Page 1

Företagsekonomi 1 Faktabok

Företagande i flera dimensioner All teori ska kunna tillämpas i praktiken! Det är den grundläggande pedagogiska idén bakom läromedelsserien Kubik.

Serien följer inredningsarkitekten Linda och snickaren Arto från det första idéstadiet tills att de driver företaget AB Kubik3 – specialiserat på möbler och inredning för den lilla bostaden.

Kubik är verklighetsanknuten och innehåller konkreta exempel som varvas med förklarande teoriavsnitt, övningar som utvecklar elevens kreativitet och uppgifter där eleven kan arbeta med ett eget företag.

Bokens författarteam har en bred bas av erfarenhet. Alla har pedagogisk bakgrund och en gedigen erfarenhet av företagsekonomins olika områden och av att driva egna företag.

Kubik 1 Fakta uppl 3, omslag 110329.indd 2

Faktabok

I Kubik – Företagsekonomi 1 ingår • Faktabok med konkreta exempel och teoriavsnitt inklusive nytillkomna kapitel om Bokföring, Bokslut samt Projektmetodik och projektarbete. • Övningsbok fullmatad med uppgifter, affärsplaner och mallar att arbeta med. • Elevwebb med ljud- och bildspel om AB Kubik3, kunskapstest, kalkyl­mallar i Excel m.m. • Lärarwebb med lärarhandledning, provuppgifter, OH-material m.m.

Företagsekonomi 1

Boken är aktualiserad och uppdaterad efter de nya lagarna och kompletterad med ny text i vissa kapitel samt ett helt nytt kapitel om projektarbete och projektmetodik så att GY2011 uppfylls.

Kubik

Kubik

Kubik

Företagande i flera dimensioner Lena Dahlstedt • Marianne Hellström • Birgitta Lundman • Lars Oké • Lasse Yderberg

2012-02-06 11.39


Innehåll Förord. ..........................................6

Nyföretagande och affärsidé

7

Lagar och etiska regler. .............. 43 Marknadsföringslagen.................. 43 Reklamombudsmannen................ 45 DM-nämnden ............................ 46 Sammanfattning......................... 48

4

Budgetering

65

Ekonomiska begrepp................... 66 Resultatbudget........................... 67 Kalkylprogrammet Excel............... 67 Budgetmall................................ 68 Intäkter.................................... 69 Kostnader.................................. 70 Arbetsgivaravgift........................ 71 Avskrivning................................ 71 Kapitalbehov............................... 73 Olika sätt att finansiera. ............ 75 Eget kapital............................... 75 Främmande kapital...................... 75 Moms. ......................................... 77 Likviditetsbudget. ...................... 78 Sammanfattning......................... 80

1 3 2 5

Linda och Arto. .............................8 Entreprenör................................. 10

Entreprenörskap......................... 10 Svenska entreprenörer. .............. 11 Utländska entreprenörer. ........... 14 Rådgivning till nyföretagare...... 17 Vision och affärsidé.................... 19 Vision....................................... 19 Affärsidé................................... 19 Sammanfattning......................... 22

Marknaden

23

Kunderna och deras behov......... 24 Konkurrenterna och deras produkter. ......................... 26 Marknaden.................................. 28 SWOT-marknadsanalys................. 30

Marknadsföring – hur ska vi nå våra kunder?................ 32

Produkt..................................... 33 Pris.......................................... 35 Plats......................................... 35 Påverkan................................... 38 Att göra reklam.......................... 39 Reklambudget............................ 41 Personal.................................... 42

Kubik 1 Fakta uppl 3, inlaga 110329.indd 3

Företagsformer 49 Näringsidkare. ............................ 50

F-skattsedel (företagsskattsedel).... 50 Registrering av företag................ 50 Fysisk och juridisk person............. 51 Företagsformer........................... 51 Enskild firma.............................. 52 Handelsbolag............................. 52 Kommanditbolag........................ 53 Aktiebolag................................. 53 Ekonomisk förening.................... 54 Krav för att få starta företag......... 54 Särskilt tillstånd för att starta ett företag................................. 55 Aktiebolagslagen (AL). ............... 56 Aktier....................................... 56 Årsstämma (ordinarie bolagsstämma)........................... 57 Styrelse och verkställande direktör.57 Revisorer................................... 57 Balansräkning och resultaträkning. 58 Ansvarsfrihet............................. 58 Firmateckning............................ 60 Publika aktiebolag....................... 60 Företagsetik................................ 61 Etikkod för bolagsstyrning............ 62 Sammanfattning......................... 64

Organisation och administration 81 Organisation............................... 84 Organisationsprinciper............... 85

Linjeorganisation........................ 85 Linje-stabsorganisation................ 86 Organisationsmodeller. .............. 87 Funktionsorganisation................. 87 Marknadsorganisation.................. 87 Andra organisatoriska former. ... 89 Projektarbetsform....................... 89 Outsourcing............................... 89 Administration. .......................... 91 Lagar.......................................... 93

2012-02-06 12.44


Kollektivavtal............................. 94 Avgifter för personal.................. 94 Arbetsgivaravgifter..................... 94 Avtalsförsäkringar....................... 95 Företagets omvärld..................... 96 Intressenter............................... 96 Kontakter och nätverk................. 97 Sammanfattning......................... 98

Projektavslut............................. 128 Sammanfattning....................... 129 Inledning................................. 129 Avhandling.............................. 129 Slutsats................................... 129 Källförteckning......................... 129 Bilagor.................................... 129 Framgångsfaktorer. .................. 131 Målen..................................... 131 Intressenterna.......................... 131 Projektet och projektarbetet....... 132 Framgångsfaktorerna i sammandrag.......................... 133 Sammanfattning....................... 134

7. Kontrollera faktura............... 152 8. Betala faktura. ..................... 155

Köplagen................................... 155 Ekonomiprogram till dator....... 156 Inkalkylering............................. 156 Sammanfattning....................... 158

6 9 8 7

Analys av affärsplan

99

Styrke- och svaghetsanalys av affärsplanen.............................. 100 Affärsplan för AB Kubik3........... 106

Projektmetodik och projektarbete 111 Projektbeskrivning.................... 113

Projektgruppen......................... 116

Sammansättning av projektgrupp.116 Samarbete och störningar i gruppen................................ 117 Kreativitet............................... 118 Gruppens utvecklingsstadier....... 120 Projektplanering....................... 121 Spåna..................................... 121 Skapa struktur.......................... 121 TRAP...................................... 124 TRAP med start- och klarmarkeringar........................ 125 TRAP med färgmarkeringar och budget.............................. 126 TRAP Mall................................ 127

Kubik 1 Fakta uppl 3, inlaga 110329.indd 4

Inköp

135

Inköp för olika ändamål............ 137 Inköpsprocessen........................ 137 1. Söka leverantör. ................... 138 2. Begära offert........................ 141

Offertförfrågan och offert.......... 141 Offertens giltighet.................... 144 Inköpsvillkor............................ 144 Artikelpriser och kvantitetsrabatter..................... 144 Betalningsvillkor....................... 144 Leveranssätt............................ 144 Leveransvillkor......................... 144 Leveranstid.............................. 145 3. Jämföra offerter................... 145 4. Välja leverantör.................... 148 5. Göra beställning................... 149 Beställningserkännande . ........... 149 Affärsförloppet......................... 149 6. Följa upp leverans. ............... 151 Leveransbevakning.................... 151 Leveranskontroll....................... 151 Reklamation............................. 151

Försäljning

159

Försäljningskanaler................... 161 Butik........................................ 161

Butiksplacering......................... 161 Inredning................................ 162 Öppettider............................... 162 Bemötande.............................. 163 Kampanjer............................... 163 E-handel................................... 166 Ångerrätt................................ 166 Jämföra priser och villkor........... 167 Prissättning av varor................ 167 Ingående varukostnad (IVK)........ 167 Pålägg..................................... 168 Försäljningspris........................ 170 Prissättning av tjänster............ 173 Pålägg och marginal................. 174 Konsumentlagar. ...................... 175 Konsumentköplagen.................. 175 Konsumenttjänstlagen............... 176 Produktsäkerhetslagen............... 176 Prisinformationslagen................ 176 Fler konsumentlagar.................. 176 Sammanfattning....................... 178

2012-02-06 12.44


Bokföring

179

Kontoplan................................. 183

Användningstid........................ 232 Planenliga avskrivningar............. 232 Konton för avskrivningar............ 232

10 12 11 Debet och Kredit på T-konton...... 183 Baskontoplanen........................ 184 Resultat och balans. ................. 197 Resultaträkning........................ 198 Balansräkning........................... 199 Verifikationer............................ 202 Kontering.................................. 203 Konteringsstämplar................... 203

Grundbokföring och huvudbokföring........................ 203 Sammanfattning....................... 214

Bokslut

Enkelt bokslut med periodiseringar på skuldsidan. . 233

Förutbetalda intäkter................ 233 Upplupna kostnader.................. 233

Avslutande bokslutsarbete i AB Kubik3................................ 236 Sammanfattning....................... 243

AB Kubik3

Uppföljning efter det första året 247

215

Bokslut och årsredovisning...... 216 Räkenskapsår. ........................... 218 Enkel beskrivning av bokslutsarbete.......................... 218 Bokslutstablå............................ 219 Enkelt bokslut med en omföring.............................. 223 Enkelt bokslut med periodiseringar på tillgångssidan. ....... 224

Återblick. .................................. 254

Engelska ord. ............................ 255

Register..................................... 257 Bildförteckning......................... 260

Periodisering............................ 224 Förutbetalda kostnader.............. 224 Upplupna intäkter..................... 226

Enkelt bokslut med periodisering av varuinköp....... 226

Inventering.............................. 226 Fysisk inventering och svinn....... 229 Periodisering av varuinköp.......... 229

Enkelt bokslut med avskrivningar............................ 231 Maskiner och inventarier............ 231 Anskaffningsvärde för maskiner och inventarier......................... 231

Kubik 1 Fakta uppl 3, inlaga 110329.indd 5

2012-02-06 12.44


Kubik 2inlaga.indd 6

2012-04-26 13.13


Förord Välkommen till Kubik! Vår pedagogiska idé är All teori ska ha en praktisk förankring. Vi har valt att låta detta läromedel få en stark praktisk förankring. Du får följa Linda och Arto och deras företag AB Kubik³ från det att de börjar fundera över att starta ett företag tillsammans till dess att det är igång med sin verksamhet. När man ska starta ett företag behöver man göra en plan för verksamheten, en affärsplan. Den behövs under hela arbetsprocessen som hjälp för att se helheten och för att på ett bra sätt kunna styra verksamhetens utveckling. Affärsplanen används också för att presentera företaget när man söker startstöd och lån. I den här boken kan du följa hur Linda och Arto steg för steg bygger företagets affärsplan. När Linda och Arto väl bestämt sig för att starta AB Kubik³ fortsätter de att arbeta med affärsplanen eftersom den är ett verktyg i ständig förändring. Vartefter AB Kubik3 utvecklas fyller vi på med nya teoriavsnitt och kompletterar med övningar. Övningarna hittar du i en separat övningsbok. Som ett komplement till övningarna finns också en elevwebb som bland annat innehåller en presentation i ljud och bild av AB Kubik³, kalkylmodeller och tester. Ett separat avsnitt om privatekonomi, både teori och övningar, finns också i övningsboken. Lycka till! Birgitta, Lars, Lasse, Lena och Marianne

Kubik 1 Fakta uppl 3, inlaga 110329.indd 6

2012-02-06 12.44


1

Nyföretagande och affärsidé

N

iklas Zennström är lika viktig för telefonin som Bell var. Zennström är en svensk uppfinnare och entreprenör. Han skapade ett program för internettelefoni, Skype, och startade också företaget Skype, som är ett av de snabbast växande företagen på internet. På bara tre år skaffade företaget 54 miljoner registrerade användare i 225 länder. Med Skypes programvara kan användarna prata och n I K L AS Z E n n S T R Ö M chatta avgiftsfritt mellan datorer i hela världen. FÖDD 1966 Dessutom finns möjlighet att ringa billigt till det fasta eller mobila nätet. Skype såldes 2005 för 20 miljarder kronor till eBay. 2009 sålde eBay i sin tur 65 procent av Skype. Zennström har också konstruerat fildelningsprogrammet Kazaa. Niklas Zennström har examen i både ekonomi och teknisk fysik från Uppsala universitet. Hans teoretiska kunskaper, uppfinnar- och entreprenörsanda tillsammans med bra affärsidéer har gjort att han räknas in bland Sveriges superentreprenörer tillsammans med Rausing (Tetra Pak), Kamprad (IKEA) och Persson (H&M).

Kubik 1 Fakta uppl 3, inlaga 110329.indd 7

2012-02-06 12.44


Linda och Arto Linda är en 32­årig inredningsarkitekt som är egenföretagare och jobbar med inredning av lokaler. Hon får också ibland i uppdrag att inreda privata hem. Arto är 29 år och driver eget företag som möbelsnickare. Han har haft svårt att få det att gå runt genom att bara snickra möbler. Nu har han specialiserat sig på att bygga sovloft i små lägenheter. Arto och Linda brukar träffas på puben. De trivs tillsammans. Linda har ibland vänt sig till Arto när hon haft inredningsidéer där det krävts en kunnig snickare. De brukar spåna om att göra något tillsammans. Många av deras vänner är trångbodda och frågar ofta efter hur de ska möb­ lera. Lindas och Artos idé är att öppna en möbelaffär för trångbodda. Här skulle de specialisera sig på möbler och inredningar som passar det lilla hemmet. Det får inte vara för dyrt. Linda och Arto skulle kunna hjälpa kunderna med inredningsförslag och snickerier, till exempel hur man får in en säng och ett skrivbord eller bygger ett loft. De vill slå hål på myten att det är dyrbart för privatpersoner att anlita inredningshjälp. Linda har ett tredimensionellt inredningsprogram i sin dator. Ett sätt att göra det billigare för kunderna är att låta dem själva an­ vända det. Både Arto och Linda är entrepre­ nörer och driver egna företag. De vet att det är ett ekonomiskt osäkert liv. De har inte sin trygga inkomst varje månad. Vad händer om de blir sjuka? Har de tillräckligt goda kunskaper i ekonomi för att sköta ett litet större, gemensamt företag? Kommer deras kompanjonskap att klara påfrestning­ arna om affärerna går dåligt?

kubik.–.företagsekonomi.1

8

Kubik 1 Fakta uppl 3, inlaga 110329.indd 8

2012-02-06 12.44


1

Compact Living Det är mycket att fundera över, men efter en tids spånande kommer de fram till att använda arbetsnamnet Compact Living på sitt blivande gemensamma företag. Vi ska följa Lindas och Artos funderingar och vedermödor i bokens alla kapitel. De kommer att ge sig ut på okänd mark, ställas inför svåra beslut, föra intensiva diskussioner med varandra och kanske ibland bli riktigt osams. Till och från funderar de på om det är värt allt besvär – precis som alla som startar eget företag gör då och då under resans gång. De kommer att lära sig mycket, och en del av det får du ta del av.

nyföretagande.och.affärsidé

9

Kubik 1 Fakta uppl 3, inlaga 110329.indd 9

2012-02-06 12.44


Entreprenör en entreprenör är en person som har en idé som hon vill genomföra och som har entusiasm, fantasi och envishet nog för att kunna genomföra den. Ofta har en entreprenör en speciell kunskap samtidigt som hon är lite våghalsig. Entreprenörskap Entreprenörskap är förmågan att våga ta risker för att genomföra sin idé, trots att det kan innebära mycket arbete och ekonomiska bekymmer. Det gäller också att vara uthållig och hålla fast vid sin idé. En entreprenör tar risker därför att hon vill tjäna något, hon vill få belöning för den risk hon tar. Entreprenörskap uppstår ofta när någon hoppas och tror att chansen till belöning är större än risken. Ju mer belöningen kan överstiga risken, desto mer ökar viljan att ta risken. Det är också då människor gärna startar och driver företag. Ju mer en person lär sig om företagande, desto säkrare blir bedömningen av möjliga risker och belöningar och desto troligare är det att satsningen blir rätt.

Från och med denna punkt ökar viljan att ta risker och att starta företag.

Risk

Ingen vilja att starta

Belöning

Belöning

Vilja att starta

Risk

kubik.–.företagsekonomi.1

10

Kubik 1 Fakta uppl 3, inlaga 110329.indd 10

2012-02-06 12.44


1

Svenska entreprenörer I mitten av 1800-talet kom industrialismen till Sverige. England var en förebild. Industrialismen kom inte av sig själv utan svenska entreprenörer startade företag som sedan blev storföretag. Genom deras idé- och uppfinningsrikedom utvecklades tekniker och maskiner så att det gick att producera en större mängd varor utan att öka arbetsinsatsen. I mitten och slutet av 1800-talet var Sverige ett mycket fattigt land där stora delar av befolkningen utvandrade till andra länder för att kunna försörja sig. Genom entreprenörerna och de företag de startade och drev utvecklades Sverige till ett mycket rikt land. Det faktum att vi inte blev indragna i något av 1900-talets två världskrig bidrog också i stor utsträckning. När de länder som varit indragna i krigen skulle börja bygga upp sina länder igen hade Sverige ett näringsliv som direkt kunde börja producera och leverera. Svenska entreprenörer har funnits i alla tider. På 1600-talet levde till exempel Christopher Polhem, som kallas ”den svenska mekanikens fader”. Idag finns exempelvis Niklas Zennström och Håkan Lans som sätter Sverige på världskartan.

J. P. Johansson tar patent på skiftnyckeln 1888 tar J. P. Johansson i Vårgårda patent på ”Ställbar rörtångnyckel”. Några år senare sökte han patent på ”den ställbara skrufnyckeln”, som sedermera kom att kallas skiftnyckel. Den första justerbara skiftnyckeln uppfanns egentligen 1840 av engelsmannen Joseph Stubs och i många länder kallas skiftnyckeln ”engelsk nyckel”. I Ryssland går skiftnyckeln under benämningen ”Sjvedi”, vilket betyder den lille svensken. I Danmark kallas den ”svensknögle”. Den svenska skiftnyckeln tillverkades i Johanssons fabrik i Vårgårda och senare av Enköpings Mekaniska Verkstad. Försäljningen sköttes av B. A. Hjort som senare övertog Johanssons företag och 1954 registrerade firmanamnet Bahco (av B. A. Hjort & Co). 1998 tillverkade Bahco sin hundramiljonte skiftnyckel.

nyföretagande.och.affärsidé

11

Kubik 1 Fakta uppl 3, inlaga 110329.indd 11

2012-02-06 12.44


Alfred Nobel uppfann krutet och dynamiten Alfred Nobel föddes 1833 i Stockholm och dog 1896 i Italien. Familjen flyttade tidigt till S:t Petersburg där fadern hade en stor industri. När ryska revolutionen bröt ut flyttade de tillbaka till Sverige. Nobel började studera sprängämnen och uppfann dynamiten 1866 och det röksvaga krutet, Nobelkrut, 1887. Han anlade fabriker i många europeiska länder. Förutom sprängämnen intresserade han sig bland annat för oljebranschen och tillsammans med sina bröder grundade han ett oljeföretag i Baku i Azerbajdzjan. I sitt testamente bestämde Nobel att en stiftelse skulle grundas för att förvalta hans förmögenhet. Räntan skulle delas ut som pris åt personer som gjort stor nytta för mänskligheten inom följande områden; litteratur, fysik, kemi, medicin eller fysiologi samt fredsarbete. Priset skulle delas ut på Nobels dödsdag den 10 december.

Lars Magnus Ericsson startade företaget Ericsson Lars Magnus var svensk uppfinnare och entreprenör. 1876 startade han en liten mekanisk verkstad i ett gårdshus i Stockholm. Företaget ägnade sig till en början åt att reparer a telefoner, men övergick till att vidareutveckla telefonen och telefonsystemen. Företaget han startade hette L M Ericsson & Co, numera företaget Ericsson. Ericsson är världsledande inom området telekommunikationsutrustning.

kubik.–.företagsekonomi.1

12

Kubik 1 Fakta uppl 3, inlaga 110329.indd 12

2012-02-06 12.44


1

Linus Torvalds skapade operativsystemet Linux Finlandssvensken Linus Torvalds föddes 1969 i Helsingfors. Han började sin bana som programmerare och hacker. Under sina universitetsstudier skapade han ett eget operativsystem, Linux, och valde att släppa dess källkod fri för vem som helst att ändra och sprida vidare. Idag är det ett mycket kraftfullt och stabilt operativsystem och användarmöjligheterna har växt dramatiskt de senaste åren. Torvalds bor numera i USA och arbetar för organisationen Open Source Development (OSDL). 1999 utnämndes han till hedersdoktor vid Stockholms universitet och blev dess yngste hedersdoktor hittills.

Håkan Lans – uppfinnare av färggrafiken och en av personerna bakom datormusen Håkan Lans betraktas som ett av våra största genier. Han har uppfunnit färggrafiken och ett satellitsystem för navigering som är standardsystem för sjöfarten och flygtrafiken. Han är också en av personerna bakom datormusen. Håkan Lans har varit inblandad i en juridisk process med elva stora amerikanska datorföretag som vägrar att betala för att de använder hans färggrafik i sina datorer. Han kan komma att förlora miljontals dollar på grund av juridiska formaliteter. Uppfinnare och entreprenörer riskerar att hamna i tvister om patent.

nyföretagande.och.affärsidé

13

Kubik 1 Fakta uppl 3, inlaga 110329.indd 13

2012-02-06 12.44


Utländska entreprenörer Från Archimedes till James Watt Redan på ”de gamla grekernas tid” fanns entreprenörer. Archimedes (287–212 f.Kr.) låg i sitt badkar och funderade över varför man blev lättare i vattnet och varför vattenytan höjdes när man lade sig i badkaret. Hans upptäckt kallas Archimedes princip. Han uppfann flera saker, bland annat ett slags skruv som gjorde att man med automatik kunde förflytta vatten från en lägre till en högre plats och en katapult som kunde användas som ett krigsvapen. Mellan 1452 och 1519 levde Leonardo da Vinci. Han ritade broar och flygplan och uppfann den första fallskärmen. ”Om man har ett linnetält där öppningen har satts igen kan man kasta sig ut från vilken höjd som helst utan att ta skada.” Hans uppfinningar var ofta så avancerade att de krävde nutidens material och teknik för att kunna utföras. Leonardo

Thomas Alva Edison utvecklade glödlampan

m redan när han Edison föddes 1847 i Ohio, USA och dog 1931 i New Jersey. Hans genialitet framko stod ut med inte började skolan vid sju års ålder. Han ställde så många besvärliga frågor att läraren blev en så honom utan hans mor fick överta undervisningen. En av anledningarna till att Edison stor entreprenör och uppfinnare var att han alltid skrev ner sina idéer. Han myntade uttrycket ”Genialitet är 2 procent inspiration och 98 procent transpiration”. Förutom att utveckla glödlampan (som uppfanns av Nicola Tesla) uppfann han fonografen, börstelegrafen och ett tusental andra saker. För att få fram elektricitet till lamporna anlades ett elverk under Edisons ledning. Det gav ström till 2 000 glödlampor. På så sätt grundade Edison General Electric Company.

kubik.–.företagsekonomi.1

14

Kubik 1 Fakta uppl 3, inlaga 110329.indd 14

2012-02-06 12.44


1

var också konstnär och har målat världens mest kända konstverk, Mona Lisa, som man idag kan se på museet Louvren i Paris. Den industriella revolutionen började i England på 1700-talet, och en av de entreprenörer som betytt mycket för industrialismen är smeden och uppfinnaren Thomas Newcomen (1664–1729). Han utvecklade den första ångmaskinen. James Watt (1736–1819) förbättrade den så att den kunde användas mer effektivt. Ångmaskinen infördes tidigt i den engelska textilindustrin. Den började också användas till att driva lokomotiv och fartyg med ångkraft, vilket gjorde att transporterna blev effektivare och billigare. Industrialismens vagga stod i England men ganska snart spred den sig till övriga Europa och Nordamerika. Många av entreprenörerna från 1800-talet kommer från USA.

Henry Ford – T-Fordens fader Henry Ford föddes 1863 i Michigan, USA och dog 1947. Han byggde sin första bensindrivna bil 1896. Den kallades Quadricykeln eftersom den delvis gjordes av cykeldelar och hade en motor på 4 hk. T-Forden kom 1908 och fordismen – masstillverkning enligt löpandebandprincipen – började tillämpas 1913. Grundidén var att tillverka en bil i standardmodell och standardfärg (svart) som kunde säljas till den breda allmänheten. Ford myntade uttrycket ”Du kan få din bil i vilken färg som helst, bara du väljer svart.” Ford var en sammansatt personlighet – å ena sidan betraktades han som en human arbetsgivare, å andra sidan var han stark motståndare till fackföreningar. Under första världskriget var han aktiv pacifist, under andra världskriget aktiv nazist.

nyföretagande.och.affärsidé

15

Kubik 1 Fakta uppl 3, inlaga 110329.indd 15

2012-02-06 12.44


Steve Jobs – Apples grundare Steve Jobs, född 1955-2011, var vd för Apple Computers. Tillsammans med Steve Wozniak grundade han Apple 1976. Deras dator Apple II blev snabbt populär som hemdator. År 1984 introducerades Macintosh som den första datorn med grafiskt gränssnitt med ikoner och mus. Den blev en framgång bland hemdatoranvändare och inom den grafiska industrin. År 1986 grundade Jobs datoranimeringsstudion Pixar som bland annat producerat Toy Story och Hitta Nemo.

Meg Whitman – en av USA:s mäkti

gaste kvinnor

Meg Whitman, född 1956, var fram till 200 7 vd för auktionssajten eBay som har cirka 5 000 anställda. eBay grundades 1995 och Whitman anställdes två år senare. Hon utvecklade eBay, en elektronisk mötesplats för köpare och säljare. Under senare år har eBay köpt upp betalningsföretaget Paypal och ITtelefoniföretaget Skype (se Zennström). eBay är förebild för många auktionssajter.

kubik.–.företagsekonomi.1

16

Kubik 1 Fakta uppl 3, inlaga 110329.indd 16

2012-02-06 12.44


1

Linda och Arto tycker att idén att starta ett företag tillsammans är värd att fundera vidare på och bestämmer sig för att vidareutveckla ”Compact Living”. Linda vet att det finns flera olika rådgivare att vända sig till om man fun­ derar på att starta företag.

Rådgivning till nyföretagare några vanliga rådgivare är: • Nyföretagarcentrum, nyforetagarcentrum.se, täcker närmare 200 kommuner och samarbetar med det lokala näringslivet. • Arbetsförmedlingen, arbetsformedlingen.se, har starta-egetkonsulter som hjälper till. Arbetsförmedlingen kan också ge visst ekonomiskt stöd. • Almi Företagspartner AB, almi.se, finns i alla län. • IFS Rådgivningscentrum, ifs.a.se, har som uppgift att stimulera invandrare att starta nya företag. Bolagsverket ger också råd på • sin hemsida, bolagsverket.se. Där går det även att hämta de blank­ etter som krävs för att starta ett företag.

Linda beställer hem blanketten Affärsplan från Nyföretagarcentrum. Med hjälp av affärsplanen kan Linda och Arto göra en analys av om deras idé att starta ett företag håller. Där får de bland annat svara på frågor om affärsidén, sina förutsättningar för att vara egna företagare, hur de ska hitta kunder och om de har ekonomiska förutsättningar för att starta företaget. Linda och Arto gör ett underlag till sin egen affärsplan med utgångspunkt från den de fått från Nyföretagarcentrum. Planen börjar med att de ska tänka igenom vilka förutsättningar som finns för att bli egen företagare.

nyföretagande och affärsidé

17

Kubik 1 Fakta uppl 3, inlaga 110329.indd 17

2012-02-06 12.44


Det här kommer Arto och Linda fram till:

NYFÖR ETAGA NDE Erfarenheter från branschen Linda: inredningsarkitekt, Arto: möbelsnickare. Erfarenheter som företagare Vi har båda haft egna företag, om än i liten skala. Privatekonomi Arto har en lastbil och snickeriutrustning, Linda har en dator och ett program för tredimensionella ritningar samt en bostadsrätt som delvis är belånad. I övrigt har vi bra ekonomi. Inga betalningsanmärkningar. Personliga egenskaper Vi är kreativa och beredda att satsa hårt. Vi är vana att arbeta mycket, inga ”9–5-människor”. Personligt nätverk Vi har båda många kontakter, både med studiekamrater som är yrkesverksamm ai branschen och företag som Linda samarbetat med. Dessutom är Lindas gode vän Axel ekonom och han har tidigare hjälpt henne. Kompanjoner Vi vill bli kompanjoner. Företagets arbetsnamn Compact Living. Bransch Möbler och inredning. Tjänster, handel och tillverkning Inredningsförslag, möbelförsäljning och snickeriarbeten. Målgrupp (kunder) I första hand trångbodda privatpersoner i Storstockholmsområdet.

kubik.–.företagsekonomi.1

18

Kubik 1 Fakta uppl 3, inlaga 110329.indd 18

2012-02-06 12.45


1

Andra delar i affärsplanen är:

• Marknaden (behandlas i kapitel 2) • Företagsformer (behandlas i kapitel 3) • Budgetering (behandlas i kapitel 4) • Administration och organisation (behandlas i kapitel 5) • Verksamhetsanalys (utförs i kapitel 6) I affärsplanen kan även andra delar ingå, till exempel inköp och försäljning. Affärsplanen lever vidare och utvecklas år efter år.

Vision och affärsidé vision och affärsidé behöver alla företag ha. Affärsidén ska ha en koppling till visionen så att det märks att företaget har en klar linje i sin planerade utveckling. Vision En vision är en framtida idealbild att sträva mot. Både människor och företag har visioner som styr deras handlande. Ett exempel på en vision är den som företaget Lindex har och som lyder

Modeupplevelse i världsklass. Affärsidé Affärsidén beskriver på vilket sätt visionen skulle kunna förverkligas. Affärsidén visar även på vilket sätt företaget ska tjäna pengar och hur företaget ska vara bättre än sina konkur­renter. Den visar vad det är som ska göra att företaget blir lönsamt och kan överleva på lång sikt. En del företag använder ordet mission istället för affärsidé. nyföretagande och affärsidé

19

Kubik 1 Fakta uppl 3, inlaga 110329.indd 19

2012-02-06 12.45


Affärsidén talar om: vilka varor och tjänster man säljer vad som är unikt för varorna och tjänsterna vilka kunder man vänder sig till var kunderna finns hur man kan tillfredsställa kundernas behov. Ett exempel på affärsidé är den som Lindex har och som lyder:

Genom inspirerande design, ett brett sortiment med hög modekänsla samt ett unikt butikskoncept erbjuder Lindex modeupplevelse i världsklass.

Emma Wiklund har bl a arbetat med marknadsföring, försäljning och kläddesign hos Lindex. Hon har suttit i Lindex styrelse och samtidigt varit företagets ansikte utåt som modell. Emma är känd som modell under namnet Emma Sjöberg.

kubik – företagsekonomi 1

20

Kubik 1 Fakta uppl 3, inlaga 110329.indd 20

2012-02-06 12.45


1

Linda och Arto ska nu fundera över punkterna i affärsplanen som rör vision och affärsidé. Det här kommer de fram till:

VISION OCH AFFÄRSIDÉ Vision (framtida idealbild) Vår vision är • maximal komfort på minimal yta.

Affärsidé Vår affärsidé är att • tillhandahålla möbler för den lilla bostaden • maximera komforten på en liten yta för den trångbodda kunden • med unik kompetens inom inredning och snickeri hjälpa kunden till individuella och flexibla lösningar • visa att inredningshjälp inte behöver vara dyrbart för privatpersoner.

Hos den som är trångbodd kan sängen vara tak till arbetsplatsen därhemma.

nyföretagande.och.affärsidé

21

Kubik 1 Fakta uppl 3, inlaga 110329.indd 21

2012-02-06 12.45


1

Sammanfattning

En entreprenör är en person som har en idé som hon vill genomföra och som har entusiasm, fantasi och envishet att kunna genomföra den. Entreprenörskap är förmågan att våga ta risker för att genomföra sin idé trots att det kan innebära mycket arbete och ekonomiska bekymmer. När man vill starta ett företag kan man få hjälp från många rådgivare. Med en affärsplan går det att bedöma om idén att starta ett eget företag är genomförbar. En vision är en framtida idealbild att sträva mot. Både människor och företag har visioner som styr deras handlande. Affärsidén beskriver på vilket sätt företaget tjänar pengar och hur företaget ska vara bättre än sina konkurrenter. Den visar vad som gör att företaget blir lönsamt och kan överleva på lång sikt.

kubik.–.företagsekonomi.1

22

Kubik 1 Fakta uppl 3, inlaga 110329.indd 22

2012-02-06 12.45


Kubik 2inlaga.indd 6

2012-04-26 13.13


Företagsekonomi 1 Faktabok

Företagande i flera dimensioner All teori ska kunna tillämpas i praktiken! Det är den grundläggande pedagogiska idén bakom läromedelsserien Kubik.

Serien följer inredningsarkitekten Linda och snickaren Arto från det första idéstadiet tills att de driver företaget AB Kubik3 – specialiserat på möbler och inredning för den lilla bostaden.

Kubik är verklighetsanknuten och innehåller konkreta exempel som varvas med förklarande teoriavsnitt, övningar som utvecklar elevens kreativitet och uppgifter där eleven kan arbeta med ett eget företag.

Bokens författarteam har en bred bas av erfarenhet. Alla har pedagogisk bakgrund och en gedigen erfarenhet av företagsekonomins olika områden och av att driva egna företag.

Kubik 1 Fakta uppl 3, omslag 110329.indd 2

Faktabok

I Kubik – Företagsekonomi 1 ingår • Faktabok med konkreta exempel och teoriavsnitt inklusive nytillkomna kapitel om Bokföring, Bokslut samt Projektmetodik och projektarbete. • Övningsbok fullmatad med uppgifter, affärsplaner och mallar att arbeta med. • Elevwebb med ljud- och bildspel om AB Kubik3, kunskapstest, kalkyl­mallar i Excel m.m. • Lärarwebb med lärarhandledning, provuppgifter, OH-material m.m.

Företagsekonomi 1

Boken är aktualiserad och uppdaterad efter de nya lagarna och kompletterad med ny text i vissa kapitel samt ett helt nytt kapitel om projektarbete och projektmetodik så att GY2011 uppfylls.

Kubik

Kubik

Kubik

Företagande i flera dimensioner Lena Dahlstedt • Marianne Hellström • Birgitta Lundman • Lars Oké • Lasse Yderberg

2012-02-06 11.39

9789140673725  
9789140673725