Page 1

Słowo numeru

str 1

NR 17 B E Z P £ A T N A G A Z E T A D Z I E N N I K A R S T W A O B Y W A T E L S K I E G O nr 17 œroda, 25 sierpnia 2010

www.slowowroclawian.pl

Nak³ad 20 000

PRZEJECHANI

Drodzy Czytelnicy! Czas szybko ucieka, wakacje mijaj¹, uczniowie mog¹ ju¿ odliczaæ na palcach dni do rozpoczêcia roku szkolnego. W tym numerze przyjrzeliœmy siê ró¿nym aspektom zbiorowej komunikacji miejskiej. Budz¹ one wiele kontrowersji, czêœæ z nich staraliœmy siê poruszyæ. Ponadto, dziêki wspó³pracy z Powiatowym Urzêdem Pracy, na ³amach S³owa mo¿na odnaleŸæ dzia³ og³oszeñ o pracê. W dalszym ci¹gu zapraszamy do zamawiania bezp³atnej e-prenumeraty (szczegó³y w œrodku). Wkrótce kolejne udogodnienia – a to wszystko dla naszych Czytelników. Mi³ej lektury! Redakcja

DZIURY W MOŚCIE OFERTY KRZYŻ EDYTY STEIN W R O C Ł A W - s. 7 P R A C Y s. 4 MNIEJ WIARYGODNY

s. 5 ZAPROSZENIE DO OGRODU BOTANICZNEGO

s. 5

- s. 6 PORAŻKA Z LEGIĄ

- s. 8 Słowo Wrocławian Gazeta lokalna

środa, 25 sierpnia 2010


Słowo o wydarzeniach

str 2

Słowo o wydarzeniach NOWE APARTAMENTY OTWORZĄ W GRUDNIU STANĄ KOŁO ODRY PIERWSZĄ CZĘŚĆ OBWODNICY

W grudniu tego roku pojedziemy pierwsz¹ czêœci¹ autostradowej obwodnicy Wroc³awia. Chodzi o odcinek z Magnic (gmina Kobierzyce), przez Bielany Wroc³awskie, do lotniska. Ca³¹ obwodnic¹ auta mia³y pojechaæ w przysz³oroczne wakacje. Ale wspomniany pierwszy fragment gotowy bêdzie pó³ roku wczeœniej.

Przejazd pierwsz¹ czêœci¹ autostradowej obwodnicy bêdzie darmowy. Po zakoñczeniu budowy, zgodnie z przepisami, trzeba bêdzie p³aciæ za przejazd obwodnic¹. Minister infrastruktury obieca³ zmieniæ to prawo (dla samochodów osobowych). Ale na razie to tylko obietnica.

Wydarzenia pod redakcj¹: EWY B¥K

ANTYBIOTYK Z LNU

Przy ul. Ksiêcia Witolda, pomiêdzy mostami Pomorskim a Uniwersyteckim, powstanie 27 luksusowych mieszkañ. Budynek bêdzie mia³ cztery kondygnacje. Pierwsi lokatorzy wprowadz¹ siê do niego w przysz³ym roku. Ju¿ wiadomo, ¿e bêd¹ to raczej bogaci ludzie, bo za mieszkania

Nad alternatywnym antybiotykiem, który ma kompleksowo zwalczaæ wszystkie szczepy grzybów oraz bakterii, pracuj¹ wroc³awscy naukowcy. Pocz¹tkowo bêdzie dostêpny jedynie w formie ¿elu lub maœci. Uda³o siê ju¿ wprowadziæ na rytrzeba s³ono zap³aciæ: najtañszy nek lniane opatrunki, które kilka nym antybiotykiem grupa uczolokal kosztuje 490 tys. z³, nato- tygodni temu otrzyma³y certyfi- nych ponownie skorzysta³a z lnu miast za 99-metrowy nabywca kat. Podczas prac nad alternatyw- i dobrodziejstw natury. zap³aci prawie 1,5 mln z³. Zamo¿nych wroc³awian najwyraŸniej OKRADŁY KOBIETĘ ZA WYŁUDZENIE nie brakuje, bo 17 apartamentów PODAJĄC SIĘ ZA ju¿ sprzedano. Najwiêksze maj¹ PRACOWNICE ponad 270 mkw. A D M I N I S T R A C J I Kobieta, która jest podejrzewana o próbê wy³udzenia w formie Policjanci z Wroc³awia zatrzyma- kredytu ponad 9,5 tys. z banku, li trzy kobiety podejrzane o to, zosta³a zatrzymana przez policjê. ¿e podaj¹c siê za pracownice ad- Podejrzana to 31 - letnia wroc³aministracji okrad³y starsz¹ kobie- wianka. Do zatrzymania dosz³o denta Wroc³awia o zmianê gra- tê w jej mieszkaniu. w placówce bankowej. Zatrzynic osiedli. Chodzi o to, by ulica Funkcjonariusze podejrzewaj¹, mana pos³ugiwa³a siê sfa³szoŒl¹ska, wraz z budowanym przy ¿e zatrzymane maj¹ na koncie wanymi zaœwiadczeniami o zaniej stadionem, znalaz³a siê w wiêcej tego typu czynów. Obec- trudnieniu i dochodach. Teraz granicach Maœlic. Wtedy bêdzie nie wyjaœniane s¹ szczegó³owo mo¿e spêdziæ w wiêzieniu namo¿na zgodnie z prawd¹ mówiæ, okolicznoœci tego przestêpczego wet 8 lat. ¿e budowany stadion naprawdê procederu. jest na Maœlicach.

DO WIĘZIENIA

ST ADION NA MAŚLICA CH STADION MAŚLICACH

CZY PILCZYCACH? WROCŁAWSKIE ZWIERZĘTA

Z ZOO NA ŚWIECIE Do ZOO w Monachium z naszego miejskiego ogrodu wyjecha³a w³aœnie zebra górska Rebecca. W³aœnie tam, zdaniem koordynatora hodowli ma doczekaæ siê potomstwa. Z kolei do ZOO w Landau pojecha³y dwie œwinki rzeczne. W tamtym ogrodzie maj¹ zapocz¹tkowaæ now¹ hodowlê. Licz¹cy cztery metry pyton siatkowany równie¿ zmieni³ miejsce swoje-

Trwa spór w³adz obydwu osiedli o umiejscowienie stadionu. Powszechnie mówi siê, ¿e powstaje on na Maœlicach, jednak wed³ug mapy granic osiedli w ca³oœci jest on budowany na Pilczyckim osiedlu. Rada Osiedla Maœlice zaapelowa³a do prezy-

STRAŻACY WALCZĄZ OWADAMI Od tygodnia stra¿ po¿arna otrzymuje zg³oszenia o gniazdach owadów w wielu miejscach miasta. Szerszenie i osy by³y usuwane g³ównie ze strychów i ogródków dzia³kowych. Owady s¹ wywo¿one do lasów.

go pobytu - mo¿na go teraz ogl¹daæ w angielskim West Midland Safari Park. We Wroc³awiu zosta³y jeszcze 3 takie okazy.

WYSTAWA SOLIDARNY WROCŁAW

KARTA MIEJSKA I LEGITYMACJA

STUDENCKA W JEDNYM TRZECI FESTIWAL ROMSKI W RYNKU W niedzielê 22 sierpnia odby³ siê trzeci Festiwal Romski.

Nietypowa ekspozycja ma przypomnieæ starszym i pokazaæ m³odszym wroc³awianom czasy, w których rodzi³a siê Solidarnoœæ. Rusza 27 sierpnia. W olbrzymim namiocie, który stoi na

Słowo Wrocławian

Zosta³ zorganizowany na wroplacu Spo³ecznym, zobaczymy, c³awskim Rynku i od godz. 17. miêdzy innymi, prawdziw¹ uli- przyci¹gn¹³ t³umy mieszkañców cê, kino, zak³ad pracy, s¹d i miasta i turystów. mieszkanie. Wszystko autenPierwszy raz kulturê Romów tyczne. u nas pokazano w 2008 r.

Wiesz o sprawach wa¿nych, o których warto napisaæ skontaktuj siê reklam nami a@slo

wowro

clawian

.pl

Od 1 wrzeœnia ruszy system, dziêki któremu studenci bêd¹ mogli zintegrowaæ swoje legitymacje z kart¹ miejsk¹. W ten sposób jedna karta spe³ni dwie wa¿ne funkcje.

SZANSA NA INDEKS Do koñca sierpnia mo¿na staraæ siê o miejsce na Akademii Muzycznej lub we Wroc³awskim Instytucie Design. Tegoroczni maturzyœci, którzy nie wybrali

dot¹d kierunku studiów, maj¹ jeszcze szansê. Miejsca, zarówno na studiach dziennych, jak i wieczorowych, s¹ na wielu tzw. artystycznych kierunkach.

środa, 25 sierpnia 2010


Słowo numeru

str 3

Słowo numeru

PRZEJECHANI

Przewiewne ikarusy lub duszne volvo Zacznijmy od wyboru transportu. Najbardziej popularny rzecz jasna jest autobus, gdy¿ tramwaje nie doje¿d¿aj¹ wszêdzie tam, gdzie byœmy sobie ¿yczyli. Niestety, na wroc³awskich drogach nadal mo¿na natkn¹æ siê na starego typu autobusy „Ikarus”, czêsto z przeciekaj¹cymi dachami, nieistniej¹cym praktycznie zawieszeniem, w których to nawet zajmuj¹c miejsce siedz¹ce mocno trzeba trzymaæ siê dr¹¿ków i uchwytów gdy¿ prawdopodobieñstwo upadku jest bardzo wysokie. W zimie natomiast

Bileciki do kontroli Bêd¹c poprawnym politycznie i moralnie oczywiœcie kupimy i skasujemy bilet. Kasowniki jednak równie¿ nie s¹ pierwszej m³odoœci i odcisk daty jest niewyraŸny. Rzecz jasna kontrola w autobusie podejrzewa nas o kanciarstwo biletowe. Pierwszy cios. Zaczynamy siê t³umaczyæ. Niestety pan Kontroler równie¿ nie jest zadowolony i¿ zmuszony jest pociæ siê w Volvo lub zamarzaæ w Ikarusie i nie przyjmuje naszych wyjaœnieñ. Prosi nas o dokumenty jednoczeœnie szykuj¹c notesik do wypisania mandatu. Drugi cios.

ZNAJ SWOJE PRAWA!

§

§

§

§

§

Czêsto pasa¿erów na widok nag³ej kontroli biletów ogarnia lekka panika, której powodem jest strach przed kar¹ za brak œwie¿o skasowanego biletu. Niepokój jest jednak bezpodstawny, kontroler nie mo¿e wszystkiego, szczególnie jeœli znasz swoje prawa. 1. Bilet jest Twoj¹ w³asnoœci¹, kontroler nie mo¿e go Tobie zabraæ, ani przetrzymywaæ bez Twojej zgody. 2. Kontroler nie ma prawa Ciê wylegitymowaæ. Mo¿e jedynie poprosiæ o dokument, oczywiœcie mo¿na bez ¿adnych konsekwencji odmówiæ. 3. Kontroler nie mo¿e Ciebie zatrzymaæ, ograniczaæ Twojej swobody, zmusiæ do czegokolwiek – nie masz obowi¹zku rozmawiaæ z nim, stosowaæ siê do jego nakazów, wysiadaæ, b¹dŸ

§ § §

§

§

Pani Paulina Buczyñska opowiada: „Jecha³am autobusem do pracy. Rzadko siê poruszam komunikacj¹ miejsk¹, ale mia³am samochód w naprawie. Pan, który kontrolowa³ bilety stwierdzi³, ¿e mój jest nieczytelny a zatem niewa¿ny. Spyta³am, czy to moja wina czy jego pracodawców, którzy nie potrafi¹ dopilnowaæ sprawnoœci sprzêtu. Wtedy

zacz¹³ byæ niemi³y i kaza³ mi pokazaæ dokumenty. Odmówi³am. Wtedy zagrozi³ mi zatrzymaniem autobusu i wezwaniem policji. Dla œwiêtego spokoju da³am mu je, jednak wziê³am równie¿ dane tego pana prosz¹c jednoczeœnie o wypisanie mandatu za w³aœnie nieczytelny bilet. Z³o¿y³am odwo³anie i mandat mi umorzono.”

pozostawaæ w pojeŸdzie na jego polecenie, nie mo¿e Ciê równie¿ dotkn¹æ. 4. Kontroler nie mo¿e Ciebie zatrzymaæ w imiê „obywatelskiego zatrzymania”, poniewa¿ jazda bez biletu nie jest przestêpstwem. 5. Kontroler ma obowi¹zek wylegitymowaæ siê przed kontrol¹. 6. W przypadku w¹tpliwoœci autentycznoœci legitymacji, b¹dŸ ra¿¹cego zachowania kontrolera masz prawo za¿¹daæ numeru telefonu do prze³o¿onego i od razu zg³osiæ sytuacjê. 7. Kontrolerzy maj¹ prawo (jak ka¿dy) wezwaæ policjê celem ustalenia to¿samoœci, jednak czêsto jest to forma szanta¿u stosowana wobec pasa¿erów. 8. Prawo dotycz¹ce tzw. mandatów za jazdê bez biletów jest doœæ liberalne, nie s¹ to w rzeczywistoœci mandaty, a op³aty dodatkowe, które mo¿e naliczyæ sobie przewoŸnik, st¹d te¿ wynika fakt, ¿e po up³ywie roku tzw. mandaty przedawniaj¹ siê i zgodnie z prawem nie mamy obowi¹zku ich p³aciæ.

§

§

§

§

§

§

§

§

§

TO MIEJSCE CZEKA NA TWOJĄ REKLAMĘ rekla

Słowo Wrocławian Gazeta lokalna

ma@s

lowow

rocla

wian.

pl

Rozwi¹zanie? Rozwi¹zaniem przeró¿nych tego typu sytuacji ma byæ poniek¹d wprowadzana w³aœnie we Wroc³awiu karta Urbancard – jednak i tutaj nie wygl¹da to tak kolorowo, gdy¿ mieszkañcy skar¿¹ siê, ¿e automaty w których mo¿na j¹ do³adowaæ s¹… nieczynne w wiêkszoœci miejsc.

Wroc³awianie maj¹ zatem w³asne rozwi¹zanie – nie zamierzaj¹ siê póki co przesiadaæ do komunikacji miejskiej. Wol¹ zap³aciæ wiêcej za paliwo do samochodu, i jednak nie marzn¹æ, nie poc¹c siê, nie denerwuj¹c i nie traciæ potem czasu na pisanie odwo³añ od nies³usznie wypisanych mandatów.

@

Staraj¹c siê u³atwiæ nam tê decyzjê miasto inwestuje w szybkie tramwaje, które mia³yby nas dowoziæ z przedmieœæ do pracy, b¹dŸ buduje parkingi pod miastem typu Park & Ride, z których to do miasta zawoziæ nas maj¹ specjalne autobusy. Zanim jednak wroc³awian cokolwiek przekona, zdecydowanie trzeba poprawiæ ich opiniê o MPK, a tu ju¿ zaczynaj¹ siê schody.

lepiej siê nie trzymaæ – mo¿na przez to przymarzn¹æ do uchwytu – autobusy s¹ nieszczelne, a o ogrzewaniu mo¿na pomarzyæ. Pan Adam, doœwiadczony pracownik MPK, kierowca, mówi: „Ju¿ dawno moglibyœmy siê pozbyæ tych starych rupieci. Bo teoretycznie nowych autobusów jest wystarczaj¹co du¿o. Ale te nowe siê psuj¹ i czêsto musz¹ byæ oddane do przegl¹du czy naprawy. Brakuje pojazdów zastêpczych – nimi s¹ w³aœnie Ikarusy.” Bior¹c pod uwagê ostatnio panuj¹ce upa³y, w lecie mo¿na jednak cieszyæ siê z Ikarusa, gdy¿ nowe Volvo jest szczelne a¿ za bardzo. Kilka sekund w trzydziestostopniowym upale spêdzonych w autobusie (niekoniecznie zat³oczonym) i jedyne o czym zaczniemy marzyæ to zimna k¹piel.

@

Z

ewsz¹d jesteœmy nak³aniani do korzystania z œrodków komunikacji miejskiej. Zarówno ze strony organizacji chroni¹cych œrodowisko apeluj¹cych o mniejsze zu¿ycie z³ó¿ naturalnych, jak i ze strony w³adz miasta pragn¹cych odkorkowaæ centrum.

EWA B¥K EMIL BARAN

BEZPŁ ATNA

E-PRENUMERATA!

C

hc¹c dotrzeæ do mo¿liwie du¿ej liczby czytelników, a jednoczeœnie daæ mo¿liwoœæ ju¿ obecnym odbiorcom regularnej lektury S³owa wdro¿yliœmy now¹, bezp³atn¹ us³ugê – prenumeratê online. Wszyscy prenumeratorzy bêd¹ otrzymywali gazetê w wersji elektronicznej na dzieñ przed oficjaln¹ dat¹ wydania. Ponadto do prenumeraty bêd¹ za³¹czane poszerzone informacje nt. spraw lokalnych, rozwoju gazety, czy bie¿¹cych przedsiêwziêæ zwi¹zanych ze S³owem Wroc³awian. Dlatego ju¿ dziœ zachêcamy do zaprenumerowania naszej e-gazety. Wyœlij list o treœci „TAK” pod adres: prenumerata@slowowroclawian.pl i ciesz siê S³owem regularnie, bez wychodzenia z domu.

środa, 25 sierpnia 2010


ANNA ORYÑSKA

Słowo o Wrocławiu

Słowo o Wrocławiu KRZYŻ EDYTY STEIN - św. Teresy Benedykty od Krzyża

E

dyta Stein uro dzi³a siê w 1891 r. we Wroc³awiu w ortodoksyjnej rodzinie ¿ydowskiej. Groby jej rodziców: Zygfryda i Augusty Stein, zachowa³y siê na starym cmentarzu ¿ydowskim przy ul. Œlê¿nej.

We Wroc³awiu odnajdujemy wiele miejsc zwi¹zanych z jej postaci¹: dawne gimnazjum ¿eñskie im. Cesarzowej Wiktorii przy pl. Nankiera 1, gdzie w wieku 6 lat rozpoczê³a naukê. Od 1909 r. szko³ê przeniesiono do nowego budynku przy obecnej ul. Poniatowskiego (dziœ I LO). Tu Edyta Stein zda³a maturê. Na tzw. domu Steffensa przy ul. KuŸniczej 35 umieszczono tablicê z faksymile podpisu – „Edith Stein”, która upamiêtnia jej studia na Uniwersytecie Wroc³awskim w l. 1911 – 1913. Po opuszczeniu Wroc³awia m³oda adeptka filozofii kontynuowa³a studia w Getyndze, pod kierunkiem Edmunda Husserla. Od wczesnej m³odoœci deklarowa³a ateizm, lecz pod wp³ywem lektury dzie³a œw. Teresy z Avilla 1 stycznia 1922 r. przyjê³a chrzest w Koœciele katolickim. Pracowa³a jako nauczycielka i prowadzi³a pracê naukow¹. W 1933 r. wst¹pi³a do klasztoru sióstr karmelitanek na przedmieœciu Kolonii – Lindenthal. Przyjê³a imiona zakonne Teresa Benedykta od Krzy¿a. W 1938 r. z³o¿y³a œluby wieczyste. W klasztorze kontynuowa³a praOPRACOWANIE: ROBERT TRACZYK

str 4

cê naukow¹ – tu powsta³o jej g³ówne dzie³o „Byt skoñczony”. Wobec narastaj¹cych w Niemczech przeœladowañ ¯ydów Edyta, wraz z siostr¹ Ró¿¹, która po œmierci ich matki tak¿e zosta³a karmelitank¹, przeniesione zosta³y do klasztoru w Echt w Holandii. Tam s. Teresa Benedykta pracowa³a intensywnie nad dzie³em pt. „Wiedza Krzy¿a” - studium poœwiêconym inspiruj¹cemu j¹ duchowo œw. Janowi od Krzy¿a. Dzie³o to nie zosta³o ukoñczone, gdy¿ 2 sierpnia 1942 r. gestapo aresztowa³o j¹ i jej siostrê. Obie zosta³y deportowane do Auschwitz-Birkenau, gdzie zginê³y w komorze gazowej, najprawdopodobniej 9 sierpnia 1942 r.

striacki rzeŸbiarz Helmut Strobl. Wysoki na 3,5 m krzy¿ w po³owie wykonany jest z drewna, w po³owie ze stali. Drewno zdobi¹ rêcznie kute gwoŸdzie, których jest 365 (tyle, ile dni w roku). Na dole widnieje faksymile podpisu artysty i data 2008, a na czêœci metalowej krzy¿a cytat Psalmu 31,3 w jêzyku hebrajskim i polskim: „W rêce Twoje powierzam ducha mego”. Forma pomnika nawi¹zuje do g³ównego dzie³a teologicznego œwiêtej pt. „Wiedza Krzy¿a”. Jest ono teologiczno-filozoficzn¹ wizj¹ cz³owieka jako istoty œwiadomej, posiadaj¹cej woln¹ wolê, którego celem jest ufne d¹¿enie do Boga.

Edyta Stein zosta³a beatyfikowana 1 maja 1987 r., nastêpnie kanonizowana 11 paŸdziernika 1998 r. Z kolei papie¿ Jan Pawe³ II w dniu 1 paŸdziernika 1999 r. og³osi³ œw. Teresê Benedyktê od Krzy¿a wspó³patronk¹ Europy. Krzy¿ Edyty Stein stan¹³ w 2008 r. u zbiegu ulic B. Prusa i kard. Wyszyñskiego na tle koœcio³a Micha³a Archanio³a, w którym urz¹dzona jest kaplica pod wezwaniem œwiêtej. Obok koœcio³a mieœci siê niepubliczne Gimnazjum Salezjañskie jej imienia, a w pobli¿u, przy ul. Nowowiejskiej 38, znajduje siê jej rodzinny dom, gdzie znalaz³o siedzibê Towarzystwo im. Edyty Stein.

Naprzeciw krzy¿a umieszczono pó³kolisty granitowy pulpit przypominaj¹cy klêcznik lub balaski przy o³tarzu, z fotografi¹ Edyty Stein w stroju karmelitanki oraz informacjami biograficznymi w jêzyku polskim, niemieckim i angielskim. Krzy¿ Edyty Stein, wraz z jego otoczeniem, sprawia wra¿enie o³tarza poœwiêconego œwiêtej, ustawionego w przestrzeni jej rodzinnego miasta. Mimo ¿e jest to przestrzeñ publiczna, pomnik-krzy¿ nie budzi kontrowersji, gdy¿ dla jednych jest miejscem kontemplacji krzy¿a, dla innych – wybitnego dzie³a sztuki. Pomnik jest replik¹ podobnego krzy¿a w Kaplicy Pokoju w austriackim mieœcie Patsch, sk¹d pochodzi artysta – HelAutorem tego bogatego w mut Strobl. symbolikê pomnika jest auAnna Oryñska

BLUES NAD BOBREM – FOTOREL ACJA

J

u¿ po 20 edycji Bluesa nad Bob rem. Podczas warsztatów na zamku w Kliczkowie m³odzie¿ (i nie tylko) uczy³a siê, nieŸle siê przy tym bawi¹c

Słowo Wrocławian Gazeta lokalna

środa, 25 sierpnia 2010


ROBERT TRACZYK

Słowo o kulturze

str 5

Słowo o kulturze ULICA - SZTUKA Z LUDZKĄ TWARZĄ

P

rzechadzaj¹c siê ulicami naszego miasta, zw³aszcza w lecie, natykamy siê na ró¿nej maœci ulicznych artystów. Warto przyjrzeæ im siê bli¿ej. W dzisiejszych czasach istnieje pewien trend w sztuce ró¿nej maœci. Zarówno w muzyce jak i malarstwie, teatrze, fotografii. Zgodnie z typowym chwytem to, za co p³acimy wiêcej, uwa¿amy za bardziej wartoœciowe. Podobnie jak z lekami. Podobno te dro¿sze pomimo takiego samego sk³adu jak ich tañsze odpowiedniki odnosz¹ lepsze efekt. Jest to zauwa¿alne tak¿e w sferze moich zainteresowañ. Obecnie panuje ca³kowicie zbêdny podzia³ na kulturê „wysok¹” i „nisk¹”. Nastêpuje tutaj naturalny konflikt. Galerie sztuki, profesjonalne teatry i drogie knajpy stoj¹ w opozycji do gara¿owych zespo³ów, amatorskich grup teatralnych itp. Utar³ siê stereotyp, ¿e na wystawê do galerii chodzi elita, a do wynajêtej w jakiejœ szkole plebs. Oczywiœcie cz³owiek zawsze chce nale¿eæ do tak zwanej „upper class”, przez co bezwolnie uczêszcza na promowane wydarzenia, a jeœli nawet przypadkiem dowie siê o jakimœ offowym wydarzeniu, które go interesuje, nie pójdzie na nie, bo „to nie wypada”. No, chyba, ¿e jakaœ znana galeria umieœci w nazwie wystawy s³owo „offowe” czy „niezale¿ne”, weŸmie ciê¿kie pieni¹dze za wejœcie. Ale nasza „upper class” bêdzie zachwycona, bêd¹ mogli opowiadaæ znajomym jacy to oni s¹ alternatywni i nonkonformistyczni, bo obejrzeli parê obrazków napaækanych przez niepe³nosprawne dziecko z Chin. Kultura dzisiaj sta³¹ siê elementem snobizmu, czego doœwiadczam na ka¿dym kroku. Przyjrzyjmy siê jednak co naprawdê dzieje siê w tym pomija-

WROCŁ AWSKIE

ŚWIĘTO MĄKI

nym œrodowisku, jakim s¹ artyœci uliczni oraz offowe wydarzenia. Od blisko dziesiêciu lat sezon wakacyjny zamyka impreza poœwiêcona m³ynarstwu i dziedzinom pokrewnym. W niedzielê, 29 sierpnia, warto siê wybraæ do Ogrodu Botanicznego na tradycyjny rodzinny piknik, którego g³ównymi elementami bêd¹: wystawa zabytkowych sprzêtów do mielenia zbo¿a, prezentacja wroc³awskich i dolnoœl¹skich piekarni i cukierni, wystêpy artystyczne, gry, zabawy i konkursy, kiermasz produktów ekologicznych, w tym wielu gatunków miodu. Zapraszaj¹ organizatorzy: Ogród Botaniczny i Hotel Tumski. Wstêp w cenie Co roku do Wroc³awia przy- biletu ulgowego- 5z³. Jolanta Kochanowska je¿d¿aj¹ uliczni artyœci z ca³ej Europy, bu uczestniczyæ w festiwalu sztuki ulicznej Buskerbus. Wtedy wroc³awski rynek a¿ kipi sztuk¹. Mo¿na tam obejrzeæ spektakl, zabawiæ siê przy popisach komików, pos³uchaæ dobrej muzyki. O tych ludziach z pewnoœci¹ mo¿na powiedzieæ, ¿e s¹ Dane firmy/przedsiêbiorstwa: Zak³ad profesjonalistami. Wystêpuj¹ oni us³ugowo budowlany WiW-BUD praktycznie za darmo, czyli „co Nr telefonu: 076 85 66 869 Nazwa stanowiska pracy: Stra¿nik ³aska”. Ale widz¹c popisy Identyfikator oferty: StPr/10/2874 uczestników tej niezwyk³ej imfirmy/przedsiêbiorstwa: BUDMAX prezy ³aska wroc³awian jest co Dane Pinkosz Rafa³ najmniej ponadprzeciêtna. Nr telefonu: 502-779-887 Zacznê od miejsca, które zna ka¿dy wroc³awianin, czyli rynku. Jest tam mnóstwo ulicznych artystów. Od znakomicie œpiewaj¹cego Philipa Fairwathera, poprzez pana wycinaj¹cego na gitarze bluesowe solówki, kozaka œpiewaj¹cego stare ballady oraz malarzy maluj¹cych portrety. Wystarczy przyjrzeæ siê ich dzie³om, ¿eby stwierdziæ, ¿e s¹ ca³kiem niez³e, o ile nie bardzo dobre. Niestety. Ulica nie jest miejscem dla „upper class”. Ludzie, których mijamy czêsto s¹ artystami po szko³ach. Czemu s¹ na ulicy a nie w galerii? Nie wiadomo.

Słowo o pracy

ZAPROSZENIE DO OGRODU Hortensja „Hot Red”

Hortensja „Bodennsee” i „Leuchtfeuer”

Ogród Botaniczny zaprasza na spacer tematyczny z przewodnikiem: „Drzewa i krzewy”. Wszystkich, którzy chcieliby dok³adniej poznaæ roœliny prezentowane w Arboretum zapraszamy w niedzielê (29. 08.10r.) na godz. 12.00. Zbiórka pod dêbem przy Alei prof. F. Paxa. W tym dniu, dodatkow¹ atrakcj¹ bêdzie kiermasz hortensji z renomowanego gospodarstwa ogrodniczego. Jolanta Kochanowska

Hortensja „Renate Steiniger”

Hortensja „Nizza”

Dział przygotowany we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy we Wrocławiu

OFERTY PRACY Z DNIA 23 SIERPNIA:

Mo¿e raz na jakiœ czas mo¿na odpocz¹æ od „wysokiej sztuki” i przejœæ siê ulicami miasta, albo poszukaæ prawdziwie alternatywnych miejsc. Mam nadzieje, ¿e trend wykorzystywania kultury w celach popisywania siê przed znajomymi nied³ugo zaniknie. Nie bójcie siê obywatele. Poprzez wyjœcie na ulice wasz presti¿ nie ucierpi. Zawsze mo¿ecie powiedzieæ, ¿e trafiliœcie tam przypadkiem. Robert Traczyk

Słowo Wrocławian Gazeta lokalna

Dane firmy/przedsiêbiorstwa: DIATRANS..2 Mariusz Piskozub Nr telefonu: 504-222-737 Nazwa stanowiska pracy: Pracownik fizyczny Identyfikator oferty: StPr/10/3092

Dane firmy/przedsiêbiorstwa: Zak³ad Przetwórstwa Miêsnego RESAM ¯ydzik, Nowak Sp. j Nr telefonu: 609 686 947 Nazwa stanowiska pracy: Sprzedawca Identyfikator oferty: StPr/10/2412

Oferty pracy aktualne na dzieñ 23.08.2010r. Myœlê, ¿e najlepiej bêdzie jak data bêdzie nad logo 50-525 Wroc³aw ul. Gliniana 20-22 (adres korespondencyjny). telefony: 71 7701 600 71 7701 633 (fax) e-mail: wrwr2pupwroclaw.pl Dane firmy/przedsiêbiorstwa: SALONA Maj-Zuterek Iwona Dane firmy/przedsiêbiorstwa: M³odzie- Nr telefonu: (71) 344-44-46 ¿owy Oœrodek Wychowawczy dla dziew- Stanowisko pracy: Asystent poœrednikacz¹t niedostosowanych spo³ecznie Agent nieruchomoœci Nr telefonu: 071-328-65-70 Identyfikator oferty: StPr/10/0276 Nazwa stanowiska pracy: Nauczyciel geoDane firmy/przedsiêbiorstwa: KOMETA grafii w gimnazjum MICHALSKA MA£GORZATA Identyfikator oferty: StPr/10/3055 Nr telefonu: 71-372-88-99 Dane firmy/przedsiêbiorstwa: M³odzie- Nazwa stanowiska pracy: Specjalista ds. ¿owy Oœrodek Wychowawczy dla dziew- handlu Identyfikator oferty: StPr/10/2844 cz¹t niedostosowanych spo³ecznie Nr telefonu: 071-328-65-70 Nazwa stanowiska pracy: Nauczyciel hi- Dane firmy/przedsiêbiorstwa: Przedsiêbiorstwo Budowy Maszyn Drogowych S.A. storii w gimnazjum Nr telefonu: 071-3363639 Identyfikator oferty: StPr/10/3060 Nazwa stanowiska pracy: Serwisant Dane firmy/przedsiêbiorstwa: M³odzie- Identyfikator oferty: StPr/10/0709 ¿owy Oœrodek Wychowawczy dla dziewDane firmy/przedsiêbiorstwa: Szermiercz¹t niedostosowanych spo³ecznie cza Szko³a Sportowa Podstawowa Nr 85 Nr telefonu: 071-328-65-70 Nazwa stanowiska pracy: Nauczyciel wie- Nr telefonu: 071 343-55-62 Nazwa stanowiska pracy: Nauczyciel infordzy o spo³eczeñstwie w gimnazjum matyki Identyfikator oferty: StPr/10/3059 Identyfikator oferty: StPr/10/2746 Dane firmy/przedsiêbiorstwa: M³odzie¿owy Oœrodek Wychowawczy dla dziewDane firmy/przedsiêbiorstwa: Impel Job cz¹t niedostosowanych spo³ecznie Service Sp. z o.o. Nr telefonu: 071-328-65-70 Nazwa stanowiska pracy: Nauczyciel jêzy- Nr telefonu: 71-784-74-08 Nazwa stanowiska pracy: Kierownik marketu ka polskiego w gimnazjum Identyfikator oferty: StPr/10/2964 Identyfikator oferty: StPr/10/3058

Dane firmy/przedsiêbiorstwa: Zak³ad us³ugowo budowlany WiW-BUD Nr telefonu: 076 85 66 869 Nazwa stanowiska pracy: Pracownik ochrony fizycznej Identyfikator oferty: StPr/10/2373

Dane firmy/przedsiêbiorstwa: Biuro Ochrony RANGER Sp. z O.O. Nr telefonu: 071-791-30-26 Nazwa stanowiska pracy: Pracownik ochrony mienia i osób Identyfikator oferty: StPr/10/0638

Dane firmy/przedsiêbiorstwa: Elektroniczne Zak³ady Naukowe im. Fryderyka Joliot – Curie Nr telefonu: 0-71-363-11-15 w.11 Nazwa stanowiska pracy: Nauczyciel przedmiotu fizyka z astronomi¹ Identyfikator oferty: StPr/10/2735

Dane firmy/przedsiêbiorstwa: Spó³dzielnia Mieszkaniowa KAR£OWICE Nr telefonu: 071-325-06-71 Nazwa stanowiska pracy: Pogotowie hydrauliczne/mechanik w spó³dzielni mieszkaniowej Identyfikator oferty: StPr/10/3096

Dane firmy/przedsiêbiorstwa: MINI SAM Grochmal Jacek, Grochmal Beata Nr telefonu: (071) 368 - 16 – 05 Nazwa stanowiska pracy: Sprzedawca na stoisko miêsne Identyfikator oferty: StPr/10/2597

Dane firmy/przedsiêbiorstwa: PARK INVEST SP. Z O.O. Nr telefonu: 503 153 254 Nazwa stanowiska pracy: Administrator parkingu Identyfikator oferty: StPr/10/0834

Dane firmy/przedsiêbiorstwa: INWEMER SYSTEM Sp.z o.o. Nr telefonu: 508-017-984 Nazwa stanowiska pracy: Koordynator us³ug porz¹dkowych Identyfikator oferty: StPr/10/2720

Dane firmy/przedsiêbiorstwa: Zespó³ Szkó³ Nr 23 Nr telefonu: 71-717-54-28 w.34 Nazwa stanowiska pracy: Pomoc kuchenna Identyfikator oferty: StPr/10/3095

Dane firmy/przedsiêbiorstwa: SECURITAS POLSKA Sp. z o.o. Nr telefonu: 071 336-08-80 Nazwa stanowiska pracy: Pracownik ochrony (bez licencji) Identyfikator oferty: StPr/10/3044

Dane firmy/przedsiêbiorstwa: Wioletta Tymofijiw - Rogowska Witas Nr telefonu: 889 671 907 Nazwa stanowiska pracy: Monter stolarki budowlanej Identyfikator oferty: StPr/10/3075

Nazwa stanowiska pracy: Fryzjer Identyfikator oferty: StPr/10/2865 Dane firmy/przedsiêbiorstwa: Przedsiêbiorstwo Produkcyjno- Us³ugowe ENERGETYK Sp. z o.o. ZPCHR Nr telefonu: 665-954-255 Nazwa stanowiska pracy: Pracownik ochrony Identyfikator oferty: StPr/10/2531 Dane firmy/przedsiêbiorstwa: A-TRYBUT OPTYMALIZACJA ZATRUDNIENIA Sp. z o.o. w organizacji Nr telefonu: 660 430 370 Nazwa stanowiska pracy: Pracownik sklepu Identyfikator oferty: StPr/10/2534 Dane firmy/przedsiêbiorstwa: BUDOMAX Przedsiêbiorstwo Budowlane S.C. W. Chor¹¿ewski, A. Kaczor Nr telefonu: 604 284 175 Nazwa stanowiska pracy: Pracownik fizyczny Identyfikator oferty: StPr/10/2471

Dane firmy/przedsiêbiorstwa: M³odzie¿owy Oœrodek Wychowawczy dla dziewcz¹t niedostosowanych spo³ecznie Nr telefonu: 071-328-65-70 Nazwa stanowiska pracy: Nauczyciel biologii w gimnazjum Identyfikator oferty: StPr/10/3057

Dane firmy/przedsiêbiorstwa: WESTBUD sp. z o.o. Nr telefonu: 071 373 53 37 w.115 Nazwa stanowiska pracy: Murarz Identyfikator oferty: StPr/10/2870

Dane firmy/przedsiêbiorstwa: PUH GWARANT Przemys³aw Waœko Nr telefonu: 074-645-63-00 Nazwa stanowiska pracy: Sprz¹taczka Identyfikator oferty: StPr/10/3110 Dane firmy/przedsiêbiorstwa: PUH GWARANT Przemys³aw Waœko Nr telefonu: 074-645-63-00 Nazwa stanowiska pracy: Pracownik ochrony (dozorca) Identyfikator oferty: StPr/10/3103 Dane firmy/przedsiêbiorstwa: SERTEX Czerwiñscy Sp. jawna Nr telefonu: 071 372-38-84 Nazwa stanowiska pracy: Pracownik magazynowy lub przyuczenie do zawodu magazyniera Identyfikator oferty: StPr/10/3081 Dane firmy/przedsiêbiorstwa: Spó³dzielnia Mieszkaniowa KAR£OWICE Nr telefonu: 071-325-06-71 Nazwa stanowiska pracy: Pogotowie elektryczne/elektryk w spó³dzielni mieszkaniowej Identyfikator oferty: StPr/10/3093 Dane firmy/przedsiêbiorstwa: Przedszkole nr 50 Nr telefonu: 071 367-96-43 Nazwa stanowiska pracy: Nauczyciel przedszkola Identyfikator oferty: StPr/10/3089

Dane firmy/przedsiêbiorstwa: Teresa Mucha P.P.H.U. TERES Nr telefonu: 509-299-970 Nazwa stanowiska pracy: Przedstawiciel handlowy Identyfikator oferty: StPr/10/2312

środa, 25 sierpnia 2010


Słowo o budżecie

str 6

ADAM £¥CKI

Słowo o budżecie miasta

WROCŁAW MNIEJ WIARYGODNY

W

ostatn i m czasie na stan finansów Wroc³awia rzuci³y cieñ dwa doœæ g³oœne w mediach wydarzenia. Pierwszym by³o obni¿enie ratingu Wroc³awia, a drugim ranking „Pulsu Biznesu” informuj¹cy m.in. o tym, i¿ Wroc³aw jest miastem o najwy¿szym zad³u¿eniu na 1 mieszkañca. W przeliczeniu na jednego mieszkañca wroc³awianie s¹ zad³u¿eni na kwotê 2 800 z³, czyli wiêcej ni¿ nastêpni w rankingu krakowianie (2 600 z³otych), warszawiacy (2 500 z³otych) i torunianie (1 900 z³otych). Sytuacja finansowa Wroc³awia jest zaœ

ca³kowicie nieporównywalna z takimi miastami jak Szczecin, Katowice, Kielc czy Gorzów Wielkopolski, w których zad³u¿enie na jednego miezkañca jest rzêdu kilkuset z³otych. Wed³ug ratingu Fitch wiarygodnoœæ kredytowa Wroc³awia spad³a. Do niedawna by³a ona oceniana na poziomie A-, czyli tak samo jak wiarygodnoœæ pañstwa polskiego. Ostatnio spad³ on do poziomu BBB+, podobnie jak £ódŸ, Gdañsk, Szczecin czy P³ock, a ni¿ej ni¿ Katowice. Na spadek ratingu wp³yw mia³o przede wszystkim szybko rosn¹ce zad³u¿enie Wroc³awia i doœæ wysoki deficyt bud¿etowy. Przypomnijmy, i¿ deficyt bud¿etowy zosta³ ustalony na kwotê 270.693.000 z³. Akurat tyle, aby

nie przekroczyæ ustawowego limitu zad³u¿enia wynosz¹cego 60% rocznego bud¿etu. Ca³kowite zad³u¿enie Wroc³awia na koniec 2010 roku planowane jest na 2 194 692 000 z³, czyli 70% rocznego bud¿etu. Po uwzglêdnieniu wy³¹czeñ zaœ 59%. Wy³¹czenia nie oznaczaj¹ jednak, i¿ zad³u¿enia nie trzeba bêdzie sp³acaæ. Zad³u¿enie Wroc³awia wzros³o szczególnie w okresie ostatnich trzech lat. Do tego jeszcze trzeba uwzglêdniæ zobowi¹zania poœrednie, gdy¿ w³adze w tym roku postanowi³y czêœæ zobowi¹zañ przerzucaæ na spó³ki miejskie. Na budowê stadionu spó³ka Euro 2012 po¿yczy 500 000 000 z³, na budowê oczyszczalni œcieków w Janówku MPWiK po¿yczy równie¿ 500 000 000 z³, a MPK na zakup taboru w ramach tzw. Tramwaju Plus 250 000 000 z³.

Koszty obs³ugi zad³u¿enia s¹ coraz wiêkszym obci¹¿eniem dla wroc³awskiego bud¿etu. W 2010 r. planowane s¹ na 12 % dochodów bud¿etowych (bez wy³¹czeñ). Du¿y wp³yw na tak¹ sytuacjê maj¹ wydatki zwi¹zane z organizacj¹ Euro 2012. W kolejnych latach poprawê sytuacji finansowej miasta bêdzie utrudniaæ szybki wzrost wydatków operacyjnych m.in. na podwy¿ki p³ac nauczycieli.

nie¿ w ocenie tygodników „Forbes” oraz „Newsweek” uznawany za najlepsze miasto do prowadzenia biznesu oraz najbardziej atrakcyjne miasto dla ludzi z wy¿szym wykszta³ceniem. Obni¿enie ratingu dla Wroc³awia nie cieszy jego wierzycieli. Wype³nienie zobowi¹zañ przez Wroc³aw nie jest tak pewne jak by³o jeszcze niedawno. Nadal

jednak mog¹ byæ spokojni. Niezbyt spokojni za to mog¹ byæ wroc³awianie. Wroc³aw posiada jeszcze na tyle wysok¹ wiarygodnoœæ kredytowa, i¿ miasto nie powinno mieæ problemów ze sp³at¹ zobowi¹zañ. Tyle jednak, i¿ ka¿de kolejne zobowi¹zania bêd¹ coraz wy¿sze oprocentowane, bo tak jest prawie zawsze w przypadku obni¿enia ratingu. Adam £¹cki

Pozytywne w kontekœcie wiarygodnoœci kredytowej Wroc³awia s¹ dobre wskaŸniki gospodarcze (PKB na 1 mieszkañca wy¿szy o ponad 46% od œredniej krajowej), elastycznoœæ w zakresie ograniczania wydatków operacyjnych oraz umiejêtnoœæ pozyskiwania znacznych œrodków w bud¿etu UE. Wroc³aw jest rów-

JERZY ZIOMEK

Słowo o Polskim Gnieździe PRAWDA - PAMIĘĆ - TOŻSAMOŚĆ Doroczny

Koncert

P atriotyczny Patriotyczny

A.D.2010

Patronat Honorowy Metropolity Wroc³awskiego Ks.Abp.Mariana Go³êbiewskiego.

J

u¿ po raz szósty odbêdzie siê doroczny Koncert Patrio t y c z n y organizowany przez Fundacjê Polskie Gniazdo w Parku Po³udniowym, przy pomniku F.Chopina.

Koncerty z cyklu PRAWDAPAMIÊÆ-TO¯SAMOŒÆ odbywaj¹ siê zawsze w pierwsz¹ niedzielê wrzeœnia i rozpoczynaj¹ siê zawsze o godz.16.00., tradycyjnie polonezem A-dur Fryderyka Chopina. Rok 2010 przejdzie do historii Polski, jako rok tragedii narodowej, jak¹ by³a katastrofa pod Smoleñskiem. Œmieræ Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i ca³ej elitarnej polskiej delegacji na obchody 70-rocznicy mordu katyñskiego, przes³oni³a wszystkie inne wydarzenia i bardzo wa¿ne dla naszej Ojczyzny rocznice. Jest to zrozumia³e i zarazem samoistne. Tematyka tegorocznego Koncertu Patriotycznego zosta³a okreœlona ju¿ w styczniu br. – Chopin i Grunwald, natomiast program wykrystalizowa³ siê ostatecznie latem tego roku. Mamy spor¹ satysfakcjê z ostatecznego doboru zarówno artystów, jak te¿ prezentuj¹cych problematykê koncertu. Poniewa¿ zamieszczony obok afisz koncertu informu-

je o jego programie, pragnê jedynie nieco rozszerzyæ tutaj tê informacjê. Profesor Marek Dy¿ewski jest wybitnym znawc¹ twórczoœci Fryderyka Chopina i by³ym rektorem Akademii Muzycznej we Wroc³awiu. „Edward Lipiñski Ensamble” pod dyrekcj¹ profesora tej¿e uczelni – Miros³awa G¹sieñca jest zarazem jedn¹ z jej wa¿nych wizytówek artystycznych. Profesor Józef Szaniawski z Warszawy jest znanym i cenionym historykiem oraz osob¹ o bogatej biografii dzia³acza opozycji wobec totalitarnego systemu w PRL. Jego ksi¹¿ka „Grunwald pole chwa³y” jest jednym z najpiêkniejszych opracowañ historycznych na 600-lecie zwyciêstwa pod Grunwaldem. Bêdzie mo¿liwoœæ jej zakupienia i otrzymania autografu autora. Maria Lamers jest rodem z Krakowa i piêknie wykonuje przy akompaniamencie gitary polskie pieœni z ró¿nych okresów naszej historii. Jej recital powinien byæ piêknym odkryciem dla wielu spoœród tych, którzy zdecyduj¹ siê przyjœæ do wroc³awskich £azienek w niedzielê 05.09.2010r. o godz.16.00. Zapraszam wszystkich serdecznie – wstêp wolny Jerzy Ziomek – Przewodnicz¹cy Rady Fundacji Polskie Gniazdo fundacja@polskiegniazdo.pl , www.polskiegniazdo.pl

Słowo Wrocławian Gazeta lokalna

Koncert Patriotyczny PRAWDA – PAMIÊÆ – TO¯SAMOŒÆ Koncert dla upamiêtnienia 200-rocznicy urodzin Fryderka Chopina i 600-lecia Grunwaldu, dedykowany Ofiarom tragedii pod Smoleñskiem w dniu 10.kwietnia.2010r.

05.wrzeœnia.2010r.(niedziela) godz.16.00 Wroc³aw - Park Po³udniowy (ul.Sudecka, scena przy pomniku Fryderyka Chopina) Program Koncertu: „S³owo o Fryderyku Chopinie” - Marek Dy¿ewski Koncert Chopinowski Karol Lipiñski Ensemble: (Andrzej £adomirski – skrzypce, Urszula MarciniecMazur –wiolonczela, Miros³aw G¹sieniec – fortepian, El¿bieta Szomañska – prowadzenie) „BOGURODZICA” - Maria Sonia Krok „GRUNWALD POLE CHWA£Y” – prof. Józef Szaniawski Koncert Pieœni Polskiej – Maria Lamers (gitara, œpiew) organizator: Fundacja Polskie Gniazdo ul.Gen.Ignacego Pr¹dzyñskiego 26B, 50-433 Wroc³aw www.polskiegniazdo.pl - wstêp wolny -

środa, 25 sierpnia 2010


Słowo o edukacji

str 7

OCHRONA ZABYTKÓW O

chrona zabytków w polskim wydaniu nie ma sobie równych na ca³ym œwiecie. Czêsto nie mo¿na remontowaæ zdewastowanych, brzydkich budowli, poniewa¿ konserwator zabytków nie zgadza siê na najmniejsz¹ zmianê. W Anglii mo¿na by³o piêkny, zabytkowy, zas³u¿ony stadion Wembley zrównaæ z ziemi¹ pozostawiaj¹c tylko niewielkie, charakterystyczne fragmenty ze starej budowli. Naszego „piêknego”, niezwykle funkcjonalnego Stadionu Olimpijskiego ruszyæ pod ¿adnym pozorem nie mo¿na. Doskona³ym przyk³adem ochrony zabytków w rodzimym wydaniu jest chodnik na Moœcie Osobowickim. Dziurawy chodnik, pamiêtaj¹cy g³êboki PRL, wykonany z niechlujnych p³yt betonowych oraz marnej jakoœci asfaltu, z którego ju¿ od pierwszych, wiosennych promyków s³onecznych mo¿na lepiæ kulki.

Ca³y chodnik wygl¹da³ tak jakby co najmniej raz dziennie przeje¿d¿a³ nim ciê¿ki walec. Wielkie dziury i doliny, w które sam nie raz wpada³em je¿d¿¹c rowerem. Kilka miesiêcy temu, ów deptak przeszed³, wydawa³o by siê po czasie trwania prac, gruntowny remont. Zamiast po³o¿yæ ³adn¹, trwa³¹, estetyczna kostkê z dowolnego materia³u, miejski konserwator zabytków uzna³, i¿ piêkna mieszanka betonowo-asfaltowa jest na tyle historycznym tworem, ¿e zbrodni¹ by³o by zast¹piæ j¹ czymœ innym. Co œmieszniejsze, remont by³ przeprowadzany metodami z minionej epoki, a mianowicie nie u¿yto betonowych p³yt, tylko niechluj-

nie szpachelk¹ nak³adano warstwê zaprawy, miêdzy ramki wykonane z plastycznego asfaltu. Po trzech miesi¹cach od zakoñczenia prac, chodnik wygl¹da tak jak dawniej z pamiêtnego PRL-u – dziurawy, niechlujny, brzydki. Cel zosta³ osi¹gniêty. Zabytek zosta³ wiernie odtworzony. Chodnik na Moœcie Osobowickim jeszcze d³ugo nie pozwoli nam zapomnieæ o zamierzch³ych czasach Polski Ludowej. Piotr Ludkowski

LOKAL UŻYTKOWY NA SPRZEDAŻ,

JAKIE S¥ PRAWDZIWE PRZYCZYNY KRYZYSU, I CZY JEST SZANSA BY GO POKONAÆ?

ŚRÓDMIEŚCIE-ROOSEVELTA

KTO OKRADA CIÊ Z WARTOŒCI TWOJEGO PIENI¥DZA I TWOJEJ WOLNOŒCI? BESTSELLER ZNAKOMITEGO SZWAJCARSKIEGO BANKIERA I ANALITYKA FERDINAD LIPS

Z£OTY SPISEK

Lokalizacja:

REKLAMA W SŁOWIE ZAMÓWIENIA: Tel. 693977 999, e-mail: info@wydawnictwowektory.pl

www.WydawnictwoWektory.pl

a! n o i f a r t Zawsze

WROCŁ AWIAN

„Pa³ac dla królowej” – oto opowieœæ, w której zapraszam Ciê, Drogi Czytelniku, do prze¿ycia fascynuj¹cej przygody. Bêdzie ni¹ towarzyszenie pewnemu ludzkiemu ¿yciu odrpoczêcia e k l a po m siwy a @w³os. s l oZrodzi³a w o w jer ioukszta³towa³a c l a w i a przen . p l piêkna Œwiêtokrzyska ziemia – ma³a ojczyzna, któr¹ biedny wiejski ch³opiec gor¹co ukocha³, a wzrastajac przeniós³ t¹ mi³oœæ na ca³¹ sw¹ wielk¹ Ojcznê – Polskê. Obdarowany przez naturê ogromn¹ wra¿liwoœci¹, inteligencj¹, pracowitoœci¹, ambicj¹, przedsiêbiorczoœci¹ i pragnieniem poznania szerokiego Œwiata,z³akniony wiedzy, têskni³ do rzeczy wielkich, ponadprzeciêtnych, gotów do poœwiêcenia siê dla jakiejœ idei s³u¿¹cej Bogu i braciom. Niezwyk³e wydarzenia towarzysz¹ce jego ¿yciu ju¿ od wczesnego dzieciñstwa dowodz¹, ¿e Opatrznoœæ przygotowywa³a go do wype³nienia zadania, do którego – wiele na to wskazuje – zosta³ wybrany. By³o mu dane spe³niæ proroctwo Matki Bo¿ej sprzed ponad pó³tora wieku. Dokona³ tego pokonuj¹c niezliczone przeszkody, zmagaj¹c siê z trudnoœciami zewnêtrznymi oraz w³asn¹ ludzk¹ s³aboœci¹. Gdybyœ zapragn¹³, Szanowny Czytelniku, przeœledziæ t¹ naprawdê niezwyk³¹ historiê, zaspokoisz ciekawoœæ zag³êbiaj¹c siê w lektur¹, któr¹ masz w³aœnie w rêku. Oddajê Ci j¹ w nadziei, ¿e ubogaci Twoje serce i umocni ducha.

Œródmieœcie, Wroc³aw. Powierzchnia: 35 m2 Cena: 299 000 PLN

Opis Na sprzeda¿ lokal handlowo-us³ugowy na parterze z witrynami w œródmieœciu przy ulicy Roosevelta. Ulica o sporym natê¿eniu ruchu pieszego. Powierzchnia lokalu wynosi 35m2, w tym sala sprzeda¿y oko³o 27m2, zaplecze i pomieszczenie sanitarne, wysokoœæ 3 metry. Wejœcie do lokalu bezpoœrednio z ulicy z miejscami postojowymi. W lokalu okna i drzwi aluminiowe, szyby antyw³amaniowe, za³o¿ony jest alarm. Wczeœniej by³ systematycznie wynajmowany.

TEL:798-982-328

Ksi¹¿kê licz¹c¹ prawie 500 stron, w twardych ok³adkach i za³¹czonym do niej filmem DVD o licheñskim sanktuarium i jego budowniczym mo¿na zamawiaæ w Fundacji Polskie Gniazdowe Wroc³awiu, ul. Pr¹dzyñskiego 26B, tel. 71 3415391 lub internetem fundacja@polskiegniazdo.pl Cena detaliczna: 60,- z³. Zachêcamy do ciekawej lektury i jednoczeœnie lepszego poznania Lichenia. Słowo Wrocławian Gazeta lokalna

środa, 25 sierpnia 2010


DARIUSZ PAROSSA

Słowo o sporcie

str 8

Słowo o sporcie

POWRÓT ADAMA

J

edna z najwybitniejszych postaci polskiej ko szykówki, Adam Wójcik, wraca do Wroc³a wia i od nowego sezonu bêdzie wystêpowa³ w II-ligowym WKK.

40-letni Adam Wójcik to ¿ywa legenda basketu w naszym kraju. W reprezentacji rozegra³ 149 spotkañ. Jest te¿ najlepszym strzelcem w historii polskiej ekstraklasy, w której zdoby³ 9694

pkt. Wójcik swoj¹ karierê rozpoczyna³ w Gwardii Wroc³aw, ale te¿ przez wiele lat wystêpowa³ w Œl¹sku. W swoim dorobku ma 8 tytu³ów mistrza Polski (4 ze Œl¹skiem). Wójcik przy-

chodzi do WKK Wroc³aw, by pomóc temu klubowi awansowaæ do I ligi, a w nastêpnym sezonie do ekstraklasy, bo takie s¹ ambitne plany w³aœcicieli wroc³awskiego klubu. Powsta³y w 2006 roku WKK, od samego pocz¹tku istnienia prowadzi³ doskona³¹ pracê z m³odzie¿¹. Jego wychowankowie wystêpuj¹ w reprezentacjach Polski w kilku kategoriach wiekowych, a Daniel Szymkiewicz, Jakub Koel-

ner i Piotr NiedŸwiecki niedawno zdobyli wraz z reprezentacj¹ tytu³ vice-mistrza œwiata siedemnastolatków. I teraz ci m³odzi ch³opcy, wparci doœwiadczonym Wójcikiem, spróbuj¹ doprowadziæ wroc³awsk¹ koszykówkê na nale¿ne jej miejsce, czyli do krajowej czo³ówki. Nam pozostaje tylko trzymaæ za nich kciuki, i wierzyæ ¿e misja, w jak¹ wyrusza WKK Wroc³aw, zakoñczy siê powodzeniem, bo kibice we Wroc³awiu ju¿ siê stêsknili za dobrym koszem, a w reaktywacjê Œl¹ska przestaj¹ ju¿ chyba wierzyæ. DP

UDANY POCZĄTEK PIŁKAREK AZS-U Od dwóch zwyciêstw rozpoczê³y rozgrywki pi³karskiej Ekstraklasy Kobiet zawodniczki AZSu Wroc³aw. W pierwszym pojedynku, podopieczne trenera Grzegorza Kowalskiego, wygra³y w £êcznej z miejscowym Górnikiem 1-0, a bramkê na wagê trzech punktów zdoby³a

Agata Tarczyñska. W drugiej kolejce wroc³awianki ³atwo poradzi³y sobie na w³asnym boisku ze Stilonem Gorzów, zwyciê¿aj¹c 5-1, a ³upem bramkowym podzieli³y siê Tarczyñska i Katarzyna So³tys po 2 gole, oraz Alicja Pawlak. Dariusz Parossa

PECHOWA PORAŻKA Z LEGIĄ

P

o wygranym wyjazdowym spotkaniu z Cracovi¹, bardzo wzros³y oczekiwania kibiców przed sobotnim meczem z Legi¹ Warszawa.

Przez ca³y tydzieñ poprzedzaj¹cy ten pojedynek czuæ by³o atmosferê zbli¿aj¹cego siê du¿ego wydarzenia sportowego, a ostatnie bilety zniknê³y z kas ju¿ w czwartek. Niestety, wroc³awianie przegrali w tym meczu 0-1, mimo ¿e w przekroju ca³ego spotkania stworzyli sobie zdecydowanie wiêcej sytuacji bramko-

wych. Najlepsz¹ z nich zmarnowa³ Diaz, który z kilku metrów nie trafi³ do pustej bramki. Chwilê póŸniej najlepszy pi³karz w tym meczu, Vuk Sotiroviæ, trafi³ w poprzeczkê. I jak to w pi³ce bywa, niewykorzystane sytuacjê siê mszcz¹, co potwierdzi³o siê w sobotê na Oporowskiej, gdy po jednej z nielicznych akcji Legi, Rybus zdoby³ jedyn¹ bramkê w tym spotkaniu. Mimo pora¿ki Œl¹sk zas³u¿y³ na s³owa uznania. Wroc³awianie grali ofensywn¹, i atrakcyjn¹ dla widzów pi³kê. I jak tak dalej bêd¹ siê prezentowaæ, czeka nas w tym sezonie, jeszcze wiele przyjemnych chwil z WKS-em. DP

ZŁOTO I DIAMENT

Po zdobyciu tytu³u mistrza Europy, Piotr Ma³achowski odniós³ kolejny presti¿owy sukces. Zosta³ on bowiem zwyciêzc¹ cyklu „Diamentowej Ligi” w konkurencji rzutu dyskiem.Zawodnik wroc³awskiego Œl¹ska w siedmiu mitingach cyklu wygra³ trzykrotnie, raz by³ drugi,

dwa razy trzeci i raz zakoñczy³ zawody na pi¹tym miejscu, co w sumie da³o mu pierwsze miejsce. Za zwyciêstwo w „Diamentowej Lidze”, Piotr Ma³achowski odebra³ diament wartoœci 10 tysiêcy dolarów, oraz czek na czterdzieœci tysiêcy dolarów. Dariusz Parosa

WESPRZYJ NIEZALEŻNE MEDIA! Szanowni Pañstwo! "S³owo Wroc³awian" to œrodek spo³ecznego komunikowania od pocz¹tku budowany dziêki zaanga¿owaniu i ofiarnoœci wielu ludzi. Swoj¹ dzia³alnoœæ opieramy na wolontariuszach, którzy przeznaczaj¹ swój czas, pracê lub posiadane œrodki na rozwój gazety. Cieszymy siê, ¿e gazeta spotyka siê z Pañstwa zainteresowaniem i ¿yczliwoœci¹. "S³owo" rozdawane jest bezp³atnie, poniewa¿ chodzi nam o dotarcie do jak najszerszego krêgu odbiorców. Tych z Pañstwa, którzy chcieliby wesprzeæ t¹ inicjatywê drobnym datkiem prosimy o darowizny. Wielkoœæ owych wp³at pozostawiamy Pañstwa decyzji. W zamian za darowiznê zostan¹ Pañstwo umieszczeni w odpowiedniej rubryce. Poni¿ej podajemy numer konta, na jaki nale¿y dokonywaæ wp³at. W tytule przelewu prosimy o napisanie "S³owo Wroc³awian - darowizna" i podanie jak ma byæ zapisany darczyñca. Zapraszamy do skorzystania z tej propozycji, która zapewni Pañstwu satysfakcjê z wspierania oddolnej inicjatywy i przyczynia siê do rozwoju niezale¿nych mediów. Dziêkujemy MAGNES MEDIA Jugos³owiañska 65d, 51-112 Wroc³aw mBank 10 1140 2004 0000 3102 6728 8290 Wydawca: Emil Baran wydawca@slowowroclawian.pl | Redaktor naczelny: Jaros³aw Kowalczyk redakcja@slowowroclawian.pl Zastêpca redaktora naczelnego: Piotr Pieñkowski | Redaktor techniczny: Piotr Ludkowski Stali wspó³pracownicy: Adam £¹cki, Jerzy Ziomek, Adam Maksymowicz, Bogdan Ludkowski, Andrzej Borek, Adam Witczak, Dariusz Parossa, Robert Winnicki, Robert Traczyk, Ewa B¹k Sk³ad: Serafin - reklama@miastowroclaw.pl Reklama: reklama@slowowroclawian.pl, Druk: Polskapresse | Redakcja: Jugos³owiañska 65d, 51-112 Wroc³aw, tel. 784 090 228 Redakcja nie odpowiada zaGazeta treœæ publikowanych środa, 25 sierpnia 2010 Słowo Wrocławian lokalna listów i reklam. Materia³ów nie zamówionych nie zwraca. Zastrzega sobie prawo do skrótów w nades³anych tekstach i listach

Sw17  
Sw17  
Advertisement