Page 1

Innehåll

Till läsaren

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Brevet från Arnö 3 juni 1288 JAN LIEDGREN och HÅKAN TEGNESTÅL

__________________________________________________________________________________________________________________

Biskops-Arnö från medeltid till nutid. En byggnadshistorisk översikt LARS GEZELIUS och ERIK B. LUNDBERG Ett inventarium från 1444 GÖSTA HEDEGÅRD

7 xx

_________________________

xx

______________________________________________________________________________________________________________________

xx

Biskops-Arnö och dess innehavare ERIC SCHELIN ĭ Introduktion av BIRGITTA ÖSTLUND

____________________________________________________________________________________________________

Med Ebba Brahe från rum till rum. Utdrag ur ett inventarium från 1673

xx

___________________

xx

_____________________________________________

xx

Utdrag ur Birger Gregersson, Officium Sanctæ Birgittæ Översättning och kommentar TRYGGVE LUNDÉN

_____________________________________________________________________________

xx

Ärkebiskop Birger som latinsk prosastilist. Några anteckningar av en diplomatarieutgivare JAN LIEDGREN

_______________________________________________________________________

xx

____________________________________________________________________________________________________________________________

xx

Birger Gregersson. Kanik i Strängnäs, ärkebiskop i Uppsala TRYGGVE LUNDÉN

En hymn tolkad på nytt ALF HÄRDELIN och ELLA NYRIN-HEUMAN

Två dikter xx Öar NJÖRDUR P. NJARDVIK ĭ Det är alltid en bit som blir över TUA FORSSTRÖM _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jakob Ulfsson Örnefot – en scen ERIC ÅKERLUND

_________________________________________________________________________________________________________

Biskops-Arnö naturinventerat. Utdrag ur naturvårdsinventering ERIC HÖGLUND

xx

__________________________________

xx

Biskops-Arnö i dag Ett halvsekel av folkbildningsverksamhet BIRGITTA ÖSTLUND och INGEGERD LUSENSKY

_____________________________________________________________________________________

xx

Bildkällor

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

xx

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

xx

Noter


Inledning

Till läsaren

BERÄTTELSEN OM BISKOPS-ARNÖ är dramatisk och speglar den politiska, religiösa och militära förvaltningens historia i Sverige. Ärkebiskopar, adelsmän, överstar och folkhögskoleelever har under olika tider levt, verkat och lämnat avtryck på denna lilla ö och dess omgivningar. I slutet av 1200-talet förvärvas Arnö av kyrkan och tidigt börjar ärkebiskopen i Uppsala att betrakta Arnö som sitt och egendomens historia blir också historien om dess invånare. Erik Schelins omfattande uppsats Biskops-Arnö och dess innehavare skildrar den långa rad av personligheter som levt och verkat på Biskops-Arnö från 1300-talet fram till i dag. Schelin presenterar ett brett persongalleri och vi möter såväl kända som okända namn. Avgörande politiska skeenden speglas i personliga livsöden och vardagliga spörsmål. Biskops-Arnö har stått som fond till allt från palatsliknande herresäten och mäktiga biskopsborgar till spannmålsmagasin och ruiner av svunna stormaktstider. Lars Gezelius och Erik B. Lundberg skriver detaljerat om bebyggelsen på ön i Biskops-Arnö från medeltid till nutid – en byggnadshistorisk översikt. Med sin byggnadsantikvariska expertis fogar de samman de delar som förenar 1700-talets mangårdsbyggnader och dagens moderna skolbyggnader med medeltidens biskopsborg. Vi får under flera århundraden följa kulturmiljöns omvandlingar och hur byggnader förfaller, uppstår, förändras och förskönas. Kvar efter alla dessa olika skeden, står dock det vackraste och äldsta byggnadsminnet på Biskops-Arnö – den Gotiska salen. Ett hem får ofta – genom möbler, föremål och detaljer – en personlig prägel som kan berätta en hel del om de som lever eller har levt där. Genom två bevarade inventarieförteckningar får vi en bild av hur bostäderna på Biskops-Arnö under olika tider gestaltats. Gösta Hedegårds översättning av Ett inventarium från 1444 ger oss en inblick i vad som omgav ärkebiskopen på medeltidens Biskops-Arnö. Två hundra år senare, under stormaktstiden, heter innehavarna av Arnö Jakob De la Gardie och Ebba Brahe. Under deras översyn växer egendomen ut till det s. k. Arnökomplexet som omfattar över 50 hemman,

7


INLEDNING

samlade kring parets eget adelspalats. Hur detta, det »De la Gardieska Palatset«, var inrett får vi besked om i kapitlet Med Ebba Brahe från rum till rum – ett utdrag ur friherrinnans personligen nedtecknade inventarium. Samma inventarium finns också utvecklat och kommenterat i Gezelius och Lundbergs byggnadshistoriska arbete. Starka personligheter med personliga övertygelser har genom tiderna levt och verkat på Biskops-Arnö. En av dessa är ärkebiskopen Jakob Ulfsson Örnefot som blev så förtjust i Arnö att han stannade kvar på ön även efter det att han klivit ned från biskopsstolen. I monodramen Jakob Ulfsson Örnefot av Eric Åkerlund, tecknas den stolte 1400-talsbiskopens slutuppgörelse med sitt eget samvete, när han just skall fängslas av Sturarna och föras bort från Arnö. Åkerlunds stycke uppfördes 1988 i den Gotiska salen och för en stund blev historien samtida. Dagens Biskops-Arnö har starka band till sin historia och präglas främst av det kultur- och bildningsarbete som drivs av Stiftelsen Nordens Biskops-Arnö sedan 1958. Folkhögskolans uppkomst och det senaste halvseklets folkbildningshistoria på Biskops-Arnö presenteras i det avslutande kapitlet Biskops-Arnö i dag – ett halvsekel av folkbildningsverksamhet. Kapitlet är sammanställt av antologins redaktör Birgitta Östlund i samverkan med nuvarande rektor för Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö Ingegerd Lusensky samt förlagsredaktör Lukas Sålby. Genom återblickar, nedslag i verksamheten och framtidsdrömmar hoppas vi här ha skapat en övergripande bild av livet på Biskops-Arnö i modern tid. En anrik och ansedd del av folkhögskoleverksamheten är skrivarkurserna där många av Sveriges nutida poeter och prosaister grundat sina författarskap. Dagens skrivarelever förvaltar ett gammalt arv; redan på 1300-talet levde en av den svenska medeltidens stora diktare på Biskops-Arnö – ärkebiskop Birger Gregersson. Han var en stor beundrare av den Heliga Birgitta och hans Officium Sanctæ Birgittæ finns representerat i antologin genom Tryggve Lundéns översättning till svenska. Delar av Gregerssons officium, som tillkom på Biskops-Arnö 1381, finns också tolkat av Alf Härdelin och Ella Nyrin-Heuman i En hymn tolkad på nytt. Jan Liedgren närstuderar Gregerssons prosastil närmare i kapitlet Ärkebiskop Birger som latinsk prosastilist och Tryggve Lundén skildrar vidare biskopens väg in i skrivandet i Birger Gregersson – kanik i Strängnäs, ärkebiskop i Uppsala. Hans text är en unik ingång till ett diktarliv i 1300-talets Sverige. De samtida poeterna Tua Forsström och Njørdur P. Njardvjk ser i sina dikter Öar och Det är alltid en bit som blir över, Biskops-Arnö genom ett poetiskt filter. Forsströms och Njardvjks naturinspirerade

8


TILL LÄSAREN

lyrik har också sin pendang i Eric Höglunds Biskops-Arnö naturinventerat där han, bit för bit, presenterar och levandegör Biskops-Arnös tilldragande och bitvis unika Mälarlandskap. Denna inledning avslutas vid den punkt och med det dokument där den 700-åriga historien om Biskops-Arnö börjar – det s. k. Arnöbrevet. Denna försändelse skrevs 3 juni 1288 av dåvarande ärkebiskop Magnus Bosson och vittnar om att ärkebiskoparna flyttat in på Arnö. Brevet är kommenterat och förtydligat av Jan Liedgren och Håkan Tegnestål som båda tillför intressanta perspektiv på innehållet och på omständigheterna kring dess tillkomst. I denna antologi har skribenter från olika områden och tider samlats – alla med någon slags personlig relation till Biskops-Arnö. Deras texter formar, tillsammans med ett rikt illustrerat bildmaterial, för första gången en samlad bild av Biskops-Arnös brokiga historia.

9

Biskops-Arnö från ovan.

9789186041083  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you