Page 1

AF FÄR S JURIDIK KO M M E N TA R E R & L Ö S N I N G A R

Jan-Olof Andersson Cege Ekström Dan Ogvall Claes Pettersson

4 uppl LIBER


j2000 affärsjuridik – juridik i praktiken kommentarer & lösningar ISBN 978-91-47-11624-9 © 2007, 2009, 2011, 2013 Författarna och Liber AB Redaktion: Per-Olof Bergsten och Camilla Nevby Formgivning och omslag: Fredrik Elvander Foto: Tomaz Lundstedt Layout: Karin Österlund och Daniel Sjöfors, Blå Huset Tryck: Egypten 2013 Upplaga 4:1

Produktstöd, uppdateringar, rättelser och komplement Information om produktstöd, viktiga förändringar, korrigeringar av eventuella fel i materialet m m hittar du på vår hemsida: www.liber.se [titel → komplettering]. Om du inte har tillgång till Internet: ring vår Kundservice 08-690 93 30, så skickar vi aktuell utskrift till dig.

koPIerIngsFörBud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Liber AB, 113 98 Stockholm www.liber.se Tfn: 08-690 90 00 Kundservice: Tfn 08-690 93 30, Fax 08-690 93 01/02 e-post: kundservice.liber@fsproflog.se


Förord Denna bok innehåller kommentarer och lösningar till uppgifterna i boken J2000 Affärsjuridik Fakta & Uppgifter. Till varje uppgift finns ett lösningsförslag med en kort kommentar och hän­ visning till aktuellt lagrum. I flertalet fall återges berörd lagtext. (Längst bak finns en förteckning över de lagar och paragrafer som tas upp.) Lösningen är ibland beroende av hur man bedömer omständigheterna kring ett juridiskt problem. I sådana fall anges analysen av de förutsättningar som ligger till grund för lösnings­ förslaget. Man kan komma fram till en annan lösning med förändrade förutsättningar. Detta förhållande är viktigt att känna till, eftersom domstolarna befinner sig i samma situation när de ska göra sin bedömning i anslutning till domen. För lärare/handledare kompletteras J2000 Affärsjuridik med en lärarhandled­ ning inklu­sive cd. Författare & Redaktion


Innehåll Block 1: Verksamhetens juridiska grunder

Kapitel 1

Avtalsrätt 6 Praktikfall 7 Rätt eller fel?  7 Vad säger lagen?  7 Hur skulle du döma?  10 Problem i företaget  10 Skriv en fullmakt  12

Kapitel 4

Kapitel 7

Associations-  rätt 40

Utsöknings-  rätt 70

Praktikfall 41

Praktikfall 71

Rätt eller fel?  41

Rätt eller fel?  71

Vad säger lagen?  41

Vad säger lagen?  71

Upprätta bolagsavtal  45

Hur skulle du döma?  73

Risk för likvidation  46

Problem i företaget  73

Problem i företaget  47

Sök svaret  75

Sök svaret  51

Sök svaret  12

Kapitel 5

Kapitel 2

Rättsordning   och tvister 52

Affärsavtal och   hyresavtal 14 Praktikfall 15 Rätt eller fel?  15 Vad säger lagen?  15 Vilket avtal gäller?  17 Hur skulle du döma?  18 Upprätta hyresavtal  19

Kapitel 3

Praktikfall 77 Rätt eller fel?  77 Vad säger lagen?  77

Rätt eller fel?  53 Vad säger lagen?  53

Beräkna utdelningen i en konkurs 84

Hur skulle du döma?  55

Hur skulle du döma?  84

Skriv en stämningsansökan  55

Problem i företaget  85

Problem i företaget  58

Sök svaret  86

Sök svaret  59

Block 2: Lån och betalningsansvar

Köprätt 24

Kapitel 6

Praktikfall 25 Rätt eller fel?  25

Kredit- och   panträtt 60

Vad säger lagen?  25

Praktikfall 61

Hur skulle du döma?  33

Rätt eller fel?  61

Upprätta ett skriftligt avtal  33

Vad säger lagen?  61

Tolka villkor  34

Hur skulle du döma?  64

Problem i företaget  35

Upprätta skuldebrev  66

Sök svaret  38

Problem i företaget  67 Sök svaret  68

4

Konkursrätt 76

Praktikfall 53

Problem i företaget  20 Sök svaret  23

Kapitel 8

Kapitel 9

Skadestånds-  rätt 88 Praktikfall 89 Rätt eller fel?  89 Vad säger lagen?  89 Hur skulle du döma?  92 Problem i företaget  92 Sök svaret  94


Block 3: Skydd för marknad och Miljö

Kapitel 10

Immaterialrätt 96 Praktikfall 97 Rätt eller fel?  97 Vad säger lagen?  97 Registrera varumärke  104

Kapitel 13

Internationella   regler och etik 128

Rättsfilosofi

Vad är rätt och vad är fel?  146

Praktikfall 129 Rätt eller fel?  129 Vad säger lagen?  129 Problem i företaget  130

Lagförteckning

Lagförteckning 150

Sök svaret  132

Upprätta avtal  105 Hur skulle du döma?  105 Problem i företaget  105 Sök svaret  108 Kapitel 11

Marknadsrätt  110 Praktikfall 111 Rätt eller fel?  112 Vad säger lagen?  112 Hur skulle du döma?  116 Problem i företaget  117

Block 4: Arbetsrätt

Kapitel 14

Regler vid   anställning 134 Praktikfall 135 Rätt eller fel?  135 Vad säger lagen?  135 Hur skulle du döma?  140 Problem i företaget  141 Sök svaret  145

Sök svaret  119 Kapitel 12

Ansvar för   produkt och miljö 120 Praktikfall 121 Rätt eller fel?  121 Vad säger lagen?  121 Hur skulle du döma?  124 Problem i företaget  125 Sök svaret  127

5


KAPITEL 1

Block 1. Verksamhetens juridiska grunder

Avtalsrätt Innehåll: Praktikfall Är avtalet klart?

Rätt eller fel? Vad säger lagen? 1. Vem är kund enligt avtalet? 2. Bindande prisförslag? 3. Felaktigt anbud 4. Ändrat leveransvillkor 5. Giltig fullmakt? 6. Lång uppsägningstid 7. Gäller bifogade villkor? 8. Vem kan lämna anbud? 9. Otrevligt avtal

Hur skulle du döma? Problem i företaget 1. Oklart avtal 2. Utbytt vakthund 3. Ångrat avtal 4. Obehörig säljare? 5. Unga programmerare 6. Opålitligt ombud 7. Anbud till fel adress

Skriv en fullmakt Sök svaret Oväntat små dagskassor


Block 1. Verksamhetens juridiska grunder  Avtalsrätt kaPItel 1

är avtalet klart? . • Nej de har inte träffat något avtal, eftersom Stures brev innehåller ändringar och därför är en oren accept enligt avtalslagen 6 §. • Ja, Tilda har rätt. En oren accept betraktas som ett avslag i förening med ett nytt anbud enligt avtalslagen 6 §.

§

utdrag ur avtalslagen: 6 § Svar, som innehåller, att anbud antages, men som på grund av tillägg, inskränkning eller förbehåll icke överensstämmer med anbudet, skall gälla såsom avslag i förening med nytt anbud. Vad nu är sagt äge dock icke tillämpning, där den, som avgav svaret, anser det överensstämma med anbudet och mottagaren måste inse detta. I ty fall åligger det denne, om han icke vill godtaga svaret, att utan oskäligt uppehåll giva meddelande därom; underlåter han det, skall avtal i enlighet med svarets innehåll anses hava kommit till stånd.

• I så fall blir det en ren accept, och därmed har de ingått ett bindande avtal med Sture. • Exempel kan vara att Sture inte ska ha rätt att starta konkurrerande verksamhet inom en viss angiven tidsperiod – med undantag för kunden Hip Studio, om de kommer överens om det. • Nej, köpeavtal behöver inte vara skriftliga utom i vissa fall, t ex vid köp av fast egendom enligt jordabalken. Det kan dock även i övriga fall vara lämpligt med skriftliga avtal för att undvika missförstånd.

rätt eller fel? . 1F 2F 3R 4R 5F 6F 7R 8R 13 R 14 F 15 F 16 R 17 R 18 F

Vad säger lagen?

9R

10 F

11 R

12 R

.

1. Vem är kund enligt avtalet? Frågan får bedömas utifrån avtalets innehåll. Med kund avses troligen det företag där personalen arbetar om inget annat har angetts. Om personalen då anställs i ett annat företag, som inte var kund vid överlåtelsen, skulle Sture kunna anses ha rätt att ta företaget som kund. Troligen har Felicia inte rätt. Avtalet borde ha preciserats mer i detta avseende. 2. Bindande prisförslag? Begreppet ungefärligt i ett avtal kan vara svårt att tolka och är alltså ingen lämplig formulering om man vill undvika en tvist. I t ex köplagen (se kap 3) anges i 45 § följande: ”Följer priset inte av avtalet, skall köparen betala vad som är skäligt med hänsyn till varans art och beskaffenhet, gängse pris vid tiden för inköpet samt omständigheterna i övrigt.” En liknande formulering finns i konsumentköplagen 35 §.

7


Avtalsrätt

Nej, de kan inte bli bundna av ett ungefärligt pris, såvida inte detta kan anses skäligt. 3. Felaktigt anbud Enligt avtalslagen 32 § är inte anbudsgivaren bunden av anbud som av misstag eller felskrivning blivit felaktigt, om mottagaren insåg eller borde ha insett misstaget. I detta fall är priset nästan 30 % lägre än det avsedda och man kan argumentera att mottagaren borde ha insett att priset var felaktigt. Tilda nämnde ju dessutom att priset skulle komma att ligga runt 30 000 kr. a. Med förutsättningarna ovan blir de inte bundna av anbudet. B. De ska snarast möjligt meddela det riktiga priset för att undvika vidare missför­ stånd.

§

utdrag ur avtalslagen: 32 § Den, som avgivit en viljeförklaring, vilken i följd av felskrivning eller annat misstag å hans sida fått annat innehåll än åsyftat varit, vare icke bunden av viljeförklaringens innehåll, där den, till vilken förkla­ ringen är riktad, insåg eller bort inse misstaget. Varder en avgiven viljeförklaring, som befordras genom telegram eller framföres muntligen genom bud, till följd av fel vid telegraferingen eller oriktigt återgivande genom budet till innehållet förvanskad, vare avsändaren, ändå att mottagaren var i god tro, icke bunden av förklaringen i det skick den framkommit. Vill avsändaren av anledning som nu sagts icke låta förklaringen gälla, åligger det honom dock att giva mottagaren meddelande därom utan oskäligt uppehåll efter det förvanskningen kommit till hans kunskap; underlåter han det, och var mottagaren i god tro, vare förklaringen gällande sådan den framkommit.

4. ändrat leveransvillkor Felicias svarsförslag är en oren accept enligt avtalslagen 6 § och gäller såsom avslag i förening med nytt anbud. Träföretaget är inte bundet av sitt anbud och kan välja att acceptera eller förkasta systrarnas svar, som alltså är ett nytt anbud (köpanbud).

(Avtalslagen 6 § – se föregående sida) 5. giltig fullmakt? a. Priset behöver inte anges i fullmakten utan ges ofta i en separat handling eller muntligt till fullmäktigen. B. VD har rätt enligt aktiebolagslagen 8 kap 36 § att ensam företräda bolaget när det gäller saker som hör till den löpande förvaltningen, t ex att sälja svarvar. VD har därmed rätt att ensam företräda bolaget i det här fallet. c. Nej, ägaren kan inte ta tillbaka varan efter det att den är såld. Om han inte är nöjd med priset får han ställa krav på fullmäktigen, som i så fall skulle ha över­ trätt sin befogenhet.

§

8

utdrag ur aktiebolagslagens 8:e kapitel: 36 § Den verkställande direktören får alltid företräda bolaget och teckna dess firma beträffande uppgifter som han eller hon skall sköta enligt 29 §.


Block 1. Verksamhetens juridiska grunder  Avtalsrätt kaPItel 1

6. lång uppsägningstid Ett villkor som inte har diskuterats mellan parterna och som inte är framträdande i avtalet kan bedömas som ogiltigt. Det är också möjligt att det kan anses oskäligt enligt avtalslagen 36 § att inte kunna säga upp avtalet under avtalstiden. Dessutom har ju förutsättningarna ändrats efter det att avtalet skrevs under beroende på att få tillverkare har anslutit sig till portalen Det finns argument för att hävda att villkoret inte är giltigt och att snickeriet ska kunna säga upp avtalet.

§

utdrag ur avtalslagen: 36 § Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Har villkoret sådan betydelse för avtalet att det icke skäligen kan krävas att detta i övrigt skall gälla med oförändrat innehåll, får avtalet jämkas även i annat hänseende eller i sin helhet lämnas utan avseende. Vid prövning enligt första stycket skall särskild hänsyn tagas till behovet av skydd för den som i egen­ skap av konsument eller eljest intager en underlägsen ställning i avtalsförhållandet. Första och andra styckena äga motsvarande tillämpning i fråga om villkor vid annan rättshandling än avtal. I fråga om jämkning av vissa avtalsvillkor i konsumentförhållanden gäller dessutom 11 § lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden.

7. gäller bifogade villkor? Eftersom villkoren bifogats avtalet (och hänvisning gjorts till dem i avtalet) så är de bundna av villkoren. Snickeriet kan nog inte göra någon invändning mot detta. 8. Vem kan lämna anbud? Anbud kan lämnas av såväl säljare som köpare. I detta fall är det köparen som har lämnat ett anbud (köpanbud). a. Om de accepterar anbudet uppstår ett bindande avtal enligt avtalslagen 1 §. B. Nej de behöver inte lämna anbud till köparen, det räcker med att de accepterar köparens anbud.

§

utdrag ur avtalslagen: 1 § Anbud om slutande av avtal och svar å sådant anbud vare, efter ty här nedan i 2­9 §§ sägs, bindande för den, som avgivit anbudet eller svaret. Vad i nämnda paragrafer stadgas skall lända till efterrättelse, så vitt ej annat följer av anbudet eller svaret eller av handelsbruk eller annan sedvänja. I fråga om avtal, för vars giltighet enligt lag fordras iakttagande av viss form, gälle vad särskilt är stad­ gat.

9. otrevligt avtal Avtal som har tillkommit genom våld eller hot om våld är ogiltiga enligt avtalslagen 28 §. a. Nej de kan inte bli bundna av avtalet om det kan visas att det uppkommit genom våld eller hot om våld. Problemet är att det kan vara svårt att bevisa detta, eftersom ord kommer att stå emot ord om hur situationen var.

9


Avtalsrätt B. De ska säga upp avtalet skriftligt och inte betala avgiften. Om de som en följd av detta blir utsatta för våld, hot eller skadegörelse ska de göra en polisanmälan.

§

utdrag ur avtalslagen: 28 § Rättshandling, den någon blivit rättsstridigt tvungen att företaga, vare, där tvånget utövats genom våld å person eller genom hot, som innebär trängande fara, icke gällande mot den tvungne. Har tvånget utövats av annan än den, gent emot vilken rättshandlingen företogs, och var denne i god tro, åligger det dock den tvungne, där han vill mot honom åberopa tvånget, att utan oskäligt uppehåll efter det tvånget upphörde giva honom meddelande därom vid äventyr, om sådant underlåtes, att rätts­ handlingen varder gällande.

hur skulle du döma? . a. Hovrätten fann vid en helhetsbedömning att omständigheterna var sådana att leasingavtalets villkor om ersättning vid avtalsbrott var oskäligt. B. Vid avtalets ingående hade säljaren under falska förespeglingar sökt kontakt med köparen i en privat situation och förmått köparen att snabbt ingå avta­ let för att få extra förmånligt pris. Varken det totala priset eller avtalsvillkoret om uppsägning diskuterades vid tillfället. Dessa omständigheter visade enligt hovrätten att bolagets försäljningsmetoder måste bedömas som mycket tvek­ samma. c. Egen uppfattning d. Egen uppfattning

(Avtalslagen 36 § – se föregående sida)

Problem i företaget . 1. oklart avtal Leverantören har rätt. Eftersom ert svar angav nya villkor var det en oren accept som enligt avtalslagen 6 § ”ska gälla såsom avslag i föreningen med nytt anbud”. Något bindande avtal har därför inte träffats.

(Avtalslagen 6 § – se s 7) 2. utbytt vakthund Du har rätt, ett bindande avtal har träffats om ni var överens om att slutbetalning skulle ske först när du hämtade hunden. Du kan kräva leverans av den avtalade hunden alternativt att köpet hävs och att du får pengarna tillbaka (se även kap 3).

10


Block 1. Verksamhetens juridiska grunder  Avtalsrätt kaPItel 1

3. ångrat avtal Det andra byggföretaget försöker dra sig ur avtalet med hänvisning till att den som skrev under avtalet inte var behörig att företräda företaget. Ni kan dock hävda att ni uppfattade det som att byggchefen hade ställningsfullmakt enligt avtalslagen 10 § 2 st.

§

utdrag ur avtalslagen: 10 § Den, som åt annan givit fullmakt att sluta avtal eller eljest företaga rättshandlingar, varder omedel­ bart berättigad och förpliktad i förhållande till tredje man genom rättshandling, som fullmäktigen inom fullmaktens gränser företager i fullmaktsgivarens namn. Där någon såsom anställd i annans tjänst eller eljest i följd av avtal med annan intager en ställning, varmed enligt lag eller sedvänja följer viss behörighet att handla å dennes vägnar, anses han hava fullmakt att företaga rättshandlingar, som falla inom gränserna för denna behörighet.

4. obehörig säljare? Kunden kan ju inte ha uppfattat det på annat sätt än att säljaren hade ställnings­ fullmakt enligt avtalslagen 10 § 2 st. Kunden har alltså troligen rätt i att avtalat pris ska gälla.

(Avtalslagen 10 § – se ovan) 5. unga programmerare En underårig som är över 16 år har enligt föräldrabalken rätt att bestämma över egna intjänade pengar och kan alltså träffa bindande avtal om köp för dessa pengar (ej kreditköp). 6. opålitligt ombud a. Nej han hade inte rätt att sälja den för under 300 000 kr, men avtalet är ändå bindande eftersom han hade fullmakt enligt avtalslagen 10 § och priset inte var uppenbart för lågt. B. Ja, du har rätt att kräva mellanskillnaden av honom.

(Avtalslagen 10 § – se ovan) 7. anbud till fel adress Detta handlar mer om affärsmoral än om juridik. Anbudet är ju helt klart ställt till ett annat företag än det som fick det. Nu har dock mottagaren fått kännedom om det lägre priset, men har ingen rätt att kräva det för sin egen del. Men det kan nog vara svårt för er att vidhålla det högre priset om det inte finns andra skäl som talar för att denna kund ska betala mer än den som anbudet var ställt till.

11


Avtalsrätt

skriv en fullmakt . Fullmakt

Härmed befullmäktigar jag Gustav Ljungkvist, 861027­5278, Hamngatan 4, 211 26 Malmö att sälja min dammsugare av märket Bosch, BSG71826/ Silence. Malmö xxxx­xx­xx

Lizette Martin Lizette Martin Hamngatan 6 211 26 Malmö

sök svaret

.

Enligt avtalslagen 30 § kan inte rättshandling, i detta fall köpeavtalet, göras gällande om den kommit till stånd genom svikligt förfarande. Problemet är dock för dig att kunna bevisa att resultatrapporten var felaktig.

§

12

utdrag ur avtalslagen: 30 § Där den, gent emot vilken en rättshandling företagits, framkallat densamma genom svikligt förle­ dande eller ock insett eller bort inse, att den, som företog rättshandlingen, blivit svikligen förledd därtill av annan, vare rättshandlingen icke gällande mot den förledde. Har den, gentemot vilken rättshandlingen företogs, svikligen uppgivit eller förtegat omständigheter, som kunna antagas vara av betydelse för rättshandlingen, skall han anses hava därigenom framkallat densamma, såframt det ej visas, att det svikliga förfarandet icke inverkat å rättshandlingen.


KAPITEL 2

Affärsavtal och hyresavtal Innehåll:

Rätt eller fel?

Vad säger lagen?

Vilket avtal gäller?

Praktikfall Har vi rätt till lokalen?

1. Vilken hyra ska gälla? 2. Snygg lokal 3. Erbjudande om sidoverksamhet 4. Samarbete eller konkurrens?

5. Betala med tillväxt 6. Vad innebär avtalet? 7. Personal att hyra 8. Okänd klausul

Upprätta hyresavtal

Problem i företaget

Sök svaret

Hur skulle du döma?

1. Osäkert hyresavtal?

2. Nekad överlåtelse 3. Kompletterande varor 4. Vem är köpare? 5. Skillnad på kunder 6. Vad ingår i avtalet? 7. Tvist om bemanning 8. Städa eller sanera? 9. Ökänd kändis Vilket försäljningspris gäller?


Block 1. Verksamhetens juridiska grunder  Affärsavtal och hyresavtal kaPItel 2

har vi rätt till lokalen? . • Hyresvärden kan visserligen neka till överlåtelsen, men hyresnämnden kan ändå ge tillstånd om överlåtelsen, som i detta fall, avser hela verksamheten enligt jor­ dabalken 12 kap 36 §. • Ja det är riktigt att de (deras företag) blir nya hyresgäster genom att de tar över Stures hyresavtal i eget namn. • Nej de blir inte automatiskt nya hyresgäster. Hyresvärden måste gå med på att skriva över hyresavtalet på dem. • Ja, hyresnämnden har till uppgift att medla i hyrestvister enligt jordabalken 12 kap 69 §. Detta gäller även hyrestvister om lokaler.

§

utdrag ur jordabalkens 12:e kapitel: 36 § Den som hyr en lägenhet för att helt eller till väsentlig del använda den för handel, hantverk, in­ dustri eller annan förvärvsverksamhet, får överlåta hyresrätten till den som skall överta verksamheten, om hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen. Sådant tillstånd skall lämnas, om hyresvärden ej har befogad anledning att motsätta sig att hyresrätten överlåts. Har hyresgästen innehaft lägenheten mindre än tre år, får tillstånd dock lämnas endast om synnerliga skäl föreligger. Tillståndet kan förenas med villkor. 69 § Hyresnämnden har till uppgift att medla i hyrestvister samt att pröva frågor som enligt detta kapitel ankommer på nämnden. Nämnden kan även vara skiljenämnd i hyrestvister. Närmare bestämmelser om hyresnämnd meddelas i särskild lag.

rätt eller fel? . 1F 2F 3F 4F 5R 6F 7F 13 F 14 F 15 F 16 R 17 F

Vad säger lagen?

8F

9R

10 R

11 R

12 F

.

1. Vilken hyra ska gälla? a. KB Fastigheter har inte rätt att höja hyran under pågående avtalstid. Systrarna har ju tagit över Stures hyresavtal och det är ett år kvar på avtalstiden. För att kunna höja hyran måste KB Fastigheter säga upp avtalet nio månader före av­ talstidens utgång enligt jordabalken 12 kap 4 §. B. Felicia och Tilda kan hävda att den högre hyran inte motsvarar marknadshyran enligt jordabalken 12 kap 57 a §. Om hyresvärden ändå kräver höjd hyra kan de vända sig till hyresnämnden för yttrande.

§

utdrag ur jordabalkens 12:e kapitel: 4 § Hyresavtal som gäller för obestämd tid kan, om inte längre uppsägningstid har avtalats, sägas upp för att upphöra att gälla 1. vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen, när avtalet avser en bostadslägenhet, eller

15


AF FÄR S J UR I DI K Affärsjuridikens grunder presenteras i form av faktatext och uppgifter fördelat på fyra block. Faktatexten är klar, koncis och välstrukturerad – med inslag av belysande exempel, dokument, rättsfall, fördjupande faktarutor, checklistor, begreppsförklaringar, figurer och tablåer, informationstips m m samt sammanfattningar. Uppgiftsdelarna innehåller gott om tillämpningar under rubriker som Rätt eller fel?, Vad säger lagen?, Hur skulle du döma?, Problem i företaget, Sök svaret, Tolka och upprätta dokument etc. Blocken 1 Verksamhetens juridiska grunder – 2 Lån och betalningsansvar – 3 Skydd för marknad och miljö – 4 Arbetsrätt gör boken lättöverskådlig och funktionell. Totalt fjorton kapitel fördelas på de fyra blocken. J2000 Affärsjuridik är främst avsedd för kursen Affärsjuridik på gymnasiet och i vuxenutbildningen, inklusive kurser inom bl a kvalificerad yrkesutbildning (Yh). Den passar också bra för andra grundläggande kurser i civilrätt, affärsjuridik och företagsjuridik. J2000 Affärsjuridik lämpar sig även för självstudier och att använda som handbok. För juridikens grunder finns J2000 Privatjuridik & rättskunskap.

Författare: Jan-Olof Andersson (sittande) och Cege Ekström (t v) är civilekonomer, samhällsvetare och lärare. De har skrivit ett flertal läromedel i ekonomi och juridik. Dan Ogvall (i mitten) är chefsrådman. Claes Pettersson (t h) är advokat och affärsjurist. J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter/ Kommentarer och lösningar/ Lärarhandledning med cd J2000 Privatjuridik & rättskunskap

Fakta & uppgifter/ Kommentarer och lösningar/ Lärarhandledning med cd

Best.nr 47-11624-9 Tryck.nr 47-11624-9

9789147116249  
9789147116249