Page 1

1


Planera Pensionsuttagen Rätt! en bok om att göra rätt val i serien ”Maximera Din Pension!” Tredje upplagan

Nils Bacos

1


www.maximeradinpension.se Detta verk är skyddat av upphovrättslagen, förbjudet att kopiera utan medgivande från författaren. ISBN 978-91-637-3090-0 © Nils Bacos 2014 Design, grafik och omslag: Emil Bacos, design@bacos.net Tecknade bilder: Magga-rita Tryckt av Printon i Tallinn, Estland Tredje upplagan, april 2014 2


Förord Många börjar fundera över sin privata ekonomi först efter det att de har gått i pension, vilket ofta är för sent om man vill kunna ändra i sina pensionsavtal och uttagstider. Jag har skrivit den här boken för att hjälpa dig som är på väg att gå i pension, så att du bättre kan förstå och överblicka de frågor som du måste ta ställning till. Under mer än 30 år inom branschen har jag haft många stimulerande diskussioner och trevliga personliga möten i rådgivningssamtal med mina kunder. Jag har emellertid ofta kunnat konstatera att många inte har kommit förberedda till våra möten. Det har ofta berott på att man inte har förstått hur komplex pensionsfrågan är. Hur man skall utforma sin pensionsportfölj eller hur man bäst skall ta ut sin pension handlar dessutom inte bara om teknikaliteter. Det handlar också om att ta ställning till ett antal parametrar som till syvende och sist styrs av vår grundläggande syn på hur vi vill leva. Förutsättningarna för att planera för en god ekonomi under pensioneringen är betydligt större om man har grundläggande kunskaper om bland annat skatteeffekter, uttagsregler för pension, livslängdens påverkan på pensionen och hur dessa faktorer påverkar varandra inbördes. Man måste vara uppmärksam på att en ny situation kan uppstå när familjebilden i framtiden förändras och att man då kanske måste revidera tidigare fattade beslut. Kunskapen om hur vi kan ändra i våra pensioner - som vi faktiskt har rätt att göra - kan då visa sig vara till stor nytta. Bristen på helhetssyn vid planering av pensionssparande gör att många får mindre bostadstillägg. Om man är ensamstående har man bara sig själv att ta hänsyn till i motsats till om man är gift eller sambo. Inbördes ålder har också betydelse för hur man bestämmer sig för att leva. Om det är stor åldersskillnad kan det kännas viktigt att den yngre i förhållandet slutar

3


sin anställning tidigt, så att man får möjlighet att njuta av pensioneringen tillsammans. Samtidigt är det viktigt att båda kan känna sig ekonomiskt trygga när partnern avlider. Situationerna är många och förutsättningarna unika för var och en av oss. Allt material och alla exempel i boken baseras på 2014 års skatteregelverk. Jag har gjort mitt bästa för att försäkra mig om att materialet är korrekt och aktuellt och tar ensam ansvar för de eventuella brister som kan finnas i texten. Jag frånsäger mig emellertid allt ansvar för de beslut som fattas på grundval av uppgifterna i boken. Det är viktigt att du själv kontrollerar vad som gäller i din specifika situation innan du fattar dina slutgiltiga beslut. Många parametrar kan ha förändrats under resans gång. Genom det positiva mottagande som både första och andra utgåvan av boken har fått, har jag kunnat konstatera att det har funnits ett uppdämt behov av en lättläst bok som förklarar hur man skall planera uttaget av sin pension. Detta är den tredje reviderade upplagan av boken. Den första boken resulterade i många frågor från läsarna och den vanligaste kommentaren har varit; ”Om jag bara hade haft tillräcklig kunskap när jag sparade till min pension så hade jag kanske kunnat planera mina uttag ännu bättre”. Detta ledde till att jag skrev ytterligare en bok, nu för alla yrkesverksamma som sparar till sin pension, nämligen ”Bli inte blåst på Pensionen!” vars första upplaga kom ut i augusti 2012. Innan vi går vidare vill jag framföra ett varmt tack till alla som hjälpt och stöttat mig i produktionen av den här boken. Jag vill tacka representanter för branschen som var varit oerhört hjälpsamma och därmed gett mig större insikt i respektive pensionssystem. Jag vill också tacka mina goda vänner Bengt Karlgren och Gösta Westman. Deras generösa stöd och kloka tankar har varit till stor hjälp. Jag vill särskilt uttrycka min tacksamhet till

4


Cecilia Brunnström, min stöttepelare i vått och torrt. Hon har benat upp texten med mycket tålamod, framfört idéer och kreativ kritik och gjort ett tungt fackmaterial begripligt för lekmannen. Utan hennes stöd hade jag inte kunnat genomföra detta projekt.

Lund april 2014 Nils Bacos

5


Förkortningar AFL

Lagen om allmän försäkring

ATP

Allmän tilläggspension, benämns numera tilläggspension

BTP

Banktjänstemännens pensionsavtalsförmåner

BTPK

Kompletteringspension för banktjänstemän

FTP

Tjänstepension för försäkringsbranschen

FTPK

Kompletteringspension för försäkringstjänstemän

IPS

Individuellt pensionssparande

ITP

Industrins och handelns tilläggspension för tjänstemän

ITPK

Kompletteringspension för tjänstemän

ITP-P

ITP-P är en tjänstepension för bolag inom Posten AB

ITP-S

Tjänstepension för anställda i bolag som  är anslutna till ITP-S

ITP-Tele

ITP-Tele är en tjänstepension för bolag inom Terracom AB

KAP-KL Tjänstepension inom det kommunala området. Ersätter PFA

6

KTP

Kooperationens tilläggspension

KTPK

Kooperationens kompletteringspension

LO

Landsorganisationen i Sverige

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development

PA-03

Pensionsavtal för statstjänstemän

PA-91

Pensionsavtal för statstjänstemän


PA-91F

Tjänstepensionsavtal för anställda som arbetar i statliga bolag som tecknat avtal om PA-91 F

PA-KFS

Tjänstepension för anställda i kommunalt bolag eller stiftelser födda 1953 och tidigare, under avveckling

PA-KFS 09 Tjänstepension för anställda i kommunalt bolag eller stiftelser PA-KL

Pensionssystem inom kommun och landsting, PA-KL håller på att avvecklas

PFA

Tjänstepensionsavtal inom det kommunala området under avveckling och ersatts av KAP-KL den 1 januari 2006

PPM

Premiepensionsmyndigheten har upphört och ersatts av Pensionsmyndigheten

PTK

Förhandlings- och samverkansrådet PTK (f.d. Privattjänstemannakartellen)

SAF

Svenska Arbetsgivareföreningen upphörde 2001 och heter nu Svenskt Näringsliv

SAF-LO

Avtalspension SAF-LO är tjänstepension för privatanställda arbetare

SCB

Statistiska centralbyrån

SEB

Skandinaviska Enskilda Banken

SN

Svenskt Näringsliv

SPV

Statens tjänstepensionsverk

STP

Särskild tilläggspension (t o m 1995)

TGL Tjänstegrupplivförsäkring

7


Innehållsförteckning Förord3 Förkortningar6 1 Inledning 

13

2 Inkomstskatt

17

Kommunalskatt18 Statlig inkomstskatt och värnskatt

19

Så här beräknas skatten

20

Marginalskatt 

20

Brytpunkternas betydelse för pensionsplaneringen

23

3 Hur länge kommer jag att leva? 

25

Försäkringsbolagens antaganden om livslängd

28

Utnyttja flytträtten

28

4 Är alla pengar lika mycket värda?

31

Olika former av sparande

31

Traditionellt sparande - Påse 1

32

Sparande i Kapitalförsäkring och Investeringssparkonto - Påse 2  32 Sparande i Pensionsförsäkring - Påse 3 

32

Sparande i hus och bostadsrätt

33

Marginalskatt på sparande

33

Exempel ur verkligheten

35

Pensionsuttag utan särskild planering 

36

Planering av uttag av pension 

41

5 Uttagsregler för pension

45

Allmän pension

46

Tjänstepension53 8


Privatanställd arbetare

54

Privatanställd tjänsteman 

55

Privatanställd inom Kooperationen och Ideella föreningar

58

Privatanställd banktjänsteman 

58

Privatanställd försäkringstjänsteman

60

Statligt anställd 

61

Anställd i statliga bolag

62

Kommun- och landstingsanställd

63

Anställda i kommunala bolag 

64

Privat pension

67

6 Vem kan vara mottagare av pension?

71

Förmånstagarförordnande 

71

Förfoganderätt 

73

Avståenderätt74 Enskild egendom

75

Skilsmässa76 7 Bostadstillägg – pensionsspararens akilleshäl

79

Privat pensionsförsäkring – en fälla för låginkomsttagaren

79

8 Erbjuder arbetsgivaren dig att gå i pension tidigare? 

83

9 Kan man arbeta efter det att man gått i pension?

87

Anställda87 Äldres konkurrensfördelar

87

Extrainkomster kan påverka bostadstillägget

89

Mer allmän pension

89

Företagare89 Med aktiebolag

89

Enskild näringsidkare

89

10 Låna och få råd!

91 9


11 Testamente

95

Se till att efterlevande får behålla arvet

96

Förvaring av testamente

99

12 Mer att tänka på

101

Funderar du på att gå ner i tjänst de sista åren?

101

Påverkar tjänstebil tjänstepensionen?

101

Ändrad pensionsålder?

101

Slopat pensionsavdrag?

102

Pensionsspara efter 65 år? 

103

Vad händer med din sparade flextid?

104

Vad händer med din innestående semester?

104

Vad händer om du arbetar efter 65 år?

104

Vad händer om egenföretagare tar ut pension från 61 år?

105

Vad händer med a-kassan om du samtidigt tar ut pension?

105

Vad händer med din frivilliga gruppförsäkring?

105

Vad händer med avgifterna för äldrevård?

106

Vad händer med små pensionsbelopp?

107

Se om ditt boende!

107

Har du rätt till bostadstillägg?

108

Pensionärsrabatt?108

10

Bo i Sverige eller utomlands?

108

13 Avslutande tankar

111


Bilagor 1 – Brytpunktens förändring över tiden påverkar pensionsplaneringen

113

2 – Olika pensionsuttag kan påverka bostadstillägget

119

3 – Mer pension netto samtidigt som man förbättrar för sina efterlevande

123

4 – Förbättra efterlevandeskyddet vid stor åldersskillnad och öka samtidigt tillgångarna

130

5 – Fullmakt

134

6 – Förmånstagarförordnande för tjänstepension 

135

7 – Förmånstagarförordnande för privat pensionsförsäkring

136

8 – Förmånstagarförordnande för individuellt pensionssparkonto - IPS

137

9 – Testamente

138

10 – Ordförklaringar

139

11 – Förteckning över figurer i texten

148

12 – Användbara adresser

150

13 – Översikt över min personliga ekonomi

153

14 – Diagram för personligt bruk – Inkomster och Marginalskatter 157

11


12


1 Inledning Pensionsdagen känns mycket avlägsen under lång tid av livet även om vi ofta fantiserar om allt vi skall göra och hinna med när vi väl är lediga på heltid. Vi arbetar för att kunna leva ett bra liv i nuet men en hel del av våra inkomster under vår yrkesverksamma tid går också till vår kommande pension. Både vår arbetsgivare och vi själva betalar skatter och avgifter som går till allmän- och tjänstepension som kommer oss till godo när vi slutar arbeta. Många yrkesverksamma personer sparar dessutom privat till sin pension och lägger ner många timmar för att köpa ”rätt” pensionsförsäkring, som sedan skall gälla under många år. Man jämför försäkringsbolag och funderar över om det skall vara traditionell livförvaltning eller fondförvaltning. Man analyserar fonder, tittar på de olika bolagens kostnader och väljer ålderspension med eller utan efterlevandeskydd. Så når vi alla en ålder då vi tycker att tiden plötsligt går väldigt fort och pensionsdagen närmar sig med stormsteg. Plötsligt är du pensionär! För första gången i ditt liv kan du själv bestämma över din dag. En inrutad tillvaro byts mot ett nytt liv som bland annat innebär att du får frihet att styra din egen tid. När du nu har tid att tänka, börjar du fundera ”Tar jag ut min pension på bästa sätt?" Allt gick ju så fort! Det är klart att du blev stressad. Inför pensioneringen skulle blanketter från olika försäkringsbolag och myndigheter fyllas i och skickas in. Du skulle avsluta ditt ordinarie arbete och lönen skulle bytas ut mot pensionsinkomst, vilket innebar att du skulle begära utbetalning av din pension från de som förvaltat ditt pensionskapital under alla år. Blev det rätt? Om du väntar med att fundera över dessa frågor tills du de facto har gått i pension kan det vara för sent. Om du då kanske vill göra en ändring, 13


kan du få beskedet att förutsättningarna inte längre kan ändras, eftersom du redan har börjat lyfta din pension. Sådana beslut skulle du ha fattat innan du gick i pension! Det är därför viktigt att planera sitt uttag av pensionen i god tid. Du behöver svar på dina frågor och det är väsentligt att du får information som tar hänsyn till dina personliga behov och förutsättningar. Försäkringsbolagens möjligheter att ge personlig service är begränsad, vilket resulterar i att de oftast bara besvarar frågor i relation till en specifik pension, utan hänsyn till helhetsperspektivet. Ett felaktigt pensionsuttag kan innebära att du kan få upp till 25 procent mindre kvar av din pension än om du planerar klokt. Mina kunskaper och erfarenheter från min tid som pensionsrådgivare har visat att många ofta grundar sin planering på generaliseringar. Ingående kunskaper hos kunden, liksom hos den ekonomiska rådgivaren, är nyckeln till en god ekonomi efter arbetslivets slut. Mitt råd är därför att du tar hjälp av mäklare, försäkringsbolag eller bank för att planera ditt pensionsuttag. ”Planera Pensionsuttagen Rätt!” reder ut de olika ekonomiska begreppen som man bör ta hänsyn till i samband med pensioneringen. Inkomstbeskattningen är en av de viktigaste parametrarna att ha kunskaper om när man planerar ålders- och efterlevandepension och behandlas därför först. Livslängd och personliga tillgångar är faktorer som styr våra önskemål inför pensioneringen. Att känna till vilka regler som gäller för uttag av pension är väsentligt och jag redogör därför kort för reglerna för allmän pension, tjänstepension och privat pension och diskuterar också begreppet efterlevandeskydd. Vikten av att skriva ett korrekt förmånstagarförordnande kan inte nog betonas.

14


Livstil

Förmånstagare Skatter

Banksparande, aktier och fonder

Efterlevande Vårdkostnader

Min ekonomi som pensionär Familjebild

Livslängd Testamente Pensionsregler

Bostadstillägg

Få vet att bostadstilläggets storlek påverkas av pensionsinkomsten och att det därför, framför allt för låginkomsttagare, är viktigt att välja rätt sparform. Om man till exempel sparat i privata pensioner istället för i annan sparform, kan man på grund av skatt och minskat bostadstillägg, förlora motsvarande 70% av den privata pensionens värde. Jag resonerar kring denna fråga i ett separat kapitel. Företag som genomgår omstruktureringar erbjuder ibland sina anställda avgångspension. Vad detta kan innebära tar jag också upp, liksom för och nackdelar med att arbeta efter det att man gått i pension. Äldre som äger sitt boende kan belåna sina tillgångar för att få ett ökat konsumtionsutrymme. Marknaden erbjuder flera olika alternativ och jag resonerar kring för och nackdelar med dessa. Möjligheterna att få lån varierar och jag visar ett alternativ som innebär att man kan låna till fördelaktigare ränta. Familjebilden måste vara kartlagd i samband med pensionsplaneringen.

15


Hur ser familjen ut idag och hur kommer den att se ut i framtiden? För att skydda sin familj och med omtanke om sina efterlevande, måste man försäkra sig om att man har planerat rätt och även gemensamt ha diskuterat familjens ekonomi. Dessa diskussioner kan vara svåra och man måste ta sig tid att smälta informationen innan man fattar sina beslut. Frågan om testamente är oftast känslig och tas också upp i boken. Vi måste alla ständigt vara uppmärksamma på och anpassa våra beslut till förändrade regelverk. Eventuella vårdkostnader kan till exempel också påverkas av vår pensionsinkomsts storlek. För att ge dig en överskådlig och begriplig bild av de olika parametrarna, behandlar jag de olika frågorna i tur och ordning. I bilagorna ger jag bland annat exempel på vanligt förekommande situationer i samband med pensionsuttag. Mitt råd är att du läser igenom alla exemplen, även om de inte helt och hållet refererar till din personliga situation. Det kommer att hjälpa dig att bättre förstå hur de olika faktorerna hänger samman. Efter att ha läst ”Planera Pensionsuttagen Rätt!” kommer du att ha bättre kunskaper för att planera din ekonomi och därmed kunna öka dina inkomster som pensionär. De vanligaste facktermerna är kursiverade i texten när de nämns för första gången. Du kan finna förklaringar till dem i bilaga 10. Bilaga 12 är en förteckning över adresser till de vanligaste pensionsinstituten. Jag har utvecklat ett speciellt hjälpmedel, som jag kallar ”Översikt över din personliga ekonomi”, som hjälper dig att enkelt få en överblick över din ekonomiska situation som pensionär. Du finner den i bilaga 13. Du kan komplettera den med din personliga information allteftersom du läser de olika kapitlen i boken. När översikten är fullständig, har du en utmärkt helhetsbild över hur din pensionssituation kommer att se ut. Bilaga 14 kan du använda för att göra en personlig sammanställning över marginalskatteeffekten.

16


2 Inkomstskatt När man skall ta ut sin pension, är är det viktigt att känna till hur skattesystemet fungerar och hur det påverkar inkomsten. Vårt skattesystem är uppbyggt enligt en trappstegsmodell, vilket innebär att ju mer du tjänar desto mer skatt betalar du. Om du har kunskap om var gränserna för de olika trappstegen går, kan du planera din pension så att du betalar mindre skatt och får ut mer för konsumtion. Vi skall därför börja med att titta på hur skattesystemet är uppbyggt. Därefter förklarar jag hur skatten beräknas. Första steget kallas kommunalskatt, vilket alla betalar oavsett inkomstens storlek. I andra steget, som inträder vid en inkomst på 433 900 kr per år, börjar man betala statlig skatt. Det tredje steget kallas värnskatt1 och börjar först vid inkomster som är högre än 615 700 kr per år. Marginalskatt % av inkomsten Värnskatt 5%

55 % 50 % Statlig skatt 20% 30 %

Kommunalskatt 30% 433 900 kr

615 700 kr

inkomst kr

Figur 1 Skattetrappa

1. Vedertaget uttryck för den extra, statliga skatten.

17


18

Profile for Smakprov Media AB

9789163730900  

9789163730900  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded