__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Ge

G E O G R A F I

Ge

4–6

Utkik Geografi är ett modernt och flexibelt läromedel som ger stora möjligheter till en varierad och rolig undervisning. Spännande diskussionsuppgifter och kluriga repetitionsfrågor får eleverna tänka till, få fler perspektiv och en djupare förståelse. Ett rikt bildmaterial ger inlevelse och bra stöd för inlärningen. Tillsammans med fakta, lektionstips och förslag på förberedande uppgifter i den interaktiva lärarboken finns alla möjligheter att nå helt nya höjder i geografiundervisningen!

Ge G E O G R A F I

4–6

David Örbring

Utkik

4–6

Utkik – NO och SO på helt nytt sätt

G E O G R A F I

Vad skiljer klimat från väder?

Utkik

Utkik

Utkik är en helt ny läromedelsserie i NO och SO för årskurs 4-6, som är framtagen utifrån Lgr 11. Välj mellan att arbeta med Utkik tryckt bok tillsammans med ett digitalt lärarstöd eller helt digitalt med interaktiva elevböcker och lärarbok.

40687500_GE_OMSLAG.indd 1

2015-04-27 11:34


Ge

G E O G R A F I

Ge

4–6

Utkik Geografi är ett modernt och flexibelt läromedel som ger stora möjligheter till en varierad och rolig undervisning. Spännande diskussionsuppgifter och kluriga repetitionsfrågor får eleverna tänka till, få fler perspektiv och en djupare förståelse. Ett rikt bildmaterial ger inlevelse och bra stöd för inlärningen. Tillsammans med fakta, lektionstips och förslag på förberedande uppgifter i den interaktiva lärarboken finns alla möjligheter att nå helt nya höjder i geografiundervisningen!

4–6

Utkik – NO och SO på helt nytt sätt

G E O G R A F I

Vad skiljer klimat från väder?

Utkik

Utkik

Utkik är en helt ny läromedelsserie i NO och SO för årskurs 4-6, som är framtagen utifrån Lgr 11. Välj mellan att arbeta med Utkik tryckt bok tillsammans med ett digitalt lärarstöd eller helt digitalt med interaktiva elevböcker och lärarbok.

40687500_GE_OMSLAG.indd 1

2015-04-27 11:34


Innehållsförteckning Vad är geografi? ____________________________________________ 6-13 Geografiska metoder, begrepp och arbetssätt, fältstudier, geografiska informationssystem, platser, hållbar utveckling mm. Geoaktivitet Fältstudie .......................................................................... 11 Repetition .......................................................................................... 12 Sammanfattning ................................................................................. 13

Kartan _______________________________________________________ 14-21 Väderstreck, rutnät, hur görs en karta, läsa kartor, skala, topografiska, tematiska och mental karta, använda kartboken mm. Geoaktivitet Kartboken ........................................................................ 20 Repetition ............................................................................................ 21

Jorden – formar och formas _____________________________ 22-33 Jordens delar, jordskorpans plattor, pangea, inre och yttre krafter, istid, bergarter och deras kretslopp mm. Geoaktivitet Stenlaboration.................................................................. 31 Repetition .......................................................................................... 32 Sammanfattning ................................................................................. 33

Klimat och väder __________________________________________ 34-43 Vad skiljer klimat och väder, årstider, att förutsäga vädret, luften omkring oss, värme och kyla, moln och nederbörd, olika klimatzoner mm. Geoaktivitet fältstudier Väderrapport .................................................... 42 Repetition .......................................................................................... 43

40687500_GEO.indb 3

2015-04-28 07:38


Jordens naturresurser _____________________________________ 44-69 Jordens vatten, odlingsmarker, skogar samt energikällor. Geoaktivitet fältstudier Vatten ............................................................. 54 Repetition ........................................................................................... 55 Geoaktivitet Rädda regnskogen ........................................................... 62 Repetition ........................................................................................... 66 Geoaktivitet fältstudie Mat .................................................................. 67 Sammanfattning ............................................................................ 68-69

Sverige ______________________________________________________ 70-91 Sveriges klimat, odlingsmarker, skogar, vatten, berg samt befolkning sett ur perspektiven: var, varför just där, vad får vi, hur går det till samt är det hållbart? Geoaktivitet Vad har du ätit idag? ........................................................ 75 Geoaktivitet Hur gjorde man förr? ...................................................... 88 Repetition ........................................................................................... 89 Sammanfattning ............................................................................ 90-91

Tema Utkik _______________________________________________ 92-117 Arbeta med världsdelarnas namngeografi, världens olika delar samt världens klimat. Arbeta med Sveriges namngeografi med hjälp av olika teman: Sveriges delar, Tema motsatser, Tema ämnesområde samt Tema skala. Geoaktivitet Var är du? ......................................................................... 99 Geoaktivitet Arbeta med tema och landskap ...................................... 102 Geoaktivitet Sveriges landskap ............................................................ 104 Faktarutor landskapen ................................................................. 105-117

Tema Norden ____________________________________________ 118-129 Arbeta med Nordens länder samt Nordens namngeografi. Geoaktivitet Nordiska ministerrådet .................................................. 124 Faktarutor Nordiska länderna ...................................................... 125-129

40687500_GEO.indb 4

2015-04-28 07:38


Tema Europa ____________________________________________ 130-139 Arbeta med Europas länder samt Europas namngeografi. Geoaktivitet Europa .......................................................................... 136 Sammanfattning ............................................................................... 139

Utkik Världen ___________________________________________ 140-145 Olika levnadsvillkor, mänskliga rättigheter och naturresurser. Geoaktivitet Hur är det där? .............................................................. 144 Repetition ......................................................................................... 145

Hållbar utveckling ______________________________________ 146-151 Vad som menas med hållbar utveckling, utmaningar som finns samt vad vi kan göra. Geoaktivitet Hållbar utveckling ......................................................... 149 Repetition ......................................................................................... 150 Sammanfattning ............................................................................... 151 Ordförklaringar ................................................................................. 152 Register ..................................................................................... 153-154 Bildförteckning ................................................................................. 155

40687500_GEO.indb 5

2015-04-28 07:38


Vad är geografi?

Geografi betyder beskrivning av jorden – men geografi är mer än så. Geografi är läran om jorden och människan. Ämnet geografi handlar om på vilket sätt människan och jorden samspelar. Man kan också säga att geografi handlar om att förstå hur världen runt omkring oss fungerar. Viktiga frågor i geografi är därför hur människan påverkar jorden och hur jorden påverkar människan, samt varför det som händer på en plats händer just där. Geografi är mer än att beskriva hur en plats ser ut och mer än att samla ihop information om en plats. Geografi handlar också om hur människan och naturen påverkar varandra och om hur vi människor tillsammans skapar en hållbar framtid. 6

LÄS OM . . . • • • •

vad som ingår i geografiämnet samspelet mellan människa och naturen geografiska metoder och begrepp hur man samlar in och hur man kan använda geografisk information

VIKTIGA ORD OCH BEGREPP plats · landskap · karta · skala samspel · lokalt · globalt

VAD ÄR GEOGRAFI?

40687500_GEO.indb 6

2015-04-28 07:38


Geografiska metoder, begrepp och arbetssätt I geografiämnet finns det flera olika metoder och redskap för att samla in, använda och presentera information. Ett av dessa redskap är kartan. För att beskriva verkligheten använder vi kartor. Den karta som stämmer mest överens med hur jorden ser ut i sin helhet är jordgloben. Men det finns även många andra olika slags kartor som visar olika saker. I varje karta finns det saker man har valt att visa och saker som inte finns med. De som har gjort kartan har alltså valt att ta med vissa saker som till exempel namn på vissa platser. Namnen på alla platser som finns får ju inte plats på kartan. Det är svårt att rita av den runda jorden som en platt karta. Därför är aldrig kartan en fullständig beskrivning av verkligheten.

Jordgloben Det så kallade ”jordäpplet” är den äldsta jordgloben som finns. Den gjordes av Martin Behaim år 1492. Amerika finns inte med på denna jordglob. Varför tror du att Amerika saknas?

Olika saker påverkar hur en plats ser ut. Det kan vara ett vulkanutbrott eller något gjort av människan som till exempel jordbruk.

DISKUTERA Vad är geografi för dig? Fråga dina föräldrar eller någon som du känner vad geografi är för dem. VAD ÄR GEOGRAFI?

40687500_GEO.indb 7

7

2015-04-28 07:38


Fältstudier kan till exempel handla om hur vatten transporterar, slipar och formar bergarter.

Fältstudier

Geografiska informationssystem

Ett sätt att studera geografi är att göra fältstudier. Det innebär att man ger sig ut och samlar information om verkligheten som man sedan kan använda i något arbete. En geograf som gör fältstudier kan till exempel samla in information om bergarter eller om hur vatten formar landskapet. Det går också att göra fältstudier om hur en stad är uppbyggd eller hur människor rör sig i naturen och i staden. I skolan kan ni göra egna fältstudier. En fältstudie skulle till exempel kunna handla om: • Vad finns i en stad? • Hur syns naturen i staden? • Hur ser landskapet ut där ni bor? • Bergarter och mineraler. • Vattnets kretslopp. • Konsumtion • Transporter och kommunikation. • Ekologi

I dagens samhälle finns det teknik som hjälper till med arbetet med kartor och geografisk information. Geografisk information är information som kan kopplas till platser. I geografiämnet kallas program som tar hand om geografisk information på datorer och mobiltelefoner för GIS, det vill säga geografiska informationssystem. Det finns kartor i mobiltelefoner där du till exempel kan läsa var närmaste affär ligger. På datorer finns det program där du till exempel kan läsa kartor som handlar om var människor bor och reser eller om naturkatastrofer och naturresurser. Du kan också få fram information i geografi genom statistik och diagram. Då kan du till exempel jämföra LINKÖPING olika länder och platser UPPSALA med varandra. Vilken stad har flest antal invånare? Vilken stad kommer på tredje plats?

8

STOCKHOLM

MALMÖ

GÖTEBORG

VAD ÄR GEOGRAFI?

40687500_GEO.indb 8

2015-04-28 07:38


En plats Ett viktigt begrepp i geografi är plats. En plats kan till exempel vara en stad eller en skog men också något som en populär mötesplats för ungdomar eller en viktigt historisk plats. En plats är något som bestäms av människan. Det är människan som sätter gränser för var platser börjar och slutar. Det kan därför finnas olika åsikter om vad som ingår i en plats.

Landskap I geografi brukar begreppet landskap dyka upp. Det kan betyda lite olika saker. Sverige är indelat i 25 landskap. Landskapen har egentligen ingen praktisk funktion längre, men kan vara viktig för människors traditioner och kultur. Landskap kan också betyda område som människor byggt upp eller som naturen format. Man pratar då om kulturlandskap och naturlandskap. Ett kulturlandskap är ett landskap som människan byggt upp eller påverkat som till exempel en stad eller en åker. Ett naturlandskap är natur som inte påverkats av människor.

En skateboardpark är ett exempel på en plats skapad av människan.

I dagens värld är det mycket svårt att prata om några platser som människan inte har påverkat på något sätt. Därför kallas även platser som påverkats väldigt lite av människor för naturlandskap.

Kulturlandskapet är format av människan medan naturlandskapet är mindre påverkat av människan. Är det naturlandskap eller kulturlandskap på bilderna?

DISKUTERA Var börjar och slutar skolgården på din skola?

Var börjar och slutar din favoritplats? VAD ÄR GEOGRAFI?

40687500_GEO.indb 9

9

2015-04-28 07:38


Skala Ordet skala är viktigt i geografi. Skalan visar hur många gånger man har förminskat de verkliga avstånden på kartan. Jordgloben visar hela jorden, medan en karta som används vid orientering på idrottslektionerna visar just det området som används. Kartan som används vid orientering är mycket mer detaljerad, medan kartan som visar hela jorden inte är lika detaljerad. Dessa kartor har olika skalor. Du kan läsa mer om skalor i avsnittet Kartan.

Lokalt och globalt I geografi används begreppen lokalt och globalt. Med lokalt menas att det är något som sker i din närhet och påverkar bara denna plats. Med globalt menas att det sker något som sträcker sig över hela jorden.

Utsläpp från till exempel bilar och industrier kan påverka alla på jordklotet. Det är alltså ett globalt problem medan en översvämmad flod är mer ett exempel på ett lokalt problem.

Hållbar utveckling I geografi är det viktigt att få kunskap om världen för att kunna fatta beslut som är bra för både människa och natur. Det handlar om att diskutera värderingar, om något är bra eller dåligt, om hur vi till exempel använder naturresurser. Det gäller att känna till hur vi lever och hur detta kan påverka vad som kommer att hända i framtiden. Ett viktigt begrepp som beskriver detta är hållbar utveckling. Med hållbar utveckling menas att även nästa generation ska kunna leva på jorden utan att vi som lever idag har förstört för mycket.

Hållbar utveckling handlar om att ta hand om nästa generation.

10

VAD ÄR GEOGRAFI?

40687500_GEO.indb 10

2015-04-29 08:03


Geoaktivitet F Ä LT S T U D I E Hur ser landskapet ut där du bor? Vad finns det för landskap runt omkring dig? Du ska samla in information om hur marken används där du bor. Gör så här: • Bestäm först i klassen hur stort område/del av landskapet runt er ni ska arbeta med. Det kan till exempel vara skolgården, grönområdet, parken, villakvarteret med mera. • Ta reda på vad som finns i området. Det kan till exempel vara byggnader och vägar. Finns det några sätt att resa på som till exempel buss eller tåg? Finns det några industrier, jordbruk eller affärer i området? Hur ser naturen ut? Finns det parker, åker, skog, äng och vatten? Ligger området vid kusten eller inne i landet? Använd kartböcker, böcker, internet samt gör egna undersökningar. • Rita sedan en enkel karta som visar hur landskapet ser ut med hjälp av den information du samlat in. Sätt ut viktiga saker som vägar, hus och vatten. • Gör en tabell där du beskriver landskapet. Tycker du att det är kulturlandskap eller naturlandskap? Här nedan kan du se ett exempel på hur tabellen kan se ut.

Område

Din beskrivning

Natur- och kulturlandskap

Skolgården

Asfalt, gräsmatta, parkering

Kulturlandskap

Stadsparken

Träd, buskar, gräs, gångar, lekplats, damm

Kulturlandskap

Skogsdungen

Träd, buskar, växter

Naturlandskap

Ditt förslag…

GEOAKTIVITET

40687500_GEO.indb 11

11

2015-04-28 07:38


Repetition 1. Vad menas med geografi? 2. Är en karta en helt korrekt bild av verkligheten? Motivera ditt svar. 3. Motivera varför en karta inte ger en helt korrerkt bild av verkligheten 4. Vilka olika metoder och arbetssätt finns det i geografi? 5. Beskriv kortfattat vad en fältstudie är. 6. Ta reda på vad orden konsumtion, transport och kommunikation betyder. 7. Vad menas med GIS? 8. Vad menas med hållbar utveckling?

ORDKUNSKAP Förklara orden för en kamrat. hållbar utveckling

kulturlandskap

naturlandskap

plats

lokalt

globalt

Olika landskap Ta fram ett A4-papper och pennor. Rita ett streck i mitten av pappret. På ena sidan av strecket ritar du ett kulturlandskap. På den andra sidan ritar du ett naturlandskap. Förklara skillnaden för en kamrat.

12

REPETITION

40687500_GEO.indb 12

2015-04-28 07:38


Sammanfattning Geografi betyder beskrivning av jorden men är mer än så. Geografi handlar om samspelet mellan människa och natur och att förstå hur världen runt omkring oss fungerar.

Det finns två typer av landskap, kulturlandskap och naturlandskap. Naturlandskapet har knappt påverkats av människan medan kulturlandskapet är byggt av människan.

Platsen är viktig i geografi. En plats är ett område som bestäms av människan. I geografi tittar man på varför en plats ser ut som den gör och varför saker händer just där. Det är också intressant att jämföra platser.

Kartor görs i olika skalor. Skalan visar hur många gånger man har förminskat de verkliga avstånden på kartan.

Vanliga metoder, redskap och arbetssätt i geografi är kartan, fältstudier, GIS samt statistik och diagram.

När man pratar om lokala händelser menar man de saker som påverkar eller händer i närområdet. När man pratar om globala händelser, påverkas hela jorden. Med hållbar utveckling förstör vi inte jorden och utnyttjar inte alla naturresurser, så att alla kan få ett bra liv även i framtiden.

• Geografi betyder beskrivning av jorden. • Geografi handlar om samspelet mellan människa och natur. • Karta, fältstudier, GIS, statistik och diagram är metoder och redskap i geografin. • Det finns två typer av landskap, kulturlandskap och naturlandskap. • Skala visar hur många gånger man har förminskat de verkliga avstånden på kartan. • Lokala händelser menas de saker som sker i din närhet. Globala händelser påverkar hela jorden. • Med en hållbar utveckling förstör vi inte jorden för framtiden.

SAMMANFATTNING

40687500_GEO.indb 13

13

2015-04-28 07:38


Jordens naturresurser

Näshornsfåglar finns det många olika arter av på flera olika platser i världen. Alla har en stor kraftig näbb.

LÄS OM . . .

Jordens vatten Vi kallar ibland jorden för den blå planeten. Det är för att 70 % av jordytan är täckt av vatten. Förr talade sjömän om "de sju haven", men egentligen är de bara tre världshav: Stilla Havet, Atlanten och Indiska Oceanen. Dessutom finns ett antal mindre hav, till exempel Östersjön, Medelhavet, Svarta havet, Nordsjön och Karibiska havet.

44

• • • •

jorden och vattnet jorden och odlingsmarken jorden och skogarna jorden och fossila bränslen

VIKTIGA ORD OCH BEGREPP världshav · djuphavsslätt · djuphavsgrav Golfströmmen · plankton näringskedja · tidvatten ebb och flod

JORDENS NATURRESURSER

40687500_GEO.indb 44

2015-04-28 07:39


Kontinenterna fortsätter ibland långt ut i havet under vattnet. Området närmast fastlandet kallas kontinentalhyllan och är cirka 200 m djup. Sedan stupar bottnen brant ner till de stora djuphavsslätterna. De ligger på 4 000 - 6 000 meters djup. Det mesta av havsbottnen är djuphavsslätter. På havsbottnen finns också djuphavsgravar på vissa platser. Den djupaste graven Marianergraven i Stilla havet är 11 034 m djup. På så stora djup är det alldeles mörkt och kallt. Dessutom är vattentrycket mycket högt. Det betyder att människan inte kan ta sig ner utan mycket kraftigt byggda ubåtar. Annars riskerar man att vattentrycket krossar farkosten. Trots dessa förhållanden lever fiskar på dessa djup.

Många fiskar som lever djupt ner i havet är blinda, eftersom ljuset inte når dit ner.

Tre stora världshav. Leta upp Sverige på kartan.

ATLANTEN STILLA HAVET

STILLA HAVET

INDISKA OCEANEN

JORDENS NATURRESURSER

40687500_GEO.indb 45

45

2015-04-28 07:39


Både varma och kalla strömmar i haven påverkar klimatet. Vilken varm havsström gör vårt nordiska klimat betydligt varmare än normalt på våra breddgrader?

Havet är viktigt för klimatet De stora världshaven reglerar temperaturen på jordklotets olika delar. Vatten kan ta till sig väldiga mängder värme när vattenytan träffas av solens strålar. Vatten ger sedan långsamt ifrån sig värme. Eftersom solstrålarna ger mycket värme vid ekvatorn, skulle det kunna bli mycket varmt där. Men bland annat solvärmen gör att det varma vattnet rör sig som en ström längs vattenytan. Golfströmmen värms upp i Sargassohavet utanför Karibiska öarna, och rör sig sedan snabbt norrut och ger ifrån sig sin värme i Europas närhet.

Det ger ett milt klimat i hela norra Europa. Golfströmmen är livsviktig för oss i Norden. Utan den hade vi haft ett mycket kallt klimat, liknande det i Kanada eller i Sibirien i nordöstra Ryssland. Vi kan alltså säga att havsströmmarna fördelar solens värme över jordytan. Det finns även kalla strömmar i haven, som för med sig kallt vatten från nordliga breddgrader. En sådan ström är Labradorströmmen. Den påverkar kustområdet i nordöstra USA.

DISKUTERA Vilka konsekvenser skulle det kunna få för oss i Norden om Golfströmmen ändrar riktning? 46

JORDENS NATURRESURSER

40687500_GEO.indb 46

2015-04-28 07:39


Livet i världshaven Livet på jorden utvecklades först i havet. Från början fanns inget syre i jordens atmosfär, men så småningom utvecklades blågröna alger i havet. Det var dessa alger som bildade luftens första syre. Därefter utvecklades livet i haven under hundratals miljoner år. De minsta växterna och djuren i haven kallas plankton och lever fritt svävande i vattenytan och strax under den. De största djuren är valarna som det finns flera olika arter av, till exempel blåval. Döda plankton faller hela tiden till havsbottnen, där de blir mat åt till exempel kräftdjur och svampdjur. En näringskedja i havet för alltså solens energi vidare från plankton till stora fiskar, som människorna kan äta. Vid flodmynningar och längs kusterna är vattnet grunt och upplyst av solen. Dessa områden är därför särskilt rika på fisk och föda. Men människan använder inte bara fiskar, utan även havets växter, som kallas alger med ett annat namn. Alger används till exempel i smink, som matvaror och till läkemedel.

människa

fisk

kräftdjur

djurplankton

En näringskedja visar vad olika djur i ett ekosystem äter. Näringskedjan visar bara ett exempel på vad varje art äter. Så här kan en näringskedja i havet se ut.

växtplankton

JORDENS NATURRESURSER

40687500_GEO.indb 47

47

2015-04-28 07:39


Sverige

Konstnär Cecilia Wingård planterade blommor som bildade ett konstverk vid Arlanda flygplats.

Sverige har spännande variation av naturoch kulturlandskap. Skog, berg, vatten och odlingsmark blandas med städer, vägar och bebyggelser. Följande kapitel handlar om Sverige och om hur det ser ut i Sverige när det gäller skog, berg, vatten, odlingsmark, befolkning och kommunikation.

70

LÄS OM . . . • Sveriges klimat och odlingslandskap • vatten, skog och berg i Sverige • Sveriges befolkning och kommunikation VIKTIGA ORD OCH BEGREPP import · export · konsumtion fotosyntes

SVERIGE

40687500_GEO.indb 70

2015-04-28 07:40


Det moderna Sverige I dagens Sverige finns det många utmaningar. Det finns flera saker som det skulle vara bra om vuxna, barn och ungdomar kunde lösa. Tänk till exempel vad skönt det skulle vara om alla kunde vara öppna för varandras olikheter och inte reta, mobba eller tycka illa om någon annan. Många bilar, flyg och lastbilar drivs av fossila bränslen det vill säga bensin, gas eller diesel. Jordbruket använder bekämpningsmedel och konstgödsel. Fabriker och industrier släpper ut avgaser och ämnen i naturen och sopor slängs på fel ställen. En utmaning är att komma på andra sätt att resa, odla och tillverka saker och att återvinna och ta hand om våra sopor. Om nästa generation, det vill säga era barn, ska kunna leva på ett bra sätt krävs det att vi tänker på hur vi lever idag. Det gäller att tänka på hur mycket och vad man handlar och äter. Det gäller också att tänka på var man slänger sina sopor. Internet för med sig utmaningar. De flesta använder internet idag och mängden information som varje person har tillgång till är hur stor som helst. Det gäller att lära sig att hantera denna mängd av information, det vill säga att vara källkritisk. Det är viktigt att du kan skilja ut information som inte är korrekt, rätt.

Det finns många krig i världen idag samt en hel del fattigdom och svält. Många människor tvingas fly från sitt hemland och bli flyktingar. Medan en del människor svälter kan andra ha mat i överflöd. En utmaning för Sverige är att hjälpa människor i Sverige och i andra länder där det behövs, och även hjälpa de människor som flyr så att de kan få till exempel mat, sjukvård och boende. 1. Många ungdomar idag har svårt att få ett arbete och boende. Vad kan vi göra så att du kan få en egen lägenhet när du vill flytta hemifrån, och ett arbete där du kan tjäna dina egna pengar? 2. Vad bör du tänka på när du ska slänga dina sopor? Kan du slänga allt i samma påse? 3. Det är viktigt att skilja ut information som inte är korrekt. Vad bör du tänka på när du läser en text på internet? 4. Hur kan vi hjälpa folk i andra länder som till exempel svälter?

SVERIGE

40687500_GEO.indb 71

71

2015-04-28 07:40


Geoaktivitet Arbeta med tema och landskap 1. Välj ut två av Sveriges landskap.

Till din hjälp har du: • Faktarutor i elevboken på sidorna 105-117.

2. Ta reda på följande om båda landskapen: Kultur och turism Var finns det sevärdheter och populära turistmål? Finns det någon speciell maträtt som man äter där?

• Texter på sidorna 96-101.

Industrier och jordbruk Vilka industrier finns det? Vad tillverkar, gör, industrierna? Vad odlar man? Finns det andra viktiga näringar?

• Internet

Kommunikation Var finns det flygplatser och järnvägsstationer? Var finns det stora broar, färjor, tunnlar eller kanaler? 3. Skriv dina fakta i en tabell (se exempel nedan). SKÅNE

LAPPLAND

Sevärdheter Maträtter Industrier/näringar Jordbruk Flyg/järnväg Bro, färja, tunnel, kanal Valfritt…

4. Jämför information om de olika landskapen – skiljer det sig eller är det likt? På vilka sätt?

102

GEOAKTIVITET

40687500_GEO.indb 102

2015-04-28 07:40


Tema Skala

Sveriges fem växtregioner

När man arbetar med skalor tittar man på platser och händelser med olika synsätt, perspektiv. Det kan till exempel vara att titta på någon händelse lokalt i ett landskap och sedan jämföra samma sak med hela Sverige. Man kan också säga att man zoomar in och zoomar ut. Det är här temat handlar om att zooma in och zooma ut om Sverige och landskapen.

13

Utkik 1: Gotland är Sveriges största ö och Öland är Sveriges näst största ö. Öland är ungefär hälften så stor som Gotland.

11

NORRLAND 20

Utkik 2: Södermanland har cirka 1,2 miljoner invånare. I Södermanland bor alltså cirka 1/9 av Sveriges befolkning. I Lappland bor det cirka 90 000 invånare. Utkik 3: Gotland har cirka 18 invånare per kvadratkilometer. I Sverige är medelvärdet cirka 24 invånare per kvadratkilometer. I Stockholms kommun bor det cirka 4 800 invånare per kvadratkilometer.

Utkik 6: I Sverige finns det olika vegetationsregioner med olika typar av skog. Kartan visar dessa regioner. Landskapen kan på det sättet placeras i en region och ha olika typer av skog.

1. Blekinge 2. Bohuslän 3. Dalarna 4. Dalsland 5. Gotland 6. Gästrikland 7. Halland 8. Hälsingland 9. Härjedalen 10. Jämtland 11. Lappland 12. Medelpad 13. Norrbotten 14. Närke 15. Skåne 16. Småland 17. Södermanland 18. Uppland 19. Värmland 20. Västerbotten 21. Västergötland 22. Västmanland 23. Ångermanland 24. Öland 25. Östergötland

12

9

8

3

Utkik 4: Det har fallit mest nederbörd (1866 mm) under 1 år i Mollsjönäs i Västergötland. I Fagerheden i Norrbotten har det fallit mest nederbörd (198 mm) på ett dygn. Utkik 5: I Skåne är det i genomsnitt varmast under ett helt år i Sverige. Varmaste temperaturen under en dag har uppmätts i tätorten Målilla i Småland och Ulltuna i Uppland. Då var det 38 grader. Det kallaste som uppmäts i Sverige är -52,6 grader i Vuoggatjålme i Lappland.

23

10

6

SVEALAND

18 22

19 14

4

17

2 25 21

GÖTALAND

5

16

7

24 1 15

kalfjäll fjällbjörksregionen norra barrskogsregionen södra barrskogsregionen södra lövskogsregionen TEMA UTKIK

40687500_GEO.indb 103

103

2015-04-28 07:40


Ge

G E O G R A F I

Ge

4–6

Utkik Geografi är ett modernt och flexibelt läromedel som ger stora möjligheter till en varierad och rolig undervisning. Spännande diskussionsuppgifter och kluriga repetitionsfrågor får eleverna tänka till, få fler perspektiv och en djupare förståelse. Ett rikt bildmaterial ger inlevelse och bra stöd för inlärningen. Tillsammans med fakta, lektionstips och förslag på förberedande uppgifter i den interaktiva lärarboken finns alla möjligheter att nå helt nya höjder i geografiundervisningen!

Ge G E O G R A F I

4–6

David Örbring

Utkik

4–6

Utkik – NO och SO på helt nytt sätt

G E O G R A F I

Vad skiljer klimat från väder?

Utkik

Utkik

Utkik är en helt ny läromedelsserie i NO och SO för årskurs 4-6, som är framtagen utifrån Lgr 11. Välj mellan att arbeta med Utkik tryckt bok tillsammans med ett digitalt lärarstöd eller helt digitalt med interaktiva elevböcker och lärarbok.

40687500_GE_OMSLAG.indd 1

2015-04-27 11:34

Profile for Smakprov Media AB

9789140687500  

9789140687500  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded