Page 8

speciella geni, som vetenskapsman göra nya upptäckter. Säkerligen skulle dessa vetenskapsmäns tillvägagångssätt avvika markant från pedagogernas förnuftiga ordning. Men detta var inte ett argument mot denna ordning. Tvärtom måste man ha en solid och metodisk grund för att geniets säregenheter ska kunna ta till flykten. Post hoc, ergo propter hoc: efter detta, därför av detta. Så resonerar alla samvetsgranna lärare. Så hade Joseph Jacotot resonerat och agerat under trettio års yrkesverksamhet. Men nu hade slumpen gjort att ett gruskorn hamnat i detta maskineri. Jacotot hade inte gett sina ”studenter” någon som helst förklaring av språkets grundläggande element. Han hade inte förklarat rättstavningen eller verbböjningarna. De hade själva letat upp de franska ord som svarade mot de ord de kände till och funnit skälen till deras ändelser. De hade själva lärt sig att kombinera dem för att i sin tur skapa egna franska meningar – meningar i vilka stavning och grammatik blev bättre och bättre ju längre de kom i boken; men framför allt: en författares meningar, inte ett skolbarns. Var lärarens förklaringar alltså överflödiga? Och om de inte var det, för vem och för vad var de i så fall nyttiga?

F ÖR K L A R A R E N S OR DN I N G

I Joseph Jacotots medvetande kastades alltså plötsligt ett klart ljus över någonting som blint tagits för givet i varje undervisningssystem: att det är nödvändigt att förklara. Men är det inte självklart att ta detta för givet? Man har bara sann kunskap om någonting om man har förstått det. Och för att man ska förstå krävs det att man får en 8

9789186133306  

Jacques Rancière Den okunnige läraren. Fem lektioner om intellektuell frigörelse Originalets titel: Le maître ignorant. Cinq leçons sur l’ém...

9789186133306  

Jacques Rancière Den okunnige läraren. Fem lektioner om intellektuell frigörelse Originalets titel: Le maître ignorant. Cinq leçons sur l’ém...