a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

BraAffärer Nummer 2 2019 • smaforetagarna.se

Vi före

träder

nu

32 000 småför

etagar

e!

Vi kräver: Minska skattetrycket på småföretagarna! Exportera till Norge? Experten ger råd

Entreprenören Michael Saliba – årets manliga svenska förebild enligt Global woman magazine

Foto: sören vilks

Så eliminerar du stress som småföretagare


Srf konsulterna – Sveriges ledande branschorganisation inom redovisning och lön Srf konsulterna, tidigare SRF Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, är den ledande branschorganisationen inom redovisning och lön. Våra auktoriserade konsulter och deras medarbetare hjälper 330 000 företag att utvecklas. Srf konsulterna erbjuder professionell utveckling via auktorisation och utbildningar för redovisnings- och lönebranschen.

Återta aktieutdelning Många bolag håller under våren sin årsstämma och beslut fattas om aktieutdelning. Det kan därför vara intressant att veta att även om en aktieägare avstår från en beslutad utdelning eller betalar tillbaka en utbetald utdelning, ska den normalt beskattas eftersom utdelningen varit disponibel. VPC, som ansvarar för att en aktiebok förs och hanteras korrekt. Extra bolagsstämma Det går även att besluta om vinstutdel-

ning på annan ordinarie stämma eller på en extra bolagsstämma. Vid en extra bolagsstämma får bolaget högst dela ut det som återstår av vad som utgjorde fritt eget kapital enligt den senaste fastställda balansräkningen. Det är inte tillåtet att dela ut överskott som har upparbetats efter bokslutsdagen.

Förtäckt utdelning Aktieägarna kan sätta sig över aktiebo-

Jonas Sjulgård. Foto Fredrik Persson. En utdelningsinkomst ska tas upp till

beskattning det år den kan disponeras av den som då hade rätt till utdelningen. Det är en grundläggande regel.

Utdelning till aktieägarna beslutas

på bolagets årsstämma efter förslag från styrelsen. Beslutet ska bland annat innehålla uppgift om utdelning per aktie samt utbetalningsdagen om bolaget är ett kupongbolag. Utbetalningsdagen måste infalla innan nästa årsstämma.

De allra flesta svenska aktiebolag är

privata kupongbolag. I ett kupongbolag är det styrelsen och inte Euroclear, tidigare

2 BraAffärer

lagslagens regler om formerna för värdeöverföring om de är överens. Ett samfällt och formlöst beslut om att föra över medel från bolaget som har fattats av aktieägarna kan vara giltigt. Det utgör dock inget beslut om vinstutdelning i aktiebolagslagens mening utan är snarare att betrakta som en förtäckt utdelning. Men om beslutet formaliseras och dokumenteras i ett bolagsstämmoprotokoll bör det emellertid anses som ett beslut om vinstutdelning.

Klander av beslut Ett beslut om vinstutdelning som strider

mot aktiebolagslagen eller bolagsordningen kan klandras. Klander innebär att en aktieägare eller annan person vänder sig till domstol för att få ett stämmobeslut upphävt eller ändrat.

Om utdelningsbeslutet upphävs av

domstolen är de aktieägare som har fått utdelningen utbetald återbetalningsskyldiga, om de inte varit i god tro.

Disponibel En utdelning i pengar är disponibel på

bolagsstämmodagen om bolaget är ett kupongbolag. Därefter är utdelningen aktieägarens egendom. Bolaget kan då inte längre förfoga över utdelningen eller kräva att aktieägarna ska avstå från sin fordran eller betala tillbaka utdelningen till bolaget.

Har stämman eller styrelsen fattat beslut

om en senare utbetalningsdag är utdelningen i stället disponibel den dagen. Bestämmelserna är till för att skydda aktieägarna. Är samtliga aktieägare överens kan de därför avtala om en senare utbetalningsdag än den stämman eller styrelsen beslutat om.

Skatteverket anger i ett ställningsta-

gande 2016-03-30 att i en sådan situation är utdelningen disponibel senast dagen innan nästa årsstämma även om samtliga aktieägare har accepterat ett beslut om en ännu senare utbetalningsdag.

Upphävt beslut Om någon klandrar ett beslut om utdelning och får det upphävt på civilrättsliga grunder ska inte aktieägaren beskattas för utdelningen. Det gäller, enligt Skatteverket, under förutsättning att aktieägaren har betalat tillbaka en utbetald utdelning eller att utdelningen aldrig har betalats ut. Avstående Skulle en aktieägare avstå från en

beslutad utdelning eller betala tillbaka en utbetald utdelning av andra skäl än att utdelningsbeslutet upphävts efter klander, anser Skatteverket att utdelningen har varit disponibel. Aktieägaren ska då beskattas för utdelningen. Återbetalningen ska i sådant fall behandlas som ett kapitaltillskott till bolaget.

Jonas Sjulgård


LEDARE

Småföretagen är landets skattemässiga mjölkkor Få saker påverkar oss småföretagare och våra möjligheter

att försörja oss så konkret som Sveriges skatter och avgifter. Vi småföretagare kan vara enormt stolta över det bidrag vi ger till landet i form av de skatter och avgifter vi bidrar med och därmed lägger grunden till landets välfärd! Samtidigt kan vi notera att småföretag varken har finansavdelningar som kan ”optimera” skatter via räntesnurror eller internationella transaktioner. Inte hellre får vi bidrag för att etablera datacenters eller fabriker i olika delar av landet eller utomlands. Få avgifter är proportionerliga, dvs de är idag lika stora oavsett om det är ett enmansbolag med 100 000 kronor i omsättning eller en koncern med 100 miljoner. Vill Sverige ha ett småföretagarklimat i världsklass måste attityden till småföretag som landets skattemässiga mjölkkor ändras!

Flera artiklar i detta nummer av Bra Affärer fokuserar på detta område, läs till exempel intervjun med vår styrelseledamot Siv Öbergs angående arbetsgivaravgifter på individnivå och texten om export till Norge. Det är roligt att se att vårt arbete och de frågor vi fokuserar på fortsätter att få större intresse i den offentliga debatten och bland våra riksdagsledamöter. Vår debattartikel om kontanthantering som publicerades i Expressen slutet april, skriven tillsammans med kontantuppropets Björn Eriksson, har lett till direkt replik från skatteverket som medger att ändringar behövs! Denna debatt kan kopplas till vår rapport om Företagsamhet i glesbebyggda kommuner, dessa företag som är enormt viktig för ett bevara ett levande Sverige även utanför storstäderna. Läs den i dess helhet på vår hemsida eller följ oss på facebook för att löpande ta del utvecklingen. Jag är stolt och glad att Småföretagarnas Riksförbund nu

har en rättmätig plats i debatten om Småföretagares vardag och villkor och det är din insats som medlem som gör att vi kan fortsätta vår kamp för att minska skattetrycket på landets hårdast arbetande grupp.

Peter Thörn, o ­ rdförande Småföretagarnas ­Riksförbund

Innehåll:

Ledare 3 5 frågor 4 Medlemssidor 6 Profilen: Michael Saliba 12 Starta mötet i tid 16 Notiser 18 Eliminera stressen 20 Juristen 21 Serien 22 Korsord 23 Medlemsförmåner 24

NY bok om e-handel lottas ut Småföretagarna lottar ut ett exemplar av den nya boken E-handel i praktiken av Hanna- Karin Grensman, utgiven av Sanoma utbildning. Skicka ett mejl till: info@smaforetagarna.se och märk brevet ”E-handel”, så är du med i utlottningen. Boken riktar sig till såväl nya som rutinerade e-handlare och går igenom grundpelarna för hur man ska arbeta för att lyckas med sin e-handel. Författaren har en bakgrund som affärsutvecklare inom it-branschen och har de senaste tio åren arbetat som lärare på yrkeshögskolan med utbildningar inom it och e-handel.

ADRESS:

Småföretagarnas Riksförbund Götagatan 5 263 31 Höganäs KANSLIET ÖPPET:

Mån, tis, tors 8–12, 13–15 Onsd 8–17 Fre 8–12 E-POST:

info@smaforetagarna.se HEMSIDA:

www.smaforetagarna.se

ISSN:

2000-642X REDAKTION:

Elisabet Ekblom, Mattias Andersson Helena Krona ANNONSANSVARIG:

Victoria Karlsson 0200-380 370 LAYOUT OCH TRYCK:

Prinfo Welins, Örebro

TELEFON:

042-342850 ANSVARIG UTGIVARE:

Peter Thörn

BraAffärer

3


FEM FRÅGOR

TILL MEDLEMMAR

2. Vilken är den viktigaste politiska frågan för små­ företagare?

Oj, det finns så många och det beror lite på i vilket stadium bolaget befinner sig. Just nu tycker jag att det är enormt viktigt att man underlättar för och tar bort risk vid anställning. Vi små företagare tar för mycket ansvar vid anställning. Jag anser att det är helt orimliga krav på ett litet bolag där ofta ägaren tar all risk. Minska arbetsgivaravgiften vid första anställning och inför praktiklön då det tar tid innan en ny anställning ger resultat. 3. Vad är det bästa med att driva eget företag?

Att sätta sin egen agenda och forma framtiden så som man själv vill. 4. Vad har du för mål med ditt företagande?

Att få Smart in the dark välkänt i varje världsdel – det är en spän­ nande utmaning. Inte enkel men ändå inte omöjlig att lyckas med. 5. Varför är du medlem i Småföretagarna?

Smart in the dark

Småföretagandet är enormt viktigt för svensk ekonomi. Ändå är det få som förstår vad det innebär att vara det. Här måste vi arbeta för att skapa bättre förutsättningar och därför stöttar jag småföretagarna.

1. Hur kom det sig att du startade ditt företag?

Namn: Ann-Sofie Hermansson med varumärket Smart in the dark. Antal anställda: Ingen i dagsläget utan jag arbetar med konsulter. Verksamhet: Driver Smart in the dark som består av accessoarer

Anne-Sofie Hermansson

Jag hade själv köpt en ny fin vinterjacka. När jag var ute och gick på mörka kvällar så tyckte jag att det kändes tråkigt att klä ner den med lysande apor, grodor eller de klassiska gulreflexbanden runt armen. Jag började spåna på idén om att både kunna klä sig snyggt och säkert. Jag fann inget på marknaden och valde därför börja utveckla min affärsidé med reflexaccessoarer.

med nordiska mönster i reflex.

Det gör mig inspirerad och motiverad: Alla dessa passionerade människor som också driver företag, samt kunder som verkligen tycker om det jag gör. Det ger energi och kraft att fortsätta.

Westlén Industrier AB Olov Westlén

1. Hur kom det sig att du startade ditt företag?

Jag behövde utöka min verksamhet och köpte därför ett företag i en bransch som jag tyckte mig kunna förstå. 2. Vilken är den viktigaste politiska frågan för småföretagare?

För hög skatt och arbetsgivaravgift för småföretagare med färre än tio anställda. 3. Vad är det bästa med att driva eget företag?

Man sköter sig själv och bestämmer själv i det mesta. 4. Vad har du för mål med ditt företagande?

Främst sysselsättning och att ha en försörjning utanför storstaden.

4

BraAffärer

5. Varför är du medlem i Småföretagarna?

Jag tycker att Småföretagarna som förbund ligger närmast mig som småföretagare. Namn: Olov Westlén Antal anställda: Hade fram till sista december 2018 sex stycken Verksamhet: Kemisk-teknisk produktion, uteslutande som lego-

tillverkare.

Det gör mig inspirerad och motiverad: När det går bra och man

vinner nya kunder och marknader


Human Capital

Nu blir arbetsmiljöarbetet enkelt

Ett webbaserat ledningssystem

SKAPA HÅLLBARHET GENOM ETT SYSTEMATISKT ARBETMILJÖARBETE SAM Digital ger dig överblick och kontroll över arbetsmiljöarbetet. Med en inloggning har du allt samlat på en och samma plats. Fråga oss om hur SAM Digital kan anpassas till din organisation. Läs mer på www.avonova.se/samdigital

SAM Digital skapar förutsättningar för : • Systematik • Lagefterlevnad • Resurseffektivitet Allt i ett användarvänligt verktyg som involverar medarbetarna och ger överblick över arbetsmiljöarbetet.

Individuals, Groups and Organizations


MEDLEMSSIDORNA - DEBATT, NYHETER, INFORMATION FRÅN

Sänk arbetsgivaravgiften för mikroföretagare och minska skattetrycket för företagare företagarvänligt men är i realiteten kontraproduktiva handlingar i fel riktning. Regeringar i Sverige, från båda

Kostnaden för att anställa är för hög

för småföretagen i Sverige. Den bästa lösningen hade varit att sänka skatten och minska på regelkrånglet så att det blir billigare och enklare att anställa. I politiken tycks detta budskap ha nått fram, men i stället för generella reformer som att sänka den allmänna löneavgiften i arbetsgivaravgiften, så förlitar sig politikerna på en annan lösning: att sänka kostnaderna för vissa jobb, olika från tid till annan, genom skattesubventionerade anställningar.

Detta blir tydligt i regeringens våränd-

ringsbudget. Satsningar för fler jobb baseras på subventioner genom sänkt arbetsgivaravgift för unga mellan 15 – 18 år och ökade satsningar på nystartsjobb. Det kan verka handlingskraftigt och

blocken, har under senare år satsat stort på att sopa undan problemen med subventionerade anställningsformer. Idag är Sverige det land som i EU som spenderar störst andel av den samlade ekonomin på olika former av anställningssubventioner. Den forskning som finns pekar på att anställningssubventioner förvisso kan leda till att människor får arbete, men att subventionerna också tränger bort andra jobb som istället skulle ha skapats. Statskontoret menar till exempel att en undanträngningseffekt på runt 80 till 90 procent uppstår på grund av anställningssubventionerna. Det finns därmed starka skäl att fråga sig om anställningssubventioner verkligen är rätt väg att gå. Idag finns å ena sidan företag som betalar mycket höga skatter för varje anställd, och som dessutom behöver finansiera konkurrenternas subventionerade anställningar. För varje tiotal personer

Småföretagarnas årsstämma

Den 13 april hade Småföretagarna sin årsstämma på Plaza Marina hotell i Helsingborg. Bland annat avtackades Maria Boborg-Trané för de fantastiska insatser hon har gjort för förbundet under många år. ­Maria utsågs till hedersmedlem. Sten Lindgren valdes in som ordinarie styrelseledamot och Caroline Szyber valdes in som ny suppleant.

6

BraAffärer

med anställningssubvention så knuffas mellan 8 och 9 vanliga bort från arbetsmarknaden. Det är inte så sund konkurrens skapas. Den bästa lösningen vore att kraftigt begränsa subventionerade anställningar, så att det till exempel enbart ligger kvar för personer med funktionsnedsättningar, och istället reformera skatter och regelverk så att det blir billigare att anställa. Att generellt göra det billigare att anställa är vägen till fler arbeten i landets företag, snarare än den politikerstyrning som sker via anställningssubventioner. Småföretagarnas Riksförbund är övertygade om att det krävs ett rejält omtag kring skatter och arbetsmarknad för att stärka landets konkurrenskraft i framtiden. I januariöverenskommelsens punkt 4 finns löfte om en omfattande skattereform som ska öka sysselsättningen och antalet arbetade timmar med sänkt skatt på jobb och företagande. Detta är en välkommen intention men vi vill inte enbart se det i ord utan i riktig handling. Rensa rejält i systemet med subventionerade anställningsformer. Skapa ett lärlingssystem som ger varaktiga jobb och som löser kompetensförsörjningsproblematiken. Skapa regelverk som utgår från de små företagens verklighet men framförallt sänk arbetsgivaravgifterna genom att ta bort den allmänna löneavgiften.


MEDLEMSSIDORNA - DEBATT, NYHETER, INFORMATION FRÅN

Det krävs en skattereform som får fler att starta och driva innovativa företag Sverige dalar som innovationsland i den internationella konkurrensen. I Bloombergs innovation index sjönk landet från en hedrande andraplats till en något mindre smickrande nionde placering. Detta tyder på allvarliga brister i kedjan forskning, utveckling, produktion och marknad. Det behövs därför reformer som förbättrar och förenklar det nära samspel som behövs mellan stora och små företags innovationsprocesser. Gamla strukturer behöver ersättas av nya. Mindre företag kommer bli allt viktigare för innovationskraften och därmed en förutsättning för svensk framtida konkurrenskraft. Forskare har länge haft svårt att fånga

de mindre företagens roll för innovationer. Anledningen är att det framförallt är stora företag som har särskilda avdelningar för forskning och utveckling. I mindre företag, samt tjänsteinriktade företag, fungerar det annorlunda. Innovationer växer fram som en integrerad del av företagens verksamhet. Men det är ingen omöjlighet att uppskatta de mindre företagens bidrag till innovationer. Under 1970-talet togs innovationerna

i Sverige huvudsakligen fram av de stora företagen. Under 1980-talet gick dock småföretagen om som innovationsskapare. Sedan dess har det varit de mindre företagen som drivit på merparten av svenska innovationer. Många av de innovationer

som sker idag handlar inte om nya produkter. Istället går innovationerna ut på smarta lösningar baserat på modern IT, eller nytänkande tjänster. Den form av innovationer som dominerade efterkrigstiden var anpassad till de stora företagens forskningsavdelningar. Den form av innovationer som blivit vanligare i modern tid är mera anpassad till de mindre företagen, vilka av naturen är mera flexibla och serviceinriktade än jättarna. Många politiker och journalister begår misstag när de tänker på innovationer – de associerar det för starkt till den forskning som sker på högskolor. Även om forskning självklart är helt avgörande för långsiktig samhällsutveckling så uppkommer bara en del av innovationerna vid högskolorna. Det allra mesta växer fram i näringslivet, inte sällan av enskilda näringsidkare som är uppfinnare. Christian Sandström har studerat hur 100 av Sveriges främsta innovationer genom tiderna har uppstått. Det visar sig att enbart 20 procent kommer från akademin, trots att vi lägger stora gemensamma resurser på detta. Uppfinnare som är anställda vid företag har skapat 47 procent av innovationerna. Resterande 33 procent har utvecklats av enskilda uppfinnare. Många viktiga produkter, alltifrån kolsyrat mineralvatten till skiftnyckeln, Karlssons klister till Skype och Spotify har utvecklats av enskilda

svenska uppfinnare, ofta i egna företag. Detta är bara några exempel på den roll som företagare och mindre företag har spelat för svensk innovationskraft över tiden. Samtidigt är inte alternativet att antingen ha innovationer i de mindre företagen eller i de större. Tvärtom sker utvecklingen som ett samspel mellan de stora och små företagen. Ju bättre förutsättningar som skapas för de små och nya företagen att vara nytänkande, desto bättre förutsättningar skapas för de stora företagens långsiktiga konkurrenskraft. Det är därför avgörande för

Sveriges framtid att fler vågar starta och driva innovativa företag. Men då krävs nytänkande skattereformer anpassade för företagsamhet och entreprenörskap.

Peter Thörn, ordförande, ­Småföretagarnas Riksförbund

BraAffärer 7


MEDLEMSSIDORNA - DEBATT, NYHETER, INFORMATION FRÅN

Export till Norge Norge är enligt min mening ett av

världens vackraste länder med dess fjäll, fjordar och vänliga människor. Min rekommendation är att ta en tur dit. Här finns också gyllene tillfällen för svenska företag, Norges ekonomi går bra och siffrorna pekar upp 2019/2020.

Det finns 161 mil gräns mellan Sverige och Norge och stora möjligheter att exportera. Norge är Sveriges andra största handelspartner när det gäller varor och Norges största hamn ligger i Göteborg. Det är värt att titta på Norge som marknad för bland annat it-tjänster, byggnation, sjuk- och hälsovård. Norrmännen ligger långt framme när det gäller att handla på nätet. Men många småföretag tycker det är så

svårt att exportera till Norge att man avstår. Vad är det som gör att många tvekar? Hur kan man övervinna både mentala gränshinder och faktiska problem? Är det så krångligt som det verkar? För att ge en rättvisande bild av export

till Norge måste man komma ihåg att de inte är med i EU. Alltså gäller inte

EU:s lagar om fri rörlighet för varor och tjänster. Man går lätt vilse i tanken och tycker att det ju är så nära, att det är som att sälja till Danmark eller Finland. Det är det inte. Man måste jämföra med att sälja till andra länder utanför EU, alltså export till tredje land. Då finner man en fördel i det EES-avtal som Norge är del av som ger viss tullfrihet för varor som exporteras till Norge. Tack vare Schengensamarbetet kan vi röra oss fritt över gränsen. Vi har också en fördel i närhet och kultur. Över kaffet berättar vi gärna om de

hinder vi upplevt vid export till Norge, hur krånglig det är med moms, skatt och att man kan bötfällas om man gör fel i exportdeklarationen. Allt är så dyrt i Norge!

Norrmännen går dessutom hem kl. 15.00 på fredagen, drar till hyttan och låter telefonen ligga. Hur viktigt vi än tycker det är, så man får vänta till måndagen… Så hur lyckas man med affärer i Norge? Viktigaste rådet är: Lyssna inte på andra företagare – fråga myndigheter vad som gäller för dig och gör rätt från början. Det är ett relativt komplicerat regelverk

som inte i alla delar är samordnat – därför ska du bara hålla reda på vad som gäller dig. Allt kommer att bero på hur din egen affär ser ut.

Annika Mårtensson, Export Interim

Åtta tips till den som vill starta export till Norge 1: Förberedelse. Förbereda dig INNAN du lägger ett anbud eller tackar ja till ett uppdrag. Förbered dig innan du står vid gränsen med varor. 2: Ta hjälp av experter. Använd gratis Grense-tjänsten och skaffa information på Nordisk etax, läs på norden.org. Skatteetaten.no, Skatteverket.se. 3: Registrera dig för export till 3:e land på tullverket.se 4: Distributör, grossist. Det går att jobba med en distributör i Norge som tar hand om din import, då blir de skyldiga att hantera införseln = importörer. 5: Starta bolag. Satsningen i Norge kommer upplevas mer seriös om du startar bolag och visar att du är där för att stanna. Man kan välja mellan: -AS (aktiebolag) -Enkeltpersonforetak (enskild firma) -NUF (Norskregistrert Utlenlandsk Foretak). NUF är ett enkelt sätt börja och prova på om idén håller. 6: Avsätt tid. Det tar 4-5 veckor innan ett NUF är registrerat. 7: Tillstånd. Ta reda på om tillstånd krävs och lägg upp plan för hur du ska hantera tull, moms, skatt, personal, sociala avgifter, och upplysningsplikt. OBS! Man blir aldrig dubbelbeskattad. Om du beskattas i Norge kommer det att avräknas din skatt i Sverige. Använd din speditör att sköta deklarationerna. Men kom ihåg att du är den som är ansvarig för innehållet även om du har ett ombud. 8: Moms. Grundregeln är att sälja utan moms, den kommer att läggas på i Norge. Dock är det bra att informera sig på hur momsen hanteras i Norge och Sverige när det är dags. Det finns gränsvärden att hålla koll på också.

8

BraAffärer


MEDLEMSSIDORNA - DEBATT, NYHETER, INFORMATION FRÅN

Sten vill se ett nätverk bland medlemsföretagen Han är född på landsbygden i ”Emil i

Lönneberga-land”, som han själv uttrycker det, och förra året var det 50 år sedan han tog examen och började på Handelshögskolan i Göteborg. Yrkeslivet har delats mellan verkstadsindustrin och fordonsindustrin fram till 2015 då Sten bildade ett eget konsultföretag och jobbade vidare i mindre skala. För ett år sedan blev han invald i Småföretagarnas Riksförbunds styrelse som suppleant.

– Jag blev tillfrågad och tyckte att det lät

Sten Lindgren, styrelseledamot ­Småföretagarnas Riksförbund Vid årets stämma uppgraderades Sten Lindgren från suppleant till ordinarie styrelseledamot i Småföretagarnas Riksförbund. Han blev dessutom vald till förbundssekreterare. – Min specifika roll är att hålla ordning på saker och ting – koordinera, administrera, dokumentera – helt enkelt att vara en sammanhållande person för förbundets arbete. Givetvis vid sidan av kansliet förstås, säger Sten.

kul. Jag har alltid känt sympati för småföretagande och anser att värnandet om företagande är en angelägen uppgift.

I och med att Sten har en bakgrund som bland annat chef för Näringspolitiska avdelningen på Mekanförbundet, har han arbetat med näringspolitiska frågor på förbundet och skrivit en del remissvar om till exempel betalningstider. Fler områden kan tillkomma, menar han, men säger att det tar tid att sätta sig in i förbundets olika frågor och bli ett ansikte utåt. – Något jag saknar är en bättre medlemskontakt. Det skulle behövas ett

nätverk med ett 50-tal lite mer engagerade medlemsföretag runt om i landet som vi kan rådfråga eller bolla frågor med. Det finns inget nätverk med olika träffpunkter runt om i landet i dag, men det borde vara möjligt att ordna. Jag ser ett sådant nätverk som en framtida rekryteringsbas till nya styrelsemedlemmar. Medlemsföretag i Stockholmsregionen får gärna kontakta mig för att starta ett lokalt nätverk. Sten har varit med i styrelsearbetet i ett drygt år nu och säger att han är imponerad av förbundets verksamhet. – Det är kul att se att förbundet kan åstadkomma bra resultat trots begränsade resurser. Det är ett originellt sätt att arbeta på, men det fungerar. Ett litet kansli med fyra personer och en aktiv styrelse där alla har egna aktiebolag. Förbundet jobbar med konkreta frågor i nära kontakt med politiker och myndigheter och har stor påverkan inom vissa områden. Jag tycker att det är kul att jobba i grupperingarna och gillar det jordnära och flexibla sättet att arbeta. Anders Jakobson

Några råd om norsk affärskultur

Vi är grannländer – är vi så lika som vi tror? Njae – det första vi måste lära oss är att det skiljer mer än vi tror. – Språket. Vi tror att vi förstår för att norskan har många ord som låter svenska, men de kan ha en annan betydelse. Vad noga med att fråga om du inte förstår, både ord och sammanhang. Norrmän är bra på svenska och att prata svorks, så säg bara till.

– Takt. I Sverige tar vi tid på oss och vill göra saker grundligt och med konsensus och är bra på att följa plan. I Norge är man mer för snabba beslut och ändrar hellre längre fram om något blev fel. Tappa inte affärer för att du drog på svaret eller offerten, de går raskt till någon annan. – Beslutsfattaren. Svenskar är kända för platta organisationer, det gäller inte i Norge. Chefen är chef och det är hen du bör kontakta för att få igenom en affär. I övrigt betraktas svensken som flitig, noggrann och arbetsvillig det är ett bra utgångsläge när du vill in i Norge. Visa att du är det. De som blivit framgångsrika i Norge har valt att ta in extern hjälp, t ex speditörer eller företag som är specialister på administrationen, då kan du själv fokusera på din idé. Ja, vid export till Norge är det en del att tänka på speciellt i början, eftersom de inte är med i EU. Det är ändå inte en anledning till att inte ta steget – hjälp finns att få även för den med små resurser. Det finns pengar att söka via Tillväxtverket.se, man kan få upp till 50 % av sin exportsatsning. Så lyssna inte på andra, utan ta reda på vad som gäller för ditt företag med hjälp av myndigheterna och experter så lägger du en god grund för en framgångsrik exportsatsning i Norge. Då får du möjlighet att i jobbet se detta vackra land! tillvaxtverket.se | grensetjansten.se | skatteverket.se | skatteetaten.no | nordisketax.net | verksamt.se

BraAffärer

9


MEDLEMSSIDORNA - DEBATT, NYHETER, INFORMATION FRÅN

Digitaliserad myndighet? ”Men tjenare Lasse! Hur har det gått med förseningsavgiften till Skatteverket?” Den här gången var det jag som såg Lasse först, direkt när jag kom innanför dörren till Systembolaget där han höll på att packa ett par kassar. Jag kunde därför vara lite offensiv och bestämma samtalsämne. ”Jo, nu ska du få höra. Jag gjorde som du sa och hänvisade i överklagan till att det var orimligt med förseningsavgift när jag bara följt Skatteverkets anvisningar om att kunna använda snigelpost. Jag var noga med att skicka både som mejl och via snigelpost, men fick beslut bara via snigelpost. Digitaliserad myndighet, jo pyttsan!”

är ju inte så många som lyckas få Skatteverket att ändra sina beslut, i synnerhet inte bland småföretagare.”

Lasses beskrivning väcker några frågor som borde tas på allvar. Skatteverket har länge slagit sig för bröstet om att man är så långt framme i digitalisering, men om bara 1 av 4 beslut och överväganden skickats via Min myndighetspost så kan man fundera över varför digital postlåda ska användas. I en enkät vi gjorde bland medlemmar under mars 2019 redovisade bara drygt hälften att de hade digital brevlåda, vilket ju är mer än det borde vara när Skatteverket bara skickar ut 25 procent till den digitala brevlådan. Vi företagare har lärt oss att anpassa oss efter myndighetsbeslut, men dessa är så många att man måste prioritera vilka som är mest akuta.

”Tack ska du ha, men det är två små

Man kan även fundera över hur rättssä-

”Och vad fick för beslut?” försökte jag

och insåg att Lasse återigen bestämde vad vi pratade om och i vilken ordning.

”Jo skattmasen skrev att de skulle ta bort förseningsavgiften, ungefär som det var en ynnest från överheten. Deras motivering ska du höra! Enligt ert överklagande. Det var det hela. Pengarna har de både överfört till skattekontot och betalat ut.” ”Då får man ju gratulera dig Lasse! Det

delar som jag funderar över. Det första är att endast det första beslutet skickades till Min myndighetspost. Övriga tre överväganden och beslut skickades via snigelpost, trots att de inte verkar tro på Postnord själva. Det andra som jag funderar över är varför de fattade beslut själva och inte skickade det till Förvaltningsrätten. Berodde

10

det på att de riskerade att förlora och då inte ville att det skulle bli offentligt? Eller var det för att de skulle kunna berätta för Skatteutskottet att de nästan inte har några överklaganden på sina beslut, men om något överklagas så vinner masen i första instans?”

BraAffärer

kerheten fungerar för företagare i Sverige. Är det rimligt att myndigheten kan ta ut avgiften (”boten”) redan när de anser ett fel är begånget eller ska man vänta tills det blivit rättsligt prövat? Den grundläggande principen i andra fall är ju att man är oskyldig tills skuld är bevisad, alltså domen/beslutet vunnit laga kraft. Gäller inte denna del för företagare? Rimligast vore väl att avgiften först fick ”tas ut” när beslutet prövats i rätten?

En annan del att fundera över är om Förvaltningsrätten fungerar som politikerna tänkt. Det finns advokater som uppger att de slutat figurera i Förvaltningsrätten ”för att det inte fungerar som en riktig domstol”; Ifall det är fallet så måste det beteck-

nas som mycket illa. Skatteverket brukar visa statistik på att de vinner nästan alla fall mot företagare i Förvaltningsrätten. För företagare i Lasses situation kan det ju också vara behövligt med någon form av juridiskt biträde, vilket man ju har rätt till i civilrättsliga ärenden. Alltså om jag är mördare så betalar samhället mitt juridiska ombud, men om jag är företagare som gjort en miss eller i vart fall Skatteverket uppfattat att man gjort en blunder, så får företagaren själv stå för de juridiska kostnaderna. Dessutom ska dessa betalas sedan Skatteverket redan tagit ut de avgifter de anser vara rättmätiga. Ytterligare en fundering skapas ur Las-

ses resonemang, och det är myndighetens hantering av ”sanningar”, Har han rätt i att Skatteverket inte ”släpper upp” fall till Förvaltningsrätten ifall de riskerar att förlora där? Att ompröva ett felaktigt beslut är hedervärt (om än det vore mer hedervärt att hellre fria än fälla), men om det görs för att skapa en god statistik över vinster så är det moraliskt tveksamt. Ifall Lasse har rätt så innebär det ju att den statistik som redovisas för riksdag och regering inte är helt obefläckad av tillrättalägganden. Vad kan detta medföra för tilltron till svenska myndigheter?

Om Sverige ska få fler företagare så

måste systemet bli mer lättfattligt och myndigheternas huvuduppgift vara att hjälpa företagaren att göra rätt och inte att påföra avgifter. Skygglapparna som Finansinspektionen haft när det gäller storbankernas penningtvätt kan inte småföretagare räkna på från andra myndigheter. Ge hjälp och stöd först med utgångspunkten att vi företagare vill göra rätt för oss. Ifall vi inte följer räden från myndigheten så ska vi naturligtvis straffas, men inte initialt

Oscar Wilde lär ha sagt att Jag får ibland

känslan av att Gud överskattade sin förmåga när han skapade människan.

Erik Sjölander


MEDLEMSSIDORNA - DEBATT, NYHETER, INFORMATION FRÅN

Sivs misstag tog henne till Kronofogden – nu kan hennes fall hjälpa andra När Siv Öberg, frisör i Luleå och ledamot i Småföretagarnas riksförbund, gjorde fel med sin arbetsgivardeklaration skickade hon snabbt in en rättelse till Skatteverket. – Men jag hamnade ändå hos Kronofog-

in en rättelse via webben. Men det jag inte visste var att så fort man gör något sådant måste en handläggare ta hand om ärendet. Det resulterade i att allt drog ut på tiden

problem. Det som blir problem är när det går för fort. Administration får inte ta för lång tid för oss småföretagare.

och Siv hann få post från Kronofogdemyndigheten trots att hon hade korrigerat sitt misstag. Siv vet om att hon gjorde fel, men menar att Skatteverket måste vara tydligare i sin information om vad som gäller när en rättelse skickas in. Hade hon bara lyft luren och pratat med en handläggare så hade detta aldrig skett. Men någon sådan information fanns inte.

I februari var det dags för Siv att redovisa

– Jag har haft bra kontakt

den. Nu måste vi få till en ändring hos Skatteverket, säger Siv.

Från och med den 1 januari i år ska samtliga arbetsgivare redovisa arbetsgivardeklaration på individnivå. Det innebär helt enkelt att redovisa lön och skatteavdrag för alla anställda varje månad. Siv Öberg har varit med i branschen länge och sett hur lagar och regler förändrats genom åren. – För mig är digitaliseringen inte ett

januari månads lön/skatt på individnivå i arbetsgivardeklaration för första gången. Men Siv råkade betala in dubbelt, både för individen och företaget.

– Jag upptäckte det snabbt och skickade

Siv Öberg med Skatteverket nu. Du behöver aldrig vara rädd för att kontakta myndigheter. De är behjälpliga. De höll med om att informationen från deras sida kunde bli bättre.

Tack vare att allt ändå ordnade sig så

pass snabbt kommer Sivs uppgifter hos Kronofogden hamna under sekretess.

– Jag har aldrig varit orolig för min

egen skull, men jag vet att många blir det i sådana här situationer och kring reglerna med arbetsgivardeklaration på individnivå.

Siv har engagerat sig för småföretagare under många år och har lärt sig att våga ligga på. – En åsikt, i det här fal-

let min, kan få en myndighet att uppdatera sin e-tjänst. Nu kommer det att vara tydligare framöver och jag hoppas att det kan hjälpa andra. Det ska vara lätt att göra rätt. Maria Eremo

Några tecken på att du behöver varva ner retagarstressen med sånt som gör att man går ner i varv. Här kommer några tecken på att du haft för mycket stress ett tag och behöver varva ner lite • Ditt humör. Du blir lätt arg och irriterad. Det är som en vulkan inom dig med känslor som pyser ut lite då och då. Gärna hemma då du känner dig trygg så det är oftast de närmaste som får ta smällen. • Orkeslöshet, mental frånvaro, du känDe flesta småföretagare som jag umgås med i sociala medier eller i andra sammanhang säger sig konstant vara mer eller mindre stressade. Stress är dock inte farligt i sig om den är i begränsad mängd och det finns tid för vila och återhämtning mellan varven. Det gäller därför för oss som driver eget

att hitta förhållningssätt och praktiska saker i livet som gör att vi balanserar fö-

ner dig avtrubbad. Du orkar inte bry dig lika mycket längre och det är svårare att ta tag i saker som är jobbigt i ditt företag. Även om du skulle vilja förändra något så är det svårt att få något gjort. Likaså att du har mycket svårare att koncentrera dig än vanligt. Det är ungefär som om du hade ”sirap i hjärnan” och därför är det mer utmanande att lösa komplicerade problem.

• Konstant stresskänsla. Du har en

känsla av att vara jagad hela tiden även om

du inte riktigt vet av vad och den känslan gör att du också har svårt att slappna av även när du är ledig. Även sömnen påverkas negativt. Du har ofta svårt att somna och ligger och oroar dig över saker eller så du vaknar tidigt och kan trots enorm trötthet inte somna om. Somnar du om gör du det kanske precis innan du ska gå upp och är slut hela dagen. Du kan också märka att kroppen på olika vis signalerar att den har gått på högtryck lite för länge exempelvis genom huvudvärk, magproblem eller värk i största allmänhet. Slutligen så kan det också vara dags att fundera över din livssituation som företagare när någon i din omgivning börjar bli orolig för dig och undrar hur du mår. Ta tecknen på allvar, kroppen och psyket

orkar inte hur länge som helst. Om du inte klarar att hitta sätt att varva ner finns hjälp att få i många olika former.

Nina Jansdotter


Michael vill göra När Michael Saliba var ung saknade han driv och visioner. ”Du kommer aldrig att bli nåt”, sa en lärare helt öppet inför klassen. Den känslan växte Michael upp med och det blev många år senare titeln på hans bok om att hitta framgången inom sig själv. I dag är han en av landets mest inflytelserika Linkedinprofiler som vill att Sverige ska nätverka mer. De flesta människor kan identifiera en

eller flera vändpunkter i sitt liv. Stunder som varit avgörande för ens personliga utveckling. För Michael Saliba skedde den stora vändpunkten för tio år sedan när han tillbringade ett år i ett kloster i Jerusalem.

dag genomsyrar allt han gör: MOREVA – motivation, results och values (motivation, resultat och värde). I grova drag handlar det om att hitta sin egen drivkraft och motivation, att reflektera över vilket arv man lämnar eller vill lämna efter sig, samt att sätta ett värde på sig själv för att kunna motivera och värdesätta andra. Tankesättet går att applicera på allt. – Jag gör exempel aldrig en affär utan att låta den gå igenom de här punkterna. Vad motiverar mig med affären, vad lämnar den efter sig och vad skapar den för värde? Klostervistelsen kom några år efter en knackig tonårstid. Michael säger att han var energifylld men saknade inre drivkraft och en framtidsvision. Han skulle bli fotbollsproffs, men en skada satte stopp för planerna och Michael hade ingen riktning i sitt liv.

Foto: Privat

– Det var en tid för reflektion som gjorde

att jag öppnade ögonen för nya möjligheter. ”Fånga dagen” är ju ett uttryck, för mig handlade det om att ”fånga sekvenser” då det inte går att fånga en hel dag. En timma på klostret var som en dag här och jag lärde mig att ta in olika ögonblick och ta vara på tiden. Jag gick mycket, såg mycket och kopplade intrycken metaforiskt till mitt liv.

Det var under tiden i klostret som Mi-

chael kom fram till sin livskompass som i

12

BraAffärer

– Jag hade en kärna av bra värderingar

men de fick aldrig utvecklas. Jag blev en person som framhävde mig på andras bekostnad och jag sårade människor av bara farten.

Om du kunde resa tillbaka i tiden och

prata med dig själv, vad skulle du säga då?

– Jag skulle vara där och lyssna. Säga

att ”Jag tror på dig, stressa inte, utan ha tålamod, kämpa och ta vara på livet”. Jag är i dag mentor till många olika människor och genom MOREVA-konceptet kan jag både ge svar och lyssna, stötta och vägleda.

Michael tror att alla människor har framgången inom sig men att de måste ta tiden att hitta den. – Du förändras inte, du förbättras eller

försämras. Jag är en förbättrad version av den jag var då, men vill förbättras mer.

När Bra Affärer pratar med Michael har han precis avslutat en frivillig tio dagar lång paus från sociala medier och åtaganden. – Jag kan stänga av när jag vill för jag

vet att när jag fyllt på batterierna kan jag leverera ännu bättre. Jag tror att människor är rädda för att stänga av. Reflektion och stillsamhet ses ofta som jobbigt och tråkigt. Men det behöver inte vara det utan kan vara något vackert och värdefullt också.

Han menar att man ska hitta ”klostret inom sig”, konsten att ta en paus och reflektera utan att stressa för att på så vis kunna tänka klart. – Du ska äga ditt liv och inte låta sig

styras av andra. Det som är skrämmande i dag är att väldigt många inte vet vilka de själva är och bedövar smärtan genom att bara låta vardagen rulla på. Stanna till, var inte rädd och ta din tid. Framgången finns inom dig, inte runt om dig.

Men hur ska de flesta småföretagarna

kunna ta paus när de hela tiden jagar nästa kund eller jobbar mycket?

– Det handlar om planering och struktur. Småföretagare ska slita hårt, jobba och kämpa. Om det är för något värdefullt och meningsfullt är det värt allt slit. Vi är lite bortskämda. Vi jobbar åtta till tio timmar och säger att vi jobbar hårt, i jämförelse med andra länder där man jobbar mycket mer. Var tacksam över de möjligheter som finns här. Du är inte småföretagare för att någon tvingat dig utan ►


Foto: James Johansson

skillnad

Namn: Michael Saliba. Titel: Entreprenör, podcastvärd, författare och föreläsare. Ålder: 32. Bor: På Kungsholmen i Stockholm. Familj: Fru och en fantastisk dotter. Fritid: Umgås med familjen. Förebilder: Det finns många, men jag lyfter fram två personer som finns i himlen: min mamma Jeanette och munken fader Tobia. Dagarna innan tidningen går i tryck kommer nyheten att Michael Saliba har utsetts till årets manliga svenska förebild av tidningen Global Woman Magazine. Foto: Sören Vilks

BraAffärer

13


►för att för att det är din dröm, din passion och ditt varför. Men det finns ingen ursäkt för att inte hinna med att ta en paus. Där kan du klaga, gråta, skrika och ladda om för att sedan fortsätta din resa. Att som småföretagare ha människor

runt omkring sig som stöttar är värdefullt. Det vill säga ett nätverk, och just nätverkandet är något Michael blivit känd för. Framför allt som stor profil på Linkedin där han numera har två konton för att kunna bygga sitt kontaktnät vidare.

– Grunden är ju att jag vill hjälpa och

inspirera människor. När jag hade nått maxgränsen med 30 000 kontakter hade jag flera tusen förfrågningar som låg och väntade på att bli accepterade. Men det gick inte. Det var som om det knackar på dörren och du vill öppna och bjuda in, men kan inte.

Foto: Sören Vilks

Lösningen blev ett till konto där Mi-

närmare 500 jobb och ungefär 250 000 kronor till välgörenhet.

– Det nya kontot har hjälpt 25 personer

– Det finns en stor potential i Linkedin. I början var det en död plattform med lite interaktion och snarare ett digitalt cv. Jag ville ändra på det. Jag studerade de som höll på och gjorde tvärtom. Jag la upp inlägg på helger och andra tider och oftare än vad ”experterna” rekommenderade. Jag började nätverka med människor i olika positioner inom olika branscher.

chael i dagsläget har 6000 kontakter. att få jobb.

Det där är en annan del av Michaels värv – arbetsförmedlaren. Efter klostertiden jobbade Michael som säljare, avancerade till chef och sa sedan upp sig för att leva

Under ett och ett halvt år hade Michael

1000 möten öga mot öga.

Hur bar du dig åt? – Åter igen handlar det om prioritering-

ar, samt att jag satte ett värde i relationerna. Jag kunde, och ville inte, säga nej och ibland fick jag äta lunch två gånger per dag. Jag hade en vision om att bygga Sveriges starkaste nätverk. Att det blev 1000 möten kom med tiden. Jag skrev ned en kort summering och tog med mig något från varje möte. Det blev en utbildning för mig.

Foto: Privat

ett år på besparingar och bygga upp sitt nätverk. Han erbjöds jobb som han gav bort till sina Linkedin-kontakter. Detta ledde till utmaningen #LinkedinSalibaChallenge där människor skulle hjälpa någon de inte kände till ett nytt jobb. Vid misslyckande skulle valfri summa skänkas till välgörande ändamål. Utfallet har blivit

14

BraAffärer

Michael tycker att vi nätverkar alldeles för lite i Sverige och det är något han arbetar för att förändra. Han arrangerar nätverksluncher runt om i landet där människor från olika branscher träffas för att utföra utmaningar och lyssna på inspirationstalare. – Man ska kunna komma tomhänt, men gå hem med en fylld väska. Det finns mer att hämta hem från nätverksmöten än rena affärer.

Utöver nätverksluncherna håller

Michael regelbundet föreläsningar och hans senaste projekt är podcasten Saliba podcast som är ett direkt resultat av alla möten han har haft. – Jag kände att det som vi pratade om

på tu man hand var bra saker som kan inspirera andra. Alla människor sitter på en story som de ska få berätta och jag vill ge dem en chans.

Gästerna är en blandning av olika människor, allt från polischefen John Franco till Youtube-stjärnan Hampus Hedström har medverkat i podcasten. – Det blir en del djupare frågor, utifrån

mitt MOREVA-motto, och det uppskattas av både lyssnarna och gästerna. Det blir inte enbart det vi redan vet om dem som kommer fram.

Influencer, inspiratör, nätverkare,

arbetsförmedlare, författare, föreläsare, podcastare – titlarna Michael Saliba kan sätta på sitt visitkort är många. Han har gjort mycket, men ändå får man känslan av att han inte är nöjd, utan ständigt vill göra mer. – Jag har lärt mig att ha en vision om

vad jag vill göra i mitt liv och inom olika områden, men att inte ha en låst strategi. Jag vet inte hur långt mitt liv kommer att vara, så jag gör det bästa av dagen. Jag lever i nuet, men har en klar vision. Jag vill göra positiv skillnad i folks liv, det är det arv jag lämnar efter mig. Där mäter jag min framgång.

Anders Jakobson


ng

M AFFÄRSDRÖMMEN BLIR EN MARDRÖM. Även företagare kan bli arbetslösa – till exempel om konkurrensen hårdnar, förutsättningarna ändras eller något oväntat händer. Därför finns SMÅA, a-kassa för småföretagare. A-kassa ger dig 80 procent av din lön, upp till 25 025 kr/månad. Med en inkomstförsäkring som tillägg kan du försäkra lönen upp till 80 000 kr/månad. Anslut dig idag så kan du få ersättning om det oväntade händer och du inte längre kan försörja dig genom ditt företag. Ekonomisk trygghet kostar bara 128 kr i månaden. www.smakassa.se/OM

128 KR /MÅN

h et

A-KASSA FÖR SMÅFÖRETAGARE BraAffärer

15


Nio sätt att starta ett möte i tid Vi har alla varit med om det där morgonmötet som ska börja klockan 9 men som aldrig gör det. Kanske har vi själva varit den där alla väntar på som ramlar in med kaffekoppen i handen några minuter för sent. I värsta fall anammas ”den akademiska kvarten” och 9.00-mötet blir 9.15-mötet. Att inte börja i tid kan leda till att mötet

drar ut på tiden eller att allt som ska avhandlas inte hinns med under den avsatta tiden. Det blir inte ett effektivt möte hur man än vrider och vänder på det.

Craig Jarrow, föreläsare och författare till Time Management Ninja, är expert på produktivitet. Här är hans nio tips om hur man får ett möte att starta i tid.

1

Börja oavsett vilka som är där.

Börja mötet exakt i tid. Det spelar ingen roll om den med högst befattning inte är närvarande. Jag har sett möten för elva personer börja med bara två på plats. Tips: Det är väldigt enkelt att fatta beslut när man bara är två personer…

2

Var tydlig med när mötet börjar.

Bestäm förutsättningarna tillsammans med ditt team. Var tydlig med att du förväntar dig att mötet börjar på den utsatta tiden. Om du använder dig av tips nummer 1 kommer det väldigt snabbt bli uppenbart för mötesdeltagarna att 9.00-mötet inte är 9.15-mötet.

16

BraAffärer

Vänta inte ”bara några minuter till”. Har du hört den förut? ”Vi väntar några minuter till för eftersläntrarna”. Gör inte det. Se tips nummer 1 och 2.

3

4

Välj en bra tid för möten. Om ditt

möte alltid börjar sent behöver du kanske välja en bättre tid. Ha koll på ditt teams schema och deras övriga åtaganden. Om de springer från ett möte till ett annat kommer de att bli sena. Ha även koll på deras arbetstider. Om de börjar 9.00 är det bättre med ett möte 9.30. Detsamma gäller möten efter lunch. Håll mötena korta. De flesta möten har alldeles för lång avsatt tid. Väldigt få ämnen kräver ett timslångt möte. Sätt 30 eller 15 minuter i stället. Det är enkelt att vara fem-tio minuter sen till ett 60-minutersmöte, men mer osannolikt att folk missar tio minuter av ett kvartslångt möte.

5

6

Belöna dem som är i tid. Låt dem

som är ”först till kvarn få först

mala”. Det kan vara något så enkelt som att bjuda på förfriskningar, eller att de som är i tid får första tjing på nya projekt eller uppdrag. Släpp inte in dem som kommer sent. Det här tipset är lite tufft, men har du någonsin varit på möten som börjat om tre gånger för att de som kommit sent ska ”komma ikapp”? Låt inte detta ske utan släpp inte in de som kommer sent. De kan ”komma ikapp” på sin egen tid. Många tycker kanske att detta är hårt, men det handlar om att respektera dem som kommit i tid och som är redo att jobba.

7

Låt den som kommer sist få en uppgift. Ett företag hade en regel att den som kom sist till mötet var tvungen att föra anteckningar. Ett annat krävde att den som anlände sist skulle ansvara för städningen av mötesrummet när allt var klart.

8

9

Bjud enbart in dem som måste

vara med. Om du vill ha lyckade möten, bjud då inte in några extra deltagare. Det är mycket lättare att få tre-fyra personer till ett möte i tid än åtta-tio. Källa: timemanagementninja.com Anders Jakobson


Företagarens viktigaste affärspartner

alla kategorier!

Vi samlar landets främsta konsulter inom rådgivning, redovisning och lön – viktiga affärspartners till landets företagare. Våra konsulter finns över hela landet. Tillsammans hjälper vi 330 000 företag att utvecklas Hitta din Srf Auktoriserade Redovisningskonsult® eller Srf Auktoriserade Lönekonsult® på srfkonsult.se

Srf konsulterna – Den ledande branschorganisationen inom rådgivning, redovisning och lön

BraAffärer

17


»KORTA NYHETER Håll koll på ditt företag med Bolagsverkets app

Sälja eller avveckla ditt företag? Var vaksam!

Den 11 april lanserade Bolagsverket en ny funktion i sin app. Nu får du en notis så fort Bolagsverket tar emot, handlägger eller avslutar ett ärende för ditt företag. Det gör att du enkelt kan hålla koll på ditt företag och snabbt upptäcka eventuella kapningsförsök. Notiser är vanligt i appar idag och något som många har efterfrågat även i Bolagsverkets app. Med notiser får du exempelvis veta direkt när din årsredovisning kommer in eller om det kommer in en styrelseändring. Genom att hålla koll på vilka ärenden Bolagsverket tar emot kan du tidigt upptäcka om en obehörig försöker kapa ditt företag genom att skicka in en falsk styrelse- eller adressändring. – Det är viktigt att du som företagare agerar snabbt om du upptäcker ett misstänkt kapningsförsök. För att få ett bättre skydd för företaget rekommenderar vi därför att företagare skaffar appen, men också en digital brevlåda för företaget. Då får du både en notis i mobilen och ett säkert meddelande i din digitala brevlåda så fort vi tagit emot ett ärende. Det gör att du tidigt kan uppmärksamma en eventuell kapning och snabbt kontakta oss för att förhindra registrering av felaktiga uppgifter, säger Joakim Hedström, verksamhetsutvecklare på Bolagsverket.

Står du inför det viktiga beslutet att sälja eller avveckla ditt företag? Då bör du vara extra vaksam på vilket företag du gör affärer med. Det kan vara lätt att bli bedragen. – Det finns företag på marknaden som erbjuder sig att köpa ditt företag eller hjälpa dig att avveckla det. Bakom en till synes respektabel fasad kan ett företag med brottsligt uppsåt dölja sig. Och det är lätt att bli bedragen, säger Helene Thorgren, jurist och avdelningschef på Bolagsverket. Exempel på varningssignaler • Det känns lite för enkelt, snabbt eller billigt att sälja eller avveckla ditt företag. • Företaget påstår till exempel att ”stora skulder är inget problem”. • Företaget finns enbart på webben eller har bara en postbox – men inget fysiskt kontor. Som företagare riskerar du exempelvis att stå kvar i styrelsen och är därmed ansvarig för händelser och transaktioner i det företag som du tror att du har sålt eller avvecklat. Dessutom kan det vara väldigt svårt att bevisa att du är oskyldig.

Källa: bolagsverket.se

Mentorskapsprogram inom jordbruk, trädgård och rennäring Mentorprogrammets syfte är att du ska få hjälp att bolla idéer kring utvecklingen av ditt företag med en erfaren företagare. Det är kostnadsfritt för dig som blir antagen. Programmet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via det svenska landsbygdsprogrammet. Programmet är för dig som är nyetablerad eller vill komma vidare i utvecklingen som företagare. Du ska vara heltidsföretagare eller ha viljan och möjligheten att bli det. För att kunna delta i mentorsprogrammet krävs att du: • är heltidsföretagare inom jordbruk, trädgård eller rennäring eller en kombination av dessa. • vill starta eller har nyligen startat ett heltidsföretag inom jordbruk, trädgård eller rennäring eller kombinationsverksamheter. • har vilja och möjlighet att vara heltidsföretagare. Surfa in på Jordbruksverkets hemsida för att hitta kontaktpersoner för ditt område. Källa: jordbruksverket.se

18

BraAffärer

Det bästa sättet att skydda dig mot bedragare: • Kontrollera vem du gör affärer med. En enkel sökning kan ge bra information. • Be företaget om referenser så att du kan kontrollera hur tidigare avvecklingar har skötts. • Gör en ordentlig bedömning av företaget – innan du går in i en affärsuppgörelse. Källa: bolagsverket.se


Allt fler unga skadar sig på jobbet

Så här gör du en e-faktura Efter den 1 april måste du som har kunder inom offentlig sektor

fakturera dem med e-faktura. Det gäller både varor och tjänster.

Gör så här: Fråga om din leverantör av ekonomisystem eller fakturerings-

Antalet unga under 25 år som skadar sig på jobbet ökar kraftigt. Det visar nya siffror från Arbetsmiljöverket – som oroas av utvecklingen. Ungefär 2 800 arbetsrelaterade olyckor drabbade unga under 25 år förra året. Det visar nya siffror från Arbetsmiljöverket och är en ökning med 20 procent jämfört med 2014. Och det är en högre ökning än andra grupper ute i arbetslivet, rapporterar Prevent. – Det är en allvarlig utveckling. Vi måste säkerställa att unga får en säker start, och en bra grund för ett hållbart arbetsliv, säger Heli Aarnipuro, projektledare på Arbetsmiljöverket.

tjänst kan skicka e-fakturor enligt standarden PEPPOL BIS Billing 3. Undersök om dina kunder inom offentlig sektor har en så kallad fakturaportal som du kan fakturera via om du bara skickar ett fåtal fakturor till offentlig sektor.

Ett skäl till att arbetsolyckorna ökar just bland unga kan vara att

Källa: verksamt.se

världen och äldreomsorgen – sektorer som vanligtvis lider av personalbrist och beskrivs som stressigt. Enligt Heli Aarnipuro kan man förebygga många av olyckorna genom att som chef ge en ordentlig introduktion.

man ofta är ny på jobbet och därför har mindre erfarenhet. Enligt Arbetsmiljöverket är risken fyra till sex gånger högre risk att drabbas av en olycka under det första året på ett nytt jobb.

Branscherna där antalet olyckor ökar är främst inom skol-

Källa: chef.se

Företagens regelkostnader fortsätter öka Företagens administrativa kostnader till följd av regler har

Rätt utsikt från skrivbordet kan minska stressen Nu visar forskning att de som kan följa väder- och årstidsutveck-

lingen trivs bättre på jobbet. Arbetsmiljöverket har sammanställt forskning som pekar på vikten av att ha en bra utsikt på jobbet. Om du från din arbetsstation kan följa väderutvecklingen och årstidsväxlingar är chansen större att du mår bättre, skriver Prevent. Enligt Arne Lowden, docent vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholm Universitet, kan du med rätt utsikt minska känslan av att vara instängd. Det har även fler hälsofördelar. – Vårt välbefinnande ökar om vi kan titta ut när vi sitter och jobbar. Vi trivs bättre och stressen minskar, säger Lowden. Morgonljuset har också stor betydelse för vår hälsa. Det hänger ihop med att det gör oss trötta på kvällen, vilket i sin tur påverkar den viktiga sömnen. Om du missar morgonljuset är risken stor att du inte är trött när det är läggdags, skriver Prevent. Källa: chef.se

ökat med cirka 600 miljoner kronor under 2018. De ökade kostnaderna beror på nya eller ändrade regler, till exempel slopad skattefrihet för privat hälso- och sjukvård och krav på undersökningsplikt av trafiktillstånd för beställare av gods- och persontransport. Införandet av digital ingivning av årsredovisning var en åtgärd som minskade kostnaderna.

Företagens årliga administrativa kostnader till följd av regler har i genomsnitt ökat med 1,2 miljarder kronor per år sedan 2013, även om kostnaderna för vissa typer av företag eller branscher kan ha minskat trots ökningar på en sammanlagd nivå. Regeländringarna gäller vitt skilda områden och berör olika många och olika typer av företag. För sex av tio företag är regler ett tillväxthinder enligt Tillväxt-

verkets undersökning Företagens Villkor och Verklighet 2017. Andelen företag som upplever regler som ett stort tillväxthinder har ökat något sedan 2014. Däremot visar undersökningen att upplevelserna skiljer sig åt mellan branscher. Bland annat har andelen företag inom branscherna hotell- och restaurang och utbildning som upplever regler som ett stort tillväxthinder minskat. Det visar att de satsningar som görs på förenklingar ger positiva resultat.

Källa: tillvaxtverket.se

BraAffärer

19


Så eliminerar du stress som småföretagare Hur kan man som småföretagare hantera stress? Hur ska man skydda sina anställda från sjukskrivning och hur ska man själv hantera situationer som kan leda till utbrändhet? Karin Isberg, stressexpert utbildad i neurovetenskap och författare till boken ”15 sätt att bli fri från stress” ger Bra Affärer tips i båda fallen. – Till att börja med: För kroppen finns det inget som heter ”jobbstress”. Det finns bara stress eftersom reaktionerna i oss är desamma oavsett vad som utlöser stressen, säger Karin. Hon menar att jobbet däremot är en vanlig källa till stress. – Stress på jobbet behöver inte uppstå på grund av hög arbetsbelastning, utan beror ofta på en bristande känsla av kontroll och bristande känsla av tillhörighet. Hjärnan reagerar starkt på dem. För att utveckla resonemanget tar Karin med oss 100 000 år bakåt i tiden. – När vi levde på savannen kunde ett prassel i busken vara något livsfarligt som ett köttätande djur eller kanske en fientlig människa. För vår överlevnads skull behövde vi förstå och försöka skaffa kontroll över situationen. Våra hjärnor fungerar likadant i modern tid och allt som väcker känslan av att inte ha kontroll aktiverar stressreaktioner. Brist på information, brist på insyn i beslut eller brist på möjlighet att påverka sin situation är vanliga orsaker till att vi blir stressade. – Som arbetsgivare kan man fråga sig: Vet mina medarbetare vad som pågår i företaget? Har de möjlighet att styra sin arbetssituation? Det är sätt att eliminera onödig stress. När det gäller behovet av tillhörighet är det grundat i de ursprungliga gruppsamhällena. Att uteslutas ur gruppen var detsamma som en dödsdom, och att känna sig inkluderad i gemenskapen är lika viktigt nu som då. – Vi behöver känna: ”Jag syns och jag är viktig”. Att arbetsgivaren värdesätter mig eliminerar stress. Uppskattning och konstruktiv feedback är enkla sätt att ge

20

BraAffärer

Karin Isberg. Foto: Petter Cohen.

sina medarbetare den känslan. Ingen arbetsgivare tycker att det är roligt att betala sjuklön i två veckor. Med få anställda är man sårbar och det gäller att förebygga så att de anställda inte blir alltför stressade och i värsta fall sjukskrivna. Karin menar att får man en stressrelaterad diagnos är det oftast en kombination av stressande faktorer hemma och på jobbet som har bidragit. – En arbetsgivare kan göra mycket för sina anställda men inte ”vaccinera sig” mot att de till exempel har ett svårt sjukt barn eller ligger i skilsmässa, för då är deras stressnivå hög oavsett. Att kunna gå till jobbet och känna att man har kontroll och är uppskattad kan göra att jobbet blir en fristad från det som är påfrestande hemma. – På en bra arbetsplats blir jobbet det-

samma som frånvaro av negativ stress och balanserar upp det som är tungt och svårt att hantera privat. Att vara småföretagare är i de bästa stunderna en fantastisk känsla av att vara värdefull och ha kontroll. Få andra har samma möjlighet att styra sina förutsättningar och se resultatet av sina ansträngningar. Men det kan också vara enormt stressande att driva ett litet företag. – En lansering misslyckas. Intäkterna blir sämre. Orderingången sinar. Kommer företaget att överleva? Behöver jag göra uppsägningar? På mindre företag är tryggheten mer kortsiktig. Eftersom gränserna mellan företagaren och företaget är flytande kan det också kännas som att man måste lösa alla företagets problem själv. Att känna sig ensam och nedtyngd är väldigt stressande. – Här gäller det att använda fördelen av att ha kontroll över sin tid och investera i att ta hand om sig själv. Stärk kroppen så att den kommer i balans genom att äta bra, röra på dig och få en stunds dagsljus varje dag. Det hjälper kroppen att neutralisera stress och gör att man klarar högre påfrestningar. Karin menar att det också är bra att försöka prioritera det som är återhämtande. – Vi behöver sådant som gör att vi känner oss glada och trivs med livet, för när vi mår bra utsöndrar kroppen hormoner som lugnar och stärker oss. Vad som ger återhämtning är individuellt, vissa kan återhämta sig genom att läsa en bok eller yoga, andra genom att ta en långpromenad eller äta en god middag med sina vänner. Allt som gör att man känner sig glad och avslappnad efteråt är bra investeringar i sin hälsa. Anders Jakobson

Karin Isberg tipsar – Så eliminerar du stress hos dina anställda och hos dig själv: – Om du är arbetsgivare och vill påverka dina anställdas stressituation: Fråga dem om de upplever att de har tillräckligt mycket kontroll över sin arbetssituation och får uppskattning för sitt arbete. Om svaret blir ja kan du vara stolt, blir det nej frågar du vad som behövs för att förbättra situationen. – Och för dig själv: Ät bra, rör på dig och ta gärna promenader i dagsljus. Fundera också över hur du kan skapa en arbetsvecka där det finns utrymme för det som stärker dig och ger dig återhämtning. Vilka aktiviteter och människor får dig att må riktigt bra och hur kan du skapa tid för dem i din kalender?


Juristen►

Få rätt på momsen från början Du som läser detta är förmodligen inte

som jag. Du tycker inte att moms är bland det roligaste man kan jobba med. Chansen är större att moms för dig är något krångligt, tråkigt och tidskrävande. Gör du fel kan det dessutom blir rejält kostsamt. Därför är det av största vikt att det blir rätt redan från början.

Momsen är neutral för den som bedriver momspliktig verksamhet, vilket de flesta gör. Den ska vare sig vara en kostnad eller en intäkt i verksamheten. För att vara neutral är momsen dock förvånansvärt svår och kräver mycket av företagarens tid. Tycker du att momsen är svår från början blir den genast ännu svårare om du har kunder eller leverantörer i andra länder, hyr ut eller bygger fastigheter, sysslar med finansiell verksamhet eller handlar med begagnade varor eller skrot. För att nämna några vanliga problemområden. Skulle det dessutom visa sig att Skatteverket vid en kontroll tycker att du har gjort något fel så kan det bli rejält kostsamt. Dels kan du behöva betala in mer moms till Skatteverket, och dels kan du få ett skattetillägg som kan vara så mycket som 20 procent av den ytterligare moms Skatteverket vill ha in. Jag tänkte därför dela med mig av några tips som kan vara bra att ha med sig, vare sig ditt företag är nystartat eller om det har funnits i 50 år. 1. Vad gör du egentligen? Självklart vet du ju vad ditt företag

sysslar med, men momsen är en skatt på transaktioner. Det innebär att varje inköp och försäljning bedöms för sig. Det är sällan så enkelt som att säga att du säljer en vara och då ska du lägga på moms på fakturan. Vem kunden är, om du säljer en vara eller en tjänst och vart varan skickas

eller tjänsten konsumeras är saker som måste redas ut för varje transaktion.

sig själv och ser dessutom mer trovärdig ut.

2. Läs på

4. Var både uppriktig och ärlig

Det låter kanske självklart men som jag skrev ovan, momsen är krånglig. Det är många som inte ens vet var de ska börja leta efter informationen. På Skatteverkets hemsida kan man hitta en hel del information. Dels enkelt och tydligt förpackat i olika broschyrer (till exempel Momsbroschyren, SKV 552, som alla företagare borde bläddra igenom) och dels finns det fördjupningsmaterial. Det kan dock ändå vara svårt att hitta svaret på just din fundering om moms och då kan du alltid kontakta oss på Nordbro.

Att lämna en upplysning i samband med

3. Dokumentera Muntliga avtal är lika giltiga i momsens

värld som i övriga affärslivet, men också lika svåra att bevisa. Ofta hinner det gå något eller några år från en affärshändelse till dess att Skatteverket ställer frågor om den. Att då försöka komma ihåg exakt vad som har sagts eller gjorts är svårt och än svårare att bevisa om man inte har bra ordning på sin dokumentation.

Att ställa ut och arkivera sina fakturor är för de flesta en självklarhet. Min erfarenhet är dock att fakturorna inte sällan saknar tillräckligt med information för att man ska kunna utläsa vad som har sålts och vart varor har transporterats eller tjänster tillhandahållits. Förvisso ska fakturan innehålla sådan information, men den kan även kompletteras med annan dokumentation så som avtal, transporthandlingar eller mejl. Just transporthandlingar är oerhört viktigt vid bevisning när varor har lämnat landet.

att du lämnar in din momsdeklaration kan vara ett bra sätt att skydda sig mot ett skattetillägg. Det är lämpligt i de fall där du är osäker på vad som är rätt eller om du vet med dig att din uppfattning kan ifrågasättas av Skatteverket. För att en upplysning ska vara effektiv måste den innehålla all nödvändig information för att Skatteverket ska kunna göra en egen bedömning eller åtminstone tillräcklig för att Skatteverkets utredningsskyldighet ska väckas. Det är inte alltid lätt att utforma bra upplysningar och det är alltid bra att ta in kompetent rådgivning först.

Har du väl fått frågor från Skatteverket

är mitt råd att aldrig ljuga. Hur du svarar och vilken information du lämnar och utelämnar kan dock sätta dig i mer eller mindre fördelaktiga positioner. Fundera alltid igenom vad Skatteverket egentligen frågar om och försök förstå varför de ställer just de frågorna. Ofta är frågorna av rutinartad karaktär men svarar du på ett sätt som i Skatteverkets ögon ser märkligt ut kan det komma följdfrågor. Om frågorna består av mer än endast ytliga frågor om din verksamhet och en begäran om att ta del av delar av din bokföring rekommenderar jag dig att ta hjälp av oss på Nordbro.

Om du har frågor eller funderingar kring

moms eller annan skatt är du varmt välkommen att kontakta mig och mina kollegor på Nordbro.

Den som har sin dokumentation i ord-

ning och snabbt kan ta fram den vid förfrågan från Skatteverket underlättar för

Nordbro är en modern och visionär affärsjuridisk byrå med cirka 20 jurister. Byrån arbetar inom hela det affärsjuridiska fältet och har gedigen erfarenhet av tvistemålsprocesser. På Nordbro arbetar även utbildade redovisningsekonomer som är behjälpliga vid bokföringsfrågor. Som medlem i Småföretagarna har du rätt att kontakta oss för rådgivning vid tre tillfällen per år (cirka 30 minuters rådgivning per tillfälle). Du ringer då till Småföretagarnas kansli, som kopplar dig vidare till oss för omgående kontakt. Rådgivningspanelen erbjuder rådgivning utan kostnad. Småföretagarnas telefonrådgivning är mycket uppskattad av medlemmarna. Många frågor har rört bluffakturor, hyresrätt, avtalsrätt och entreprenadjuridik. En stor mängd frågor har också av naturliga skäl rört arbetsrätt. Rådgivningspanelen är i år utökad och består nu av experter inom de flesta områden som är av vikt för småföretagare. Du erbjuds 30 minuters telefonrådgivning tre gånger per år helt utan kostnad.

Björn Anefur, jurist Nordbro

BraAffärer

21


Vill du betala ut lön men slippa krångel?

Slipp all löneadministration Gigapay gör det möjligt att anlita och avlöna personal utan att anställa och administrera.

Snabba utbetalningar

Vi tar arbetsgivaransvaret Vi agerar arbetsgivare och tar ansvaret för arbetsgivardeklaration på individnivå och inbetalning av skatter.

Gigapay är snabbt och enkelt. På 5 minuter finns pengarna på mottagarens bankkonto.

Enkla löneutbetalningar utan att anställa Läs mer på gigapay.se

Småföretagarnas Riksförbund – en tuff uppstickare som törs säga som det är Vi är stolta och glada över att ha fått förtroendet att företräda

cirka 30 000 av landets småföretag. Vårt arbete bedrivs av styrelsemedlemmarna, vilka själva är aktiva egenföretagare. Vi tror att det ökar förtroendet för oss som intresseorganisation. Vi är ödmjuka inför vårt uppdrag och tar våra arbetsuppgifter på allra största allvar. Inte bara för din skull, utan också för vår egen. Vi tar även tillvara på dina intressen som mindre arbetsgivare.

Frida Företagare

22

BraAffärer

Snabb återkoppling för småföretagare Har du frågor om vad vi står för och vad det innebär för dig som egenföretagare att vara medlem i Småföretagarnas Riksförbund? Tveka då inte att kontakta oss på antingen telefon 042-34 28 50 eller på info@smaforetagarna.se.

en serie av Anders Suneson, episod 44-2019


Korsord FÅR AKTIEÄGARE

FÖRHANDLAR FÖRETAGSORGANISATION MED

DENNE SITTER I FÖRETAGETS STYRELSE FÖRMODA

RÖR OM I SMETEN

DEN VISAR FÖRETAGETSTRANSAKTIONER

DENNE ÄR PETNOGA

SÄTTA EN STRUT

FÖRESKRIFTEN

ÖMSEVIS ÄR SÄKERT DEN SKÄRRADE KALL PÅSDRYCK KRÄVS 100 FÖR ATT FÅ HA

ÄR DEN SOM GÅR TILL BOTTEN

ÄTIT LJUDLIGT ÖPPNADE SLAGA

DE KAN LEVA I EN KRONKOLONI DJURLIK KONTOSTÄLLNING

ÄR VINTERGATAN

BUNDITS SAMMAN

LÄMNAS I STICKET

KALLAS MINSTINGEN

DRA UPP UR SÄNGEN

STANKEN SKÄRMBILD

ÄR ETT FAKTUM GJORT ETT KLIPP

DEN SLÅS I BORDET

ÄR FÖRETAGARE MED KLIRR I KASSAN

ÄR HÅRDTUGGAD BIFF ÖPPNAS AV ODEN

ENSIDIGA

DE HAR PALT PÅ SIN MENY

MISSRÄKNING SLÄKTGRUPP DRIVFJÄDER BLIR KVINNA VID FÖDSELN

FÖLL FÖR VASA PÅ 1600-TALET LÄTT HUGG

HÖGSKOLEPROV SÄTTER NER

DE SITTER I SKORNA KRINGGÄRDAR

JOBBMYNDIGHET EKONOMISK STADGA

ÄR SNARSTUCKNA

ORSAKAR STRÖMAVBROTT OREGLERAD ETT SÅDANT ÄR VÄL KINA

MÄRKS TYDLIGT I NORRLANDS INLAND

LITTERÄR ÅSNA

STÅHEJET SAMLADE TRUPPER I BERLIN 1936

GEMENSAMMA FÖR SAMTLIGA

RYKTBAR DAM

KAN VARA DEN SISTA MÅLTIDEN UTOMJORDING GÅR PÅ

KALLAS FÖRTAGSÄGAREN AV VÄNSTERN

STYRDE RIKSBANKEN FÖRR GRABB

SKRINLÄGGS ÄR SJUKA I EKEN

HON LÄR UPP KILLINGGÄNGET PARTISK

DIREKT FRÅN FABRIK

STATIONERADE PROTEST MOT VITTNE

VÄSTERÅS FÖRR SNOR IHOP KOM MED PIPPI

ÄR REST EFTER VÄGG

ÄR DET BAKOM STÖTFÅNGARE DRYCK

DE SATSAR PENGAR I BOLAG BLEV DU MED TIDEN

SÖRJA MODERSMÅL

LOGARITM

FÖR FORNLÄMNING PÅ KARTA

ALKOHOLFRI

EGYPTISK VERDIOPERA

BOKSTAVERAS ÄR EN RIKTIGT HÖG LÖN

I NORDSJÖPIPE

BLEV ADB GÖRS PÅ SKUTAN

VILL SÄKERT HALLMAN BASTANT ÄGER VISSHET OM

VÄXTER SOM KLÄTTRAR FORMATS

ILLGÄRNINGARNA ÄR ORDENTLIGT INSATT

UTRYMME I KALENDERN

Vinn ett lottpaket från Svenska Spel Sänd in lösningen till Småföretagarnas Riksförbund, Götagatan 5, 263 31 Höganäs. Märk kuvertet med ”Korsord”. Senast 23 augusti 2019 vill vi ha din lösning. De fem först öppnade rätta lösningarna vinner ett lottpaket från Svenska Spel. Rätt lösning och namn på vinnarna presenteras i nästa nummer av Bra Affärer.

Rätt svar BraAffärer nr 1-2019

Adress Postnr

Ort

Vinnare av korsord i Bra Affärer nr 1/2019 1. Jan Holmerup, Svedala 2. Inger L Sandberg, Segeltorp 3. Isabell Edvardsson, Värmlands Nysäter 4. Inge Niklasson, Herrljunga 5. Gunnar Nilsson, Trelleborg

Vi beklagar att fel lösning till korsordet publicerades i BA 1/19

RÖR OM I SMETEN

L

FÖRHANDLAR FÖRETAGSORGANISATION MED

T

D

E

L

DEN VISAR FÖRETAGETSTRANSAKTIONER

R

E

D

DENNE SITTER I FÖRETAGETS STYRELSE

N O ÄR DEN SOM GÅR TILL BOTTEN DE KAN LEVA I EN KRONKOLONI DJURLIK ÄR VINTERGATAN

S

H A

Namn

FÖRMODA

U

FÅR AKTIEÄGARE

KONTOSTÄLLNING BUNDITS SAMMAN

L

SKRINLÄGGS ÄR SJUKA I EKEN

LÄMNAS I STICKET

KALLAS MINSTINGEN

DRA UPP UR SÄNGEN

ÄR ETT FAKTUM GJORT ETT KLIPP

S

L

O

P

ÄTIT LJUDLIGT

G A

S

K

A

T

R

N A

STANKEN

E

A

T

SKÄRMBILD

D

E

S

A

X

A

S

STYRDE RIKSBANKEN FÖRR GRABB

N

ÄR HÅRDTUGGAD BIFF ÖPPNAS AV ODEN

K

V

I

D

ENSIDIGA

S

E

S

I

L

L

U

T

I

O

DE HAR PALT PÅ SIN MENY

R

SLÄKTGRUPP DRIVFJÄDER

N

DE SITTER I SKORNA KRINGGÄRDAR

S

N Ö

O

R

S

T

O

K

O

S

T

GÅR PÅ

L

DIREKT FRÅN FABRIK

DE SATSAR PENGAR I BOLAG

I

SÖRJA MODERSMÅL

D BASTANT ÄGER VISSHET OM

V

D I

K

I

N V BLEV DU MED TIDEN

Y

LOGARITM

VILL SÄKERT HALLMAN

L

L

A

ÄR SNARSTUCKNA

LITTERÄR ÅSNA

I

MÄRKS TYDLIGT I NORRLANDS INLAND

R

N

R

U

N G T

T

FORMATS

D

A

VÄXTER SOM KLÄTTRAR

VÄSTERÅS FÖRR

U

G I

L

I

A

N A

T

S

P I T

A

T

R

A

E

E

F

E

R

I NORDSJÖPIPE

N A OREGLERAD ETT SÅDANT ÄR VÄL KINA

L

T

V

E N

S

E

ALKOHOLFRI

R E

ORSAKAR STRÖMAVBROTT

STATIONERADE PROTEST MOT VITTNE

G E

R

E

Ö

S

A

K A

T

S

ÄR REST EFTER VÄGG

N E

E

N T

HÖGSKOLEPROV SÄTTER NER

O

G N

N I

G

N KALLAS FÖRTAGSÄGAREN AV VÄNSTERN

R

M Ä

A

Ö

N I

O S

SNOR IHOP KOM MED PIPPI

L

KAN VARA DEN SISTA MÅLTIDEN UTOMJORDING

FÖR FORNLÄMNING PÅ KARTA

K FÖLL FÖR VASA PÅ 1600-TALET LÄTT HUGG

A

L

R

T

I

N N I

N N A

A

A E

R

DEN SLÅS I BORDET

STÅHEJET SAMLADE TRUPPER I BERLIN 1936

GEMENSAMMA FÖR SAMTLIGA

HON LÄR UPP KILLINGGÄNGET PARTISK

N E

M A

I

M S

Ä T

O

E A

S

S

L

JOBBMYNDIGHET EKONOMISK STADGA

ÖMSEVIS ÄR SÄKERT DEN SKÄRRADE

DENNE ÄR PETNOGA

N G

P

D

M O

V I

SÄTTA EN STRUT

A

MISSRÄKNING

RYKTBAR DAM

FÖRESKRIFTEN

ÖPPNADE SLAGA

ÄR FÖRETAGARE MED KLIRR I KASSAN

BLIR KVINNA VID FÖDSELN

O KALL PÅSDRYCK KRÄVS 100 FÖR ATT FÅ HA

A

N I

N A

T

J

Ä

L

Ä

EGYPTISK VERDIOPERA

L I

S

T

A

V

F

T

E

N

BLEV ADB GÖRS PÅ SKUTAN

R

ILLGÄRNINGARNA

D

Å

D

E

D

ÄR ORDENTLIGT INSATT

K

A

N

N E UTRYMME I KALENDERN

S ÄR DET BAKOM STÖTFÅNGARE DRYCK

BOKSTAVERAS ÄR EN RIKTIGT HÖG LÖN

T

I

A

S

I

T

BraAffärer

23


NYA SAMARBETSPARTNERS MED MEDLEMSFÖRMÅNER Läs mer om alla dina förmånliga medlems­erbjudanden på vår hemsida: www.smaforetagarna.se

Förverkliga era affärsmål med enkla & effektiva lösningar! Vi hjälper småföretagare att komma igång ordentligt med sin digitala närvaro genom en modern, välfungerande och lätthanterlig hemsida. Du som har ett eget företag att driva ska inte behöva ta tid från din verksamhet för att ha en närvaro på nätet, utan det är där som vi på Pinevision Designstudio kommer in. Vi sköter hela processen åt dig genom en komplett hemsida. Tillsammans med vår projektledare har ni en kort planering där ni går igenom vad du har för behov och önskemål gällande hemsidan, för att sedan diskutera vilket utseende du är ute efter. Om du är intresserad av nyskrivna texter från vår skribent utformas texterna utifrån vilket budskap och tonalitet du är ute efter. Efter planeringen utformar vår designer hemsidan innan du får en kort utbildning där du får lära dig att navigera och göra enkla uppdateringar på din nya sida. Tillsammans bestämmer ni ett datum för publicering och sedan har du en komplett hemsida som kommer att kunna locka nya kunder och läsare. Vi står för skribent och stockbilder, men valmöjligheterna är flexibla och du kan välja att använda egenfotade bilder eller egenskrivna texter – allt beroende på hur mycket tid du vill lägga på utformandet av hemsidan. Det viktigaste för oss är att vem som helst ska kunna ha en bra digital närvaro oavsett storlek på företag och möjlighet att avvara personal till att sköta hemsidan. Vårt verktyg är lätthanterligt för alla, oavsett tidigare erfarenhet, vilket gör att det bara tar några minuter att göra enklare uppdateringar som att byta bilder eller att lägga in en nyhet. Du fokuserar på din verksamhet, så fokuserar vi på vår – att hjälpa dig.

Fakturahantering ger dig tid till ditt företag! Låt oss ta hand om dina sena betalningar så kan du fokusera på ditt företag. Axactor jobbar med lösningar inom fakturahantering. Med oss som partner får du en snabb och smidig kravprocess där du slipper riskera viktiga kundrelationer. Vi har kompetens, erfarenhet och använder moderna system. Vi erbjuder tillgång till ett smidigt fakturasystem där du enkelt kan få en överblick och administrera dina fakturor och du kan när som helst kontakta oss. Vi hjälper människor i en svår situation, men framför allt, vi hjälper hårt arbetande företag få betalt. Kontakta oss på 0708 56 56 34 eller gå in på dininkassoguide.axactor.se

Profile for Småföretagarnas Riksförbund

Bra Affärer nr 2 | 2019  

En tidning från Småföretagarnas Riksförbund

Bra Affärer nr 2 | 2019  

En tidning från Småföretagarnas Riksförbund