__MAIN_TEXT__

Page 1

Slovenskonemška gospodarska zbornica DeutschSlowenische Industrie- und Handelskammer

2017 JESEN HERBST

Ustvarjamo prihodnost / Zukunft gestalten

Smiselna naložba Zakaj mora in kako naj tovarna postane pametnejša.

7

Eine sinnvolle Anlage In Zukunft wird es in Slowenien immer anspruchsvollere digitale Projekte geben.


V SREDIŠČU IM FOKUS

3

Kdo zares zaostaja? Wer ist wirklich hintendran?

N

P u r e p e r f e c t i o n - BRUT - BRUT ROSÉ - BRUT ZERO - CUVÉE PRESTIGE

foto & design: www.studio-ajd.si

www.bjana.si

Minister za zdravje opozarja: prekomerno uživanje alkohola škoduje zdravju!

D

emško gospodarstvo je v polnem razcvetu in hiti od enega ie deutsche Wirtschaft brummt: Es wird auf Rekordrekorda do drugega: pripravljenost vlagateljev za naložbe niveau investiert, es wird gebaut, und auch für die je tako velika kot še nikoli prej, optimizem v gradbeništvu Bildungswirtschaft läuft es prächtig, denn durch die še naprej raste, potrošnja se krepi in vzdušje v izobraDigitalisierung gibt es einen wachsenden Bedarf an Weiževanju še nikoli ni bilo tako optimistično, saj je zaradi terbildungen. Dennoch nutzt die deutsche Wirtschaft vse bolj razširjene digitalizacije potreba po dodatnem offenbar nur zehn Prozent ihres digitalen Potenzials – usposabljanju velika. Kljub temu pa je študija inštituta McKinsey laut einer Studie des McKinsey Global Institute. Grund hierfür ist der Global pokazala, da nemško gospodarstvo izkorišča samo 10 odstotStudie zufolge der geringe Breitbandausbau, weshalb Deutschlands kov svojega digitalnega potenciala. Razlog za to je majhna pokritost digitale Infrastruktur der allgemeinen Entwicklung hinterherhinkt. s širokopasovno povezavo in zato digitalna infrastruktura v Nemčiji Dies war wohl auch die Haupterkenntnis, die der bayerische Miniszaostaja za splošnim razvojem. To je bilo poglavitno spoznanje, ki ga terpräsident Horst Seehofer anlässlich seines Besuches in Slowenien je bavarski ministrski predsednik Horst Seehofer odnesel s svojega mit zurück nach Hause nahm. Während Deutschland im Bereich der obiska v Sloveniji. Medtem ko je Nemčija vodilna v Industriji 4.0, jo Industrie 4.0 führt, hat Slowenien beim Breitbandausbau und allgeSlovenija prehiteva pri širokopasovni pokritosti in splošnem dostopu meinen Onlinezugang die Nase vorn. Nicht zuletzt deshalb gibt es für do interneta. Bayern und Slowenien viele Chancen in der grenzüberschreitenden V zadnjih dveh ali treh letih je Nemčija veliko vlagala v IndustriZusammenarbeit. jo 4.0. Na lestvicah konkurenčnosti zdaj dosega najvišja mesta, toda Beim Index für digitale Wirtschaft und Gesellschaft (DESI) liegt zato še ni samoumevno, da bo tudi v prihodnje ohranila svojo konkuDeutschland im EU-Vergleich auf dem sechsten Platz. In der Verwalrenčno prednost. Produktivnost pada, kar je med drugim posledica tung, insbesondere der Onlineverwaltung, muss Deutschland jedoch naraščajočih stroškov plač in vse večjega pomanjkanja usposobljene noch aufholen. In diesem Bereich kann Deutschland auch einiges von delovne sile. Nemčija sicer dobiva dobre ocene za svoj izobraževalni Slowenien lernen, das sich mit seiner Strategie „Green & Digital“ als sistem, vendar je prešibka pri šolanju strokovnjakov informacijske Referenzland anbietet. Natürlich: Deutschland hat in den letzten drei tehnologije, blesti pa pri izobraževanju za tehnične poklice in s tem Jahren viel in den Bereich Industrie 4.0 investiert und nimmt in Wettlahko doseže konkurenčno prednost. Na tem področju Slovenija še bewerbsfähigkeits-Rankings Spitzenplätze ein. Doch daraus kann man precej zaostaja za Nemčijo, saj tehnične šole med mladimi niso ravno nicht schließen, dass Deutschland diese Wettbewerbsvorteile auch in priljubljene. Zukunft hat. Es spricht sogar einiges dagegen: Das Indeks digitalnega gospodarstva in družbe deutsche Produktivitätswachstum ist rückläufig, Nemčijo med državami EU postavlja na 6. mesto. was auch auf die steigenden Lohnkosten und den Toda na področju uprave je več držav članic EU GERTRUD RANTZEN zunehmenden Fachkräftemangel zurückzufühprecej pred njo. Pri spletnem dostopu do javne ren ist. Deutschland ist zudem bei den IT-FachPredsednica upravnega uprave mora Nemčija ta zaostanek nadoknaditi. kräften zu schwach aufgestellt. Dafür glänzt es bei odbora Slovensko-nemške Na tem področju se lahko uči od Slovenije, ki se der Ausbildung in den technischen Berufen. Hier gospodarske zbornice s svojo strategijo »Slovenija, zelena referenčna etwa liegt Slowenien noch weit hinter DeutschVorstandsvorsitzende država v digitalni Evropi« ponuja kot referenčna land zurück. Beide Länder können also einiges der AHK Slowenien država. Glavna ugotovitev enodnevnega obiska voneinander lernen – und so partnerschaftlich Horsta Seehoferja je bila, da obstaja še veliko voneinander profitieren.  • potenciala za čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Bavarsko. •


4

Izdajatelj in nosilec avtorskih pravic / Herausgeber Slovensko-nemška gospodarska zbornica / AHK Slowenien Predsednica / Geschäftsführerin Gertrud Rantzen AMBITION 7 Jesen / Herbst 2017 Glavni in odgovorni urednik/ Chefredakteur Žiga Fišer Uredništvo / Redaktion Tomas Vucurevic, Anne-Kathrin Velten, Igor Savič, Nenad Senić Fotografije / Bilder Urban Štebljaj, Getty Images, Interseroh, Siemens Slovenija, DPA, Svetopisemska družba Slovenije, Shutterstock Prevodi / Übersetzungen AdriatIQa Vsebinska in oblikovna zasnova, izvršno uredništvo in produkcija / Produktion PM, poslovni mediji d.o.o. Oglasno trženje / Marketing presse@ahkslo.si Tisk / Druck Tiskarna Oman d.o.o. Naklada / Auflage 4.000 Zahvaljujemo se našim premium partnerjem: Wir danken unseren Premiumpartnern:

PAMETNO / VERNÜNFTIG

VSEBINA /INHALT

Definicija: ravnanje v skladu z razumom; sposobnost hitrega dojemanja, razsojanja, ravnanja glede na izkustvo; prodorno in bistro razmišljanje.

6

Izvor: beseda pametno izvira iz slovanske besede pamęt, ki je izvorno pomenila spomin oziroma »kasnejšo misel«. V slovenščini se je prvotnejši pomen spomin razvil v sposobnost dojemanja, razsojanja, ravnanja glede na izkušnje.

Digitalna transformacija Die digitale Transformation

Povezani pojmi: razum, um, inteligenca, izkušeno, racionalno, iznajdljivo, učinkovito, strokovno. Uporaba: naša pamet je vezana na procese sprejemanja razumnih odločitev, ki se bodo v prihodnje izkazale za pravilne. Definition: Wer vernünftig ist, handelt im Einklang mit dem eigenen Verstand, kann scharfsinnig denken; vernünftig ist die Fähigkeit der schnellen Auffassung und der Beurteilung von Erfahrungen. Quelle: Abgeleitet vom Wort Vernunft: bezeichnet die Fähigkeit des menschlichen Denkens, im Verstand zwischen durch Beobachtung und Erfahrung erfassten Sachverhalten durch Schlussfolgerung universelle Zusammenhänge der Wirklichkeit herzustellen, deren Bedeutung zu erkennen, Regeln und Prinzipien aufzustellen und danach zu handeln. Verbundene Begriffe: Verstand, Vernunft, Intelligenz, rational, logisch. Verwendung: Unser Verstand ist an Prozesse der auf Vernunft basierenden Entscheidungsfindung gebunden.

V številkah / In Zahlen

8

18

Več investicij in več delovnih mest Mehr Investitionen und mehr Beschäftigungen

20

Novo življenje odpadne plastike Neues Leben für alten Kunststoff

22

Mejnike 3D-tiska postavljamo v Sloveniji Die Meilensteine des 3D-Drucks werden in Slowenien gesetzt

28 Vznemirljiva prihodnost Eine aufregende Zukunft

5

30 Poslovni slovarček Geschäftswörterbuch

32

Prihodnost je v povezovanju Die Zukunft liegt in der Vernetzung

33

Pravni izzivi digitalne transformacije Rechtliche Herausforderungen der Digitaltransformation

34

10–16 Prihodnost / Zukunft

KAKO PAMETNA JE LAHKO TOVARNA WORÜBER WIR UNS UNTERHALTEN SOLLTEN

Pionir slovenskega reformizma Pionier des slowenischen Reformismus

37 Ali prihaja e-mobilnost? Kommt die E-Mobilität?

38 Dogodki Events

24–27 Intervju / Interview

ODNOS S PRIHODNOSTJO EINE BEZIEHUNG MIT ZUKUNFT


6

7

Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, junij 2017 / Die Auswirkungen der einzelnen Vertrauensindikatoren auf monatlicher Basisveränderung des Wirtschaftsklimas, Slowenien, Juni 2017

2,8 3,0

2,0 1,1

1,0

Mesečna sprememba / Monatliche Veränderung Vpliv na gospodarsko klimo / Auswirkungen auf das Wirtschaftsklima

0,5

1,0

0,3

0,0

IN ZAHLEN

- 0,2 -1,0

SLOVENIJA IN NEMČIJA

V ŠTEVILKAH

Das ist der Wert der Handelswaren, die 2016 in Slowenien von den Unternehmen auf dem Inlandsmarkt verkauft

lani, najizraziteje v rudarstvu (za 13,2 %). Sledile so predelovalne dejavnosti (za 7,6 %) in oskrba z elektriko, plinom in paro (za 2,4 %).

11,6 %

Za toliko se je junija 2017 povečala vrednost industrijske proizvodnje v Nemčiji v primerjavi

29.100

Toliko je bilo več delovno aktivnih oseb v Sloveniji v maju 2017 ali 3,6 odstotka več v primerjavi z enakim obdobjem lani.

Potrošniki / Verbraucher

Trgovina na drobno / Einzelhandel

Gradbeništvo / Bauwirtschaft

11,6 %

Um diesen Prozentsatz hat sich im Juni 2017 der Wert der Industrieproduktion in

domačem trgu. To je 2,4 odstotka več kot leto

Deutschland im Vergleich zum gleichen

prej. Višja vrednost prodaje je bila predvsem

Zeitraum im Vorjahr erhöht.

posledica višjega prihodka od prodaje v

Großhandelsverkauf zurückzuführen.

MEHR AUFTRAGSEINGANG IN DER INDUSTRIE Der Index des Auftragseingangs in verarbeitenden Gewerbe ist in Deutschland von April bis Juni 2017 monatlich um ein Prozent gestiegen.

trgovini na debelo.

Indeks industrijskih naročil v Nemčiji se je od

podjetja v Sloveniji v povprečju ustvarila v prvih

Storitvene dejavnosti / Dienstleistung

ga podjetja v Sloveniji leta 2016 prodala na

obdobjem lani.

več prihodkov od prodaje so industrijska

Predelovalne dejavnosti / Verarbeitungsindustrie

Tolikšna je vrednost trgovskega blaga, ki so

petih mesecih tega leta v primerjavi z enakim

6,7 %

höhere Umsatz ist vor allem auf die höheren Einnahmen im Gospodarska klima / Auswirkungen auf das Wirtschaftsklima

21, 4 milijarde evrov

VSE VEČ INDUSTRIJSKIH NAROČIL

z enakim obdobjem lani.

wurden. Das sind 2,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Der

-3,0

Za toliko se je v prvih petih mesecih tega proizvodnje v primerjavi z enakim obdobjem

21,4 Milliarden Euro

-2,0

7,4 %

leta v Sloveniji zvišala vrednost industrijske

SLOWENIEN UND DEUTSCHLAND

aprila do junija 2017 vsak mesec povečal za en odstotek.

6,7 %

Um so viel stieg der Umsatz der Industrieunternehmen in Slowenien in den ersten fünf Monaten dieses Jahres gegenüber

BIROKRACIJA JE CENEJŠA Indeks stroškov birokracije je v Nemčiji v

OPTIMIZEM Kazalnik gospodarske klime v Sloveniji je bil

5,4 %

junija 2017 (12,3 odstotka) za 2,8 odstotne točke

Za toliko se je v Nemčiji zmanjšalo število

odstotne točke višji od dolgoletnega povprečja.

nezaposlenih v juniju 2017 glede na enako

Kazalnik gospodarske klime je bil julija 2017 za

obdobje lani.

7,9 odstotne točke višji kot junija 2016.

višji kot maja 2017 (9,6 odstotka) in za 14,8

juniju znašal 98,99 točke, kar pomeni, da se je strošek delovanja državne uprave vključno s postopki znižal za dobro indeksno točko. Dejansko pa je omenjeni indeks nižji od 100, kar pomeni pocenitev, že od junija 2015.

S  Viri: SURS, ifo Institut

7,4 %

Um diesen Prozentsatz ist in den ersten fünf Monaten dieses Jahres der Wert der Industrieproduktion in Slowenien im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Vorjahr gestiegen. Am deutlichsten im Bergbau (um 13,2 %), gefolgt von der verarbeitenden Industrie (um 7,6 %) sowie der Strom-, Gas- und Dampfversorgung (um 2,4 %).

S  Quelle: SURS, ifo Institut

dem gleichen Vorjahreszeitraum.

OPTIMISMUS Der Indikator für das Wirtschaftsklima war in Slowenien im Juni 2017 mit 12,3 % um 2,8 Prozentpunkte höher als im Mai 2017 mit 9,6 %. Außerdem liegt er 14,8 Prozentpunkte höher im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt. Der Indikator für das Wirtschaftsklima war im Juli 2017 um 7,9 Prozentpunkte höher als im Juni 2016.

29.100

So viel höher war die Anzahl der Beschäftigten im Mai 2017 in Slowenien im Vergleich zum Vorjahr. Ein Anstieg um 3,6 %.

BÜROKRATIE IST BILLIGER Der Bürokratiekostenindex in Deutschland betrug im Juni 2017 insgesamt 98,99 Punkte. Die Kosten für die

5,4 %

Arbeit der staatlichen Verwaltungsbehörden und deren

Um diesen Prozentsatz ist die Zahl der

Indexpunkt verringert. Dass der oben aufgeführte Index

Arbeitslosen im Juni 2017 gegenüber dem

niedriger als 100 ist, bedeutet, dass es bereits seit 2015 eine

Vorjahr gesunken.

Verbilligung gibt.

Verwaltungsvorgänge haben sich somit um gut einen


8 info@mijaks.si več na www.mijaks.si

ANKETA / BEFRAGUNG

Luksuzna oskrbovana stanovanja Mijaks

Digitalna transformacija Die digitale Transformation

Luxuriöse Betreute Wohnungen Mijaks

BLED

Podjetja zadnja leta vse več resursov namenjajo digitalni transformaciji. In den vergangenen Jahren haben die Unternehmen immer wieder in die digitale Transformation investiert.

74 %

SPREJEMAMO REZERVACIJE

66 %

Rezervirajte si svoj termin za ogled vzorčnega stanovanja in pokličite na:

WIR NEHMEN SCHON RESERVIERUNGEN AN

in n ova stan ovan ja za vse ge n e rac ije . und wohnungen für alle generationen.

X ANITA ANDRENŠEK

PRIMARNI CILJI DIGITALNE TRANSFORMACIJE / DIE VORRANGIGEN ZIELE DER DIGITALEN TRANSFORMATION

53 %

Digitalna transformacija je za podjetje izrednega pomena. / Die digitale Transformation ist für die Unternehmen außerordentlich wichtig. Cilj je izboljšanje načina za zajem, obdelavo in uporabo podatkov. / Das Ziel ist eine bessere Erfassung, Bearbeitung und Nutzung von Daten. Želji sta transformacija kulture znotraj podjetja in sprememba modela delovanja. / Gewünscht werden ein Kulturwandel innerhalb des Unternehmens und eine Änderung des Tätigkeitsmodells.

Nova stanovanja na Bledu

Oskrbovana stanovanja v ljubljanskih Murglah

V novem centru Bleda gradimo 86 novih stanovanj. Dva objekta s prelepimi pogledi na okoliške hribe in proti Blejskemu jezeru. V vsakem od objektov bo 30 oskrbovanih in 13 stanovanj za vse generacije.

V naselju Murgle gradimo II. fazo luksuznih oskrbovanih stanovanj s centrom dobrega počutja - CDP, ki se bo nahajal v južnem delu objekta in obsegal 800 m2. V centru CDP bo 25 m olimpijski bazen, wellness in fitnes.

Nizko energetski objekti Vsa Mijaksova stanovanja so grajena kot nizkoenergetska. Stavbe imajo kakovosten toplotni ovoj, troslojno zasteklitev oken, vsako stanovanje ima svojo individualno prezračevalno napravo z rekuperacijo,... To našim kupcem omogoča manjše mesečne stroške in ugodno bivanjsko okolje.

74 %

Odločitev za digitalizacijo je padla zaradi želje po konkurenčni prednosti. / Mit der Anwendung digitaler Technologie möchte das Unternehmen die Qualität seiner Produkte oder Dienstleistungen steigern. Z uporabo digitalne tehnologije želi podjetje izboljšati kakovost svojih izdelkov ali storitev. / Die Entscheidung für die Digitalisierung fiel aufgrund des Wunsches nach einem größeren Vorsprung vor Wettbewerbern.

Luksuzna oskrbovana stanovanja Mijaks

49 %

Lu xu r i ös e B et re u te Wo h n u n g e n M i j a k s

MURGLE

PODJETJA ZA DIGITALIZACIJO NAMENJAJO OGROMNO DENARJA / DIE UNTERNEHMEN STELLEN RIESIGE SUMMEN FÜR DIE DIGITALISIERUNG ZUR VERFÜGUNG

21 % do 1 mio EUR / bis eine Million Euro

29 % do 5 mio EUR / bis fünf Millionen Euro

VSELJIVO ZAČETEK LETA 2018 BEZIEHBAR AB ANFANG 2018

18 % do 10 mio EUR / bis zehn Millionen Euro

Eden izmed vodilnih svetovalcev za digitalno transformacijo na svetu SADA Systems je nedavno izvedel anketo med več sto IT-jevci, odgovornimi za digitalno transformacijo podjetja, v katerem so zaposleni. Eines der weltweit führenden Beratungsunternehmen für die digitale Transformation, SADA Systems, führte vor Kurzem eine Befragung unter mehreren Hundert ITlern durch, die für die digitale Transformation ihrer Firma zuständig sind. Hier ist ihre Einschätzung.

MIJAKS INVESTICIJE d.o.o. in MIJAKS BLED d.o.o. Mokrška ulica 16, vhod C 1000 Ljubljana

web: www.mijaks.si mail: info@mijaks.si tel: +386 1 236 17 17


10

11

Digitalna preobrazba, Industrija 4.0, internet stvari in umetna inteligenca niso dovolj, zdaj morajo biti »pametne« tudi tovarne. Človek dobi vtis, da je vse, kar se je ohranilo v zadnjih letih in desetletjih, zastarelo in neumno, zlasti tovarne in države, v katerih poteka proizvodnja. Ali je to res? In kako lahko tovarna sploh postane pametnejša? XDR. ALEXANDER ENGELS

ARBEITEN

JE LAHKO TOVARNA?

KAKO PAMETNA

WORÜBER WIR UNS UNTERHALTEN SOLLTEN

ZUKUNFT

PRIHODNOST

Ob auf einer Konferenz mit führenden Managern Ihrer Branche oder abends in der Kneipe: Digitalisierung ist ein dankbares Gesprächsthema und sorgt garantiert für angeregte Diskussionen. Doch welche Bedeutung für die Geschäftswelt hat die Digitalisierung tatsächlich? Wer darüber systematische Überlegungen anstellen möchte, muss vier Gesprächsdimensionen berücksichtigen. X DR. NENAD FILIPOVIĆ


12

13 zynisch verneinen, dominiert eine solche Sicht der Dinge auch heute noch. Interessanterweise ist in den Köpfen der Leute die Infrastruktur mit konkreten Mitteln verbunden, wie Eisenbahnverbindungen und Glasfaserkabeln. Wenn wir hingegen über die digitale Infrastruktur reden, dann assoziieren die meisten damit Computer, Clouds und Datenbanken. Außer der oben erwähnten Undankbarkeit, die diesem Thema entgegengebracht wird, ist dies noch ein weiterer wichtiger Grund dafür, dass sich vorwiegend IT-Experten und nicht Verwaltungsexperten mit der digitalen Infrastruktur beschäftigen. Obwohl auch in diesem Bereich die Situation in der slowenischen Wirtschaft nicht ganz ideal ist, hat die slowenische Durchschnittsfirma einen relativ soliden Zugang zur digitalen Technologie in ihrer physischen Form beziehungsweise zu den grundlegenden Infrastrukturleistungen, zum Beispiel im Bereich Sicherheit. In Wahrheit umfasst die Infrastruktur aber noch viel mehr Bereiche, von denen einige in der slowenischen Wirtschaft noch keine Glanzleistungen erbringen.

Pametne tovarne bodo temeljile na človekovi potrebi po individual­ nosti, čemur ne bo mogoče uiti. Vendar mora vsako podjetje posebej najti pravo mero, s katero bo izvedlo prenovo, izbrati prave komponente, jih združiti v končnem skupnem konceptu in izvajati skupaj z zaposlenimi v podjetju. Unternehmer, vor allem Start-ups, lösen oft sehr kreativ die Probleme mangelhafter Infrastruktur. Die strategischen und ethischen Fragen tragen mittelfristig zwar zum Scheitern solcher Unternehmen bei, aber aufgrund ihrer geringen Größe und ihrer Flexibilität tritt dieser Effekt nicht schlagartig ein. Daher ist auch das Segment der kleineren, innovativen Firmen im Vergleich eines der stärksten in der slowenischen Wirtschaft.

Strategisches Verstehen des digitalen Geschäftsverkehrs

Mladi slavijo, uveljavljena podjetja pa so negotova, ker mora biti vse takoj prenovljeno. Kdor proizvodnje ne digitalizira in avtomatizira takoj ter tovarne ne opremi z najnovejšimi tipali in energetsko tehnologijo, je pogubljen. Ustvariti je treba gigatovarno, saj to čivkajo že vrabci na strehah in zagovarja Elon Musk. Vendar, razen za Apple, pet milijard dolarjev, ki so po ocenah potrebni za ustanovitev gigatovarne, za vsa podjetja ni drobiž. Kaj lahko podjetje torej stori, da ohrani svojo konkurenčnost ali se celo razširi, pri tem pa ostanejo njegovi stroški razumni? Če želimo odgovoriti na to vprašanje, je pomembno razumeti, kaj je značilno za pametno tovarno prihodnosti in zakaj je potrebna.

sameznih sedežev bo prilagojena družinskim članom, vse pa boste lahko naročili danes in prejeli že jutri. Iz teh primerov je razvidno, kako velika je ta sprememba tako za potrošnike kot za proizvajalce. Zato morajo proizvajalci serijskih izdelkov stalno spreminjati svoje proizvodne linije, kupovati novo opremo in dele sestavljati na različne načine, pri čemer pa se cena ne spreminja. Proizvajalci unikatnih izdelkov morajo zelo skrajšati svoj dobavni čas, obenem pa za več kot polovico znižati stroške končne izdelave. Morda se trenutno zdi, da so ti izzivi nekoliko pretirani, vendar je na žalost le vprašanje časa, kdaj bo ta vizija postala resničnost. A kaj bo vse to sploh omogočilo?

Dodana vrednost pametne tovarne

Kaj pametno tovarno naredi pametno?

Pametna tovarna tako kot vse nove tehnologije sama po sebi nima namena. Čeprav večina zagovornikov tehnologije tega ne sliši rada, mora vsaka uporabljena tehnologija služiti podjetniškemu namenu in v primerjavi z drugimi alternativnimi možnostmi zagotavljati dodano vrednost. V skladu s to preprosto predpostavko ravnajo vsi uspešni podjetniki. Kaj je torej domnevna dodana vrednost pametne tovarne v primerjavi z uveljavljenimi proizvodnimi sistemi? Preprost odgovor je, da se lahko s pametno tovarno zagotovijo individualni izdelki najvišje kakovosti za ceno serijske proizvodnje. Če menite, da to ni velika sprememba, naj vam predstavim zadevo z drugega zornega kota. Pametna tovarna bo potrošnikom omogočila, da sebi prilagojene izdelke kupijo po enakih pogojih kot v supermarketu. Potrošniki bodo lahko naročili nov avto po trgovski ceni s prilagojenimi blatniki in ergonomskimi sedeži, prilagojenimi kupcu, ki bo dobavljen v desetih delovnih dneh. Novo pohištvo za jedilnico iz spletnega kataloga se bo barvno ujemalo s tlemi, višina po-

Čarobna formula je povečanje prožnosti in učinkovitosti z digitalno tehnologijo. Ciljna uporaba sodobne digitalne tehnologije bo med drugim nepredstavljivo povečala prožnost in proizvodno učinkovitost. Proizvajalcem serijskih izdelkov bo omogočila, da bodo svoje proizvodne enote zelo hitro prilagodili stalno spreminjajočim se proizvodnim ciljem, proizvajalcem unikatnih izdelkov pa, da bodo bistveno hitreje in stroškovno učinkoviteje proizvajali izdelke. Tri temeljne značilnosti pametne tovarne, ki neposredno prispevajo k potrebnemu povečanju prožnosti in učinkovitosti, so, da pametna tovarna prihodnosti deluje virtualno in modularno ter je zmožna samostojne organizacije. To pomeni veliko mero tehnologije in novosti. Za doseganje virtualizacije bodo v tovarni nameščeni novi sistemi tipal za material, ljudi in stroje. Tipala so brezžično povezana s sistemom IT in s tem z vsemi razpoložljivimi digitalnimi informacijami. Vsi logični in fizikalni učinki, in sicer od NADALJEVANJE NA STR. 16

Firmen, die mit einer Umwandlung des Geschäftsmodells digitale Technologien für ihren unternehmerischen Vorteil nutzen möchten, müssen eine entsprechende Infrastruktur aufbauen. Gerade bei diesem grundlegenden Schritt entwickeln sich bei den meisten Firmen – und zwar nicht nur in Slowenien – die Dinge in die falsche Richtung. Das verhindert ein erfolgreiches Agieren in den anderen drei Dimen­ sionen, ohne die wiederum kein richtiges Ergebnis erzielt werden kann. Eine Infrastruktur erfordert Investitionen, bringt aber von sich aus keinen direkten geschäftlichen Vorteil. Gewinn entsteht erst, wenn die Infrastruktur entweder zur Optimierung der Geschäftsoperationen genutzt wird (und dadurch in der Regel auch niedrigere Kosten und andere Kundenvorteile erreicht werden) oder um zusätzliche, bessere (mit der digitalen Technologie „veredelte“) Dienstleistungen und Produkte anbieten zu können, zum Beispiel um eine ganz neue Tätigkeit anzukurbeln, was ohne die digitale Technologie nicht möglich wäre. Die digitale Infrastruktur

In Slowenien wird auf Staatsebene und bei den meisten Firmen die Beschäftigung mit der Infrastruktur als extrem undankbares Unterfangen angesehen. Staatsoberhäupter, Politiker und Manager wissen, dass dafür hohe Investitionen erforderlich sind, dabei aber nicht genug Geldmittel verfügbar sind. Außerdem sind ihnen die Risiken einer falschen Entscheidung sowie die Tatsache bewusst, dass alle Fehler sehr schnell und deutlich ans Licht kommen, während sie bei allem, was funktioniert, keine Lorbeeren ernten. Die Experten, die eigentlich als Einzige in der Lage sein sollten, nüchtern über optimale Lösungen zu urteilen, fachsimpeln in unverständlichem Kauderwelsch und sind absolut nicht vertrauenswürdig, da sie von eigenen Interessen geleitet werden. Obwohl sie es in offiziellen Gesprächen

Der erste Punkt, über den sich eine grundlegende Diskussion lohnt, ist ein strategisches Verständnis darüber, welche Rolle der digitale Geschäftsverkehr, einschließlich seiner Schlüsselkomponenten, im Geschäftsmodell der Firma spielt (allen Lesern, die mehr darüber erfahren möchten, empfehle ich das Buch von Osterwalder et al.: „Business Model Generation“, 2010). Überraschend wenige slowenische Firmen haben diese Überzeugung für sich übernommen. Noch geringer ist die Anzahl bei den mittleren oder großen Unternehmen, die versuchen, eine bestimmte Strategie systematisch zu realisieren – dies gilt nicht zuletzt auch für die Gesellschaft als Ganzes. Ein fehlendes Verständnis der notwendigen oder potenziellen Transformation ist gewiss das größte Problem, das die meisten slowenischen Firmen in Zusammenhang mit der Digitalisierung haben. Daher hat eine ausgezeichnete technologische Einschätzung zu diesem Zeitpunkt noch nicht das Potenzial, sich in eine ausgezeichnete Einschätzung der slowenischen digitalen Wirtschaft umzuwandeln. Die digitalen Werte

Der nächste Bereich, der auf alle Fälle große Aufmerksamkeit verdient, ist die Frage der „digitalen Werte“ beziehungsweise des ethischen Regeln und des Wertesystems. Diese benötigen die Beschäftigten, um sich im Alltag danach richten zu können. Für die sogenannten Millennials ist dieser Bereich noch viel bedeutender, als es die Federführenden in der Regel empfinden: Diese spielen bei der erfolgreichen Entwicklung der digitalen Lösungen eine entscheidende Rolle, reagieren aber gleichzeitig extrem empfindlich, wenn es um die Frage der Fairness und der Ethik geht. Die Probleme der digitalen Ethik sind häufig extrem anspruchsvoll. Verwendet Uber etwa ein ethisch akzeptables Geschäftsmodell? Die meisten Experten verneinen das einvernehmlich. Wo sind die Grenzen bei der Verwendung von „Big Data“? Ist ein grober digitaler Eingriff in die Privatsphäre gerechtfertigt, wenn er „Vorteile“ mit sich bringt? Oder führen die sozialen Netzwerke zum Untergang der Demokratie und dürften gesellschaftsbewusste Firmen diese eigentlich gar nicht potenziert verwenden? Wir können uns in den Firmen damit herausreden, dass unsere Aufgabe nicht darin liegt, die Welt zu retten und uns mit Philosophie auseinanderzusetzen. Jedoch ist es ohne eindeutige Antworten auf die brennenden ethischen Fragen in Zusammenhang mit dem Geschäftsmodell überhaupt nicht möglich, ein Team zu gewinnen, das sich voller Leidenschaft dem digitalen Projekt widmet. Ohne diese kann es demnach keinen Erfolg geben. FORTSETZUNG AUF S. 16


14

15

15 KOMPONENT PAMETNE TOVARNE PRIHODNOSTI PAMETNO OSKRBNO OMREŽJE / SMART-SUPPLY-NETZWERK

DOBAVITELJI / LIEFERANTEN

Preglednost nad zalogami dobavitelja in logistiko vozil omogoča samodejne in optimizirane odločitve glede oskrbe. / Transparenz im Hinblick auf Lieferantenvorräte und Fahrzeuglogistik ermöglicht automatische und optimierte Versorgungsentscheidungen.

Povezano z internetom stvari (IoT) / Mit IdD verbunden

PROGRAMSKA OPREMA /SOFTWARE

Ni povezano z internetom stvari (IoT) / Nicht mit IdD verbunden

PROIZVODNI SISTEMI NASLEDNJE GENERACIJE / FERTIGUNGSSYSTEME DER NÄCHSTEN GENERATION Proizvodni sistemi omogočajo avtomatizirane in pametne odločitve (npr. načrtovanje proizvodnje), ponujajo inteligentne aplikacije za stroje, gladko integracijo inženiringa in omogočajo daljinsko vizualizacijo, spremljanje, nadzor in opozorila. / Fertigungssysteme sorgen für automatisierte und kluge Entscheidungen (z. B. Produktionsplanung), bieten intelligente Maschinenanwendungen, nahtlose systemtechnische Integration und ermöglichen Fernvisualisierung, -überwachung, -kontrolle und -alarme.

SHRANJEVANJE IN OBDELAVA V OBLAKU / CLOUD-SPEICHER UND -BEARBEITUNG

ANALIZA PODATKOV / DATENANALYSE

KIBERNETSKA VARNOST / CYBERSICHERHEIT

Shranjevanje podatkov in obdelava na varnih strežnikih v oblaku. / Datenspeicherung und Anwendungsbearbeitung auf gesicherten Cloud-Servern.

Napredni algoritmi odločanja in analize v realnem času. / Fortgeschrittene Entscheidungsalgorithmen und Echtzeitanalyse.

Šifrirani podatki in varnostni mehanizmi zagotavljajo zaščito pred kibernetskimi grožnjami. / Verschlüsselte Daten und Schutzmechanismen gegen Cyberbedrohungen.

15 BESTANDTEILE DER INTELLIGENTEN FABRIK ODZIVNA PROIZVODNJA / DER ZUKUNFT REAKTIONSFÄHIGE FERTIGUNG Posamezni koraki v proizvodnji so zasnovani za interakcijo s strankami, tako da je izdelke mogoče prilagoditi strankam. / Individuelle Fertigungsschritte sind auf die Interaktion mit Kunden ausgelegt, sodass Produkte auf Kundenbedürfnisse maßgeschneidert werden können.

STRANKE / KUNDEN PROIZVODNE HALE /SHOPFLOOR INTELIGENTNI SENZORJI/AKTERJI / INTELLIG. SENSOREN/AKTEURE

KIBER-FIZIČNI SISTEMI / CYBER-PHYSISCHE SYSTEME

PAMETNO VZDRŽEVANJE / SMART MAINTENANCE

Senzorji, ki so globoko integrirani v stroje, brezžično pretakajo podatke in imajo lasten mehanizem za analitiko. / Tief in die Maschinen integrierte Sensoren übertragen Daten drahtlos und verfügen über eine eigene Analyse-Engine (EdgeAnalyse).

Medsebojno povezani sistemi in socialni stroji nadzorujejo fizične osebe. / Miteinander verbundene Systeme und soziale Maschinen kontrollieren physische Einheiten.

Vzdrževanje strojev postaja integrirano (avtonomno) s pomočjo algoritmov za predvidevanje in daljinskih sistemov za pomoč. / Maschineninstandhaltung wird integriert (autonom) mithilfe von prädiktiven Algorithmen und Fernunterstützungssystemen.

MOBILNA DELOVNA SILA / MOBILE ARBEITSKRÄFTE

SAMOSTOJNO VOZEČA VOZILA / SELBSTFAHRENDE FAHRZEUGE

INTELIGENTNI IZDELKI / INTELLIGENTE PRODUKTE

Delavci imajo mobilne naprave in naprave za nadgrajeno resničnost, da lahko obdelajo informacije v realnem času. / Arbeiter sind mit Mobil- und Augmented-Reality-Geräten ausgestattet, um Informationen in Echtzeit bearbeiten zu können.

Material se prevaža z avtonomnimi vozili in inteligentnimi transportnimi enotami. / Die Materialien werden mithilfe autonomer Fahrzeuge und intelligenter Transporteinheiten gehandhabt.

Na izdelkih so ustrezne informacije, ki omogočajo strojem, da se odločajo. / Produkte übertragen relevante Informationen, mit desen Hilfe derer Maschinen Entscheidungen treffen können.

ADITIVNA PROIZVODNJA / ADDITIVE FERTIGUNG

ROBOTIKA / ROBOTIK

NAPREDNI MATERIALI / FORTGESCHRITTENE MATERIALIEN

3D-tiskanje omogoča hitro ustvarjanje prototipov in hitro tiskanje rezervnih delov. / 3D-Druck ermöglicht eine schnelle Prototypenentwicklung und einen schnellen Ersatzteiledruck.

Fleksibilni roboti nadgrajujejo inteligenco, avtomatizirajo nekatere procese in ustvarjajo nove oblike interakcije med delavcem in robotom. / Der Einsatz von flexiblen Robotern erweitert Intelligenz, automatisiert bestimmte Prozesse und erzeugt neue Formen von Interaktion zwischen Arbeitern und Robotern.

Novi materiali, kot so nanomateriali, in integrirani računalniški inženiring materialov (ICME). / Neue Materialien, z. B. Nanomaterialien, sowie Integrierte Computergestützte Materialentwicklung (ICME).


16

Das Fundament sind kleinere, innovative Firmen

Pametna tovarna tako kot vse nove tehnologije sama po sebi nima namena. Die Probleme der digitalen Ethik sind häufig extrem anspruchsvoll.

naročila stranke in faz proizvodnje do dobave izdelka, so prikazani kot digitalne podatkovne točke. Skupaj omogočajo natančen digitalen prikaz tovarne in vseh dejavnosti, ki potekajo v njej, kar se imenuje virtualna tovarna oziroma digitalni dvojček. Za resnično revolucijo v primerjavi s fizično izvirno tovarno je odločilen digitalen prikaz, ki omogoča krajevno in časovno popolnoma pregleden tok informacij. Povedano drugače, vsak (človek, stroj, material) v vsakem trenutku in realnem času ve, kaj so delali ali delajo drugi in kaj naj bi bil njihov naslednji korak. Če to obsežno znanje izkoristimo za načrtovanje, analizo in dinamično optimizacijo faz proizvodnje in ustrezno neposredno prenesemo v fizični svet, je večina potrebnega povečanja učinkovitosti že dosežena. Večjo prožnost v pametni tovarni omogoča modularnost. Predstavljajte si modularno proizvodno linijo, v kateri se komponente dinamično zamenjujejo za proizvodnjo naslednjega izdelka. Virtualna tovarna že ve, kateri izdelek je naslednji, in avtomatsko opravi zamenjavo. Roboti bodo vstavili orodja in na proizvodno linijo bodo postavljeni popolnoma opremljeni stroji. Nov izdelek bo napovedan prek digitalnega vmesnika, vsi drugi stroji pa bodo prilagodili svoje nastavitve in preklopili na nov program izdelave. Virtualizaciji in avtomatizaciji takoj sledi samostojna organizacija. V pametni tovarni se vse naloge na podlagi naročila stranke, dobave materiala itd. digitalno hierarhično dodelijo pristojnim izvedbenim enotam. Digitalni viri posamezne izvedbene enote se nato skupaj samostojno odločijo, kaj mora posamezni vir storiti. Decentralizirane enote, ki sprejemajo odločitve, lahko lokalno dodatno optimizirajo postopek in s tem dosežejo zadnji element potenciala povečanja prožnosti in učinkovitosti. Ali je naložba res smiselna?

Preprost odgovor je: da! Pametne tovarne bodo temeljile na človekovi potrebi po individualnosti, čemur ne bo mogoče uiti. Vendar mora vsako podjetje posebej najti pravo mero, s katero bo izvedlo prenovo, izbrati prave komponente, jih združiti v končnem skupnem konceptu in izvajati skupaj z zaposlenimi v podjetju. •

Das Hauptproblem bei den anderen Infrastrukturdimensionen, die derzeit in Slowenien die Digitalisierung der Wirtschaft eher behindern als fördern, ist wahrscheinlich der Mangel an entsprechend qualifizierten Fachleuten. Dabei denken wir vor allem an fehlende Kommunikationsfähigkeiten, da die Digitalisierung es erfordert, dass verschiedene Disziplinen zusammenarbeiten. Das schließt solche mit ein, an die wir in der Regel gar nicht denken, zum Beispiel die Anthropologie oder die Semantik. Vereinfacht gesagt: Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ein „Techniker“ ein System entwickeln würde, das automatisch auf Kundenbeschwerden reagiert. Außerdem hakt das Ganze bei der finanziellen Infrastruktur (die lokalen Finanzierungsmodelle sind nicht optimal an die Bedürfnisse von digitalen Projekten angepasst, und „Kickstarter“-Varianten sind nicht die Lösung für größere Projekte), der Datenzugänglichkeit, den Regelwerken im Allgemeinen und ganz besonders bei der Steuergesetzgebung. Aber dies sind chronische Mängel der Umgebung und keine Besonderheiten, die primär mit der Digitalisierung der Wirtschaft verbunden sind. Es ist leicht zu verstehen, dass sich die Mängel in der Infrastruktur im Allgemeinen negativ darauf auswirken, neue digitale Geschäftsmodelle zu schaffen, jedoch stellen sie ein viel größeres Problem für mittlere und große Firmen dar. Unternehmer, vor allem Start-ups, lösen oft sehr kreativ die Probleme mangelhafter Infrastruktur, vom Umzug in ein anderes Umfeld bis zum Wirken in der „Grauzone“ im Falle von Vorschriften. Die strategischen und ethischen Fragen tragen mittelfristig zwar zum Scheitern solcher Unternehmen bei, aber aufgrund ihrer geringen Größe und ihrer Flexibilität tritt dieser Effekt nicht schlagartig ein. Daher ist auch das Segment der kleineren, innovativen Firmen im Vergleich eines der stärksten in der slowenischen Wirtschaft. Größere Firmen, die zumindest bis zu einem gewissen Grad die Hindernisse einer ungenügenden Infrastruktur überbrücken, beschäftigen sich in Slowenien derzeit vor allem mit der Entwicklung von digitalen Marketing- und Verkaufswegen. Obwohl dies noch bei Weitem nicht das Potenzial von neuen Geschäftsmodellen ausschöpft, ist das auch im globalen Maßstab keine Ausnahme. Nach den neuesten Schätzungen sind rund 80 Prozent der Digitalisierungsprojekte weltweit auf diesen Bereich ausgerichtet. Wenn die derzeitige Entwicklungsstufe erreicht wird, ist zu erwarten, dass in den nächsten Jahren auch in Slowenien immer mehr Projekte auftauchen, die anspruchsvollere Ziele verfolgen. Das sind zum Beispiel die sinnvolle Nutzung von großen Datenmengen, um verantwortungsvoll einen Mehrwert für die Kunden zu schaffen, die Entwicklung von neuen Produktkombinationen und Dienstleistungen in Anlehnung an die digitale Technologie sowie die Ökosysteme der Firmen, die gemeinsam vollkommen neue Lösungen für noch unbekannte Kundenbedürfnisse entwickeln. Als Motivation ist gut zu wissen, dass einige slowenische Firmen bereits auf diesem Weg sind: mit präzisen digitalen Strategien, klaren Aktionsplänen sowie ausreichenden Mitteln für ihre Realisierung.  •

Oblikovanje digitalne pokrajine Pametne naprave generirajo ogromne količine podatkov. Ključ do uspeha je preoblikovanje velike količine podatkov v uporabno vrednost.

www.siemens.com/digitalization


18

19

RAZISKAVA

UMFRAGE

Več investicij in več delovnih mest

Mehr Investitionen und mehr Beschäftigungen

Primanjkljaj strokovne delovne sile v predelih Nemčije ogroža možnosti nadaljnje gospodarske rasti.

Der Fachkräftemangel in Teilen Deutschlands gefährdet das potenzielle Wirtschaftswachstum.

Predvidene naložbe / Investitionsabsichten

Predvidene zaposlitve / Beschäftigungsabsichten

Delež v % / Anteile in %

Delež v % / Anteile in %

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

31

21

55

67

14

12 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

X GERTRUD RANTZEN

ejavniki, kot so nafta, obrestna mera in menjalni tečaj, imajo dolgotrajni pozitivni učinek na gospodarstvo. Sledeč raziskavi o konjunkturi 2017, ki jo izvaja Združenje nemških gospodarskih zbornic DIHK, se uresničujejo pozitivna pričakovanja, napovedana na začetku leta. Podjetja pričakujejo boljše poslovanje in se zoperstavljajo krizi: pričakujejo izboljšanje poslovanja tako doma kot tudi v tujini. To je tudi razlog, da DIHK dviguje svojo napoved na 1,8 odstotka (napoved v začetku leta je znašala 1,6 odstotka). Podjetja si prizadevajo povečati svoje investicije in ustvarjati več delovnih mest. Največjo nevarnost pri tem vidijo v pomanjkanju strokovne delovne sile, ki je primanjkuje v nekaterih predelih Nemčije, kar ogroža možnost nadaljnje rasti. Kljub dobrim rezultatom pa obstaja nevarnost, da bomo izpred oči izgubili svojo konkurenčnost, kar bi pomenilo izgubo možnosti nadaljnje rasti. •

ie Wirtschaft profitiert schon lange Zeit von Sonderfaktoren wie Öl, Zinsen oder dem Wechselkurs. Das zeigt auch die DIHK-Konjunkturumfrage 2017, nach der sich die positiven Erwartungen der Unternehmen vom Jahresbeginn erfüllen. Diese trotzen weiterhin der Krise und erwarten bessere Geschäfte, sowohl im Ausland als auch im Inland. Aus diesem Grund erhöht der DIHK seine Prognose zum Wirtschaftswachstum für das laufende Jahr auf 1,8 Prozent (Prognose zum Jahresbeginn: 1,6 Prozent). Die Unternehmen wollen mehr investieren und Arbeitsplätze schaffen. Als echtes Wachstumshindernis erweist sich dabei der Fachkräftemangel in Teilen Deutschlands. Trotz wirtschaftlichen Erfolgs besteht so die Gefahr, dass die Wettbewerbsfähigkeit leidet und Wachstumspotenziale nicht genutzt werden können. •

D

D

Višje / Höher

Višje / Höher

Skoraj enake / Ungefähr gleich

Skoraj enake / Ungefähr gleich

Nižje / Niedriger

Nižje / Niedriger

Največja tveganja za gospodarski razvoj (v odstotkih) / Größte Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung (in Prozent)

60 50 40

Gospodarsko stanje / Wirtschaftslage

30 Delež v % / Anteile in %

20 Dobro / Gut

48

44

Zadovoljivo / Zufriedenstellend

10 0 2010

2011

2012

2013

2014

2015

8

Slabo / Schlecht

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Pogoji financiranja / Finanzierungsbedingungen

Stroški delovne sile / Arbeitskosten

Pomanjkanje kvalificiranih delavcev / Mangel an Fachkräften

Menjalni tečaji / Wechselkurse

Cene energije in surovin / Energie- und Rohstoffpreise

Pogoji gospodarske politike / Wirtschaftspolitische Bedingungen

2016

2017

2017


20

21

DOBRE PRAKSE / GUTE GESCHÄFTSPRAXIS

Novo življenje odpadne plastike Neues Leben für alten Kunststoff Kompetenčni center za recikliranje odpadnih plastičnih materialov v Mariboru mednarodnega podjetja Interseroh svoje raziskovalno-razvojne aktivnosti usmerja v potrebe gospodarstva. Plastikmüll kann die Natur nur schwer abbauen. Was also tun mit dem ganzen alten Kunststoff? Ganz einfach: recyceln und besser machen! Das InterserohKompetenzzentrum für Recycling-Kunststoffe im slowenischen Maribor macht’s vor. X ŽIGA FIŠER

ie kann man Kunststoff recyceln und so die Umwelt schonen? Das erforschen Experten am Recycling-Kompetenzzentrum in Maribor, das im vergangenen Jahr seine Arbeit aufgenommen hat. Dahinter steckt das Unternehmen Interseroh, eine Tochterfirma der Berliner ALBA Group, international führender Spezialist für Recycling und integrierte Umweltlösungen. Doch geht es in Maribor nicht nur ums Recycling, sondern auch ums Upcycling – also darum, aus Kunststoffabfällen neue, bessere Produkte herzustellen. In fünf Labors mit modernsten computer­ unterstützten Prozessanalysegeräten entwickeln Wissenschaftler neue Stoffe aus Kunststoffabfällen für Wirtschaftskunden und arbeiten dabei eng mit Herstellern von Kunststoffprodukten zusammen – bereits bei der Produktgestaltung. So wird sichergestellt, dass stets das optimale Material ausgewählt und an die spezifischen

W

kupina ALBA je s hčerinskim podjetjem Interseroh eno vodilnih mednarodnih podjetij na področju krožnega gospodarstva, recikliranja in zagotavljanja celovitih okoljskih storitev. Ta položaj je še utrdila z lansko otvoritvijo kompetenčnega centra v Mariboru. Njegova dejavnost temelji na dolgoletnem raziskovalnem delu Interseroha, ki je razvil inovativni postopek »recycled-resource«. Glavna značilnost tega postopka je tako imenovani »up-cycling«, ki omogoča, da se iz odpadne plastike proizvedejo visokokakovostni reciklirani plastični materiali, kot je procyclen. Ta je po tehničnih lastnostih popolnoma primerljiv ter popoln nadomestek za plastične materiale, izdelane iz primarnih surovin.

S

Kompetenčni center v Mariboru v svojih petih laboratorijih, z najsodobnejšo računalniško podprto procesno in analitsko opremo, za svoje naročnike iz gospodarstva razvija nove materiale iz odpadne plastike. S proizvajalci plastičnih izdelkov strokovnjaki kompetenčnega centra sodelujejo že pri načrtovanju izdelka, ker to omogoča optimalen izbor materialov in uresničevanje njihovih pričakovanj glede kakovosti izdelka. Po besedah prokuristke centra dr. Manice Ulčnik Krump svojim strankam zagotavljajo celovite rešitve, saj je vsak material narejen v skladu s kupčevimi specifičnimi potrebami, pri načrtovanju pa upoštevajo celoten življenjski cikel izdelka, od začetka proizvodnje do njegovega odstranjevanja. V zadnjih nekaj mesecih so uspeli za naročnike razviti nekaj novih receptur, ne-

katere od njih so že na trgu, kot recimo material za dostavne plastične škatle, ki ima stabilne mehanske lastnosti pri ekstremnih temperaturah in je odporen na UV-žarke. Materiali, ki jih razvijajo, imajo visoko dodano vrednost, ker se v postopku »recycled-resource« oplemenitijo in so primerni za izdelavo visoko zahtevnih izdelkov v vseh vrstah industrije. Uporaba recikliranih materialov zmanjšuje rabo primarnih virov, kar pomeni z vidika zmanjševanja posledic podnebnih sprememb pozitivne vplive na okolje. Uporaba reciklirane plastike namreč zmanjša emisije toplogrednih plinov za približno 30–50 odstotkov v primerjavi z uporabo primarnih surovin. Poleg izrazito pozitivnih okoljskih vplivov pa so reciklirani plastični materiali tudi kakovostno in cenovno konkurenčni. •

Bedürfnisse des Kunden angepasst wird, unter Berücksichtigung des gesamten Lebenszyklus des Produkts – vom Beginn der Fertigung bis zur Entsorgung. „An unserem neuen Standort können wir als Komplettanbieter alle Anforderungen unserer Kunden an die Herstellung moderner Recyclingkunststoffe selbst bedienen“, sagt Dr. Mania ­Ulčnik-Krump, Prokuristin des Zentrums, und fügt hinzu: „Dies ermöglicht uns eine größere Flexibilität und Unabhängigkeit in der Produktherstellung, für die Kunden verkürzen sich die Entwicklungszeiten deutlich.“ Nicht zuletzt durch die geografische Lage könne der deutsche und osteuropäische Markt optimal abgedeckt werden. Die Arbeit des Kompetenzzentrums basiert auf langjährigen Forschungen von Interseroh, bei denen auch der sogenannte Recycled-Resource-Prozess entwickelt wurde. Hierbei werden aus Kunststoffabfällen hochwertige Kunststoff-Rezy-

klate wie Procyclen erzeugt, das als 100-prozent­ iger Ersatz für Kunststoffe aus Primärrohstoffen dienen kann, da es dieselben technischen Eigenschaften aufweist. Doch auch ganz neue Materialien werden entwickelt. Einige von ihnen sind bereits auf dem Markt, zum Beispiel ein Material für Kunststoff-Lieferboxen, das stabile mechanische Eigenschaften bei extremen Temperaturen und Beständigkeit gegen UV-Strahlen aufweist. Der Gebrauch von Recyclingmaterial reduziert den Einsatz von Primärressourcen – das wirkt sich natürlich positiv auf den Klimaschutz aus. Der Einsatz von Kunststoff-Rezyklaten kann im Vergleich zu Primärrohstoffen die Treibhausgas­ emissionen um 30 bis 50 Prozent senken. Recycel­te Kunststoffmaterialien sind zudem preislich wettbewerbsfähig und eignen sich für hochkomplexe Produkte in allen Industriebranchen. Gut für das Klima, gut für den Geldbeutel und gut für das Produkt – was will man mehr?  •


22

23

DOBRE PRAKSE / GUTE GESCHÄFTSPRAXIS

Prednosti 3D-tiskanja z aditivno proizvodnjo*/ Vorteile des 3D-Druck-Additiv-Fertigungsprozesses*

Mejnike 3D-tiska postavljamo v Sloveniji Die Meilensteine des 3D-Drucks werden in Slowenien gesetzt

Zamenjava delov v krajšem času / Verkürzte Produktionszeiten von Ersatzteilen

Izdelava delov, ki bi bili sicer zastareli / Nicht mehr lieferbare Teile können wieder hergestellt werden

Nemško podjetje Siemens in Jedrska elektrarna Krško sta s prvo uspešno komercialno namestitvijo 3D-natisnjenega rezervnega dela dosegla pomemben dosežek svetovnega pomena. Eine Leistung von weltweiter Bedeutung: Der deutschen Firma Siemens und dem slowenischen Kernkraftwerk Krško gelang der erste erfolgreiche kommerzielle Einsatz einer 3D-gedruckten Ersatzteilkomponente. X ŽIGA FIŠER

Prihranek pri materialu / Materialeinsparung

Orodje za izdelavo ni potrebno / Wegfall von Werkzeugen

Po naročilu / Ersatzteile können auf Nachfrage gedruckt werden * Izraz aditivna proizvodnja (Additive Manufacturing ali AM) se nanaša na proces proizvodnje, pri katerem se sestavni deli izdelajo plast za plastjo na osnovi digitalnih podatkov iz 3D-oblikovanja. *Additive Fertigung ist ein Produktionsprozess, bei dem auf Basis von 3D-Konstruktionsdaten Komponenten Schicht für Schicht aufeinandergelegt werden.

iemens Slowenien arbeitet mit dem Kernkraftwerk Krško in verschiedenen Geschäftsbereichen zusammen, vor allem bei der Modernisierung der Hauptkomponenten im nicht-nuklearen Teil. Laut Einschätzung der Europäischen Gruppe der Regulierungsbehörden für nukleare Sicherheit (ENSREG) gehört das Atomkraftwerk zu den gefährlichsten in Europa. Dort musste ein Impeller aus Metall mit einem Durchmesser von 108 Millimetern an der Brandschutzpumpe ausgetauscht werden. Dieser stellt den Druck für das Brandschutzsystem im Kernkraftwerk Krško sicher und ist daher eine der wichtigsten Komponenten beim Schutz vor Brand­unfällen. Vinko Planinc, der Leiter des Wartungsbereichs im Kernkraftwerk Krško, fand die Lösung in der Zusammenarbeit mit der Firma Siemens Slowenien. Das Unternehmen verwaltet bereits seit 2009 im schwedischen Finspang den HighTech-Betrieb für additives Manufacturing und ist dort auch im Entwicklungsbereich tätig. Zusam-

S

iemens Slovenija z NEK-om sodeluje na različnih poslovnih področjih, predvsem na modernizaciji glavnih komponent nejedrskega dela. V eni najvarnejših jedrskih elektrarn v Evropi (po oceni ENSREGA, to je skupine evropskih regulatorjev jedrske energije) je bilo potrebno zamenjati kovinski rotor premera 108 mm na črpalki za požarno varnost, ki zagotavlja pritisk za sistem požarne varnosti v NEK in je tako eden pomembnejših sestavnih delov za zagotavljanje varnosti pred požarnimi nesrečami. Vinko Planinc, vodja vzdrževanja v NEK, je rešitev našel v sodelovanju s podjetjem Siemens Slovenija, ki že od leta 2009 razvija in upravlja visokotehnološki obrat aditivne proizvodnje v Finspangu na Švedskem. Skupaj s Fakulteto za strojništvo v Ljubljani so z obratnim inženirin-

S

gom najprej pripravili digitalni dvojček rezervnega dela; to pomeni, da so ga z vsemi parametri prenesli v digitalni svet, od tod pa je bila pot na Švedsko le še vprašanje enega klika. V Finspangu, kjer so že leta 2016 proizvedli prvo 3D-natisnjeno komponento gorilnika za Siemensovo plinsko turbino, so na 3D-tiskalniku iz železa proizvedli sestavni del za NEK. Številna testiranja kakovosti in varnosti, ki jih je Siemens izvedel skupaj z ekipo različnih slovenskih strokovnjakov, so bila seveda nujna in so zagotovila, da bo novi 3D-natisnjeni del deloval zanesljivo tudi v tako varnostno zahtevnem objektu, kot je NEK. Tim Holt, izvršni direktor Siemensove divizije Power Generation Services, je mnenja, da je »ta dosežek v krški jedrski elektrarni še en primer, kako digitalna preobrazba vpliva na energetsko

industrijo. Skrajšani dobavni roki v primeru aditivne proizvodnje optimizirajo zamenjavo delov in ustvarjajo dodano vrednost za stranke.« Nova tehnologija omogoča starejšim delujočim elektrarnam, da še naprej delujejo in dosegajo ali celo presegajo pričakovano življenjsko dobo. Prva 3D-natisnjena komponenta gorilnika za Siemensovo plinsko turbino od junija 2016 uspešno deluje v češki elektrarni v Brnu. Dosegla je 1600 ur delovanja. Na področju proizvodnje delov za industrijske plinske turbine prednosti Siemensove aditivne proizvodnje vključujejo približno 50-odstotno zmanjšanje dobavnih rokov in 75-odstotno skrajšanje trajanja razvojnega procesa. Iz Siemensa so pred kratkim sporočili, da so zaključili svoj prvi test lopatic plinske turbine, ki so bile v celoti proizvedene s tehnologijo aditivne proizvodnje. •

men mit der Fakultät für Maschinenbau in Ljubljana bereiteten sie mit dem Betriebsengineering zunächst eine digitale Kopie des Ersatzteils vor, indem sie es mit sämtlichen Parametern in die digitale Welt übertrugen, von wo aus Schweden dann nur noch einen Anruf entfernt war. In Finspang, wo bereits 2016 die erste 3D-gedruckte Komponente für den Gasturbinenbrenner von Siemens entstand, wurde auf einem eisernen 3D-Drucker das entsprechende Ersatzteil für das Kernkraftwerk Krško geschaffen. Danach führte Siemens mit einem Team aus verschiedenen slowenischen Experten zahlreiche erforderliche Qualitäts- und Sicherheitstests durch. Diese waren erforderlich, damit die Komponente bedenkenlos in einem in Bezug auf die Sicherheit so anspruchsvollen Objekt wie dem Kernkraftwerk Krško eingesetzt werden konnte. Nach Tim Holt, dem CEO der Division Power Generation Services bei Siemens, „ist diese Leistung im Kernkraftwerk Krško noch ein weiteres Beispiel dafür, wie sehr der digitale Wandel die

Energieindustrie beeinflusst. Kürzere Lieferzeiten bei additivem Manufacturing optimieren den Austausch von Ersatzteilen und schaffen einen Mehrwert für die Kunden.“ Dank der neuen Technologie können die älteren noch tätigen Kraftwerke weiterhin in Betrieb bleiben und die erwartete Lebensdauer erreichen oder gar übertreffen. Die erste 3D-gedruckte Komponente für einen Gasturbinenbrenner der Firma Siemens ist bereits seit 2016 im tschechischen Elektrizitätswerk in Brünn erfolgreich im Einsatz und erreichte bisher 1.600 Betriebsstunden. Im Bereich der Produktion von Einzelteilen für industrielle Gasturbinen bringt der Einsatz von Siemens’ additivem Manufacturing Vorteile, unter anderem um circa 50 Prozent verkürzte Lieferzeiten und eine 75-prozentige Zeiteinsparung beim Entwicklungsprozess. Vor Kurzem gab Siemens bekannt, dass es einen ersten Testdurchlauf für Gasturbinenschaufeln abgeschlossen habe, die vollständig mit der Technologie des additiven Manufacturing hergestellt wurden.  •


24 INTERVJU

25 INTERVIEW

Odnos s prihodnostjo

Eine Beziehung mit Zukunft

Slovenija in Bavarska želita poglobiti gospodarske vezi. Po mnenju predsednika bavarske deželne vlade Horsta Seehoferja je poleg trgovine v središču digitalno gospodarstvo. Pripoveduje o tem, kako se lahko deželi učita druga od druge, katera področja imajo potencial ter kaj poleg gospodarstva povezuje Slovenijo in Bavarsko.

Slowenien und Bayern wollen ihre Wirtschaftsbeziehungen vertiefen. Für Horst Seehofer steht hierbei neben dem Handel die digitale Wirtschaft im Fokus. Der Bayerische Ministerpräsident darüber, was die Länder voneinander lernen können, wo Potentiale stecken und was Slowenen und Bayern über die Wirtschaft hinaus verbinden.

X ANNE-KATHRIN VELTEN

AMBITION: Spoštovani predsednik deželne vlade, kaj se vam je pri prvem uradnem obisku Slovenije najbolj vtisnilo v spomin? HORST SEEHOFER: Najprej moram omeniti ljubeznivo ozračje in gostoljubnost, s katero so mene in mojo delegacijo pozdravili ob obisku v Ljubljani. Poleg tega je name velik vtis naredila dinamika Slovenije pri izgradnji digitalne infrastrukture in inovativne rešitve mestnih prometnih težav. Ljubljana združuje dve nasprotji, in sicer mobilnost in ohranjanje čistega zraka. To je za Bavarsko zelo aktualno in v velikem interesu Nemčije. AMBITION: S predsednikom Borutom Pahorjem se strinjata, da želita poglobiti obstoječe partnersko sodelovanje v gospodarstvu in politiki. Kako naj bi to dosegli? HORST SEEHOFER: Politika temelji zlasti na srečanjih. Zato želiva s predsednikom Borutom Pahorjem skupaj s člani najinih vlad intenzivno nadaljevati skupni dialog. Že od leta 1975 obstaja slovensko-bavarska vladna komisija, ki je najboljša platforma za razvoj skupnih projektov. AMBITION: Obseg trgovine med Bavarsko in Slovenijo se je trenutno povečal za skoraj deset odstotkov. Kako menite, da se bo razvijal v prihodnosti? Katere panoge bodo v središču? HORST SEEHOFER: Izhajam iz tega, da se bodo naši trgovinski odnosi v prihodnosti še poglobili. Na podlagi pogovorov ugotavljam, da imamo velik skupni interes. Temi prihodnosti sta digitalizacija gospodarstva in Industrija 4.0, pri katerih bi lahko Bavarska in Slovenija izkoristili skupno sodelovanje. Poleg tega imajo bavarska podjetja visoko strokovno znanje na področjih, za katera obstaja povpraševanje v Sloveniji, na primer pri sodobni, energetsko učinkoviti opremi in avtomatiziranih rešitvah.

AMBITION: Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, was ist Ihnen von Ihrem ersten offiziellen Slowenienbesuch am nachhaltigsten in Erinnerung geblieben? HORST SEEHOFER: Als erstes möchte ich die herzliche Atmosphäre und Gastfreundschaft nennen, mit der ich und meine Delegation bei unserem Besuch in Ljubljana willkommen geheißen wurden. Nachhaltig beeindruckt haben mich aber auch die Dynamik Sloweniens beim Aufbau seiner digitalen Infrastruktur und die innovativen Ansätze bei der Lösung städtischer Verkehrsprobleme. In Ljubljana sind Mobilität und Luftreinhaltung keine unvereinbaren Gegensätze. Das ist ganz aktuell für uns in Bayern und Deutschland von großem Interesse. AMBITION: Herr Ministerpräsident, Sie und Präsident Borut Pahor sind sich einig, die bestehende partnerschaftliche Zusammenarbeit in Wirtschaft und Politik ausbauen zu wollen. Wie soll dies erreicht werden? HORST SEEHOFER: Politik lebt nicht zuletzt von der Begegnung. Deshalb wollen Staatspräsident Borut Pahor und ich zusammen mit den Mitgliedern unserer Regierungen diesen Dialog intensiv fortführen. Unsere seit 1975 bestehende Bayerisch-Slowenische Regierungskommission ist eine bestens eingespielte Plattform zur Entwicklung gemeinsamer Projekte. AMBITION: Das Handelsvolumen zwischen dem Freistaat und Slowenien wächst derzeit um fast zehn Prozent. Wie wird es sich Ihrer Meinung nach weiter entwickeln? Welche Branchen haben Sie besonders im Blick? HORST SEEHOFER: Ich gehe davon aus, dass sich unsere Handelsbeziehungen künftig noch weiter intensivieren werden. Das gegenseitige Interesse ist groß, das habe ich bei meinen Gesprächen immer wieder fest-

HORST SEEHOFER Predsednik stranke krščanske socialne unije (CSU) je od leta 2008 predsednik bavarske deželne vlade. Zaradi približno 22-odstotne rasti BDP je Bavarska nemška zvezna dežela z najhitrejšo rastjo. Na volitvah v deželni parlament oktobra 2018 se bo Seehofer potegoval za tretji mandat predsednika deželne vlade.

HORST SEEHOFER Der CSU-Vorsitzende ist seit 2008 bayerischer Ministerpräsident. Mit einem BIP-Wachstum von rund 22 Prozent ist Bayern das am stärksten wachsenden deutsche Bundesland. Bei der Landtagswahl im Oktober 2018 will sich Seehofer um eine dritte Amtszeit als Ministerpräsident bewerben.


26

27

GOSPODARSKE VEZI Obseg trgovanja med Bavarsko in Slovenijo je dosegel najvišjo raven in je znašal 1,76 milijarde EUR. Deželi sodelujeta zlasti na področju avtomobilske industrije, avtomatiziranih rešitev, strojništva in gradnje obratov.

Pogum za inovativno določanje smeri prinaša uspeh. Mut zur innovativen Weichenstellung bringt Erfolg.

WIRTSCHAFTSBEZIEHUNGEN Das bayerisch-slowenische Handelsvolumen erreichte zuletzt einen Höchststand von 1,76 Mrd. Euro. Die Zusammenarbeit betrifft besonders die Kfz-Industrie, Automatisierungslösungen sowie den Maschinen- und Anlagenbau.

AMBITION: Zaradi katerih dejavnikov v Sloveniji ste optimistični? HORST SEEHOFER: Slovensko gospodarstvo raste nadpovprečno hitro. Izvozu koristi zlasti večja konkurenčnost na tujih trgih, tudi na Bavarskem. Zaradi višje stopnje zaposlenosti v Sloveniji se povečujeta potrošnja gospodinjstev in povpraševanje po uvoženih izdelkih, kar lahko koristi tudi Bavarski. AMBITION: Slovenija bo v prihodnjih letih veliko investirala v izgradnjo infrastrukture. Kaj upate, da bo Bavarska pridobila s posodobitvijo pristanišča Koper? HORST SEEHOFER: Bavarsko gospodarstvo potrebuje zmogljive prometne povezave z mednarodnimi trgi, zlasti v Aziji. Pristanišča v Sredozemlju imajo gospodarske in ekološke prednosti, ki jih želimo v prihodnje bolje izkoristiti. Prevoz pošiljk z Daljnega vzhoda prek pristanišč v Severnem morju, kot je Hamburg, traja pet dni dlje kot prevoz prek pristanišč v severnem Jadranskem morju. Zato je dobra povezava prek pristanišč, kot sta Koper in Trst, že dolgo cilj naše prometne politike. AMBITION: V obeh deželah je poudarek na digitalizaciji in Delu 4.0. Kaj se lahko naučita druga od druge? HORST SEEHOFER: Slovenija je v boljšem položaju pri izgradnji širokopasovnega omrežja, inovativna pa je tudi na področju mobilnosti. Po drugi strani sistem dvojnega poklicnega usposabljanja na Bavarskem po vsem svetu velja za dobro prakso usposabljanja mladih. Zagotavlja podlago za inovativnost in konkurenčnost bavarskega gospodarstva na poti pri doseganju dela v svetu 4.0. A M B I T I O N : K a ko B ava r s k a o b r av n ava t e m o o b r t i 4 .0? HORST SEEHOFER: V okviru našega krovnega načrta BAYERN DIGITAL smo se odločili za vzpostavitev spodbujevalnega programa „digitalna obrt“ (Handwerk.Digital). Z njim podpiramo bavarske obrtne organizacije, da

gestellt. Die Digitalisierung der Wirtschaft und Industrie 4.0 sind wichtige Zukunftsthemen, bei denen Bayern und Slowenien von einer Zusammenarbeit profitieren können. Unsere bayerischen Unternehmen verfügen zudem über eine hohe Expertise auf Gebieten, bei denen in Slowenien Bedarf besteht, so etwa bei modernen, energieeffizienten Ausrüstungen und Automatisierungslösungen. AMBITION: Welche Faktoren in Slowenien stützen Ihren optimistischen Ausblick? HORST SEEHOFER: Die slowenische Wirtschaft wächst überdurchschnittlich stark. Die Exportwirtschaft profitiert vor allem von der gestiegenen Wettbewerbsfähigkeit auf Auslandsmärkten, auch in Bayern. Mit der steigenden Beschäftigung in Slowenien nehmen der private Verbrauch und die Nachfrage nach Importen zu. Davon kann auch Bayern profitieren. AMBITION: Slowenien wird die kommenden Jahre massiv in den Infrastrukturausbau investieren. Was erhofft sich Bayern vom Ausbau des Hafens Koper? HORST SEEHOFER: Die bayerische Wirtschaft braucht leistungsfähige Verkehrsanbindungen zu den internationalen Märkten, insbesondere nach Asien. Die Mittelmeerhäfen bieten gerade dafür ökonomische und ökologische Vorteile, die wir künftig stärker nutzen wollen. Transporte aus Fernost sind über Nordhäfen wie Hamburg rund fünf Tage länger auf See als über die Nord­ adriahäfen. Deshalb ist eine gute Anbindung an die nordadriatischen Häfen wie Koper und Triest schon lange ein Ziel unserer Verkehrspolitik. AMBITION: Beide Länder haben sich das Thema Digitalisierung und Arbeiten 4.0. auf die Fahnen geschrieben. Was kann Slowenien von Bayern, was Bayern von Slowenien lernen?

za uporabo in trg razvijejo ključne prakse. V okviru pilotnega projekta se izvede tržni preizkus prakse, ki je obrtnim organizacijam nato na voljo kot konkreten primer dobre prakse. AMBITION: Slovenija je zelo majhna. Ali ima tudi to lahko prednosti pri novih temah, kot je digitalizacija? HORST SEEHOFER: Slovenija je v kratkem času zelo napredovala pri digitalizaciji in izgradnji širokopasovnega omrežja. S tem je pokazala, da je lahko majhna država, ki spodbuja inovacije in določa smer napredka, hitro uspešna in zgled drugim državam. AMBITION: Kako bi lahko v prihodnje spodbujali izmenjavo izkušenj med Bavarsko in Slovenijo? HORST SEEHOFER: Izhodišča za izmenjavo in sodelovanje so različna. Med drugim so to področja gospodarstva, znanosti, okolja, uprave, sodstva in policije, pa tudi kmetijstva. Tako Bavarska zaradi podobnih ciljev kmetijske politike, kot je na primer krepitev družinskih kmetij, Slovenijo obravnava kot strateško partnerico med državami članicami EU. Tudi dolgoletno partnerstvo med obrtno zbornico za München in Zgornjo Bavarsko ter Obrtno zbornico Slovenije bi bilo treba razvijati še naprej. AMBITION: Kaj po vašem mnenju poleg gospodarskih vezi še povezuje Bavarsko in Slovenijo? HORST SEEHOFER: Bavarska ima že od 70. let prejšnjega stoletja tesne vladne odnose s Slovenijo. Tesno sodelujemo v okviru strategije EU za alpsko regijo in Podonavje. Vendar nas povezujejo predvsem ljudje. Na Bavarskem si je nov dom ustvarilo približno 8.600 Slovencev, in sicer prav v okolici Ingolstadta, v moji domači regiji. Že od leta 1979 ima Ingolstadt vzpostavljeno aktivno partnerstvo z Mursko Soboto. •

HORST SEEHOFER: Slowenien ist beim Breitbandausbau besser aufgestellt. Auch beim Thema Mobilität geht Slowenien innovative Wege. Umgekehrt ist das System der dualen Berufsausbildung weit über die Grenzen Bayerns hinaus bekannt und gilt weltweit als „best practice“ bei der Ausbildung junger Menschen. Es sichert die Grundlage für die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der bayerischen Wirtschaft gerade auch auf dem Weg hin zu einer Arbeitswelt 4.0. AMBITION: Herr Ministerpräsident, welche Initiativen angesichts der ­Herausforderungen von Unternehmen durch die Digitalisierung haben sich in Bayern besonders bewährt? HORST SEEHOFER: An erster Stelle zu nennen ist unser Zentrum Digitalisierung. Bayern (ZD.B). Damit haben wir eine einzigartige Plattform für die Kooperation zwischen Unternehmen und Wissenschaft geschaffen. Dort werden viele Bereiche der Digitalisierung bearbeitet: von vernetzter Mobilität und Digitaler Produktion über Digitalisierung in der Medizin und im Energiebereich bis hin zu Cybersicherheit sowie Digitalisierung in Bildung, Wissenschaft und Kultur. Im Zuge des „Masterplans BAYERN DIGITAL II“ bauen wir das ZD.B weiter aus. Wichtig ist auch das Thema Existenzgründungen. Darum richten wir in allen Landesteilen Gründerzentren im Bereich Digitalisierung ein. Sehr erfolgreich ist unser Förderprogramm ­„Digitalbonus“, mit dem wir speziell kleine und mittlere Unternehmen bei der Umstellung auf neue digitale Systeme und Geschäftsmodelle oder bei der Verbesserung ihrer IT-Sicherheit unterstützen. AMBITION: Wie geht der Freistaat speziell das Thema Handwerk 4.0. an? HORST SEEHOFER: Im Rahmen unseres Masterplans „BAYERN.DIGITAL“ haben wir auch den Ausbau des Förderprogramms „Handwerk.Digital“ beschlossen. Damit unterstützen wir die bayerischen Handwerksorganisationen darin, digitale Schlüsselanwendungen zur Anwendungs- und Marktreife zu bringen. Im Rahmen von Pilotprojekten erfolgt eine Markterprobung der Anwendung, die den Handwerksunternehmen dann als konkrete „Best Practice Beispiele“ zur Verfügung stehen. AMBITION: Slowenien ist ein sehr kleines Land. Kann dies auch Vorteile bei neuen Themen wie der Digitalisierung bringen? HORST SEEHOFER: Slowenien hat die Digitalisierung und den Breitbandausbau in kurzer Zeit weit vorangebracht. Es hat damit gezeigt, dass gerade ein kleines Land mit dem Mut zu innovativen Weichenstellungen schnell zu Erfolgen kommen und Vorbild für andere Länder sein kann. AMBITION: Wie kann der Erfahrungsaustausch zwischen Bayern und Slowenien zukünftig gefördert werden? HORST SEEHOFER: Es gibt vielfältige Anknüpfungspunkte für Austausch und Kooperation. Dazu zählen die Bereiche Wirtschaft, Wissenschaft, Umwelt, Verwaltung, Justiz und Polizei, aber auch die Landwirtschaft. So sieht Bayern aufgrund vergleichbarer agrarpolitischer Ziele wie der Stärkung bäuerlicher Familienbetriebe Slowenien als strategischen Partner unter den EU-Mitgliedstaaten. Auch die langjährige Partnerschaft zwischen der Handwerkskammer für München und Oberbayern und der Handwerkskammer in Slowenien soll fortgeführt werden. AMBITION: Herr Ministerpräsident, was verbinden Bayern und Slowenien außerhalb der Wirtschaftsbeziehungen? HORST SEEHOFER: Bayern hat traditionell enge Regierungsbeziehungen mit Slowenien, bereits seit den 1970er Jahren. Gemeinsam arbeiten wir im Rahmen der Europäischen Strategien für den Alpenraum und den Donauraum eng zusammen. Vor allem aber verbinden uns die Menschen. Rund 8.600 Slowenen haben in Bayern eine neue Heimat gefunden, gerade auch im Raum Ingolstadt, meiner Heimatregion. Bereits seit 1979 hat ­Ingolstadt eine lebendige Städtepartnerschaft mit Murska Sobota.  •


28

29

E-MOBILNOST / E-MOBILITÄT

Vznemirljiva prihodnost Eine aufregende Zukunft Ta hip na svetu ni države, ki bi okolju prijaznim vozilom namenila toliko pozornosti in sredstev kot Nemčija, ki želi postati vodilna sila v razvoju električnih avtomobilov in z njimi povezane infrastrukture. Derzeit gibt es kein Land auf der Welt, das umweltfreundlichen Fahrzeugen so viel Aufmerksamkeit widmet wie Deutschland. Es hat sich zum Ziel gesetzt, in der Entwicklung von Elektrofahrzeugen und der damit verbundenen Infrastruktur Weltmarktführer zu werden.

a Nemčijo je avtomobilska industrija svéta. Njihova vlada vse napore preusmerja v čim hitrejšo opustitev vozil s pogonom na fosilna goriva. Projekta so se leta 2011 lotili izjemno velikopotezno, postavili so si cilj milijon električnih avtomobilov na nemških cestah do leta 2020. Raziskovanje potencialov baterij in razvoja učinkovitih polnilnic so postavili na prvo mesto. Vse z enim ciljem: postati tržni voditelj na področju e-mobilnosti. Za kako resno napoved je šlo tedaj, pričajo številke. Takrat je bilo na cestah vodilne evropske gospodarske sile od skupaj 45 milijonov vozil zgolj 150.000 hibridov in 25.000 električnih vozil. Za izvedbo velikopoteznega načrta bi polovico od 1,2 milijarde evrov namenil državni proračun, polovica bi pa šla iz nemških avtomobilskih gigantov. In tako je tudi bilo. Nemci pri nakupu električnega avtomobila prejmejo 4.000 evrov, tisoč manj za hibrid. Nemška kanclerka Angela Merkel je spomladi oznanila, da zadani cilj ne bo izpolnjen.

Z

as Auto ist den Deutschen heilig. Noch immer fahren die meisten Wagen allerdings mit Benzin. Doch die Bundesregierung plant, langfristig alle Fahrzeuge abzuschaffen, die mit fossilen Brennstoffen laufen. Schon im Jahr 2011 ging man mit großem Engagement an dieses Projekt heran und setzte sich zum Ziel, bis 2020 eine Million Elektro- und Hybridfahrzeuge auf die deutschen Straßen zu bringen. Zudem erhielt die Erforschung der ­Potenziale von Batterien und die Entwicklung effizienter Ladestationen oberste Priorität. Denn Deutschland will Marktführer auf dem Gebiet der E-Mobilität werden. Um das Ziel für 2020 zu erreichen, nahm der Staat viel Geld in die Hand. Der Kauf eines E-Fahrzeugs sollte den Deutschen durch eine Prämie schmackhaft gemacht werden. Seit Anfang 2016 gibt es beim Kauf eines Elektroautos daher 4.000 Euro Zuschuss, für ein Hybridfahrzeug immerhin noch 3.000 Euro. Die eine Hälfte dieser Kaufprämie zahlt der Staat, die andere Hälfte die deutschen Automobilkonzerne. Insgesamt wurden für die Prämien 1,2 Milliarden Euro veranschlagt. Dennoch dürfte das Ziel von einer Million Elektro- und Hybridfahrzeugen auf deutschen Straßen bis zum Jahr 2020 nicht erreicht werden. Aktuell gibt es in Deutschland nur 25.000

D

X ANITA ANDRENŠEK

Električnih in hibridnih avtomobilov je v Nemčiji vsega 25.000 več kot leta 2011. To ni nenavadno, saj se tudi program spodbud pri nakupu novega vozila ni prijel. Lani, v prvem mesecu od odprtja programa, so prejeli vsega 2.000 prošenj, številka pa je padala z vsakim mesecem. Poleg nizkega dosega baterij, z redkimi izjemami škatlastega videza osebnih vozil in posledične splošne nepriljubljenosti okolju prijaznih vozil gre vzrok za nezanimanje iskati tudi v izvzetju priljubljenega Tesle iz programa subvencioniranja. Najvišja cena avtomobila za priznanje sofinanciranja namreč znaša 60.000 evrov, prav vsi modeli ameriškega proizvajalca pa se začnejo precej nad to ceno. Pri Tesli so se sprva pritožili, nato pa so se znašli tako, da so za svoj najcenejši model S opcijsko ponudili komfortni paket in prišli ravno pod mejno ceno. A prihodnost, ki nas čaka na področju nemških nizkoogljičnih avtomobilov, je vznemirljiva. V naslednjih letih lahko pričakujemo razmah dovršenih, estetsko izpopolnjenih in

visoko zmogljivih električnih vozil in hibridov. Mercedes-Benz je lani v Parizu pokazal enega od desetih prototipov EQ-ja, nove podznamke koncerna, ki jih bodo na trg poslali do leta 2022. Volkswagnov cilj je postati glavni na trgu e-avtomobilov s proizvodnjo milijona e-vozil do leta 2025. BMW, trenutno tretji po deležu električnih avtomobilov v svetu, bo poleg prenovljenih i3 in i8 ter e-izvedenk »običajnih« modelov do konca desetletja predstavil tudi električne MINI-je in terenca X3. Kako zelo se Nemčija trudi za prehod na zelene tehnologije, priča tudi pozitivna zgodba Deutsche Posta. Ta se je dolga leta skušal dokopati do brezemisijskega električnega avtomobila. Do njega so po dolgem iskanju le prišli tako, da so kupili start-up, ki si je zamislil zdaj v rumeno preoblečenega StreetScooterja s prepoznavnim znakom roga nemške pošte. Nakup je preostale nemške avtomobilske koncerne tako razburil, da so drug za drugim nemudoma začeli napovedovati večdesetmilijonske investicije v okolju prijazno tehnologijo. •

Elektro- und Hybridautos mehr als 2011. Zum Vergleich: Damals waren es 150.000 Hybridfahrzeuge und 25.000 Elektroautos – von insgesamt 45 Millionen Fahrzeugen. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel stellte schon im Frühjahr 2017 fest, dass das Ziel für 2020 wohl nicht erreicht werden könne. Dafür gibt es eine Reihe von Gründen. Zum einen hat das Förderprogramm für den Neuwagenkauf nicht gegriffen. 2016 wurden insgesamt nur 2.000 Anträge für die Kaufprämie gestellt – und die Zahl sank von Monat zu Monat. Zweitens haben die Batterien nach wie vor nur eine geringe Reichweite. Zudem machen viele das mit wenigen Ausnahmen schachtelartige Design der Pkw verantwortlich. Ebenfalls ein wichtiger Grund: Die meisten Tesla-Modelle waren aus dem Förderprogramm ausgenommen, da sie zu teuer sind. Denn eine Prämie gibt es nur bis zu einem Kaufpreis von höchstens 60.000 Euro. Bei Tesla hatte man sich damit beholfen, dass man für das billigste Modell S ein Komfortpaket angeboten hatte – und damit genau unter des Preisgrenze geblieben war. Bislang blieben die Verkaufszahlen dennoch niedrig. Doch auch wenn das Ziel für 2020 nicht erreicht werden sollte – die Zukunft der deutschen E-Mobilität bleibt spannend. In den kommenden

Jahren können wir mit immer schöneren und effizienteren Elektro- und Hybridfahrzeugen rechnen – und daher auch mit mehr Absatz. So präsentierte Mercedes-Benz etwa im vergangenen Jahr einen von zehn Prototypen des EQ, einer neuen Marke des Konzerns, die bis 2022 auf den Markt kommen soll. Volkswagen hat sich zum Ziel gesetzt, durch die Produktion von einer Million E-Fahrzeugen bis 2025 Marktführer zu werden. BMW, derzeit auf dem dritten Platz gemessen an den Anteilen bei den Elektroautos weltweit, wird neben dem erneuerten i3 und i8 und den E-Ausführungen von „normalen“ Modellen bis zum Ende des Jahrzehnts auch den Mini und den Geländewagen X3 in Elektrover­ sionen präsentieren. Wie sehr sich Deutschland um den Umstieg auf die grünen Technologien bemüht, zeigt auch die positive Geschichte der Deutschen Post. Diese hat sich viele Jahre darum bemüht, ein emissionsfreies Elektroauto zu finden. Nach langer Suche kaufte sie ein Start-up, das einen Street-Scooter entwickelt hatte, der jetzt die gelbe Farbe und das Horn der Post trägt. Der Kauf sorgte unter den deutschen Automobilkonzernen für ein solches Aufsehen, dass einer nach dem anderen versprach, Investitionen in die umweltfreundliche Technologie in mehrstelliger Millionenhöhe zu tätigen.  •


30 DIALOG / DIALOG

Poslovni slovarček Geschäftswörterbuch 10 izrazov, ki jih boste lahko s pridom uporabili v svojem naslednjem poslovnem pogovoru s partnerji iz druge države. 10 Sätze, die man während des nächsten Geschäftstermins gut gebrauchen kann

  Vložiti tožbo

1.

Anklage erheben

»Podjetje ima pravico, da v primeru kršitve pogodbe vloži tožbo pri sodišču.« „Das Unternehmen hat im Fall einer Vertragsverletzung das Recht, vor Gericht zu klagen.“

2.

6.

3.

7. 8.

Arbeit aufgeben

9.

»Naročilo je odlično izpolnil.« „Er hat den Auftrag zu unserer vollsten Zufriedenheit ausgeführt.“

5.

Razmišljati o čem

Überlegungen anstellen »Razmišljali so o tem, da bi zaprli podjetje.« „Man hat Überlegungen angestellt, die Firma zu schließen.“

Predložiti predlog Einen Vorschlag einreichen

»Vodja oddelka je generalnemu direktorju predložil predlog o spremembi delovnega časa.« „Der Abteilungsleiter hat beim Vorstandsvorsitzenden einen Vorschlag zur Änderung der Arbeitszeit eingereicht.“

  Opustiti delo

Auftrag ausführen

Bedingungen annehmen

»Podjetje je sprejelo vse pogoje.« „Die Firma hat alle Bedingungen angenommen.“

Erklärung abgeben

  Izpolniti naročilo

Arbeit ausführen »Svoje delo je opravila vestno.« „Sie hat die Arbeit sehr gewissenhaft ausgeführt.“

  Sprejeti pogoje

»Opustili so delo na projektu.« „Man hat die Arbeit an dem Projekt aufgegeben.“

4.

Mit zielgerichteten Sprachkursen zu verhandlungssicherem Wirtschaftsdeutsch. (Ver)handeln Sie erfolgreich – auf Deutsch! Mehr auf: http://slowenien.ahk.de/ markteinstieg/aus-und-weiterbildung/

  Opraviti delo

  Podati izjavo

»Predsednik upravnega odbora bo pozneje podal izjavo o dogodkih.« „Der Vorstandsvorsitzende will später eine Erklärung zu den Vorfällen abgeben.“

S ciljno usmerjenimi jezikovnimi tečaji do odlične poslovne nemščine. Več na: http://slowenien.ahk.de/sl/ nemski-trg/seminarji-in-izobrazevanja/

Zaključiti delo Arbeit abschließen

»Končno je zaključila z delom na projektu.« „Sie hat endlich die Arbeit am Projekt abgeschlossen.“

10.

Dati soglasje Eine Einwilligung geben

»Če uporabnik ne da soglasja, njegovi osebni podatki ne smejo biti uporabljeni.« „Wenn der Benutzer seine Einwilligung nicht gibt, können seine persönlichen Daten nicht genutzt werden.“


32

33

KOLUMNA / KOLUMNE

KOLUMNA / KOLUMNE

Prihodnost je v povezovanju Die Zukunft liegt in der Vernetzung

Pravni izzivi digitalne transformacije Rechtliche Herausforderungen der digitalen Transformation

SH Hišni aparati je v svoji panogi eno izmed vodilnih podjetij na svetu in največji proizvajalec hišnih aparatov v Evropi. Da bi izpolnili zahteve posameznih strank z vsega sveta, si prizadevamo za nenehno izboljševanje kakovosti življenja ljudi s svojimi odličnimi znamkami, inovativnimi izdelki in vrhunskimi rešitvami. Pri nas digitalna preobrazba temelji na poglobljenem razumevanju analognih izdelkov in ustreznih tehnologij. Naša organizacija mora biti sistematično naravnana k poslušanju in prepoznavanju potreb strank ter prilagajanju tem potrebam – od razvoja in oblikovanja izdelkov do prodaje, nudenja strokovnjakov za uporabniške izkušnje in svetovanja v poslovalnicah. Tako razvijamo uspešne inovacije. V prihodnosti bo cilj celotne vrednostne verige povezovanje potrošnikove izkušnje. Ne gre več samo za posamezen hišni aparat, temveč za to, kako ta omogoča interakcijo tako z uporabnikom kot z drugimi izdelki in storitvami ter tako izkušnjo potrošnikov v kuhinji dvigne na ustrezno višjo raven. Home Connect je programska oprema, ki omogoča preprosto in intuitivno upravljanje hišnih aparatov izbranih znamk z uporabo pametnega telefona ali tablice, s katerima lahko na primer nastavimo predgretje pečice ali preverimo, ali je treba v pomivalni stroj doliti detergent. Home Connect ponuja tudi namige in nasvete za uporabo aparatov in ustreznih dodatkov, ki jih stranka lahko naroči že s klikom na miško. Prav tako postreže z idejami za kuharske recepte, nudi informacije o stanju aparata in zagotavlja pomoč ob morebitni okvari. V naši tovarni v Nazarjah vsako leto izdelamo več kot 400.000 popolnoma avtomatskih kavnih aparatov. Nekateri že imajo funkcijo Home Connect, s katero lahko potrošnik začne napitek kuhati z uporabo telefona ali tablice, kjer je nameščena aplikacija Home Connect, četudi ne stoji ob kavnem aparatu. Po eni strani bo Home Connect potrošnikom omogočil popolnoma novo izkušnjo funkcionalnosti aparatov, po drugi pa bomo pri podjetju BSH v soglasju z uporabniki lahko še bolje razumeli, kako uporabljajo aparate, proizvodnjo bomo še bolj natančno usmerili k potrošniku in tako še naprej izpopolnjevali svoje izdelke. Kot proizvajalci hišnih aparatov smo dolžni osmisliti priložnosti, ki se potrošnikom ponujajo v kuhinji, ter ustvarjati izkušnje, občutke in bližino, ki jih lahko vključijo v svoje življenje in izkoristijo njihove resnične prednosti. •

B

WOLFRAM PABST VON OHAIN BSH Hišni aparati / BSH Hausgeräte

uf dem Weg nach Hause noch kurz auf die App tippen – und die Kaffeemaschine in der Küche legt los. Eine Viertelstunde später die Haustür aufschließen und von frischem Kaffeeduft begrüßt werden: Das ist nicht die Zukunft, sondern die Gegenwart. Wir von der BSH prägen sie mit – gemeinsam mit unseren Kunden, deren Bedürfnisse wir immer weiter in den Mittelpunkt stellen. Die BSH Hausgeräte GmbH ist der größte Hausgeräte-Hersteller in Europa und eines der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Unser Ziel: Menschen weltweit noch zufriedener zu machen – mit herausragenden Marken, innovativen Produkten und erstklassigen Lösungen. Gerade in der Küche: Hier wird gefrühstückt, gekocht, gelebt. Wir möchten, dass unsere Kunden noch mehr Freude an ihren Küchengeräten haben, wir möchten die Lebensqualität unserer Kunden immer weiter verbessern und dabei auch eine Nähe im Alltag schaffen, die ihnen einen wirklichen Nutzen bietet. In unserer Fabrik in Nazarje in Slowenien produzieren wir beispiels­ weise jährlich mehr als 400.000 Kaffeevollautomaten, die mit Home Connect ausgestattet sind. Die Kaffeemaschine, die per App bedient wird, ist dabei nur ein kleiner Teil einer großen Entwicklung, die wir Home Connect nennen – eine App, die Sie mit Ihrem Zuhause und mit uns verbindet. Mit Home Connect können Sie ausgewählte Hausgeräte intuitiv über das Smartphone oder Tablet steuern. Sie können Kaffee von unterwegs machen, den Backofen vorheizen oder überprüfen, ob der Geschirrspüler neuen Klarspüler benötigt – all das und noch viel mehr. Home Connect bietet nämlich zudem Rezepte, Infos dazu, wann das Gerät gewartet werden muss, und Hilfe bei möglichen Störungen. Auch Zubehör wie beispielsweise neue Kaffeefilter oder Backbleche lässt sich ganz einfach mit einem Klick bestellen. Warum wir so ein großer Fan der Vernetzung sind? Wir sind davon überzeugt, dass jeder seinen Alltag und sein Zuhause so angenehm gestalten sollte wie möglich. Smarte Geräte helfen dabei immens. Unsere gesamte Organisation ist deshalb systematisch ­darauf ausgerichtet, unseren Kunden zuzuhören, ihre Bedürfnisse zu erkennen und sie zu erfüllen – von Produktentwicklung und Design über Vertrieb und Beratung in den Verkaufsstellen bis zum direkten Feedback der User. Dabei entwickeln wir uns immer weiter. So richten wir künftig unsere gesamte Wertschöpfungskette auf das Netzwerk aus, das uns mit unseren Kunden verbindet – über smarte Produkte. BSH kann­­ ­– mit Einverständnis der Kunden – Nutzerdaten auswerten, dadurch noch besser die Bedürfnisse unserer Kunden verstehen und in der Produktentwicklung optimal darauf eingehen. So möchten wir von der BSH gemeinsam mit Ihnen weiter in eine vernetzte und komfortable Zukunft steuern.  •

A

ed ponavljajočimi se vročinskimi valovi sem si med drugim krajšal dopustniški čas z branjem knjige Globalni Minotaver Janisa Varufakisa, bivšega grškega finančnega ministra. V njej je med drugim napisal, da človeštvo dolguje svoj prvi veliki skok naprej krizi. Morda pa je bila prav zadnja globalna ekonomska kriza v letu 2008, ki se je tudi v naših krajih ne spominjamo prav z veseljem, tisti mejnik in razlog za novo digitalno revolucijo, tj. digitalno transformacijo. Kot pravnik in dolgoletni odvetnik jo razumem predvsem kot odsev nujnosti prilagajanja tehnološkemu napredku za zagotavljanje konkurenčnosti na trgu. Hkrati pa lahko kot pravnik s ponosom zatrdim, da smo v Sloveniji z aplikacijo e-sodstvo zagotovo v svetovnem vrhu digitalno transformiranih držav. Omenjena aplikacija nam ne omogoča zgolj bistvenega olajšanja našega dnevnega dela, učinkovitosti našega delovanja in zmanjševanja sodnih zaostankov, temveč tudi spremembo našega splošnega načina razmišljanja. Brez vključenosti v navedeni sistem danes odvetnik svojega dnevnega dela niti ne more več opravljati, zato je vse navedeno od nas zahtevalo temeljite spremembe naših poslovnih modelov in dnevnih navad. Glavni pravniški izziv poslovanja, ki prihaja z digitalno transformacijo, je osupljiva količina osebnih podatkov o vseh nas, uporabnikih, v različnih bazah podatkov, na različnih družbenih in poslovnih platformah. Naloga vseh pravnikov, tako pripravljalcev zakonov kot nas, dnevnih uporabnikov, je, da v čim večji meri zaščitimo človeka kot subjekt osebnostnih pravic, ki so mu zagotovljene z ustavo, preprečimo zlorabe nepooblaščene uporabe podatkov v številnih bazah podatkov, kakor tudi učinkovito zaščitimo osebe kot potrošnike. Digitalna transformacija poslovanja, če je to nova revolucija, nikakor ne sme biti zgolj novi vzvod za še večji uspeh poslovnih sistemov. Če bo vgradila v svoj DNK tudi element zmernosti in zaupanja, o čemer prav tako piše Varufakis, ji tudi uspeha ne bo manjkalo. •

M

TOMAŽ ČAD Odvetniška pisarna Čad

ährend der immer wiederkehrenden Hitzewellen habe ich mir die Urlaubszeit unter anderem mit dem Lesen des Buches „Der globale Minotaurus“ von Yanis Varoufakis, dem ehemaligen griechischen Finanzminister, verkürzt. Darin steht geschrieben, dass die Menschheit ihren ersten Entwicklungssprung einer Krise verdankt. Vielleicht war ja gerade die letzte­­ globale Wirtschaftskrise von 2008, an die wir auch in Slowenien nicht gerne zurückdenken, der Meilenstein und Grund für die neue digitale Revolution beziehungsweise Transformation. Als Jurist und langjähriger Rechtsanwalt verstehe ich die Krise vor allem als Zeichen einer dringenden Notwendigkeit, sich an den technologischen Fortschritt anzupassen, um die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt zu sichern. Gleichzeitig kann ich als Jurist auch mit Stolz behaupten, dass wir in Slowenien durch die Anwendung der E-Justiz sicherlich zur Weltspitze der digital transformierten Staaten gehören. Dieses System dient nicht nur dazu, täglich anfallende Arbeiten einfacher verrichten zu können, die Effektivität unserer Arbeit zu verbessern und den Rückstau bei der Bearbeitung von Gerichtssachen zu verringern, sondern sie verändert auch unsere allgemeine Denkweise. Ohne die Eingliederung in das oben genannte System ist ein Rechtsanwalt heute gar nicht mehr in der Lage, seine Arbeit auszuführen, weshalb alle oben aufgeführten Tatsachen von uns grundlegende Änderungen an unseren ­Geschäftsmodellen und täglichen Gewohnheiten erfordern. Die wichtigste rechtliche Herausforderung im Geschäftsverkehr, die mit der digitalen Transformation auf uns zukommt, ist die erstaunliche Menge an personenbezogenen Daten über uns alle, das heißt die Nutzer von verschiedenen Datenbanken auf diversen ­sozialen und beruflichen Plattformen. Es ist die Aufgabe aller Juristen, sowohl der Gesetzgeber als auch von uns, die wir diese Plattformen täglich benutzen, den Menschen als Subjekt der Persönlichkeitsrechte, die ihm durch die Verfassung zugesichert werden, so weit wie möglich zu schützen, Missbrauch durch unbefugte Datennutzung in den zahlreichen Datenbanken zu verhindern sowie die Personen als Verbraucher effektiv zu schützen. Die digitale Transformation des Geschäftsverkehrs darf, falls sie eine neue Revolution darstellen soll, keinesfalls nur ein neuer Hebel für einen noch größeren Erfolg der geschäftlichen Systeme sein. Wenn sie in ihre DNA auch das Element der Mäßigkeit und des Vertrauens einbaut, worüber auch Varoufakis schreibt, dann wird es ihr an Erfolg nicht mangeln.  •

W


34

35

KULTURA /KULTUR

Pionir slovenskega reformizma Pionier des slowenischen Reformismus Primož Trubar je leta 1508 izdal prvi slovenski knjigi. Zapuščina njegove skromnosti in dosmrtne zavzetosti za slovenstvo je tu še danes, več kot pol tisočletja po njegovi smrti. Primož Trubar brachte 1550 die ersten zwei Bücher in slowenischer Sprache heraus. Seine Bescheidenheit und das Erbe seiner lebenslangen Hingabe an das Slowenentum sind bis heute, über ein halbes Jahrtausend nach seinem Tod, immer noch in Slowenien allgegenwärtig. X ANITA ANDRENŠEK

slovenskem okolju je v tistem obdobju vladalo prepričanje, da slovenskega jezika zaradi manka sofisticiranosti ni mogoče zapisati. Trubar, rojen v slovenski Rašici pri Velikih Laščah in velik humanist, je v ljubezni do svojega naroda uspel leta 1550 dokazati nasprotno ter z željo po opismenjevanju revnih in nepismenih Slovencev izdal prvi dve slovenski knjigi, Katekizem in Abecednik. V Sloveniji danes slovi kot začetnik slovenskega knjižnega jezika in književnosti, medtem ko se odtis njegovega ponosa na slovensko družbo – podobno Luthrovemu na nemško – kljub množičnemu zažiganju reformacijske literature v obdobju protireformacije pozna še danes. Navdih za svoj boj proti takratni prevladujoči Cerkvi je dobival od nemškega reformista Luthra, ravno ko se je v mestih po Ev-

V

n den slowenischen Regionen herrschte zur damaligen Zeit die Überzeugung vor, dass es der slowenischen Sprache an Sophistizität fehle, weshalb sie nicht niedergeschrieben werden könne. Dem großen Humanisten Trubar aus dem slowenischen Dorf Rašica pri Velikih Laščah gelang es im Jahre 1550, aus Liebe zu seinem Volk das Gegenteil zu beweisen. Aus dem Wunsch heraus, den armen und des Lesens und Schreibens unkundigen Slowenen diese Fertigkeit beizubringen, veröffentlichte er die beiden ersten Bücher in slowenischer Sprache: Katekizem („Catechismus“) und Abecednik („Abecedarium“). Trubar wird auch heute noch in Slowenien als Vater der slowenischen Literatursprache und des slowenischen Schrifttums angesehen. Er war stolz auf das slowenische Volk, ähnlich wie der deutsche Reformator Martin Luther auf sein Volk. Spuren davon sind allgegenwärtig, obwohl die Reformationswerke in der Zeit der Gegenreformation verbrannt wurden. Trubar wurde bei seinem Kampf gegen die damals vorherrschende Kirche von Luther inspiriert. Dies geschah zu einer Zeit, als sich in den euro-

I

ropi po dolgem obdobju temačnega srednjega veka začela razvijati denarno-blagovna menjava in s tem zametki kapitalizma. Slovenija je danes, kjer je, tudi zaradi doprinosa Trubarja. Dal nam je slovenski jezik, ki je eden od 28 uradnih jezikov Evropske unije, katere članica smo že trinajst let. S svojim zgledom, ko je zaradi svoje predanosti idejam reformacije izstopil iz katoliške duhovščine in bil iz domovine na koncu izgnan, nam je pokazal, da je kljub preprekam mogoče doseči skoraj karkoli. Slovenija je danes po skorajšnjem bankrotu in pomoči trojke na rekordni petodstotni rasti bruto domačega proizvoda v primerjavi z enakim obdobjem lani. A podobno kot Trubar z nekaterimi žrtvami smo kot narod uspeli obdržati svojo suverenost z uvedbo strogih varčevalnih ukrepov, ki so znatno posegli v naložbe v gospodarstvu in prihodke državljanov.

Danes smo tu, uživamo sadove svojih odrekanj, podobno kot Trubar zaradi svojega neizmernega poguma še danes ostaja eden največjih Slovencev. Znotraj Evropske unije živimo v suvereni državi in urejeni družbi s prosto trgovino, znotraj katere se gospodarske aktivnosti in izmenjava med podjetji in posamezniki dogajajo daleč od političnih in cerkvenih mnenjskih voditeljev. •

Primož Trubar je umrl leta 1586 v nemškem Derendingenu, kamor se je zatekel po nenehnem cerkvenem ovajanju. Pred uvedbo evra smo imeli Primoža Trubarja na bankovcu za takratnih 10 tolarjev. Danes imamo Trubarjev lik z njegovim slavnim stavkom »stati inu obstati« na kovancu za en evro.

päischen Städten, nach der langen Epoche des dunklen Mittelalters, der Handel mit Geld und Waren zu entwickeln begann und der Grundstein für den Kapitalismus gelegt wurde. Es ist auch Trubars Verdienst, dass Slowe­ nien heute dort steht, wo es ist. Er war es, der den Slowenen die slowenische Sprache vermachte. Heute gehört sie zu den 28 Amtssprachen der Europäischen Union, deren Mitglied Slowenien bereits seit 13 Jahren ist. Indem Trubar wegen seiner Affinität zu den Ideen der Reformation aus der katholischen Geistlichkeit austrat und letztendlich auch aus seiner Heimat vertrieben wurde, zeigte er uns, dass trotz aller Hürden alles möglich ist. Slowenien kann heute, nachdem es dem Staatsbankrott knapp entgangen ist, auch dank der Unterstützung der Troika wieder einen rekordverdächtigen fünfprozentigen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen. Ähnlich wie Trubar ist es auch den Slowenen gelungen, ihre Souveränität zu bewahren. Dafür mussten strenge Sparmaßnahmen eingeführt werden, die auch die wirtschaftlichen Investitionen und die Einkommen der

slowenischen Bürger beträchtlich beschnitten haben. Heute ist Slowenien in einer Position, in der es die Früchte dieser Maßnahmen erntet, ähnlich wie einst Trubar, den man wegen seines großen Muts immer noch als einen der größten Slowenen feiert. Innerhalb der Europäischen Union leben die Slowenen in einem souveränen Staat und in einer Zivilgesellschaft mit freiem Handel. Hier in Slowenien erfolgen die wirtschaftlichen Aktivitäten und der Austausch zwischen den Unternehmen fernab der politischen und kirchlichen Meinungsführer. •

Primož Trubar starb 1586 im deutschen Derendingen, wohin er nach der fortwährenden kirchlichen Denunzierung flüchtete. Vor der Einführung des Euro war in Slowenien Primož Trubar auf dem damaligen Zehn-TolarGeldschein abgebildet. Heute ist Trubars Abbild zusammen mit seinem berühmten Satz „Stati inu obstati“ (Stehen und bestehen) auf der slowenischen Ein-Euro-Münze verewigt.


Für ein gesundes Leben.

Die Perfekte E rholung in den Therme n Krka

37

NEMEC V SLOVENIJI / EIN DEUTSCHER IN SLOWENIEN

Ali prihaja e-mobilnost? Kommt die E-Mobilität?

KLAUS RIEDEL, nemški veleposlanik v Sloveniji / Botschafter in Slowenien

efinitiv schneller, als man denkt! Ein Zukunftsforscher mit Fokus auf der Automobilindustrie verglich vor einiger Zeit das Wachstum im Bereich der Elektromobilität mit einer Popcornmaschine: Lange passiert mit den Maiskörnern im Öl nichts, und mit einem Mal quillt der Topf über. Aktuell hört und sieht man erst einige „Pops“, aber ich bin davon überzeugt, dass seine Prognose richtig ist. Vom Fahrverhalten eines E-Mobils konnten wir uns selbst überzeugen: In den letzten acht Monaten testeten wir ein elektrisch betriebenes Botschaftsfahrzeug im Alltag und sind begeistert. Trotzdem bleibt solch ein E-Mobil noch ein Exot in der Diplomatenszene. Es gibt jedoch mehrere Faktoren, die den Umstieg auf Elektromobilität begünstigen. So üben wichtige Märkte Druck aus, allen voran China als wesentlicher Taktgeber. Ebenso tragen entsprechende EU-Regularien dazu bei. Hinzu kommt die voranschreitende technologische Entwicklung, wodurch beispielsweise Batterien immer leistungsfähiger werden, während die Kosten gleichzeitig stark sinken. Staatliche finanzielle Anreize, wie in Deutschland, scheinen dagegen weniger zu einem Anstieg der Elektromobilität beizutragen. Entscheidend für den Durchbruch der E-Mobilität wird es sein, ob die Autohersteller familientaugliche Elektromobile mit attraktiver Reichweite anbieten werden – zu Preisen, die mit denen normalen Pkw vergleichbar sind. Ebenso wichtig ist es, dass die Lade-Infrastruktur zügig ausgebaut wird. Dabei umfasst die Revolution in der Automobilbranche mehr als nur den Umstieg aufs E-Auto. Dazu gehören ebenso die Entwicklungen beim autonomen Fahren, bei der digitalen Vernetzung von Verkehrsmitteln, beim Ausbau der „Sharing Economy“ sowie bei der Stromerzeugung durch Wind- und Sonnenenergie und den damit verbundenen Fragen der Energiespeicherung. Vor diesem Hintergrund ergeben sich für die Wirtschaft große Chancen, aber auch Risiken. In jedem Fall bedeutet es: Wer zu spät kommt, bleibt sitzen. Und das können wir uns nicht leisten. Als Akteure wie auch als Zuschauer befinden wir uns momentan in einem höchst spannenden Film mit „Popcornzugabe en masse“.  •

D

sekakor, in to hitreje, kot si mislimo! Pred časom je neki futurolog, ki se v svojih raziskavah osredotoča na avtomobilsko industrijo, pojav elektromobilnosti primerjal z aparatom za pripravo pokovke. Dolgo se s koruznimi zrni v olju ne zgodi nič, toda kar naenkrat počijo, se napihnejo in začnejo uhajati iz lonca. Trenutno lahko slišimo in vidimo šele nekaj »kokic«, vendar sem prepričan v pravilnost napovedi. Naše veleposlaništvo je v minulih desetih mesecih testiralo vozne lastnosti vozila na električni pogon in je nad njim navdušeno. Kljub temu je diplomatsko električno vozilo še vedno posebnost na diplomatski sceni. Vendar pa prehod na e-mobilnost spodbuja več dejavnikov – med drugim pritisk pomembnih trgov, predvsem Kitajske kot enega ključnih narekovalcev tempa. K temu zagonu seveda prispevajo tudi ustrezni predpisi EU. Poleg tega je treba omeniti tudi tehnološki razvoj in strmo padanje cen baterij v povezavi z ustreznim povečanjem zmogljivosti. Zdi se, da državne finančne spodbude, kot jih ima Nemčija, trenutno manj prispevajo k zagonu e-mobilnosti. Odločilno bo, ali bodo proizvajalci avtomobilov ponudili družinam prijazne električne avtomobile s privlačnim dosegom po primerljivih cenah in ali se bo infrastruktura za polnjenje električnih vozil dinamično širila. Revolucija se ne bo zgodila sama od sebe, prehod na e-mobilnost namreč sovpada s tematiko avtonomne vožnje ter digitalnega mrežnega povezovanja individualnega in javnega prometa, s širitvijo t. i. »sharing economy«, kakor tudi s tematiko proizvodnje električne energije iz vetrne in sončne energije in s tem povezanimi vprašanji shranjevanja energije. V tem kontekstu to za gospodarstvo prinaša izjemne priložnosti, a tudi tveganja. Priti prepozno pomeni zaostati in tega si ne moremo privoščiti. Kot akterji in tudi kot gledalci se nahajamo v izjemno napetem filmu z ogromnim dodatkom pokovke. •

V

Die perfekte Wellnesserholung im

Designhotel Balnea **** Superior 2 Nächte, 2 Personen, 323 EUR

08 20 50 340

|

booking@terme-krka.si

www.terme-krka.de

Ta oglas je zaradi ohranitve neposrednosti in avtentičnosti besedila in ker je besedilo namenjeno zlasti tujim bralcem, natisnjen v tujem jeziku.


DOGODKI

38 14.

sep

International Business Drink

9.–11. okt

Ljubljana

Nemčija

Prvo popoletno druženje poslovnežev bomo tudi letos oplemenitili s povezovanjem. Naši partnerji bodo Veleposlaništvo kraljevine Nizozemske, Britansko-slovenska gospodarska zbornica, Italijanska trgovinska organizacija in Advantage Austria. 4.

okt

Smart Fruštek

Digitalizacijo nemške industrije boste lahko videli z lastnimi očmi. Ogledali si bomo pametne tovarne (Siemens, Audi, iba) in spoznali nemški pogled na prihodnost digitalizacije proizvodnje in podjetij v celoti (inštitut Fraunhofer).

20.

okt

Ljubljana

EVENTS

14.

International Business Drink Ljubljana

9.–11. okt

okt

Smart Fruštek Ljubljana

Wie „smart“ gehen wir mit unserem Müll um, und wie sorgen wir für seine Wiederverwendung? Darüber werden wir mit Vertretern von Unternehmen sprechen, die uns Einblicke in erfolgreiche Praxisbeispiele geben und uns gern zu diesem Thema beraten.

Portorož

Smart Business Smart People Wirtschaftsdelegation Deutschland

Geselliges Miteinander im Spätsommer: Der „International Business Drink“ lädt auch in diesem Jahr zum Networking ein. Mit dabei sind auch unsere Partner durch Vertreter der Botschaft des Königreichs der Niederlande, der Britisch-Slowenischen Industrie- und Handelskammer, der Italian Trade Agency und Advantage Austria.

4.

Der deutsche Ball – 99 Luftbalons Osrednji kulturno-zabavni dogodek leta bo letos v pisanih barvah balonov. Druženje ob plesu in dobrotah iz Nemčije v hotelu Kempinski Palace vam bo ostalo v spominu še dolgo potem. Dogodek, na katerem vas poslovni partnerji zagotovo ne smejo pogrešati!

Kako pametno skrbimo za odpadke in kako lahko zagotavljamo še več ponovne uporabe izdelkov, se bomo posvetovali in pogovarjali s predstavniki različnih podjetij. Dobrih praks je kar nekaj.

sep

Smart Business Smart People gospodarska delegacija

Nutzen Sie die exklusive Möglichkeit, die deutsche Industrie mit eigenen Augen zu entdecken: Besuche bei Siemens, Audi, iba zeigen Ihnen, wie „Smart Factory“ funktioniert. Zudem erfahren Sie, wie diese die Zukunft der Digitalisierung von Produktion und Unternehmen betrachten (Fraunhofer Institut).

20.

okt

Der deutsche Ball – 99 Luftballons Portorož

Der kulturelle Höhepunkt des Jahres wird farbenfroh: Unter dem Motto­­­„99 Luftballons“ erwartet Sie im exklusiven Ambiente des Hotels Kempinski Palace in Portorož ein unvergesslicher Tanzabend. Freuen Sie sich auf deutsche Spezialitäten und unterhaltsame Gespräche. Die Geschäftspartner erwarten Sie!


Profile for AMBITION

Ambition 03/2017  

Smiselna naložba: zakaj mora in kako naj tovarna postane pametnejša Ekskluzivni intervju: Horst Seehofer, predsednik vlade Svobodne dežele B...

Ambition 03/2017  

Smiselna naložba: zakaj mora in kako naj tovarna postane pametnejša Ekskluzivni intervju: Horst Seehofer, predsednik vlade Svobodne dežele B...

Advertisement