Page 1

INTENSI VT RÄNIN G I M AT EMATI K

åk 1 –

3

Räknemetoder utan övergångar −

+

= ÷

matte

Ingrid Olsson

Namn MatteIntensiv_elevhafte_Raknemetoder1.indd 1

2014-06-03 13:47


5 Talkamrater, generalisera till tiotal 1 Beskriv hur du kan använda kunskapen 3 + 2 = 5 vid tiotal.

+

=

+ 3 tiotal

3 + 2 =

5

30

=

+

2 tiotal

=

5 tiotal

+

20

=

50

2 Fyll i så att det stämmer. +

=

 +  

 =  

+

=

tiotal  +     +  

tiotal  =    

tiotal

=  

  4 + 2 = 6

40

 +  

20

=  

milj  +  

milj  =  

milj

  5 – 2 = 3

50

 –  

20

=  

milj  –  

milj  =  

milj

4 Skriv svaren utan att behöva räkna.

2 + 2 =

3 + 3 =

4 + 2 =

20 + 20 =

30 + 30 =

40 + 20 =

5 − 3 =

4 − 2 =

6 − 1 =

50 − 30 =

40 − 20 =

60 − 10 =

10

MatteIntensiv_elevhafte_Raknemetoder1.indd 10

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

3 Generalisera till olika talsorter.

2014-06-03 13:47


HEMMA 5 Lek Göm i händerna. 

Turas om att gömma 5 tiobuntar med stickor i händerna och att säga hur många stickor det finns i den slutna handen? Säg t ex 30. Turas om att hålla båda händerna slutna och att föreslå hur stickorna är fördelade mellan händerna. T ex 20 och 30. Gör på motsvarande sätt med 6 tiobuntar.

6 Träna tiotalskamrater på en miniräknare. 

Börja med 50-kamraterna. Turas om att trycka något av talen 0 4 0 5 0 och sedan + .

1

0

2

0

3

0

Den andra trycker sedan in ett tal och = så att miniräknaren visar T ex 3 0 + 2 0 = 50 . Börja på samma sätt med andra tiotal. 

50 .

Gör på motsvarande sätt med talet 60. Starta då med 0, 10, 20, 30, 40, 50 eller 60.

☻ Intensivträna digitalt

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

KOMMENTARER:

LÄRANDEMÅL:  Generalisera och använda kunskapen om talkamrater vid tiotalskamraterna, t ex 3 + 2 = 5 generaliseras till 3 tiotal + 2 tiotal = 5 tiotal, dvs 30 + 20 = 50.  Säga tiotalskamraterna till tiotalen 10– 60 utan att behöva räkna efter.

MatteIntensiv_elevhafte_Raknemetoder1.indd 11

11

2014-06-03 13:47


Intensivträning i matematik är ett material för elever som av någon anledning har missat grundläggande begrepp. Dessa elever kan genom en intensivinsats få möjlighet att hämta upp kunskaper, knäcka en viktig matematisk kod och vara med på banan igen! Intensivträning i matematik innebär att en elev får en-till-en-undervisning utöver undervisningen i klassen under en begränsad tid, 20 – 30 min per dag, 4– 5 dagar/vecka. Varje tillfälle har ett eget uppslag i elevhäftet. Till varje träningstillfälle finns även aktiviteter som eleven ska göra tillsammans med en vuxen hemma eller med läxhjälp i skolan. Till varje elevhäfte finns en konkret handledning med tydlig arbetsgång.

Räknemetoder utan övergångar Häftet är tänkt för de elever som löser t ex 32 + 13 genom att räkna ”ett och ett” steg framåt i talramsan, ofta med fingrarna som hjälp. Lärandemålen är:  Addera och subtrahera tvåsiffriga tal genom att börja med tiotalen och sedan beräkna entalen i uppgifter där talkamraterna för talen 1 –6 används.  Förklara hur man kan tänka ut en uppgift som 23 + 12, utan att behöva ramsräkna 24, 25… 35.  Förklara beräkning av tiotal och ental och hur man använder sig av talkamraterna. Följande häften för åk 1 – 3 tar upp de vanligaste, grundläggande områdena, som brukar orsaka svårigheter vid elevers lärande i matematik: I N T E N S I VT RÄN I N G I M AT EMATI K

åk 1 –

I N T E N S I VT RÄN I N G I M AT EMATI K

åk 1 –

3

Räknemetoder utan övergångar −

+

+

=

+

+

+

+

=

+

=

Namn

Ingrid Olsson

matte

Ingrid Olsson

3

÷

Namn

matte

Ingrid Olsson

åk 1 –

Alla räknesätt med textuppgifter

÷

Namn

I N T E N S I VT RÄN I N G I M AT EMATI K

3

Räknemetoder vid övergångar

=

matte

Ingrid Olsson

åk 1 –

÷

NATUR & KULTUR Box 27 323, 102 54 Stockholm Produktinformation/kundsupport: Tel 08-453 87 00, produktinfo@nok.se Redaktion: Tel 08-453 86 00, info@nok.se www.nok.se

I N T E N S I VT RÄN I N G I M AT EMATI K

3

Taluppfattning 1–100

=

matte

Namn

åk 1 –

÷

Ingrid Olsson

matte

Namn

I N T E N S I VT RÄN I N G I M AT EMATI K

3

Talen 11–19

÷

matte

matte

Ingrid Olsson

Namn

åk 1 –

=

÷

÷

Ingrid Olsson

I N T E N S I VT RÄN I N G I M AT EMATI K

3

Räknesätten + och − med textuppgifter

Talkamrater för talen 1–10

=

I N T E N S I VT RÄN I N G I M AT EMATI K

åk 1 –

3

Namn

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat BONUS-avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet över huvud taget inte kopieras för undervisningsändamål.

Order och distribution: Förlagssystem, Box 30 195, 104 25 Stockholm Tel 08-657 95 00, order@forlagssystem.se www.fsbutiken.se

Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjudet. Utan tillåtelse av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Projektledare Veronica Thurén Textredaktör Anna Markhede Grafisk form Kari Wahlström Illustrationer Åsa Gustafsson

© 2014 Ingrid Olsson och Natur & Kultur, Stockholm Tryckt i Lettland 2014 Första upplagans första tryckning ISBN 978-91-27-43832-3 ISBN 978-91-27-43832-3

9 789127 438323

MatteIntensiv_elevhafte_Raknemetoder1.indd 32

2014-06-03 13:49

9789127438323  
9789127438323