__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


Förlag: www.ackelmanforlag.com Psykoterapi: www.kbtnykoping.se Fotografi: www.ackelman.se

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Varje form av kopiering av text och bild ur denna bok är förbjuden.

© 2013 Annika Ackelman, Mikael Ackelman och A & M Ackelman AB Bilder: Mikael Ackelman Omslagsbilder: Mikael Ackelman och Annika Ackelman Omslag: Mikael Ackelman Faktagranskning: Carl Gyllenhammar Tryck: CO-print i EU, www.co-print.se, 2013

Första utgåvan, första tryckningen ISBN 978-91-9807-940-1


Innehåll Förteckning över scheman 4 Förord 5 Fotografens förord 7 Schematerapi 9

Behandling 11

Känslomässiga sår 12

Copingstilar 15

Schemaaktivering 18

Scheman 19

Adaptiva scheman - maladaptiva scheman 20-55

Schemamodes 56

Barnlika modes 57

Maladaptiva copingmodes 58

Maladaptiva föräldramodes 59

Hälsosamma modes 60

Vilka scheman har du? 62

Kontrollera dina svar 64

Referenser 65 Ordlista 66 Schematerapin grundades på 1980-talet av fil dr Jeffrey Young, psykolog och psykoterapeut. Young är ansluten till psykiatriska institutionen vid Colombia University samt Young Schema Therapy Institute i New York, USA. 2003 definierades modellens 18 maladaptiva scheman av Young, Klosko & Weishaar i Schematherapy - a practitioner´s guide. Schemamodellen är under ständig utveckling och forskning pågår i många länder.


förteckning över scheman Adaptiva scheman

Maladaptiva scheman

1. Stabil anknytning Övergivenhet/Instabilitet 2. Grundtillit Misstro/Utnyttjad 3. Känslomässigt tillgodosedd

Känslomässig deprivation

4. Självacceptans/Värd att älskas

Defekt/Skam

5. Social samhörighet

Social isolering/Utanförskap

6. Sunt självförsörjande/ Kompetens

Beroende/Inkompetens

7. Grundtrygghet för fara/sjukdom Sårbarhet för fara/sjukdom 8. Sund integritet/Utvecklat själv Sammanflätad/Outvecklat själv 9. Lyckad Misslyckad Berättigande/Grandios

10. Empatisk hänsyn/ respekt för andra

11. Sund självkontroll/självdisciplin Otillräcklig självkontroll/ självdisciplin 12. Självsäkerhet/Kunna hävda sig Underkastelse 13. Sund självomsorg Självuppoffrande 14. Självtillit Bekräftelsesökande 15. Optimism Negativism/Pessimism 16. Känslomässig närvaro och Känslomässig hämning/ spontanitet Överkontrollerad 17. Realistiska krav och förväntningar

Obevekliga krav

18. Förlåtande Straffande

4


Förord Det här är en bok för dig som är intresserad av att lära dig något om de känslomässiga grundbehov som alla människor har, och vad som kan hända om vi inte får dem tillgodosedda i våra nära relationer. Schematerapi är en relativt ny terapiform i Sverige. Det är en kraftfull terapiform som kan användas både för personer med komplexa psykiska problem och som en klargörande förklaringsmodell vid en mindre omfattande problematik. Schematerapi började utvecklas i USA på 1980-talet av fil dr Jeffrey Young, psykolog och psykoterapeut, som en vidareutveckling av kognitiv beteendeterapi (KBT) med influenser från anknytningsteori och gestaltterapi. På många håll i världen pågår forskning om schematerapi och man kan se ett ökat intresse för terapiformen hos både patienter och terapeuter. Schematerapi innehåller många komponenter och kan vara svår att överblicka. Min intention med denna introduktionsbok är att skapa en överblick över schematerapins viktigaste begrepp, i förhoppning om att även de som inte har någon tidigare kunskap om schematerapi ska få en lättillgänglig information om terapiformen. Tanken är att denna bok ska kunna användas som biblioterapi för patienter som går i terapi och som ett pedagogiskt instrument i interaktionen mellan patient och terapeut, samt att terapeuter ska kunna använda boken för att få en första orientering i schematerapi. Boken baseras på den senaste schematerapeutiska forskningen. För att göra den mer lättläst används inga referenser i texten, utan den litteratur jag refererar till finns samlad i en referenslista. Om du vill utforska schematerapin ytterligare föreslår jag att du börjar med de källor som nämns där. 2010 gavs ”Lev som du vill och inte som du lärt dig” av Jeffrey Young och Janet Klosko ut i svensk upplaga (översättning av Mia Östlin). Jag rekommenderar denna självhjälpsbok som hjälper dig att steg för steg bryta dina negativa livsmönster. Ta gärna hjälp av en legitimerad psykoterapeut.

5


Schematerapi Schema är ett begrepp som inom kognitiv psykologi innebär djupt rotade övertygelser om dig själv, om andra människor och om världen. Dessa övertygelser eller scheman blir ett livstema, ett mönster som börjar i barndomen och sedan återupprepas genom hela livet. Schematerapi handlar om att förändra livsteman som hindrar dig från att leva fullt ut och utvecklas i din fulla potential. Du kanske har blivit övergiven, kritiserad, överbeskyddad, kränkt, avvisad eller försummad. Dessa skador, som i schematerapi kallas tidiga maladaptiva scheman, känslomässiga sår eller självuppfyllande negativa livsteman, blir en del av dig och avgör hur du tänker, känner, handlar och förhåller dig i relation till andra människor. De ligger som ett filter genom vilket du ordnar, tolkar och förutsäger världen. Den här boken börjar med en beskrivning av schematerapins centrala begrepp, hur scheman uppstår och olika sätt att hantera scheman (så kallade copingstilar) samt en kortfattad behandlingsbeskrivning. Begreppen livstema, känslomässigt sår och schema kommer att användas synonymt i beskrivningarna. Därefter följer mer utförliga beskrivningar av de 18 maladaptiva scheman som finns identifierade. Varje uppslag börjar med en beskrivning av människans grundläggande känslomässiga behov, vilket också gestaltas med en bild, och avslutas med de olika copingstilar som hör ihop med schemat. Boken avslutas med en beskrivning av schemamodes. Du kan slå upp ord och begrepp i ordlistan på sid 66-67. Om du blir nyfiken på dina egna livsteman kan du svara på frågorna på sid 62-63 för att få vägledning i vilka känslomässiga sår du kanske bär med dig. 9


Scheman Grunden för den schematerapeutiska behandlingen är att hjälpa patienter att möta sina grundläggande känslomässiga behov. För varje maladaptivt schema som identifierats finns även ett adaptivt schema, som leder till ett hälsosamt fungerande. Det sunda schemat är flexibelt och formas av en uppväxt där barnets omgivning svarar på barnets känslomässiga behov på ett adekvat sätt. På följande sidor beskrivs de 18 adaptiva och maladaptiva schemana. På varje uppslag ägnas en sida åt att i text och bild beskriva människans kärnbehov, hur det adaptiva schemat kan utvecklas i samspel med signifikanta andra under uppväxten samt vilka förmågor som behövs för att utveckla det positiva livsmönstret. De adaptiva schemana och de sunda beteendena formar tillsammans ett Sunt vuxen-mode. Uppslagets andra sida ägnas åt en utförlig beskrivning av det maladaptiva schemat, samt exempel på hur copingstilarna kan ta sig uttryck för schemat. Dessa exempel är inte heltäckande, utan sättet att hantera schemat kan också ta sig andra uttryck. Din copingstil visar sig oftast genom ditt beteende, men det finns också tankemässiga och känslomässiga delar. Det kan hända att ditt copingbeteende ser lite annorlunda ut, men det sker ändå i samma syfte; att överkompensera, undvika eller kapitulera för schemat.

19


Stabil anknytning

1

Alla människor har ett grundbehov av en stabil och förutsägbar anknytningsperson. Att ha förmåga att finna och upprätthålla relationer med andra som kommer att finnas där för dig när du behöver dem, som är förutsägbara, och som inte kommer att lämna dig.

20


Övergivenhet/Instabilitet Om du har schemat övergivenhet/instabilitet lever du med en rädsla att bli lämnad av dina närmaste. Du är mycket vaksam på tecken att någon är på väg att överge dig; kanske lämna dig för någon annan, bli sjuk, dö eller på annat sätt plötsligt försvinna. Du kan lida av kronisk ångest eller nedstämdhet, och bli mycket deprimerad eller rasande av en verklig eller uppfattad förlust. Du kanske har svårt att vara ensam, du får katastroftankar och söker desperat kontakt. Du har en känsla av att andra personer inte kan ge dig känslomässigt stöd, närhet, styrka eller beskydd. Kanske har du varit med om att en förälder har övergett dig eller dött i förtid. Kanske har dina vårdnadshavare kommit och gått i ditt liv; eller varit känslomässigt instabila, t ex haft aggressionsutbrott. Övergivenhet är ofta kopplad till andra scheman, så som underkastelse, beroende/inkompetens och defekt/skam. • Om du kapitulerar för det känslomässiga såret av övergivenhet kan det visa sig genom att du väljer en partner som är otillgänglig eller oförutsägbar, eller som inte vill binda sig. • Om du försöker undvika schemat kan det hända att du helt undviker nära relationer med andra människor, för att slippa bli övergiven. • Om du överkompenserar kan det hända att du blir klängig och efterhängsen och försöker kontrollera din partner, med risk för att du istället stöter bort honom eller henne.

21


grundtillit

2

Alla människor har ett grundbehov av lojalitet, ärlighet och trovärdighet i relationer; och av att inte bli utsatta för övergrepp. Att ha förmåga att känna tillit till andra, att lita på andra människors intentioner, hellre fria än fälla, men samtidigt balansera tilliten med en rimlig nivå försiktighet.

22


Misstro/Utnyttjad Om du har tillfogats det känslomässiga såret misstro/utnyttjad förväntar du dig att andra medvetet och med ont uppsåt ska ljuga, utnyttja dig, göra dig illa, förödmjuka eller manipulera dig; eller utsätta dig för övergrepp. Du undviker att komma andra nära och delar inte dina känslor och tankar med andra. Kanske har du växt upp i en miljö där det förekom missbruk, misshandel och andra övergrepp. Kanske blev du extremt försummad som barn. Att växa upp i en sådan miljö kan leda till känslor av hjälplöshet, isolering och en enorm ensamhet. Du kan växla mellan att känna dig överväldigad av starka känslor och att känna dig helt tom, värdelös och avskärmad från andra människor.

• Om du kapitulerar för schemat misstro/utnyttjad har du lätt att känna dig misstänksam och på din vakt mot andra människor och du kanske ständigt försöker testa andras trovärdighet på olika sätt. Du väljer en partner som inte går att lita på, eller som utnyttjar och skadar dig. • Om du försöker undvika schemat kanske du undviker att komma nära andra människor, du vågar inte visa dig sårbar utan håller dig för dig själv och litar inte på någon. • Om du överkompenserar kan det vara så att du i din tur utnyttjar och behandlar andra människor illa i ett försök att ge sig på andra innan de ger sig på dig. Ett annat sätt att överkompensera kan vara att istället lita överdrivet mycket på andra personer.

23


Självacceptans/ Värd att älskas

4

Alla människor har ett grundbehov av att känna sig villkorslöst älskade och accepterade, få uppskattning och uppmuntras att våga dela de tvivel på sig själv alla upplever, utan att kritiseras eller avvisas. Att ha förmåga att acceptera sig själv, känna medkänsla med sig själv och vara äkta i samspel med andra.

26


Defekt/Skam Om du har schemat defekt/skam bär du på en grundkänsla av skam över dig själv och dina upplevda brister; det handlar inte om vad du gör, utan om den du är. Du känner dig otillräcklig, dålig, oönskad, värdelös eller oälskbar. Du är övertygad om att ingen skulle kunna älska dig om de kunde se ditt riktiga jag. Du kan vara hyperkänslig för kritik, avvisande och skuldbeläggande, och reagera med stark ilska eller ledsenhet. Du jämför dig med andra och känner dig underlägsen, vilket gör att du blir självmedveten och osäker i sällskap med andra. Det kan både röra sig om ditt inre, till exempel själviskhet, ilska eller sexuell läggning; och om ditt yttre. Du kanske tycker att du är för ful, för svag, för arg, för behövande eller för dum. I allvarliga fall kan det här känslomässiga såret leda till missbruksproblem, ätstörningar eller andra svåra problem. Ursprunget kan vara att dina föräldrar var mycket kritiska och avvisande mot dig. Defekt/skam kan ofta länkas till schemana obevekliga krav och berättigande/grandios. • Om du kapitulerar för din skam över dina upplevda fel kanske du nedvärderar dig själv inför andra, och väljer vänner och en partner som kritiserar dig. • Om du försöker undvika schemat låter du bli att dela dina sanna tankar och känslor med andra av rädsla för att bli avvisad, och du låter inte andra komma dig nära. • Om du överkompenserar agerar du kritiskt och överlägset mot andra medan du själv gör allt för att framstå som perfekt.

27


Sund självomsorg

13

Alla människor har ett grundbehov av att finna en balans mellan egna och andras behov. Att inte använda skuld för att kontrollera känslor eller för att få andra att ta hänsyn till dina behov. Att ha förmåga att behandla sina egna behov som lika viktiga som andras, samt att finna en hälsosam balans mellan att få egna behov mötta och att hjälpa andra.

44


Självuppoffrande Om du lever med det känslomässiga såret självuppoffrande är du fokuserad på att ta hand om andra på bekostnad av dina egna behov. Du är troligen utpräglat empatisk och har en intensivt skarp känsla för andras lidande. Du gör allt för att andra ska ha det bra helt enkelt för att du anser att det är rätt, eller för att slippa känna skuld över att du känner dig självisk; eller för att upprätthålla känslomässiga band till personer du uppfattar som behövande. Troligen har du en överdriven ansvarskänsla för dessa personer, s k medberoende. Kanske drabbas du av stress och psykosomatiska symptom såsom huvudvärk, magbesvär, kronisk smärta eller utmattning. Det kan framstå som att du är nöjd med att ge så mycket av dig själv, men innerst inne känner du dig förmodligen känslomässigt försummad. Om du känner att dina egna behov inte blir adekvat bemötta kan det leda till en stark bitterhet och ilska mot den du försöker hjälpa. Kanske är du uppväxt med en svag, behövande, barnslig, hjälplös, sjuk eller deprimerad förälder – kanske var du tvungen att vara förälder åt din förälder trots att du bara var ett barn. Det finns även många positiva aspekter av detta schema, du uträttar många goda gärningar och hjälper andra, men så länge du inte får dina behov tillgodosedda är schemat dysfunktionellt för dig. • Om du kapitulerar för ditt självuppoffrande ger du oupphörligt till andra, men begär inget i gengäld; du förnekar dina egna behov. • Om du försöker undvika schemat undviker du situationer där man måste ge och ta, eller undviker helt och hållet nära relationer. • Om du överkompenserar ger du så lite till andra som möjligt. Det kan hända att du blir rasande när någon inte återgäldar dig eller visar uppskattning, och bestämmer dig för att aldrig ge något till den personen igen. 45


Profile for Smakprov Media AB

9789198079401  

9789198079401  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded