Page 1

1 บทที่ 1 สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา 1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 1.1 ประวัติโรงเรียน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เป็นโรงเรียนในสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ในเครือคณะ รักกางเขน แห่ง จันทบุรี สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต1 เป็นโรงเรียนสหศึกษาเปิดทําการสอน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์มีวิวัฒนาการมาจากโรงเรียน ของวัดแม่พระปฏิสนธินิรมลจันทบุรี ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับตัววัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2443 ขณะนั้นเน้นการสอนศาสนา ต่อมาปี พ.ศ. 2450 ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนชื่อว่า “โรงเรียนมารียาลัย ดําเนินการสอนวิชาตามหลักสูตรของ กระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะเจษฎาจารย์ “เซนต์คาเบรียล” ซึ่งทําการสอนได้สองปี ก็เลิกกิจการ ต่อมา พ.ศ. 2454 ได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นใหม่ในรูปของโรงเรียนประชาบาล และในปี พ.ศ. 2480 ได้ขออนุญาตจัดตั้ง เป็นโรงเรียนราษฎร์ดําเนินการสอนได้ 3 ปี ก็ต้องหยุดทําการสอนนานถึง 5 ปี เนื่องจากเกิดกรณีพิพาท อินโดจีน ปี พ.ศ. 2488 มี การเปลี่ย นชื่อจาก “โรงเรี ยนมารี ยาลั ย” เป็ น “โรงเรีย นมารดาพิ ทักษ์ ” โดยบาทหลวงบุ ญ ชู ระงั บ พิ ษ เจ้ า อาวาสในขณะนั้ น ขอจั ด ตั้ ง โรงเรี ย นขึ้ น ใหม่ เ ปิ ด ทํ า การสอนถึ ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากนั้นสองปีต่อมาได้รับอนุญาตให้ขยายถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ประถมศึกษาปีที่ 7) ปี พ.ศ. 2491 “โรงเรียนมารดาพิทักษ์” ได้แยกออกมา สร้างอาคารไม้หลังใหม่ 1 หลัง ณ บริเวณ ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน บนเนื้อที่ 19 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับวัดแต่คนละด้านกับโรงเรียน มารดาพิทักษ์ ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนมารดาพิทักษ์แผนกมัธยม” เปิดทําการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีจํานวนนักเรียน 96 คน กิจการดําเนินไปด้วยดี ได้รับความไว้วางใจและความนิยมจากผู้ปกครอง ทั้งด้าน วิชาการ และด้านความประพฤติของนักเรียน ในปี พ.ศ. 2493 จึงได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียน ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจํานวนนักเรียน 404 คน เนื่องจากอาคารเรียนของ “โรงเรียนมารดาพิทักษ์” กับ “โรงเรียนมารดาพิทักษ์แผนกมัธยม” อยู่ในบริเวณวัดเช่นเดียวกัน และโรงเรียนมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเพื่อ ไม่ให้เกิดความสับสน กระทรวงศึกษาธิการจึงแนะนําให้ “โรงเรียนมารดาพิทักษ์แผนกมัธยม” ขออนุญาต เปิดรับนักเรียนระดับประถมศึกษาเป็นแบบสหศึกษา ส่วนมัธยมศึกษารับเฉพาะนักเรียนหญิงเท่านั้น และตั้งชื่อ ใหม่ว่า “โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์” ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 มีจํานวนนักเรียน 674 คน พร้อมทั้งขอโอนครูสตรีและขอนักเรียนหญิงจากโรงเรียนมารดาพิทักษ์มาอยู่โรงเรียนสตรีมารดา พิทักษ์ด้วย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ มีการบริหารจัดการศึกษาโดย มุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิก สังฆมณฑล กรุงเทพฯ เป็นผู้รับใบอนุญาตดําเนินการบริหาร จัดการศึกษา โดยนักบวชคณะรักกางเขน แห่งจันทบุรี เป็นผู้ ลงนามแทนผู้ รับใบอนุญาต เป็น ผู้จัดการ และผู้อํา นวยการ ซึ่ งหมุนเวียนสั บเปลี่ ยนไปตามวาระและความ เหมาะสม


2 1.2 สถานที่ตั้ง โรงเรี ย นสตรี ม ารดาพิ ทั ก ษ์ ตั้ ง อยู่ เ ลขที่ 108 หมู่ 5 ตํ า บลจั น ทนิ มิ ต อํ า เภอเมื อ งจั น ทบุ รี จังหวัดจันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 039 - 311038, 039 - 311360 โทรสาร039 - 344021 เว็บไซต์: www.sm.ac.th E-mail: sm_school@hotmail.com 1.3 เนื้อที่ของโรงเรียน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 19 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา 1.4 จํานวนอาคารเรียน / ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ - จํานวนอาคารเรียน 7 หลัง - จํานวนห้องเรียน 82 ห้อง - จํานวนห้องปฏิบัติการ 25 ห้อง 1.5 ผู้บริหาร นางสาวลํายงค์ อุ้นวุ้น วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอกทางการศึกษา Philosophy in Education (Ph.D.Ed.) XAVIER UNIVERSITY, PHILIPPINES ดํารงตําแหน่ง ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และ ผู้อํานวยการ ปีการศึกษา 2553 ถึง ปัจจุบัน 1.6 ผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่ปี 2491 – ปีปัจจุบัน ลําดับที่ ชื่อ - สกุล 1 นางสาวพานี อันนาวงษ์ 2 นางสาวแฉล้ม อารีย์พรรค 3 นางสาวจํารัส อานามนารถ 4 นางสาวแฉล้ม อารีย์พรรค 5 นางสาวเพชรรัตน์ เช็ดเจริญ 6 นางสาวพเยาว์ ถาวรวงษ์ 7 นางสาวจํารัส อานามนารถ 8 นางสาวศรีไพร กระทอง 9 นางสาวศุภางค์ กูลมงคลรัตน์ 10 นางสาวศรีไพร กระทอง 11 นางสาวศุภางค์ กูลมงคลรัตน์ นางสาวอุบล ผังรักษ์ 12 นางสาวศุภางค์ กูลมงคลรัตน์ 13 นางสาวอุบล ผังรักษ์ 14 นางสาวลํายงค์ อุ้นวุ้น

ตําแหน่ง ครูใหญ่ ครูใหญ่ ครูใหญ่ ครูใหญ่ ครูใหญ่ ครูใหญ่ ครูใหญ่ ครูใหญ่ ครูใหญ่ ครูใหญ่ ผู้จัดการ ครูใหญ่ ครูใหญ่ ครูใหญ่ ผู้อํานวยการ

ปีการศึกษาที่ดํารงตําแหน่ง 2491 – 2500 2500 – 2507 2507 – 2510 2510 – 2513 2513 – 2516 2516 – 2519 2519 – 2524 2524 – 2525 2525 – 2513 2531–2532 2532–2533 2533 – 2539 1539 – 2552 2553 - ปัจจุบัน


3 1.7 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2553 1. ดร.ลํายงค์ อุ้นวุ้น ผู้ทําการแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและอํานวยการ 2. นางสาวศรีไพร กระทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ 3. นางสาวศุภางค์ กูลมงคลรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 4. นายสุเทพ ศรสิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ 5. นางสาวสุมาลี โชติผล ผู้ทรงคุณวุฒิ 6. นายวิโชติ สินสุวรรณ ผู้แทนผู้ปกครอง 7. นางสาวบุญยรัตน์ ลมงาม ผู้แทนครู 8. นางสาวจําเรียง ถาวรสิน ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

1.8 คณะกรรมการโรงเรียนปีการศึกษา 2553 1. ดร.ลํายงค์ อุ้นวุ้น ผู้อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 2. นางสาวจําเรียง ถาวรสิน รองผู้อํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ และหน.ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3. นางสาวน้ําเพชร สายสุวรรณ์ ผู้ประสานงานฝ่ายวิชาการ กรรมการ ระดับมัธยมศึกษา 4. นางกรองแก้ว กมลธรรม หัวหน้าฝ่ายวิชาการแผนกอนุบาล) กรรมการ ระดับก่อนประถมศึกษา 5. นางภาวินี กําไร หัวหน้าฝ่ายปกครอง กรรมการ 6. นางสาวบุญยรัตน์ ลมงาม หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน กรรมการ 7. นางสาวสุมาลี โชติผล ผู้ช่วยรองผู้อํานวยการแทนชุมชน และหัวหน้าฝ่ายธุรการ – การเงิน กรรมการ 8. นางสาวมัยตรี สุระเสียง หัวหน้าฝ่ายกิจการคาทอลิก กรรมการ 9. นางสาวมิ่งขวัญ ผลมูล หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับมัธยม ศึกษาตอนต้น กรรมการ 10. นายสมภาร ไชยเสนา หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์ กรรมการ 11. นางสาวปานใจ แจวเจริญชัย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ ระดับประถมศึกษา 12.นางสุดา เจียรสถิต หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


4 1.9 คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ปีการศึกษา 2553 1.ดร.ลํายงค์ อุ้นวุ้น ผู้อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 2.นางภาวินี กําไร ผู้แทนครู กรรมการ 3.นายกัญญาภัค บุตรธาจารย์ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 4.นางรัชฎาภรณ์ เจริญสุข ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 5.นางประภาพรรณ ฉัตรมาลัย ผู้แทนชุมชน กรรมการ 6.นางอังสนา รักความสุข ผู้แทนชุมชน กรรมการ 7.นายภูพาน โรงสะอาด ผู้แทนนักเรียน กรรมการ 8.นางสาวสุภัสรา ฉิมพาลี ผู้แทนนักเรียน กรรมการ 9.นางสาวปานใจ แจวเจริญชัย ผู้แทนครู กรรมการเลขานุการ


5 โครงสร้างการบริหาร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2554 มหาธิการิณีและที่ปรึกษา ที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษาของคณะ

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ผู้รับใบอนุญาต ผู้จดั การ ผู้อํานวยการ คณะกรรมการโรงเรียน

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายงานอภิบาล/ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ฝ่ายกิจการนักเรียน

1. งานบริหารวิชาการ 2. งานพัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมวิชาการ 3. งานกลุ่มสาระ การเรียนรู้ 8 กลุ่ม 4. งานกลุ่มกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน 5. งานวัดผลประเมินผล

1. งานปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 2 งานด้านศาสนาและ การอภิบาลแพร่ธรรม/ งานส่งเสริมอัตลักษณ์ โรงเรียนคาทอลิก

1. งานกิจกรรมนักเรียน 2. งานอนามัยโรงเรียน 3. งานทุนการศึกษา 4. งานสภานักเรียน 5. งานกีฬาและ นันทนาการ 6. งานนักศึกษา วิชาทหาร

ฝ่ายธุรการ และการเงิน

1. งานการเงินและ บัญชี 2. งานสารบรรณ 3. งานพัสดุครุภัณฑ์ 4. งานทะเบียน นักเรียน 5. งานนโยบาย เรียนฟรี 15 ปี

ฝ่ายบริหารบุคลากร

ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

1. งานวางแผน อัตรากําลังและ กําหนดตําแหน่ง 2. งานสรรหาบรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร 3. งานทะเบียนประวัติ 4. งานระเบียบวินยั 5. งานพัฒนาบุคลากร 6. งานประเมินผลงาน

1. งานเลขานุการ 2. งานเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา 3. งานนโยบายและ แผนงานประกัน คุณภาพการศึกษา 4. งานวิจัยเพือ่ พัฒนา นโยบายและแผน 5. งานอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ 6. งานโครงการพิเศษ 7. งานสัมพันธ์ชุมชน 8. งานต้อนรับและ บริการ 9. งานจราจร 10. งานธนาคาร โรงเรียน


6

1.10 ปรัชญา/คําขวัญ/คติพจน์ ปรัชญาโรงเรียน คุณธรรมนําการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม คําขวัญของโรงเรียน วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม คติพจน์ รัก เมตตา ซื่อสัตย์ 1.11 วิสัยทัศน์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์มีอัตลักษณ์ของโรงเรียนคาทอลิกอย่างสมบูรณ์ เป็นสถานที่ฝึกอบรมให้ นักเรียนทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานของความเชื่อทางศาสนาที่บูรณาการเข้ากับสาระวิชา ต่างๆ มีมาตรฐานด้านวิชาการเพื่อพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลจนเต็มตามศักยภาพของตน ทั้งทางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ทั้งคณะครูและนักเรียนเป็นบุคคลที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะ เป็นที่พึงปรารถนาของทุกสังคม ที่ดีเป็นบุคคลที่มีความหวัง ความรักเมตตาและความรู้รักสามัคคี และมีความสุขในชีวิตประจําวันอย่างพอเพียง 1.12 นโยบายการดําเนินงานของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ มุ่งเน้นให้ครู และบุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลัง ความสามารถ ด้วยจิตตารมณ์ของความเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการที่มี การบูรณาการกับหลักความเชื่อทางศาสนา เพิ่มศักยภาพและคุณภาพด้านทักษะการคิดและไตร่ตรอง อบรมสั่ง สอนให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม วางรากฐานให้นักเรียนมีสํานึกแห่งความเป็นไทยแต่ให้มี ความคิดเป็นสากล ปลูกความเชื่อถือศรัทธาในแนวทางแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนําไปใช้จนเป็น วิถีชีวิต 1.13 เป้าหมายการดําเนินงานปีการศึกษา 2552 -2555 เพื่อให้การดําเนินงานของโรงเรียนเป็นไปตามกรอบวิสัยทัศน์และนโยบายที่ตั้งไว้ จึงได้วางแผนการ ดํ า เนิ น งานเป็ น ขั้ น ตอน โดยกํ า หนดช่ ว งเวลาของการพั ฒ นาออกเป็ น ช่ ว งเวลา เรี ย กว่ า “ช่ ว งเวลาของ แผนพัฒนาสถานศึกษา” ซึ่งแบ่งเป็นช่วงละ 3 - 4 ปีการศึกษา และแต่ละช่วงได้กําหนดเป้าหมายของการ ดําเนินงานไว้อย่างชัดเจน


7 ในช่วงเวลาของแผนพัฒนาสถานศึกษา ปีการศึกษา 2552 - 2555 ได้กําหนดเป้าหมายการดําเนินงาน ไว้ดังนี้ 1. นักเรียน ครูและบุคลากรทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะตามเป้าหมายของโรงเรียน 2. โรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้านการเรียนของนักเรียนและด้านการปฏิบัติหน้าที่ของครู และบุคลากรได้ตามมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของ สมศ. บนพื้นฐานของอัตลักษณ์การศึกษา คาทอลิก 3. นั กเรี ย นกลุ่ มพิ เ ศษได้ รั บ การจั ด การศึ กษา ช่ ว ยเหลื อและสนั บ สนุ น ให้ ได้ รั บ การเรี ย นรู้ และเพิ่ ม ประสิทธิภาพตามศักยภาพ 4. โรงเรียนมีสถานที่สําหรับการให้บริการด้านการศึกษาครบถ้วนสมบูรณ์ ทรัพยากรได้รับการจัดสรร ให้เกิดประสิทธิภาพด้านการเรียนรู้ และโรงเรียนมีบรรยากาศที่อบอุ่นเสมือนบ้าน ก่อให้เกิดความสุข ในการเรียนและการอยู่ร่วมกันด้วยจิตตารมณ์แห่งอิสรภาพและความรัก 5. โรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน และ ร่วมมือกันในทุกๆ ด้าน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน 6. นักเรียน ครู และบุคลากรมีสํานึกสาธารณะและเป็นสมาชิกที่ดีของท้องถิ่นและสังคม ตลอดจนเป็น ส่วนสําคัญของการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 7. นักเรียน ครู และบุคลากรมีสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด 8. นักเรียน ครู และบุคลากรมีสํานึกของความพอเพียง และสามารถชักนําให้ครอบครัวของตนเอง เข้าใจเจตนารมณ์ แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต 1.14 พันธกิจการดําเนินงานปีการศึกษา 2552 –2555 พันธกิจที่ 1 ดําเนินการให้นักเรียน ครู และบุคลากรทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและ ศีลธรรมอันดีตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งจัดสอนคําสอน สอนคริสตศาสตร์ และสอนจริยศึกษาอย่างเพียงพอและเหมาะสม พันธกิจที่ 2

ดําเนินการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อให้โรงเรียนสามารถตอบสนองความต้องการด้าน การศึกษาของนักเรียนและชุมชนได้ครบ อีกทั้งจัดการเรียนรู้และกระบวนการ ด้านการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการวัฒนธรรม ความเชื่อและชีวิต อย่างมี คุณภาพและประสิทธิภาพ ทั้งสําหรับนักเรียนปกติและนักเรียนกลุ่มพิเศษ รวมทั้ง ส่งเสริมการศึกษาวิจัยในชั้นเรียนและการใช้ผลของงานศึกษาวิจัยอย่างมี ประสิทธิภาพ


8 พันธกิจที่ 3

จัดอาคารสถานที่และจัดสรรทรัพยากรให้สามารถสนองตอบการจัดการศึกษาที่มี คุณภาพ และจัดบรรยากาศให้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสม และเปี่ยม ด้วยจิตตารมณ์แห่งพระวรสารด้านอิสรภาพและความรัก ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียน เป็นผู้มีระเบียบวินัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข

พันธกิจที่ 4 ดําเนินการเพื่อให้เกิดการจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ในรูปแบบของการมีส่วนร่วม ทั้งผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาและภูมิปัญญาทุกระดับ พันธกิจที่ 5 ดําเนินการเพื่อให้บุคลากรและนักเรียนรู้คุณค่าของวัฒนธรรมไทย มีสํานึกอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม และมีทักษะในการใช้พลังงานของโลกอย่างฉลาด

พันธกิจที่ 6

ดําเนินการให้โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ ปลูกฝังจิตสํานึกของนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชนด้านการใช้ชีวิต อย่างมีคุณค่าและมีความสุขในสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 7

มีจิตตาภิบาลประจําโรงเรียน เพื่อฝึกฝนทักษะชีวิต และเป็นผู้นําด้านจิตวิญญาณ ให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทุกคน


9 1.15 หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ป.1

เวลาเรียน ระดับประถมศึกษา ป.2 ป.3 ป.4

ป.5

ป.6

240 200 120 120 (40)

240 200 120 120 (40)

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม *กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม o ประวัติศาสตร์ o ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม o หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม o เศรษฐศาสตร์ o ภูมิศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) *รายวิชาเพิ่มเติม *กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน o กิจกรรมแนะแนว o กิจกรรมนักเรียน -ลูกเสือ/เนตรนารี -ชุมนุม o กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ รวมเวลา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมเวลาทั้งหมด

(80)

(80)

240 200 120 120 (40)

160 160 120 120 (40)

160 160 120 120 (40)

160 160 120 120 (40)

(80)

(80)

(80)

(80)

80 80 40 40 840 -

80 80 40 40 840 -

80 80 40 40 840 -

80 80 80 80 840 40

80 80 80 80 840 40

80 80 80 80 840 40

40

40

40

40

40

40

40 40 *10 120

40 40 *10 120 1,000 ชั่วโมง

40 40 *10 120

40 40 *10 120

40 40 40 40 *10 *10 120 120 1,000 ชั่วโมง


10 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เวลาเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม *กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม o ประวัติศาสตร์ o ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม o หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนิน ชีวิตในสังคม o เศรษฐศาสตร์ o ภูมิศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) *รายวิชาเพิ่มเติม *กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน o กิจกรรมแนะแนว o กิจกรรมนักเรียน -ลูกเสือ/เนตรนารี -ชุมนุม o กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียน o กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ รวมเวลา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมเวลาทั้งหมด *จัดแทรกในกิจกรรมและในคาบเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย ม.4-6

ม.1

ม.2

ม.3

120(3 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.) 40(1 นก.)

120(3 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.) 40(1 นก.)

120(3 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.) 40(1 นก.)

240(6 นก.) 240(6 นก.) 240(6 นก.) 360(9 นก.) 80(2 นก.) 120(3 นก.)

80(2 นก.)

160(4 นก.)

80(2 นก.)

80(2 นก.) 80(2 นก.) 80(2 นก.) 120(3 นก.) 840(21 นก.)

80(2 นก.)

80(2 นก.) 80(2 นก.) 80(2 นก.) 80(2 นก.) 80(2 นก.) 80(2 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.) 840(21 นก.) 840(21 นก.) ปีละไม่เกิน 240 ชม.

120(3 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.) 240(6 นก.) 1,680(42 นก.) ไม่น้อยกว่า 2,000 ชม.

40

40

40

120

40 40 *15 120

40 40 *15 120

40 40 *15 120

120 120 *60 360 รวม 3 ปี ไม่น้อยกว่า 4,040 ชั่วโมง

1,200 ชั่วโมง/ปี


11 1.16 จํานวนห้องเรียนในแต่ละระดับชั้น ปีการศึกษา 2553 ตารางที่ 1 จํานวนห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรปกติ และการ เรียนการสอนภาษาอังกฤษเข้มข้น(Intensive English Program) ประจําปีการศึกษา 2553 ระดับชั้น จํานวนห้องเรียน ระดับชั้น จํานวนห้องเรียน ป.1 6 IEP1 2 ป.2 6 IEP2 2 ป.3 6 IEP3 2 ป.4 8 ป.5 8 ป.6 8 ม.1 8 ม.2 8 ม.3 8 ม.4 4 ม.5 3 ม.6 3 รวม 76 6 รวมห้องเรียนทั้งหมด 82


12 1.17 จํานวนนักเรียนแยกชาย-หญิงตามระดับชั้น ตารางที่ 2 จํานวนนักเรียนแต่ละระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553 ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ประถมศึกษาปีที่ 1 126 138 264 ประถมศึกษาปีที่ 2 151 146 297 ประถมศึกษาปีที่ 3 130 140 270 ประถมศึกษาปีที่ 4 140 139 279 ประถมศึกษาปีที่ 5 132 159 291 ประถมศึกษาปีที่ 6 147 173 320 มัธยมศึกษาปีที่ 1 164 182 346 มัธยมศึกษาปีที่ 2 157 190 347 มัธยมศึกษาปีที่ 3 139 224 363 มัธยมศึกษาปีที่ 4 64 96 160 มัธยมศึกษาปีที่ 5 33 74 107 มัธยมศึกษาปีที่ 6 18 65 83 รวม 1,401 1,726 3,127 จํานวนนักเรียนเฉลี่ยต่อห้อง 38.13 :1


13

แผนภูมิแสดงจํานวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553

1.18 จํานวนบุคลากร จําแนกตามเพศ สัญชาติ และวุฒิการศึกษา

ตารางที่ 3 จํานวนครูไทยและครูต่างชาติ จําแนกตามเพศ และวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2553 ครูไทย ครูต่างชาติ วุฒิการศึกษา รวมทั้งหมด ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ปริญญาเอก 1 1 1 ปริญญาโท 1 5 6 6 ปริญญาตรี 23 124 147 2 6 8 155 ต่ํากว่าปริญญาตรี 2 5 7 7 รวม 26 135 161 2 6 8 169


14 1.18 จํานวนครูผู้สอนแต่ละระดับชั้น ตารางที่ 4 จํานวนครูผู้สอนแต่ละระดับชั้น จําแนกตามเพศ ปีการศึกษา 2553 จํานวนครูไทย จํานวนครูต่างชาติ ระดับชั้น รวมทั้งหมด ชาย หญิง ชาย หญิง ประถมศึกษาปีที่ 1 13 1 14 ประถมศึกษาปีที่ 2 1 11 1 13 ประถมศึกษาปีที่ 3 12 12 ประถมศึกษาปีที่ 4 2 10 1 13 ประถมศึกษาปีที่ 5 1 11 1 13 ประถมศึกษาปีที่ 6 1 12 13 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 9 1 13 มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 11 1 14 มัธยมศึกษาปีที่ 3 6 8 1 15 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 4 7 มัธยมศึกษาปีที่ 5 1 4 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 3 1 6 รวม 22 108 2 6 138 จํานวนนักเรียน : ครู 22.66 : 1 จํานวนครูผู้สอน ที่สอนตรงตามวิชาเอก/ตามประสบการณ์ จํานวนครูผู้สอนทั้งหมด 138 คน จํานวนครูผู้สอนที่ตรงตามวิชาเอก จํานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 86.96 จํานวนครูผู้สอนที่ตรงตามประสบการณ์ จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 13.04 1.19 เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง พนักงานโรงอาหาร และพนักงานรักษาความปลอดภัย ตารางที่ 5 จํานวนเจ้าหน้าที่พยาบาล นักการภารโรง พนักงานโรงอาหาร และพนักงานรักษาความ ปลอดภัย จําแนกตามเพศ ปีการศึกษา 2553 ประเภทงาน ชาย หญิง รวม เจ้าหน้าที่พยาบาล 2 2 นักการภารโรง 4 3 7 พนักงานโรงอาหาร 1 17 18 พนักงานขับรถ 1 1 พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 1 รวม 7 22 29


15 1.20 รายรับ – รายจ่ายของโรงเรียน ปีการศึกษา 2553 ตารางที่ 6 แสดงงบรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2553 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2554 รายได้ จํานวนเงิน (บาท) รายได้เงินอุดหนุนรายบุคคล 28,585,936.92 รายได้เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 960,700.00 รายได้เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันก่อนประถมศึกษา 192,400.00 รายได้เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 3,503,227.00 รับเงินอุดหนุนจากคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี 10,383,641.00 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 18,892,069.00 รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น 14,724,843.00 รายได้อื่น ๆ 857,598.84 รวมรายได้ 78,100,415.76 รายจ่าย เงินเดือนครู 21,296,832.00 เงินเดือนบุคลากรทางการศึกษา 5,494,966.00 ค่าวัสดุของใช้ 993,050.34 ค่าอุปกรณ์การศึกษา 822,302.22 ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา 3,903,109.67 ค่าสาธารณูปโภค 1,882,426.98 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 64,942.00 ค่าพาหนะ 475,196.70 595,758.96 เงินสมทบ 3 % ค่าสวัสดิการครูและบุคลากร ค่าพัฒนาบุคลากร ทุนการศึกษา ค่าใช้จ่ายดําเนินการของโรงเรียน รายจ่ายอื่นๆ รวมค่าใช้จ่าย รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย

1,952,956.36 616,372.00 1,234,151.50 12,996,860.86 24,160,695.36 76,489,620.95 1,610,794.81


16

1.21 ศักยภาพของสถานศึกษา จุดเด่นด้านครู 1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครบทั้ง 8 กลุ่ม สาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกระดับชั้น 2. ปลูกฝังเด็กให้มีวินัย มีเหตุผล กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 3. นําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น 4. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน และจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในการพัฒนาเด็ก 5. ดูแล เอาใจใส่ ผู้เรียนทั่วถึง 6. นํากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้พัฒนากระบวนการคิดของเด็ก 7. มีการทํางานร่วมกันเป็นทีม 8. พัฒนาตนเองอย่างสม่ําเสมอ/อบรม/ศึกษาดูงาน/ติดตามข่าวสาร ข้อมูล นวัตกรรมใหม่ๆ 9. มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง/ชุมชน/ผู้เรียน 10. อุทิศตนเสียสละเพื่อโรงเรียนและส่วนรวม 11. ขยัน รับผิดชอบงานในหน้าที่เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง จุดเด่นด้านผู้บริหาร 1. นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา 2. ร่วมสนองงานพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามพระราชดําริ 3. มีประสบการณ์ในการเรียนการสอน 4. มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้นํา ทั้งด้านวิชาการ และการบริหาร 5. มีความคิดริเริ่ม/สร้างสรรค์ 6. มีคุณธรรม จริยธรรม 7. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาความสามารถของครู 8. บริหารงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม/กระจายอํานาจ จุดเด่นด้านสถานศึกษา 1. มีการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา 2. เป็นสถานศึกษาพอเพียง 3. นํางานพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณาการในการเรียนการสอน 4. จัดองค์กร/โครงสร้างการบริหารงานโดยบุคลากรมีส่วนร่วม 5. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจําปี 6. มีระบบสารสนเทศครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 7. มีทรัพยากร ปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและหลากหลาย 8. มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น เหมาะเป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 9. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น


17 จุดควรพัฒนาด้านครู 1. พัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการสอน ควรเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 2. พัฒนาให้มีครูแกนนําและครูต้นแบบ ด้านผู้บริหาร 1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้เป็นระบบ/รูปแบบที่ชัดเจน 2. พัฒนาคุณภาพครูและสวัสดิการครู จุดควรพัฒนาด้านผู้เรียน 1. พัฒนาทักษะในด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากกลุ่มสาระ 2. การคิดนอกกรอบ/พัฒนาเชิงนวัตกรรม/คิดสร้างสรรค์/จินตนาการ/โครงงาน 3. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระอังกฤษ/วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ จุดควรพัฒนาด้านสถานศึกษา 1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 2. การตรวจสอบภายใน 3. พัฒนา/ประเมิน หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ แนวทางการพัฒนาในอนาคต ด้านครู 1. การเขียนแผนการเรียนรู้อย่างเชี่ยวชาญ 2. ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ/เน้นสอนแบบโครงงาน เน้นสอนแบบบูรณาการ/เน้นการสอนบทบาทสมมุติ 3. พัฒนาปรับปรุงการจัดทําแฟ้มสะสมของผู้เรียนให้เป็นระบบ 4. ให้ครูได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ด้านผู้บริหาร 1. จัดให้มีแผนพัฒนาบุคลากร ให้ได้รับการศึกษาต่อที่สูงขึ้น ด้านผู้เรียน 1. ปลูกจิตสํานึกผู้เรียนในการใช้ชีวิตแบบพอเพียง 2. รู้พิษภัยและห่างไกลจากยาเสพติด 3. รักความเป็นไทย/มีสัมมาคาราวะ/พูดจาไพเราะ/มีความสุภาพ เรียบร้อย/มีมารยาท 4. ฝึกผู้เรียนให้กล้าคิด กล้าแสดงออก 5. ฝึกความเป็นผู้นํา/ผู้ตาม 6. ฝึกกระบวนการทํางานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 7. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8. มีผลสัมฤทธิ์สูงตามเกณฑ์มาตรฐาน/สามารถศึกษาต่อในระดับสูงได้อย่างดี 9. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเรียนรู้ และทบทวนบทเรียนบน Learning Space ในวิชาต่าง ๆ 10. พัฒนาผู้เรียนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมตามความถนัด และความสนใจ


18 ด้านสถานศึกษา 1. วางแผนงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 2. การบริหารโครงการ กิจกรรมที่มีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 3. ประเมินผลการปฏิบัติงานก่อน/ระหว่าง/หลัง การดําเนินงาน 4. นําระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการบริหาร 5. ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรต่างๆ เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการจัดการศึกษา 1.22 ความสําเร็จ/ความภาคภูมิใจ เกียรติยศชื่อเสียงของโรงเรียนในปีการศึกษา 2553 1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตรงานสนับสนุนนักเรียนเข้าประกวดผลงานสร้างสรรค์ของคนมี ความสามารถ ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ระดับประเทศ 11 มกราคม 2553 2. ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมประกวดแผนการรณรงค์เก็บกล่อง ยูเอชที ในโครงการกล่องวิเศษ ปี 2 “แผนดี กล่องมาก” 28 มีนาคม 2553 3. นําเสนอผลงานในตลาดนัดความรู้เครือข่ายการเรียนรู้สู่ความพอเพียงครั้งที่ 2 เรื่อง ฐานการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “จากหลักพิสูจน์สู่วิถีปฏิบัติ” วันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์การประชุมไบเทคบางนา 4. ได้รับรางวัลเกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปีการศึกษา 2553 5. ได้รับรางวัล โรงอาหารได้มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ระดับดีมาก ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปี 2553 6. ได้รับรางวัลเกียรติบัตรสนับสนุนนักเรียนเข้าประกวดผลงานสร้างสรรค์ของคนมีความ สามารถ ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ระดับประเทศ 23 มกราคม 2554 7. ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมจัดนิทรรศการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาครูในการเขียน หน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 27 กุมภาพันธ์ 2554 1.23 ผลงานนักเรียน ตารางที่ 7 แสดงผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2553 รายละเอียด รางวัลชนะเลิศ (ประถมศึกษา) รางวัลชนะเลิศ (มัธยมศึกษาต้อนต้น) เหรียญทอง (มัธยมศึกษาต้อนต้น) รางวัลชนะเลิศ (มัธยมศึกษาต้อนปลาย) เหรียญทอง (มัธยมศึกษาต้อนปลาย)

จํานวน 1 รายการ 4 รายการ 8 รายการ 4 รายการ 10 รายการ

1 คน 5 คน 10 คน 6 คน 15 คน


19 1.24 ผลงานครู ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร ส่งผลให้บุคลากรประสบ ความสําเร็จและได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ดังนี้ 1. ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตารางที่ 8 แสดงบุคลากรครูได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง ระดับชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 1 นางสาวอุบล ผังรักษ์ ผู้อํานวยการ ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 2 นางสาวจุฑาทิพย์ ทองคู่ ครูผู้สอน ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 3 นางสาวเนตรนภา โม่งเป้า ครูผู้สอน ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคณาภรณ์ 4 นายชาตรี กิจมงคล เจ้าหน้าที่ธุรการ ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคณาภรณ์ 5 นางกัลนิกา โพธิ์ไทย เจ้าหน้าที่อาหารและโภชนาการ ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคณาภรณ์ 2. ได้รับรางวัลครูดีมีผลงาน เกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกรียติปฏิบัติงานดีเด่น (นายสมเกียรติ บุตรินดา) 3. มีผลงานที่ผ่านการคัดกรองรอบแรก โครงการเรื่องเล่า “บทเรียนความสําเร็จในการใช้ปัญญาของ เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อจัดการเรียนรู้” ของมูลนิธิสยามกัมมาจล และโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง (นางวรุณี ไชยเผือก) 1.25 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้มีอํานาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 มาตรา 31 มาตรา 44 มาตรา 45 และมาตรา 47 และกําหนดนโยบายที่สนองตอบต่อพันธกิจ การศึกษา คาทอลิก และวัตถุประสงค์การจัดตั้งโรงเรียนขององค์กรศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ในประเทศไทย ดังนี้ 1. ออกระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของโรงเรียน 2. ให้ความเห็นชอบนโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 3. ให้คําแนะนําการบริหารและการจัดการโรงเรียน ด้านบุคลากรแผนงาน งบประมาณ วิชาการ กิจกรรมนักเรียน อาคารสถานที่และความสัมพันธ์กับชุมชน 4. กํากับดูแลให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 5. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการ 6. ให้ ความเห็ น ชอบการกู้ ยื มเงิ น ครั้ งเดี ย วหรื อหลายครั้ ง รวมกั น เกิ น ร้ อยละยี่ สิ บ ห้ า ของมู ล ค่ า ของทรัพย์สินที่โรงเรียนในระบบมีอยู่ขณะนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนไม่ให้ความ เห็นชอบการกู้ยืมเงิน คณะกรรมการบริหารโรงเรียนต้องเสนอทางเลือกที่ปฏิบัติได้ให้แก่โรงเรียนด้วย เว้นแต่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนจะเห็นว่าการกู้ยืมเงินนั้น มิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของการ ดําเนินกิจการโรงเรียน 7. ให้ความเห็นชอบการกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียน 8. ให้ความเห็นชอบรายงานประจําปี งบการเงินประจําปี และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 9. พิจารณาคําร้องทุกข์ของครู ผู้ปกครองและนักเรียน


20 10. ให้ความเห็นชอบในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง 11. ให้ความเห็นชอบในการขอเปลี่ยนแปลงรายการในรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน 12. ดําเนินการจัดสรรผลกําไรที่ได้จากการดําเนินกิจการของโรงเรียนในแต่ละปี เข้ากองทุนส่งเสริม โรงเรี ย นในระบบ กองทุ น สํ า รอง กองทุ น อื่ น และจั ด สรรให้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตตามที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ใ น มาตรา 45 ของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 13.ดํ า เนิ น การให้ มี ก ารตรวจสอบบั ญ ชี ข องโรงเรี ย น เพื่ อ ตรวจสอบและแสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น ของโรงเรี ย นภายในหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น สิ้ น รอบปี บั ญ ชี ตามหลั ก เกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกําหนด (มาตรา 47) 14. แต่ งตั้งคณะอนุ กรรมการเพื่อปฏิบั ติงานอย่ างหนึ่งอย่า งใดในการดําเนิน งานของโรงเรี ยนตามที่ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนกําหนด 15. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายระบุให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 1.26 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสภานักเรียน รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2553 1. นายภูพาน โรงสะอาด ประธานสภานักเรียน 2. นายวิศวะ เลาห์กิติกูล รองประธานคนที่ 1 และหัวหน้าฝ่ายกิจการ 3. นายพงศ์พล ลี้ประกอบบุญ รองประธานคนที่ 2 และหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ 4. เด็กชายมัณฐนะ เจริญทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน 5. เด็กชายชวกร วนิชอาภาพรรณ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 6. เด็กหญิงกริษา หรรษาพันธ์ กรรมการและเลขานุการ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2553 1. ประธานนักเรียน - กํากับการทํางานของคณะกรรมการนักเรียน ให้สอดคล้องกับนโยบายต่าง ๆ ของโรงเรียน - กํากับ ดูแล ตรวจสอบ การทํางานของคณะกรรมการนักเรียนให้เป็นไปตามขั้นตอน - เป็นผู้ประสานงานที่ดีกับระหว่างคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองโดยยึดหลัก ความเป็นเอกภาพ และสัมพันธภาพ - เป็นผู้นําเสนอแผนงานโครงการกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อส่วนรวมในการวางแผนใน กิจกรรมด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน - สร้างความเข้าใจ และให้ความสําคัญต่อผู้ร่วมงาน - คิดพัฒนา สร้างสรรค์ และเสนอแนะงานต่าง ๆ ต่อที่ประชุมตามวิถีทางของประชาธิปไตย - แก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างสมาชิกในคณะกรรมการนักเรียน - เป็นตัวอย่างที่ดีในด้านต่าง ๆ แก่เพื่อนนักเรียน - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


21 2. รองประธานนักเรียน - ทําหน้าที่แทนประธานสภานักเรียน เมื่อประธานนักเรียนไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ - รับผิดชอบช่วยเหลือประธานนักเรียน ให้เกิดความร่วมมือที่ดีของสมาชิก - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 3. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ - สนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ - จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการแก่นักเรียนที่บกพร่องในการเรียนตามโอกาส อันสมควร 4. หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน - สนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา และศิลปะ - จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน - เข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมกับหน่วยงานต่าง ๆทั้งภายใยและภายนอกโรงเรียน - ควบคุมดูแลนักเรียนทั้งหมดให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน - ดูแลนักเรียนนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5. หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ - รับผิดชอบเรื่องความสะอาดของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ตลอดจนถึง บริเวณสนาม โรงเรียน - การจัดกิจกรรมกลุ่มรับผิดชอบความสะอาดในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการประเมิน ความสะอาดทั้งหมดด้วยโดยมีอนุกรรมการเพื่อการประเมินร่วม 6. หัวหน้าฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน - รับผิดชอบ การประชาสัมพันธ์ประจําวัน ทําหน้าที่หัวหน้ากิจกรรมเสียงตามสาย - ทําหน้าที่พิธีกรกิจกรรมต่างๆ และงานอื่นๆตามที่ครูที่ปรึกษามอบหมาย - สร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน 7. กรรมการและเลขานุการ - ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานและคณะกรรมการมอบหมาย - ติดต่อประสานงานกับคณะครูที่ปรึกษา คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน - นําเสนอแผนงาน โครงการเพื่อขออนุมัติดําเนินการ - สรุปผลการดําเนินงาน


22 บทที่ 2 2. สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน 2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 2.1.1 ผลสัมฤทธิ์การเตรียมความพร้อมพัฒนาการ ด้านสติปัญญาของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น ปีการศึกษา 2553 ตารางที่ 9 แสดงค่าร้อยละของจํานวนผู้เรียนที่ได้เกรด 3- 4 จํานวนตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2553 (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 94.29 97.63 98.88 96.39 93.42 96.25 96.14 คณิตศาสตร์ 96.19 95.60 97.40 98.19 93.42 76.56 92.89 วิทยาศาสตร์ 98.85 99.66 99.63 98.91 92.73 81.87 95.27 สังคมศึกษาฯ 88.97 96.28 99.25 97.47 97.23 96.56 95.96 สุขศึกษาและพลศึกษา 92.01 98.98 100.00 100.00 99.65 100.00 98.44 ศิลปะ 97.71 96.28 97.77 98.91 99.30 93.43 97.23 การงานอาชีพฯ 98.09 100.00 99.63 99.27 98.96 99.37 99.22 ภาษาต่างประเทศ 93.91 91.21 81.48 76.53 64.36 70.93 79.73 จากตารางพบว่า สาระการเรียนรู้ที่มีค่าร้อยละของจํานวนผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 (หลักสูตรปกติ) ที่ได้เกรด 3 – 4 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 3 อันดับแรก สูงสุด คือสาระการเรียนรู้การ งานอาชีพฯที่มีค่าร้อยละ 99.22 รองลงมา สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาที่มีค่าร้อยละ 98.44 และ สาระการเรียนรู้ศิลปะที่มีค่าร้อยละ 97.23 ส่วนสาระการเรียนรู้ที่มีค่าร้อยละของจํานวนผู้เรียนระดับชั้ น ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 (หลักสูตรปกติ) ที่ได้เกรด 3 – 4 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 2 อันดับที่ต่ําสุดคือ สาระ การเรี ยนรู้ภ าษาต่า งประเทศที่มีค่าร้อยละ 79.73 รองลงมาคือสาระการเรียนรู้คณิต ศาสตร์ ที่มีค่า ร้อยละ 92.89 ตามลําดับ


ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5

81.48

79.73

76.56 81.87

70.93

64.36

80 76.53

100

ป.6

96.14 92.89 95.27 95.96 98.44 97.23 99.22

96.56 100 93.43 99.37

96.25

93.42 93.42 92.73 97.23 99.65 99.3 98.96

96.39 98.19 98.91 97.47 100 98.91 99.27

98.88 97.4 99.63 99.25 100 97.77 99.63

97.63 95.6 99.66 96.28 98.98 96.28 100 91.21

94.29 96.19 98.85 88.97 92.01 97.71 98.09 93.91

23

แผนภูมิแสดงร้อยละของจํานวนนักเรียนที่ได้เกรด 3 -4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

120

60

40

รวม

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สั งคมศึกษาฯ

สุ ขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ

20 การงานอาชีพฯ

0 ภาษาต่ างประเทศ


24 ตารางที่ 10 แสดงค่าร้อยละของจํานวนผู้เรียนที่ได้เกรด 3-4 จํานวนตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2553 (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับชั้น สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ

ม.1

ม.2

ม.3

รวม

52.48 55.98 69.97 60.35 99.71 58.02 97.38 55.98

24.12 25.29 39.12 61.12 62.06 95.88 100.00 13.82

43.86 26.26 36.31 45.81 91.90 97.49 100.00 35.20

40.15 36.06 48.47 55.76 84.56 83.80 99.13 35.00

จากตารางพบว่า สาระการเรียนรู้ที่มีค่าร้อยละของจํานวนผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (หลักสูตรปกติ) ที่ได้เกรด 3 – 4 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 3 อันดับแรก สูงสุดคือ สาระการเรียนรู้การงาน อาชีพฯ ที่มีค่าร้อยละ 99.13 รองลงมา สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ที่มีค่าร้อยละ 84.56 และสาระ การเรียนรู้ศิลปะที่มีค่าร้อยละ 83.80 ส่วนสาระการเรียนรู้ที่มีค่าร้อยละของจํานวนผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (หลักสู ตรปกติ ) ที่ ได้ เ กรด 3 – 4 ปี การศึ กษา 2553 จํา นวน 2 อัน ดั บที่ ต่ํ าสุ ดคื อ สาระการเรีย นรู้ ภาษาต่างประเทศที่มีค่าร้อยละ 35.00 รองลงมาคือสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีค่าร้อยละ 36.06 ตามลําดับ


25

แผนภูมิแสดงร้อยละของจํานวนนักเรียนที่ได้เกรด 3 -4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 99.13

100.00 100.00

55.98

58.02

35.20

ม.1

35.00

62.06

55.76 45.81

48.47

60.35 36.06 25.29 26.26

39.12 36.31

55.98

ม.2 ม.3

13.82

43.86

40.15

52.48 24.12

40

61.12

69.97

80

60

83.80

84.56

100

97.38

95.88 97.49

91.90

99.71

120

รวม

20

0

ตารางที่ 11 แสดงค่าร้อยละของจํานวนผู้เรียนที่ได้เกรด 3-4 จํานวนตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2553 (รายวิชาพื้นฐานตามหลักสูตร) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตารางที่ 11 แสดงค่าร้อยละของจํานวนผู้เรียนที่ได้เกรด 3-4 จํานวนตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2553 (รายวิชาพื้นฐานตามหลักสูตร) ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 กลุ่มสาระวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ

ม.4 72.90 39.73 39.51 83.08 98.11 92.13 85.13 68.41

ระดับชั้น ม.5 54.81 52.41 67.82 78.21 99.04 97.60 81.73 37.02

ม.6 99.41 75.60 81.88 89.68 97.62 98.22 77.38 79.17

รวม 75.71 55.91 63.07 83.66 98.27 95.98 81.41 61.53


26 จากตารางพบว่า สาระการเรียนรู้ที่มีค่าร้อยละของจํานวนผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (รายวิชาพื้นฐานตามหลักสูตร)ที่ได้เกรด 3–4 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 3อันดับแรก สูงสุดคือ สาระการ เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาที่มีค่าร้อยละ 98.27 รองลงมา สาระการเรียนรู้ศิลปะที่มีค่าร้อยละ 95.98 และ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่มีค่าร้อยละ 83.66 ส่วนสาระการเรียนรู้ที่มีค่าร้อยละของ จํานวนผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6(รายวิชาพื้นฐานตามหลักสูตร) ที่ได้เกรด 3–4 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 2อันดับ ที่ต่ําสุดคือ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่มีค่าร้อยละ 55.91 รองลงมาคือสาระ การเรียนรู้ ภาษาอังกฤษที่มีค่าร้อยละ 61.53 ตามลําดับ แผนภูมิแสดงร้อยละของจํานวนผู้เรียนที่ได้เกรด 3 – 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ตารางที่ 12 แสดงค่าร้อยละของจํานวนผู้เรียนที่ได้เกรด 3 – 4 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ปีการศึกษา 2553 (เรียนภาษาอังกฤษเข้มข้น Intensive English Program (I.E.P)) ระดับชั้น รวม สาระการเรียนรู้ I.E.P. 1 I.E.P. 2 I.E.P. 3 วิทยาศาสตร์ 80.04 81.20 86.21 82.48 คณิตศาสตร์ 75.70 78.94 79.48 78.04 ภาษาอังกฤษ 81.20 80.10 84.14 81.81 สุขศึกษาและพละศึกษา 99.18 81.26 100.00 93.48


27

จากตารางพบว่า สาระการเรียนรู้วิชาที่มีค่าร้อยละของจํานวนผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 (หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษเข้มข้น Intensive English Program (I.E.P)) ที่ได้เกรด 3–4 ปีการศึกษา 2553 สูงสุดใน 3 อันดับแรกคือ สาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาที่มีค่าร้อยละ 93.48 รองลงมา คือ สาระ การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่มีค่าร้อยละ 82.48 และสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษที่มีค่าร้อยละ 81.81 ตามลําดับ ส่วนสาระการเรียนรู้ที่มีค่าร้อยละของจํานวนผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–3 ที่ได้เกรด 3 – 4 ปีการศึกษา 2553 ต่ําสุดคือสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่ค่าร้อยละ 78.04 2.1.2 ร้อยละของผู้เรียนที่ศึกษาต่อ ตารางที่ 13 แสดงจํานวนผู้เรียนที่ศึกษาต่อ ประจําปีการศึกษา 2553 ระดับการศึกษา สถาบัน ป.6 ม.3 จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน 1. โรงเรียนของรัฐบาล 80 24.84 152 42.58 71 2. โรงเรียนของรัฐบาล(สายอาชีพ) 42 11.76 3. โรงเรียนของเอกชนอื่น 10 3.11 18 5.04 11 4. โรงเรียนของเอกชน (สายอาชีพ) 11 3.08 5. ศึกษาต่อต่างประเทศ 2 6. ศึกษาต่อโรงเรียนเดิม 232 72.05 133 37.26 7. ไม่จบหลักสูตร 8. พักการเรียน 1 0.28 รวม 322 100.00 357 100.00 84

ม.6 ร้อยละ 84.52 13.10 2.38 100.00


28 2.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับประเทศ ตารางที่ 14 แสดงจํานวนนักเรียนโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ที่มีคะแนนสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศจําแนกตามรายวิชา ปีการศึกษา 2553 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ วิชา ประเทศ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จํานวน ร้อยละ ภาษาไทย 31.22 34.13 176 55.00 สังคมศึกษา 47.07 54.66 242 75.62 ภาษาต่างประเทศ 20.99 27.43 181 56.56 คณิตศาสตร์ 34.85 46.57 242 75.62 วิทยาศาสตร์ 41.56 49.35 210 65.62 การงานอาชีพฯ 52.52 60.09 197 61.56 สุขศึกษาและพลศึกษา 54.31 54.13 177 55.31 ศิลปะ 41.10 42.80 174 54.37

ตารางที่ 15 แสดงจํานวนนักเรียนโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ที่มีคะแนนสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศจําแนกตามรายวิชา ปีการศึกษา 2553 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ วิชา ระดับประเทศ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จํานวน ร้อยละ ภาษาไทย 42.80 47.40 227 63.59 สังคมศึกษา 40.85 50.84 259 63.23 ภาษาต่างประเทศ 16.19 21.80 186 51.81 คณิตศาสตร์ 24.18 30.75 208 57.93 วิทยาศาสตร์ 29.17 32.74 212 59.05 การงานอาชีพฯ 47.07 53.95 274 76.32 สุขศึกษาและพลศึกษา 71.97 79.29 255 71.03 ศิลปะ 28.48 29.82 232 64.62


29 ตารางที่ 16 แสดงจํานวนนักเรียนโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ที่มีคะแนนสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศจําแนกตามรายวิชา ปีการศึกษา 2553 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ วิชา ระดับประเทศ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จํานวน ร้อยละ ภาษาไทย 42.61 46.20 59 70.24 สังคมศึกษา 46.21 50.30 61 72.62 ภาษาต่างประเทศ 19.22 22.58 49 58.33 คณิตศาสตร์ 14.99 18.82 40 47.62 วิทยาศาสตร์ 30.90 33.60 50 59.52 การงานอาชีพฯ 43.69 46.12 57 67.86 สุขศึกษาและพลศึกษา 62.86 65.89 48 57.14 ศิลปะ 32.62 34.29 52 61.90 2.1.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตารางที่ 17 แสดงจํานวนนักเรียนโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ที่มีคะแนนสอบทางการศึกษา (National Test : NT) จําแนกตามรายวิชา ปีการศึกษา 2553 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ย ร้อยละของจํานวนนักเรียน วิชา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ปรับปรุง พอใช้ ดี ภาษาไทย 61.49 5.20 31.60 63.20 คณิตศาสตร์ 69.75 4.46 29.74 65.80 วิทยาศาสตร์ 64.78 12.27 26.77 60.97 2.1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับท้องถิ่น ตารางที่ 18 แสดงจํานวนนักเรียนโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ที่มีคะแนนสอบทางการศึกษา (Local Assessment System : LAS) ปีการศึกษา 2553 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คะแนน ระดับการศึกษา คะแนน คะแนน คะแนนเฉลี่ย คะแนน คะแนน เฉลี่ยร้อย เฉลี่ย เฉลี่ย ร้อยละ เฉลี่ย เฉลี่ยร้อยละ ละ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 18.98 63.28 20.66 68.86 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 19.95 49.88 21.89 54.71 16.77 33.53 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 21.13 35.22 12.90 32.24 13.14 26.29


30 2.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เกณฑ์การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับ 3 หมายถึง ดีเยี่ยม ระดับ 2 หมายถึง ดี ระดับ 1 หมายถึง ผ่าน ระดับ 0 หมายถึง ไม่ผ่าน ตารางที่ 19 แสดงการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจําปีการศึกษา 2553 จํานวน ดีเยี่ยม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) นักเรียน จํานวน ร้อยละ จํานว ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ ระดับชั้น ทั้งหมด (คน) น (คน) (คน) (คน) (คน) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 263 263 100.00 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 296 296 100.00 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 270 270 100.00 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 277 277 100.00 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 289 289 100.00 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 320 320 100.00 ตารางที่ 20 แสดงการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจําปีการศึกษา 2553 จํานวน ดีเยี่ยม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) นักเรียน จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ ระดับชั้น ทั้งหมด (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 345 280 81.16 65 18.84 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 340 265 78.00 75 22.00 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 358 177 49.58 181 50.42 -


31 ตารางที่ 21 แสดงการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประจําปีการศึกษา 2553 จํานวน ดีเยี่ยม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) นักเรียน จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ ระดับชั้น ทั้งหมด (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 157 154 98.26 3 1.74 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 103 95 91.95 8 8.05 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 84 79 94.35 5 5.65 -

2.3 การอ่าน คิด วิเคราะห์และการเขียน เป็นการประเมินด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์และการเขียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2553 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนเป็น 4 ระดับดังนี้ ระดับ 3 หมายถึง ดีเยี่ยม ระดับ 2 หมายถึง ดี ระดับ 1 หมายถึง ผ่าน ระดับ 0 หมายถึง ไม่ผ่าน ตารางที่ 22 แสดงการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 -6 ประจําปีการศึกษา 2553

ระดับชั้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

จํานวน ดีเยี่ยม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) นักเรียน ทั้งหมด จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) 263 236 89.73 27 10.26 296 287 96.95 9 3.04 270 224 82.96 46 17.03 277 225 81.22 52 18.77 289 289 100.00 320 320 100.00 -


32 ตารางที่ 23 แสดงการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจําปีการศึกษา 2553

ระดับชั้น

จํานวน ดีเยี่ยม (3) ดี (2) นักเรียน จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ ทั้งหมด (คน) (คน) (คน)

ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ (คน) (คน)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

345

320

92.75

25

7.25

-

-

-

-

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

340 358

200 197

58.82 54.90

140 161

41.18 45.10

-

-

-

-

ตารางที่ 24 แสดงการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประจําปีการศึกษา 2553

ระดับชั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

จํานวน นักเรียน ทั้งหมด (คน) 157 103 84

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ (คน) (คน) (คน) (คน) 132 78 72

84.18 75.83 86.23

25 25 12

15.82 24.17 13.77

-

-

-

-


33 2.4 นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ตารางที่ 25 แสดงจํานวนร้อยละของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553 ประเภทของทุน ทุนบุตรครู ทุนบุตรคนงาน ทุนวงโยธวาทิต ทุนบุตรคนที่ 4 ทุนนักเรียนพิการ ทุนชมรมผู้ปกครองและครู ทุนจากวัดไผ่ล้อม(พระอารามหลวง) ทุนสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี รวม

จํานวน นักเรียน ที่ขอทุน 36 14 17 1 1 95

จํานวน นักเรียน ที่รับทุน 36 14 17 1 1 95

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

9 4 177

9 4 177

100.00 100.00 100.00

ร้อยละ

สถาบัน/หน่วยงาน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียน สตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อมจันทบุรี(พระอารามหลวง) ธนาคารเกษตรและสหกรณ์

ตารางที่ 26 แสดงจํานวนร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553 ประเภทของทุน ทุนเรียนดี ทุนบุตรครู ทุนบุตรคนงาน ทุนวงโยธวาทิต ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการเรียน ทุนนักเรียนพิการ ทุนชมรมผู้ปกครองและครู ทุนจากวัดไผ่ล้อม(พระอารามหลวง) ทุนสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี รวม

จํานวน นักเรียน ที่ขอทุน 138 26 4 46 6 1 33

จํานวน นักเรียน ที่รับทุน 138 26 4 46 6 1 33

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

8 2 264

8 2 264

100.00 100.00 100.00

ร้อยละ

สถาบัน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียน สตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อมจันทบุรี(พระอารามหลวง) ธนาคารเกษตรและสหกรณ์


34

ตารางที่ 27 แสดงจํานวนร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6 ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553

ประเภทของทุน ทุนเรียนดี ทุนยุวนิส ทุนบุตรครู ทุนบุตรคนงาน ทุนวงโยธวาทิต ทุนชมรมผู้ปกครองและครู ทุนจากวัดไผ่ล้อม(พระอารามหลวง) ทุนสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี รวม

จํานวน นักเรียน ที่ขอทุน 58 34 4 4 13 15

จํานวน นักเรียน ที่รับทุน 58 34 4 4 13 15

ร้อยละ

สถาบัน

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2 1 131

2 1 131

100.00 100.00 100.00

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียน สตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อมจันทบุรี(พระอารามหลวง) ธนาคารเกษตรและสหกรณ์

2.5 นักเรียนที่ได้รับประกาศนียบัตร ตารางที่ 28 นักเรียนที่ได้รับประกาศนียบัตรจบการศึกษาปีการศึกษา 2553 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศนียบัตร 358 ใบ 84 ใบ

2.6 นักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดีประพฤติดี ตารางที่ 29 แสดงจํานวนรางวัลเรียนดีประพฤติดี ปีการศึกษา 2553 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

วุฒิบัตร,เกียรติบัตร 143 ใบ 113 ใบ 135 ใบ


35 บทที่ 3 3. สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ระดับชั้นประถมศึกษา รายงานตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 1. หลักสูตรและการเรียนการสอน 2. การวัดและประเมินผล 3. การพัฒนากิจกรรมแนะแนว 4. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5. การวิจัยในชั้นเรียน 3.1 หลักสูตรและการเรียนการสอน 3.1.1 สภาพการจัดแผนการเรียน / ชั้นเรียน ตารางที่ 30 แสดงจํานวนชั้นเรียนและห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรปกติ และการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเข้มข้น (Intensive English Program) ประจําปีการศึกษา 2553 ระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม รวมทั้งสิ้น

จํานวนห้องเรียน 6 6 6 8 8 8 8 8 8 4 3 3 76

ระดับชั้น IEP1 IEP2 IEP3 82

จํานวนห้องเรียน 2 2 2 6


36 3.1.2 จํานวนรายวิชาที่เปิดสอน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาเปิดทําการสอน 8 กลุ่ม สาระการเรียนรู้ ได้แก่ 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน) 3.1.3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตารางที่ 31 แสดงรายชื่อและจํานวนกิจกรรมชุมนุมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชื่อชุมชุม ครูที่ปรึกษาชุมนุม 1 พัฒนาการเขียน นางสุภาพร อองละออ 2 สร้างสรรค์งานสวย นางบุณรดา ทัฬหชัยกุล 3 คณิตคิดสนุก นางสาวจิตสุภา โพธิเจริญ 4 มือน้อยสร้างสรรค์ นางวันทนา วงษ์แก้ว 5 สนุกกับภาษาอังกฤษด้วยศิลปะ นางพจนีย์ พลับพลี 6 พัฒนาการอ่าน นางอุมา วิสุทธิแพทย์ 7 สนุกกับภาษาอังกฤษด้วยศิลปะ นางชลเนตร บุญโกย 8 พัฒนากี่อ่าน นางสาวจุฑาทิพย์ ทองคู่ 9 ร้องเต้นเน้นท่าทาง นางชยณัฐ จันทร์นนต์ 10 Intensive English นางปาริชาติ สิงห์อยู่ 11 Intensive English นางสาวสุพรรณี สืบศิริ 12 กรีฑา นายสุนทร พลธรส 13 สร้างสรรค์งานสวย นางนวรัตน์ ใจสุทธิ


37 ตารางที่ 32 แสดงรายชื่อและจํานวนกิจกรรมชุมนุมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ลําดับที่ ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษาชุมนุม 1 คณิตศาสตร์แสนสนุก นางนิภา บุณเรือง 2 ขยับการสบายชีวา นางรัชฎาภรณ์ เจริญสุข 3 สนุกกับงาน นางมาลี สิทธิพงษ์ 4 ลายมือสอนใจ นางสาวเย็นใจ เจริญนารถ 5 พับกระดาษพาเพลิน นางแก้วนภา ภูมิผล 6 ปะติดปะต่อ นางสาวจูลจิรา ถาวะโร 7 ด้วยสองมือที่สร้างสรรค์ นางนฤมล ทองก้อน 8 เส้นสีสร้างสรรค์ นางสาวนิสาชล อรุณศรี 9 ภาษาพาสนุก (English) นางสาวสาวิตรี กิจนาวา 10 คนรักต้นไม้ นายไพโรจน์ อิ่มเอิบ 11 สนุกกับการอ่าน นางมะลิวัลย์ สงวนวิทย์

ตารางที่ 33 แสดงรายชื่อและจํานวนกิจกรรมชุมนุมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลําดับที่ ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษาชุมนุม 1 คณิตคิดสร้างสรรค์ นางกาญจนา เปรมปรีดิ์ 2 ช่างคิดช่างทํา นางพัชรินทร์ ศรีสุขเอม 3 ภาพสวยด้วยมือเรา นางจารุณี เจริญพร นางสาวเสาวนีย์ มณีโชติ 4 หมอภาษา นางสาวจารุวรรณ ภู่นคร นางทิพวัน วรรณสุข 5 นักประดิษฐ์น้อย นางประภาพรรณ ทองสิมา 6 English an hour นางสาวทิฆัมพร โกศลาภิชาติ 7 วิทย์พิชิตสมอง นางนิตยา ทิพวัน 8 เมล็ดดิน นายนาวิน ชวลิตศิลป์ 9 สนุกกับคอมพิวเตอร์ นางสาวศรีอุบล แซ่อึ้ง นางสาวเสาวภา สุนทรโยธี 10 กองหน้าร่าเริง นางสาวปรีดา ประทุมราช นางพัฒราภรณ์ โชคช่วยพัฒนากิจ


38 ตารางที่ 34 แสดงรายชื่อและจํานวนกิจกรรมชุมนุมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2553 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลําดับที่ ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษาชุมนุม 1 ต่ออักษรภาษาไทย (คําคม) นางสาววิไล สืบวงษ์รุ่ง 2 คิดเก่ง-สมองไว นางสาวนารีรัตน์ รักมิตร 3 A-math นางสาวนวลพรรณ วิชญธรกุล 4 Cross Word นางสาวบุษยา บัวสาครา , นางสาวสุรางรัตน์ ทานมุข 5 เขียนสะกดคํา นางบุษบา จันทสดิษฐ์ 6 อ่านเขียนเรียนไทย นางสาวเนตรนภา โม่งเป้า 7 วิทยาศาสตร์น่ารู้ นางภัคณิชา สุจินต์ 8 รู้จริง...หรือเปล่า นางสาววิชุณี บุญจทิตย์ 9 กระดาษมหัศจรรย์ นางสุมิตรา จันทร์ประสพพร,นางสาววงษ์ศิริ มีศรี 10 ฟุตบอล นายทิคัมพร มีศรี 11 กองหน้าร่าเริง นางสาวปรีดา ประทุมราช,นางพัฒราภรณ์ โชคช่วยพัฒนากิจ นายสุนทร พลธรส ,นางสาวฑิฆัมพร โกศลาภิชาติ นางสาวคําศรี ปอดอ ตารางที่ 35 แสดงรายชื่อและจํานวนกิจกรรมชุมนุมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5 ปีการศึกษา 2553 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลําดับที่ ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษาชุมนุม 1 น้ํายาอเนกประสงค์ นางสาวพลับพลึง นาคสกุล 2 น้ํายาปรับผ้านุ่ม นางสุทิน ตั้งไพบูลย์ 3 ครีมอาบน้ําสมุนไพร นางสุพชชา สัตย์พานิช 4 แชมพูสระผมสมุนไพร นางอรัญญา อินทรีเกิด 5 ครีมนวดผม งสุกัญญา พลอยแหวน 6 สบู่ก้อนสมุนไพร นางสาววราภรณ์ ประมาณพล 7 โลชั่นน้ํามันมะพร้าว นางกัญภร ศรีสุเทพ 8 ศิลปะ นายกิตติพงษ์ โภคพิบูลย์ 9 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ นางคนึง ทรัพย์เจริญ, นางสาวอุษา มังคลสุ 10

พลศีล

นายชาตรี กิจมงคล นางนาตยา สมรรถการ นางนันทวดี สาวะ นางสาวแสงคํา ปอดอ


39 11

ยุวธรรมทูต

12

สุนทรียศาสตร์ด้านดนตรีสากล

นางจรูญ พุ่มพวง นางสาวโสวรัช แสนสําราญ นางสาวขวัญเรียม เพียรรักษา นายชัยพฤกษ์ ชิดกระโทก

ตารางที่ 36 แสดงรายชื่อและจํานวนกิจกรรมชุมนุมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลําดับที่ ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษาชุมนุม 1 ทอเสื่อ นางสาวธารา อานามนารถ นางปัทมา วิเศษภูติ 2 กระดาษรีไซเคิล นางภัทรานิษฐ์ สนิทราษฎร์ นางสาวรัญชิดา ทองพิละ 3 ครอสติส นางพรทิภา นักธรรม 4 คําคม นางสาวศิริวรรณ เชื้อแก้ว 5 สานพัด นางสะอิ้ง เชื้อสาย 6 รักกล้วยไม้ นางรุ่งทิพย์ ราษฎร์เจริญ 7 คริสต์สวยรวยฝีมือ นางสาวเฟื่องฟ้า อภิบาลศรี 8 นาฏดนตรี นางสาวเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์ 9 สร้างสรรค์งานศิลป์ นางสาวณัชชารินทร์ สุนทรเจริญ 10 โครเชต์ นางกนกพร จันทกิจ

ตารางที่ 37 แสดงรายชื่อและจํานวนกิจกรรมชุมนุมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2553 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ลําดับที่ ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษาชุมนุม 1 เจน (เยาวชนรุ่นใหม่) นางนิทรา หอมเกสร, นางวงเดือน หัวใจ นางสาวศรีกัลยา ลออสิทธิภิรมย์ นางสาวมิ่งขวัญ ผลมูล 2 วาย ซี เอส นางสาวบุศรินทร์ สุขพัฒน์ นายบุญธรรม พลธรส นางสาวกมลลักษณ์ ทวีสิน นางสาวมัยตรี สุระเสียง 3 สิ่งประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ นางสาวเสาวลักษณ์ ไวยกูล


40 4 5 6

คณิตคิดเร็ว แผ่นเฟรมพาเพลิน ค้นคิดประดิษฐ์คํา (คําคม)

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

English is fun รักษ์นาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย พี่ช่วยน้อง นักคิดรุ่นเยาว์ แบดมินตัน ลายมือสื่อภาษา คณิตศาสตร์เชิงศิลป์ สร้างสรรค์งานสวยด้วยมือเรา สืบสานภูมิปัญญาไทย วงโยทวาทิต HEALTH CLUB HI.MATH ครอสเวิร์ด-คําคม สร้างสรรค์ด้วยเส้นด้าย มายาวิทยาศาสตร์ พลเมืองดีสตรีมารดาฯ จิตอาสา พัฒนาสังคม บาสเก็ตบอลหญิง บาสเก็ตบอลชาย คนรักการถ่ายภาพ ห้องสมุด

28

สร้างสรรค์งานศิลป์

นางสาวรุ่งตะวัน วิชาจารย์ นางรัตนา หฤทัย นางสาวน้ําเพชร สายสุวรณ์ นางสาวชนิตนันทน์ เกียงสุภา นางสาวพรพิรุณ พรมจรรย์ นางสาวปาริชาติ คําศรี นายวิรัช สนิทราษฎร์ นายยรรยง ดํารงค์ศักดิ์ นางนภัสพร โปษยาอนุวัตร์ นางสาวจันทรา พงษ์สวัสดิ์ นางสาวศิริวรรณ วงษ์บูรพา นางสาวนิตยา เติมแต้ม นางบุญเกื้อ พงษากิจ นางภภัสสร บุณล้อม นายชัยพฤกษ์ ชิดกระโทก นางสาวสุธามาศ บุณรอด นางนริสา ค้าพริกไทย นางสาวนภาวรรณ เหล่ารักผล นางสาวสุรีย์ สุขวัน นางสาวสมพิศ ธรรมเจริญ นางสาวบุญยรัตน์ ลมงาม นางสาวอนันต์ บุญชู นายชัยพงษ์ แก้วสว่าง นายวิสิษฐ์ สหโชติ นายธนาภัทร ผาฏินิธชิ าติ นางสาวเกศินี อินสุชัย นางสาววิมลรัตน์ พัสดุ นางสาววริศรา บุญมา นายสมเกียรติ บุตรินดา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ลําดับที่ 29 30 31

ชื่อชุมนุม คิดสร้างสรรค์ ปี่พาทย์เครื่องสาย กีตาร์

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายประวิทย์ ศรีดาพันธ์ นายชาญชัย บุญเจริญ นายธัชพล แคล้วคลาด


41 32 33 34 35

ภาษาจีน Streemandapitak Gosspel Choir Clube พลพรรคนักเขียน Clupwer

Miss Liw jia Miss Aminata Mr. Jo เด็กหญิงณิชา จึงธนสมบูรณ์ เด็กหญิงณิชารีย์ ชูเวช

ตารางที่ 38 แสดงรายชื่อและจํานวนกิจกรรมชุมนุมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2553 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ลําดับที่ ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษาชุมนุม 1 A-math นางสาวทัชชกร อานาภรณ์ 2 Handmade นางสาวรัตนา บาระพรม 3 เดาะบอล นางวาสนา ณ ระนอง 4 Save the world นายวีระศักดิ์ จันธเขต 5 คณิตฯสุดหรรษา นางสาวสุดารัตน์ บัวสาคร 6 ติวง่ายๆได้จริงๆ นางสาวอําภาภรณ์ ธรรมวรางกูร 7 คมดีพิชิตแอดมิชชั่น นางสาวสุรางค์ อัตจริต 8 ครอสติส นางพงศ์สิริ พ่วงพลับ 9 นักศึกษาวิชาทหาร นายเฉลิมชัย บุญพิทักษ์ 10 Y.C.S นางวรุณี ไชยเผือก 11 สร้างสรรค์งานศิลป์ นายสมเกียรติ บุตรินดา 12 ปฏิบัติสมาธิ นายสัมพันธ์ ปิ่นอนุกูล 13 ฟุตซอล นายธนาภัทร ผาฏินิธชิ าติ 14 หุ่นยนต์ นายสราวุธ กล้าสืบการ 15 We Love Singing นางสาวนิธิกนก สรีธีระปภา 16 Foreing Langnage Mr. Mica Briarmoon 17 บาสเก็ตบอลชาย นายวิสิษฐ์ สหโชติ รวมชุมนุมทั้งหมด 119 ชุมนุม


42 3.1.4 ผลการจัดกิจกรรมชุมนุม ตารางที่ 39 แสดงผลการประเมินกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2553 กิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้น ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ (คน) (คน) (คน) (คน) ป.1 263 100.00 0 0 263 100.00 0 0 ป.2 296 100.00 0 0 298 100.00 0 0 ป.3 270 100.00 0 0 270 100.00 0 0 ป.4 278 100.00 0 0 276 100.00 0 0 ป.5 291 100.00 0 0 289 100.00 0 0 ป.6 320 100.00 0 0 321 100.00 0 0 ม.1 346 100.00 0 0 346 100.00 0 0 ม.2 345 100.00 0 0 339 100.00 0 0 ม.3 363 100.00 0 0 361 100.00 0 0 ม.4 159 100.00 0 0 157 100.00 0 0 ม.5 107 100.00 0 0 103 100.00 0 0 ม.6 83 100.00 0 0 84 100.00 0 0

3.2 การวิจัยในชั้นเรียน 3.2.1 ร้อยละของครูที่ทําวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยหน่วยงาน โรงเรี ย นสตรี มารดาพิ ทักษ์ ส่งเสริ มให้ครู มีการวิจั ย ในชั้ นเรี ย น เพื่อนํ า มาใช้ในการพั ฒนาการจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ และปรั บ พฤติ ก รรมที่ พึ่ ง ประสงค์ ข องนั ก เรี ย น โดยมี รู ป แบบวิ ธี ก ารดํ า เนิ น งานวิ จั ย ในชั้นเรียนแบบไม่เป็นทางการ (วิจัยไม่เต็มรูปแบบ) และแบบเป็นทางการ (วิจัยเต็มรูปแบบ)ครูผู้สอนที่ทําการ วิจัยชั้นเรียน ในปีการศึกษา 2553 จํานวนครูผู้สอน 151 คน จํานวนเล่มที่ทําวิจัย 151 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 100


43 ตารางที่ 40 แสดงจํานวนหัวข้องานวิจัยในชั้นเรียนของครู ประจําปีการศึก 2553 ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ชั้น หัวข้องานวิจัย 1 นางสุภาพร อองละออ ป.1/1 การพัฒนาการเขียนหนังสือให้สวยงาม 2 นางบุณรดา ทัฬหชัยกุล ป.1/2 การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา 3 นางมะลิวัลย์ สงวนวิทย์ ป.1/3 การใช้แบบฝึกการพัฒนาลายมือ 4 นางวันทนา วงษ์แก้ว ป.1/4 การแก้ปัญหาเด็กไม่กล้าแสดงออก 5 นางพจนีย์ พลับพลี ป.1/5 การแก้โจทย์ปัญหาการบวกโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ การแก้โจทย์ปัญหาการบวกของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 6 นางอุมา วิสุทธิแพทย์ ป.1/6 การพัฒนาทักษะการอ่าน 7 นางชลเนตร บุญโกย ป.1/7 การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาระคน 8 นางสาวจุฑาทิพย์ ทองคู่ ป.1/8 การพัฒนาแบบฝึกกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/8 9 นางปาริชาติ สิงห์อยู่ พิเศษ ป.1 A B C มีปัญหา 10 นางนวรัตน์ ใจสุทธิ พิเศษ ป.1 การแก้ปัญหาการเรียนการสอนวิชางานบ้าน 11 นางชยณัฐ จันทร์นันต์ พิเศษ ป.1 ความรับผิดชอบในการทํางานของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 12 นางนิสารัตน์ ชัยชีพ พิเศษ ป.1 การพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 13 นางนิภา บุญเรือง ป.2/1 มารยาทในการไหว้อย่างถูกต้องและสวยงาม 14 นางรัชฎาภรณ์ เจริญสุข ป.2/2 การพัฒนาการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร 15 นางมาลี สิทธิพงษ์ ป.2/3 การลดพฤติกรรมการอยู่ไม่นิ่งในห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของเด็กชายเกียรติชัย กาญจนกันติ ชั้นประถมปีที่ 2/3 16 นางพัฒราภรณ์ โชคช่วยพัฒนากิจ ป.2/4 การพัฒนาการท่องสูตรคูณ 17 นางแก้วนภา ภูมิผล ป.2/5 การพัฒนาการอ่านออกเสียงคําควบกล้ําโดยใช้แบบฝึกอ่าน ที่มี ร ล ว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 18 นางสาวจุลจิรา ถาวะโร ป.2/6 การแก้ปัญหาขยะในชั้นเรียน 19

นางสาวชมพูนุช ขํานุ่ม

ป.2/7

20

นางนฤมล ทองก้อน

ป.2/8

การพัฒนาการอ่านออกเสียงคําควบกล้ําโดยใช้แบบฝึกอ่าน ที่มี ร ควบกล้ํา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8


44 21

นางสาวสาวิตรี กิจนาวา

22

นางนิสาชล ขันติกูล

23

นางสาวเสาวภา สุนทรโยธี

24

นายสุนทร พลธรส

25 26

นางกาญจนา เปรมปรีดิ์ นางพัชรินทร์ ศรีสุขเอม

27

นางนิตยา ทิพวัน

28

นางสาวจารุวรรณ ภู่นคร

29

นางสาวกษมา ศรีคัมภุวงศ์

30

นางจารุณี เจริญพร

31

นางประภาพรรณ ทองสิมา

32

นางทิพวัน วรรณสุข

33

นางสาวศรีอุบล แซ่อึ้ง

34

นางสาวทิฆัมพร โกศลาภิชาติ

พิเศษ ป.2 การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 และ2/8 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เรื่องการไม่ส่งงาน การบ้าน พิเศษ ป.2 ส่งเสริมทักษะการระบายสี โดยใช้แบบฝึก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 พิเศษ ป.2 การพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการจํา ส่วนประกอบหน้าต่างโปรแกรม Microsoft Word และ เรียกใช้งานเครื่องมือจากเมนูต่างๆได้ พิเศษ ป.2 การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางาน ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2/8 (โดยการใช้การเสริมแรง ทางบวก) ป.3/1 ผลการใช้กิจกรรมการฝึกทักษะการหารยาว ป.3/2 การพัฒนาทักษะการคิดคํานวณการวัดความยาวโดยใช้ แบบฝึกทักษะ ป.3/3 การสํารวจเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีระดับผลการเรียน ต่างกัน ป.3/4 การพัฒนาทักษะในด้านการอ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ป.3/5 การลดพฤติกรรมการอยู่ไม่นิ่งในชั้นเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและเสริมแรงด้วยอาหาร ของ เด็กชายภูมิพัฒน์ พลาเกษ ป.3/6 การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ ทาง วิทยาศาสตร์ ป.3/7 การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 ป.3/8 การลดพฤติกรรมการอยู่ไม่นิ่งในชั้นเรียนวิชาประวัติศาสตร์ และเสริมแรงด้วยอาหารของเด็กหญิงรัตนา ภิญโญรัตน ภูมิ พิเศษ ป.3 การส่งเสริมทักษะด้านการจําทางการเรียนวิชา คอมพิวเตอร์ ในส่วนประกอบต่างๆ โปรแกรม Microsoft Word 2007 พิเศษ ป.3 การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน


45 35

นางจินตนา ทัพรัตน์

36 37 38 39

นางสาวภัคนิชา สุจินต์ นางสาวนวลพรรณ วิชญธรกุล นางสาววิไล สืบวงษ์รุ่ง นางสาวบุษยา บัวสาคร

40 41

นางบุษบา จันทสดิษฐ นางสาววิชุณี บุญจทิตย์

42

นางสาวเนตรนภา โม่งเป้า

43 44

นางนารีรัตน์ รักมิตร นางสุมิตรา จันทร์ประสพพร

45

นางวงษ์ศิริ มีศรี

46

นายทิคัมพร มีศรี

47 48 49 50 51 52 53 54 55

นายชัยพร มูนมัน นางสาวสุรางรัตน์ ทานมุข นางสาวพลับพลึง นาคสกุล นางสาวโสวรัช แสนสําราญ นางสุทิน ตั้งไพบูลย์ นางสาวสุพิชชา สัตย์พานิช นางอรัญญา อินทรีเกิด นางสุกัญญา พลอยแหวน

56 57

นางกัญภร ศรีสุเทพ นางคนึง ทรัพย์เจริญ

นางสาววราภรณ์ ประมาณพล

พิเศษ ป.3 การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 ป.4/1 นักเรียนขาดทักษะในการจําแนกชนิดตัวกลาง ป.4/2 การแก้โจทย์ปัญหา การบวก ลบ คูณ หารระคน ป.4/3 การคัดลายมือ ป.4/4 การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 โดยการใช้การ เสริมแรงทางบวก ป.4/5 การขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ป.4/6 การศึกษารายกรณี เด็กชายเจษฎา จิระภาวรกิจ (รังแกเพื่อน) ป.4/7 การพัฒนาศักยภาพทักษะด้านความรับผิดชอบในการ ทํางานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7 ป.4/8 การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคําภาษาไทย พิเศษ ป.4 พัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์เครื่องครัว ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่4/7 พิเศษ ป.4 บรรเลงอังกะลุงอย่างไรให้ไพเราะ (ทักษะการกรอเสียง อังกะลุง) พิเศษ ป.4 ความสนใจในด้านกีฬา 5 ประเภท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8 พิเศษ ป.4 ทักษะในการใช้เครื่องมือการเกษตร ชั้นประถมปีที่ 4/5 พิเศษ ป.4 นักเรียนไม่ท่องคําศัพท์ ป.5/1 การใช้เวลาว่างของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5/1 ป.5/2 การแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง ป.5/3 ทักษะทางคณิตศาสตร์กับเยาวชนไทย ป.5/4 การแก้ปัญหาขยะในห้องเรียน ป.5/5 วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ป.5/6 การเขียนเรียงความ ป.5/7 การแก้ปัญหานักเรียนไม่ชอบเลขโจทย์ปัญหาวิชา คณิตศาสตร์ ป.5/8 การพัฒนาความสามารถในการอ่านวิชาประวัติศาสตร์ พิเศษ ป.5 การฝึกทักษะการพิมพ์ภาษาไทยให้ถูกหลักการพิมพ์ของ นักเรียนชั้นป.5


46 58

นายกิตติพงษ์ โภคพิบูลย์

59 60 61

นางจรูญ พุ่มพวง นางนาตยา สมรรถการ นางรุ่งทิพย์ ราษฎร์เจริญ

62

นางปัทมา วิเศษภูติ

63

นางภัทรานิษฐ์ สนิทราษฎร์

64

นางพรทิภา นักธรรม

65

นางสาวศิริวรรณ เชื้อแก้ว

66

นางสาวรัญชิดา ทองพิละ

67

นางสอิ้ง เชื้อสาย

68

นางสาวธารา อานามนารถ

69

นางสาวเฟื่องฟ้า อภิบาลศรี

70

นางกนกพร จันทกิจ

71

นางธัชภร วิเสโส

72 73

นางสาวณัชชารินทร์ สุนทรเจริญ นางสาวอุษา มังคลสุ

74

นางนิทรา หอมเกษร

พิเศษ ป.5 พัฒนาทักษะการออกแบบและระบายสีของนักเรียนชั้น ป.5 พิเศษ ป.5 การออกเสียงคําอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ป.5/7 พิเศษ ป.5 พัฒนาทักษะการทํางานประดิษฐ์ ป.6/1 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนคําให้ ถูกต้องตามมาตราตัวสะกดและไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้น ป.6/1 ป.6/2 การแก้ปัญหาพฤติกรรมมาโรงเรียนสายของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2 ป.6/3 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ป.6/4 การวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหา การบวก การลบ การ คูณ การหารเศษส่วนระคน ป.6/5 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน - การเขียน คําควบ กล้ําของนักเรียนชั้น ป.6/5 ป.6/6 การแก้ปัญหาด้านการคิด วิเคราะห์ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6 ป.6/7 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่6/7 ป.6/8 จํานวนเฉพาะ และตัวประกอบเฉพาะการหา ห.ร.ม. การ หา ค.ร.น. พิเศษ ป.6 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านทํานองเสนาะของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 พิเศษ ป.6 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เรื่องการเกิดธรณีพิบัติภัยสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พิเศษ ป.6 การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการขับร้องเพลงไทย สากลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 พิเศษ ป.6 พัฒนาความสามารถในการทํางานปั้นของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่6/7 พิเศษ ป.6 การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนที่เรียนอ่อน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/6 ม.1/1 การแก้ปัญหานักเรียนสอบได้ ๐ คะแนน ในเรื่องการบวก จํานวนเต็ม โดยใช้แบบฝึกพัฒนาตนเอง


47 75 76

นางวงเดือน หัวใจ นายบุญธรรม พลธรส

77

นางสาวรุ่งตะวัน วิชาจารย์

78

นางรัตนา หฤทัย

79

นางชนิตร์นันทน์ วงษ์สุวรรณ

80

นางสาวปาริชาติ คําศรี

81

นางสาวพรพิรุณ พรมจรรย์

82 83

นายชาญชัย บุญเจริญ นางสาวสาคร พลลาภ

84

นางสาวนิตยา เติมแต้ม

85

นางสาวศรีกัลยา ลออสิทธิภิรมย์

86

นางนภัสพร โปษยาอนุวัตร์

87

นางสาวบุศรินทร์ สุขพัฒน์

88

นางสาวจันทรา พงษ์สวัสดิ์

89

นางสาวสุพรรณี ปราศราคิน

90

นางสาวศิริวรรณ วงษ์บูรพา

ม.1/2 ม.1/3

การจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน พฤติกรรมและเจตคติต่อการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ม.1/4 การพัฒนาทักษะ การแก้สมการ โดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป เรื่องสมการของนักเรียนชั้น ม.1/4 ม.1/5 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้แบบฝึกหัดพัฒนาตนเอง ม.1/6 การแก้ปัญหาทักษะการอ่านออกเสียงวิชาภาษาไทยของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 ม.1/7 การพัฒนาทักษะการคิดโดยการแสดงบทบาทสมมติของ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ม.1/8 การพัฒนานักเรียนในทักษะการสะกดชื่อและการอ่านออก เสียงภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะการสะกดชื่อและ การอ่านออกเสียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พิเศษ ม.1 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการฟัง พิเศษ ม.1 พัฒนาการของชาติไทยก่อนสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยสุโขทัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ม.2/1 การแก้ปัญหาพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โดยวิธี "เพื่อนช่วยเพื่อน " ม.2/2 การศึกษาปัญหาการเขียนสะกดคําภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ม.2/3 การศึกษาผลการประเมินพฤติกรรมด้วยการปฏิบัติการ ทดลองจากการจดบันทึกเหตูการณ์ประจําวันในชั้นเรียน ม.2/4 การส่งเสริมการอ่านและสะกดคําของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ม.2/5 การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของนักเรียนโรงเรียนสตรี มารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี ม.2/6 การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของนักเรียน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ปีการศึกษา 2553 ที่มีระดับผล การเรียนต่างกัน ม.2/7 การพัฒนาความสามารถการอ่านคําควบกล้ํา ร ล นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7


48 91

นางภภัสสร บุญล้อม

ม.2/8

การแก้ปัญหาการขาดความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ มอบหมายในวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 พิเศษ ม.2 ฝึกทักษะนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในการเขียนแบบโดย ใช้ฉลากสามเหลี่ยม ม.3/1 การแก้ปัญหาการอ่านหนังสือของนักเรียน

92

นายยรรยงค์ ดํารงศักดิ์

93

นางสาวสุธามาศ บุญรอด

94

นายธัชพล แคล้วคลาด

ม.3/2

95 96

นางสาวนภาวรรณ เหล่ารักผล นางสาวสุรีย์ สุขวัน

ม.3/3 ม.3/4

97

นางสาวสมพิศ ธรรมเจริญ

ม.3/5

98

นางสาวน้ําเพชร สายสุวรรณ์

ม.3/6

99

นางนริสา ค้าพริกไทย

ม.3/7

100 101

นายประวิทย์ ศรีดาพันธ์ นางสาวอนันท์ บุญชู

ม.3/8 พิเศษ ม.3

102 103 104

นายชัยพงษ์ แก้วสว่าง นางสาวบุญรัตน์ ลมงาม นายธนาภัทร ผาฏินิธิชาติ

พิเศษ ม.3 พิเศษ ม.3 พิเศษ ม.3

105

นายรุ่งเรือง แจ้งประดิษฐ์

พิเศษ ม.3

106

นางทัชชกร อานาภรณ์

ม.4/1

107

นางรัตนาพร บาระพรม

ม.4/2

108 109

นายวีระศักดิ์ จันทเขต นางวาสนา ณ ระนอง

ม.4/3 ม.4/4

การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 การพัฒนาทักษะการอ่านคําศัพท์ภาษาอังกฤษ การแก้ปัญหานักเรียนในการทําเลขโจทย์ปัญหาพื้นที่ผิว และปริมาตร การพัฒนาทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปรด้วยชุด แบบฝึกทักษะ การพัฒนาทักษะการอ่านทํานองเสนาะของนักเรียนชั้น ม. 3/6 พัฒนากระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3 การใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการจําแนกประเภท สาเหตุที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนไม่เก่งแต่ชอบ เลือกศึกษาต่อสายสามัญมากกว่าสายอาชีพ การจัดกลุ่มการวิ่งวอร์มให้เป็นระเบียบ จิตอาสาพัฒนาความเป็นมนุษย์ การศึกษาเจตคติต่อความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมของ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานของ นางสาวมนัญชยา วารีจันทร์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีทางการเรียน การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง งาน และพลังงานโดยใช้การสอนด้วยรูปแบบซิปปา การเพิ่มขีดความสามารถในการจําโดยใช้แบบฝึกหัด ศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเด็กอ่อนให้เป็นเด็กเก่ง


49 110

นายสัมพันธ์ ปิ่นอนุกูล

111 112 113

นางวรุณี ไชยเผือก นายเจตนา เจริญทรัพย์ นางสาวสุดารัตน์ บัวสาคร

114

นางสาวอําภาภรณ์ ธรรมวรางกูร

115

นางสาวสุรางค์ อัตจริต

116

นายศราวุธ กล้าสืบการ

117

นางสาวนิธิกนก ศรีธีระปภา

118

นางพงศ์สิริ พ่วงพลับ

119

นายเฉลิมชัย บุญพิทักษ์

120

นางสาวปวีณา โกศลานันท์

121

นางภาวินี กําไร

122

นายชาตรี กิจมงคล

123

นายวิรัช สนิทราษฎร์

124 125

นางศิริลักษณ์ ล้วนรัตน์ นางสาวเย็นใจ เจริญนารถ

พิเศษ ม.4 การศึกษาพฤติกรรมผู้เรียนพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พิเศษ ม.4 การแต่งคําประพันธ์ (ฉันท์) พิเศษ ม.4 การพัฒนาทักษะของสมรรถภาพทางกาย ม.5/1 การศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ม.5/2

การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้ ข่าวและบทความทางวิชาการ ของนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ม.5/3 การใช้บทเพลงในการแก้ปัญหาการออกเสียง “ร” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พิเศษ ม.5 การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 พิเศษ ม.5 การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้ บทบาทสมมติ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ม.6/1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ม.6/2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการแก้ปัญหา เรื่องการศึกษาชีววิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการสอนแบบบรรยายกับการสอนโดยกระบวนการ วิทยาศาสตร์ ม.6/3 วิธีเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องแฟคเตอร์เปลี่ยน หน่วย พิเศษ แนวทางการแก้ไขปัญหาการไม่อยากมาโรงเรียนของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 โรงเรียนสตรีมารดา พิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี พิเศษ การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางาน ของนักเรียนชั้นม.2/4 โดยการใช้การเสริมแรงทางบวก การพัฒนาความสามารถด้านการเล่นดนตรีไทยประเภท พิเศษ เครื่องตีของนักเรียนระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา พิเศษ การส่งงานของนักเรียนชั้น ม.1/7 นักเรียนสนใจอ่านหนังสือหมวดหมู่ใดมากที่สุด พิเศษ


50

126

นางจุรีพร ทองคู่

พิเศษ

127 128 129

นางสาวจงจินต์ ม่วงคราม นางสาวนริศรา บุญมา นางสาวเกษณี อินสุชัย

พิเศษ พิเศษ พิเศษ

130

นายไพโรจน์ อิ่มเอิบ

พิเศษ

131

นางสาวณิชาภา เจริญรูป

พิเศษ

ปัญหาที่ทําให้นักเรียนมีจิตอาสาในการช่วยงานธนาคาร โรงเรียน เจ้าหน้าที่นักเรียนธนาคารโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ นักเรียนช่วงชั้นใดให้ความสนใจในการยืมซีดี มากที่สุด นักเรียนที่ให้ความสนใจในการยืมหนังสือห้องสมุดมากที่สุด นักเรียนที่เข้าใช้บริการห้องสมุดมากที่สุด การพัฒนาการตอนกิ่งของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 การพัฒนาทักษะวิชาประวัติศาสตร์ เรื่องสมัยกรุงธนบุรี โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระวิชาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


51 บทที่ 4 4. สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จะรายงานตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 1. สภาพการบริหารและการจัดการ 2. สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ 3. ทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวก 4. การพัฒนาบุคลากรครู 5. ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน 4.1 สภาพการบริหารและการจัดการ โรงเรียนได้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนําไปสู่การ พั ฒ นานั ก เรี ย น ครู และโรงเรี ย น ดั ง นั้ น แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา โรงเรี ย นสตรี ม ารดาพิ ทั ก ษ์ ปี ก ารศึ กษา 2553 ประกอบด้ ว ย ภาพรวมของโรงเรี ย น วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ า หมาย และนโยบายการ ดําเนินงานของโรงเรียน โดยการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ปีการศึกษา 2553 มุ่งหวังเพื่อให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา พร้อม ที่จะนํ าไปปฏิบัติให้บ รรลุ ผลตามเป้ าหมายของแต่ ละกิจ กรรมที่กําหนดและสอดรั บกับ วิสัย ทัศน์ เป้า หมาย มาตรฐานการศึกษาและหลักสูตร โดยมีกระบวนการดําเนินงานดังนี้ 1. วิเคราะห์แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 2553 2. วิเคราะห์สภาพความสําเร็จและพันธกิจของโรงเรียน เพื่อนํามากําหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา โดยการนําปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นเชิงนโยบายของโรงเรียนมาเป็นฐานในการกําหนด เป้าหมาย (ตัวชี้วัดความสําเร็จ) 3. ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี (โครงการ/งานและกิจกรรม) 4. การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ 5. การประเมินผลการดําเนินงาน 6. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 7. การพัฒนาและปรับปรุง


52 4.2 สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ 4.2.1 การมาเรียนของนักเรียนในแต่ละปี/ภาค จํานวนระดับชั้น ตารางที่ 41 แสดงสถิติการมาเรียนของผู้เรียนในปีการศึกษา 2553 ระดับชั้น

จํานวน นักเรียน ภาคเรียนที่ 1

ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6

264 279 270 279 291 320 346 347 363 160 107 83

มาเรียน มาเรียน ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 (ร้อยละ)

262 270 263 271 285 310 337 339 355 157 104 80

99.24 96.77 97.41 97.13 97.94 96.88 97.40 97.69 97.80 98.13 97.20 96.39

จํานวน นักเรียน ภาคเรียนที่ 2

มาเรียน มาเรียน ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 (ร้อยละ)

264 299 270 277 289 321 346 341 361 158 103 84

262 284 265 268 282 318 340 332 357 158 103 84

4.2.2 การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในโรงเรียนของบุคลากร ตารางที่ 42 แสดงจํานวนบุคลากรที่มารับบริการด้านสุขอนามัย ปีการศึกษา 2553 บุคลากร จํานวนนักเรียนที่รับบริการ (ครั้ง) นักเรียน 852 ครู 13 รวม 865

99.24 94.98 98.15 96.75 97.58 99.07 98.27 97.36 98.89 100 100 100


53 4.2.3 สภาพการจัดแหล่งเรียนรู้ (ศูนย์การเรียนห้องสมุด ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ห้องดนตรีไทย ฯลฯ) ตารางที่ 43 แสดงจํานวนแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2553 แหล่งการเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบ 1. พืชผักสวนครัว นายชัยพร มูนมัน 2. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นางทัชกร อานาภรณ์ 3. ธนาคารโรงเรียน นางจุรีพร ทองคู่ นางสาวณิฃาภา เจริญรูป 4. เรือนจันทร์กระจ่างฟ้า นางกนกพร จันทกิจ 5. สวนพืชสมุนไพร นางนิทรา หอมเกษร นายยรรยง ดํารงศักดิ์ 6. ห้องวิทยาศาสตร์ นางสาวสมพิศ ธรรมเจริญ 7. เรือนมารดามารีย์ นางนาตยา สมรรถการ 8. บ้านดินและบ้านพ่อพอเพียง นางนริสา ค้าพริกไทย นายไพโรจน์ อิ่มเอิบ 9. ห้องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต นายสมภาร ไชยเสนา 10. ห้องดนตรีไทย/นาฏศิลป์ นางวงษ์ศิริ มีศรี 11. สวนวิทยาศาสตร์ นางนภัสพร โปษยาอนุวัตร์ 12. ห้องพิพิธภัณฑ์ นางสาววรางคณา ลลิตพงษ์สกุล 13. ห้องอนุรักษ์หัตกรรมพื้นบ้านเสื่อจันทบูร นางสาวธารา อานามนารถ นางสาวปานใจ แจวเจริญชัย 14. ห้องวงโยธวาทิต นายชัยพฤกษ์ ชิดกระโทก 15. ห้องสมุด นางเกษณี กะการดี นางสาวเย็นใจ เจริญนารถ 16. ถั่วงอก นางสาววิไล สืบวงษ์รุ่ง 17. หมอภาษา นางสาวชนิตร์นันทน์ เกียงสุภา นางสาวจารุวรรณ ภู่นคร นางวรุณี ไชยเผือก นางทิพวัน วรรณสุข นางสาวเฟื่องฟ้า อภิบาลศรี 18. เรือนเพาะเห็ด นายนาวิน ชวลิตศิลป์ 19. กระดาษรีไซเคิล นางภัทรานิษฐ์ สนิทราษฎร์ นางสาวรัญชิดา ทองพิละ 20. ยุ้งข้าวพอดี โรงสีพอเพียง นางสาวสมพิศ ธรรมเจริญ 21. ดําดี ดูดี มีประโยชน์ นางวรุณี ไชยเผือก นางภัคณิชา สุจินต์ 22. บ้านพ่อ พอเพียง ทีมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 23. ห้องอนุสรณ์ 50 ปี นางสาวจันทรา พงษ์สวัสดิ์ นางภาวิณี กําไร


54 24. ห้อง ICT 25. ห้องธุรการ 26. ห้องทะเบียน 27. ห้องวิชาการ 28. ห้องคอมพิวเตอร์ ป.1-4 29. ห้องวิทยาศาสตร์ 30. ห้องจริยศึกษา 31. ห้องโสตทัศนศึกษา 32. ห้องคอมพิวเตอร์ ป.5-6 33. ห้องคอมพิวเตอร์ ม.1-3 34. ห้อง Copy Print 35. ห้องพยาบาลชาย (ประถม มัธยมต้น) 36. ห้องพยาบาลหญิง (ประถม มัธยมต้น) 37. ห้องแนะแนว 38. ห้องพิพิธภัณฑ์ 39. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 40. ห้องคหกรรม 41. ห้องศิลปะ 42. ห้องประชาสัมพันธ์ 43. ห้องปกครอง 44. ห้องสมุด มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 45. ห้องวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 46. ห้องภาษาไทย จีน อังกฤษ

นายพรรษวุฒิ อิ่มอารมณ์ นายธนัฐ ยังเหลือ ซิสเตอร์สุมาลี โชติผล นางกัญญาภัค บุตรธาจารย์ นายธนัฐ ยังเหลือ นางสาวน้ําเพชร สายสุวรรณ์ นางสาวปานใจ แจวเจริญชัย นางสาวศรีอุบล แซ่อึ้ง นางสาวเสาวภา สุนธรโยธี นางสาวสมพิศ ธรรมเจริญ นางสาวมัยตรี สุระเสียง นายธนาภัทร ผาฏินิธชิ าติ นางคนึง ทรัพย์เจริญ นางสาวอุษา มังคลสุ นางสาวศรีกัลยา ลออสิทธิภิรมย์ นายรุ่งเรือง แจ้งประดิษฐ์ นายวิรัช สนิทราษฏร์ นางสาวนวลพรรณ วืชญธรกุล นางสาวนารีรัตน์ รักมิตร นางสาวบุญยรัตน์ ลมงาม นางสาววรางคณา ลลิตพงศ์กุล นายสมภาร ไชยเสนา นางสุมิตรา จันทร์ประสพพร นายสมเกียรติ บุตรินดา นายกิตติพงศ์ โภคพิบูลย์ นางภาวิณี กําไร นางภาวิณี กําไร นางสาวนริศรา บุญมา นางสาวปวีณา โกศลานันท์ นางสาวนภาวรรณ เหล่ารักผล


55 4.2.4 การใช้เทคโนโลยีแต่ละประเภท 1. จํานวนเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการ ตารางที่ 44 แสดงจํานวนเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และสนับสนุนการสอน ปีการศึกษา 2553 อุปกรณ์เทคโนโลยี จํานวน (เครื่อง) 1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 200 2. ห้องปฏิบัติงานฝ่ายสนับสนุนการสอน 39 3. คอมพิวเตอร์ Notebook 1 4. เครื่องปริ๊นเตอร์ 19 5. เครื่องฉายข้ามศรีษะ 4 6. จอโปรเจ็คเตอร์ 5 7. ทีวี 113 8. เครื่องพิมพ์บัตรนักเรียน 1 9. จานดาวเทียม PSI DFIXC2 2R 2 10. เครื่องพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอล 3 11. วิทยุ 15 12. เครื่องเล่น VDO 11 13. กล้องถ่ายรูป 2 รวม 415 2. การใช้ประโยชน์และความคุ้มค่าจากการใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการ - นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ตามตารางเรียนและการฝึกฝนในกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน ซึ่งสามารถเห็นได้จากตารางการใช้งานที่ติดไว้หน้าห้องปฏิบัติงาน - ครู ผู้ ส อนใช้ คอมพิ ว เตอร์ ใ นการผลิ ต สื่ อ การสอน การเขี ย นแผนการจั ด การเรี ย นรู้ และ ออกแบบใบงาน เอกสารประกอบการเรียนต่าง ๆ - ครูสนับสนุนการสอน ใช้คอมพิวเตอร์ตามแผนงานของภาระงานนั้น ๆ - ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ในด้านการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม โดยใช้ E-mail ในการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล


56 4.3 ทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวก 4.3.1 งบประมาณการพัฒนาบุคลากร (ศึกษาต่อ/อบรม/สัมมนา ดูงาน) ตารางที่ 45 แสดงงบประมาณการพัฒนาบุคลากร (ศึกษาต่อ/ อบรม/สัมมนา ดูงาน) ปีการศึกษา 2553 รายการ จํานวนคน จํานวนเงิน 1. การศึกษาต่อระดับปริญญาโท 2. การอบรม/สัมมนา/ประชุม 166 100,000 3. ด้านขวัญกําลังใจ 166 30,000 รวม 130,000 4.3.2 งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ตารางที่ 46 แสดงงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ จําแนกตามหน่วยงาน ปีการศึกษา 2553 แผนงาน งบประมาณ 1. การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและอัตลักษณ์คาทอลิก 374,577 2. ด้านวิชาการ 272,000 3. ด้านหลักสูตร 57,000 4. ด้านบุคลากร 150,000 5. ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน 1,067,725 6. ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพ 179,500 7. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี 310,000 8. ด้านอาคารสถานที่ 567,300 9. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 8,572,200 10. ด้านการปกครองและงานต่อตานสารเสพติด 30,500 4.4 การพัฒนาบุคลากรครู 4.4.1 จุดเน้นการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในรอบ 1 ปี จํานวนชื่อโครงการ / งาน / กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2553 มีดังนี้ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2. โครงการสร้างขวัญกําลังใจบุคลากร 4.4.2 จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ปีการศึกษา 2553 ตารางที่ 47 แสดงจํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ปีการศึกษา 2553 ชื่อโครงการ/งาน/กิจกรรม จํานวนบุคลากร (คน) 1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 166 รวม 166


57 4.4.3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านการอบรม / สัมมนา / และเข้าร่วมประชุมในรอบปี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ได้ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการอบรม สัมมนา ตารางที่ 48 แสดงจํานวนบุคลากรที่ได้รับการอบรม/สัมมนา/และเข้าร่วมประชุม จําแนกตาม ประเภทบุคลากร ปีการศึกษา 2553 ประชุม อบรม สัมมนา ประชุม อบรม สัมมนา ประเภทบุคลากร ร้อยละ จํานวน (คน) ผ่าน 20 ชั่วโมง (คน) 1. ครูระดับประถม 98 98 100 2. ครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 49 49 100 3. ครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 19 19 100 4.5. ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง และชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนอยู่ในระดับดีมาก โดยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน สรุปดังนี้ 4.5.1 การให้บริการชุมชน ตารางที่ 49 แสดงการให้บริการกับชุมชน ปีการศึกษา 2553 กิจกรรมการให้บริการชุมชน ชื่อบุคคล / หน่วยงาน ด้านอาคารสถานที่ – ห้องประชุม,ที่จอดรถ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น อาสนวิหารพระ นางมารีอาปฏิสนธินิรมล , เทศบาลเมืองจันทนิมิต, โรงเรียนศรีจันท์การบริบาล,โรงเรียนเตรียมทหาร ACC, หน่วยงานเยาวชนร่วมกับคณะสงฆ์และสภา อภิบาลแขวงจันทบุรี,สมาคมกีฬาเทควันโด้จันทบุรี ด้านสื่อ / อุปกรณ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น เครือข่าย วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก, สมาคมท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย, คณะผู้อบรมมัคคุเทศก์และรายการ 360 องศา, รายการพินิจนคร,โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย จ.สุรินทร์, โรงเรียนอนุบาลรัศมี จ.สระบุรี, โรงเรียน ดงเย็นวิทยาคม จ.มุกดาหาร ฯลฯ ด้านบุคลากร / วิทยากร โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย, โรงเรียนศรีหฤทัย ด้านการให้ความร่วมมือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น สํานักงานจังหวัด จันทบุรี, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 1 ฯลฯ ด้านการปัจจัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น มูลนิธิสงเคราะห์ เด็กกําพร้าบ้านพัทยา, ฯลฯ

จํานวนครั้ง 13

9

2 15

5


58 ด้านการกุศล

ถวายต้นเทียนพรรษา, จิตอาสาช่วยเหลือผู้พิการใน ชุมชน, กิจกรรมพัฒนาสาธารณสถาน ฯลฯ รวม

7 51

4.5.2 การได้รับความช่วยเหลือจากชุมชน ตารางที่ 50 แสดงจํานวนที่ได้รับความช่วยเหลือจากชุมชนด้านต่าง ๆ ปีการศึกษา 2553 รายการ 1. นิเทศงานวิชาการ 2. ผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุม

บุคคล / หน่วยงาน ที่ได้รับความช่วยเหลือ สถาบันภาครัฐและเอกชน คณะกรรมการสถานศึกษา/ผู้ปกครองนักเรียน รวม

จํานวนครั้ง 10 5 15

4.5.3 การจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตารางที่ 51 แสดงการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ปีการศึกษา 2553 กิจกรรม 1. ปฐมนิเทศ 2. วันเข้าพรรษา 3. กิจกรรมวันแม่ 4. กิจกรรมกีฬาสี 5. กิจกรรมเดินรณรงค์ “สตรีมารดาร่วมใจต้าน ต้านภัยบุหรี่” 6. กิจกรรม “โทษและพิษภัยของยาเสพติด” 7. กิจกรรมอื่น ๆ

ผู้ปกครอง  –   – – 

ผู้ร่วมกิจกรรม ผู้แทนหน่วยงาน เอกชน – – –  – – –    

– – 

4.5.4 การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน จํานวนครั้งที่โรงเรียนจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในแต่ละภาคเรียน / ปีการศึกษา ในปีการศึกษา 2553 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ได้จัดกิจกรรม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนขึ้นทั้งหมด ดังนี้ 1. กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 2. งานวันแม่ “แม่ลูกผูกพัน พร้อมใจกันทําความดี ถวายสดุดีแด่องค์ราชินี” 3. งานวันพ่อ “สตรีมารดาร่วมใจกันทําความดี ถวายสดุดีแด่องค์ราชันย์” 4. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจําปี 2553 5. กิจกรรม 1 ห้อง 1 ความดี ถวายสดุดีแต่องค์ราชันย์

อื่น ๆ – – – – – – 


59 6. กิจกรรมเดินรณรงค์ “สตรีมารดาร่วมใจต้านภัยบุหรี่” 7. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 8. กิจกรรมตลาดนัดพอเพียงเคียงคู่การแบ่งปัน 9. งานวันวิชาการ “โรงเรียนสอนชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง”

4.5.5 จํานวนเอกสารเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ในแต่ปีการศึกษา โรงเรียนได้จัดทําหนังสือ / วารสาร และสิ่งพิมพ์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โรงเรียน ดังนี้ ตารางที่ 52 แสดงการจัดทําเอกสารเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2553 ชื่อหนังสือ / วารสาร และสิ่งพิมพ์ จํานวนครั้งต่อปี จํานวนเล่ม 1. วารสารสตรีมารดาพิทักษ์ 2 3,300 2. จุลสาร 10 : 3,000 30,000 3. คู่มือสมาชิกชมรมผู้ปกครอง 1 500 4. จดหมายเวียน 6 18,000 5. จัดทํา Website เพื่อทําการประชาสัมพันธ์โรงเรียน ตลอดปีการศึกษา

สารสนเทศ_53  
สารสนเทศ_53  

สารสนเทศ_53