Page 1

VSEM IZVAJALCEM ZDRAVSTVENIH STORITEV IN DOBAVITELJEM Ljubljana, 22. 02. 2011 Znak: 0072-2/2011-DI/4

Okrožnica ZAE 4/11: Uvedba novega RIP DBZ v dejavnosti 201 in 202; Uvedba nove šifre 0278 – aplikacija dragih bolnišničnih zdravil V okrožnici opredeljujemo uvedbo računalniškega izmenjevanja podatkov o porabi dragih bolnišničnih zdravil (RIP DBZ) v specialistični ambulantni dejavnosti 201 in specialistični bolnišnični dejavnosti 202, za zdravila izdana od 1. 4. 2011 dalje, v skladu z Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2010. Draga bolnišnična zdravila, za katere se poraba spremlja na nivoju bolnika, so navedena v Prilogi BOL II/b-5. Za financiranje teh bolnišničnih zdravil imajo izvajalci namenska sredstva vkalkulirana v program akutne bolnišnične obravnave, zato se za ta zdravila ne pošilja ločenega obračunskega dokumenta, temveč izvajalci, tako kot do sedaj, izstavijo poročilo za opravljene storitve. Po novem izvajalci porabo dragih bolnišničnih zdravil iz Priloge BOL II/b5 po bolniku evidentirajo preko RIP DBZ. Aneks št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2010 hkrati določa tudi, da Zavod, skladno s Pravilnikom o razvrščanju zdravil na listo, postopno razvrsti draga bolnišnična zdravila iz Priloge BOL II/b-5 na seznam bolnišničnih zdravil. Za ta zdravila izvajalec Zavodu izstavi zbirni račun, porabo pa prav tako evidentira preko RIP DBZ. Navodila v zvezi z beleženjem in obračunavanjem dragih bolnišničnih zdravil so podana v nadaljevanju. Lep pozdrav!

Sladjana Jelisavčić, univ.dipl.ekon. Vodja – direktorica področja I Področje zdravstvene analitike in ekonomike

Priloge: - Priloga 1: Navodilo za zajem in posredovanje podatkov o bolnišničnih zdravilih - Priloga 2: Vzorec računa za draga bolnišnična zdravila – obvezno zavarovanje - Priloga 2a: Vzorec računa za draga bolnišnična zdravila:kalo – obvezno zavarovanje - Priloga 3. Priloga BOL II/b-5 iz Splošnega dogovora 2010


POROČANJE O PORABI DRAGIH BOLNIŠNIČNIH ZDRAVIL za storitve opravljene od 1. 4. 2011 dalje Aneks št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2010 v 27. točki, 1. člena določa, da »izvajalci za zdravila iz tabele BOL II/b-5 s 1. 4. 2011 začnejo z ločenim zapisovanjem in posredovanjem podatkov o predpisanih in apliciranih zdravilih po bolniku in zdravniku predpisovalcu v skladu z navodili Zavoda, na podoben način kot se zbirajo in vsebujejo podatki predpisani na recept RP03 ZZZS«. Skladno z navedenim določilom uvaja ZZZS za posredovanje podatkov o porabi dragih bolnišničnih zdravil v specialistični ambulantni dejavnosti 201 in specialistični bolnišnični dejavnosti 202, za zdravila izdana od 1. 4. 2011 dalje, računalniško izmenjevanje podatkov o porabi dragih bolnišničnih zdravil (RIP DBZ). Podrobna navodila za posredovanje podatkov o porabi dragih bolnišničnih zdravil iz tabele BOL II/b-5 so podana v Prilogi 1 te okrožnice. S pričetkom uporabe tega navodila izvajalci v okviru RIP SBD specifikacij ZZZS ne pošiljajo več podatkov o porabi zdravil iz tabele BOL II/b-5. Izvajalci so dolžni podatke posredovati ZZZS mesečno. Poslane specifikacije bodo uporabljene pri končnem letnem obračunu za leto 2011 v delu, kjer Splošni dogovor določa, da ZZZS v končni letni obračun vključi realizirano vrednost inovativnih zdravil iz tabel BOL II/b-5 (brez Infliksimaba - Remicade) vendar največ do pogodbene planirane vrednosti inovativnih zdravil. Zbirnega dokumenta o porabi dragih bolnišničnih zdravil iz tabele BOL II/b-5 izvajalcem ni potrebno posredovati ZZZS. Spremembe veljajo za storitve opravljene od 1. 4. 2011 dalje.

Ljubljana, 22. 2. 2011


POROČANJE O PORABI IN OBRAČUNAVANJE ZDRAVIL IZ SEZNAMA BOLNIŠNIČNIH ZDRAVIL za storitve opravljene od 1. 4. 2011 dalje Aneks 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2010 tudi določa, da »Partnerji tega Dogovora soglašajo, da po sprejetju novega Pravilnika o razvrščanju zdravil na listo Zavod določi seznam zdravil za bolnišnično zdravljenje in način njihovega financiranja. Poleg tega Zavod opredeli plačevanje bolnišničnih zdravil, ki so v sistem financiranja v preteklosti prišla preko obravnave na Zdravstvenem svetu in nadalje v okviru partnerskega dogovarjanja, na enak način kot bo veljal za nova bolnišnična zdravila, ki bodo obravnavana na podlagi sprejetja novega Pravilnika o razvrščanju zdravil na listo. Temu primerno se prilagodi tudi obseg in vrednost obstoječega pogodbenega programa akutne bolnišnične obravnave izvajalcev, ki imajo namenska sredstva za financiranje bolnišničnih zdravil trenutno vkalkulirana v program akutne bolnišnične obravnave.«. Novi Pravilnik o razvrščanju zdravil na listo je bil objavljen 31.12.2010 (Ur.l.št.110, 31.12.2010). Ta določa, da bo ZZZS, pod pogoji iz pravilnika, na seznam bolnišničnih zdravil razvrstil zdravila za bolnišnično zdravljenje, če cena zdravila v priporočenem odmerku presega vrednost 5.000 evrov na osebo v enem letu v breme zdravstvenega zavarovanja. Seznam bolnišničnih zdravil bo oblikovan postopoma. V primeru, da bo zdravilo iz tabele BOL II/b-5 razvrščeno na seznam bolnišničnih zdravil, bo hkrati črtano iz tabele BOL II/b-5, ustrezno pa bodo tudi znižana sredstva pri izvajalcih, ki so imela za to zdravilo vkalkulirana namenska sredstva v ceno zdravstvene storitve. Zdravila, ki bodo razvrščena na seznam bolnišničnih zdravil, bo ZZZS plačeval izvajalcem ločeno, na podlagi prejetih zbirnih računov. Izvajalec lahko izstavi zbirni račun le za zdravila, ki so že razvrščena na seznam bolnišničnih zdravil. Račun se izstavi po izpostavi, v kateri ima zavarovana oseba urejeno zdravstveno zavarovanje, račun, na katerem izvajalec Zavodu obračuna kalo, pa se izstavi po izpostavi, kjer ima izvajalec sedež. Vzorec računa za draga bolnišnična zdravila je Priloga 2 te okrožnice. Za obračun teh zdravil veljajo enaka pravila (npr. delež OZZ, PZZ, kategorija ipd.) kot za zdravstveno storitev, v okviru katere je bilo zdravilo aplicirano. Obvezna priloga k zbirnemu računu je zapis podatkov o izdanih zdravilih v bolnišnici (glej Prilogo 1: Navodilo za zajem in posredovanje podatkov o bolnišničnih zdravilih), posredovanih preko računalniškega izmenjevanja podatkov o porabi dragih bolnišničnih zdravil (RIP DBZ). S pričetkom uporabe tega navodila izvajalci v okviru RIP SBD specifikacij ZZZS ne pošiljajo več podatkov o porabi zdravil iz tabele BOL II/b-5. Draga bolnišnična zdravila lahko izvajalci beležijo na specialistični ambulantni dejavnosti 201 in specialistični bolnišnični dejavnosti 202 na novi šifri spremljanja storitve 0278 – aplikacija dragih bolnišničnih zdravil. Spremembe Šifranta 16 so naslednje: Šifre spremljanja storitev (Šifrant 16) 0278 aplikacija dragih bolnišničnih zdravil

1.stolpec

2. stolpec

3. stolpec znesek


Spremembe šifranta 2 so naslednje: 201 Specialistična ambulantna dejavnost poddejavnost (šifrant 2) 025 internistika 026 pulmologija 027 infektologija 028 nevrologija 029 pediatrija 030 ginekologija in porodništvo 031 kirurgija, travmatologija, urologija 032 ortopedija 033 otorinolaringologija 034 okulistika 035 dermatologija 036 onkologija

šifre spremljanja storitev (šifrant 16) 0003, 0008, 0009, 0011, 0016, 0050, 0092, 0259, 0274, 0278, 0336; 0003, 0008, 0009, 0011, 0016, 0050, 0092, 0259, 0274, 0278, 0336; 0003, 0008, 0009, 0011, 0016, 0050, 0092, 0259, 0274, 0278, 0336; 0003, 0008, 0009, 0011, 0016, 0050, 0092, 0259, 0274, 0278, 0336; 0003, 0008, 0009, 0011, 0016, 0050, 0092, 0259, 0274, 0278, 0336; 0003, 0008, 0009, 0011, 0016, 0050, 0092, 0259, 0274, 0278, 0336; 0003, 0008, 0009, 0011, 0016, 0050, 0092, 0220, 0261, 0273, 0274, 0278, 0336; 0003, 0008, 0009, 0011, 0016, 0050, 0092, 0259, 0274, 0278, 0336; 0003, 0008, 0009, 0011, 0016, 0050, 0092, , 0259, 0274, 0278, 0336; 0003, 0008, 0009, 0011, 0016, 0050, 0088, 0092, 0273, 0274, 0278, 0336; 0003, 0008, 0009, 0011, 0016, 0050, 0092, 0259, 0274, 0278, 0336; 0003, 0008, 0009, 0011, 0016, 0050, 0092, 0259, 0274, 0278, 0336;

202 Specialistična bolnišnična dejavnost poddejavnost (šifrant 2) 110 skupine primerljivih primerov

šifre spremljanja storitev (šifrant 16) A06Z do 960Z, 0010, 0092, 0278, 0336

Spremembe veljajo za storitve opravljene od 1. 4. 2011 dalje. Ljubljana, 22. 2. 2011

0273, 0273, 0273, 0273, 0273, 0273, 0259, 0273, 0273, 0259, 0273, 0273,

Okrožnica 411  

Okrožnica 4 11

Okrožnica 411  

Okrožnica 4 11

Advertisement