Page 1

Slovenskonemška gospodarska zbornica DeutschSlowenische Industrie- und Handelskammer

2019 POLETJE SOMMER

Ustvarjamo prihodnost / Zukunft gestalten

Robotska revolucija Kakšni so obeti za trg dela?

14

Die Robotik-Revolution Was bedeutet sie für die Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt?


Foto: Urban Štebljaj

UVODNIK EDITORIAL

V

3

Sodelavec robot Kollege Roboter

I

današnji digitalni dobi industrije 4.0 in vse večjega m heutigen digitalen Zeitalter der Industrie 4.0 und der pomena umetne inteligence se na različnih delovnih wachsenden Bedeutung der künstlichen Intelligenz (KI) področjih vse bolj pogosto uporabljajo tudi roboti. kommen auch Roboter zunehmend in verschiedenen Trditev, da roboti postopoma osvajajo naš svet dela, je Arbeitsbereichen zum Einsatz. Die Aussage, dass Roboter zato primerna, saj jih na različnih področjih vedno bolj schrittweise unsere Arbeitswelt erobern, ist somit zutreffend, odobravajo in uporabljajo. Nemčija je tako za Južno denn sie finden in verschiedenen Bereichen großen Zuspruch Korejo in Singapurjem v svetovnem merilu uporabe robotov na und Anwendung. So steht Deutschland nach Südkorea und Singapur tretjem mestu. weltweit an dritter Stelle in Bezug auf den Einsatz von Robotern. Roboti prevzemajo nevarne poklice in pomagajo pri Roboter sind beispielsweise prädestiniert dafür, gefährliche Arbeiten obdelovanju podatkov brez napak. Omogočajo prilagodljivo delo, zu übernehmen, unterstützen bei der fehlerfreien Auswertung von so mobilno uporabni in nas lahko spremljajo na sestankih. Vendar Daten, ermöglichen flexibles Arbeiten, sind mobil einsetzbar und pa umetna inteligenca in robotsko delo kot tehnična pomočnika können uns bei Besprechungen begleiten. Allerdings beschränkt sich die nista več omejena zgolj na storitve za stranke, proizvodnjo KI und Arbeit mit Robotern nicht länger nur auf die reine Arbeitswelt des ali pa opravila pri negi, temveč se uporabljata tudi zasebno v Kundenservices, der Produktion oder der Übernahme von Tätigkeiten gospodinjstvih in tako tvorita del našega vsakdanjega življenja. in der Pflege als technische Helfer, sondern sie werden auch privat im S pomočjo umetne inteligence lahko roboti namesto Haushalt genutzt und sind somit bereits Teil unseres Alltags. programiranih odzivov razmišljajo in se inteligentno odzivajo Mithilfe der KI können Roboter nicht nur im Rahmen eines na izzive. Zato se postavlja vprašanje, ali bodo roboti odpravili Programms „denken“, sondern sogar darüber hinaus und somit človeško delo. Vprašanje ni neupravičeno, saj v avtomatiziranih intelligent auf Herausforderungen reagieren. Demnach stellt sich industrijah že doživljajo radikalne spremembe: danes die Frage: Werden Roboter menschliche Arbeit überflüssig machen? večino novih delovnih mest prevzemajo roboti, ki povečujejo Diese Frage ist tatsächlich nicht unberechtigt, denn in automatisierten produktivnost podjetij. Vseživljenjsko učenje postaja vedno bolj Branchen kommt es bereits zu radikalen Veränderungen: Heute schon pomembno in je temeljni predpogoj za konstruktivno in delujoče werden die meisten neuen Arbeitsplätze mit Robotern belegt und sodelovanje med človekom in strojem, s katerim imamo lahko steigern die Produktivität des Unternehmens. Lebenslanges Lernen koristi od podpornega dela. wird immer wichtiger und ist Grundvoraussetzung Jasno je torej, da bodo strojni sodelavci v für eine konstruktive und funktionierende prihodnosti zmeraj bolj pogosti. S tem pa bo vse Kollaboration zwischen Mensch und Maschine, um GERTRUD RANTZEN pomembnejše postalo tudi sodelovanje med von der unterstützenden Arbeit zu profitieren. Predsednica upravnega človekom in strojem. Hkrati pa bo digitalizacija Es wird also deutlich, dass die Anzahl der odbora Slovensko-nemške ustvarila več smiselnih delovnih mest, saj se „Maschinen-Mitarbeiter“ in Zukunft zunehmen gospodarske zbornice lahko z robotskim prevzemanjem rutinskega wird, und somit der menschlich-maschinellen Vorstandsvorsitzende dela ljudje v poklicnem svetu tako posvetijo Kollaboration eine größere Bedeutung zukommt. der AHK Slowenien zahtevnejšim nalogam. • Gleichzeitig schafft die Digitalisierung aber auch mehr Jobs mit Sinn, denn durch die Abnahme von Routinearbeit kann sich der Mensch anspruchsvolleren Aufgaben in der Arbeitswelt widmen.  •


4

Izdajatelj in nosilec avtorskih pravic / Herausgeber Slovensko-nemška gospodarska zbornica / AHK Slowenien Predsednica / Vorstandsvorsitzende Gertrud Rantzen AMBITION 14 Poletje / Sommer 2019 Glavna in odgovorna urednica/ Chefredakteurin Tina Drolc Uredništvo / Redaktion Anne-Kathrin Velten, Nenad Senić Foto na naslovnici / Foto auf dem Cover Getty Images Prevodi / Übersetzungen AdriatIQa Vsebinska in oblikovna zasnova, izvršno uredništvo in prelom / Produktion PM, poslovni mediji Oglasno trženje / Marketing presse@ahkslo.si Tisk / Druck Tiskarna Oman d.o.o. Naklada / Auflage 3.000 ISSN 2591-0949

Zahvaljujemo se našim premium partnerjem: Wir danken unseren Premiumpartnern:

RAZVOJ

VSEBINA /INHALT

Razvoj zagotavlja obstoj in rast, opredeljuje življenje in civilizacijo. Nič na svetu ne miruje. Kakšen razvoj je vzdržen? Radi pozabimo, da zahteva čas, pozornost, sredstva in sodelovanje. Prehiter ali prepočasen razvoj pomeni tveganje. Razvoj je zato tudi odgovornost do ljudi in virov, opredeljuje načine uporabe izdelkov in storitev. Prinaša konkurenčno prednost in povečuje možnosti za uspeh podjetja. Pri razvoju so napake dovoljene, njihovo ponavljanje pač ne. Včasih napaka pri razvoju pomeni novo priložnost, ki je sicer ne bi nikoli odkrili. Želim vam veliko razvojnih uspehov. In ne pozabite, da smo čisto vsi vsak dan odgovorni za vdržen razvoj in za boljši jutri.

6

MAG. PETER MIHELJ CEO, NIL

ENTWICKLUNG

30

8

32

Roboti so že med nami Die Roboter weilen bereits unter uns

MAG. PETER MIHELJ CEO, NIL

Podpora po vsem svetu Weltweite Unterstützung

Dan slovenskonemškega gospodarstva 2019 Deutsch-Slowenischer Wirtschaftstag 2019

18

Mnenja Meinungen

Entwicklung sichert das Überleben und das Wachstum, sie definiert das Leben und die Zivilisation. Nichts auf der Welt steht still. Wie kann Entwicklung nachhaltig sein? Wir vergessen leicht, dass sie Zeit erfordert, Aufmerksamkeit, Mittel und Zusammenarbeit. Eine zu schnelle oder zu langsame Entwicklung ist ein Risiko. Entwicklung bedeutet daher eine Verantwortung gegenüber Menschen und Ressourcen, sie bestimmt die Art, wie wir Produkte und Dienstleistungen nutzen. Sie stellt einen Konkurrenzvorteil dar und erhöht die Erfolgschancen eines Unternehmens. Bei der Entwicklung sind Fehler erlaubt, eine Wiederholung dieser Fehler allerdings nicht. Manchmal bringt ein Entwicklungsfehler eine neue Gelegenheit hervor, die sonst unentdeckt geblieben wäre. Ich wünsche Ihnen viele Entwicklungserfolge. Und vergessen Sie nicht, dass wir an jedem einzelnen Tag verantwortlich sind für eine nachhaltige Entwicklung und ein besseres Morgen.

Ambition na spletu / Ambition online

Slovenija in Nemčija v številkah Slowenien und Deutschland in Zahlen

24

Slovenija se dokazuje kot raziskovalna in razvojna lokacija Slowenien überzeugt als Forschungs- und Entwicklungsstandort

26

Ste pripravljeni na prihodnost? Fit for Future?

28

Najnovejši trendi inovativne robotike v Kočevju Neueste Trends innovativer Robotik in Kočevje

5

34 Letna skupščina Slovensko-nemške gospodarske zbornice Jährliche Mitgliederversammlung der AHK Slowenien

10–16 Prihodnost / Zukunft

KO ROBOTI POSTANEJO GOSPODARSKI SUBJEKTI WENN ROBOTER ZU WIRTSCHAFTSSUBJEKTEN WERDEN

36

Slovarček umetne inteligence Glossar zur künstlichen Intelligenz

37

Digitalizacija Digitalisierung

38 Ne zamudite Nicht verpassen

20–23 Intervju / Interview

POPOLNO ZNANJE NE OBSTAJA VOLLSTÄNDIGES WISSEN GIBT ES NICHT


6

7

SLOVENIJA IN NEMČIJA V

ŠTEVILKAH

SLOWENIEN UND DEUTSCHLAND IN Bei 87

X ANJA BONČA

Prozent der Unternehmensleiter hat die

87

Toliko odstotkov vodij podjetij v strategiji postavlja digitalizacijo na prvo mesto prioritet, 66 odstotkov pa se jih boji, da se ne bodo

20

Pred toliko leti je bilo v Sloveniji samo 200 robotov, danes pa se je njihovo število povečalo na 2452. Najdemo jih v avtomobilski industriji, pri delu z odpadki in s plastiko.

uspešno »digitalizirali« in ostali konkurenčni.

ki izvajajo industrijo 4.0, zvišalo z 39 na 47

4,8

uporabljajo RFID (radiofrekvenčna digitalizacija) in je nad evropskim povprečjem, ki znaša 4,2

Leta 2017 je bilo 7 od 10 industrijskih podjetij iz Nemčije žrtev kraje ali industrijskih/ gospodarskih sabotaž, kar je povzročilo 43 milijard evrov škode. Posledica tega je, da varstva podatkov.

aber haben Sorge, sich nicht erfolgreich zu „digitalisieren“.

20

Vor 20 Jahren gab es in Slowenien nur ungefähr 200 Roboter, heute liegt ihre Zahl bei 2.452. Die meisten Roboter sind in der Automobilindustrie, Abfallwirtschaft und Plastikwirtschaft zu finden.

Od leta 2015 se je v Nemčiji število podjetij, odstotkov.

Tolikšen je odstotek slovenskih podjetij, ki

VARSTVO PODATKOV ima večina podjetij še vedno pomisleke glede

INDUSTRIJA 4.0

Digitalisierung oberste Priorität; 66 Prozent

GLAVNE DEJAVNOSTI

INDUSTRIE 4.0

V vsakem drugem nemškem podjetju (55 odstotkov) zaradi pomanjkanja ustreznega kadra

Unternehmen, die die RFID-Anwendungen nutzen, und liegt so über dem EU-Durchschnitt

Im Jahr 2017 wurden 7 von 10 Industrieunternehmen aus Deutschland Opfer von Sabotageakten, Diebstählen oder Industriesabotagen. Dies verursachte die meisten Unternehmen Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes haben.

Seit 2015 ist in Deutschland der Anteil von Unternehmen, die Industrie 4.0 anwenden, von 39 Prozent auf 47 Prozent kontinuierlich

4,8

ist der prozentuale Anteil aller slowenischen

DATENSCHUTZ 43 Milliarden Euro Schaden, infolgedessen

gestiegen.

ZAKAJ JIM NE USPE?

ZAHLEN

HAUPTTÄTIGKEIT

WIESO SCHEITERT DER EINSATZ? In jedem zweiten deutschen Unternehmen (insgesamt 55 Prozent) scheitert wegen des

Mehr als 20.000 slowenische Unternehmer

Fachkräftemangels der Einsatz von Industrie

definieren ihre Haupttätigkeit als

4.0. Doch die Unternehmen versuchen

Industrieproduktion und beschäftigten

entsprechend zu reagieren: 49 Prozent

15. Platz

mindestens ein Drittel aller Beschäftigten

aller Unternehmen haben im Jahr 2018 ihre

in Slowenien. Auf ausländischen Märkten

Mitarbeiter für Industrie 4.0 weitergebildet,

Im Jahre 2018 belegte Slowenien den 15. Platz

schaffen diese Unternehmer über 15

mehr als jedes zweite Unternehmen (insgesamt

unter den 28 Ländern der Europäischen Union

Milliarden Euro an Industrieprodukten

53 Prozent) plant dies für 2019.

auf dem Gebiet der Digitalisierung bezüglich

und Dienstleistungen. Rund 15 Millionen

von 4,2 Prozent.

Več kot 20.000 podjetij v Sloveniji svojo

uporaba industrije 4.0 ne uspe. A podjetja se

glavno dejavnost opredeljuje kot industrijsko

trudijo uspešno reagirati: 49 odstotkov vseh

proizvodnjo in zaposluje vsaj tretjino vseh

podjetij je v letu 2018 svoje zaposlene izobrazilo

15. mesto

zaposlenih v Sloveniji. Na tujih trgih ta podjetja

za industrijo 4.0, 53 odstotkov vseh podjetij pa

ustvarijo več kot 15 milijard evrov industrijskih

ima to v načrtu za letos.

je uvrstitev Slovenije med 28 državami članicami

proizvodov in storitev. Približno 15 milijonov

Evropske unije na področju digitalizacije glede

delovnih mest v Nemčiji pa je posredno ali

des Index für die digitale Wirtschaft und

Arbeitsplätze in Deutschland hängen direkt und

na indeks digitalnega gospodarstva in družbe

neposredno odvisnih/povezanih s produktivnim

S  Viri: Svet kapitala, europa.eu, CEB

Gesellschaft; somit gehört es zusammen mit

indirekt von der produzierenden Wirtschaft ab.

S  Quellen: Svet Kapitala, europa.eu, CEB

leta 2018. Tako poleg Nemčije sodi med srednje

gospodarstvom in imajo odločilno vlogo pri

research Shopper’s Mind, GZS, Bitkom, CPS.

Deutschland zu den mittelmäßig erfolgreichen

Sie tragen entscheidend zur internationalen

research Shopper’s Mind, GZS, Bitkom, CPS.

uspešne države.

mednarodni konkurenčnosti nemške industrije.

HUB NRW, BMWI

Ländern.

Wettbewerbsstärke der deutschen Industrie bei.

HUB NRW, BMWI

odstotka.


8 ROBOTIKA / ROBOTIK

Roboti so že med nami Die Roboter weilen bereits unter uns V času industrijske revolucije je ljudi skrbelo, da jih bodo zamenjali stroji. Danes mnoge skrbi, da bi se to zgodilo z roboti. Pa vendar, stroji nas niso nadomestili in tudi roboti nas ne bodo. In der Zeit der industriellen Revolution fürchteten sich die Menschen davor, durch Maschinen ersetzt zu werden. Heute haben viele Menschen Angst, dass dasselbe aufgrund der vermehrten Einführung von Robotern passieren könnte. Jedoch wurden die Menschen damals nicht durch Maschinen ersetzt, und auch heute werden uns keine Roboter ersetzen. X MOJCA GRIZOLD

INDUSTRIJA ROBOTIKE SE DELI NA DVE KATEGORIJI: / DIE ROBOTIKINDUSTRIE IST IN ZWEI KATEGORIEN UNTERTEILT: • INDUSTRIJSKI ROBOTI  industrijsko okolje. So jedro avtomatizacije v proizvodnih tehnologijah  avtomobilska, kovinska industrija, industrija elektronike ...

• INDUSTRIEROBOTER  industrielle Umgebung; sie sind Kern der Automatisierung der Produktionstechnologien  in den Segmenten Automobil-, Metall- und Elektronikindustrie ...

• STORITVENI ROBOTI  neindustrijsko okolje. Na trgu postajajo čedalje pomembnejši  kmetijstvo, medicina, podvodni sistemi, robotski sesalniki, čistilni roboti, roboti za pomoč starejšim osebam in invalidom, roboti za zabavo ...

• SERVICEROBOTER  nichtindustrielle Umgebung; auf dem Markt werden Sie immer wichtiger in der  Landwirtschaft und Medizin, für Unterwassersysteme, als Roboterstaubsauger, Reinigungsroboter, Roboter als Hilfe für ältere Menschen mit einer Behinderung sowie als Unterhaltungsroboter ...

ROBOTIKA V SLOVENIJI (PODATKI ZA LETO 2018)/ DIE ROBOTIK IN SLOWENIEN (DATEN VON 2018)

7% vseh podjetij z vsaj 10 zaposlenimi uporablja robote. aller Unternehmen mit mindestens 10 Angestellten setzen Roboter ein.

6% podjetij uporablja industrijske robote (za varjenje, lasersko rezanje, barvanje, sestavljanje ...). der Unternehmen verwenden Industrieroboter (zum Schweißen, Laserschneiden, Färben, zur Montage ...). Uporaba robotov omogoča večjo produktivnost, znižuje stroške proizvodnje in vzdržuje stalno kakovost izdelkov.

SVETOVNI TRG / DER WELTMARKT 73 % celotne svetovne prodaje na področju robotike predstavlja pet držav: / 73 % des gesamten Weltumsatzes im Bereich der Robotik entfallen auf diese fünf Länder:

1. 2. 3. 4. 5.

Kitajska China

Japonska Japan

Južna Koreja Südkorea

ZDA USA

Nemčija Deutschland

Kitajska velja za največji trg že od leta 2013. / China gilt bereits seit 2013 als größter Robotermarkt der Welt.

Od tega je 12 % podjetij, ki opravljajo proizvodne dejavnosti, in 1 % takih, ki opravljajo storitvene dejavnosti. Davon sind 12 % Herstellungsunternehmen und 1 % Dienstleistungsunternehmen.

Viličar leta 2019: ETV 216i z litij-ionsko baterijo V kategoriji regalni viličarji je nagrado IFOY za leto 2019 prejel ETV 216i s popolnoma integrirano litij-ionsko baterijo.

Der Einsatz von Robotern ermöglicht eine höhere Produktivität, eine Verringerung der Produktionskosten sowie eine konstante Produktqualität.

NAPOVEDI ZA PRIHODNOST / ZUKUNFTSPROGNOSEN: • Rast prodaje v robotiki v Zahodni, Srednji in Vzhodni Evropi, • nadaljnje naraščanje prodaje v Severni Ameriki, Južni Koreji in na Japonskem, • Kitajska bo ostala gonilna sila rasti, vendar z nižjimi odstotki prodaje, • povečanje povpraševanja po robotih v industriji elektronike. • Umsatzsteigerung im Bereich der Robotik in West-, Mittel- und Osteuropa • Weiterer Anstieg des Umsatzes in Nordamerika, Südkorea und Japan • China bleibt weiterhin die Antriebskraft, jedoch mit geringeren Umsatzprozenten • Erhöhung der Nachfrage nach Robotern in der Elektronikindustrie

Do leta 2020 naj bi bilo nameščenih več kot 1,7 milijona novih industrijskih robotov po tovarnah po vsem svetu. / Bis 2020 werden mehr als 1,7 Millionen neue Industrieroboter in den Fabriken weltweit installiert.

Viri: Ipa.fraunhofer, Statistični urad, International Federation of Robotics, Germany Trade and Invest / Quellen: Ipa.fraunhofer, Statistični urad, International Federation of Robotics, Germany Trade and Invest

Jungheinrich, d.o.o., Korenova c. 11, Kamnik tel: 01/561-04-85, info@jungheinrich.si www.jungheinrich.si


10

WENN ROBOTER ZU WIRTSCHAFTSSUBJEKTEN WERDEN

11

ZUKUNFT

PRIHODNOST

KO ROBOTI POSTANEJO GOSPODARSKI SUBJEKTI

Odnos do robotov in njihove vloge v družbi je vedno nihal med strahom in fascinacijo. Robotska revolucija, katere končni cilj je popolnoma avtonomno podjetje, pa je zdaj neizbežna. Kakšni so pri tem obeti za trg dela? XANNE-KATHRIN VELTEN

Die Einstellung gegenüber Robotern und ihrer Rolle in der Gesellschaft schwankt seit jeher zwischen Angst und Faszination. Die Robotik-Revolution mit dem Ziel eines vollständig autonomen Unternehmens steht nun unmittelbar bevor. Was bedeutet dies für die Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt? X ANNE-KATHRIN VELTEN


12

13 Tako se bo nadomestilo človekovo delo / So wird menschliche Arbeitskraft ersetzt

2013

2018

Delež dejavnosti, ki bi jih lahko prevzeli računalniki, v odstotkih, razvrščenih po poklicnih segmentih (na podlagi držav članic v EU) / Anteil der Tätigkeiten, die potenziell von Computern übernommen werden könnten in Prozent, sortiert nach Berufssegmenten (Basis EU-Länder) Promet in logistika / Verkehrs- und Logistikberufe Storitve v podjetjih / Unternehmensbezogene Dienstleistungsberufe Čiščenje / Reinigungsberufe Prodaja / Handelsberufe Proizvodnja / Fertigungsberufe Varnost / Sicherheitsberufe Prehrana in gostinstvo / Lebensmittel- und Gastgewerbeberufe Upravljanje in organizacija podjetij / Berufe in Unternehmensführung und -organisation Kmetijstvo in gozdarstvo / Berufe in Land- und Forstwirtschaft Socialne in kulturne storitve / Soziale und kulturelle Dienstleistungsberufe Proizvodna tehnologija / Berufe in der Fertigungstechnik Gradbeništvo / Bauberufe Zdravstvo / Gesundheitsberufe Storitve v IT in znanosti / IT- und naturwissenschaftliche Dienstleistungsberufe

0 O takšni sodelavki lahko v vsakem kadrovskem oddelku le sanjajo: njeno ime je Vera in v enem dnevu lahko opravi do 1500 razgovorov. Po e-pošti razpošlje celo individualizirane odgovore. In kar je za šefe še pomembnejše: če je treba, bo Vera delala noč in dan in ne bo zahtevala dodatnega plačila. In vse to zmore brez tveganja, da bi »pregorela«. Ruski mojster za zaposlovanje, uradno imenovan »Robot Vera«, je tehnologija programske opreme z umetno inteligenco, ki uporablja strojno učenje, zato lahko Vera svoje komunikacijske sposobnosti nenehno izboljšuje in prilagaja posameznikom. Program trenutno uporablja že več sto podjetij, med njimi tudi Ikea, ki si želijo olajšati iskanje novih zaposlenih. Postopek se začne tako, da podjetja Veri podajo opis delovnega mesta in vprašanja za razgovor. Robot je povezan s spletnimi stranmi, na katerih so seznami ponujenih prostih delovnih mest. S pomočjo teh lahko pregleduje spletne življenjepise in prijave za zaposlitev ter ugotovi, ali so ti ustrezni za ponujena delovna mesta. Ko Vera ugotovi, da kandidat ustreza pogojem za zaposlitev, ga pokliče. Najbolj obetavne kandidate nato posreduje kadrovskim delavcem, ki sprejemajo dokončne kadrovske odločitve. Program je sicer specializiran za množično zaposlovanje predvsem v gradbeništvu ali prodaji na drobno, vendar ga načeloma lahko prilagodijo vsaki panogi. Čeprav je Vera pri svojem delu zelo učinkovita, so takšni primeri, kadar gre za digitalizacijo in robotsko ekonomijo, za številne zaposlene strašljivi. Skrbi jih popolno izginotje uveljavljenih poslovnih modelov in množična izguba delovnih mest. Na koncu pa še to, da bo kolega robot popolnoma

zamenjal človeka. Pogosto je tako, da v številnih upravnih nadstropjih digitalizacija postane obetavna čarobna beseda, v resnici pa se zgodi bore malo. Študija tržnega raziskovalnega inštituta Rheingold je pokazala, da so zaposleni zaradi industrije 4.0, avtomatiziranih procesov in umetne inteligence bolj negotovi, kot smo doslej domnevali. Razlog za strah: v nasprotju s prejšnjimi industrijskimi revolucijami tokrat niso ogrožena le delovna mesta fizičnih delavcev, ampak bo kmalu moralo začeti skrbeti tudi zaposlene v pisarnah in celo poslovodstvo. V Nemčiji napredek robotske tehnologije trenutno tako ali drugače ogroža deset milijonov delovnih mest, v Sloveniji pa 300.000. Kakšne bodo posledice robotskega gospodarstva?

Istočasno aktualna študija Svetovnega gospodarskega foruma domneva, da bo digitalizacija do leta 2025 po svetu uničila 75 milijonov delovnih mest, hkrati pa naj bi ustvarila 133 milijonov novih. Dejanska hitrost robotske avtomatizacije se razlikuje glede na vir, ki ga uporabimo. Študija univerze v Oxfordu ocenjuje, da bo do leta 2033 zaradi avtomatizacije ogroženih 47 odstotkov delovnih mest v ZDA, medtem ko bo v Združenem kraljestvu nepotrebnih postalo 35 odstotkov delovnih mest. McKinsey napoveduje, da bo do leta 2030 od 400 do 800 milijonov ljudi po vsem svetu moralo najti novo službo. Nadaljnji raziskavi univerz Oxford in Yale iz leta 2017 sta pokazali, da bo umetna inteligenca že v naslednjem desetletju na številnih področjih presegla sposobnosti ljudi. Primeri med drugim vključujejo prevajanje jezikov NADALJEVANJE NA STR. 16

10

Diese Mitarbeiterin ist ein Traum für jede Personalabteilung: Ihr Name ist Vera und sie führt an einem einzigen Tag bis zu 1.500 Jobinterviews. Sie verschickt sogar noch individuelle Folge-E-Mails. Und noch wichtiger für ihre Chefs: Wenn es nötig ist, arbeitet Vera Tag und Nacht und verlangt keine Bezahlung. Dabei läuft sie dennoch nicht Gefahr, auszubrennen. Der offiziell als „Robot Vera“ bekannte Master-Recruiter aus Russland ist eine künstlich-intelligente Softwaretechnologie, die maschinell lernt. Auf diese Weise verfeinert Vera kontinuierlich ihre Kommunikationsfähigkeiten und passt diese individuell an. Derzeit wird das Programm von mehreren hundert Unternehmen, unter anderem von Ikea, eingesetzt, um die Suche nach neuen Mitarbeitern zu vereinfachen. Der Prozess beginnt, wenn Unternehmen Vera eine Stellenbeschreibung und Interviewfragen zur Verfügung stellen. Der mit Websites und Stellenanzeigen verknüpfte Roboter prüft Online-Lebensläufe und Bewerbungsschreiben und gleicht diese mit Stellenangeboten ab. Sobald eine Übereinstimmung auftritt, ruft Vera den Kandidaten an. Vielversprechende Kandidaten werden anschließend an Personalvermittler weitergeleitet, die die endgültigen Personalentscheidungen treffen. Das Programm ist vornehmlich spezialisiert auf Massenrekrutierungen im Baugewerbe oder Einzelhandel, kann prinzipiell aber für jede Branche angepasst werden. Wenngleich Vera hoch effizient arbeitet, sind derartige Beispiele Horrorszenarien, die vielen Mitarbeitern durch den Kopf spuken, wenn es um Digitalisierung und die Roboterökonomie geht. Etablierte Geschäftsmodelle verschwinden völlig und es werden massiv Arbeitsplätze abgebaut – so die Sorge – und am Ende hat Kollege Roboter den Menschen völlig ersetzt. Das führt oft dazu, dass

20

30

40

50

60

70

80

90

in vielen Chefetagen die Digitalisierung zwar zum verheißungsvollen Zauberwort geworden ist, sich in Wirklichkeit aber wenig tut. Industrie 4.0, automatisierte Prozesse und künstliche Intelligenz verunsichern Berufstätige stärker als bislang vermutet, fand auch eine Studie des Marktforschungsinstituts Rheingold heraus. Der Angsttreiber: Im Gegensatz zu den bisherigen industriellen Revolutionen, seien nicht allein die Arbeitsplätze von Arbeitern gefährdet, sondern schon bald würden sich Büroangestellte und selbst das Management vorsehen müssen. In Deutschland sind derzeit zehn Millionen Arbeitsplätze in irgendeiner Form vom Fortschritt der Robotertechnologie betroffen, in Slowenien sind es 300.000 Stellen. Welche Folge hat die Roboterökonomie?

Eine aktuelle Studie des Weltwirtschaftsforums geht davon aus, dass die Digitalisierung bis 2025 weltweit zwar 75 Millionen Jobs vernichtet, gleichzeitig aber 133 Millionen neue entstehen. Die tatsächliche Geschwindigkeit der roboterbasierten Automatisierung unterscheiden sich je nach Quelle. Eine Studie der Oxford University schätzt, dass bis 2033 47 Prozent der Arbeitsplätze in den USA durch die Automatisierung gefährdet seien, während 35 Prozent der Arbeitsplätze in Großbritannien überflüssig würden. McKinsey prognostiziert, dass bis zum Jahr 2030 zwischen 400 Millionen und 800 Millionen Menschen weltweit eine neue Arbeit finden müssten. Eine weitere Umfrage der Universitäten Oxford und Yale aus dem Jahr 2017 hat herausgefunden, dass die KI die Menschen bereits innerhalb der nächsten zehn Jahre in vielen Bereichen deutlich übertreffen wird: Beispiele sind unter anderem die Übersetzung von Sprachen (bis 2024), das Schreiben von Schulaufsätzen (bis 2026) und die Arbeit als Chirurg (bis 2053). FORTSETZUNG AUF S. 16


14

VIZIJA PRIHODNOSTI Z VZPOREDNIM ROBOTSKIM GOSPODARSTVOM ZUKUNFTSVISION PARALLELE ROBOTERÖKONOMIE NA POTI DO AVTONOMNEGA PODJETJA/ AUF DEM WEG ZUM AUTONOMEN UNTERNEHMEN Robotsko gospodarstvo je gospodarski sistem, v katerem inteligentni roboti delujejo samostojno. Pri ključnih gospodarskih ukrepih lahko posnemajo človeško vedenje. Sposobni morajo biti sklepati in izvajati digitalne pogodbe za svoje storitve, tako da jih je mogoče kot samostojne akterje v celoti vključiti v človekovo gospodarstvo. Znanstveniki so za takšno robotsko gospodarstvo določili tri temeljna pravila: 1. Robotsko gospodarstvo je treba razviti v okviru digitalnega gospodarstva, da se lahko poveže z obstoječimi gospodarskimi sistemi. 2. Robotsko gospodarstvo mora imeti lasten notranji kapital. 3. Roboti ne smejo imeti lastninskih pravic, temveč lahko delajo samo po pogodbah. S tem bo zagotovljeno, da bo gospodarstvo še naprej pod nadzorom človeka.

Eine Roboterökonomie ist ein Wirtschaftssystem, in dem intelligente Roboter autonom agieren und menschliches Verhalten bei wirtschaftlichen Schlüsselhandlungen nachahmen können. Dafür müssen sie die Möglichkeit haben, digitale Verträge für ihre Dienstleistungen zu schließen und durchzuführen, damit sie als autonome Akteure vollständig in die menschliche Wirtschaft integriert werden können. Wissenschaftler haben sich auf drei Grundregeln für eine derartige Roboterökonomie geeinigt: 1. Die Roboterökonomie muss im Rahmen der digitalen Wirtschaft entwickelt werden, damit sie mit den bestehenden Wirtschaftssystemen vernetzt werden kann. 2. Sie muss internes Kapital besitzen. 3. Roboter sollten keine Eigentumsrechte besitzen, sondern nur im Rahmen von Verträgen arbeiten. So wird sichergestellt, dass der Mensch weiterhin die Wirtschaft kontrolliert.

15

PAMETNE POGODBE/ SMART CONTRACTS

LASTNINSKA PRAVICA/ EIGENTUMSRECHT

PAMETNO PODJETJE/ SMART COMPANY

Najprej je treba internet stvari (IoT) razširiti na nekakšno robotsko različico, torej »Robot IoT«, ki bi omogočal napravam z umetno inteligenco, da pridobijo zunanje podatke iz oblaka in v realnem času komunicirajo med seboj in z ljudmi. Gospodarsko delovanje robotov bodo nadzorovale pametne pogodbe v verigi blokov. Vse, kar se dogaja v robotskem gospodarstvu, bo shranjeno v pametni pogodbi. Iz tehničnih razlogov pa robot lahko naredi samo to, kar je navedeno v navodilih pametne pogodbe. Tako ima robotika dolgoročni potencial, da odpre nove vire ustvarjanja vrednosti in gospodarske rasti. / Zunächst muss das Internet der Dinge um eine Art „Robot IoT“ erweitert werden. Dies ermöglicht KI-Geräten den Abruf von externen Daten aus der Cloud und eine Echtzeit-Kommunikation untereinander, aber auch mit Menschen. Das wirtschaftliche Handeln der Roboter wird über „Smart Contracts“ in der Blockchain gesteuert. Alles, was in der Roboterökonomie zu regeln ist, wird in einem Smart Contract gespeichert. Aus technischen Gründen kann ein Roboter gar nicht anders, als entsprechend der dort festgelegten Anweisungen zu handeln. Robotik hat so langfristig das Potenzial, neue Quellen für Wertschöpfung und Wachstum zu erschließen.

Kljub vsemu napredku na področju robotike so popolnoma avtonomni roboti še vedno daleč od resničnosti. Ko pa bodo takšni roboti resničnost, bosta nastali kar dve novi težavni področji: čigava lastnina so ti roboti in kako jih zakonsko obravnavati. Čeprav se ta vprašanja zdijo nenavadna, niso tako daleč od resničnosti. Robotski ponudnik taksijev bi na primer že v nekaj letih lahko opravljal vse posle s pomočjo umetne inteligence in robotike. Odgovor na vprašanje določa delitev dela v robotskem gospodarstvu: človek postavlja osnovne pogoje in razlaga cilje, robot pa te naloge optimalno in v okviru določenih omejitev opravlja. / Trotz aller Fortschritte in der Robotik sind wir von wirklich autonom agierenden Robotern noch weit entfernt. Doch wenn es sie gibt, entstehen gleich zwei neue Problemfelder: Wessen Eigentum sind diese Roboter? Wie werden sie juristisch behandelt? Diese Fragen klingen ungewöhnlich, sind aber gar nicht so weit von der Wirklichkeit entfernt. Ein Robotertaxi-Anbieter könnte in wenigen Jahren bereits den gesamten Geschäftsverkehr über KI und Robotik abwickeln. Die Beantwortung der Frage bestimmt die Arbeitsteilung in der Roboterökonomie: Der Mensch setzt die Rahmenbedingungen und erklärt die Ziele, der Roboter führt diese Aufträge optimal im Rahmen der gesetzten Grenzen aus.

Popolno robotsko gospodarstvo ljudi kot podjetnikov ne potrebuje več. Podjetje je samostojno in samo ustvarja dobiček. Človek bi bil potreben zgolj za ustanovitev prvega robotskega podjetja, in sicer v vlogi ustanovnega vlagatelja. Vsa nadaljnja podjetja bi za izgradnjo lahko uporabila robotski kapital. Po mnenju znanstvenikov bi to lahko postalo resničnost že v drugi polovici tega stoletja. / Eine perfekte Roboterökonomie braucht den Menschen als Entrepreneur nicht mehr. Das Unternehmen ist autonom und erwirtschaftet Gewinne in Eigenregie. Lediglich für das erste Roboterunternehmen wäre noch ein Risikokapitalist zur Finanzierung notwendig. Alle weiteren könnten für den Unternehmensaufbau Roboterkapital nutzen. Laut Wissenschaftlern könnte dies in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts bereits Realität werden.

PONUDBA / ANGEBOT

PAMETNA POGODBA / SMART CONTRACT

PAMETNO MESTO / SMART CITY PAMETNA TOVARNA / SMART FACTORY

PAMETNA POGODBA / SMART CONTRACT

ROBOT VODJA PROIZVODNJE / ROBOTER-PRODUKTIONSMANAGER

ROBOT NADZORNIK / ROBOTER-KONTROLLEUR

POVPRAŠEVANJE / NACHFRAGE

PAMETNA POGODBA / SMART CONTRACT


16

Končni cilj in utopija robotskega gospodarstva je podjetje, ki se upravlja samo.

Finales Ziel und Utopie der Roboterökonomie ist ein sich selbst verwaltetes Unternehmen.

(do 2024), pisanje šolskih spisov (do 2026) in delo kirurgov (do 2053). Skupina Svetovne banke meni, da bi bilo v državah v razvoju mogoče avtomatizirati dve tretjini vseh delovnih mest, hkrati pa nekateri strokovnjaki predvidevajo, da bodo revnejše države imele manj sredstev za naložbe v avtomatizacijo in zato ne bodo čutile polnih posledic izgube delovnih mest. Druga raziskava podjetja McKinsey kaže, da je z obstoječo tehnologijo lahko popolnoma avtomatiziranih le manj kot pet odstotkov današnjih delovnih mest. Ta odstotek je precej nizek zato, ker je delo, ki ga opravljajo ljudje, preveč raznoliko, da bi vsega lahko prevzeli roboti. Raziskava zato pravi, da bi 60 odstotkov delovnih mest lahko prilagodili tako, da bi tretjino dela, ki ga zajemajo danes, prevzeli roboti. Večina nas bo torej ohranila svoja delovna mesta, vendar se bo naš način dela spremenil. Ne glede na to, katerim študijam in znanstvenikom najbolj zaupamo, imajo vsi enake zaključke: velika večina ljudi, ki jim delovna mesta ogrožata umetna inteligenca in robotika, lahko najde novo in še bolje plačano zaposlitev.

Gemäß der Weltbankgruppe könnten zwei Drittel der Arbeitsplätze in den Entwicklungsländern automatisiert werden. Gleichzeitig gehen einige Sachverständige davon aus, dass den ärmeren Ländern weniger Geld für Investitionen in die Automatisierung zur Verfügung steht und diese damit nicht die volle Wucht der Verdrängung der Arbeitsplätze zu spüren bekommen würden. Eine andere Forschungsarbeit von McKinsey deutet darauf hin, dass weniger als fünf Prozent der heutigen Arbeitsplätze mit der existierenden Technologie vollständig automatisiert werden könnten. Dieser eher geringe Prozentsatz erklärt sich damit, dass die von Menschen erledigte Arbeit zu vielfältig ist, um von Robotern ausgeführt zu werden. Die Forschungsarbeit sagt stattdessen aus, dass 60 Prozent der Arbeitsplätze sich so verändern könnten, dass ein Drittel der Tätigkeiten, die sie heute umfassen, von Robotern übernommen werden könnten. Die meisten von uns würden also ihren Job behalten, aber die Art, wie wir unsere Arbeit erledigen, würde sich verändern. Unabhängig davon, welchen Studien und Wissenschaftlern man am meisten Glauben schenkt, sie alle haben dasselbe Fazit: Die überwiegende Zahl der Menschen, deren Stellen durch KI und Robotik bedroht wären, können neue und sogar besser bezahlte Jobs finden.

Katera dela bodo izginila?

Končni cilj in utopija robotskega gospodarstva je podjetje, ki se upravlja samo (glejte grafikon). Pot do tega je še dolga, preoblikovanje sveta dela pa je pri tem družbeno najpomembnejši izziv. Delovna mesta, ki bodo najverjetneje avtomatizirana, so tista s predvidljivimi in ponavljajočimi se delovnimi postopki. Delovna mesta, ki verjetno ne bodo avtomatizirana, so tista, ki zahtevajo visoko stopnjo medosebne interakcije, ustvarjalnosti in pogosto tudi dolgoletno izobraževanje. Delovna mesta nastajajo na področjih strojništva, razvijanja programske opreme, vzdrževanja, oblikovanja in usposabljanja. To so službe, ki so postale potrebne zaradi vse večje prisotnosti strojev na delovnih mestih. Takšna delovna mesta so še posebej zaželena v gospodarstvih, kot sta Nemčija in Slovenija (glejte intervju na straneh 20–23). Pri McKinseyju menijo, da bi razširitev uporabe umetne inteligence, strojnega učenja in robotike lahko globalno produktivnost povečala za od 0,8 do 1,4 odstotka na leto. Poleg tega ima tudi velik potencial za zaposlene, ki imajo lahko več prostega časa in se posvetijo ustvarjalnim dejavnostim. Jasno je, da je robotska ekonomija popolnoma drugačen in povsem nov gospodarski sistem (glejte grafikon 14–15). Poslovodje, zaposleni in stroji so tako v povsem novem razmerju. Zaposlene je treba prekvalificirati in jim ponuditi alternativno delo. Dejanska proizvodnja tako pogosto zahteva bistveno manj ljudi, zato pa se poveča povpraševanje po zalednih službah. Do zaposlenih prijazna digitalizacija in prehod nanjo lahko deluje v vsakem podjetju. Predpogoj za to je, da poslovodstvo pri prehodu na robotsko intenzivno podjetje poskrbi, da zaposlenih ne skrbi za delovna mesta. •

Welche Jobs fallen weg?

Finales Ziel und Utopie der Roboterökonomie ist ein sich selbst verwaltetes Unternehmen (siehe Grafik). Der Weg dahin ist noch lang, und die Neugestaltung der Arbeitswelt die gesellschaftlich relevanteste Herausforderung. Die Arbeitsplätze, die am wahrscheinlichsten automatisiert würden, sind jene mit vorhersehbaren und repetitiven Arbeitsabläufen. Die Arbeitsplätze, die wenig wahrscheinlich automatisiert würden, sind jene, die ein hohes Maß an menschlicher Interaktion, Kreativität und oft auch eine langjährige Ausbildung bedingen. Jobs entstehen in den Bereichen Engineering, Softwareentwicklung, Wartung, Design und Schulung. Hierbei handelt es sich um Rollen, die aufgrund der zunehmenden Präsenz der Maschinen nötig werden. Diese Jobs sind besonders in Volkswirtschaften wie Deutschland und Slowenien gefragt (siehe Interview Seite 20–23). Gemäß McKinsey könnte die umfassende Nutzung von KI, maschinellem Lernen und Robotik die weltweite Produktivität zwischen 0,8 und 1,4 Prozent pro Jahr steigern. Darüber hinaus birgt sie ein enormes Potenzial für die Mitarbeiter. Sie können mehr Freizeit genießen und sich kreativen Tätigkeiten widmen. Klar ist, dass eine Roboterökonomie ein ganz anderes und ganz neues Wirtschaftssystem ist (siehe Grafik Seite 14–15). Geschäftsführer, Mitarbeiter und Maschinen stehen in einer völlig neuen Beziehung zueinander. Mitarbeiter müssen umgeschult werden und alternative Tätigkeiten angeboten bekommen. Oft benötigt die eigentliche Produktion deutlich weniger Leute, doch dafür wächst der Bedarf im Backoffice. Eine mitarbeiterfreundiche Umstellung und Digitalisierung kann in jedem Unternehmen funktionieren. Voraussetzung ist, dass das Management bei einer Umstellung auf ein roboterintensives Unternehmen verhindert, dass sich die Belegschaft um ihren Arbeitsplatz sorgt. •


18

19

vajanje umetne inteligence (AI) bo vplivalo na vse vidike življenja, tudi na delo. Na eni strani bodo nova programska orodja, podprta z metodami AI, povečala produktivnost in učinkovitost obstoječih delovnih mest. Tukaj bodo vključena tudi delovna mesta, ki se jih je doslej zaradi zahtevnosti ali potrebne kreativnosti digitalizacija izognila. Na drugi strani pa bo nova tehnologija omogočila nove trge ter s tem tudi nova delovna mesta, ki si jih trenutno niti še ne znamo zamisliti. Digitalizacija se prav tako nadaljuje v zmanjševanju fizičnih meja in utira pot novim shemam dela, ki jih odlikuje fleksibilnost: digitalnih sredstev, časa in prostora. •

U

ie Einführung der künstlichen Intelligenz (KI) wird alle Aspekte des Lebens, d. h. auch unsere Arbeit, beeinflussen. Einerseits werden die neuen, mit KI-Methoden unterstützten Software-Tools die Produktivität und Effektivität der bestehenden Arbeitsplätze erhöhen – hierbei werden auch solche Arbeitsplätze einbezogen, die bisher die Digitalisierung umgangen haben, da sie entweder zu anspruchsvoll waren oder Kreativität forderten. Andererseits wird die neue Technologie aber auch neue Märkte öffnen und damit neue Arbeitsplätze schaffen, die all unsere Vorstellungen übersteigen. Die Digitalisierung wird weiterhin die physischen Grenzen verringern und sich einen Weg zu den neuen Arbeitsschemata bahnen, die sich durch Flexibilität auszeichnen: von digitalen Mitteln, Zeit und Raum.  •

D

igitalizacija skupaj z dejstvom, da delujemo na globalnih trgih, in s spremembami v demografiji močno spreminja način dela. Umetna inteligenca, podatkovna analitika in tehnologije v oblaku so tiste, ki bodo krojile delovna mesta prihodnosti. Do leta 2022 naj bi se delež zaposlenih v t. i. novih poklicih povečal s 16 na 27 odstotkov zaposlenih v velikih podjetjih po svetu, medtem ko se bo delež delovnih mest, ki so danes že lahko tehnološko zastarela, zmanjšal z 31 odstotkov na 21. In čeprav je res, da bodo nekatera delovna mesta zaradi razvoja umetne inteligence izginila, bo tehnologija lahko ustvarila večje število novih delovnih mest. Po podatkih Svetovnega ekonomskega foruma bodo do leta 2022 najpomembnejše naslednje veščine: analitično razmišljanje in inovacije, aktivno učenje ter kreativnost. Spreminjajo se tudi organizacije – če je doslej veljalo, da so razvojni timi zaprti, danes velja načelo odprtosti, čim večjega sodelovanja tudi z zunanjimi institucijami, univerzami, raziskovalnimi oddelki. V Siemensu stalno stremimo k osveščenosti zaposlenih in investiramo v usposabljanja, pri čemer so digitalne veščine vključene v vse naše programe. •

D

MITJA TRAMPUŽ DIREKTOR CREA PRO DIREKTOR VON CREA PRO

rsto let so organizacije z avtomatizacijo rutinskih nalog povečevale učinkovitost, osvobajale delavce ponavljajočih se nalog, racionalizirale zaledne službe in zmanjševale stroške. Zdaj uvajajo umetno inteligenco in uporabljajo množico podatkov. Soočamo se z novo realnostjo, kjer dodajanje inteligence avtomatizaciji odpira nove možnosti, ki imajo velik vpliv na način delovanja organizacij in na način dela. Razmerje med umetno inteligenco in tradicionalno avtomatizacijo bo odločilni dejavnik. Napredni roboti in pogovorni asistenti pridobivajo spretnosti in »čute«, kar jim omogoča širši obseg ročnih in pogovornih nalog. To spreminja naravo dela v panogah in poklicih – inteligentni stroji izvajajo več nalog in natančneje ter opravljajo naloge, ki presegajo tisto, kar lahko naredijo ljudje. Posledično se potrebe po nekaterih poklicih zmanjšujejo, po drugih pa rastejo. V CREA pro menimo, da bo prihodnost z umetno inteligenco zahtevna, vendar bogatejša, če bomo tehnologijo samozavestno izkoristili in negativne učinke ustrezno ublažili. •

V

urch die Automatisierung der Routinearbeiten haben die Organisationen jahrelang die Effektivität erhöht, die Arbeitskräfte von wiederkehrenden Arbeiten befreit, das Back-Office rationalisiert und Kosten eingespart. Derzeit wird die künstliche Intelligenz eingeführt und riesige Datenmengen verarbeitet. Wir sind mit einer neuen Realität konfrontiert, in der das Hinzufügen von Intelligenz ganz neue Möglichkeiten der Automatisierung eröffnet, die sowohl einen großen Einfluss auf die Arbeit einer Organisation als auch auf unsere Arbeitsweise haben werden. Das Verhältnis zwischen künstlicher Intelligenz und traditioneller Automatisierung entwickelt sich zum entscheidenden Faktor. Die fortschrittlichen Roboter und Sprachassistenten werden immer geschickter und ihre Sinnesschärfe nimmt zu, wodurch sie ein immer breiteres Spektrum an sprachlichen und manuellen Aufgaben erledigen können. Dies verändert die Natur der Arbeit in den einzelnen Branchen und Berufssegmenten, denn schließlich übernehmen die intelligenten Maschinen immer mehr Aufgaben und können diese immer präziser ausführen. Zudem verrichten sie bereits Aufgaben, bei denen sie den Menschen überlegen sind. Folglich sinkt der Bedarf nach einigen Berufen immer mehr, während andere immer gefragter sind. Bei CREA pro sind wir der Meinung, dass durch die künstliche Intelligenz die Zukunft zwar anspruchsvoll, aber dennoch bereichernd sein wird – vorausgesetzt, wir nutzen die Technologie selbstbewusst, und die negativen Auswirkungen werden entsprechend abschwächen. •

ALEKSANDER ZALAZNIK GENERALNI DIREKTOR DANFOSS TRATA IN VIŠJI PODPREDSEDNIK DEN SUPPLY CHAIN GENERALDIREKTOR DANFOSS TRATA UND HÖHERER VIZEPRÄSIDENT DEN SUPPLY CHAIN EU

Foto: arhiv Danfoss

MEDEJA LONČAR IZVRŠNA DIREKTORICA SIEMENSA SLOVENIJA IN HRVAŠKA VERANTWORTLICHE DIREKTORIN VON SIEMENS SLOWENIEN UND KROATIEN

Foto: arhiv Crea pro

Foto: arhiv Qlector

DR. BLAŽ FORTUNA LABORATORIJ ZA UMETNO INTELIGENCO NA INSTITUTU JOŽEF STEFAN IN DIREKTOR QLECTOR LABOR FÜR KÜNSTLICHE INTELLIGENZ AM INSTITUT JOŽEF STEFAN UND DIREKTOR VON QLECTOR

Foto: arhiv Siemens

MNENJA / MEINUNGEN

mo sredi digitalizacijske preobrazbe, ki bo pomembno zaznamovala svetovni gospodarski prostor in naša vsakdanja življenja. V veliki meri smo že izkusili, da gre za neizogiben proces, ki se bo dotaknil vsake industrije, storitve in izdelka. Izkoristimo ga lahko tako, da se postavimo kot ustvarjalci novih tehnologij, poslovnih modelov in tehničnih rešitev, s katerimi bomo lahko delali pametneje in živeli boljše. Vemo tudi, da vsa svetovna prizadevanja vodijo v isto smer: ustvariti visokoproduktivno, brezogljično družbo. Zato se moramo zavedati prednosti digitalizacije, avtomatizacije in robotizacije, ki nam omogočajo, da z organizacijo dela dosegamo večjo produktivnost, s tem pa odpiramo nove razvojne priložnosti. Za to je ključna digitalna preobrazba na treh področjih: v digitalni interakciji s kupci, v razvoju digitaliziranih izdelkov in storitev ter v digitalizaciji proizvodnje. Hkrati pa preobrazba ljudi, saj inženirstvo prihodnosti, kot ga spoznavamo v Danfoss Trati, zahteva popolnoma drugačne načine razmišljanja, znanja, kompetence in pristope. Zato moramo veliko pozornosti – prav toliko kot digitalizaciji ali še več – namenjati ljudem in prihodnosti dela.  •

S

D

ie Digitalisierung samt der Tatsache, dass wir auf den globalen Märkten aktiv sind, sowie dem demografischen Wandel verändert unsere Arbeitsweise erheblich. Die künstliche Intelligenz, die Datenanalytik und die Cloud-Technologien werden die Arbeitsplätze der Zukunft kreieren. Bis 2022 soll sich in den großen Unternehmen der Welt der Anteil der Beschäftigten in den sog. neuen Berufen von 16 auf 27 Prozent erhöhen, während der Anteil der Arbeitsplätze, die möglicherweise heute bereits technologisch überholt sein könnten, von 31 auf 21 Prozent sinken wird. Obwohl es stimmt, dass durch die Entwicklung der künstlichen Intelligenz bestimmte Arbeitsplätze verschwinden werden, wird die Technologie viel mehr neue Arbeitsplätzen schaffen. Nach Angaben des Weltwirtschaftsforums werden bis 2020 folgende Fähigkeiten für eine erfolgreiche Karriere am wichtigsten sein: analytisches Denken und Innovationen, aktives Lernen und Kreativität. Aber auch die Organisationen selber befinden sich im Wandel: Wenn die Entwicklungsteams bisher als geschlossenes System angesehen wurden, dann gilt heute das Prinzip der Offenheit, d. h. einer möglichst umfassenden Zusammenarbeit auch mit externen Institutionen, Universitäten und Forschungsabteilungen. Bei Siemens sind wir ständig bestrebt, unsere Mitarbeiter aufzuklären, und investieren in die Fortbildungen, wobei der Erwerb digitaler Fertigkeiten ein fester Bestandteil in all unseren Programmen ist.  •

D

ir stecken mitten im Digitalisierungswandel, der den Weltwirtschaftsraum und unseren Alltag bedeutend prägen wird. Wie wir bereits in großem Maße selber erfahren konnten, handelt es sich dabei um einen unvermeidbaren Prozess, dem die Industrien, Dienstleistungen und Produkte nicht entgehen können. Diesen Prozess können wir zu unserem Vorteil nutzen, indem wir uns als Schöpfer von neuen Technologien, Geschäftsmodellen und technischen Lösungen, mit denen wir intelligenter arbeiten und besser leben können, behaupten. Außerdem wissen wir, dass alle weltweiten Bemühungen in die gleiche Richtung führen: nämlich zu einer hochproduktiven NullKohlenstoff-Gesellschaft. Aus diesem Grund müssen wir uns über die Vorteile der Digitalisierung, Automatisierung und Robotisierung im Klaren sein, die es uns ermöglichen, durch eine entsprechende Arbeitsorganisation die Produktivität zu verbessern und dadurch neue Entwicklungschancen zu öffnen. Aus diesem Grund erfolgt der entscheidende digitale Wandel in drei Bereichen: in der digitalen Interaktion mit den Kunden, in der Entwicklung von digitalisierten Produkten und Dienstleistungen sowie in der Digitalisierung der Produktion. Gleichzeitig ist aber auch der Wandel der Menschen unumgänglich, da das Engineering der Zukunft – wie wir es bei Danfoss Trata kennenlernen – ganz andere Denkweisen, Kenntnisse, Kompetenzen und Ansätze fordert. Deshalb ist es wichtig, den Menschen und der Arbeitswelt der Zukunft mindestens genauso viel oder gar noch mehr Aufmerksamkeit zukommen zu lassen wie der Digitalisierung. •

W


20

21

Anka Brus je skupaj z možem Mišem leta 2003 ustanovila IT-podjetje Agitavit Solutions (prvotno Agito). Od leta 2015 je direktorica podjetja in trenutno zaposluje več kot 90 ljudi. Med stranke podjetja Agitavit Solutions sodijo tudi nekatera največja slovenska podjetja, kot so Krka, GEN-i, A1, Kolektor, Pošta Slovenije in Abanka, mednarodno priznana podjetja, kot sta skupina Sandoz in Hilti, ter številne male in srednje velike stranke. V letu 2018 je promet podjetja znašal 4,4 milijona evrov z več kot pol milijona evrov dobička. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Mišo gründete Anka Brus 2003 das IT-Unternehmen Agitavit Solutions (ursprünglich Agito). Seit 2015 ist sie CEO der Firma und beschäftigt heute mehr als 90 Mitarbeiter. Zum Kundenkreis von Agitavit Solutions gehören einige der größten slowenischen Firmen wie Krka, GEN-i, A1, Kolektor, Pošta Slovenije und Abanka, international renommierte Unternehmen wie die Sandoz-Gruppe und Hilti sowie zahlreiche kleine und mittelständische Kunden. 2018 betrug der Umsatz 4,4 Millionen Euro bei einem Gewinn von mehr als einer halben Million Euro.

INTERVJU

INTERVIEW

Popolno znanje ne obstaja

Vollständiges Wissen gibt es nicht

V svetu robotike in digitalizacije se niti podjetja niti direktorji in zaposleni ne morejo izogniti vseživljenjskemu učenju, pravi Anka Brus, ki se je kot izvršna direktorica IT-podjetja Agitavit Solutions na to že navadila. Opozarja, da morajo podjetja v poklicnem svetu 4.0 svoje zaposlene voditi z aktivnim upravljanjem sprememb, hkrati pa je vsak posameznik sam odgovoren za svojo prihodnost.

Weder Unternehmen noch Geschäftsführer oder Mitarbeiter kommen angesichts von Robotik und Digitalisierung um lebenslanges Lernen herum, so Anka Brus. Als Geschäftsführerin des ITUnternehmens Agitavit Solutions ist sie dies bereits gewöhnt. Sie appelliert, dass Unternehmen in der Arbeitswelt 4.0 ihre Mitarbeiter zwar durch ein aktives Change Management leiten müssen, aber auch jeder Einzelne für seine Zukunft selbst verantwortlich ist.

X ANNE-KATHRIN VELTEN

AMBITION: Umetna inteligenca in robotika bosta vodili k spremembi delovnih procesov od ponavljajočih se nalog do vse bolj ustvarjalnega dela. Kako bo ta preobrat vplival na vaše podjetje v prihodnjem desetletju? ANKA BRUS: Čeprav predvidevam, da se bo Agitavit v prihodnjih desetih letih spremenil, bo bistvo podjetja vendarle ostalo isto. Še naprej bomo vlagali v odličnost storitev in razvoj novih izdelkov, ki temeljijo na sodobni tehnologiji. Trdno sem prepričana v to, da bomo ostali zvesti našim temeljnim vrednotam, torej usmerjenosti k strankam, kakovosti, strokovnemu znanju in sodelovanju. AMBITION: Vaše podjetje ustvarja prihodke z razvijanjem digitalnih rešitev za druga podjetja. Kako svoje zaposlene vodite skozi digitalne procese in spremembe, ki spremljajo digitalizacijo? ANKA BRUS: Na področju IT smo sprememb ter nenehnega učenja in izboljševanja že vajeni. Med rastjo našega podjetja sem se naučila, kako pomembna sta dobra komunikacija in upravljanje

AMBITION: Künstliche Intelligenz und Robotik führen zu einer Verlagerung der Arbeit von sich wiederholenden zu kreativeren Aufgaben. Welche Auswirkungen hat diese Trendwende für ihr Unternehmen innerhalb des kommenden Jahrzehnts? ANKA BRUS: Ich gehe davon aus, dass sich Agitavit in den nächsten zehn Jahren zwar verändern wird, im Kern jedoch unverändert bleibt. Wir werden weiterhin in Service Excellence und die Entwicklung neuer Produkte auf Basis der aktuell verfügbaren Technologie investieren. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir unseren Grundwerten Kundenorientierung, Qualität, Know-how und Zusammenarbeit treu bleiben werden. AMBITION: Ihr Unternehmen verdient Geld mit der Entwicklung digitaler Lösungen für andere Unternehmen. Wie führen Sie Ihre eigenen Mitarbeiter durch digitale Prozesse und die mit der Digitalisierung einhergehenden Veränderungen? ANKA BRUS: In der IT sind wir an Veränderungen, kontinuierliches Lernen und Verbesserungen gewöhnt. Was ich während des Wachstums unseres Unternehmen gelernt habe, ist die Bedeutung einer guten Kommunikation und des Change Managements. Letzteres wird in vielen Unternehmen noch immer unterschätzt: So wird irrtümlicherweise angenommen, dass ein neues IT-System alle Probleme von selbst lösen kann. Wenn die Digitalisierung nicht durch eine ordnungsgemäße Kommunikation unterstützt wird, und alle betroffenen Mitarbeiter durch die Veränderung geleitet werden, kann sie kaum erfolgreich sein. Anstatt von der Änderung zu profitieren, werden die Mitarbeiter diese ablehnen.


22

23

Osrednja dejavnost podjetja Agitavit Solutions je razvoj strankam prilagojenih informacijskih rešitev. Anka Brus in njena ekipa podjetjem med drugim pomagata optimizirati potenciale njihovih zaposlenih s kadrovskimi rešitvami. »Ker se zanimanje za naš izdelek za kadrovske rešitve eHRM povečuje, pričakujem, da bo v mnogih podjetjih izboljšal potencial zaposlenih,« je o prihodnjih projektih dejala Anka Brus. »S pomočjo umetne inteligence bomo nadaljevali z inovacijami naše platforme za internet stvari in njeno uporabnost na področju inteligentnega ravnanja z odpadki in vodo razširili tudi na druga področja.« Razvoj strankam prilagojenih rešitev ponuja v digitalni dobi veliko možnosti. Anka Brus meni, da bodo novi trendi vplivali tudi na druga podjetja.

Die Entwicklung kundenspezifischer IT-Lösungen ist das Kerngeschäft von Agitavit Solutions. Anka Brus und ihr Team unterstützen Unternehmen unter anderem dabei, das Mitarbeiterpotenzial durch eine Human-Resource-Lösung zu optimieren. „Da das Interesse an unserem Personalentwicklungsprodukt eHRM wächst, erwarte ich, dass es das Mitarbeiterpotenzial vieler Unternehmen verbessern wird“, so Brus über zukünftige Projekte. „Wir werden zudem unsere IoTPlattform mit KI weiterentwickeln und sie vom intelligenten Abfall- und Wassermanagement auf andere Bereiche ausdehnen.“ Die Entwicklung von kundenspezifischen Lösungen in Zeiten der Digitalisierung biete bereits viel Potenzial. Brus geht davon aus, dass die neuen Trends auch andere Unternehmen beeinflussen werden.

sprememb, čeprav je slednje v mnogih podjetjih še vedno podcenjeno. Ljudje napačno domnevajo, da nov informacijski sistem lahko vse težave rešuje sam. Če digitalizacija ni podprta z ustrezno komunikacijo in vsi vpleteni zaposleni niso vodeni skozi spremembe, je težko uspešna. Namesto da bi od spremembe imeli korist, jo bodo zaposleni zavrnili.

AMBITION: Welche Fähigkeiten und Kenntnisse müssen Sie als CEO hinzugewinnen, um für das Berufsleben 4.0 gerüstet zu sein? ANKA BRUS: Soft Skills werden für einen Geschäftsführer immer wichtiger. Ich glaube an Zusammenarbeit, offene und transparente Kommunikation. Ich ermutige meine Mitarbeiter, zu wachsen und Verantwortung zu übernehmen. Ich bin gerne Mentor und Coach. Um ein IT-Unternehmen zu führen, ist es wichtig, die Technologie zu verstehen und sie zu nutzen. Ich möchte immer selbst aktiv die Lösungen nutzen, die wir auf dem Markt anbieten und verstehen, welche Vorteile sie für das Unternehmen oder für den Einzelnen bringen. Ich denke, ich werde nie vollständiges Wissen und Fähigkeiten erlangen können – es gibt immer Raum für Verbesserungen, ich kann immer etwas Neues lernen. Ich weiß, dass ich bis zum Ende meiner Karriere weiter lernen werde.

AMBITION: Katere spretnosti in znanja boste kot generalna direktorica morali pridobiti, da boste pripravljeni na poklicno življenje 4.0? ANKA BRUS: Mehke veščine postajajo za vodjo podjetja vedno pomembnejše. Verjamem v sodelovanje ter odprto in transparentno komunikacijo. Svoje zaposlene spodbujam k rasti in prevzemanju odgovornosti. Rada sem mentorica. Za vodenje IT-podjetja je pomembno razumeti in uporabljati tehnologijo. Vedno želim tudi sama aktivno uporabljati rešitve, ki jih ponujamo na trgu, in razumeti koristi, ki jih prinašajo podjetju ali posamezniku. Mislim, da ne bom nikoli mogla pridobiti popolnega znanja in spretnosti – vedno se lahko še izboljšam ali naučim nekaj novega. Prepričana sem, da se bom učila vse do konca svoje kariere. AMBITION: Svetujete številnim malim ter srednje velikim podjetjem in vodite družinsko podjetje. V teh podjetjih je dober odnos do zaposlenih ključnega pomena. Ste pri svojih zaposlenih ali strankah glede prihodnosti zaznali kakšen strah? ANKA BRUS: Nisem dobila vtisa, da bi se naši zaposleni ali zaposleni naših strank bali prihodnosti. Vsaj na področju IT ne pričakujemo, da bi bila prihodnost dramatično drugačna. Seveda spoznavamo nove tehnologije, spreminjamo poslovne modele in procese. Navsezadnje moramo biti fleksibilni in se hitro prilagajati, toda na področju IT to prihodnost že živimo. AMBITION: Drastične spremembe poklicnih zahtev so velik izziv. Kako zlasti za zaposlene, ki nimajo potrebnih veščin, oblikovati prehod? ANKA BRUS: Pomembno je, da podjetja razmislijo, kako bodo pričakovane spremembe vplivale na sedanjo delovno silo, in ustrezno načrtujejo proces prehoda. Ena najpomembnejših stvari je pravočasna in transparentna komunikacija. Zaposleni morajo vedeti, kakšne posledice bodo za njih imele spremembe,

AMBITION: Sie beraten viele kleine und mittelgroße Unternehmen und führen selbst ein Familienunternehmen. In solchen Firmen ist ein gutes Verhältnis zu den Mitarbeitern ein entscheidender Wert. Beobachten Sie bei ihren Mitarbeitern oder Kunden Angst? ANKA BRUS: Ich habe nicht den Eindruck, dass unsere Mitarbeiter oder unserer Kunden Angst vor der Zukunft haben. Zumindest in der IT erwarten wir nicht, dass die Zukunft dramatisch anders sein wird. Natürlich lernen wir die neuen Technologien kennen und ändern unsere Geschäftsmodelle und -prozesse – schließlich müssen wir flexibel sein und uns schnell anpassen. Aber im IT-Bereich leben wir bereits diese Zukunft. AMBITION: Es ist eine große Herausforderung, wenn sich die Jobanforderungen drastisch ändern. Wie kann der Übergang speziell für Mitarbeiter, denen die erforderlichen Fähigkeiten fehlen, gestaltet werden? ANKA BRUS: Es ist wichtig, dass die Unternehmen überlegen, wie sich die erwarteten Veränderungen auf die derzeitige Belegschaft auswirken und den Übergangsprozess entsprechend planen. Eines der wichtigsten Dinge ist die zeitnahe und transparente Kommunikation. Mitarbeiter müssen wissen, welche Konsequenzen die Veränderung für sie haben werden, welche Rolle sie dabei spielen werden und warum ihre Rolle wichtig ist. Der Übergangsprozess kann durch Karriereplanung, interne und externe Schulungen, Mentoring oder „Job-Shadowing“ unterstützt werden. Der gesamte Prozess ist viel einfacher, wenn das Unternehmen bereits einer Kultur des lebenslangen Lernens und der Mitarbeiterentwicklung folgt.

kakšno vlogo bodo imeli pri tem in zakaj je njihova vloga pomembna. Proces prehoda lahko podprejo načrtovanje kariere, notranja in zunanja usposabljanja, mentorstvo ali spremljanje dela. Celoten proces je veliko lažji, če podjetje že sledi kulturi vseživljenjskega učenja in razvoja zaposlenih. AMBITION: Svetujete zelo različnim podjetjem v Sloveniji in tudi v Nemčiji. Je po vaših izkušnjah večina podjetij že dobro pripravljenih na robotski in digitalni trg dela? ANKA BRUS: Večina podjetij, s katerimi sodelujemo, uporablja digitalne strategije, tako da opredeli več raziskovalnih projektov, s katerimi testirajo nove tehnologije in pristope, na koncu pa nekatere od njih tudi uporabi. Po drugi strani pa je še vedno veliko ročnih in poldigitalnih procesov, ki temeljijo na excelovih delovnih listih in delijo dokumente po e-pošti. Za prehod so potrebni organizacijske spremembe, usposobljena delovna sila in finančna sredstva. Ker morajo podjetja v tem času zagotoviti, da obstoječe poslovanje poteka nemoteno, je jasno, da bo celotna izvedba prehoda zahtevala nekaj časa. AMBITION: Kako te spremembe po vašem mnenju vplivajo na podjetja in izobraževalne ustanove? ANKA BRUS: Mislim, da je za podjetja pomembno, da na vseh poslovnih področjih pospešujejo kulturo inovativnosti, nenehno ustvarjajo nove ideje ter imajo kratke cikle, da lahko preizkušajo različne ideje in izmed njih izberejo najboljše. Izobraževalne ustanove se morajo ustrezno prilagoditi. Usposobiti morajo delovno silo prihodnosti, ki bo sposobna dobro sodelovati in reševati kompleksne probleme. AMBITION: Povpraševanje po kvalificirani delovni sili v današnjem IT-sektorju očitno presega ponudbo. Kako najdete nove visokokvalificirane delavce? ANKA BRUS: Ni čarobnega recepta. Najprej moramo zaposliti talentirane ljudi, potem pa – in to je prav tako pomembno – jih moramo motivirati, da ostanejo. Zato se naše strategije za blagovno znamko delodajalca, zaposlovanje in razvoj zaposlenih med seboj dopolnjujejo. Ko novi zaposleni začne z delom, dobi mentorja, ki ga vodi v začetnem obdobju. Naši vodje in vodje naših skupin imajo z zaposlenimi četrtletna srečanja, na katerih prejemajo povratne informacije in določajo prihodnje cilje dela in razvoja. Imamo tudi motivacijski sistem nagrajevanja, poleg tega pa redno organiziramo interna predavanja za izmenjavo znanja, teambuildinge, piknike itd. AMBITION: Kakšne nasvete dajete svojim sinovom in mladim zaposlenim pri izbiri študijskega programa in kariere, da se optimalno pripravijo na trg dela prihodnosti? ANKA BRUS: Moj nasvet velja zdaj in za prihodnost. Menim, da je pomembno priznati, da je vsak sam odgovoren za svojo prihodnost in kariero. Vsakdo mora ugotoviti, kaj ga motivira, mora poznati svoje prednosti in se zavedati svojih slabosti. Tako vsaka oseba najde poklic, v katerem lahko izkoristi svoje prednosti. Če je le mogoče, bi moral vsak okrog sebe zgraditi ekipo, ki ga dopolnjuje na področjih, na katerih je sam šibek. Tako se ne bo nikoli nehal učiti. •

AMBITION: Sie beraten sehr unterschiedliche Unternehmen in Slowenien und auch in Deutschland. Sind die meisten Unternehmen Ihrer Erfahrung nach für den Robotik- und digitalen Arbeitsmarkt bereits gut aufgestellt? ANKA BRUS: Die meisten Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, wenden digitale Strategien an, indem sie mehrere Forschungsprojekte definieren, um die neuen Technologien und Ansätze zu testen und schließlich einige davon umzusetzen. Andererseits gibt es noch viele manuelle und halbdigitale Prozesse, die auf Excel-Arbeitsblättern basieren und Dokumente per E-Mail teilen. Der Übergang erfordert qualifizierte Arbeitskräfte, organisatorische Änderungen und finanzielle Ressourcen. Da die Unternehmen sicherstellen müssen, dass das bestehende Geschäft zwischenzeitlich reibungslos verläuft, ist es klar, dass die vollständige Umsetzung einige Zeit in Anspruch nehmen wird. AMBITION: Welche Auswirkungen haben Ihrer Meinung nach diese Veränderungen auf Firmen und Bildungseinrichtungen? ANKA BRUS: Ich denke, es ist wichtig für Unternehmen, die Innovationskultur in allen Geschäftsbereichen anzukurbeln, ständig neue Idee hervorzubringen, kurze Zyklen zu haben, um verschiedene Ideen zu testen und sich für die Besten entscheiden zu können. Bildungseinrichtungen müssen entsprechend angepasst werden. Sie müssen die zukünftigen Arbeitskräfte aufbauen, die in der Lage sind, gut zusammenzuarbeiten und komplexe Probleme zu lösen. AMBITION: Die Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften übertrifft das Angebot im heutigen IT-Sektor deutlich. Wie finden Sie neue hochqualifizierte Mitarbeiter? ANKA BRUS: Es gibt kein Patentrezept. Zuerst müssen wir Talente anwerben und an Bord bringen, und dann – und das ist ebenso wichtig – müssen wir diese zum Bleiben motivieren. Daher ergänzen sich unsere Strategien für Employer Branding, Recruiting und Mitarbeiterentwicklung: Wenn ein neuer Mitarbeiter seine Arbeit aufnimmt, erhält er einen Mentor, der ihn durch die Anfangsphase führt. In vierteljährlichen Treffen mit den Mitarbeitern holen unsere Manager und Teamleiter Feedback ein und legen zukünftige Arbeits- und Entwicklungsziele fest. Zudem verfügen wir über ein motivierendes Belohnungssystem und organisieren darüber hinaus regelmäßig Teambuildings, Picknicks, interne Vorträge zum Wissensaustausch, etc. AMBITION: Welchen Rat geben Sie Ihren Söhnen und jungen Mitarbeitern bei der Wahl ihres Studiengangs und ihrem Karriereweg, um sich optimal auf den Arbeitsmarkt der Zukunft vorzubereiten? ANKA BRUS: Mein Rat gilt für jetzt und für die Zukunft. Ich glaube, dass es wichtig ist, anzuerkennen, dass jeder für seine eigene Zukunft und Karriere verantwortlich ist. Jeder muss herausfinden, was ihn antreibt, seine Stärken kennen und sich seiner Schwächen bewusst sein. Dann findet jede Person den Beruf, in dem sie ihre Stärken ausspielen kann. Und wenn möglich, sollte jeder ein Team um sich herum aufbauen, das ihn in den Bereichen ergänzt, in denen er schwach ist. So wird er nie aufhören zu lernen. •


24

25 Zadovoljstvo z vsemi dejavniki lokacije / Zufriedenheit mit gesamten Standortfaktoren

RAZISKAVA

UMFRAGE

Slovenija se dokazuje kot raziskovalna in razvojna lokacija

Slowenien überzeugt als Forschungs- und Entwicklungsstandort

Zelo zadovoljni / sehr zufrieden

Laut einer Umfrage der AHK Slowenien sticht Slowenien weiterhin in Bereichen der politischen und sozialen Stabilität sowie durch die gute Infrastruktur im Vergleich zu anderen mittel- und osteuropäischen Ländern positiv heraus.

Po raziskavi Slovensko-nemške gospodarske zbornice Slovenija na področjih politične in socialne stabilnosti ter z dobro infrastrukturo še naprej pozitivno izstopa v primerjavi z drugimi državami srednje in vzhodne Evrope.

en Umfrageergebnissen zufolge wird die wirtschaftliche Aktivität in Slowenien auch 2019 hoch bleiben. Die Mehrheit der Befragten erwartet eine weiterhin positive Entwicklung. Die positiven Aussichten beruhen auf den rechtlichen Rahmenbedingungen von Sicherheit und Stabilität sowie der Exportstärke slowenischer Unternehmen. Innerhalb der letzten Jahre hat sich die slowenische Konkurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkt erhöht. Grund dafür sind nicht nur die starke globale Vertretung, sondern auch der erneute global-europäische Wirtschaftsaufschwung. Wenige, fast gleichbleibende Veränderungen finden sich in den gut ausgeprägten Bereichen des wirtschaftspolitischen Umfeldes wie die Bekämpfung der Korruption, Transparenz öffentlicher Auftragsvergabe und Berechenbarkeit der Wirtschaftspolitik. Außerdem bietet Slowenien gute Bedingungen für Forschung und Entwicklung. Luft nach oben gibt es dahingegen in der öffentlichen Verwaltung und der Verfügbarkeit von Fachkräften. Weiterhin zeichnet sich Slowenien, wie bereits im Vorjahr, durch die hohe Qualifikation von Arbeitskräften aus. Im Zusammenhang mit einer starken Investitionsbereitschaft bleibt es auch 2019 bei positiven Konjunkturerwartungen. Somit befindet sich Slowenien im Gesamtbild in der vorderen Hälfte und verteidigt somit seinen guten 5. Platz. •

X MELINA MÜLLER

D

o izsledkih raziskave bo gospodarska aktivnost v Sloveniji tudi v letu 2019 ostala visoka. Večina anketirancev pričakuje nadaljevanje pozitivnih trendov. Pozitivni obeti temeljijo na pravnih okvirih varnosti in stabilnosti ter izvozni moči slovenskih podjetij. V zadnjih nekaj letih se je slovenska konkurenčnost na svetovnem trgu povečala. Razlog za to ni le močna zastopanost v svetovnem merilu, temveč tudi ponovna oživitev gospodarstva na evropski in svetovni ravni. Na dobro razvitih in stabilnih področjih gospodarsko-političnega okolja, kot so boj proti korupciji, preglednost javnih razpisov in predvidljivost gospodarske politike, le redko prihaja do korenitejših sprememb. Poleg tega Slovenija nudi dobre pogoje za raziskave in razvoj. Po drugi strani pa bi bile izboljšave možne na področju javne uprave in razpoložljivosti strokovnega kadra. Kot že preteklo leto je za Slovenijo značilna visoka usposobljenost delavcev. Tudi v letu 2019 se pričakuje pozitivna gospodarska rast skupaj z visoko pripravljenostjo za naložbe. Na splošno je Slovenija torej umeščena v zgornjo polovico držav in tako zaseda odlično 5. mesto. •

P

Zadovoljni / zufrieden

Nekoliko nezadovoljni / eher unzufrieden

Zelo nezadovoljni / sehr unzufrieden

1. Članstvo v EU / 1. EU-Mitgliedschaft 2006 20 2007 28

28 31 28

2008 30 2009 21 2010

8 9 10 13

25 28

21

2011 26

13 11

26

2012 34 2013 32

4

45 9

34

2014 36 2015 40

42 38 32 34 34 30

2016 33 2017 34 2018 36 2019 38

4 3 8 8 8 9

PL 67

3 3

SK 62

6 11

BG 53

27 1 32 2 26 0 36 1 39 2 50 2 41 6 41 5 3 5

LT 65 CZ 50

9 10 1 4

SI 40 RO 46 EE 46

40

HU 38

1 1 5 4 3 4

LV 42 MOE 38

28 30 26 23 20

HR

17 15 BA 20 RS 12 AL 4

MK

10 20 15 19

12 4

9

51

1 1 3 1 2 0 0 0 1 2 4 6 8 20 15 7

2. Javna uprava / 2. Öffentliche Verwaltung 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2 3

10 10

36

2 3

10

37

4 3 1 2

29

8

34

6

38 10 10 10

1 2 2 2 2 2

EE

17 25

PL

26 21 17 15

35 37 40

13 14 13 12 14 15

20 18

37 37 33 33 33 31

18 15 15 15 16 15

LT HU RS BG CZ LV MOE SI SK RO BA AL HR MK

14 3

19

38 29

1 1

23

24 26

6 0 1 5

13 23 18

26 27

6 7

26 19 24

8 13 10 7

33

12

2 15 2 10 0 11 2 11 0 2 0 47 6 1 3 42 0 3 35

0 0

31 38 36

15 10 12 27 28 26 36 40

38 35

3. Preglednost javnih razpisov / 3. Transparenz bei öffentlichen Ausschreibungen 2006

94

93

90

2007

88

88

86

84

82

80

79

77

76

73 62

6

7

10

12

13

14

16

18

20

21

23

24

54

52

Ali bi svojo trenutno državo tudi danes izbrali kot naložbeno lokacijo? / Würden Sie heute Ihr jetziges Land wieder als Investitionsstandort wählen?

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

27 38

46

Da / Ja

48

Ne / Nein

2016 2017 2018 2019

PL

LT

CZ

RS

BG

EE

BA

HU

SI

MOE RO

MK

SK

LV

HR

AL

8

1 3

23 9

32

11

2 4

6

3 1 1 1

7 8 6 8

1 2 2 1 2 1

6

30 29 27 32 35 36 34 34

8 10 10 10 11

30 33 29 29

23 19 20 27 25 25 25 24 27 23 24 22 23 22

EE LT SI PL RS CZ MOE LV MK BG HU RO SK HR BA AL

3 3

42 14

2 1 4 1 1 5

14 21

28 24 23

12 26

8 34

16 29

11

8 0 5 0 11 1 7 0 0 3 1 1 0 4 0 2

36

12

26 24 35 40 42 38 32 26

3 3 4 9 13 13 22 24 26 30 29 26 28 32 36 48


26

Foto: arhiv DoxaKey

27

DOBRE PRAKSE / GUTE GESCHÄFTSPRAXIS

Ste pripravljeni na prihodnost? Fit for Future? Umetna inteligenca in avtomatizacija v industriji ter v poklicnem in zasebnem življenju napredujeta tako hitro, da ju podjetja s pripravljanjem in izobraževanjem novih kadrov komaj dohajajo. V tem članku je predstavljen predlog rešitve, in sicer model za izobraževanje DoxaKey. In Industrie sowie beruflichem und privatem Alltag schreiten KI und Automatisierung rasant voran. Vorbereitungen darauf und entsprechende Ausbildungen können kaum mithalten. Dieser Artikel stellt das Modell „DoxaKey“ vor – einen Lösungsvorschlag. X DR. GERALD HÜHNER, DOXAKEY GROUP

om Spielzeug im Kinderzimmer, über das Smart Home bis hin zu Perspektiven der Altenpflege: KI, Robotik sowie Digitalisierung begleiten und bestimmen zunehmend unseren Alltag. Gerade bot die Hannover Messe einen „umfassenden Blick auf Anwendungsszenarien, Potenziale und das Zusammenspiel von Industrie 4.0, künstlicher Intelligenz, 5G und Energielösungen.“ Jochen Köckler, Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Messe AG: „215.000 Besucher nutzten die Hannover Messe, um in neue Technologien zu investieren und ihre Unternehmen fit für die Zukunft zu machen.“ Au s g l o b a l e r P e r s p e k t ive kö n n t e Europa jedoch den Anschluss an laufende Entwicklungen verpassen. Nicht zuletzt der akute Fachkräftemangel wirft darauf ein bezeichnendes Licht. Daher gilt es vor allem, Kinder und Jugendliche fit zu machen für eine Zukunft, deren Konsequenzen kaum vorstellbar sind. Doch was heute für das Fahren eines Pkw mit Führerschein gilt, ist morgen im Bereich der „neuen“ Technologien

V

metna inteligenca, robotika in digitalizacija vedno bolj vplivajo na naše vsakdanje življenje, pa naj gre za igrače v otroški sobi, pametne domove ali pa nove možnosti, ki jih ponujajo pri oskrbi starejših. Na industrijskem sejmu Hannover Messe so bili letos prikazani »številni primeri uporabe, zmožnosti in medsebojna usklajenost industrije 4.0, umetne inteligence, omrežja 5G in energetskih rešitev«. Jochen Köckler, predsednik uprave delniške družbe Deutsche Messe AG: »Letos je sejem HANNOVER MESSE z namenom, da bi investirali v nove tehnologije in tako svoja podjetja pripravili na prihodnost, obiskalo 215.000 ljudi.« Iz globalne perspektive pa lahko Evropa pri aktualnih trendih v razvoju še vedno zaostane. Ne nazadnje je ena večjih težav Evrope akutno pomanjkanje kvalificirane delovne sile. Zato je to, da otroke in mladostnike pripravimo na prihodnost, ki si je sploh še ne znamo predstavljati, ključnega pomena. Kar je na primer

U

za vožnjo osebnega avtomobila z vozniškim dovoljenjem pomembno danes, bo ravno tako pomembno jutri na področju novih tehnologij: naučiti se je treba kompetentnega, neodvisnega in odgovornega ravnanja. Model za izobraževanje DoxaKey tako začenja z brezplačno ponudbo izobraževanja v osnovni šoli, ki ga financira iz lastnih sredstev, to pa dopolnjuje še s poklicnim izobraževanjem in nadaljnjimi usposabljanji. Po dogovoru z izobraževalnimi ustanovami se v osnovnih šolah sprva nudi izbirni zunajšolski program s področja robotike, kjer učenci v igrivih učnih scenarijih pridobijo praktično usmerjen vpogled v vidike in možnosti tehnologije. V vodenem učnem procesu učenci odkrivajo in razvijajo lastni potencial, hkrati pa se ob reševanju preprostih nalog z naraščajočo težavnostjo učijo skozi prakso. Poleg strokovnega znanja pri učencih spodbujamo predvsem neodvisnost, vzdržljivost in mehke veščine. S tem pridobivajo trajnostno pomembne veščine za prihodnjo poklicno in življenjsko pot.

V konceptu so vključeni »klasični« predmeti, izrecno pa tudi nemški jezik. Poudarek je predvsem na temah iz matematike, informatike, naravoslovja in tehnike (MINT) ter na razvoju poklicne perspektive, zlasti za mlade ženske, vse skupaj pa je ne nazadnje zastavljeno v kontekstu industrije 4.0. Umetna inteligenca pomeni povezovanje, ustvarjanje sinergij in komunikacijo prek meja. Koncept DoxaKey skladno s tem dosledno izvaja mednarodna in medkulturna ekipa. Ženske in moški, učenci, študenti, praktiki in akademiki, mladi in ambiciozni, pa tudi izkušeni zaposleni s strokovnim znanjem iz dolgoletnega dela v izobraževalnem sektorju za nemške posredniške organizacije v Sloveniji in regiji delujejo z roko v roki. V okviru partnerstva podpiramo tudi hrvaško prvenstvo v robotiki za osnovne in srednje šole v nemškem jeziku. Vzpostavljati se je že začela tudi mednarodna regija MINT. Model DoxaKey lahko predstavlja vzgled v izobraževanju, saj bo tako pripravljeno na prihodnost!  •

mindestens genauso gefragt und muss erlernt werden: ein kompetenter, selbständiger und verantwortungsbewusster Umgang. Hier setzt das Modell „DoxaKey“ mit einem kostenlosen, eigenfinanzierten Angebot ab der Primarstufe an und setzt dieses bis in die Berufsaus- und Fortbildung hinein um. In Absprache mit Bildungsträgern wird zunächst in Grundschulen ein fakultatives, außercurriculares Programm im Bereich der Robotik angeboten. Dies ermöglicht in spielerischen Lernszenarien einen praxisorientierten Einblick in Aspekte und Möglichkeiten der Technologie. Mit Unterstützung (Coaching) geht es um die Entdeckung und Entwicklung des eigenen Potenzials sowie um das „Learning by doing“ im Lösen einfacher Aufgaben mit steigender Komplexität. Gefördert werden Fachkenntnisse, vor allem aber auch Selbständigkeit, Ausdauer und Soft Skills und damit nachhaltig wichtige Kompetenzen für den zukünftigen Berufsund Lebensweg. Das Konzept integriert die „klassischen“ Fächer, explizit auch

Deutsch, wobei jedoch mathematischnaturwissenschaftlich-technische Themen (MINT) und dabei die Entwicklung einer Berufsperspektive gerade auch für junge Frauen besonders im Fokus stehen – nicht zuletzt im Kontext der Industrie 4.0. KI bedeutet Vernetzung, Erzeugung von Synergien, grenzüberschreitende Kommunikation. Entsprechend wird das DoxaKey-Konzept konsequent von einem international und interkulturell aufgestellten Team umgesetzt. Hand in Hand arbeiten hier Frauen und Männer, Schüler, Studenten, Praktiker und Akademiker, junge und ambitionierte sowie erfahrene Mitarbeiter mit langjähriger Expertise im Bildungsbereich für deutsche Mittlerorganisationen in Slowenien und der Region. Unterstützt wird im Rahmen einer Partnerschaft auch die kroatische RobotikMeisterschaft für Grund- und Mittelschulen in deutscher Sprache. Der Aufbau einer internationalen MINT-Region wurde bereits begonnen. Das DoxaKey-Modell könnte Schule machen – als „Education – Fit for Future!“  •


28

29 Foto: arhiv YASKAWA

DOBRE PRAKSE / GUTE GESCHÄFTSPRAXIS

Najnovejši trendi inovativne robotike v Kočevju Neueste Trends innovativer Robotik in Kočevje Japonska tehnološka skupina YASKAWA, ki je v Slovenijo prvič prišla leta 1990, je odprla nov obrat v Kočevju in s tem tudi vrata za oskrbo evropskega trga. Z novim evropskim razvojnim centrom za robotiko cilja na razširitev evropskega trga in vzpostavitev povezav z drugimi deli sveta. Nach seiner ersten Niederlasung in Slowenien im Jahre 1990, öffnet der japanische Technologiekonzern YASKAWA erneut seine Pforten an seinem neuen Standort Kočevje und somit auch die Tür zur Versorgung des europäischen Marktes. Ziel ist es, den europäischen Markt weiter auszubauen und Verknüpfungen zu anderen Teilen der Welt durch das europäische Robotik-Entwicklungszentrum herzustellen.

oncern YASKAWA ima ambiciozno strategijo širjenja v Evropi. S ključnimi strateškimi točkami, kot sta trajnostni razvoj ter omogočanje regionalne in lokalne proizvodnje, želi namesto proizvodnje v Daljni vzhod in druge države z nižjimi stroški proizvodnje nadalje vlagati v inovativno prihodnost Evrope. Regionalni vodja družbe Yaskawa Europe, Manfred Stern, se jasno osredotoča na Evropo: »Trenutne naložbe v Sloveniji so podobno kot tudi v Nemčiji, Franciji in na Švedskem strateški del Yaskawine evropske pobude, ki je zasidrana v naših globalnih poslovnih ciljih, imenovanih Vizija 2025.« Vizija 2025 je usmerjena v ključne točke, kot so mehatronika, humatronika in čista energija. Mehatronika velja za rdečo nit tehnološkega razvoja in inovacij.

K

ASKAWA verfolgt in Europa eine ambitionierte Expansionsstrategien mit Fokus auf Nachhaltigkeit sowie der Ermöglichung regionaler und lokaler Produktion anstelle der kostengünstigeren Herstellung im außereuropäischen Ausland. Dadurch möchte man weiter in die innovative Zukunft Europas investieren. Manfred Stern, Regional Head Yaskawa Europe setzt den Fokus deutlich auf Europa: „Die aktuellen Investitionen in Slowenien sind, wie zuletzt auch in Deutschland, Frankreich und Schweden, strategischer Bestandteil der Europa-Initiative des Yaskawa-Konzerns, wie sie auch in unseren weltweiten Unternehmenszielen ,Vision 2025‘ verankert ist.“ Die Vision 2025 verfolgt die Kernpunkte Mechatronik, Humatronik und Clean Power, wobei die Mechatronik als Leitfaden für technologische Entwicklung und Innovation gilt. Slowenien bildet die neue, weltweit dritte Roboterstätte des 1915 gegründeten japanischen

Y

X MELINA MÜLLER

Nova lokacija za robotiko v Sloveniji je komaj tretja na svetu, ki jo je zgradil leta 1915 ustanovljeni japonski tehnološki koncern. Z odprtjem novega centra v Kočevju bodo zadovoljili naraščajoče povpraševanje, hkrati pa poskrbeli, da bosta elementa, kot sta čas in energija, izkoriščena optimalno in usmerjena v stranke. Roboti bodo glede na individualne zahteve strank prilagojeni namenu uporabe. Predsednik in izvršni direktor YASKAWE Europe, Bruno Schnekenburger, je že pred odprtjem novega centra poudaril: »Želimo skrajšati dobavne verige in dobavne roke, da se bomo lahko hitreje odzvali na regionalne potrebe trga in kupcev – ne le z novim obratom, temveč tudi z velikim evropskim centrom za razvoj robotike.« Načrtujejo, da bodo vsako leto proizvedli 10.000 robotov, poleg tega pa tudi nova delovna mesta, zlasti v razvojni panogi. V projekt bodo

investirali 25 milijonov evrov. Predsednik oddelka za robotiko v YASKAWI Europe, Marcus Mead, dodaja: »S to naložbo želimo še dodatno nadgraditi odnos z našimi strankami v Evropi in jih s tem spremljati na poti do industrije 4.0, ne nazadnje tudi s prvovrstnimi storitvami.« Programska oprema YASKAWA Cockpit je bila kot gradnik mehatronike i3 prvič predstavljena na industrijskem sejmu Hannover Messe. Omogoča nadzor strojev v realnem času in je med drugim kompatibilna z roboti Motoman. Programska oprema poleg tega omogoča tudi zbiranje in vrednotenje postopkovnih in sistemskih podatkov ter povezovanje različnih podatkovnih baz. Mehatronika i3 se nanaša na predlagano rešitev, ki predstavlja nekatere prednosti za različne skupine strank in temelj za industrijo 4.0. »i3« pri tem pomeni integrirana – inteligentna – inovativna mehatronika.   •

Technologiekonzerns. Die Eröffnung des neuen Zentrums in Kočevje dient dazu, der wachsenden Nachfrage nachzukommen und gleichzeitig die Komponenten Zeit und Energie optimal und kundenspezifischer zu nutzen. Hierbei sollen Roboter nach individualisierten Kundenwünschen auf Anwendungen zugeschnitten werden. Bereits vor der Eröffnung des neuen Zentrums betont Bruno Schnekenburger, CEO & President YASKAWA Europe: „Unser Ziel ist es, Lieferketten und Lieferzeiten zu verkürzen, um rascher auf regionale Marktanforderungen sowie Kundenwünsche reagieren zu können – nicht nur mit dem neuen Werk, sondern auch mit einem großen europäischen Robotik-Entwicklungszentrum.“ Jährlich wird mit einer Produktion von 10.000 Robotern gerechnet und gleichzeitig mit der Schaffung neuer Arbeitsplätze, vor allem in der Entwicklungsproduktion. Dabei liegt die Investitionssumme bei 25 Millionen Euro.

Marcus Mead, President Robotics Division YASKAWA Europe, ergänzt: „Mit diesem Investment wollen wir die Nähe zu den Kunden in Europa weiter ausbauen und sie noch enger auf dem Weg in die Industrie 4.0 begleiten – nicht zuletzt durch einen erstklassigen Kundenservice.“ Das YASKAWA Cockpit als Baustein der „i3-Mechatronics“ wurde erstmals auf der Hannover Messe vorgestellt. Es erlaubt die Echtzeitüberwachung von Maschinen und ist unter anderem kompatibel zu den Motoman-Robotern. Des Weiteren ermöglicht das Softwareprodukt die Sammlung und Auswertung von Prozess- und Systemdaten sowie die Verknüpfung verschiedener Datenbanken. i3-Mechatronics bezieht sich auf die vorgeschlagene Lösung, die zu spezifischen Vorteilen für verschiedene Kundengruppen führt und unterstreicht die Unterstützung der Industrie 4.0. „i3“ steht dabei für „integriert – intelligent – innovativ“. •


30

Foto: Urban Štebljaj

31

NAŠE STORITVE / UNSERE DIENSTLEISTUNGEN

Podpora po vsem svetu

Weltweite Unterstützung

Ker je Nemčija najpomembnejši trgovinski partner Slovenije, spremembe na nemškem gospodarskem trgu vplivajo tudi na slovensko gospodarstvo. Globalna mreža nemških zunanjetrgovinskih zbornic AHK pri tem pomaga s povezovanjem, podporo in prenašanjem znanja z raznimi usposabljanji ali trgovinskimi sejmi. Simon Pöpperl, vodja oddelka poslovne storitve pri AHK Slovenija, nudi vpogled.

Da Deutschland Sloweniens wichtigster Handelspartner ist, wirken sich Veränderungen auf dem deutschen Wirtschaftsmarkt auch auf die Wirtschaft Sloweniens aus. Das globale Netz der AHK steht dabei unterstützend zur Seite durch Verknüpfungen, Wissensvermittlung durch Schulungen oder Messen sowie Betreuung. Simon Pöpperl, Bereichsleiter der DEinternational der AHK Slowenien, bietet Einblicke.

Za slovenska podjetja je pomembno zlasti to, da naši člani pridobijo dostop do svetovne mreže, s tem da jih povežemo tudi z drugimi zbornicami AHK. Für slowenische Unternehmen ist es von speziellem Interesse, dass die Mitglieder durch uns Zugriff auf das weltweite Netzwerk bekommen, indem wir sie auch mit anderen AHKs verknüpfen. Simon Pöpperl

X TINA DROLC

AMBITION: Kakšni so podatki o obstoječih in prihodnjih izvoznih trendih glede na to, da je Nemčija najboljši izvozni trg za Slovenijo? SIMON PÖPPERL: Začetek leta 2019 je bil uspešen: v januarju je bilo izvoženega 13,7 % več blaga kot v predhodnem letu, vrednost izvoza pa se je povečala za 5,2 %. V letu 2018 se je tudi nemški uvoz izdelkov iz Slovenije povečal za 3,54 %, kar ustreza vrednosti 216.310.000 EUR. Vendar pa je po rekordnih vrednostih slovenskega izvoza in uvoza v letu 2018 zelo verjetno, da bo do zdaj dosežena visoka rast v prihodnje malce oslabljena, saj se trenutno tudi nemško gospodarstvo sooča z manj močno rastjo. Posledično se bo tudi rast slovenskega izvoza umirila, vendar bo še naprej ostala močna, čeprav bo nižja kot v predhodnem letu. AMBITION: Kakšne možnosti ponujate slovenskim izvoznim podjetjem, ki se na vašem oddelku AHK Slovenija osredotočajo na nemški trg? SIMON PÖPPERL: Pomagamo jim z informiranjem o primernih trgovinskih sejmih in pri pripravah nanje, nudimo pa tudi podporo na kraju samem. Obstajajo npr. izobraževanja, kot je »Pripravljeni na

uvoz & pripravljeni na prihodnost«: izobraževanje za sejme, prodajno usposabljanje, pridobivanje kompetenc, izobraževanje o digitalizaciji ali industriji 4.0. Poleg tega nudimo individualno prodajno podporo pri raziskovanju prodajnih partnerjev, strank ali analizi trga. Ponujamo pa tudi povezovanje: združujemo slovenske prodajalce z nemškimi kupci. AMBITION: Svetovna mreža nemških zunanjih trgovinskih zbornic praznuje letos svojo 125-letnico. Kaj bi želeli izpostaviti o storitvah B2B in kako jih lahko slovenska podjetja dobro izkoristijo? SIMON PÖPPERL: Za slovenska podjetja je pomembno zlasti to, da naši člani pridobijo dostop do svetovne mreže, s tem da jih povežemo tudi z drugimi zbornicami AHK. Tako bodo z našo pomočjo lahko našli prodajne partnerje po vsem svetu. Zanimivo pa je lahko tudi za posameznika, saj zelo dobro razvita mreža ponuja tudi možnosti za izmenjave! V Slovenijo prinašamo projekte najboljših praks z vsega sveta in se tako učimo drug od drugega. •

AMBITION: Da Deutschland das Top Exportziel Sloweniens ist: Wie lauten die Zahlen bestehender und zukünftiger Exporttrends? SIMON PÖPPERL: Der Start in das Jahr 2019 war erfolgreich: Im Januar wurden 13,7 Prozent mehr Güter exportiert als im Vorjahr. Auch der Exportwert stieg vergleichsweise um 5,2 Prozent an. Ebenso ist 2018 auch die Anzahl der deutschen Importe aus Slowenien um 3,54 Prozent angestiegen, was einer Summe von 216.310.000 Euro entspricht. Jedoch war es nach einem Rekordhoch bei Ex- und Importen in Slowenien im Jahr 2018 sehr wahrscheinlich, dass das bislang starke Wachstum sich abschwächen würde. Jetzt ist es so, dass die deutsche Wirtschaft mit einem weniger starken Wachstum konfrontiert ist. Folglich wird das slowenische Exportwachstum moderater wachsen, aber immer noch auf einem hohen Niveau bleiben, obwohl das Wachstum unter dem Wert des Vorjahres liegt. AMBITION: Welche Möglichkeiten bieten sich slowenischen Exportunternehmen, die sich in Ihrer Abteilung der AHK Slowenien am deutschen Markt orientieren? SIMON PÖPPERL: Wir helfen ihnen auf Messen, indem wir die Interessenten über geeignete Handelsmessen informieren, wir helfen bei Vorbereitungen

und bieten Unterstützung vor Ort. Zudem gibt es Schulungen, wie die „Fit für den Export & Fit für die Zukunft“: Schulungen für Messen, Verkaufsund Kompetenztraining, Schulungen zur Digitalisierung oder Industrie 4.0. Weiterhin bieten wir individuelle Verkaufsunterstützung rund um Vertriebspartner- und Kundenrecherche oder Marktanalyse. Ebenso wird „Matchmaking“ angeboten, indem wir slowenische Verkäufer und deutsche Käufer zusammenführen. AMBITION: Dieses Jahr feier t das globale Netzwerk der Auslandshandelskammern sein 125. Jubiläum. Welchen Ihrer B2BServices würden Sie besonders hervorheben und wie können slowenische Unternehmen davon profitieren? SIMON PÖPPERL: Für slowenische Unternehmen ist es von speziellem Interesse, dass die Mitglieder durch uns Zugriff auf das weltweite Netzwerk bekommen, indem wir sie auch mit anderen AHKs verknüpfen. Dadurch wird es ihnen ermöglicht, durch unsere Hilfe Verkaufspartner auf der ganzen Welt zu finden. Aber auch für das Individuum gibt es interessante Punkte, denn das Netzwerk ist stark ausgebaut und bietet somit Austauschchancen! Wir bringen Best-Practice-Projekte aus aller Welt nach Slowenien und lernen so voneinander. •


32

33

Dan slovensko-nemškega gospodarstva 2019 Deutsch-Slowenischer Wirtschaftstag 2019 Sredi aprila je na IEDC Poslovni šoli Bled potekal Dan slovensko-nemškega gospodarstva, letos posvečen umetni inteligenci. Največjega dogodka slovenskonemškega gospodarstva v Sloveniji se je udeležilo skupno sto gospodarstvenikov iz Slovenije in tujine. Mitte April fand an der IEDC Bled School of Management der Deutsch-Slowenische Wirtschaftstag statt, der dieses Jahr ganz im Zeichen der künstlichen Intelligenz stand. An der größten deutsch-slowenischen Wirtschaftsveranstaltung in Slowenien nahmen insgesamt 100 Wirtschaftsvertreter aus dem In- und Ausland teil.

Tina Drolc, vodja korporativnega komuniciranja in prireditev Slovensko-nemške gospodarske zbornice, Maja Horvat, vodja predstavništva Nemške turistične organizacije v Sloveniji

Dr. Dietmar C. Schlößer, Leiter des Zentralbereichs Digitalisierung und Innovation, TÜV Nord Group, Deutschland

Tina Drolc, Leiterin für Coorperative Communications und Events der AHK Slowenien, Maja Horvat, Leiterin der Vertretung der Deutschen Tourismusorganisation in Slowenien

Prof. dr. Danica Purg, predsednica in dekanja IEDC Poslovne šole Bled, Marjan Šarec, predsednik Vlade Republike Slovenije, Gertrud Rantzen, predsednica Slovensko-nemške gospodarske zbornice, Nj. eksc. Klaus Riedel, veleposlanik Zvezne republike Nemčije

Dr. Blaž Fortuna, Laboratorij za umetno inteligenco na Institutu Jožef Stefan, in direktor Qlector Damjan Širca, direkor podjetja Epilog Igor Likar, direktor podjetje SIQ Ljubljana

Rok Koren, odgovoren za digitalizacijo in skrbnik ključnih kupcev, Siemens, Gertrud Rantzen, predsednica Slovensko-nemške gospodarske zbornice, Gerhard Engelbrecht, strokovnjak za inteligentne informacijske in komunikacijske tehnologije, Siemens, Avstrija

Prof. Dr. Danica Purg, Direktorin und Dekanin der IEDCManagement School in Bled, Marjan Šarec, Premierminister der Republik Slowenien, Gertrud Rantzen, Vorstandsvorsitzende der AHK Slowenien, Seine Exzellenz Klaus Riedel, Botschafter der Bundesrepublik Deutschland

Dogodek, ki ga je Slovensko -nemška go s po dar ska z bo r n i c a orga n iz ir a l a v sodelovanju z Laboratorijem za umetno inteligenco na Inštitutu Jožef Stefan (IJS), je letos potekal pod naslovom Industrija 4.0: umetna inteligenca. Predsednik vlade Marjan Šarec je v nagovoru izpostavil, da sta Nemčija in Slovenija že dolgo zelo povezani in da verjame tudi v nadaljnje dobro sodelovanje, ob tem pa opozarja: »Evropa postaja vse bolj počasna proti hitro rastočim silam, zato se moramo na evropski ravni ves čas povezovati, čemur je namenjen tudi današnji dogodek.« Predsednica Slovensko-nemške gospodarske zbornice Gertrud Rantzen je poudarila, da je Nemčija najpomembnejša gospodarska partnerica Slovenije, zato je pomembno, da se na področju umetne inteligence, ki bo močno vplivala na gospodarstvo v bližnji prihodnosti, izmenjajo dobre prakse. Kot je dejal nemški veleposlanik v Sloveniji Klaus Riedl, je umetna inteligenca ena najbolj obetajočih, a obenem tudi najbolj skrb vzbujajočih tehnologij. Nemčija in Slovenija bi lahko združili moči, saj so prav majhne

Dr. Dietmar C. Schlößer, vodja digitalizacije in inovacij, TÜV Nord Group, Nemčija

Rok Koren, Verantwortlicher für die Digitalisierung und Key Account Manager bei Siemens, Gertrud Rantzen, Vorstandsvorsitzende der AHK Slowenien, Gerhard Engelbrecht, Experte für intelligente Informations- und Kommunikationstechnologien, Siemens, Österreich

države lahko vzor na področju inovacij. Dekanja IEDC Poslovne šole Bled Danica Purg je poudarila, da smo sredi ustvarjanja novega sveta z umetno inteligenco in kot pionirji na tem področju imamo pomembno vlogo, da določimo smer razvoja. Osrednji govorec dogodka, dr. Dietmar C. Schlößer, vodja digitalizacije in inovacij pri TÜV NORD GROUP, je izpostavil neizogibnost digitalne transformacije v industriji in poudaril: »Usposabljajte zaposlene v svojih podjetjih in tako spodbujajte digitalizacijo v lastnih podjetjih. Ključno pri tem pristopu je opolnomočenje in povezovanje zaposlenih v podjetju.« Marko Grobelnik, raziskovalec v Laboratoriju za umetno inteligenco na IJS, izvršni direktor Quintelligence in glasnik digitalnih tehnologij RS, je povedal, da umetna inteligenca ni del prihodnosti, ampak je že del naše sedanjosti. Pri nadaljnjem razvoju umetne inteligence pa je osvetlil predvsem pomembnost podatkov: »Ključna komponenta umetne inteligence so podatki.« V s k l o p u o k r o g l e m i z e »U m e t n a inteligenca, posameznik – podjetje – družba«

so predstavniki gospodarstva, znanosti in politike spregovorili o potencialih in izzivih, ki jih prinaša umetna inteligenca. Po mnenju Medeje Lončar, direktorice podjetja Siemens Slovenija in Hrvaška, je digitalizacija že zaznamovala gospodarstvo, tudi podjetje Siemens: »Naše poslovne modele in notranjo organizacijo moramo prilagoditi prihodnosti. V naše storitve in tehnologije že poskušamo vpeljevati umetno inteligenco in hkrati izobraževati menedžerje in tudi nas, vodje, o tem, kako voditi zaposlene v digitalni dobi. Kot vodje moramo razumeti izzive, ki prihajajo s tem.« Pomembnost tesnega sodelovanja znanosti, podjetij, politike in posameznikov na področju umetne inteligence je izpostavil tudi direktor podjetja Adecco Slovenija Miro Smrekar. Tilen Božič, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, pa je poudaril, da pomeni umetna inteligenca velik potencial tudi v javnem sektorju, predvsem na področju zaposlovanja in prepoznavanja vzorcev brezposelnosti.   •

Dr. Blaž Fortuna, Labor für künstliche Intelligenz am Institut Jožef Stefan und Geschäftsführer von Qlector Damjan Širca, Geschäftsführer des Unternehmens Epilog Igor Likar, Geschäftsführer des Unternehmens SIQ Ljubljana

Die von der AHK Slowenien in Zusammenarbeit mit dem Labor für künstliche Intelligenz am Institut Jožef Stefan organisierte Veranstaltung trug dieses Jahr den Titel „Industrie 4.0: Künstliche Intelligenz“. In seiner Ansprache betonte der slowenische Premierminister Marjan Šarec, dass Deutschland und Slowenien bereits seit Langem sehr eng miteinander verbunden seien und er auch in Zukunft an eine gute Zusammenarbeit glaube. Dabei wies er auf Folgendes hin: „Europa entwickelt sich im Vergleich zu den schnell wachsenden Wirtschaftsmächten immer langsamer. Daher müssen wir uns auf europäischer Ebene ständig vernetzen, was ja auch der Sinn und Zweck der heutigen Veranstaltung ist.“ Die Vorstandsvorsitzende der AHK Slowenien Gertrud Rantzen hob Deutschland als Sloweniens wichtigsten Wirtschaftspartner hervor, weshalb es wichtig sei, die Best-Practice-Beispiele im Bereich der künstlichen Intelligenz, die die Wirtschaft in naher Zukunft stark beeinflussen wird, untereinander auszutauschen. Nach den Worten des deutschen Botschafters in Slowenien Klaus Riedl, sei die künstliche Intelligenz eine der vielversprechendsten, aber auch besorgniserregendsten Technologien überhaupt. Deutschland und Slowenien sollten in diesem Bereich ihre Kräfte vereinen, da gerade die kleineren Länder ein Vorbild

Miro Smrekar, direktor, Adecco Slovenija in regija Adriatic, Medeja Lončar, izvršna direktorica, Siemens Slovenija in Hrvaška, Marko Grobelnik, raziskovalec v Laboratorju za umetno inteligenco na Institutu, Jožef Stefan, Izvršni direktor Quintelligence in glasnik digitalnih tehnologij RS, Tilen Božič, državni sekretar, Ministrstvo za delo, dužino, socialne zadeve in enake možnosti RS, prof. dr. Dunja Mladenić, vodja Laboratorija za umetno inteligenco na Institutu Jožef Stefan Miro Smrekar, Geschäftsführer Adecco Slowenien und der Adriaregion, Medeja Lončar, Geschäftsführerin Siemens Slowenien und Kroatien, Marko Grobelnik, Forscher im Labor für künstliche Intelligenz am Institut Jožef Stefan, Geschäftsführer von Quintelligence und Digitalbotschafter der Republik Slowenien, Tilen Božič, Staatssekretär beim Ministerium für Arbeit, Familie, soziale Angelegenheiten und Chancengleichheit der Republik Slowenien, Prof. Dr. Dunia Mladenić, Leiterin des Labors für künstliche Intelligenz am Institut Jožef Stefan

für Innovationen sein könnten. Die Dekanin der IEDC Bled School of Management Danica Purg betonte, dass wir uns mitten in der Schaffung einer neuen Welt mit künstlicher Intelligenz befänden und als Pioniere auf diesem Gebiet die bedeutende Aufgabe hätten, die Entwicklungstendenzen zu definieren. Keynote-Sprecher der Veranstaltung Dr. Dietmar C. Schlößer, Leiter für Digitalisierung und Innovationen bei der TÜV NORD GROUP, hob in seinem Vortrag die Unausweichlichkeit der digitalen Transformation in der Industrie hervor: „Bilden Sie die Mitarbeiter in Ihren Unternehmen aus und fördern Sie auf diese Weise die Digitalisierung in Ihren eigenen Firmen. Der Schlüssel zu diesem Ansatz ist die Stärkung und Vernetzung der Mitarbeiter im Unternehmen.“ Marko Grobelnik, Forscher am Labor für künstliche Intelligenz am Institut Jožef Stefan, Geschäftsführer von Quintelligence und Digitalbotschafter der Republik Slowenien, behauptete, dass künstliche Intelligenz nicht ein Teil der Zukunft, sondern bereits ein Teil unserer Gegenwart sei. In Bezug auf die Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz verdeutlichte er insbesondere die große Wichtigkeit von Daten und behauptete: „Daten sind die Schlüsselkomponente der künstlichen Intelligenz.“ Im Rahmen einer Diskussionsrunde zum Thema „Künstliche Intelligenz: Einzelperson

– Unternehmen – Gesellschaft“ sprachen die Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik über die Potenziale und Herausforderungen künstlicher Intelligenz. Laut Medeja Lončar, der Geschäftsführerin von Siemens Slowenien und Kroatien, habe die Digitalisierung bereits die Wirtschaft, u. a. auch das Unternehmen Siemens, geprägt: „Wir müssen unsere Geschäftsmodelle und die interne Organisation an die Zukunft anpassen. Wir versuchen bereits, die KI in unseren Dienstleistungen und Technologien zu integrieren, und gleichzeitig uns Führungskräfte und unser Management darüber zu unterrichten, wie die Mitarbeiterführung im digitalen Zeitalter aussehen müsse. Als Führungspersonen müssen wir die damit verbundenen Herausforderungen verstehen.“ Die Bedeutung der engen Zusammenarbeit von Wissenschaft, Unternehmen, Politik und Einzelpersonen auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz wurde auch vom Geschäftsführer von Adecco Slowenien Miro Smrekar hervorgehoben. Tilen Božič, Staatssekretär im Ministerium für Arbeit, Familie, soziale Angelegenheiten und Chancengleichheit der Republik Slowenien wies darauf hin, dass die KI auch im öffentlichen Sektor ein großes Potenzial habe – vor allem im Bereich der Beschäftigung neuer Mitarbeiter und in der Erkennung von Arbeitslosigkeitsmustern. •


34

35

Letna skupščina Slovensko-nemške gospodarske zbornice Jährliche Mitgliederversammlung der AHK Slowenien V Ljubljani je marca letos potekala letna skupščina Slovensko-nemške gospodarske zbornice. Po sklepu in potrditvi skupščine ima zbornica odslej tri nove člane upravnega odbora ter novega člana nadzornega odbora, katerih vloga bo predstavljanje in zastopanje zbornice v javnosti ter tudi medijih. Simon Franko, direktor podjetja BASF Slovenija d.o.o., Christof Vollstedt, direktor podjetja Henkel Maribor d.o.o., in Sabina Klanjšek, direktorica podjetja Bimex d.o.o., so postali novi člani upravnega odbora. Dr. Thomas Sichla, član uprave RWE Ljubljana d.o.o., pa je postal član nadzornega odbora. Am 25. März 2019 fand in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana die jährliche Mitgliederversammlung der AHK Slowenien statt. Nach dem Beschluss dieser verfügt die Kammer nun über drei neue Vorstandsmitglieder sowie ein neues Kontrollausschussmitglied, deren Rolle es sein wird, die Kammer in der Öffentlichkeit sowie in den Medien zu repräsentieren. Simon Franko, Geschäftsführer von BASF Slovenija d.o.o., Christof Vollstedt, Geschäftsführer von Henkel Maribor d.o.o. und Sabina Klanjšek, Geschäftsführerin von Bimex d.o.o., sind neue Vorstandsmitglieder der AHK Slowenien. Dr. Thomas Sichla, Geschäftsführer von RWE Ljubljana d.o.o., ist neues Mitglied im Kontrollausschuss.

Gertrud Rantzen, predsednica Slovensko-nemške gospodarske zbornice, in Miro Smrekar, direktor Adecco Slovenija in regija Adriatic

Z leve proti desni: dr. Thomas Sichla, član uprave RWE Ljubljana d.o.o., Medeja Lončar, izvršna direktorica Siemens Slovenija in Hrvaška, Tone Strnad, direktor MEDIS d.o.o., Valerija Špacapan Friš, podpredsednica upravnega odbora AHK Slovenija in direktorica podjetja Schenker d.d., Christof Vollstedt, direktor Henkel Slovenija, d.o.o., Gertrud Rantzen, predsednica Slovensko-nemške gospodarske zbornice, Matic Vošnjak, direktor Competo d.o.o., Sabina Klanjšek, direktorica Bimex d.o.o., Tomaž Čad, lastnik/odvetnik Tomaž Čad – odvetnik, in Simon Franko, direktor BASF Slovenija d.o.o.

Gertrud Rantzen, Vorstandsvorsitzende der AHK Slowenien und Miro Smrekar, Geschäftsführer von Adecco Slowenien und der Adriaregion.

Von links nach rechts: Dr. Thomas Sichla, Vorstandsmitglied von RWE Ljubljana d.o.o., Medeja Lončar, Geschäftsführerin von Siemens Slowenien und Kroatien, Tone Strnad, Geschäftsführer von MEDIS d.o.o., Valerija Špacapan Friš, Vizepräsidentin im Kontrollausschuss der AHK und Geschäftsführerin von Schenker d.d., Christof Vollstedt, Geschäftsführer von Henkel Slovenija, d.o.o., Gertrud Rantzen, Vorstandsvorsitzende der AHK Slowenien, Matic Vošnjak, Geschäftsführer von Competo d.o.o., Sabina Klanjšek, Geschäftsführerin von Bimex d.o.o., Tomaž Čad, Eigentümer und Rechtsanwalt der Kanzlei Tomaž Čad – odvetnik sowie Simon Franko, Geschäftsführer von BASF Slovenija d.o.o.

Gertrud Rantzen, predsednica Slovensko-nemške gospodarske zbornice, in Dean Košar, partner in vodja davčnega svetovanja, Grant Thornton Slovenija Gertrud Rantzen, Vorstandsvorsitzende der AHK Slowenien und Dean Košar, Partner und Leiter der Abteilung Steuer- und Unternehmensberatung bei Grant Thornton Slovenia.

Z leve proti desni: Christof Vollstedt, direktor Henkel Slovenija, d.o.o., Wolfram Von Ohain, vodstvo BSH regije Adriatic East, Tomaž Čad, lastnik/odvetnik Tomaž Čad – odvetnik, in Simon Franko, direktor BASF Slovenija d.o.o.

Gertrud Rantzen, predsednica Slovensko-nemške gospodarske zbornice, in dr. Thomas Sichla, Član uprave RWE Ljubljana d.o.o.

Von links nach rechts: Christof Vollstedt, Geschäftsführer von Henkel Slovenija, d.o.o., Wolfram von Ohain, Vorstand von BSH Adriatic East Region, Tomaž Čad, Eigentümer und Rechtsanwalt der Kanzlei Tomaž Čad – odvetnik sowie Simon Franko, Geschäftsführer von BASF Slovenija d.o.o.

Gertrud Rantzen, Vorstandsvorsitzende der AHK Slowenien und Dr. Thomas Sichla, Vorstandsmitglied von RWE Ljubljana d.o.o.

Z leve proti desni: Rudi Tomšič, direktor SiTOR stiskalnice d.o.o., Jošt Rupnik, direktor Ebm-papst Slovenija d.o.o. in Miro Smrekar, direktor Adecco Slovenija in regija Adriatic Von links nach rechts: Rudi Tomšič, Geschäftsführer von SiTOR stiskalnice d.o.o., Jošt Rupnik, Geschäftsführer von ebm-papst Slovenija d.o.o. sowie Miro Smrekar, Geschäftsführer von Adecco Slowenien und der Adriaregion

Teodor Frangež, MOS Servis, d. o. o., in Gregor Schoss, direktor področja Varnost in elektromagnetika SIQ Ljubljana

Bojan Brežan, Managing Partner, Odvetniška pisarna Schönherr – podružnica v Sloveniji Bojan Brežan, Managing Partner bei Schönherr Rechtsanwaltskanzlei (Zweigniederlassung in Slowenien)

Teodor Frangež, MOS Servis, d. o. o. und Gregor Schoss, Geschäftsführer des Bereichs Sicherheit und Elektromagnetik bei SIQ Ljubljana

Od leve proti desni: Vlado Gobec, lastnik PRO-BIT PROGRAMSKA OPREMA d.o.o., Pavle Jazbec, izvršni direktor Unistar LC d.o.o., in Igor Herman, direktor Weishaupt d.o.o. Von links nach rechts: Vlado Gobec, Eigentümer von PRO-BIT PROGRAMSKA OPREMA d.o.o., Pavle Jazbec, Geschäftsführer von Unistar LC d.o.o. und Igor Herman, Geschäftsführer von Weishaupt d.o.o.


36

37

DIALOG / DIALOG

Slovarček umetne inteligence Digitalizacija in s tem povezana avtomatizacija po vsem svetu povzročata korenite spremembe in globoke pretrese. Umetna inteligenca (UI) bo popolnoma prestrukturirala industrijo. Predstavljamo pet izrazov s področja umetne inteligence, ki jih morate poznati.

Glossar zur künstlichen Intelligenz

X MELINA MÜLLER

Digitalisierung und die damit verbundene Automatisierung führen zu radikalen Veränderungen und tiefgreifenden Umbrüchen weltweit. Die KI wird künftig die Industrie komplett umstrukturieren. Nachfolgend stellen wir Ihnen 5 Begriffe vor, die in der KI unverzichtbar sind.

1. Robotika v oblaku

1. Cloud Robotics

Oblak, ki robotom omogoča komunikacijo z govorom, naredi robote skoraj

Die Cloud macht Roboter fast intelligent, indem sie dem Roboter ermöglicht, durch

inteligentne. Robotika v oblaku pomeni uporabo oddaljenih računalniških virov, ki

Sprache zu kommunizieren. Als Cloud-Robotik betitelt man die Verwendung von

omogočajo več prostora za shranjevanje, več računalniške moči, skupno učenje in

Remote-Computing-Ressourcen, um mehr Speicherplatz, Rechenleistung, kollektives

medsebojno povezljivost za uporabo v robotiki.

Lernen und Interkonnektivität für Robotik-Anwendungen zu ermöglichen.

2. 5G

2. 5G

Omrežje 5G je nov standard mobilnega gostovanja, ki omogoča prenos podatkov

Als 5G bezeichnet man den neuen Mobilfunkstandard und somit die

skoraj v realnem času. Kot naslednik omrežja 4G ali LTE novo mobilno omrežje

Datenübertragung fast in Echtzeit. Als Nachfolger des 4G oder LTE, ermöglicht der

omogoča še hitrejše povezovanje v omrežja in prenos podatkov v najkrajšem možnem

neue Mobilfunk sich noch schneller zu vernetzen und Daten in kürzester Zeit zu

času, pri čemer porabi celo manj energije.

vermitteln, wobei sogar weniger Energie verbraucht wird.

3. Sodelovalna robotika

3. Collaborative Robotics

Sodelovanje med človekom in strojem lahko poteka s pomočjo senzorjev, ki so

Eine kollaborative Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine wird durch

nameščeni na robotih. Tako lahko roboti postanejo sodelavci s človeškimi funkcijami,

die Sensoren der Roboter ermöglicht. So werden Roboter zu Mitarbeitern mit

ki so v neposrednem stiku drug z drugim. Poleg tega so prilagodljivi, preprosti za

menschlichen Funktionen, die in direktem Kontakt zueinander stehen. Zudem sind

programiranje, lahko prenosljivi in mobilni. Namenjeni so predvsem opravljanju

sie flexibel, leicht programmierbar und haben eine leichte Tragkraft, weshalb sie

monotonih opravil, s čimer zaposlenim ljudem zmanjšajo obseg dela in jim prepustijo

beweglich sind und mobil. Sie dienen vor allem dazu, monotone Arbeit zu verrichten

opravljanje zahtevnejših nalog.

und damit menschlichen Mitarbeitern die Arbeit zu erleichtern, indem sie ihnen die anspruchsvolleren Aufgaben überlassen.

4 Digitalni odtis Digitalni odtis se nanaša na vse sledi, ki jih uporabnik za seboj pusti na internetu.

4. Digital Footprint

Vključuje vse vrste informacij in podatkov, kot so registracije ali različne aplikacije.

Der digitale Fußabdruck/Fingerabdruck bezieht sich auf alle Spuren, die ein

Digitalni odtis je rezultat spletnih dejanj in komunikacij ter služi za identifikacijo

Nutzer im Internet hinterlässt. Dies umfasst jede Art von Informationen und Daten

informacij prek baze podatkov. Gre torej za analogni digitalizirani prstni odtis osebe.

wie Registrierungen oder verschiedene Anwendungen. Der digitale Fußabdruck/ Fingerabdruck ist das Ergebnis aus Online-Aktionen und Kommunikationen und

5. Napovedno vzdrževanje

dient dazu, durch den Datenbestand Informationen zu identifizieren und ist somit der

S pomočjo inteligentnega nadzora procesov in integriranega nadzora strojne opreme

analoge digitalisierte Fingerabdruck einer Person.

je v digitalni tovarni s pravočasnim prepoznavanjem napak omogočeno v zgodnji fazi zaznavati potrebe po popravilu nekaterih strojev in sistemov. Z intenzivno

5. Predictive Maintenance

analizo programske opreme, ki jo omogočajo nekateri senzorji, je mogoče proaktivno

Durch eine intelligente Prozess- und integrierte Maschinenüberwachung wird es

analizirati tveganja. Pri napovednem vzdrževanju pa ni zanimiva le samoanaliza

in einer digitalen Fabrik möglich, die Notwendigkeit einer Reparatur bestimmter

stroja, temveč tudi to, da vam stroj lahko posreduje informacije o dostavah,

Maschinen und Anlagen frühzeitig zu erkennen, indem Störungen rechtzeitig

temperaturi ali kakovosti izdelkov, poleg tega pa vam s preprečevanjem izpadov lahko

identifiziert werden. Durch intensive Softwaredatenanalyse können Risiken

neposredno prihrani denar.

vorausschauend kalkuliert werden, was durch bestimmte Sensoren ermöglicht wird. Diese vorrausschauende Wartung kann den Unternehmen Kosten einsparen, da somit Ausfallzeiten verhindert werden können. Interessant bei der vorausschauenden Maschineninstandhaltung ist zudem nicht nur die eigene Datenanalyse der Maschine, sondern auch die Auskunft, die sie über Lieferungen, Temperatur oder Produktqualität geben kann.

PRI NAS / BEI UNS

Digitalizacija Digitalisierung SARA ČUČNIK Izvršna direktorica za ekonomiko / medenžerka Finance&HR, ebm-papst Geschäftsführerin für den Bereich Wirtschaft / Finance & HR Manager, ebm-papst

podjetju ebm-papst Slovenija skrbimo za digitalizacijo poslovnih procesov, seveda pa ne gre vse naenkrat. Naš zadnji projekt je digitalizacija vseh administrativnih in razvojnih procesov na področju upravljanja z zaposlenimi. S tem namenom implementiramo kadrovsko-informacijski sistem HRM 4.0. Rešitev je zasnovana na podlagi preteklih izkušenj, sedanjih potreb in izzivov prihodnosti, še posebej pa so bili naslovljeni odlična uporabniška izkušnja na spletni tehnologiji, preprostost rabe, preprosta povezljivost (SOA, REST API), mobilnost, prilagodljivost in funkcije komunikacije. Temeljni cilj je učinkovito podpreti strateški razvoj kadrov, za kar so potrebni naslednji pogoji: razbremenitev rutinskega dela z ustrezno IT-podporo, opolnomočenje vodij in platforma modulov z bazo znanja za vodenje strateških funkcij HRM (razvoj talentov, vodenje s cilji, kompetence, letni razgovori, merjenje zavzetosti ipd). Zaradi zahtevnosti procesov je izjemnega pomena tudi obvladovanje širokega nabora kompetenc zaposlenih, s čemer lahko izvajamo učinkovito načrtovanje usposabljanj zaposlenih, hkrati pa tako zagotavljamo skladnost z zakonodajo varnosti in zdravja pri delu z optimizirano administracijo (e-zdravniška napotnica, e-vabila, e-potrdila ipd). Digitalizirali smo številne kadrovske procese, od osnovne kadrovske evidence, prijave eVem, do pisnih pohval, prijave incidentov, inovacij, do naprednih matrik kompetenc ter analize skladnosti potreb na delovnem mestu prek kompetenčnega modela skozi čas. Digitalizacija je pripomogla tudi k večji transparetnosti poslovanja in prihranila čas za pripravo analiz in poročil.  •

V

as Unternehmen ebm-papst Slovenija fördert die Digitalisierung der Geschäftsprozesse, allerdings geht nicht alles auf einen Schlag. Unser neuestes Projekt ist die Digitalisierung aller Verwaltungs- und Entwicklungsprozesse im Bereich Personalmanagement. Zu diesem Zweck führen wir das Personalinformationssystem HRM 4.0 ein. Diese Lösung basiert auf bisherigen Erfahrungen, dem aktuellen Bedarf und zukünftigen Herausforderungen und ihre Vorteile sind insbesondere die hervorragende Nutzererfahrung bei der Online-Technologie, eine einfache Anwendung, gute Konnektivität (SOA, REST API), Mobilität, Anpassungsfähigkeit und die Kommunikationsfunktionen. Das grundlegende Ziel ist eine effektive Unterstützung der strategischen Personalentwicklung. Dafür sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Entlastung bei den Routinearbeiten durch entsprechende IT-Unterstützung, Bevollmächtigung der Manager und eine Modulplattform mit Wissensdatenbank für das Management strategischer HRM-Funktionen (Talententwicklung, zielorientiertes Management, Kompetenzen, Jahresgespräche, Beurteilung des Engagements usw.). Aufgrund der Komplexität der Prozesse ist das Management unterschiedlicher Mitarbeiterkompetenzen von größter Bedeutung. Damit ist eine effektive Planung von Mitarbeiterschulungen und gleichzeitig auch die Einhaltung der Rechtsvorschriften im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit mit optimierter Verwaltung möglich (elektronische Überweisungen, elektronische Einladungen, elektronische Bescheinigungen usw.). Wir haben zahlreiche Personalprozesse digitalisiert, und zwar von den grundlegenden Personalakten, den Meldungen bei eVem, über schriftliches Lob, Meldung von Vorfällen und Innovationen bis hin zu fortschrittlichen Kompetenzmatrizen sowie Konformitätsanalysen des Bedarfs am Arbeitsplatz anhand eines Kompetenzmodels im Laufe der Zeit. Die Digitalisierung ermöglichte auch eine größere Geschäftstransparenz und Zeiteinsparungen bei der Erstellung von Analysen und Berichten. •

D


38

SEPTEMBER

NAPOVEDNIK DOGODKOV

INTERNATIONAL BUSINESS DRINK Mreženje in »Magic Moments«

12. SEPTEMBER 2019 – LJUBLJANA, SLOVENIJA #PartnerWorldWide AHK GOES REGIONAL

18. SEPTEMBER 2019 – SLOVENIJA #PartnerFitForFuture NEW MEMBERS DAY

25. SEPTEMBER 2019 – LJUBLJANA, SLOVENIJA

OKTOBER JUBILEJNI, 10.PLES NEMŠKEGA GOSPODARSTVA Mreženje in »Magic Moments«

18. OKTOBER 2019 – PORTOROŽ, SLOVENIJA DIGITAL LEGAL DAY

30. OKTOBER 2019 – LJUBLJANA, SLOVENIJA

VERANSTALTUNGSPROGRAMM

DOGODKI / EVENTS

#PartnerForDigitalFuture

SEPTEMBER INTERNATIONAL BUSINESS DRINK Networking und „Magic Moments”

12. SEPTEMBER 2019 – LJUBLJANA, SLOWENIEN #PartnerWorldWide AHK GOES REGIONAL

18. SEPTEMBER 2019 – SLOWENIEN #PartnerFitForFuture NEW MEMBERS DAY

25. SEPTEMBER 2019 – LJUBLJANA, SLOWENIEN

OKTOBER DER DEUTSCHE BALL – 10. JUBILÄUM Networking und „Magic Moments”

18. OKTOBER 2019 – PORTOROŽ, SLOWENIEN DIGITAL LEGAL DAY

30. OKTOBER 2019 – LJUBLJANA, SLOWENIEN #PartnerForDigitalFuture

NE ZAMUDITE! V NASLEDNJI ŠTEVILKI! SEPTEMBRA 2019 NICHT VERPASSEN! IN DER NÄCHSTEN AUSGABE! SEPTEMBER 2019

NEMČIJA – GOSPODARSKI PARTNER DEUTSCHLAND – WIRTSHAFTSPARTNER Revije še ne prejemate, pa bi jo?

Sie erhalten das Magazin noch nicht, möchten es aber?

Nanjo se lahko brezplačno naročite z dopisom na presse@ahkslo.si.

Sie können sich kostenlos mit einem Schreiben auf presse@ahkslo.si anmelden.

Za zakup oglasnega prostora v naslednji številki revije nam pišite na presse@ahkslo.si.

Wenn Sie in der nächsten Ausgabe eine Anzeige schalten wollen, schreiben Sie uns auf presse@ahkslo.si.


SAVE THE DATE

10 LET

JAHRE 18. 10. 2019 Kempinski Palace Portorož

“In poker you never play your hand. You play the man across from you.” JAMES BOND, CASINO ROYALE

www.derdeutscheball.si

Profile for AMBITION

Ambition 14/2019  

Advertisement