Page 1

ெதா பி பி. பி. ைஜ

ஆபிதீ

ெதா ைகயி எ

ேபாேதா, ெதா ைக

நபிக

நாயக

ெதா பி அணிவ நாயக நபிக

(ஸ ) அவ க

நாயக

நபிக

நாயக

ஹதீ

தா

….அ அ லா கிைட

என

தி

தா

ட இ ைல. ப றி நபிக

க மா டா க .

வா நாளி

ெதா பி அணி தத

ெதா பி அணி ததாக ஒேரெயா இ

தா

ஆதார

பல னமான

தம

தைலைய உய

ெதா பியா? பியா? அ ல

ைதகளா

கியாம நாளி தி (அ

தி கா

த … அவ களி

வா

.

த தைலகைள உய

ெதா பி கீேழ வி

ணா

) பா

பா க ”

னா க . அ ேபா

ெதா பி எ ப

உம (ர ) அவ களி

நபிக

நாயக

ெதா பியா? பியா? எ ப

அறிவி பாள ஐய தி கிடமான வா

ைதகளா

ளா .

தி மிதீ 1568, 1568, அ இத

றி

உயி தியாக ெச தவ

ெதாியவி ைல எ

அறிவி

ட ச ேதக ைத ெவளி ப

பாைதயி

(ஸ ) அவ களி

ள . அ த ஹதீ

றிய அவ க

அவ களி

ஹதீ

மி ைல.

பதவிகைள ம க

தம

உ ள .அ

வி

சி

தாம

(ஸ ) அவ க

அறிவி க ப

றியதாக ஒேரெயா

லா தி

(ஸ ) அவ க றா

ெவளியிேலா ெதா பி அணிய ேவ

(ஸ ) அவ க

தா

உ ளதா எ

தா

தைல பாைக

ம 145 ஆகிய

அறிவி பாள களி ெப கி

நபிக

நாயக

தி டவ டமாக

ஒ வரான அ ய

அறிய படாதவ ஆவா . ேம இட

களி

பதி

ெச ய ப

அ க லானி எ யஆ எ

ள . பா யாெரன

ற அறிவி பாள

இதி

றா . இவ பல னமானவ ஆவா . (ஸ ) அவ க

ெதா பி அணி தி

றவி ைல. ேம

இதி

இர

தா க

பைத இ த ஹதீ

அறிவி பாள க

பல ன களாக உ ளன . நபிக ஆதார

நாயக

(ஸ ) அவ க

வமான ெச தி

ெதா பி அணி தி இ ைல எ

பைத நா

தன எ சி தி க

எ த


கடைம ப எ

ேளா . நபிக

ணி ெசா

றவி ைல எ

ெதா பி அணி தி ைறய ம க

நாயக

சிலாிட

ஹ ஜு காக இ

அவ க ப

நைர

(ஸ ) அவ க

தம

வா நாளி

வழ க

ளன எ

ன எ

ேறா

ற றஒ

ஆதார

டா

நபிக

நாயக

ரா

இ வா

ெதா பி அணிய

சாதாரணமாக ஓ ஆைட எ கிைட கி

(ெதா பி) கல அளி

விள க

த கி

கி

ம ற ேநர களி

.

ெதா பி அணி தி றஅ

றா

பைடயி

தா

ட ெதா ைக காக அ ல.

அணி

ளன எ

பத

பத

ெமாழி ஆ வாள அ ஹிலா

ேபா , ெவயி றா . ேம

மைழயி

அத

ேம

கா

தைல பாைகைய

காீ அவ க உைட எ

றலா

றா .

ெவயி அட

றினா க .

றன.

ஸுவ எ

விள க

டா

பைத விள கி ெகா ள

சில நபி ேதாழ க

ஆதார க

இ ைல.

(ஸ ) அவ க

தடைவ

ேம தவிர ெதா பி

: காாி 134, 366, 1838, 1842, 5794, 5803, 5805, 5806)

அணியலா

ெதா பி

ள . அைத நபிக

(

ய ேபா

அணி தவ ச ைட, தைல பாைக, கா ச ைடக ,

அணிய ேவ க

கைள

உ தி.

மதி

ேறா,

ரா

நாயக

ெதா பி அணி

கடைம எ

ெதா பிக

றா

கவி ைல எ

(ஸ ) அவ க

அணிவ

(ஸ ) அவ களி

நபி ேதாழ க , நபிக

அணி ததாக அ

நாயக

, மைழயி

தியான கவச

ற அர

ேபா

ெசா

கா

ற ஆைட தா

தமா

அள

கனமான,

ெதா பிைய

. ெதா ைக ட

றி இத

கல

ஸுவ

எ த ச ப த

இ ைல. ஷாீ அவ க னா (

ஜனாஸா ெதா ைக நட

ைவ

ெகா

: அ தா

ெதா ைக ேபா

ெதா ைக நட தினா க

ெவளிேய ெவயி ஏ

தம எ

ெதா பிைய கழ றி ற ப கி ற .

592)

கழ றி ைவ தி

அணி த

ேபா

உம (ர ) அவ க

காக அணி தி

கி

றா எ

விள

கி

பதி

த ெதா பிைய ெதா ைகயி அ

ைற

ெதா பிைய சில

ற .

ெதா ைக நட தி ெகா 2

த ேபா , அவ கைள ஒ வ


க தியா

தினா .

ெதா பிைய பி பட

சிெயறி

டா

காாியி

ெதா பிைய எறி ஏற எ

ைலய ெச ய

ேபா

ற ெபயரா

அணிய ப

ைலய ெச ய

டா

எ ற ெச தி எ

அறி

றா

ெகா ள

ஆயிர

யா . அத

க ல

ைற

கி

ற .

ெதா பி

ைடய ஆைட(?)யா ஒ

ஈைய

ட நிைல

யா .

கமாக ெசா வெத

01) ெதா பி அணி மா 02) நபிக

ேபான அவ ,

ற க னமான தைலயாைட தா

ெகா ளலா .

ேம

ள .

ந மா

அறி

, ெவயிைல

ைல

ெகா

ஒ வைர நிைல கவச

ஒ வ அவ

நிைல

ெச ய ப

த ெதா பி எ ெவ

ெதா பி எ

மீ

ேபா

ஹதீஸாக பதி

பைத இதி

மைழைய

தா கினா . இதனா

ைறய இ

அவ

எ பத காக த ெகாைல ெச

3700வ 3700வ

வழ க தி

தி வி

நாயக

றா

ஆ வ

எ த நபிெமாழி

(ஸ ) அவ க

வா நாளி

இ ைல. தடைவ

ட ெதா பி

அணி ததி ைல. 03) சில நபி ேதாழ க

அணி

04) ெவயி , மைழயி

ளன .

கா கேவ அைத அணி

ளன ; ெதா ைக காக

அ ல. 05) அ த ெதா பி

ெதா பி எ

ற ப வத

எ த ச ப த

இ ைல. 06) ெதா பி எ பய

த ப

ஆைள தா கி நிைல

ைலய ெச

ஆ தமாக

ள .

இ த நிைலயி

ெதா பிைய இ

லா தி

சி

னமாக அறிவி க யா

அதிகாரமி ைல. ெதா ைகயி

ேபா

ெதா பி அணிய ேவ

வத

ஆதாரமி ைல. ெதா பி அணியாதவ க யா

அதிகார

தைலைய மைற மைற காம

ப ளியி

ெதாழ அ

மதியி ைல எ

இ ைல. ெகா ள உபாியான ஆைட இ

நபி ேதாழ க

ெதா

ளன . 3

ேவ

ெம

ேற


ஜாபி (ர ) அவ க

தம

கீழாைடைய (பிடாி வைர

ெதா தா க . அவ கள கள ைவ க ப எ

எ ைன பா அவ க

நாயக

பலாிட

பத

லா

(ஸ ) அவ க

நாயக

டா

அ வா அ

ஆ வ

என ஒ

ளா க

நாயக (ஸ ) தன? தன?” எ

விைட

ெகா தா

ற உபாி ஆைடக

தைலைய மைற ப

ள . ஆைடைய அணி

ஒேரெயா

ஆைட அணி : காாி 353)

ஆைட என இர

ஆைட ம

அணி

பதி

அவசிய

அவ க

ஆைடக நபிக

நாயக

தைலைய மைற காம

ற . எ

றஅ

டா

பைடயி

வி

க யா

ேபாேதா, ெதா ைக அதிகார

ெவளியிேலா

அதிகார

அவைர ெதா பி அணி மா யா

பியவ ெதா பிைய அணி

ேபாேதா, ெதா ைக

அைத த

ஒ வ ெதா ைகயி வத

றினா க . ( கீ

ேச

உ தியாகி

ஒேரெயா

தவறி ைல. ெதா ைகயி

அணியாம

ஆைடக

(ஸ ) அவ க

ஆைட, இ

ெதா

அணி

ேபா

,ஆ

ேள

ைடய பழ க வழ க

ெகா

ற அறிவி க

ெச ேத . நபிக

ெதா பி ேபா

(ர ) அவ க

அணியாம , இர ள

ேபா

ேமலதிக ஆதாரமாக அைம

பா

ேம

கால தி

பத

ெதா தைத நா

ேற இ வா

(ஸ ) அவ க

ெதா தா க . நபிக

ெதா

மீ

: காாி 352)

ெகா

ஆைட டனா ெதா கி றீ க ?”

எவாிட இர

ததி ைல எ

இ ைல எ ஜாபி பி

ெம

எ களி

யளி தா க . (

ஒ வ ,ஒ

ஜாபி (ர ) அவ க , உ

க ேவ

கால தி

நபிக

உபாியான ஆைட மர ச ட தி

த . அ ேபா

ேக டா . அத

கி ) க

இ ைல.

ெவளியிேலா ெதா பி க டாய ப

வத

,

இ ைல.

தைல பாைக தைல பாைகைய ெபா அணி மா

த வைர நபிக

நாயக

க டைளயி டதாக ஆதார

தைல பாைக அணி மா

சிற பி

(ஸ ) அவ க

வமான ஹதீ றியதாக

தைல பாைக

ஏ மி ைல.

ஆதார

வமான ஹதீ

ஏ மி ைல. தைல பாைக அணிவைத வ இ

க ட ப டைவயாக அ ல

வைகயி

உ ள ஹதீ

யா

பல னமானைவயாக உ ளன. 4


நபிக

நாயக

(ஸ ) அவ க

இ லாவி டா

அவ க

தைல பாைகைய வ

தியத

தைல பாைக அணி தா க

ஆதார

பத

ஆதார

உ ள . நபிக

நாயக (ஸ ) அவ க

மஸ

ெச தைத நா

அறிவி பவ : அ

தம

பா

பி

தைல பாைகயி

மீ

, கா

ைறக

மீ

ேள .

உைம யா (ர )

: காாி 205 நபிக

நாயக (ஸ ) அவ க

அணி

நி றைத நா

அறிவி பவ : அ :

மி ப (ேமைட) ேமைட) மீ

பா

பி

தைல பாைக

ேள .

ஷுைர

(ர )

2421

ம கா ெவ றி ெகா ள ப ட நாளி நாயக (ஸ ) அவ க

ஊாி

தைல பாைக அணி

நபிக

ைழ தா க .

அறிவி பவ : ஜாபி (ர ) :

2418

இ ப

விர

வி

தைல பாைக அணி அவ க

ணி ெசா ளன எ

ெச த ேபா

ெப ற ேபா நபிக

நாயக

ஹதீ

க தி

கிைட தி

(ஸ ) அவ களி

ேவ

.

வாத

தைலயி

அல கார

அல கார

யி

ெனா

, ப ேவ

ெவ றிகைள களி

ற படவி ைல.

தா

ப றி எ

ண ற

தைல பாைக ட

ப றி இ வள

வ ணைனக

நம

யா .

பாலான ேநர களி இ

அவ க

ெகா ளலா .

கண கான ஹதீ

எ லா ேநர தி

தைல

ப களி

அறி திய ேபா

உ ளன. அவ க க

ேம

பைத இதி

, உைர நிக

தா க

எனேவ மிக சில ேநர களி ெப

சில ச த

அவ கைள ப றி ேப

தைல பாைக அணி தி

அள

அவ க அவ க

தைல பாைக அணியாம

பைடயான விஷய ைத

காக எ லா ேநர களி

தைல பாைக அணி தி

தைல பாைக அணி

தா க

நபிக ைவ 5

நா

நாயக ெகா

ாி

ளன . இ

ளன .

ெகா ள

(ஸ ) அவ க டா


தைல பாைக அணிவ ஒ டக தி

பயண

றி ெகா

ன எ

ஆகி விடா .

ெச த , ேகா ைம உணைவ உ ெகா

ெதா த

ேபா

ற காாிய கைள நா

வதி ைல. வண க வழிபா க வைர நபிக

நாயக

ஆைணயி டா எ த க டைள

தா

(ஸ ) அவ க அ

மா

ன எ

ெதாட பி லாத காாிய கைள ெபா அவ ைற ெச வ ட

கமாக ஆ

இ ைலேயா அ

ட , ேபா ைவைய

ேபா

. ேம க

, ெச

ட காாிய க

தைல பாைக அணிவத

மா எ ப க டைள

இ ைல. எனேவ ெதா ைகயிேலா, ெதா ைக

ெவளியிேலா ஒ வ தைல பாைக அணிய

வி

அணியாம

பினா

அணியலா ; வி

பினா

6

கலா .

thoppi_PJ  

thoppiyum thalaipaakaiyum by PJ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you