femhörning. Rita kvadraten till höger om femhörningen. Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

Elevens val

säker

osäker

Elevens val

ganska säker säker

➥ Träna mera s. 126–127. ■

8/19/13 4710280_Korr_3_Nya 7:17 PM Matematikboken 2A.indd 55

➥ Fördjupning s. 138. ■

55

8/19/13 7:17 PM

Obs! Kopiering förbjuden. Se sidan 116.


kopieringsblad 15

Vad tänker jag på? Jag tänker på en figur.

Arbeta två och två.

Har den fyra hörn?

Namn

Poäng

En tänker på något av de geometriska objekten längst ner på sidan. Den andra ställer frågor för att lista ut vilket. Varje fråga ger en poäng. Fortsätt fråga tills du är säker. Den som har minst antal poäng när båda frågat var sin gång vinner.

Kopiering tillåten © 2013 Författarna till Nya Matematikboken och Liber AB.

105


kopieringsblad 16

Geometribingo

• Spela två och två. • Färglägg en figur röd, en blå, en lila, en gul, en grön och en brun. • Kasta en tärning två gånger. Första kastet anger färg och andra anger figur. • Sätt kryss på spelplanen om du har figuren med den färgen. Första kast:

Andra kast:

1 = röd

1 = kvadrat

2 = blå

2 = rektangel

3 = lilla

3 = cirkel

4 = grön

4 = triangel

5 = gul

5 = cylinder

6 = brun

6 = kub

Den som först fått tre kryss i rad, lodrätt, vågrätt eller diagonalt, har vunnit.

106

Kopiering tillåten © 2013 Författarna till Nya Matematikboken och Liber AB.


Nya Matematikboken 2 Matematikboken finns för hela grundskolan, från förskoleklass till årskurs 9. Nya Matematikboken 1–3 är avsedda för årskurserna 1–3. Till Nya Matematikboken 2 hör följande böcker: • • • • •

Grundbok 2A Grundbok 2B Läxbok 2A–B Lärarbok 2A Lärarbok 2B

Best.nr 47-10280-8 Tryck.nr 47-10280-8

9789147102808