Page 1

Slovenská biblická spoločnosť ....združujeme ľudí, ktorých spája láska k Bohu a k Jeho slovu

Spravodaj Slovenskej biblickej spoločnosti December 2014 „Božie slovo však rástlo a rozmáhalo sa..“ Sk 12,24 Milí priatelia, rok 2014 nám tu v Slovenskej biblickej spoločnosti (SBS) ubehol veľmi rýchlo, pretože sme naplno využívali naše možnosti dokončiť pre vás sľúbené vydanie obnovenej ekumenickej Biblie. Vďaka vašim modlitbám, ale aj finančnej podpore sme sa k tomuto cieľu výrazne priblížili. Na druhej strane sa snažíme o kvalitu a dôslednosť pri práci s Božím slovom, čo je obrovský záväzok nielen pred vami, ale najmä pred Bohom. Ak už máme pred sebou takýto odvážny a vznešený cieľ, museli sme brať vážne aj mnohé pripomienky a vylepšenia, ktoré k nám priebežne prichádzali a snažili sme sa ich vo výslednom diele zohľadniť. Vďaka tomuto konštruktívnemu dialógu sme mohli ísť oveľa hlbšie v opravách samotného textu Biblie. Dôležité tiež bolo zharmonizovať tento vylepšený text s prekladom študijnej Biblie. Vyše štyritisíc vlastných mien v Starej zmluve sme upravili podľa jednotne dohodnutých pravidiel prepisu do slovenčiny. V spolupráci s poprednými slovenskými biblistami sme pripravili aj stručné úvody k jednotlivým knihám Starej a Novej zmluvy, ktoré v predošlom vydaní chýbali. V novom vydaní už nebudú chýbať ani krížové odkazy. No a na novej stránke Biblia.sk, ktorú sme spustili koncom minulého roka, už máme päť slovenských prekladov Biblie, ktoré v detailnom zobrazení verša citujú príslušný text napriek rozdielnostiam v číselnom označení veršov medzi niektorými prekladmi. Som presvedčený, že vďaka týmto časovo, odborne a technicky náročným úpravám vznikne ešte bohatšie a kvalitnejšie dielo, ktoré bude dlhé roky slúžiť ľuďom dobrej vôle, čiže všetkým vám, priatelia a podporovatelia šírenia Božieho slova v slovenskom jazyku. Zo srdca vám prajem požehnané Vianoce a, dúfajme, nový rok s novou ekumenickou Bibliou! SSDr. Pavel Vilhan, PhD. predseda Slovenskej biblickej spoločnosti

www.biblickaspolocnost.sk


Milí priatelia, priaznivci Slovenskej biblickej spoločnosti! Počas uplynulých mesiacov tohto roku sme mohli v Slovenskej biblickej spoločnosti vnímať Božiu prítomnosť a Božie konanie. Rok 2014 sa niesol najmä v znamení prác na vylepšení textu ekumenickej Biblie a jeho doplnení o krížové odkazy a úvody biblických kníh. Na dokončenie tejto úlohy sú naviazané ďalšie projekty, v ktorých bude použitý text ekumenickej Biblie. Dôležité sú tiež aktivity vyvinuté smerom k rómskej komunite. Tieto, ale aj iné skutočnosti sú bližšie opísané v tomto Spravodaji a tiež na web stránkach SBS. Hľadiac však dopredu, to čo vnímam a prajem biblickej spoločnosti je, aby sme dokázali jasne porozumieť výzvam, ktoré pred ňou stoja. Aj keď rôzne biblické spoločnosti majú vo svojom zornom poli iné úlohy a výzvy, vždy je v centre rast Božieho kráľovstva, vždy je to smerovanie k šíreniu evanjelia. Náš európsky kontext sa oproti minulosti zásadne zmenil. Keď po roku 1804, nasledujúc vzor British and Foreign Bible Society, začali vznikať ďalšie biblické spoločnosti, hlavnou úlohou bolo zabezpečiť, aby bola Biblia dostupná pre každého. Tento cieľ sa už v Európe podarilo naplniť v plnom rozsahu. A tak na našom starom kontinente nastal posun v potrebách obyvateľov. Z týchto nových potrieb musia vyplývať aj naše ciele. To, čo teraz prebieha v EU, je veľká výzva. Často sa hovorí, že Európa je najväčšie (a možno aj najťažšie) misijné pole. Túto skutočnosť musí reflektovať aj práca SBS. SBS nie je síce misijnou organizáciou, ale ak pôvodná potreba (dostupnosť Biblie) bola naplnená, musíme si položiť otázku, čo je tou ďalšou hlavnou výzvou. Domnievam sa, že v rámci Európy je to potreba vrátiť Bibliu do zorného poľa čitateľov. Poskytnúť pomoc, materiály a svoje sily do „znovuobjavenia“ Biblie čitateľskou verejnosťou. A tiež, nakoľko je to možné, poskytnúť nástroje na to, aby cirkev a jednotlivci mohli a vedeli na biblickom základe čeliť svetonázorom, ktoré sa na Slovensku a v Európe značne odklonili od Božieho vedenia. Táto situácia je výzvou nie len pre SBS, ale pre každého kresťana. Tak, ako sme k tomu volaní Písmom, aby sme boli soľou a svetlom pre svet - pre Slovensko. Prajem vám radostné Vianoce a do roku 2015 Božiu blízkosť a Jeho pokoj, múdrosť a odvahu. Pavol Krasnocvetov tajomník Slovenskej biblickej spoločnosti

Za čo sme vďační Rok 2014 bol pre nás plný Božieho požehnania a Jeho pomoci. Sme vďační za Pánove posilnenia, ktoré boli prítomné v službe Slovenskej biblickej spoločnosti počas celého roku. Osobitne Bohu ďakujeme za Jeho konanie v srdciach ľudí na Slovensku. Tento rok sme v našej službe cítili väčší hlad po Božom Slove ako v roku predošlom, o čom svedčil aj väčší záujem o Biblie na rôznych kresťanských akciách, ktoré sme navštívili. Bohu ďakujeme aj za požehnané rozhovory s ľuďmi na týchto akciách. Zároveň sme nášmu Pánovi vďační za možnosť pracovať na projektoch, o ktorých vám prinášame bližšie informácie v nasledujúcich riadkoch. Najvýznamnejší z nich sa týkal úprav a doplnenia Slovenskej ekumenickej Biblie. Rok 2014, tu v SBS, teda môžeme právom nazývať rokom ekumenickej Biblie. Naša vďaka patrí aj teológom, biblistom, korektorom, dobrovoľníkom a každému, kto sa

www.biblia.sk


podieľal (a v niektorých prácach ešte podieľa) na realizácii projektov, za trpezlivosť, precíznosť a nadšenie pre prácu na Božom diele. Vďaka patrí tiež všetkým vám, ktorí ste modlitbou, radou alebo financiami podporili službu SBS. pracovníci SBS

„Nová“ Slovenská ekumenická Biblia Slovenská ekumenická Biblia je mladý preklad. Jej prvé kompletného vydanie, v ktorom sa nachádzala Stará aj Nová zmluva, uzrelo svetlo sveta pomerne nedávno, v roku 2007. Od tohto prvého vydania sa zozbieralo približne 1600 pripomienok od odborníkov (teológov, biblistov a pracovníkov v cirkvi), ako aj od širšej čitateľskej verejnosti. Tieto pripomienky sa týkali najmä gramatiky a štylistiky, ale vyskytli sa aj pripomienky teologického rázu. Za účelom posúdenia týchto pripomienok boli oslovené členské cirkvi SBS, aby menovali odborníkov, ktorí by posúdili relevantnosť pripomienok. Boli zostavené dva tímy: sekcia pre Starú zmluvu, ktorú viedla doc. ThDr. Sidónia Horňanová, PhD.; a sekcia pre Novú zmluvu, ktorú viedol prof. ThDr. PhDr. Imre Peres, PhD. Tieto tímy posúdili spomínané pripomienky a tie z nich, ktoré boli opodstatnené, zapracovali do textu ekumenickej Biblie. Prebehlo tiež zjednotenie znenia viac ako štyritisíc mien a názvov v Starej zmluve. Tu musíme vysvetliť, prečo hovoríme o tejto „novej“ ekumenickej Biblii, ako o „novej“ v úvodzovkách. Je to z toho dôvodu, že aj keď je samotný biblický preklad vylepšený, ide stále o ten istý ekumenický preklad, ktorý ostáva v celom svojom rozsahu takmer nezmenený. Spomínané opravy, aj keď sa javia početné, a napriek tomu, že sú dôležité pre presnosť a zrozumiteľnosť textu, tvoria len veľmi malé percento pôvodného textu. O pripravovanej ekumenickej Biblii však môžeme hovoriť aj bez úvodzoviek ako o novej. A to preto, lebo okrem spomínaných úprav bude obsahovať dva nové prvky: krížové odkazy a úvody k jednotlivým biblickým knihám (pozn.: krížové odkazy sú súradnice za niektorými veršami Biblie, ktoré hovoria o tom, ktoré iné verše s týmto veršom súvisia). Krížové odkazy sú dôležitým dodatkom k samotnému biblickému textu a umožňujú lepšie pochopenie jeho významu a dávajú ho do súvislostí s ostatnými časťami Biblie. Úvody k biblickým knihám nám zas približujú okolnosti vzniku jednotlivých biblických kníh. V krátkosti opisujú historickú situáciu, hovoria o dobe vzniku, o autorovi a spomínajú významné okolnosti, ktoré vplývali na konečnú podobu textu. Blížiace sa vydanie ekumenickej Biblie teda môžeme bez obáv nazvať nové. Bude dostupné pravdepodobne v polovici roku 2015. Veríme, že si ho obľúbite a že na Slovensku a všade tam, kde sa bude čítať, pomôže k lepšiemu porozumeniu Božieho odkazu. Taktiež všetky ďalej uvedené projekty, ktoré obsahujú text ekumenickej Biblie, už budú používať spomínaný nový, vylepšený text. Práce na novej ekumenickej Biblii, ktoré boli finančne nákladné, podporili naše sesterské biblické spoločnosti z Holandska a Severného Írska, za čo im patrí naša vďaka.

www.biblickaspolocnost.sk


Prvá Slovenská študijná Biblia Ako už mnohí viete, Slovenská biblická spoločnosť a vydavateľstvo Porta libri pripravujú pre čitateľov prvú slovenskú Študijnú Bibliu. Ide o netrpezlivo očakávaný titul, ktorého tlač bola, žiaľ, posunutá z roku 2014 na leto 2015. V tejto Biblii bude použitý ekumenický preklad Biblie spolu so študijnými poznámkami New International Version Study Bible vydavateľstva Zondervan. Počas rokov 2013 a 2014 boli preložené študijné poznámky a boli zosúladené s textom ekumenickej Biblie. Prebehla aj prvá etapa jazykových a teologických korektúr. V súčasnosti (december 2014) sa už niekoľko mesiacov realizuje zalamovanie Študijnej Biblie. Po jeho ukončení prebehnú ešte záverečné kontroly a opravy textu. Slovenská verzia tejto Študijnej Biblie bude dvojfarebná, počet strán bude približne 2300. Prosíme o modlitby za hladký priebeh prác na tomto diele.

Audio Stará zmluva Na Slovensku je v súčasnosti v audio podobe vyhotovená len Nová zmluva (NZ) v Slovenskom ekumenickom preklade. Audio nahrávka chýbajúcej Starej zmluvy bude realizovaná v spolupráci so Štúdiom Nádej. Prípravné práce sa už začali, avšak samotné nahrávanie sa rozbehne až v roku 2015. Aj pre tento projekt prosíme o modlitby, keďže technické ťažkosti už posunuli práce o viac ako pol roka. Predpokladané vydanie Audio Starej zmluvy je začiatok leta 2015. Tento projekt je dôležitý nie len pre tých, ktorí uprednostňujú počúvanie Písma pred čítaním, ale tiež pre tých spoluobčanov, ktorí čítať nemôžu. Služba nevidiacim blížnym je jedným z dôvodov pre realizáciu projektu. Len pre ilustráciu uvádzame, že z Audio Novej zmluvy, ktorá bola realizovaná v roku 2011, bolo 1000 kusov tohto Audio CD venovaných zrakovo postihnutým a nevidiacim spoluobčanom – jednotlivcom aj inštitúciám, ktoré pracujú so slabozrakými a nevidiacimi spoluobčanmi.

Žalmy vo veľkom písme Tak ako predchádzajúci projekt, aj projekt Biblie vo veľkom písme má pomôcť našim blížnym, ktorí majú poškodený zrak. Knihy vo veľkom písme sú formátované tak, aby boli ľahko čitateľné a sú preto vhodné pre ľudí, ktorí majú zrakovú vadu alebo pre starších ľudí s oslabeným zrakom. Zatiaľ je vo veľkom písme na Slovensku vydané len Evanjelium podľa Matúša a Marka v ekumenickom preklade. 500 kusov z tohto prvého vydania bolo venovaných zrakovo postihnutým jednotlivcom a inštitúciám, ktoré pracujú so slabozrakými spoluobčanmi. Knižka je taktiež v predaji, na e-shope SBS. V januári 2015 vyjde vo veľkom písme Kniha Žalmov, taktiež v ekumenickom preklade. Na realizáciu významne prispela Nemecká

www.biblia.sk


biblická spoločnosť, za čo sme veľmi vďační. Z tohto vydania Žalmov bude 1000 kusov venovaných našim slabozrakým spoluobčanom. Prosíme o modlitby za to, aby táto knižka splnila svoju úlohu medzi tými, ktorí ju potrebujú a tiež za to, aby aj v budúcnosti boli také podmienky, ktoré nám umožnia vydávať knihy pre znevýhodnené skupiny ľudí.

Služba medzi Rómami Aj keď nasledujúce riadky sú uvedené medzi poslednými, ktoré opisujú prebiehajúce projekty SBS, v skutočnosti by mali stáť paralelne s predchádzajúcimi. Ide o prácu rovnako dôležitú ako práce na ekumenickej, študijnej, či audio Biblii.

Rómska Nová zmluva

Rómsko-slovenská Nová zmluva

Čo sa týka rómskej problematiky, SBS nestojí v prvej línii. Musíme vyzdvihnúť najmä prácu misionárov, kazateľov, dobrovoľníkov atď., jednoducho všetkých, ktorí sú v priamom kontakte s rómskym spoločenstvom a usilujú sa zvestovať im správu o Božom prijatí a záchrane. Za všetkých obetavých jednotlivcov a organizácie spomeňme aspoň jednu organizáciu, pretože najmä s ňou SBS spolupracuje. Ide o organizáciu The Word For The World (TWFTW) a jej slovenskú odnož Slovo pre svet na Slovensku o.z. Títo služobníci Slova pod vedením francúzskeho misionára Pierra van Vuurena vykonali nesmiernu prácu a patrí im naša vďaka a uznanie. TWFTW v priebehu niekoľkých rokov pripravila preklad Novej zmluvy do rómskeho jazyka vo východoslovenskom dialekte. Tento preklad je od novembra 2014 dostupný na e-shope SBS alebo cez TWFTW na adrese pierre.vanvuuren@gmail.com. Spomínaná rómska NZ je spolu s ostatnými slovenskými prekladmi dostupná na stránke www.biblia.sk. TWFTW vytvorila aj audio verziu, ktorú nájdete na portáli www.bible.is.

Slovenská biblická spoločnosť spolu s organizáciou The Word For The World plánuje vydať dvojjazyčnú Rómsko-slovenskú Novú zmluvu, ktorá by umožnila sprostredkovať Božie Slovo Rómom ešte osobnejšie. Prispeje tiež k lepšiemu osvojeniu si jazyka, a tým k zvýšeniu možností vzdelávania rómskej menšiny. Vydanie tejto Novej zmluvy ešte nemá potrebnú finančnú podporu. Keďže ide o dotovaný projekt, na začatie realizácie je potrebná suma minimálne 5 000 €. Ostatné náklady budú kryté z predaja tejto NZ. Celkové náklady budú približne 10 000 €, pri tlači plánovaných 2 000 kusov. Pokiaľ máte záujem tento projekt podporiť, môžete poslať váš dar na účet SBS vedený v Tatra banke, a.s.: 2627782674/1100, variabilný symbol 86037, poznámka: RS NZ. Do poznámky môžete vpísať aj vaše meno (pokiaľ si neprajete ostať v anonymite). Doteraz bolo vyzbieraných 1 803 €. Ďakujeme! Akékoľvek otázky vám radi zodpovieme, kontaktujte SBS alebo Pierra: pierre.vanvuuren@gmail.com.

www.biblickaspolocnost.sk


Ekumenické Biblie pre Rómov

Ďalším dôležitým príspevkom pre prácu s Rómami bolo odovzdanie Slovenských ekumenických Biblií pracovníkom s Rómami, ktorí následne tieto Biblie použili tam, kde boli potrebné. Cez projekt, ktorý podporila Japonská biblická spoločnosť, bolo odovzdaných najskôr 700 Biblií. Tento počet bol neskôr zvýšený o 300 kusov. Taktiež mnohí slovenskí darcovia prispeli celkovo sumou 630 €, čo umožnilo odovzdanie ďalších 105 Biblií. Spolu bolo teda odovzdaných 1 105 Biblií. Rómskym deťom bolo tiež venovaných 900 detských kníh s biblickými príbehmi (280 kusov ešte čaká na odovzdanie) s názvom Moja okienková Biblia. Tieto boli venované Slovenskou biblickou spoločnosťou a vydavateľstvom Copenhagen Publishing House. Mnohí Rómovia vyjadrili vďaku za darované Biblie, ktoré menia životy v ich komunitách.

Scholarly Editions Grant 2014 Počas decembra 2013 a prvej polovice roku 2014 bol zrealizovaný ďalší významný projekt, Scholarly Editions Grant. Jeho realizácia bola možná vďaka štedrosti Nemeckej biblickej spoločnosti (NBS), ktorá prostredníctvom SBS venovala odbornú teologickú literatúru v hodnote 44 364 €. Ide o 35 odborných teologických titulov, ktoré zahrňujú hebrejské, latinské a grécke texty, kritické vydania, slovníky, lexikóny a podobne. Spolu bolo odovzdaných 1 119 kníh jedenástim teologickým školám a seminárom. Zatiaľ nepotvrdená informácia

„Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú“ Žalm 127,1


z NBS naznačuje, že pravdepodobne aj v roku 2015 venujú ďalšiu, tento krát ale podstatne menšiu zásielku teologických kníh. NBS, a najmä darcom, ktorí ju podporujú, patrí veľká vďaka za tieto veľmi cenné tituly. Najmä keď si uvedomíme, že školy na Slovensku trpia chronickým nedostatkom financií, a to predovšetkým tam, kde sú potrebné.

Roháčkova Biblia a Potúčkova konkordancia Veríme, že potešíme aj čitateľov Biblie v preklade prof. Roháčka. Koncom apríla obohatí rodinu Roháčkových vydaní Biblie menšie, vreckové vydanie, tohto obľúbeného prekladu. Plánovaná dostupnosť je koncom apríla 2015. S Roháčkovým prekladom Biblie je neodmysliteľne spätá aj biblická konkordancia zostavená milovníkom Písma Jurajom Potúčkom. Keďže v dnešnej dobe počítačových technológií už mnohí čitatelia vyhľadávajú texty pomocou elektronických nástrojov, neplánuje SBS pokračovať vo vydávaní tejto konkordancie. Avšak pre záujemcov, ktorí majú záujem ju naďalej používať, je konkordancia dostupná on-line a na stiahnutie na stránkach SBS. K tomuto zverejneniu dali láskavý súhlas dediči autorských práv, príbuzní Juraja Potúčka.

O všetkých uvedených projektoch nájdete ďalšie informácie na našich webových stránkach www.biblickaspolocnost.sk, www.biblia.sk. Sme veľmi vďační za každú podporu, či už od jednotlivcov, cirkevných zborov, cirkví, organizácií alebo sesterských biblických spoločností. Bez tejto podpory by naša práca nebola možná. Prosíme o modlitby za službu Slovenskej biblickej spoločnosti. Rovnako prosíme o modlitby za biblické spoločnosti, ktoré pracujú v náročnom a nebezpečnom prostredí: v Afrike, na Blízkom východe, v Iraku, v Peru atď. Radi by sme upozornili, že v dohľadnej dobe bude musieť SBS vyriešiť viacero materiálnych a technických problémov, predovšetkým: rozpadajúce sa parkovisko, zakúpenie auta pre SBS, oprava vysokozdvižného vozíka, nové okná a zateplenie budovy. Viac informácií nájdete na www.biblickaspolocnost.sk. Ak nás chcete podporiť finančne, môžete tak spraviť na účet vedený v Tatra banke: 2627782674/1100. Ako variabilný symbol uveďte 8000. Do poznámky môžete uviesť vaše meno. Ak chcete podporiť konkrétny projekt, uveďte názov projektu. Vopred ďakujeme!

„Veď Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok, ako je napísané: Rozsýpal, dával chudobným, jeho spravodlivosť trvá naveky.“ 2Kor 9,8-9


Prajeme vám požehnané vianočné sviatky a Advent. Nech je tento čas plný radosti z príchodu Mesiáša, s ktorým môžeme žiť nové životy. Nech je Jeho meno oslávené aj v životoch všetkých nás! Prajeme vám zároveň požehnaný nový rok 2015, aby bol plný Božej milosti, lásky a Jeho vedenia vašich krokov. Pracovníci SBS: Miloslava Kurčová, Monika Turňová, Pavol Krasnocvetov

Slovenská biblická spoločnosť Mlynská 43 P.O.Box 4 974 09 Banská Bystrica 9

E-mail: office@biblickaspolocnost.sk pevná linka: 048/413 41 91 mobil: 0905 453731

Najväčší výber Biblií na Slovensku nájdete na našom e-shope:

www.biblickaspolocnost.sk/obchod/

Nákupom u nás podporujete ďalšie vydávanie Biblie. Ďakujeme! Ako byť v živom kontakte s SBS? – Staňte sa jej členom.

Členovia Slovenskej biblickej spoločnosti získavajú možnosť rozhodovať o zásadných otázkach smerovania SBS na Valných zhromaždeniach, ktoré sa konajú raz ročne a sú pravidelne informovaní o dianí v SBS. Navyše individuálni členovia získavajú 20 %-nú zľavu na všetky produkty SBS a 10 %-nú zľavu na produkty zahraničných biblických spoločností. Podmienkou členstva je bezúhonný život, tak ako ho vyžaduje Biblia, záujem o dianie a činnosť SBS a akceptácia Stanov SBS. Ročný členský príspevok je 10 €, resp. 5 € pre dôchodcov, študentov a ZŤP. Ak sa chcete stať naším členom, napíšte nám na program@biblickaspolocnost.sk, prípadne zatelefonujte na tel. číslo 0905 453 731.

„Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové.“ 2Kor 5,17

Spravodaj Slovenskej biblickej spoločnosti 2014  
Advertisement