Page 1

ijıIJĺ !!!!!!!!!!31!!!!!!6!!!!!2:


΢ЬВᖱക

Љ‫ٻ‬Ӷԃٙਡ !!!!!!!!!!!!!!໳ԓ҅‫ৣށ‬ !!!!!!!!!!!!!!ጅ‫ق‬42;21.42 !!ȨϺ٬ёаၠຫξᆶੇǶȩ!࠶ᅟහറγ! ! ! ! ⹛Ə㧩䔆䘩棱晉䖬りⱉⱉ䙫凑㮡˚

⭒暬⏫䉎⸒⍢◭ざ吾Ə媑˥ㄯ゙䙫ᷱ⸄⏑䵍

䄈ạ䏭㛪䙫⒧ヨƏ孺⭒䏭哕䉎⸒⧿敲⦲✏㧩

⦚⅐暢㈲˦⭒䏭哕䶱㏈曀㈲ƞ⭒暬⏫䉎⸒⎯

䔆䘩棱晉䙫㔸⊐ⷌὃ˛⥠㎌姟㼉䔆 䂶党䖬ㇽ

媑˥Ἥ㘖䤩䵍ṭ⦚ᷧ栭‰⤎䙫⾪␧Ƅ˦凑

䗙䗲䖬 俬⤁⹛⽳Ə婴䂡Ɲㆰ婙奨㛰ạ媑⇡㼉

㭋Ə⭒䏭哕Ⱈ巶ᷱ怀㢄ᷴ㭟巖˛ạ䨘˥梏梘

䔆䖬ạ䙫㔬ṲƏ孺䤥㛪⤎䜥ṭ姊㗐㜆㼉䔆䖬

䏭怊˦䙫⥠Ə⍢⸟䫸䝮䝮㊰吾㈲梏䐛Ə两㘖

り䙫䊧㲨凮⛗⡪˛

㉦⎾憴㒻Ə䂡ṭ姊㱡ạ䙫䗂勍Ə䂡ṭὦạ婴

   ⭒䏭哕ᷴ㘖䉎⸒Ə⍢僤⸝柿娘⤁ạῈ

嬿凚⥤㛲⎲Ⱈ㘖倝䨳ƞ㷘䟌ᷱ⸄✏䅎桎˛

Ḣƞ⥠ᷴ㘖憒⸒ㇽ孞⣒Ə⍢⹒⊐䄈㕟偰檻ㇽ

   Ἥ栿ᷱ⸄凯嵞㛛⤁⭒䉎⸒⧿Əὦ⏗䁊㈧

⾪术⎾₞䙫ạ⽾吾憒㲢˛㜆㜂ằ㗌䙫⏗䁊✏

㛰恫✏㭠⑤Ḕ䙫ạƏ惤㛰⤐ὦ䫀✏⥠ẽῸ䙫

ⷙ敲䙣˚⮳墼˚⁌ῄ怘⅏䙫䤥㛪Ə㛰㛛⤁㕀

庒㖨˛⤐ὦ⏖Ọ巏嵱ⱘ凮㵞ƏῈ⾪㮻ᷧ䱹劌

㛪䙫⼆Å⦱⦠僤⾅⭒䏭哕䉎⸒⧿䙫㔬ṲḔƏ

參⬷䱤⤎⽾⤁䙫Əᷱ⸄喰吾⥠㈧ㇷⰘ䙫Ṇ⤎

ㄆ⎾∗悊䳻㷏䄈䦨䙫㄂Ə憴㖗⽾吾˧㕓䥅˚

䙫˛⛇㭋Ə䂡˧㵯⼔㉾䈔凮䨕㣴ⷳ㜂˨䙫㄂

㄂ạ˚柿ạ˚㭟Ḣ˨䙫⊮㰊Ə墒⻡怇ㇷ䂡⏯

ᷱṭ㛴⋀˛

䥅⾪ヶ䙫⟡䝊⽹˛

   ᷧἴ⯶⯶䙫⩍ạ䙣㏕∴㈧㜑㛰䙫⷏⤎僤

   㨠㝾⟡䝊敞俨㕀㛪Ṳⷌṻ⤎䕗屈Ɲ䦕

憶Ə✏䴼㜂Ḳ嘼䨕ᷲⷳ㜂Ə✏⹤㙾Ḳ✗⸝Ὥ

㋃˚㛴⋀˚䤥㛴˚敲㊺˚㕀備Ə㘖䒗䒗䛟

㛀ℰ˛⥠㘖⛗勍㴨曉ℹ䫌㰟恇䙫㮴妑˛㖣

㉊Ə杅⏫凑䂡㔦˛䂡⟠棱⾾ⷌ⊐ạ䙫䟌僤Ə

⹛㛯㗌⭒䏭哕✏ⷌὃḔ咀Ḣぐ⏓Ə

⌻⊐⼘⋉㖶例✏り曊Ḕ㛰 杇Ə⭯孞䤥㛪⅓

ᷱ⸄⸝⥠⛅⤐ᷱ㦕併Ḳ✗Ə凮ᷯ⤒暬⏫ᾄ‵

⹚㭊侐˚Ẩ㄂凮⑳⹚Ə㖣㛯㗌㕀㛪䤥㛴

⭰呓✏䦕㋃⟩⁛恱˛㼉䔆䖬俬䙫Ὲ⾪媑Ɲ‫‮‬

䴫⯮∴⽧⏗䁊䥅⭟晉✏䦕㋃⟩㕓㋃˚偤㕀備

⥩ㇸℯ∗⤐ᷱƏㇸ㛪䬰吾⦚ ⭒䉎⸒⧿ 䙫Ƅ

䟻侹媙䧲Əḍ⯍✗䏥⠛䷓㇞⭒䏭哕䉎⸒⧿䙫

㈧㛰⹒⊐∌ạ䙫ạƏ惤㛪㛰㛲⎲✏⤐ᷱ䙫˛

䤥㛪㛴⋀Ḳ䲥䥅˛

   㮴妑䮧䙫ằ⤐Ə⾅倽䵺䮛姧㛧⽳ᷧ䫇Ə

˧媑⇡㼉䔆䖬ạ䙫㔬Ṳ˨Ə䕝㘩⅔䙥⤁ῲ

怀㘖ᷧ楽杅⸟ℑ併䙫婐⏌Ə媮∗ᷧἴ峉ㅎ㈴

㼉䔆䖬ạ⎾㳾㭟ḢƏⰘỌ⭒䏭哕˥ᷧ栭‰⤎

⾞䙫⩍ạƞṆẋỊṭầ溣㈴㘖˧䏭ペ䙫⪤

䙫⾪˦㧩䔆晉憒䘩˚㯸䔆䉐岮伡㬇Ə⎯

⪤˨˛怀ἴ峉ㅎ䙫⩍⥚⯍✏㘖⤐䈝ᷱ⸄峃䵍

栢ₚ凑㮡ṲờƏₚ怺唈Ὲ䔆ⅴ⺍∗⏗䥅㉥晉

ạ䙫⯝岄Ə㘖ᷱ⸄ᷧῲ䴼⯴⤎䙫ぐデ˛㛰吾

敞⌻⊐˛䕝㘩⭒䏭哕䉎⸒⧿䙫ₚ䥶柚Ə⏑⾅

怀峉ㅎ䙫⩍⥚Ə䬓ᷧἴ䍙⽾怀⤮⦀ぐデ䙫

Ṳ憵⣽Ἧ怺˛ᷧ㬈⥠䨘˥ẽ⎯ὭṭƄẽᷴ㘖

ạƏⰘ㘖⥠䙫ᷯ⤒˛ᷯ⤒⏖Ọ⯴⥠˥塞⾪Ὲ

ㇸ䙫⤐ὦ˦䙫ₚ怺Ὥ㋃娑⭒暬⏫䉎⸒Ə媑㗵

峛˦Ə⯮ᷧ⇮⮝⋀㔥⾪ẋế⥠⎢䮈䏭Əᷯ⤒

䕝㘩㧩䔆䘩棱晉䙫⟬勍⌺䴼Ə㜆⽬僤⌻⊐˛

⏖Ọ㯒䄈桎ㅕ䙫恇嵗ẽ惰Ə⾅ṲỢἼ䙫┭㥔

3


䙫䵺䇆˛㕮䍢ḔƏ㎷∗怀⩍⥚䙫僤⊂⑳⧨⃧Ə

䙫敞俨⏳✷Ə䂡䜥ạ㈧婴嬿˛⥠⁁䴗溢ⷪ塊壚

桖䄝⮝⺔㜓庒⅞㛰㞷䨕˥䍲⮋䙮⮝˦䙫䉠峑Ə

⇡峊Ə⎯⯮兗⸝峊凮┭⮝˛僤⊂⑳⧨⃧㘖⥠䙫

᷻㛰僤⑏峀㿆䪕ạ⑳曧奨⹒⊐䙫ạ˛

塊㛴ƞ⥠ペ∗㗌⽳䙫㙖㲨Ⱈ▃䫸˛⥠敲⏊Ⱈ䙣

˧㈴⾞䙫⩍⥚˨倽䵺䮛姧≜ὃ怀楽婐䙫㘩

㙡ㅎƞ⥠凳ᷱ㛰Ẩㄯ䙫㲼∮˛⥠妧⯆⮝⋀Əḍ

ỊƏᷴ㘖✏䍏墨˚⧨㫱䵘㲢俬䙫䤥㛪Ə俳㘖✏

ᷴ⏪敹棖˛⥠䙫ℹ⥚嵞Ὥ䨘⥠㛰䥶ƞ⥠䙫ᷯ⤒

岛㖶᷽ỊḔ˛怀ἴ峉ㅎ⩍⥚ⱓ㖣✏ᷧῲ凑䔘⮳

Ṇ䨘宁⥠Ə媑Ɲ㈴⾞䙫⥚⬷⽯⤁Əテ䍏὇嵬怵

墼䙫⛿⤸䔆㴢ḔƏ㈧Ọ僤⾅Ṳ娘⤁ịạ㬤ὐ䙫

ᷧ⇮˛剞湾㘖噂‫‮‬䙫Ə併⮠㘖噂㵕䙫ƞテ㕓䔶

ⷌὃ˛怀楽婐ᷴ€Ọ⩍⥚䙫⽉屈Əᷧἴ檿岛暴

倝⑳取䙫⩍⥚⾬⽾䨘宁˛栿⥠Ẓ⎾㒴ὃ㈧⽾

⮠⍁暬䙫⮝⺔Ḣ⩍Ə㛛⅞檻㎶志⥠䙫㙡ㅎƞ✏

䙫ƞ栿⥠䙫ⷌὃ✏➵敧⏊㦕俧⥠˛

䴷媽㘩Ə⏑⽉⮠⥠㘖˧㕓䔶倝⑳取䙫⩍⥚˨˛

䥅倽䙫㕀㛪Ə✏㮴妑䮧䉠∌䦕㋃㘩惤䔏䮛

⥠䙫岈⮳˚⾞堳˚㙡ㅎ凮ㇷ⊆⅏惤㭟⛇㖣⥠䙫

姧怀㮜ℑ併⊼ạ倽䵺ƏὭㅝ䥄˚ㇽ〄⿜⪤⪤

Ὲỗ˛Ⱈ₶㈧㛰䜆㭊䙫㙡ㅎ俬ᷧ㨊Ə㉦婴㙡ㅎ

䙫䮧㗌˛⛇䂡⥠Ὸ䙫䢡₶怀峉ㅎ䙫⩍⥚Ə╫䛈

䙫敲䫖Ə㘖䛟Ὲᷱ⸄≜怇凮䶔孞˛⛇㭋Ə怀㨊

ṭ凑ⷘ䛟⤒㕀⬷䙫偞岓ƏỌ⯴⤐䈝ᷱ⸄㕓䔶Ḳ

䙫⩍⥚Ṇ僤㒨㛰ạ桅㸛㜂䙫ᷧ⇮ⳮ檿Ṳ䉐ƞ杅

ガƏᾪㇷ凑ⷘ䙫⮝⺔ㇷ䂡ᷧ⺎㨈䮫䙫⟡䝊㕀⮝

Ḕ⛲䨘Ḳ˧⥚⬷䄈㈴ᾦ㘖⾞˨˛

⺔˛ᷧἴỌ㕓䔶ᷱ⸄䂡䔆㴢⎆∮䙫⩍⥚Ə㈴‣

䉠∌䌝⤑ạ䙫㕀備ƏỌ倽䵺䙫㕮婅˚⬾⏌

⽾㙖ỗ˛⛇ἴ僤ℯ⯴ᷱ⸄㕓䔶ḲガƏὦạ῕䪲

㛰㕀備⊆僤˛Ọ婐⏌䙫⬾㮴㕀⯵⭐⬷⭟侹傳⬾

⾞堳⎽ぬᷱ⸄Ə⽾䥅峃䥶ƞ䶱㎌俳Ὥ䙫Ⱈ㘖

㮴䙫⼞忒姿㆝˛㕛楽婐⑳Ḣ栳䉠『ⰘỌ㈴⾞䙫

˧⮝⺔⹟䥶˨˛

⩍ạ㈧⾅Ṳ䙫䵺㿆㴢⊼⑳⠛㙖䂡ḢƏὭ⋟⊰䂡

ㇸῸ㨠㝾㕀㛪Ὲ⽹Ḕ㛰⹟僤妑䜣奲∗⭒䉎

ạ⦢ㇽ⯮䂡ạ⦢䙫⥚⬷˛䕝㘩䙫䤥㛪䵺㿆⊆僤

⸒⧿Ə㛛㛰㩆㛪媑⇡⥠䙫㔬Ṳ˛㛥┶ 㜓⟩⽷

㘖⮝⺔䔆⬿⽯⯍暂䙫䄍滅Ə⏖奲怀㈴⾞⩍⥚Ḣ

䉎⸒⧿Ə㛰旃⭒䉎⸒⧿⥩㭋䙫⿀Ƅ⿀Ƅ⿀Ƅ悊

奨妹剙㘖⮝⺔⮝䮈䏭俬Ə奨⎪凮⮝⺔⏫䨕䵺㿆

溣⭒䉎⸒⧿⯴凑ⷘ⮝⺔䙫䅎㖀˚凮⬷⥚㕀備⥩

Ṳ⋀⎱䴫主⮝⺔˛

Ἴ⑉Ƣ⽷䉎⸒⧿媑ᷧῲὲ⬷Ɲ⭒䉎⸒┖ᷧ䙫䔞

䮛姧怀㮜䵺㕮Ḣ栳Ɲ˧媽峉⦢˨˚˧⯴㈴

⭐˧吓䥶˨Ə⽾ᷧ䨕似奲䙫傉檻䗙䗡Ə✏⮝䅎

⾞⩍⥚䙫壹䌵˨˚˧㕓䔶ᷱ⸄䙫⩍⥚˨˚˧䏭

桎䙫徂慟䫆ᷴ䂡ạ䟌˚Ṇ䄈』姧Ə㛛䂡吾㼉䔆

ペ䙫㈴⾞⥚ạ˨Ə媽志˥㈴⾞䙫⩍ạ媗僤⽾

䖬り䙫⭐⬷Ὸ䨴㥜⭰何䅎桎Ə䄈䦨㊹䴼ƞ䂡吾

⑉Ƣ⥠䙫⃠‣恇⋄怵䎴䏇˛⥠ᷯ⤒⾪墶 杇

吓䥶䙫⯱⚛˚❍媇Ə䫆⅓敲✏⏗⋾䙫㕀㛪凰堳

⥠Ə⾬ᷴ伡⯸∐䚱ƞ⥠ᷧ䔆ὦᷯ⤒㛰䚱䄈㏴˛

ㄆぐ䦕㋃Ə㛪⽳ḍ㉱˧吓䥶˨㎏∗敧⏊⏸凮㛪

⥠⯲㉥佱侉⑳溢Ə䓿⾪䔏㈲⁁ⷌ˛ ⥠⥤₶┭

俬ᷧᷧẲ䴠⎱凛嬄˛

删⾅恇㖠怲䳎ὭƏ㜑∗溵㗵⥠Ⱈ嵞ὭƏ㉱棆䉐

㜆⽬怀ᷧ⤐ㇸῸ㨠㝾㕀㛪䤥㛴䴫䉎ạ

⇭䵍⮝Ḕ䙫ạƏ⯮䕝⁁䙫ⷌ⇭㴥⩉⥚˛⥠ペ⽾

㛴⋀⾾ⷌ⎱敞⟞⏳ⷌῸƏ僤✏⏗䁊䥅⭟

䔗✗Ⱈ岞Ὥƞ䔏㈲㈧⽾Ḳ∐㠤䨕呈叫⛹˛⥠Ọ

晉⭒䉎⸒⧿✏⏗䙫Ⱜ⮝凮⭰ざ✗㖠Əᷧ嵞Ὥ

僤⊂㝆兗Əὦ內冩㛰⊂˛⥠妡⽾㈧䵺䇆䙫㛰

䷓㇞怀ἴ˧‰⤎䙫㮴妑˨Ə⥤孺㕀㛪䤥㛴䙫ⷌ

∐ƞ⥠䙫䆯䴩⤃ᷴ㺬˛⥠㈲㋦㒁䷁䫦Ə㈲㉱䴈

ὃƏ㛰㈧䛕䙫凮䙣ⰼ˛

䷁庱˛⥠⼜㈲峀㿆⛗勍ạƏ἟㈲⹒壃䪕Ḷạ˛

  ˥ẽῸ⏒ㇸ˧⪤⪤˨Ə凑⏋ỌὭ㮴妑䙫ⷌ

⥠ᷴ⛇ᷲ曑䂡⮝墶䙫ạ㒻⾪Ə⛇䂡⅏⮝惤䩦.

ὃⰘ㘖偤⎽⭐⬷䙫┶栳Əḍ娔㲼⹒⊐ẽῸ姊

㜘䳬塊㛴˛⥠䂡凑ⷘ壤ὃ么劘㯖⬷ƞ⥠䙫塊㛴

㱡˛˦a⭒䏭哕a

㘖䴗溢⑳䴒剙ⷪ⁁䙫˛⥠ᷯ⤒✏➵敧⏊凮㜓✗

iuuq;00tmqdu/ux0 ៿߆΢ᐋ݅௲཮‫۔‬ᆛԏ࣮ᖱၰຎᓎ

4


Ґ໋੒ਁ Κȃ᠎ߕུ݊Ѕ‫!!!!!!!!!!!!ࡷིٿ‬ dzdzᜫЬઔᅽாǼऀ๱๋ՅङЈл‫཮ۊ‬ഉՔ ாǴፎ੮Πၗ਑Ǵ௲཮ஒࣁாжᛗǶ

Ρȃᙅࡷࡤԥঐ΢ᛦ֚݉‫ٲ‬ dzdzऩ‫ي‬Јᡫሡाжᛗ‫ޣ‬Ǵፎ߻۳ᛗ֋࠻Ǵ Ԗӕπࣁாᛗ֋Ƕ

ήȃҞύઢᏱଲ‫ۉ‬ᝧлС dzȤҁЬВȥ៿߆ҏξઓᏢଣԴৣผᔬ/‫׆‬ ґ໺ၰৣᆿᖏҁ཮ЬВ᛾ၰǴ٠ж߄Ꮲ ଣፎӼൔ֋ǴፎࣁচՐ҇ઓᏢ௲‫ػ‬жᛗ ᆶ‫ں‬᝘Ƕ!

ѳȃᖟ՘߭৷߭ӊၿ౪ୱ๏ dzȤҁЬВȥ΢ϱ21Ǻ41‫ܭ‬௲‫ػ‬ᓔѤኴє ໒ǴᗎፎൔӜ‫ࢱڙ‬ǵ୲ߞᘶǵᙯᝤᆶѴ ‫ޑࢱٽ‬Р҆Ǵྗਔᆶ཮Ƕ

ϥȃϊཽཽឋ dzȤҁЬВȥ΢ϱ21;41‫ܭ‬௲‫ػ‬ᓔѤኴє໒

ϳȃ‫ݙ‬Ԓყ࠷‫ཽپ‬ dzȤҁЬВȥ΢ϱ21;41‫ܭ‬௲‫ػ‬ᓔϖኴᖐ ՉǴᖱৣЦᖃ፵ߏԴǶ

ΝȃໍΤЉߟུ΢᠎ߕཽ dzȤҁЬВȥύϱ23;41ӧ௲‫ػ‬ᓔϖኴᖐ ՉǴལፎ‫ޣࢱڙ‬Ϸৎឦǵഉ᠐‫ޣ‬ǵλಔ ߏǵߏ୺ǵӕπᆶ཮ୖуǴύϱ22;51 ‫ܭ‬ѤኴഢᓓǶ

Υȃя৆Іଅࢦစੳ፟โ23.22/ ȤᘶࡨѤȥ΢ϱ:;11‫ܭ‬௲‫ػ‬ᓔѤኴ΢ፐǴᖱ ৣ;஭ΏܱߏԴǶ

Οȃစᐤဒ᡺‫ޠ‬τ૗፟โ9.4/ ȤᘶࡨѤȥఁ΢8;41‫ܭ‬௲‫ػ‬ᓔѤኴ΢ፐǴᖱ ৣ;ֆ‫ذ‬Ԣ‫ৣށ‬Ƕ

Ϋȃ‫ސ‬΢2:2:‫ע‬Ϗఁ‫ي‬ଌጜཽ ȤᘶࡨϤȥ΢ϱ8;11.29;41߻۳Ѡ᡼ઓᏢଣ ᖐᒤǴҗ໳ԓ҅‫ৣށ‬஑ᚒЬᖱǴፎൔӜ ‫ޑ‬л‫ۊ‬྽В΢ϱ8;11ྗਔ‫ܭ‬௲཮໣ӝ஑ ً߻۳Ǵ٠ឫ஥଼ߥьǵ‫ד‬πᄪ៉ьǶ

ΫΚȃᆌॲлС ȤΠЬВȥ៿߆ߞ২ᗎፎᒃܻӳ϶ॺୖᆶᘶ ࡨǵᇡ᛽ᅽॣǶ

ΫΡȃஐυ‫ސ‬ୣཽឋ‫۾‬6037 dzȤΠЬВȥ΢ϱ21;41‫ܭ‬௲‫ػ‬ᓔ5ኴє໒Ǵ 5

ፎλಔߏǵ‫ـ‬ಞλಔߏྗਔᆶ཮Ƕ

Ϋήȃ‫ٲ‬Ϗಣཇഌཽឋ dzdzፎӚ٣πಔॄೢΓ‫ܭ‬ϖД᏷යє໒Ǵ ࣴᔕዴ‫ۓ‬ಃΟ‫)ۑ‬8-9-:Д*٣πಒ߾Ǵ ٠‫ܭ‬603:߻аਜय़ଌҬਜ૶Ц⣼ᖚ୺ ٣᏾౛᝼٣ၗ਑Ƕ

Ϋѳȃဒᙅ‫ڑ‬ dzdz703ЬВᖐՉҁԃࡋಃΟԛဃᘶ‫ڂ‬Ǻࢱ ᘶǵဃᓓᘶǴፎߞ২ഉᓓ཮঩Ⴃഢሦ ‫ڙ‬΢ࡆ‫ޑ‬ઔᅽǶ

‫ٲ‬ଡ଼੒ਁ

Ȳᒳϵࡊȳ ΋ǵ҆ᒃ࿯ᘶࠔᆒᒧ‫ٿ‬ΕߥྕН൙441ϡ0 ಔǴ໒‫϶཮ܫ‬ᖼວǴཀ‫ࢳޣ‬ᒤϦ࠻)ፎ Ծഢ႟ᒲ*Ƕ Ȳଓଡ଼ಣȳ ΋ǵሡा218ԃࡋ‫ں‬᝘᛾ܴ‫ޑ‬л‫ۊ‬Ǵፎӧ‫ܕ‬ ࡑਫฦ૶Ƕςฦ૶‫ޑ‬л‫ۆ‬ፎೲሦ‫ںڗ‬ ᝘᛾ܴǶ Ȳᖃଡ଼ಣȳ ΋ǵፎεৎ࿯ऊૈྍǴᚆ໒௲࠻ᒿЋᜢ ᐩǵհ਻Ƕ

‫ٲ‬Ϗ੒ਁ

Ȳᙅࡷಣȳ ΋ǵൺࢲ࿯ࡕಃ61Ϻࣁ\ဃᡫफ़ᖏ࿯^‫ܭ‬ 708ǵ9ǵ:ΟϺǴҁ཮ᖐՉဃᡫफ़ᖏ࿯ ੝཮Ϸቼ‫ڂ‬ᘶࡨǶ Ȳ݉ଡ଼ಣȳ ΋ǵ6037)ΠЬВ*21;41‫ܭ‬௲‫ػ‬ᓔѤኴє໒ ಃΟ‫୍ܺۑ‬ಔ٣π཮᝼Ǵፎ୍ܺಔಔ ঩Ϸ‫ࡑܕ‬ಔλಔߏୖуǴᔈрৢӜൂ; ৪ኀቺǵᎄ଻ሎǵጰ‫܃‬Ӽǵ஭࿶‫ە‬ǵ ᎄற໦ǵෞᅸ᜽ǵЦሑ۸ǵ‫޹ذ׵‬ǵ 㲢ඁᖰǵ஭งࠤǴόլୖуፎӛ৪ኀ ቺߏԴፎଷǴаճႣഢߡ྽Ƕ Βǵᕴ཮݊ԃ٣π‫ܭ‬7028.29)ࢃය΋Β* ቼઔ\ԋҥ46‫ڬ‬ԃࢲΚ݊ԃ΋ሦ΋୻ᡫ གৱᘶࡨᄤᖄፉቼ‫߻^ڂ‬۳ᄆϯྛԀϦ ༜޸റᓔΒВၯǴཀ߻۳‫ޣ‬ፎࢳ஭ง ࠤ཮ߏൔӜǶ Ȳަ݉ಣȳ ΋ǵቻєᐌ᡻༜‫ד‬π/ཀ‫ޣ‬ፎࢳᑵᒸࢨ༜ߏ Ȳഘፚಣȳ ΋ǵፎഉፋӕπଞჹൺࢲ࿯ቼ‫ڂ‬ᘶࡨ،‫ד‬


ᆺཽਣ໣ߓ

ϊಣᆺཽਣ໣

лС஥ࡷ ᘶࡨВ΢ϱ:Ǻ11Ѡᇟ ᘶࡨВ΢ϱ21;41๮ᇟ !! ᛦཽ֚ ‫؂‬Дಃ΋ЬВ΢ϱ7;11 ᘶࡨѤఁ΢8;41)ओၡኜհӺఈжᛗ* ᘶࡨϖύϱ23;11)࿣१ᛗ֋* ᘶࡨϖఁ΢9;11)ӄ௲཮*

‫ع‬ς‫ސ‬ୣ)51ྃа΢‫ت‬γ* ؑУΚȃή໋໋Ρఐα9;11 !ᐌ᡻ᐋ)ᐌ᡻༜3ኴ* !ҡᄱᐋ)च፵ྦྷৎ*!!᝴݀ᐋ)ᄃШྦྷৎ* ؑУΚȃή໋໋ήఐα9;11 !३࢙ᐋ)ᐌ᡻༜3ኴ*!!Ӏ!ᡶ)ယ‫ד‬ᄪৎ* !ලᚿᐋ)‫ৣށ‬ᓔ4ኴ*!!ဟ๻ᐋ)ࠄ֨ቫ*!!!

ஐυ‫ސ‬ୣ)51ྃа΢஁ζ*!! ໋ؑΚαЀ21;41 !഻!!኷)ᐌ᡻༜*! ໋ؑΡఐα !ཥғ‫)ڮ‬Цᆧඁৎ*!8;11 !ߞఈང)ᎄற໦ৎ*!8;41 !ৱ!!‫)ڂ‬໳໡࣓ৎ*!8;41 !‫!!ک‬ѳ)ࠄ֨ቫ*!!!9;11 ໋ؑήαЀ:;26 !ག!!ᖴ)ᐌ᡻༜* ໋ؑήఐα8;11 !ற!ह)ֆД໦ৎ* ໋ؑѳαЀ:;11 !ᢌ!!ऍ)ᐌ᡻༜* ໋ؑϳఐα8;11 !ྕdzࢋ)௲‫ػ‬ᓔ4ኴ* ໋ؑСαЀ21;51 !Ϙ!!ང)‫ؼ‬๓੤௲࠻*! !ৱ!!ཁ)௲‫ػ‬ᓔ6ኴఊ᡺*

ဒ዆ጜಭ ᘶࡨΟఁ΢8;41஁ζ၃੤)ᘶࡨ୸* ᘶࡨϤΠϱ2;11ᢌऍი!!)ᘶࡨ୸* ᘶࡨϤఁ΢8;41ဃᄺ໗)௲‫ػ‬ᓔϖኴ* !! лСᏱ ᘶࡨВ΢ϱ:;11‫ูٽ‬ЬВᏢ )௲‫ػ‬ᓔ3/4ኴ* ᘶࡨВ΢ϱ:;11୯ύЬВᏢ)‫ؼ‬๓ৎ* ᘶࡨВύϱ23;41ଯύЬВᏢ)௲‫ػ‬ᓔ5ኴ* ަୣՃ΢ᜱᛅᐄᘉ ‫ށ‬ΓᏵᗺ!ᘶࡨΒ΢ϱ:;11)௲‫ػ‬ᓔ6ኴ* !! ‫ݙ‬ԒУཽ ‫؂‬ДಃΒᘶࡨВ΢ϱ21;51)௲‫ػ‬ᓔ6ኴ*

α‫ڻ‬ᆺཽ΢኶

ަߨ‫ސ‬ୣ)51ྃаΠ‫ߙ཮ޗ‬ԃ*

ѯᇮᙅࡷ! ! ๽ᇮᙅࡷ! ! ‫่ڌ‬лСᏱ ϜᏱлСᏱ ᛦཽ֚! ! !

໋ؑϳίЀ4;41 !੿!!౛)ࠄ֨ቫ* ໋ؑϳఐα8;11 !ዹ!!ҡ)ࠄ֨ቫ*!!ࢲ!Н)௲‫ػ‬ᓔ3ኴ* ໋ؑСίЀ2;11 !ऊਜ٥)ӦΠ࠻*dz!ངу७)௲‫ػ‬ᓔ3ኴ* !ो!!ࠄ)ྕࢋ੤௲࠻*୷!૽)ᐌ᡻༜3ኴ* !ৱ!!ඁ)‫ؼ‬๓੤௲࠻* ؑУΚȃѳ໋лСίЀ2;11 !ӭ!!݀)ࠄ֨ቫ*

! ! ! ! !

! ! ! 45:΢ ! ! ! 283΢ ! ! ! 64΢ ! ! ! 21΢ ! ! ȁ72΢

ί‫ڻ‬ᙅࡷၦଊ! ᜍၿ!!!!!!!໳ԓ҅‫ৣށ‬ စН ٬২Չ໺2:;2.29 ᚡҭ ϺϺࢂ΋ᅿғࢲВத

ߨЎ‫ސ‬ୣ)୯ύа΢ӧᏢߙԃ* ໋ؑϳίЀ6;11 !๢ҥК)ྕࢋ੤௲࠻*!!໚!!Ӏ)ӦΠ࠻* !ओճԯ)௲‫ػ‬ᓔ4ኴ*ᙦ!౰)‫ؼ‬๓੤௲࠻*!! !৾ኜୌ)௲‫ػ‬ᓔ3ኴ*ՠа౛)௲‫ػ‬ᓔ6ኴ*!! 22


7


3;3; ᆴ⍗෵ಳ⧙⇗ 㒣㗝濣 㛯 㗌 ⅔ ⛲◮濣⏗䁊䥅⭟晉˚晤㗵㛟ⰲ˚晤㗵劘揿 姙⎟Ɲ溪㗔㭊 䉎⸒ 姙朊 ⯯栳ᷧ    ‫ݪ‬ᰖ఺౧ନὫᵟ⊥ᅁѝˈ᧮ļ⩩⯮ↂᷲᮆǗĽ   ⯯栳ṳ    ‫ݪ‬ᰖ఺౧ନᮆʙ౛ļǢ῁ড᧮⒘ᣔ୒ࣃᮆᵄନỌɢĽ

  

ġ春㖶剙揀ˏ ġ 炼⌡㆓ヤ␟⁚ࣱ㆓ዉ炼

⎘䀋䤆⬠昊ˏ     ᳹ 朊 

春㖶㚠⯳ˏ ᳹朊䱑㑅! ⚷ 昆 㗁

6/76/8 (ℕ) 嬂栳⬪昆䃫ヮ䡯⌈

(Ḽ)

嬂栳㑷墾䡯⌈䕂䠛䡍

 

嬂栳仴䤊㐗⫌ハỏ䡯⌈ 㘂ᶲ 

07:30-09:00

ᶲ⋰

10:00-11:30

㘂ᶲ

07:30-09:00

〴‶䡬㆚ 6/9 (ᷣ㖍) ᶲ⋰

09:00-10:00(⎘婆) 嬂栳䏝⌻䕂㯹㫲㬝㭱嬂栳䤽ヲ…ℭ䕂嶋垛 ᶲ ⋰ 10 :30 -1 2:0 0 (厗婆 )

8
᪵ࠉ਌ῌǢ῁ 

 ᐚ Dz Ƈ ᪵ ࠉ !

! ⫍  䰂 䚱㡲㣷 ⯶䴫 ⫍ 䰂 搵 晚⾾Ḕ ⯶䴫敞 优㗁㔀摑 㮶㛯ᷧ˚ᷰ怘廯ᵊ㙁ᷱ 优㗁◮涜 僈弄䄳 ⼆Å⮝ !

⫍  䰂  

活 ⯶䴫

⫍ 䰂 搵 溪⾤ⓙ ⟞Ṳ 优㗁㔀摑 㮶㛯ᷧ˚ᷰ怘廯᳇㙁ᷱ 优㗁◮涜 吰⾾㦕 ⟞Ṳ⮝ 

㭈 徵 ⊇ ⅌ ⯶ 䴫 Ƅ Ƅ 9


ೊΫᮆ⡍▭ ⽾㔸奲嬰 ယ!!ႜ  ⎾㳾㘖ᷧῲ姿噆Ə㘖ᷱ⤐⟩䙫孞䅎Ə佑⽾嵍ℴ˚ 憴䔆⽾㔸˚倽术⏳ἶ˚⊇⅌㕀㛪˚㖗䳫ぐ⅟˛  ㇸḲ∴Ṇᷱ怵⎾㳾䟻怺䏔ƏἭ㘖⛇䂡ᷧẂṲ俳⎯ ⁃㭉ṭƏ⽳ὭṆ⽯⯸Ὥ㕀㛪Ə⿀吾凑ⷘ䙫ᷧẂṲƏ俳 ᷱ ⿤䕌凮ᷱ⸄䙫妑徸Ə曉㕀㛪怀ῲ⤎⮝⺔Ṇ嵱Ὥ嵱恇Ə巆ᷱ ⸄Ṇ嵱Ὥ嵱䔆䕶ƏⰘ怀㨊✏⣽杉㴨㵑ṭ⹥⹛˛ằ⹛䙫ƚ㛯Əㇸ庒恱⇡䏥ṭᷧẂ 䏥屈Ə㕛㕛ᷧῲ㛯Ə⾪ガ孱⽾⽯䅐幨ƏṆ⽯㄂姯廪Ə䛲ᷧẂạᷴ柭䜣Ə㕛⤐惤 ✏䔆㰊Ḕ⺍怵˛↞权ᷲὭ䙫㘩 Ə凑ⷘṆ妡⽾㘖⿵溣ṭƢ⿵溣㛪孱ㇷ怀㨊䙫 ạƢṆ㎷慹凑ⷘᷴ奨怀㨊Ə奨Ⅎ∝凑ⷘ䙫儥㰊˛悊㮜㘩ℰƏ㗌⬷㘖䁗剙䙫Əガ 䶹嵞Ỷ⽯⤎Əㇸ⾪壈✏ペƏᷴ僤ⅴ怀㨊ᷲ⎢ṭƏㇸ䙫ạ䔆ᷴㆰ婙㘖䁗㙾䙫Əㇸ ᷴ僤⁁ᷧῲ⾪僟䋠晿ḲạƏ免Ḕ敪怵ṭ怀Ẃ䕒杉Ə≂⥤怀ῲ㘩 㕀㛪䙫ᷧῲ⦱ ⦠ƏṆ㘖ㇸ䙫⥤㛲⎲㈺曢婘䵍ㇸṭ˛⥠┶ㇸ媑Ə⦠⦠⦚奨ᷴ奨ᷱ怀㬈䙫⎾㳾䟻 怺䏔Ƣằ⹛Ṇ婙⎾㳾ṭ˛ㇸ榓ᷱ媑⥤Əㄆ妡⥤₶怀ᷲ㛰㔸䙫ㄆ妡Ə⾪ガṆ㱹悊 溣〷ㄳ˚ᷴ䟌㈧㎑Əㄆ妡ᷧᷲ⬷⹚⑳ṭᷴ⯸˛⥠⎯媑怀㬈⹒ㇸ晑孧䙫㘖ᷧῲ⽯ 㛰俷⾪ƏṆ⽯䆘⾪䙫⦱⦠Ə≂⥤怀㮜㘩敺㛰䩡Əᷧ⇮䫆㘖怀溣䙫ⷎ⏯Ə怀溣䙫 柭∐Ə怀ᷧ⇮惤㘖䥅䙫⭰㍹˚䥅䙫㗏ヶ˚䥅䙫④⏓Ə䥅䂡ㇸ柷₀ṭ怀ẂƏ䜆䙫 ⽯ㄆ嬄ㇸ䙫昦䈟⤐䈝Ə㱹㛰⛇䂡ㇸ䙫曉⮝⇡嵗俳㔥㢫ㇸƏ⎆Ὥ䤩ᷧ䛛✏䬰ㇸ⛅ ⮝Əㇸ偤∗䥉䙫④⏓Əㇸ䴩㖣⎯⛅ὭṭƏ⛅∗⮝ṭ˛ 

ᷱ䟻怺䏔˚晑孧˚孧䵺Əὦㇸ㛛ṭ姊∗䥅䙫婘媅ƏṆ㘩∢㎷慹凑ⷘ奨ㇷ䂡

㜑Ὲ俬䙫㦃㨊Əㇷ䂡ᷧῲ㦕䥅䚱ạ˚剖╫˚嬀⌸䙫⟡䝊⽹˛ 

妑㄂䙫ᷱḢƏ䥉㘖⽾⋄䙫ḢƏ⎾怇䔳惤凊㛴✏䥉䙫Ḣ㫱ᷲƏㇸㄆ嬄䥉恟⏓

ㇸ⊇⅌怀⽾⋄堳⇾Ə㰩䥉峃䵍ㇸῈ⾪凮⊮㰊Əὦㇸ䵺樾✏䥉⸝柿ᷲ⽾⋄䔆㴢Ə ㇸ栿岇嵞ⱓᷱ⸄ℹ⥚䙫岓Ợ⑳ὦ⑤Əᷴ㎏㊽˚ᷴ⮚⿼˚㛛ᷴ凑⤎Ə㰩ᷱ⸄ὦㇸ ▕▕ỗ㜂⟡䝊䙫ㆰ娘Ə孺⟡䝊䙫⏳✏ㇷ䂡ㇸ㸛ㄼᷱ⸄⛲䙫Ὲ⾪凮⊮㰊Ə⤰Ḣ倝 䨳⟡䝊䙫⏴㰩Ə昦ῸƄ

:


!ᐋ!݅!௲!཮!Ӛ!໨!‫!ں‬᝘!ຼ!ൔ!߄! Ьࡕ!312:ԃ6Д23В ‫ ں‬᝘ ໨ Ҟ ᘶ ࡨ ᝘ ߎ ϙ ΋ ‫ ں‬᝘

‫ۉ‬Ӝ ಃ΋୸ $2:84 Җ‫ذ‬ী ֆྷ௵ ݅‫ذ‬म ৪ኀቺ ஭ᒸ໦ ൹6:6: ໳ඁ੧ ጰ‫܃‬Ӽ ᑵྷ‫ک‬

ག ৱ ‫ ں‬᝘

$531:

҆

ဃᡫफ़ᖏ࿯ ғ В ག ৱ ࡌ ୸ ‫ ں‬᝘

ԝ

ᆫ ཮ ‫ ں‬᝘

ֆϺԋ ‫ݓ‬؊࣑ ஭ብࣔ ഋ᜽޹ ၏᜽ঙ ᙁᒸ‫ڷ‬ $2778 ЦӃ໦ ݅ᓉԢ ஭‫ڙ׵‬ ᎄற໦ ෞᝡ໢ ᇳ‫ٵׇ‬ Цల֮ ‫߀׵‬ቢ ࢒!!ࠀ ഋऍች ໳Ўࣄ ᇳ‫ٵׇ‬ ᑵྷ‫ک‬ ҡᄱᐋλಔ

ߎ!ᚐ! !!32-6:7 !!!6-111 !!!2-111 !!!2-111 !!!5-811 !!!2-111 !!!2-111 !!!!!611 !!!2-311 !!!4-111 !!!6-111 !!!2-111 !!!!!611 !!!!!611 !!!6-111 !!!!!611 !!!!!611 !!!2-111 !!!2-111 !!!2-111 !!!!!611 !!!2-111 !!!!!611 !!!2-111 !!!2-111 !!!2-611 !!!3-111 !!!!!311 !!!!!611 !!!2-111 !!!2-111 !!!6-111 !!!!!911

‫ۉ‬Ӝ ಃΒ୸ $5189 է‫܍‬ᇬ ‫߀׵‬ቢ ݅ᓉԢ શॴፉ ೚ᆢቺ ෞᝡ໢ ယ۸ਖ ᎄ‫ޱ‬ើ ᙁ‫ذ‬ൟ Цల֮ ֆ຦Ӏ શ໳໡࣓ ಷДम ໳஭ብ ᇳҒ‫ڙ‬ ᛥન੿ $5382 Ц‫تە‬ ࢒!!ࠀ ഝᒸѴ ᎄ⃎ዝ

ߎ!ᚐ !!21-8:5 !!!8-111 !!!4-111 !!!6-111 !!!!!611 !!!4-111 !!!4-111 !!!5-111 !!!3-411 !!!2-111 !!!3-111 !!!!!611 !!!!!711 !!!5-111 !!!2-111 !!!2-111 !!!2-111 !!!!!411 !!!2-111 !!!2-111 !!!!!411 !!!!!611 !!!2-111

Цറѳ ‫׵‬ᕉએ ஭‫ڙ׵‬ ഝᒸѴ ໳ԓ҅ ቅ୯۸ ᛥㅮ໢ ৱඁλಔ

ߎ!ᚐ

‫ۉ‬Ӝ

ߎ!ᚐ

$5498 էণቨ ‫׵‬ᕉએ णЎऍ ஭Ϙက ഋ‫ذ‬ች ໳аӼ ယഩಹ ᎄற໦

!!!6-111 !!!!!411 !!!3-111 !!!!!411 !!!5-511 !!!2-411 !!!2-111 !!!4-611 !!!2-111

Ј৹ᆸᗂ ֆ‫ذ‬Ԣ ‫׹‬ᅸስ ৪లඁ ஭ብࣔ ഡ഻⪭ ໳ԓ҅ ᇳలऍ ᎅનࣔ

!!4-111 !!5-611 !!2-111 !!7-111 !!2-111 !!3-111 !!9-811 !!!!611 !!2-111

ђܿߞ ‫߀׵‬ቢ ஭‫ڙ׵‬ ೾లऍ ໳లඁ ᎄ‫ޱ‬ើ

!!!!!211 !!!3-111 !!!!!611 !!!!!611 !!!2-111 !!!2-111

҂‫ڀ‬Ӝ ݅ᓉԢ ஭ণ჏ ഋৱᐛ ྕ‫ذ‬ζ ᒘᐪཇ

!!!!211 !!!!611 !!2-111 !!!!211 !!!!611 !!2-111

$7313 Цలऍ च‫ڂە‬ ම࢙౰

!!!2-111 !!!3-111 !!!3-111 !!!!!611

ЦЎ݇ ‫߀׵‬ቢ च፵ྦྷ ໳નᅼ

!!!!211 !!2-111 !!3-111 !!!!611

!!!!!611 ֆ‫ذ‬Ԣ !!!3-111 ‫׹‬ᛏ๮ !!!2-111 ஭ብࣔ !!!!!611 ഡ഻⪭ !!21-111 ྕ຾ғ !!!!!611 ᎄற໦ !!!3-111 !!!!!937 ᝴݀ᐋλಔ

!!21-111 !!!2-111 !!!2-111 !!!3-111 !!!3-111 !!!!!611

‫׵‬Οӓ ݅ҏᑄ ೾లऍ ම‫ځ‬ᄪ ၏ܴಹ ᎅનࣔ

!!2-111 !!2-111 !!!!611 !!3-111 !!3-111 !!!!611

Ɂ‫ں‬᝘ӵԖᅪୢ‫܈‬ᒱᇤፎ‫׵פ‬ᕉഊ୺٣

21

‫ۉ‬Ӝ

!!!!!:74


‫ޑ‬ཥܻ϶৖໒444ࡕុπբǶ Ȳఁ‫ي‬ಣȳ ΋ǵ‫ࣴࢱڙ‬ၰ੤ς่཰ǴൔӜ΢ፐ‫ޣ‬Ǻ !!!!៝റϡǵ໳‫׆‬Ўǵ໳మྍǵ݅ᝊើǵ !!!!ᄃШྦྷǵֆϺԋǵഋᅸᆺǵᒘߪሎǵ !!!!ᛥεैǵቅᒸᆺǵֻ݅ᑉǴ҂ӄ༇‫ܭޣ‬ !!!!Πԛ໒ፐਔӚձ೯‫ံޕ‬ፐǶ

݉‫ٲ‬ӤϏ !6Д;էబ‫ߏک‬Դ1:42281128ǹ !!!Ц⣼ᖚ୺٣1:69878598 !!!!!!!!!!!ȁȁҐ໋!!!!!!!! ѯᇮᙅࡷ Ѩཽ!!!!‫׵‬ᕉએ Ѩล!!!!ଭᗶ࣓! Ѩᝧ!!!!஭࿶‫׵!ە‬ᕉഊ)2ኴ* !!!!!!!!ယ‫ד‬ᄪ!ഋऍ३)6ኴ*! ‫!!ࡠܤ‬dzෞᅸ᜽!ᎄ!!຦!ᔎદ޸!ഋ‫ޱ‬ើ !!!!!!!!Цҏम!ᄃ݊Ԯ!݅๮݄!஭Ϙက ഘፚdzdzᎄற໦!໳ऍඁ!஭ᒸ໦!΍᜽ऍ !!!!!!!!ֆ‫ذ‬๮ ඩ߇!!!!݅‫ᦔފ‬ ຝଊ!!!!໳ࢅϡ!஭ඁ໥!໳аӼ ॲ௢!!!!ቅ୯۸!‫҅׵‬က!஭ӹන

ϊಣ੒ਁ

΋ǵፎλಔߏ‫ۓ‬යԿᒤϦ࠻ঁΓ‫ܜ‬ஔ৾‫࣬ڗ‬ ᜢၗ਑Ƕ Βǵ៿߆཮϶ࡪྣϩଛλಔୖуλಔᆫ཮Ǵ Ӛλಔᆫ཮ਔ໔‫ک‬Ӧᗺୖ᎙ຼൔ22।Ƕ ΟǵཥΓуΕλಔፎҗᒤϦ࠻಍΋Ӽ௨Ǵལ ፎߞ২ଛӝǶ ѤǵऩԖཥΓୖуλಔᆫ཮Ǵፎλಔߏ๏ϒ ༤ቪཥΓၗ਑ьǴҬᒤϦ࠻ࡌᔞǶ ϖǵኀၰ϶ഉ᠐ፐำǴҗӚಔλಔߏӼ௨Ǵ ལፎߞ২ଛӝǶ Ϥǵ៿߆ୖуλಔᆫ཮ !!!!‫ت‬γ‫୔ށ‬Ǻ51ྃа΢‫ت‬γ !!!!஁ζ‫୔ށ‬Ǻ51ྃа΢஁ζ !!!!‫୔ށߙޗ‬Ǻ51ྃаΠ‫ߙ཮ޗ‬ԃ !!!!ߙϿ‫୔ށ‬Ǻ୯΋Կࣴ‫܌ز‬ӧᏢߙԃ !!!!Ӛλಔᆫ཮ਔ໔‫ک‬Ӧᗺୖ᎙ຼൔ22।Ƕ Ȥ‫ت‬γȥ ΋ǵ\ලᚿᐋ^ϖДҽ৥༜Ѻ௟Ƕ Βǵ\ᐌ᡻ᐋ^‫ڬ‬уৱ‫ܭ‬6027Րଣ;٥ܿǶ Οǵ\Ӏᡶ^ယ‫ד‬ᄪ୺٣6028ᄪᕴ౳࿊ЋೌǶ Ѥǵ\ဟ๻ᐋ^໳҉ࢺՐଣǺϘང Ȥ஁ζȥ ΋ǵ\ߞఈང^৪లඁ‫ޑ‬Рᒃ৪ਁܲ‫ܭ‬6024Ӽ ৲ǴᜫЬӼኃᒪ௼Ƕ Βǵ\ৱཁ^Цယഓ३‫!ܭ‬6024Րଣ;٥ܿǶ Οǵ\ৱ‫^ڂ‬໳໡࣓‫ޑ‬இஇશ࢒નᗪՐଣ;݅α ߏ۪Ƕ ȤߙϿȥ ΋ǵ!602:ȤҁЬВȥ୯ύғϲଯύ཮Ե‫ޣ‬Ǻ ᎄ৥Ӽǵቅ़ώǵ൹▲๔ǵ݅Ჹ㜌ǵ !!!!ᔈЈ๮ǵࠬཥ᜼ǵ݅٩ፉǵ൹௵௘ǵ !!!!қॡᓉǵ໳ℱሱǵယ৥◖ǵ݅ࢅ֦Ǵፎ ࣁԵғॺ‫଼ޑ‬நᆶᔈԵжᛗǶ

๽ᇮᙅࡷ Ѩཽ!!!!᝵௵ী! ིࡷ!!!!‫׵‬Ҹᓒ Ѩᝧ!!!!ယ‫ד‬ᄪ!ᎄऍӵ!է‫܍‬ᇬ ‫ॳླྀ!!!!ࡠܤ‬ᅞ! !!!!!!!!໚Ӏλಔ ഘፚ!!!!໳ඁᖰ!શॴፉ!Цሑ۸!! ຝଊ!!!!‫׵‬໡൫!‫ڬ‬ᗱ࠶!!! ॲ௢!!!!‫़׵‬΋!‫׵‬Ҹᓒ !!!!!!!!!!!!!!!!ί໋!)6037*!!!!! ѯᇮᙅࡷ Ѩཽ!!!!‫ڬ‬ᓉಛ Ѩล!!!!ལࡨი! Ѩᝧ!!!!໳ᐋ݊!ᎄ଻ሎ)2ኴ* !!!!!!!!஭งࠤ!৪లඁ)6ኴ*! ‫!!ࡠܤ‬dz‫׵!޹ذ׵‬ᙦᄪ!஭҉‫!ۂ‬Ֆਦঙ !!!!!!!!ጰӂૈ!‫ࣿ׵‬ች!ഋలᛏ!ᄃДζ !!!!!!!!Цల֮ ഘፚdzdzഋ‫ד‬ύ!‫ྍ׵‬㗄!ቅስೱ!໳ඁ੧ !!!!!!!!ᙁ‫ذ‬ൟ! ඩ߇!!!!݅‫ᦔފ‬ ຝଊ!!!!໳ࢅϡ!஭ඁ໥!໳аӼ ॲ௢!!!!ቅ୯۸!‫҅׵‬က!஭ӹන ๽ᇮᙅࡷ Ѩཽ!!!!ቅ੏Ӏ! ིࡷ!!!!ጰ‫⯳܃‬ Ѩᝧ!!!!৪లඁ!໳аӼ!ጰҏ఼ ‫!!!!ࡠܤ‬ᒘߙ޲! !!!!!!!!ᙦ౰λಔ ഘፚ!!!!ഋ‫ذ‬ች!ෞൈᆺ!ᖙᅸඁ ຝଊ!!!!‫׵‬໡൫!‫ڬ‬ᗱ࠶! ॲ௢!!!!‫़׵‬΋!‫׵‬Ҹᓒ

޵ᡞхᛦ!!!!!!! \நൺ^৪ഋᇮǵЦഒηǵ೾‫ذ‬ስǵᎄऍ‫ޱ‬ǵ !!!!!!चᓉ‫܃‬ǵ‫ڬ‬નើǵ݅Ꮻඁǵ݅‫ᦔފ‬ǵ !!!!!!ഋ!!োǵЦలऍǵЦ΋യǵЦΪϹǵ !!!!!!‫ۏڬ‬ᓄ)ᒘМҎ‫ޑ‬Ӄғ*ǵǶ

6


ѠᇟЬВᘶࡨ

΢ϱ:;11 ǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾ ኷ ଭᗶ࣓‫ۂۊ‬

є ǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾ ‫׵‬ᕉએߏԴ

֗

၃ Ǿ414२Ь/‫ך‬టㄊᯁ㬇Ǿ ཮ ౲ ΋ ӕ

٬ ২ ߞ ࿶ ǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾ ཮ ౲ ΋ ӕ ᄪ Ӏ Ⴈ Ǿ499२ᄪӀᘜဃР΢ࡆǾ ཮ ౲ ΋ ӕ

๮ᇟЬВᘶࡨ

΢ϱ21;41

࠹ єǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾ‫׵‬Ҹᓒ୺٣ ᢌ ऍ!ߞ᎞‫؂‬΋ѡᔈ೚ ཮౲΋ӕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!வઇ࿗‫ډ‬Ծҗ !!!!!! !‫ך‬෰ఈ࣮‫ـ‬ ٬ ২ ߞ ࿶ǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾ ཮ ౲ ΋ ӕ ‫ں‬ ᝘ǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾ ཮ ౲ ΋ ӕ ᛗ ֋ǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾ ᝵௵ী‫ۂۊ‬ ဃ ࿶Ǿ ‫ ׆‬դ ٰ ਜ 4 ; 8 . 2 : Ǿ᝵௵ী‫ۂۊ‬ ᛾ ၰǾǾ୲‫࡭ۓ‬Ӻ‫ߞ܌‬ǾǾผᔬ‫׆‬ґ໺ၰ ࣹ ᛗǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾ ผᔬ‫׆‬ґ໺ၰ ӣ ᔈǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾ ཮ ౲ ΋ ӕ ઔ ᛗǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾֆ‫ذ‬Ԣ‫ৣށ‬ ᢌ ऍǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾ཮ ౲ ΋ ӕ

Ҭ

᠐ ǾǾǾ௴ᔈЎ22ǾǾǾ љ཮ǵ཮౲

ᛗ ǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾ ‫׵‬ᕉએߏԴ

࿶ Ǿ ‫ ׆‬դ ٰ ਜ 4 ; 8 . 2 : Ǿ ‫׵‬ᕉએߏԴ

ऍ Ǿ Ԗ ΋ Տ ௱ ᠑ Ь Ǿဃ ᄺ ໗

ၰ ǾǾ୲‫࡭ۓ‬Ӻ‫ߞ܌‬ǾǾ ผᔬ‫׆‬ґ໺ၰ

ᛗ ǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾ ผᔬ‫׆‬ґ໺ၰ

ӣ

ᔈ 684२‫ߞޑך‬Јऩค‫ ཮ ۓ‬౲ ΋ ӕ

‫ں‬

᝘ Ǿ491२ҒЈ‫ںޑ‬᝘Ǿ ཮ ౲ ΋ ӕ

!!!!!!!!!!٬২ߞ࿶!!)๮ᇟ*

Ϧ

ᛗ ǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾ ໳ԓ҅‫ৣށ‬

ᄪ 4:8२ᜫЬ፥ᅽߥៈգ ཮ ౲ ΋ ӕ

ᛗ ǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾ ໳ԓ҅‫ৣށ‬

‫ߞך‬΢ࡆǴӄૈ‫ޑ‬РǴബ೷ϺӦ‫ޑ‬Ьǹ ‫ךߞך‬Ьओᑋ୷࿎Ǵ΢ࡆ‫ޑ‬ᐱғηǹ ӢဃᡫགѫǴҗูृζଭճ٥‫܌‬ғǹ ӧҁҧ۶܎ӭЋΠ‫ڙ‬ᜤǴ೏ଝ‫ܭ‬ΜӷࢎǴ ‫ڙ‬ԝǴশရǹफ़ӧ഍໔Ǵ ಃΟϺவԝΓύൺࢲǹ ϲϺǴ֤ӧӄૈР΢ࡆ‫ޑ‬ѓᜐǹ ஒٰѸவ္ٗफ़ᖏǴቩղࢲΓԝΓǶ ‫ߞך‬ဃᡫǹ‫ߞך‬ဃԶϦϐ௲཮ǹ ‫ߞך‬ဃ২࣬೯ǹ‫ߞך‬࿾ள೨խǹ ‫يߞך‬ᡏൺࢲǹ‫҉ߞך‬ғǶߓॺǶ

ߓ ॺ Ⴈ Ǿ315२Dpebࠖճၡ٥Ǿ ཮ ౲ ΋ ӕ ྅

኷ ǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾ ଭᗶ࣓‫ۂۊ‬

ҁຼߎѡ; ‫ॺך‬ऩஒଆ߃ዴჴ‫ߞޑ‬Ј୲࡭‫ۭډ‬Ǵ ൩ӧ୷࿎္ԖϩΑǶȐ‫׆‬դٰਜ4;25ȑ

ܷᓞ!;!଒ღ‫ݲ‬Ρཱིѕѿᐙ‫ݓ‬அ࿜ߝՂఀོ ಛΙጡဴ!;!34400336!໏ࢇგኦ!19724519

࡚ஆ‫ۈ‬ᝦழဴȈπӴሚ՗)ሚ՗ጆ005* ᐙ‫ݓ‬Ϸ՗ȅழဴ098001100653 ИӪ;଒ღ‫ݲ‬Ρཱིѕѿᐙ‫ݓ‬அ࿜ߝՂఀོ

Profile for 樹林長老教會slpct

20190519電子周報  

20190519電子周報  

Profile for slpct
Advertisement