Page 1

TURISTIČNO OGLEDALO

September 2010 Marec 2010

TURISTIČNO OGLEDALO

SLOVENIA RESEARCH

TURISTIČNO OGLEDALO OGLEDALO TURISTIČNO

Slovenska turistična Slovenska turističnaorganizacija organizacija

Raziskave in in razvoj Raziskave razvoj

www.slovenia.info/raziskave www.slovenia.info/raziskave

Številka 4 3 September, Številka | Marec, 2010

Vsebina Vsebina I. Turistični promet v prvi polovici leta 2010

I. Turistični promet v letu 2009 - Svet, Evropa

- Svet, Evropa

- Slovenija

- Slovenija

- Pomembnejši emitivni trgi

II. Trendi in napovedi za leto 2010 II. Trendi in napovedi za leto 2010

III. Izsledki aktualnih raziskav - Svet, Evropa

- Indeks državnih znamk

- Slovenija - Globalni indeks varnosti - Indeks turistiočnega zaupanja - Raziskava odnosu managerjev v slovenskih turističnih podjetjih ter tujih turistov v Sloveniji do III. Izsledki aktualnih raziskav podnebnih sprememb - Analiza nemškega trga in zelenega turizma - Raziskava med turisti v specializiranih

- Potovanja turistov iz ZDA v Evropo pohodniških hotelih

- Demografske spremembe in turizem - Anketa o tujih turistih v Sloveniji v letu 2009 (začasni podatki)

Uvod

Uvod

V začetnih mesecih leta 2010 turizem na svetovni ravni doživlja nekoliko kot je predvideno Leto 2009 se bo hitrejše zapisalookrevanje, v zgodovino kotbilo leto največje v začetku leta.recesije Napovedi turizma za letolet 2010 ostajajo gospodarske od rasti sredine tridesetih prejšnjega enake napovedim iz začetka 3–4 %,okrevanja Evropa: 3 %), stoletja. Kljub temu, da leta so (svet: se znaki v saj se pričakuje, da bo rast prihoda mednarodnih turistov nekaterih državah začeli kazati po prvi polovici lanskega v drugi leta nekoliko nižjaposebej kot v prvi polovici leta. leta, bo polovici rast počasna in težavna, v Evropi. Okrevanje turizma na svetovni ravni je v precejšnji meri odvisno od rasti turizma v Evropi, ki veno prvinajslabših polovici leta Tudi za področje turizma je leto 2009 let beleži najnižjo stopnjo rasti prihoda mednarodnih turistov v zadnjih desetletjih. Na globalni ravni se je leto končalo regijami. smed karsvetovnimi 4,3% upadom rasti mednarodnega turističnega prometa, na evropski ravni je upad še večji. Kriza, ki se Slovenija se vplivom gospodarske recesije in njenega je pričela negativno odražati v turističnem prometu že v vpliva na turizem ni izognila. V letu 2008 in 2009 so drugi polovici leta 2008, je najbolj prizadela poslovni indeksi turističnega zaupanja kazali večji optimizem kot turizem. Turisti so potovali bližje domu, potovali so evropski in svetovni. V letu 2010 je panel slovenskih manjkrat, za manj časa, na potovanjih so manj trošili. turističnih strokovnjakov bolj pesimističen, kar nakazuje, da je okrevanje v slovenskem turizmu, kljub pozitivnim V Sloveniji beležimo podoben upad prihodov tujih skupnim indeksom rasti števila prihodov in prenočitev turistov in prihodkov kot v Evropi.

Slovenskaturistična turistična organizacija Slovenska organizacija

K ugodnejšemu rezultatu pa kot so na prispevali turistov v Sloveniji,skupnemu razmeroma počasnejše drugih domači turisti, ki so v letu 2009 ustvarili v Sloveniji več trgih. prenočitev kot v 2008. V četrti številki TURISTIČNEGA OGLEDALA lahko preberete oČerezultati h turisti čnega prometa na od svetovni, pojmujemo okrevanje kot točko, katere evropski se stvari in slovenski ravnilahko v prviugotovimo, polovici leta nehajo slabšati, da2010 so seter nanapoved globalni turisti čnega prometa za leto 2010. Seznanite se ravni na področju turizma prvi znaki okrevanjalahko pričeliz izsledki projekta analize nemškega turisti kazati vobsežnega zadnjih mesecih prejšnjega leta, čeprav ječnega treba trga, vplivom demografskih na turizem in pri tem upoštevati primerjavosprememb z nizkimi osnovami v letu si2008, ogledate ameriških turistov, ki potujejo v ko seznačilnosti je kriza začela odražati v turizmu. Kljub Evropo. temu, da so trenutne napovedi glede rasti turizma za leto 2010 bolj pozitivne kot pred nekaj meseci, bodo počasno gospodarsko okrevanje, šibko zaupanje potrošnikov in visoka stopnja nezaposlenosti vplivali na I.počasno Turistiokrevanje čni promet v letu 2010 na področju turizma, ki bi si naj ne opomogel prej kot leta 2012. Sposobnost turističnega 1. Svet, Evropa gospodarstva, da bo v teh razmerah ponudilo trendom prilagojene skušalo okrepiti cenovno Leto 2009 se produkte je zapisaloinv zgodovino kot leto največje pozicijo, je zagotovo pomembnejših na gospodarske recesije eden od sredine tridesetih dejavnikov let prejšnjega poti do okrevanja. stoletja, kljub temu, da so se znaki okrevanja v nekaterih državah začeli kazati v prvi polovici lanskega leta. Po napovedihkriza turističnih strokovnjakov bo Gospodarska v letu 2009 je vplivala(ITZ, na 2010-1) velik upad slovenski turizem okreval na svetovni mednarodnega turisti čnegapočasneje prometa.kotPreteklo leto 2010desetletjih strokovnjakieno vidijo jeravni. bilo Vvletu zadnjih od priložnosti najslabših razvoja let na predvsemturizma. v oblikovanju novih, inovativnih turističnih področju Število prihodov tujih turistov je na produktov terpo učinkovitem trženju, še vedno pa obstaja svetovni ravni ocenah UNWTO (Barometer, 8/2010) v negotovost nadaljevanja letu 2009 upadlozaradi za 4,3 %morebitnega na 880 milijonov, prihodki s gospodarske krize in na posledično upada turističnega strani turizma pa so se svetovni ravni zmanjšali za 5,7 po kratkih počitnicah) ter %povpraševanja na 611 bilijona(predvsem evrov. (Barometer, 8/2010; Barometer verjetnost povečanega na cene. Vsekakorturizma smo v Update August 2010). pritiska Prvi znaki okrevanja obdobju, je potreben temeljit premislek o trenutnih na globalnikoravni so se začeli kazati v zadnjih mesecih aktivnostihleta. zaradi preživetja in dolgoročnih razvojno preteklega trženjskih izzivih, ki bodo zagotavljali konkurenčnost slovenskega turizma na dolgi rok. V tretji številki TURISTIČNEGA OGLEDALA lahko preberete o rezultatih turističnega prometa na svetovni in evropski ravni ter v Sloveniji v letu 2009, ter se seznanite z napovedmi za leto 2010.

Raziskave in razvoj ● Raziskave in razvoj

www.slovenia.info/raziskave www.slovenia.info/raziskave

11


TURISTIČNO OGLEDALO TURISTIČNO OGLEDALO

Marec 2010 September 2010

VMesečna nadaljevanju podajamo rast prihodov tujihnekatere turistov v začasne letu 2009rezultate ankete o tujih turistih, ki jo je SURS izvedel v letu 2009, izsledke aktualnih trženjskih raziskav STO ter napovedi raziskav v naslednjih mesecih. Naslednja številka TURISTIČNEGA OGLEDALA bo objavljena avgusta 2010.

I. Turistični promet v letu 2009 1. Svet (-4,3 %), Evropa (-5,6 %) Na svetovni ravni beležimo v letu 2009 po podatkih Tourism Economics 2.1 % upad BDP, v Evropi v evro Vir: UNWTO World Tourism Barometer; SURS, obdelava podatkov STO. območju in EU-27 4.0 %. V letu 2010 in 2011 se za svet V juliju 2010 Mednarodni skladtočke. (IMF) napoveduje rastje BDP za 2.8 inmonetarni 3.5 odstotne popravilinflacije napovedi gospodarske rastiv letu za leto 2010 na 1 Stopnja je na svetovni ravni 2009 dosegla % (aprila se vjeEvropi za letov evro 2010območju predvidevala 2.2 % raven, 0.2 %.4,2 % rast) ter za leto 2011 na 1 % in četrt. Napovedi ostajajo negotove Gospodarska je vplivala na dolga velikin visoke upad predvsem zaradikriza naraščajočega javnega mednarodnega turističnega prometagospodarstvih. v letu 2009.V stopnje nezaposlenosti v razvitih Število je po na ocenah UNWTO začetnihprihodov mesecih tujih leta turistov 2010 turizem svetovni ravni (Tourism Barometer, 1/2010) na svetovni ravni v letu Mesečna rast prihodov tujih turistov v letu 2010 2009 upadlo za 4,3 % na 880 milijonov. Z izjemo Afrike (+5,1 %) so vse regije sveta v letu 2009 doživele upad prihoda tujih turistov. Kot je razvidno na sliki, sta jo najslabše odnesla ravno Evropa in Bližnji Vzhod s 5,6 % upadom v primerjavi s preteklim letom, pri čemer je Evropa je z 52 % še vedno na prvem mestu po deležu prihodov tujih turistov (460 mil.). Prihodi mednarodnih turistov, svet (% sprememba)

Vir: UNWTO World Tourism Barometer; SURS; obdelava podatkov STO

doživlja nekoliko hitrejše okrevanje, kot je bilo predvideno v začetku leta. Na svetovni ravni se v prvi polovici leta beleži 6,9-odstotna rast števila prihodov mednarodnih turistov, s čimer se nadaljuje trend rasti, začet v zadnjem četrtletju preteklega leta. V vseh svetovnih regijah se beleži pozitivna rast, najvišja na Bližnjem vzhodu (20,4 %), Vir: UNWTO World Tourism Barometer; SURS kjer so v enakem obdobju preteklega leta doživeli največji upad prihodov mednarodnih turistov. V prvih šestih V Evropi je število tujih turistov upadlo za 5,6 % (v prvi mesecih je bila na svetovni ravni najnižja stopnja rasti polovici leta celo za 10 %). V absolutnih številkah to dosežena v mesecu aprilu (1,7 %), kar lahko pripišemo pomeni, da beleži Evropa v letu 2009 za 27 milijonov predvsem izbruhu vulkana na Islandiji, zaradi katerega Slovenska organizacija Slovenskaturistična turistična organizacija

manj mednarodnih prihodov kot leta 2008. je bil letalski prometturističnih v in iz Evrope v nekaterih državah Največji upad prihodov tujih turistov je bil zabeležen omejen tudi ves teden. Najvišja rast pa je bila zabeleženav Evropi, vOsrednji/Vzhodni mesecu maju (10,0 %). delno zaradi ukinitve mnogih letalskih povezav. Zaradi krize se je povečala cenovna Prihodi mednarodnih turistov v prvi polovici leta 2010 konkurenca predvsem v državah z večjim upadom (sprememba v %) turističnega prometa, s čimer so si poslabšali pogajanja za leto 2010. Po pričakovanjih sta krizo najbolje prenesli Zahodna Evropa (-4,3 %) in Južna/Mediteranska Evropa (-4,7 %). V Južni/Mediteranski Evropi, kamor je po klasifikaciji UNWTO uvrščena tudi Slovenija, je bil upad števila mednarodnih turistov 4,7 %. Prihodi mednarodnih turistov, Evropa (% sprememba)

Vir: UNWTO World Tourism Barometer, Interim update August 2010; SURS, obdelava podatkov STO.

Na ravni Evrope prvi podatki o mednarodnih prihodih v letu 2010 dajejo mešane občutke, saj v prvi polovici leta polovica držav beleži rast, polovica pa padec rasti prihodov mednarodnih turistov. Skupni delež rasti dosega 2 odstotka glede na leto SURS 2009, s čimer Evropa Vir: UNWTO World Tourism Barometer; dosega najnižjo stopnjo rasti mednarodnih turistov med svetovnimi Prihodi mednarodnih turistov so v Na svetovniregijami. ravni se je izboljšanje začelo kazati v zadnji prvi polovici upadli v Severni (3,4 %),negativne v drugih četrtini letaleta 2009, ko je bila poEvropi 14 mesecih

rasti zabeležena rast turistov števila vprihodov tujihleta turistov, Prihodi mednarodnih prvi polovici 2010, Evropa %) predvsem na(sprememba račun rasti vprihodov v Aziji in Bližnjem Vzhodu v drugi polovici leta. Padcem rasti v prvih treh četrtinah leta za 10 %, 7 % in 2 % je sledila rast števila tujih turistov za 2 % v zadnji četrtini. V Evropi so bili padci rasti bolj izraziti in negativni v vseh mesecih, v prvi četrtini leta kar 13 %, v drugi 8 %, v tretji 3 % ter v zadnji 1 %. V zadnjih mesecih se kaže izboljšanje v Južni in Zahodni Evropi, medtem ko Severna in Osrednja/ Vzhodna Evropa beležijo še nadaljnji upad mednarodnih turistov. V Sloveniji se je kriza začela odražati z zamikom, padci rasti pa so bili bolj izraziti v prvi polovici leta 2009, v poletni sezoni so bili manjši od evropskega povprečja, v mesecu decembru je bil padec prihoda tujih turistov (-1 %) enak kot na ravni cele Evrope.

Vir: UNWTO World Tourism Barometer, Interim update August 2010; SURS, obdelava podatkov STO.

regijah se beleži rast, najvišja v Zahodni Evropi (4,6 %). Južna/Mediteranska Evropa, kamor je po klasifikaciji

Raziskave in razvoj Raziskave in razvoj ●

www.slovenia.info/raziskave www.slovenia.info/raziskave

22


TURISTIČNO OGLEDALO TURISTIČNO OGLEDALO

Marec 2010 September 2010

VUNWTO nadaljevanju nekatere začasne uvrščenapodajamo tudi Slovenija, je v prvih šestihrezultate mesecih ankete o tujih turistih, ki jo je SURS izvedel v letu 2009, dosegla 2,5-odstotno rast prihodov mednarodnih turistov izsledke trženjskihBarometer, raziskav STO ter napovedi (UNWTOaktualnih World Tourism Interim update raziskav v naslednjih mesecih. Naslednja številka August 2010). TURISTIČNEGA OGLEDALA bo objavljena avgusta 2010.

Hotelska dejavnost

Na ravni Evrope se nadaljuje rast stopnje hotelske je stopnja zasedenosti hotelov v Evropi porasla za 7 % glede na maj(-4,3 2009. Rast bila najvišja(-5,6 v Južni (8 %) in 1. Svet %),je Evropa %) Vzhodni Evropi (7 %) (European Tourism in 2010: Trend & Prospects (Q2/2010). Na svetovni ravni beležimo v letu 2009 po podatkih

I.zasedenosti Turistični promet v letu 2009 in prihodka na sobo. V mesecu maju

Tourism Economics 2.1 % upad BDP, v Evropi v evro Letalski promet območju in EU-27 4.0 %. V letu 2010 in 2011 se za svet napoveduje rast BDP za 2.8 in 3.5 odstotne točke. Po podatkih Airport Council International (ACI) je letalski Stopnja inflacije je na svetovni ravni v letu 2009 dosegla promet v juniju leta 2010 na svetovni ravni porasel za 2.2 v evro Združenje območju 0.2 %. 0,7 %%raven, glede vnaEvropi leto 2008. Evropskih letalskih

manj mednarodnih prihodov kotislandskega leta 2008. recesiji, katero je v turističnih mesecu maju izbruh Največji upad prihodov tujih turistov je bil zabeležen vulkana še podaljšal. To napoved pa že sedaj potrjujejov Osrednji/Vzhodni delno vzaradi ukinitve mnogih junijski podatki ACI,Evropi, ki za Evropo mesecu juniju beležijo letalskih povezav. krizez letom se je 2008. povečala cenovna 7,3-odstotno rast v Zaradi primerjavi konkurenca predvsem v državah z večjim upadom turističnega prometa, s čimer so si poslabšali pogajanja za leto 2010. Po pričakovanjih sta krizo najbolje prenesli 2. Slovenija Zahodna Evropa (-4,3 %) in Južna/Mediteranska Evropa (-4,7 %). četrtletjih V Južni/Mediteranski Evropi, je po Po šestih z negativno rastjo BDP,kamor od zadnjega klasifikaciji UNWTO uvrščena tudi Slovenija, je bil upad četrtletja 2008, beležimo v drugem četrtletju leta 2010 števila mednarodnih turistov 4,7 %. Po anketi o delovni pozitivno, 2,2-odstotno, rast BDP-ja. sili, ki temelji na mednarodno usklajenih opredelitvah Prihodi mednarodnih turistov, Evropa (% sprememba) Mednarodne organizacije za delo in Eurostata, je stopnja brezposelnosti v drugem četrtletju v Sloveniji v povprečju znašala 7,1 odstotka (SURS).

Na področju turizma beležimo v prvi polovici leta 2010 v turistično-nastanitvenih objektih na skupni ravni prevoznikov (AEA) je v prvih petih mesecih leta 2010 4,3-odstotno povečanje prihodov turistov (1.194.698) Gospodarska kriza je vplivala na velik upad in 2-odstotno povečanje njihovih prenočitev (3.491.029). Rast letalskega potniškega v Evropi v obdobju mednarodnega turističnegaprometa prometa v letu 2009. Na približno enako raven se je povečala prenočitev januar–maj 2010 tujih turistov je po ocenah UNWTO Število prihodov domačih turistov (2,5 %) in za nekoliko manj število (Tourism Barometer, 1/2010) na svetovni ravni v letu tujih prenočitev (1,5 %). Najvišja rast se je v prvi polovici 2009 upadlo za 4,3 % na 880 milijonov. Z izjemo Afrike leta zabeležila pri prihodih domačih turistov (6,3 %), rast (+5,1 %) so vse regije sveta v letu 2009 doživele upad mednarodnih prihodov je bila nekoliko manjša (2,9 %). prihoda tujih turistov. Kot je razvidno na sliki, sta jo Povprečna je v šestihSURS mesecih 2010 znašala Vir: UNWTOdoba Worldbivanja Tourism Barometer; najslabše odnesla ravno Evropa in Bližnji Vzhod s 5,6 % 2,9 dni (pri tujih turistih 2,6 dni, pri domačih 3,3). upadom v primerjavi s preteklim letom, pri čemer je Napodatkih svetovni Banke ravni se je izboljšanje Evropa je z 52 % še vedno na prvem mestu po deležu Po Slovenije so tujizačelo turisti kazati v prvihv zadnji šestih četrtini leta 2009, ko je bila po 14 mesecih negativne prihodov tujih turistov (460 mil.). mesecih v Sloveniji potrošili več kot 700 milijonov evrov rasti zabeležena rast števila turistov, (natančneje 776.882.000). Tuji prihodov turisti so tujih na potovanjih na račun rasti enako prihodov Aziji in Bližnjem Prihodi mednarodnih turistov, svet (% sprememba) vpredvsem prvi polovici leta trošili kot vv enakem obdobju Vzhodu v drugi polovici leta. Padcem rasti v prvih treh preteklega leta. četrtinah leta za 10 %, 7 % in 2 % je sledila rast števila tujih turistov za 2prenočitve % v zadnjiv Sloveniji četrtini. V Evropi so bili Polletne turistične padci rasti bolj izraziti in negativni v vseh mesecih, v prvi četrtini leta kar 13 %, v drugi 8 %, v tretji 3 % ter v zadnji 1 %. V zadnjih mesecih se kaže izboljšanje v Južni in Zahodni Evropi, medtem ko Severna in Osrednja/ Vzhodna Evropa beležijo še nadaljnji upad mednarodnih Vir: AEA, Traffic RPK; obdelava podatkov STO. turistov. V Sloveniji se je kriza začela odražati z zabeležilo za 0,4 % manj potnikov kot v preteklem letu. zamikom, padci rasti pa so bili bolj izraziti v prvi polovici Največji upad so letalske družbe doživele v domačem leta 2009, v poletni sezoni so bili manjši od evropskega prometu (–2,3 %). Na relaciji Evropa–Severni Atlantik povprečja, v mesecu decembru je bil padec prihoda UNWTOpromet World Tourism Barometer; SURS jeVir:letalski upadel za 1,8 % in na relaciji Evropa– tujih turistov (-1 %) enak kot na ravni cele Evrope. Subsaharska Afrika za 1,7 %. Po podatkih AEA naj bi že V Evropi je številozatujih turistov upadlo zarast 5,6 celotnega % (v prvi obstoječi podatki mesec junij nakazovali polovici celo za 10 %).zaV 8absolutnih številkah to letalskegaleta potniškega trga %. V kolikor se bodo pomeni, da beleži Evropa v letu 2009 za 27 milijonov napovedi uresničile, bo to prvi znak okrevanja po dolgi Vir: SURS, obdelava podatkov STO Slovenska organizacija Slovenskaturistična turistična organizacija

Raziskave in razvoj Raziskave in razvoj ●

www.slovenia.info/raziskave www.slovenia.info/raziskave

232


TURISTIČNO OGLEDALO TURISTIČNO OGLEDALO

Marec 2010 September 2010

VPrihodi nadaljevanju podajamo nekatere začasne rezultate tujih turistov so z izjemo meseca aprila (–2 %) ankete ki jomesecih je SURSvizvedel v letuz 2009, porasli ov tujih vseh turistih, preostalih primerjavi letom izsledke aktualnih trženjskih raziskav ter napovedi 2009 (glej naslednji graf). Upad tujihSTO turistov v aprilu raziskav v naslednjih mesecih.Jožeta Naslednja je posledica zaprtja Letališča Pučnikaštevilka zaradi TURISTIČNEGA OGLEDALA bosteze objavljena avgusta 2010. obnove vzletno-pristajalne in izbruha islandskega vulkana. Primerjava prihodov tujih turistov v Slovenijo s podatki na evropski ravni pokaže, da je njihovo število v Sloveniji poraslo v nekoliko večjem deležu. V Sloveniji beležimo v prvih šestih mesecih leta 2010 2,9-odstotno rast mednarodnih prihodov (Evropa: 2,0 %; Južna/ 1. Svet (-4,3 %), Evropa (-5,6 %) Mediteranska Evropa: 2,5 %).

manj mednarodnih turističnih prihodov kot leta 2008. preteklem letu. Od tega so največ prenočitev prispevali Največji upad(20,6 prihodov tujihso turistov bil zabeležen turisti iz Italije %), sledili turisti izjeAvstrije (14,6 %)v Evropi, delno zaradi ukinitve mnogih inOsrednji/Vzhodni Nemčije (10,5 %). Med desetimi državami z največjim letalskih prenočitev povezav. Zaradi krizerast, se jepričakovano povečala cenovna številom najvišjo zaradi konkurenca predvsem državah z večjim upadom ukinitve vizumov, beležijov turisti iz Srbije (61 %), Ruske turističnega s čimer soIzsiostalih poslabšali federacije (16prometa, %) in Francije (4 %). državpogajanja se beleži za letorasti 2010. Po pričakovanjih krizonajpomembnejših najbolje prenesli upad prenočitev, tudi izsta vseh Zahodna Evropa (-4,3 %) in Južna/Mediteranska trgov. V prvih šestih mesecih leta je bilo največje Evropa število (-4,7 %). zabeleženih V Južni/Mediteranski Evropi, je po prenočitev v zdraviliških krajihkamor (1.325.257), klasifikaciji UNWTO uvrščena tudi Slovenija, bil upad sledijo gorski (776.275) in obmorski kraji je(679.055). števila mednarodnih turistov 4,7 krajih %. (34 %). Najvišjo rast so zabeležili v drugih

Prihodi mednarodnih turistov po mesecih Na svetovni ravni beležimo v letu 2009 po podatkih Tourism Economics 2.1 % upad BDP, v Evropi v evro območju in EU-27 4.0 %. V letu 2010 in 2011 se za svet napoveduje rast BDP za 2.8 in 3.5 odstotne točke. Stopnja inflacije je na svetovni ravni v letu 2009 dosegla 2.2 % raven, v Evropi v evro območju 0.2 %.

Rast in število prenočitev v Sloveniji po vrstah krajev Prihodi mednarodnih turistov, Evropa (% sprememba)

I. Turistični promet v letu 2009

Gospodarska kriza je vplivala na velik upad mednarodnega turističnega prometa v letu 2009. Število prihodov tujih turistov je po ocenah UNWTO (Tourism Barometer, 1/2010) na svetovni ravni v letu 2009 upadlo za 4,3 % na 880 milijonov. Z izjemo Afrike (+5,1 %) so vse regije sveta v letu 2009 doživele upad prihoda tujih turistov. Kot je razvidno na sliki, sta jo Vir: SURS, obdelava podatkov STO najslabše odnesla ravno Evropa in Bližnji Vzhod s 5,6 % upadom v primerjavi s preteklimje letom, čemer je Med turističnimi prenočitvami bilo v pri prvih šestih Evropa je z 52 % še vedno na prvem mestu po deležu mesecih 52 % tujih prenočitev, kar je enako kot v prihodov tujih turistov (460 mil.). Tabela: Prvih 10 držav po številu tujih prenočitev v ½ leta Prihodi mednarodnih turistov, svet (% sprememba) 2010 Države

Prenočitve ½ 2010

Indeks 10/09

Delež med tujimi turisti (%)

1.

Italija

379.464

97,8

20,6

2.

Avstrija

268.502

97,1

14,6

3.

Nemčija

192.738

99,3

10,5

4.

Hrvaška

150.967

97,2

8,2

5.

Srbija

93.520

161,0

5,1

6.

Združeno kraljestvo

86.465

94,2

4,7

7.

Ruska federacija

77.603

115,9

4,2

Vir: World Tourism Barometer; 8. UNWTO Madžarska 59.316 SURS98,9

3,2

9.

2,2

Nizozemska

41.122

98,8

Vir:Vir: SURS, obdelava UNWTO Worldpodatkov Tourism STO Barometer; SURS

Med dvanajstimi statističnimi regijami v Sloveniji je v Na svetovni ravni se je izboljšanje začelo kazati v zadnji obdobju prvih šestih mesecev največ prenočitev, 710.252 četrtini leta 2009, ko je bila po 14 mesecih negativne oz. 20,3 % vseh, beležila Obalno-kraška regija, v kateri je rasti zabeležena rast števila prihodov tujih turistov, število prenočitev glede na enako obdobje v preteklem predvsem na račun rasti prihodov v Aziji in Bližnjem letu upadlo za 9,2 %. Sledita Gorenjska (600.083 oz. 17,2 Vzhodu v drugi polovici leta. Padcem rasti v prvih treh %) in Savinjska regija (597.943 oz. 17,1 %). Najvišjo rast četrtinah leta za 10 %, 7 % in 2 % je sledila rast števila prenočitev v primerjavi s preteklim letom so zabeležili v tujih turistov za 2 % v zadnji četrtini. V Evropi so bili regiji Jugovzhodne Slovenije (+22,3 %), najvišji padec rasti padci rasti bolj izraziti in negativni v vseh mesecih, v prvi pa v Zasavski regiji (–53,6 %). Občina Piran je prvih šestih četrtini leta kar 13 %, v drugi 8 %, v tretji 3 % ter v zadnji mesecih leta 2010 zabeležila najvišje število prenočitev 1 %. V zadnjih mesecih se kaže izboljšanje v Južni in (459.224), sledi Ljubljana (289.814) in občina Brežice Zahodni Evropi, medtem ko Severna in Osrednja/ (264.236). Vzhodna Evropa beležijo še nadaljnji upad mednarodnih turistov. V Sloveniji se je kriza začela odražati z zamikom, padci rasti pa so bili bolj izraziti v prvi polovici leta 2009, v poletni sezoni so bili manjši od evropskega povprečja, v mesecu decembru je bil padec prihoda tujih turistov (-1 %) enak kot na ravni cele Evrope.

V10. Evropi je število tujih turistov (v prvi Francija 36.858 upadlo 104,3za 5,6 %2,0 polovici leta celo za 10 %). V absolutnih številkah to Vir: SURS, obdelava pomeni, da beležipodatkov EvropaSTO v letu 2009 za 27 milijonov

Slovenska organizacija Slovenskaturistična turistična organizacija

Raziskave in razvoj Raziskave in razvoj ●

www.slovenia.info/raziskave www.slovenia.info/raziskave

242


TURISTIČNO OGLEDALO TURISTIČNO OGLEDALO

Marec 2010 September 2010

in rast prenočitev v Sloveniji po začasne statističnih regijah VŠtevilo nadaljevanju podajamo nekatere rezultate ankete o tujih turistih, ki jo je SURS izvedel v letu 2009, izsledke aktualnih trženjskih raziskav STO ter napovedi raziskav v naslednjih mesecih. Naslednja številka TURISTIČNEGA OGLEDALA bo objavljena avgusta 2010.

I. Turistični promet v letu 2009 1. Svet (-4,3 %), Evropa (-5,6 %) Na svetovni ravni beležimo v letu 2009 po podatkih Tourism Economics 2.1 % upad BDP, v Evropi v evro območju in EU-27 4.0 %. V letu 2010 in 2011 se za svet napoveduje rast BDP za 2.8 in 3.5 odstotne točke. Stopnja inflacije je na svetovni ravni v letu 2009 dosegla 2.2 % raven, v Evropi v evro območju 0.2 %. Gospodarska Vir: SURS, obdelavakriza podatkovjeSTO vplivala na velik upad mednarodnega turističnega prometa v letu 2009. Število turistovpodatkih je po ocenah V juliju prihodov 2010 se je,tujih po začasnih SURS-a,UNWTO skupno (Tourism Barometer, 1/2010) svetovni ravni v pa letu število turistov povečalo za 4 %,na njihove prenočitve za 2009 upadlo za 4,3 % na 880 milijonov. Z izjemo Afrike 1 % več kot v juliju 2009. Število domačih turistov se je (+5,1 %) so v letu 2009 doživele upad povečalo za vse 4 %,regije ravensveta njihovih prenočitev je ostala na prihoda tujih turistov. Kot je razvidno stazajo5 ravni preteklega leta. Število tujih turistovnaje sliki, poraslo najslabše ravno %, njihoveodnesla prenočitve pa Evropa za 3 %. in Bližnji Vzhod s 5,6 % upadom v primerjavi s preteklim letom, pri čemer je Evropa je z 52 % še vedno na prvem mestu po deležu prihodov tujih turistov (460 mil.).

2.1. Pomembnejši emitivni trgi

Prihodi mednarodnih turistov, svet (% sprememba) S strani pomembnejših emitivnih turističnih trgov Slovenije v prvi polovici leta večinoma beležimo upad prihodov in prenočitev turistov. Izjema je Belgija, zaradi katere je rast turistov iz skupnosti držav Beneluksa pozitivna.

Italija Italijani so v prvi polovici prispevali najvišji delež tujih prenočitev (20,6 %). A vendar je v prvi polovici letošnjega leta Slovenijo obiskalo 2,6 % italijanskih gostov manj kot lani (167.133), ko so ustvarili 379.464 prenočitev (2,2 % manj v primerjavi z istim obdobjem lani). Po navedbah Vir: UNWTO World Tourism Barometer; SURSšestmesečni porast predstavništva STO v Milanu je skupni prihodov kot tudi prenočitev rahlo pod predvidevanji. V Evropi je smo številolahko tujih turistov upadlo za 5,6 % (v prvi Zadovoljni z dinamiko rasti prihodov in polovici letaki celo za 10 leta %). nekoliko V absolutnih številkah to prenočitev, je v začetku upadla, v zadnjem pomeni, da beleži Evropa v letu 2009 za 27 milijonov

Slovenska organizacija Slovenskaturistična turistična organizacija

manj mednarodnih turističnih prihodov kot leta 2008. Največji upad prihodov tujih turistov je bil zabeležen v Osrednji/Vzhodni Evropi, delno zaradi ukinitve mnogih letalskih povezav. Zaradi krize se je povečala cenovna konkurenca predvsem v državah z večjim upadom turističnega prometa, s čimer so si poslabšali pogajanja za leto 2010. Po pričakovanjih sta krizo najbolje prenesli Zahodna Evropa (-4,3 %) in Južna/Mediteranska Evropa (-4,7 %). V Južni/Mediteranski Evropi, kamor je po klasifikaciji UNWTO uvrščena tudi Slovenija, je bil upad števila mednarodnih turistov 4,7 %. Prihodi mednarodnih turistov, Evropa (% sprememba)

obdobju je pa ponovno porasla (v mesecu juniju za 13 odstotkov več prihodov in 6 odstotkov več prenočitev z italijanskega trga). Prenočitve turistov iz Italije po mesecih

Vir: UNWTO World Tourism Barometer; SURS

Na svetovni ravni se je izboljšanje začelo kazati v zadnji četrtini leta 2009, ko je bila po 14 mesecih negativne rasti zabeležena rast števila prihodov tujih turistov, predvsem na račun rasti prihodov v Aziji in Bližnjem Vzhodu v drugi polovici leta. Padcem rasti v prvih treh četrtinah leta za 10 %, 7 % in 2 % je sledila rast števila tujih turistov za 2 % v zadnji četrtini. V Evropi so bili padci rasti bolj izraziti in negativni v vseh mesecih, v prvi četrtini leta kar podatkov 13 %, v drugi Vir: SURS, obdelava STO 8 %, v tretji 3 % ter v zadnji 1 %. V zadnjih mesecih se kaže izboljšanje v Južni in Pomemben element pri tem so ugodnejša pričakovanja Zahodnirasti Evropi,gospodarskih medtem ko kazalcev Severna initalijanskega Osrednja/ glede Vzhodna Evropa beležijo še nadaljnji upad gospodarstva. Število Italijanov, ki so se mednarodnih odpravili na turistov.počitnice, V Sloveniji se je na kriza odražati poletne je približno ravnizačela lanskega, čepravz zamikom, padci rasti pa so bili bolj izraziti v prvi polovici so letos raziskave zaznale več odločanja za dopust pred leta 2009, v poletni sezonipočitniškim so bili manjši od evropskega tradicionalnim italijanskim terminom v prvih povprečja, v mesecu decembru je bil padec prihoda treh tednih avgusta in po njem. tujih turistov (-1 %) enak kot na ravni cele Evrope. Na spodnji sliki je prikazana rast turistov iz Italije v evropskih državah, za katere so na voljo podatki v bazi TourMis. Najvišjo rast prenočitev italijanskih prenočitev

Raziskave in razvoj Raziskave in razvoj ●

www.slovenia.info/raziskave www.slovenia.info/raziskave

252


TURISTIČNO OGLEDALO TURISTIČNO OGLEDALO

Marec 2010 September 2010

Vso nadaljevanju nekatere začasne (+38,2 rezultate v prvi četrtinipodajamo leta zabeležili na Norveškem %), ankete o tujih turistih, je SURS izvedel sledita Danska (+10,3%)kiinjoMalta (+10,1 %). v letu 2009, izsledke aktualnih trženjskih raziskav STO ter napovedi Rast prenočitev turistov izmesecih. Italije v prvem četrtletjuštevilka 2009* raziskav v naslednjih Naslednja TURISTIČNEGA OGLEDALA bo objavljena avgusta 2010.

I. Turistični promet v letu 2009 1. Svet (-4,3 %), Evropa (-5,6 %) Na svetovni ravni beležimo v letu 2009 po podatkih Tourism Economics 2.1 % upad BDP, v Evropi v evro območju in EU-27 4.0 %. V letu 2010 in 2011 se za svet napoveduje rast BDP za 2.8 in 3.5 odstotne točke. Stopnja inflacije je na svetovni ravni v letu 2009 dosegla Vir: TourMis, obdelava podatkov STO; *države za katere so bili podatki 2.2voljo. % raven, v Evropi v evro območju 0.2 %. na Gospodarska kriza je vplivala na velik upad Avstrija mednarodnega turističnega prometa v letu 2009. V šestihprihodov mesecih leta se je število prihodovUNWTO turistov Število tujih2009 turistov je po ocenah iz AvstrijeBarometer, zmanjšalo za 1,1 %na (87.881), pa (Tourism 1/2010) svetovniprenočitve ravni v letu za 2,9upadlo %. To dokazuje, da 880 skoraj enakemuZ številu 2009 za 4,3 % na milijonov. izjemo gostov Afrike (+5,1 %) so vse regije sveta v letu 2009 doživele upad Prenočitve turistov iz Avstrije po mesecih prihoda tujih turistov. Kot je razvidno na sliki, sta jo najslabše odnesla ravno Evropa in Bližnji Vzhod s 5,6 % upadom v primerjavi s preteklim letom, pri čemer je Evropa je z 52 % še vedno na prvem mestu po deležu prihodov tujih turistov (460 mil.). Prihodi mednarodnih turistov, svet (% sprememba)

Vir: SURS, obdelava podatkov STO

navkljub, le-ti bivajo krajši čas. Tudi v lanskem letu smo na polovici leta zabeležili upad prihoda in prenočitev avstrijskih gostov, rezultati na letni ravni pa so bili vendarle na pozitivni ničli. Vir: UNWTO World Tourism SURS menijo, da je na Na predstavništvu STOBarometer; na Dunaju turistične rezultate v maju in še posebej v juniju, ko V Evropi je število tujih turistov upadlo za 5,6 % (v prvi Avstrijci opravijo največ kratkih potovanj zaradi državnih polovici leta celo za 10 %). V absolutnih številkah to praznikov, vplivalo izredno slabo in hladno vreme. Poleg pomeni, da beleži Evropa v letu 2009 za 27 milijonov

Slovenska organizacija Slovenskaturistična turistična organizacija

manjsomednarodnih turističnih kot leta 2008. tega se v nekaterih predelih prihodov Avstrije vrstile poplave. Največji upadsituacija prihodov turistov je bil zabeležen Gospodarska je vtujih Avstriji sicer relativno stabilna.v Osrednji/Vzhodni Evropi, zaradi ukinitve Dodatno ugotavljajo, da sodelno organizatorji potovanjmnogih v tem letalskih povezav. Zaradi krize se je povečala cenovna Rast prenočitev turistov iz Avstrije v prvem četrtletju konkurenca predvsem v državah z večjim upadom 2009* turističnega prometa, s čimer so si poslabšali pogajanja za leto 2010. Po pričakovanjih sta krizo najbolje prenesli Zahodna Evropa (-4,3 %) in Južna/Mediteranska Evropa (-4,7 %). V Južni/Mediteranski Evropi, kamor je po klasifikaciji UNWTO uvrščena tudi Slovenija, je bil upad števila mednarodnih turistov 4,7 %. Prihodi mednarodnih turistov, Evropa (% sprememba)

Vir: TourMis, obdelava podatkov STO; *države za katere so bili podatki na voljo.

času sicer imeli veliko skupin, vendar so bile te manjše številčne od najavljenih. Na zgornji sliki je prikazana rast turistov iz Avstrije v evropskih državah, za katere so na voljo podatki v bazi TourMis. Najvišjo rast prenočitev avstrijskih turistov Vir: UNWTO World Tourism Barometer; SURS so v prvi četrtini leta zabeležili na Malti (+61,5 %) in na Danskem (+48,2 %). Na svetovni ravni se je izboljšanje začelo kazati v zadnji četrtini leta 2009, ko je bila po 14 mesecih negativne Nemčija rasti zabeležena rast števila prihodov tujih turistov, Nemci so v prvih šestihrasti mesecih leta 2010 ustvarili za 3,9 predvsem na račun prihodov v Aziji in Bližnjem %Vzhodu manj prihodov in 0,7 leta. % manj prenočitev. v drugi polovici Padcem rasti v Povprečna prvih treh četrtinah leta za 10 %, 7 % in 2 % je sledila rast števila Prenočitve turistov mesecihV Evropi so bili tujih turistov za 2 iz%Nemčije v zadnjipočetrtini. padci rasti bolj izraziti in negativni v vseh mesecih, v prvi četrtini leta kar 13 %, v drugi 8 %, v tretji 3 % ter v zadnji 1 %. V zadnjih mesecih se kaže izboljšanje v Južni in Zahodni Evropi, medtem ko Severna in Osrednja/ Vzhodna Evropa beležijo še nadaljnji upad mednarodnih turistov. V Sloveniji se je kriza začela odražati z zamikom, padci rasti pa so bili bolj izraziti v prvi polovici leta 2009, v poletni sezoni so bili manjši od evropskega povprečja, v mesecu decembru je bil padec prihoda tujih turistov (-1 %) enak kot na ravni cele Evrope.

Vir: SURS, obdelava podatkov STO

Raziskave in razvoj Raziskave in razvoj ●

www.slovenia.info/raziskave www.slovenia.info/raziskave

262


TURISTIČNO OGLEDALO TURISTIČNO OGLEDALO

Marec 2010 September 2010

Vdoba nadaljevanju nekatere začasne leta rezultate bivanja sepodajamo je z 2,9 dni v prvi polovici 2009 ankete o tujih turistih, jo je SURS izvedel letu 2009,z podaljšala na 3,0 dni. Nakipredstavništvu STO v Münchnu izsledke aktualnih trženjskih raziskav STO ter aktivnosti napovedi intenzivnim izvajanjem promocijsko-trženjskih raziskav v naslednjih Naslednja na nemškem trgu že vse mesecih. leto uspevajo ohranjatištevilka stanje TURISTIČNEGA OGLEDALA bo objavljena avgusta 2010.kot prihodov in nočitev v približno enakem obsegu lansko leto.  Lani junija so Nemci ustvarili največji delež tujih gostov v Sloveniji, letos pa zaradi slabšega vremena junijski rezultat ni ponovil lanskoletne rasti. Kot je razvidno iz spodnjega grafa, se prihodi in prenočitve Nemcev  v Sloveniji zadnja leta osredotočajo predvsem na poletje.

I. Turistični promet v letu 2009

1. Svet (-4,3 %), Evropa (-5,6 %)

Na predstavništvu za konec leta 2010 napovedujejo podobne rezultate lani. Pričakujejo, da bosta indeksa Na svetovni ravni kot beležimo v letu 2009 po podatkih Tourism Economics 2.1 % upad BDP, v Evropi v evro Rast prenočitev turistov iz Nemčije v prvem četrtletju območju in EU-27 4.0 %. V letu 2010 in 2011 se za svet 2009* napoveduje rast BDP za 2.8 in 3.5 odstotne točke. Stopnja inflacije je na svetovni ravni v letu 2009 dosegla 2.2 % raven, v Evropi v evro območju 0.2 %.

Gospodarska kriza je vplivala na velik upad mednarodnega turističnega prometa v letu 2009. Število prihodov tujih turistov je po ocenah UNWTO (Tourism Barometer, 1/2010) na svetovni ravni v letu 2009 upadlo za 4,3 % na 880 milijonov. Z izjemo Afrike (+5,1 %) so vse regije sveta v letu 2009 doživele upad prihoda tujih turistov. Kot je razvidno na sliki, sta jo najslabše odnesla ravno Evropa in Bližnji Vzhod s 5,6 % upadom v primerjavi s preteklim letom, pri čemer je Evropa je z 52 % še vedno na prvem mestu po deležu Vir: TourMis, obdelava podatkov STO; *države za katere so bili podatki na voljo. prihodov tujih turistov (460 mil.). prihodov in prenočitev dosegla raven 100. Za večje Prihodi mednarodnih turistov, svet (% sprememba) premike na nemškem trgu bo potrebno intenzivnejše sodelovanje slovenskega turističnega gospodarstva. Na zgornji sliki je prikazana rast turistov iz Nemčije v evropskih državah, za katere so na voljo podatki v bazi TourMis. Najvišjo rast prenočitev nemških turistov so v prvi četrtini leta zabeležili na Hrvaškem (+21,1 %) in na Danskem (+17,9 %).

Beneluks (Belgija, Nizozemska, Luksemburg) Turisti iz držav Beneluksa so v prvih šestih mesecih leta 2010 ustvarili 22.975 prihodov (+2 %) in 63.994 prenočitev (+5 %). Pozitivni rezultat je zasluga Vir: UNWTO World Tourism Barometer; SURS predvsem dobrih turističnih rezultatov turistov iz Belgije. Število njihovih V Evropi je tujih turistov upadlopovečalo za 5,6 %za (v 12,5 prvi prihodov seštevilo je v omenjenem obdobju polovici celo za 10 %).21,1 V absolutnih to %, številoleta prenočitev pa za %. Število številkah Nizozemcev pomeni, da beleži Evropa v letu 2009 za 27 milijonov se je v istem obdobju zmanjšalo za 3,9 %, enako velja za

Slovenska organizacija Slovenskaturistična turistična organizacija

manj mednarodnih prihodov Prenočitve turistov iz turističnih Beneluksa po mesecihkot leta 2008. Največji upad prihodov tujih turistov je bil zabeležen v Osrednji/Vzhodni Evropi, delno zaradi ukinitve mnogih letalskih povezav. Zaradi krize se je povečala cenovna konkurenca predvsem v državah z večjim upadom turističnega prometa, s čimer so si poslabšali pogajanja za leto 2010. Po pričakovanjih sta krizo najbolje prenesli Zahodna Evropa (-4,3 %) in Južna/Mediteranska Evropa (-4,7 %). V Južni/Mediteranski Evropi, kamor je po klasifikaciji UNWTO uvrščena tudi Slovenija, je bil upad števila mednarodnih turistov 4,7 %. Prihodi mednarodnih turistov, Evropa (% sprememba) Vir: SURS, obdelava podatkov STO

prenočitve (–1,2 %). Število prihodov Luksemburžanov se je ohranilo na enaki ravni kot v preteklem letu, medtem ko je število njihov prenočitev upadlo za 24,9 %.

2.2. Slovenska naravna zdravilišča Obisk v slovenskih naravnih zdraviliščih in termah je v prvih sedmih mesecih tega leta in s tem tudi poletja nekoliko slabši kot v enakem obdobju lani. V prvih sedmih mesecih leta 2010 je zabeležen 2-odstotni padec prihodov in Vir: UNWTO World Tourism Barometer; SURS 3-odstotni padec števila prenočitev v slovenskih naravnih zdraviliščih. V prvi polovici leta 2010 se je število prihodov Na svetovni ravni se je izboljšanje začelo kazati v zadnji domačih turistov zmanjšalo za 4,1 % (kar predstavlja 9.055 četrtini leta 2009, ko je bila po 14 mesecih negativne gostov), manj je bilo tudi domačih prenočitev – za 5,2 %. V rasti zabeležena rast števila prihodov tujih turistov, združenju SSNZ od začetka leta opažajo konstantni trend predvsem na račun rasti prihodov v Aziji in Bližnjem povečanega zanimanja tujih gostov, kjer so zabeležili Vzhodu v drugi polovici leta. Padcem rasti v prvih treh 364.000 prihodov, kar je za 2,4 % več kot lani, ustvarjenih četrtinah leta za 10 %, 7 % in 2 % je sledila rast števila tujihprenočitev turistov za 2 % v zadnji četrtini. V Evropi so bili Rast v slovenskih naravnih zdraviliščih padci rasti bolj izraziti in negativni v vseh mesecih, v prvi četrtini leta kar 13 %, v drugi 8 %, v tretji 3 % ter v zadnji 1 %. V zadnjih mesecih se kaže izboljšanje v Južni in Zahodni Evropi, medtem ko Severna in Osrednja/ Vzhodna Evropa beležijo še nadaljnji upad mednarodnih turistov. V Sloveniji se je kriza začela odražati z zamikom, padci rasti pa so bili bolj izraziti v prvi polovici leta 2009, v poletni sezoni so bili manjši od evropskega povprečja, v mesecu decembru je bil padec prihoda tujih turistov (-1 %) enak kot na ravni cele Evrope.

Vir: SSNZ, obdelav podatkov STO.

Raziskave in razvoj Raziskave in razvoj ●

www.slovenia.info/raziskave www.slovenia.info/raziskave

272


TURISTIČNO OGLEDALO TURISTIČNO OGLEDALO

Marec 2010 September 2010

Vpanadaljevanju nekatere začasne rezultate je bilo za 1,4podajamo % več tujih prenočitev (603.700). Tuji ankete o tujih turistih, ki jo39je%SURS v letuin2009, gostje ustvarijo približno vsehizvedel prenočitev tako izsledke aktualnih trženjskih raziskav STO ter napovedi ob porastu ne morejo nadomestiti celotne statistike, raziskav mesecih. številka ki kaže nav1,5naslednjih % manj gostov in 2,7 Naslednja % manj prenočitev. TURISTIČNEGA OGLEDALA bo objavljena 2010. Na združenju ob tem dodajajo, da gre avgusta del zmanjšanja prenočitev pripisati tudi obnovi nekaterih hotelov, ker so bili nekateri objekti zaprti tudi do 5 mesecev.

I.MedTuristični promet v letu 2009 državami, za katere se vodi statistika, je bila najvišja

rast zabeležena pri turistih iz Rusije (28,2 %), najvišji upad 1. Svet (-4,3 %), Evropa (-5,6turistov %) s pa pri turistih iz Nizozemske (–16,9 %). Število strani ključnih trgov slovenskega turizma: Nemčije, Italije in Hrvaške, upadlo, največvs letu strani2009 nemških turistov Na svetovnijeravni beležimo po podatkih (–11,1 %).Economics Pozitivno ničlo beležimo le Tourism 2.1 %števila upadprenočitvah BDP, v Evropi v evro s strani avstrijskih območju in EU-27 gostov. 4.0 %. V letu 2010 in 2011 se za svet napoveduje rast BDP za 2.8 in 3.5 odstotne točke. Stopnja inflacije je na svetovni ravni v letu 2009 dosegla 2.2 v Evropi v evro območju 0.2 %. 2.3.% raven, Letalski promet

Gospodarska krizaPučnika je vplivala velik Na Letališču Jožeta so v prvi na polovici leta upad 2010 mednarodnega turističnega prometaštevilo v letupotnikov 2009. zabeležili 557.758 potnikov. Njihovo Število prihodov tujih turistov po ocenah UNWTO je v primerjavi s preteklim letomjemanjše za 9 %, kar je (Tourism Barometer, 1/2010) na svetovni ravni v letu predvsem posledica zaprtja letališča med 7. in 21. aprilom 2009 upadlo za 4,3 % na 880 milijonov. Z izjemo Afrike zaradi obnove vzletno-pristajalne steze. (+5,1 %) so vse regije sveta v letu 2009 doživele upad Prvih deset po številu prihoda tujihmest turistov. Kot jepotnikov, razvidnov katera na sliki,potujejo sta jo turisti z Letališča najslabše odneslaJožeta ravnoPučnika Evropa in Bližnji Vzhod s 5,6 % upadom v primerjavi s preteklim letom, pri čemer je Evropa je z 52 % še vedno na prvem mestu po deležu prihodov tujih turistov (460 mil.). Prihodi mednarodnih turistov, svet (% sprememba)

Vir: Aerodrom Ljubljana. *London vsebuje podatke za dve letališči (London Gatwick in London Stansted).

Največ potnikov je, enako kot v enakem obdobju preteklega leta, potovalo v London (52.225), Istanbul Vir: UNWTO Barometer; SURS (51.022) in World Pariz Tourism (50.641).

V Evropi je število tujih turistov upadlo za 5,6 % (v prvi polovici leta celo za 10 %). V absolutnih številkah to pomeni, da beleži Evropa v letu 2009 za 27 milijonov

Slovenska organizacija Slovenskaturistična turistična organizacija

manj mednarodnih turističnih kot leta II. Trendi in napovedi zaprihodov leto 2010

2008. Največji upad prihodov tujih turistov je bil zabeležen v 1.Osrednji/Vzhodni Svet, EvropaEvropi, delno zaradi ukinitve mnogih letalskih povezav. Zaradi krize se je povečala cenovna Za leto 2010 UNWTO na vglobalni ravni 3–4 konkurenca predvsem državah z napoveduje večjim upadom %turističnega rasti mednarodnih prihodov. Po ugodni rasti prihodov prometa, s čimer so si poslabšali pogajanja mednarodnih turistov v prvi polovici se zaprenesli drugo za leto 2010. Po pričakovanjih sta krizoleta najbolje polovico 2010(-4,3 pričakuje umiritev rasti. ETC naEvropa ravni Zahodnaleta Evropa %) in Južna/Mediteranska Evrope za leto napoveduje 3 % rasti mednarodnih (-4,7 %). V 2010 Južni/Mediteranski Evropi, kamor je po prihodov, rast se bo še okrepila v letu 2011, naj klasifikaciji UNWTO uvrščena tudi Slovenija, je bilkoupad bištevila število turistov ponovno mednarodnih turistov prišlo 4,7 %. na raven leta 2008 (European Tourism Q2/2010, Trends & Prospects; UNWTO World Barometer, Interim update August 2010). PrihodiTourism mednarodnih turistov, Evropa (% sprememba) Napovedi TDM se gibljejo na približni enaki ravni napovedi UNWTO-ja. Napoved rasti prihodov tujih turistov Svet (%)

Amerike (%)

Evropa Azija (%) (%)

Afrika (%)

Bližnji vzhod (%)

2010

4,3

5,5

2,5

7,7

4,0

3,8

2011

4,9

5,6

4,6

5,9

2,3

3,5

2012

4,4

4,4

4,8

4,6

0,5

1,6

Vir: European Tourism in 2010: Trends & Prospects (Q2/2010), TDM forecast julij 2010, Outbound

Vir: UNWTO World Tourism Barometer; SURS

2.NaSlovenija svetovni ravni se je izboljšanje začelo kazati v zadnji četrtini leta 2009, ko je bila po 14 mesecih negativne V Sloveniji pričakujemo v letu 2010 umirjanje rasti števila rasti zabeležena rast števila prihodov tujih turistov, domačih turistov, v primerjavi z letom 2009, ko smo predvsem na račun rasti prihodov v Aziji in Bližnjem beležili 6-odstotno rast prihodov in prenočitev domačih Vzhodu v drugi polovici leta. Padcem rasti v prvih treh turistov, in 1–3 % rasti števila tujih turistov. četrtinah leta za 10 %, 7 % in 2 % je sledila rast števila turistov za 2 %zaupanja v zadnji1 četrtini. V Evropi so bili 3.tujih Indeks turističnega padci rasti bolj izraziti in negativni v vseh mesecih, v prvi Včetrtini letih 2008 in 13 2009 ITZ-ji za vSlovenijo večji leta kar %, vsodrugi 8 %, tretji 3 % kazali ter v zadnji optimizem kot evropski in svetovni. letu 2010 pa panel 1 %. V zadnjih mesecih se kaže Vizboljšanje v je Južni in slovenskih turističnih strokovnjakov bolj inpesimističen Zahodni Evropi, medtem ko Severna Osrednja/ od evropskega in beležijo svetovnega panela.upad To pomeni, da je Vzhodna Evropa še nadaljnji mednarodnih okrevanje v slovenskem turizmu razmeroma počasnejše turistov. V Sloveniji se je kriza začela odražati z kot na drugih trgih. Ocena v obdobju januar– zamikom, padci rasti pa soposlovanja bili bolj izraziti v prvi polovici april nižja odsezoni pričakovanj pod mejo zaupanja leta 2010 2009, jev poletni so bili in manjši od evropskega vpovprečja, razvoj turizma. Turistični prometje jebilglede enako v mesecu decembru padecnaprihoda turistov (-1 %) enak kot na ravni cele Evrope.turistična 1tujih Indeks turističnega zaupanja izračunava Svetovna organizacija (UNWTO) od leta 2003. Indeks meri mnenje strokovnjakov o pretekli uspešnosti turizma in njihova kratkoročna pričakovanja o uspešnosti turizma. Zaupanje v razvoj slovenskega turizma meri slovenski Indeks turističnega zaupanja, ki ga preračunava Inštitut za turizem Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani v sodelovanju z STO.

Raziskave in razvoj Raziskave in razvoj ●

www.slovenia.info/raziskave www.slovenia.info/raziskave

282


TURISTIČNO OGLEDALO TURISTIČNO OGLEDALO

Marec 2010 September 2010

Vobdobje nadaljevanju podajamo nekatere začasne preteklega leta sicer narastel za tri rezultate odstotke, ankete tujih turistih, ki jo je SURS izvedel letu 2009, vendar oturistično gospodarstvo očitno še ni vpozabilo, da izsledke aktualnih trženjskih raziskav STO ter napovedi so bili poslovni rezultati v letu 2009 zaradi gospodarske raziskav mesecih. številka krize slabšiv innaslednjih se je turistični prometNaslednja v začetnih mesecih TURISTIČNEGA objavljena avgusta 2010. leta 2010 gledeOGLEDALA na 2008 le bo neznatno povečal. Štirimesečni ITZ in indeksi prenočitev turistov za Slovenijo.

I. Turistični promet v letu 2009 1. Svet (-4,3 %), Evropa (-5,6 %) Na svetovni ravni beležimo v letu 2009 po podatkih Tourism Economics 2.1 % upad BDP, v Evropi v evro območju in EU-27 4.0 %. V letu 2010 in 2011 se za svet napoveduje rast BDP za 2.8 in 3.5 odstotne točke. Stopnja inflacije je na svetovni ravni v letu 2009 dosegla 2.2 % raven, v Evropi v evro območju 0.2 %. Gospodarska kriza je vplivala na velik upad Vir: ITZ (2010-2) mednarodnega turističnega prometa v letu 2009. Število prihodov tujih turistov je po ocenah UNWTO (Tourism Barometer, 1/2010) na svetovni ravni v letu V primerjavi z Evropo in svetom imajo slovenski 2009 upadlo za 4,3 % na 880 milijonov. Z izjemo Afrikev predstavniki turističnega sektorja manjše zaupanje (+5,1 so vseNa regije svetaravni v letu upad razvoj%) turizma. evropski je 2009 ocenadoživele celo presegla prihoda tujih inturistov. razvidno vna sliki,turizma sta jo pričakovanja dosegla Kot mejoje zaupanja razvoj najslabše odnesla ravno in predvsem Bližnji Vzhod s 5,6 % (100). Ocena za svet pa Evropa je visoka zaradi rasti upadom v primerjavi s preteklim letom, pri čemer je na azijskem trgu. Napoved za Slovenijo za obdobje maj– Evropa je z 52 % šedavedno na prvemvmestu po deležu avgust 2010 kaže, bo poslovanje prihodnjih štirih prihodov turistov mil.). pričakovali za ta čas mesecih tujih enako, kot bi(460 normalno leta. Napovedi turističnega poslovanja se višajo že štiri Prihodi mednarodnih turistov, svet (% sprememba) Štirimesečni UNWTO ITZ za Evropo in svet

Vir: UNWTO World Tourism Barometer; SURS Vir: ITZ (2010-2)

V Evropi je število tujih turistov upadlo za 5,6 % (v prvi zaporedne kroge kar kaže na izboljšanje polovici leta celoizračunavanja za 10 %). VITZ, absolutnih številkah to razmer vda slovenskem turizmu. Evrope je pomeni, beleži Evropa v letuNapoved 2009 zana 27ravni milijonov

Slovenska organizacija Slovenskaturistična turistična organizacija

manj mednarodnih turističnih prihodov leta 2008. podobna slovenskim napovedim, napoved kot na ravni sveta Največji upad prihodov tujih turistov je bil zabeležen v pa je precej višja. Osrednji/Vzhodni Evropi, delno zaradi ukinitve mnogih letalskih povezav. Zaradi krize se je povečala cenovna konkurenca v državah z večjim upadom III. Izsledkipredvsem aktualnih raziskav turističnega prometa, s čimer so si poslabšali pogajanja 1.za Analiza trga leto 2010.nemškega Po pričakovanjih sta krizo najbolje prenesli Zahodna Evropa (-4,3 %) in Južna/Mediteranska Evropa V letošnjem letu smo pri Slovenski turistični organizaciji (-4,7 %). V Južni/Mediteranski Evropi, kamor je po podrobneje analizirali nemški trg, zlasti v luči upada števila klasifikaciji UNWTO uvrščena tudi Slovenija, je bil upad nemških turistov v Sloveniji v zadnjih letih. Raziskovalni števila mednarodnih turistov 4,7 %. model smo preučevali s šestimi raziskavami. Podatke smo pridobili s strani FUR-a (raziskava med prebivalci Nemčije Prihodi mednarodnih turistov, Evropa (% sprememba) o potovalnih namerah in potovalnem vedenju), SURS-a (raziskava o nemških turistih v Sloveniji), spletnih anket med Nemci, ki so izrazili zanimanje za obisk Slovenije na nemškem predstavništvu, spletne ankete med nemškimi turističnimi agencijami ter od KAIROS FUTURE (raziskave blogov in analize trženja Slovenije konkurenčnih držav v Nemčiji). Cilj projekta je bil podrobneje spoznati nemške turiste in njihove potovalne navade ter namere, opredeliti njihove najbolj atraktivne segmente za boljše prilagajanje pričakovanjem nemških turistov in zmanjšanje poslovnih tveganj. V nadaljevanju navajamo nekaj osnovnih ugotovitev. V letu 2009 je tričetrt Nemcev (49 mio), starih 14 let in Prihodi in prenočitve nemških turistov Vir: UNWTO World Tourism Barometer; SURS v Sloveniji, 1995 2009

Na svetovni ravni se je izboljšanje začelo kazati v zadnji četrtini leta 2009, ko je bila po 14 mesecih negativne rasti zabeležena rast števila prihodov tujih turistov, predvsem na račun rasti prihodov v Aziji in Bližnjem Vzhodu v drugi polovici leta. Padcem rasti v prvih treh četrtinah leta za 10 %, 7 % in 2 % je sledila rast števila tujih turistov za 2 % v zadnji četrtini. V Evropi so bili padci rasti bolj izraziti in negativni v vseh mesecih, v prvi četrtini leta kar 13 %, v drugi 8 %, v tretji 3 % ter v zadnji 1 %. V zadnjih mesecih se kaže izboljšanje v Južni in Zahodni Evropi, medtem ko Severna in Osrednja/ Vzhodna Evropa beležijo še nadaljnji upad mednarodnih turistov. V Sloveniji se je kriza začela odražati z Vir: SURS, obdelava podatkov STO. zamikom, padci rasti pa so bili bolj izraziti v prvi polovici več, najmanjsezoni eno (dolgo ali kratko) potovanje, leta opravilo 2009, v poletni so bili manjši od evropskega skupaj so opravili 65 milijonov potovanj, kar je prihoda za 1 % povprečja, v mesecu decembru je bil padec več kotturistov 2009. Porast številakot potovanj posledica tujih (-1 %) enak na ravnijecele Evrope.večjega števila dodatnih potovanj (8 %), število glavnih potovanj se je nekoliko zmanjšalo (–1 %). Dohodek ima pomemben vpliv na intenzivnost potovanj. Premožnejši so v letu 2009

Raziskave in razvoj Raziskave in razvoj ●

www.slovenia.info/raziskave www.slovenia.info/raziskave

292


TURISTIČNO OGLEDALO TURISTIČNO OGLEDALO

Marec 2010 September 2010

V nadaljevanju podajamo Potovanja nemških turistovnekatere v različnezačasne regije vrezultate letih od ankete o tujih turistih, ki jo je SURS izvedel v letu 2009, 1995 do 2009* izsledke aktualnih trženjskih raziskav STO ter napovedi raziskav v naslednjih mesecih. Naslednja številka TURISTIČNEGA OGLEDALA bo objavljena avgusta 2010.

I. Turistični promet v letu 2009 1. Svet (-4,3 %), Evropa (-5,6 %) Na svetovni ravni beležimo v letu 2009 po podatkih Tourism Economics 2.1 % upad BDP, v Evropi v evro območju in EU-27 4.0 %. V letu 2010 in 2011 se za svet napoveduje rast BDP za 2.8 in 3.5 odstotne točke. Stopnja inflacije je na svetovni ravni v letu 2009 dosegla 2.2 % raven, v Evropi v evro območju 0.2 %. Gospodarska vplivala na velik upad Vir: F.U.R. *Dolžina kriza potovanj je najmanj pet dni. Slovenija je del skupine Mediteran (Evropa). turističnega prometa v letu 2009. mednarodnega Število tujih2008 turistov je po potovaliprihodov več kot v letu in 2007, tistiocenah z nižjimiUNWTO dohodki (Tourism Barometer, na svetovni ravni v letu pa so potovali manj. 591/2010) % Nemcev je potovalo le enkrat, 2009 upadlo za 4,3 % na 880 milijonov. Z izjemo Afrike 18 % dvakrat ali večkrat. Vse bolj razširjena postajajo (+5,1 so vse regije sveta v letuNa2009 doživele upad krajša%) potovanja z 1–3 nočitvami. takšne počitnice se prihoda tujih odpravilo turistov. 23 Kot je razvidno na ki sliki, sta jo je v letu 2009 milijonov Nemcev, so opravili najslabše odnesla ravno EvropaDodati in Bližnji Vzhod s 5,6 43. milijonov kratkih potovanj. je potrebno, da % je upadom v primerjavi s preteklim letom, pri čemer je v letu 2009 le 18 % Nemcev dopustovalo le na krajših Evropa je z 52 % še vedno na prvem mestu po deležu počitnicah. Krajši oddihi so značilni predvsem za mlajše prihodov tujih turistov (460 mil.). in starejše pare brez otrok. Večje število potovanj kot preteklo leto je bilo v letu 2009 opravljenih v Nemčiji in Prihodi mednarodnih turistov, svet (%%). sprememba) bližje doma (+5 %), manj v tujino (–1 Število Nemcev, ki bodo v letu 2010 odšli na potovanje, in število skupnih potovanj naj bi se po napovedih ohranilo na enaki ravni kot v preteklem letu. Stereotipi o nemškem gostu kot o varčnem turistu, ki ves dopust do najmanjše podrobnosti načrtuje vnaprej ne veljajo več. Nemški turisti postajajo bolj izkušeni, izobraženi, fleksibilni v načrtovanju in bolj informirani. Hkrati pričakujejo boljše razmerje med ceno in kakovostjo in so okoljsko vedno bolj občutljivi. Zaradi demografskih sprememb postajajo nemški, pa tudi turisti iz drugih držav, vse starejši in so v vse boljši kondiciji. Starost Vir: UNWTO World Tourism Barometer; SURS turistov, z izjemo najnižjih dohodkovnih skupin, ne vpliva na intenzivnost potovanj. Povečuje se število potovanj V Evropi je število tujih turistov upadlo za 5,6 % (v prvi izven glavne poletne turistične sezone (tendenca k polovici leta celo za 10 %). V absolutnih številkah to desezonalizaciji) in upada število počitnic z otroki. pomeni, da beleži Evropa v letu 2009 za 27 milijonov

Slovenska organizacija Slovenskaturistična turistična organizacija

manj mednarodnih turističnih prihodov kot vleta 2008. Osnovni motivi potovanj ostajajo enaki kot preteklih Največji upad prihodov tujihbeg turistov je bil zabeležen letih: sprostitev brez stresa, iz vsakdana, sonce. Karv Osrednji/Vzhodni Evropi, delno zaradi ukinitve mnogih letalskih povezav. Zaradi krize se je povečala cenovna konkurenca predvsem v državah z večjim upadom turističnega prometa, s čimer so si poslabšali pogajanja za leto 2010. Po pričakovanjih sta krizo najbolje prenesli Zahodna Evropa (-4,3 %) in Južna/Mediteranska Evropa (-4,7 %). V Južni/Mediteranski Evropi, kamor je po klasifikaciji UNWTO uvrščena tudi Slovenija, je bil upad števila mednarodnih turistov 4,7 %. Prihodi mednarodnih turistov, Evropa (% sprememba)

se spreminja, so pričakovanja in zahteve pri uresničevanju motivov tekom potovanj, kar vodi k močnejši delitvi skupin (segmentaciji) in specializaciji ponudnikov. Med tematskimi produkti prednjačijo ogledi mest, krožna potovanja in wellness. Med tipi nastanitve in prevoznimi sredstvi so za nemške turiste v prednosti počitniška stanovanja hiše, avtobusna potovanja ter kampiranje Vir: UNWTOin World Tourism Barometer; SURS oziroma vožnja z avtodomom. Delež navedenih se bo v naslednjih treh letihseše Povečan Na svetovni ravni je povečal. izboljšanje začelo interes kazati vnemški zadnji turisti in četrtiniizkazujejo leta 2009,predvsem ko je bilazapoall-inclusive 14 mesecih pakete negativne nizkocenovne letalske prevoze (povečana cenovna rasti zabeležena rast števila prihodov tujih turistov, občutljivost) terračun do okolja prijazne počitnice. naj predvsem na rasti prihodov v AzijiNainkratko Bližnjem

Vzhodu v drugi polovici leta. Padcem rasti v prvih treh Povprečni izdatki* nemških turistov na potovanju v 2009 četrtinah leta za 10 %, 7 % in 2 % je sledila rast števila na osebi (v EUR) tujih turistov za 2 % v zadnji četrtini. V Evropi so bili padci rasti bolj izraziti in negativni v vseh mesecih, v prvi četrtini leta kar 13 %, v drugi 8 %, v tretji 3 % ter v zadnji 1 %. V zadnjih mesecih se kaže izboljšanje v Južni in Zahodni Evropi, medtem ko Severna in Osrednja/ Vzhodna Evropa beležijo še nadaljnji upad mednarodnih turistov. V Sloveniji se je kriza začela odražati z zamikom, padci rasti pa so bili bolj izraziti v prvi polovici leta 2009, v poletni sezoni so bili manjši od evropskega povprečja, v mesecu decembru je bil padec prihoda tujih turistov (-1 %) enak kot na ravni cele Evrope.

Vir: F.U.R, RA 2010, SURS 2010. *Nastanitev, hrana, pijača, prevoz v Sloveniji, nakupi, prevoz do destinacije in nazaj. Opomba: V Sloveniji gre za izdatke Nemcev v hotelih in kampih v izbranih mesecih.

Raziskave in razvoj Raziskave in razvoj ●

www.slovenia.info/raziskave www.slovenia.info/raziskave

22 10


TURISTIČNO OGLEDALO TURISTIČNO OGLEDALO

Marec 2010 September 2010

Vomenimo nadaljevanju podajamo nekatere rezultate še namero nemških turistov začasne za obisk Slovenije. ankete o tujih turistih, ki jo je SURS izvedel v letu 2009, Pri analizi potovalnih motivov Nemcev, izsledke aktualnih trženjskih raziskav STOkiternameravajo napovedi v naslednjih treh letih obiskati Slovenijo, smo opravili raziskav v naslednjih mesecih. Naslednja številka primerjavo s konkurenčnimi turističnimi destinacijami TURISTIČNEGA OGLEDALA bo objavljena avgusta 2010. (Italijo, Avstrijo, Nemčijo, Hrvaško in Madžarsko). Za Nemce, ki bodo v naslednjih treh letih potovali v Slovenijo, so v primerjavi z Nemci, ki bodo v naslednjih treh letih potovali v konkurenčne potovalne destinacije, pomembnejši naslednji potovalni motivi: spoznavanje 1. Svet %), Evropa (-5,6 %) novih ljudi, (-4,3 animacija, druženje z domačini, pridobitev novih zaznav, izmenjava izkušenj, flirtanje in pustolovščina. potovanjih, z vsaj 5v prenočitvami, Nemci, Na daljših svetovni ravni beležimo letu 2009 po so podatkih ki so na slovenskem predstavništvu izrazili željo zav obisk Tourism Economics 2.1 % upad BDP, v Evropi evro Slovenije,innavedli naslednje vrste potovanj: območju EU-27 4.0 %. V letu 2010 in 2011opazovanje se za svet narave, ogledrast kulturnih sonce, napoveduje BDP znamenitosti za 2.8 in 3.5in prireditev, odstotne točke. morje, plažo terjekolesarjenje pohodništvo. med Stopnja inflacije na svetovniinravni v letu 2009Tisti dosegla njimi, ki nameravajo v naslednjih treh%.letih obiskati 2.2 % raven, v Evropi v evro območju 0.2 Slovenijo, so zainteresirani predvsem za kolesarjenje in Gospodarska kriza ter je krožno vplivala na velik upad pohodništvo, počitek potovanje. In vendar so mednarodnega turističnega prometa v letu nemški anketiranci izrazili, da bodo v naslednjih treh2009. letih Število prihodov tujihv turistov je po ocenah UNWTO najpogosteje potovali Španijo. Slovenija se nahaja šele (Tourism Barometer, 1/2010) na svetovni ravni v letu proti dnu lestvice izbranih destinacij, na 52. mestu. 2009 upadlo za 4,3 % na 880 milijonov. Z izjemo Afrike Več si%)preberite v povzetku in prezentaciji projekta, (+5,1 so vse regije sveta v letu 2009 doživele upad objavljenima na spletni www.slovenia.info/ prihoda tujih turistov. Kot jestrani razvidno na sliki, sta jo raziskave. odnesla V pripravi je segmentacija nemškega ki najslabše ravno Evropa in Bližnji Vzhod strga, 5,6 % bo predvidoma v mesecu novembru predstavljena na upadom v primerjavi s preteklim letom, pri čemer je delavnici, na voljo tudi namestu spletnih Evropa je kasneje z 52 % pa še bo vedno na prvem postraneh. deležu prihodov tujih turistov (460 mil.).

I. Turistični promet v letu 2009

Prihodi mednarodnih turistov,izsvet (% v sprememba) 2. Potovanja turistov ZDA Evropo v

letu 2009 V ZDA se na letni ravni izvaja raziskava o mednarodnih letalskih potnikih2. Izsledki raziskave, izvedene v obdobju med januarjem in decembrom 2009, kažejo, da ima največ potnikov, ki potujejo v Evropo, stalno prebivališče prijavljeno v zveznih državah: New York (16,6 %), Kalifornija (10,1 %), Florida (7,8 %), Pensilvanija (6,9 %), Illinois (4,5 %) in Texas (4,2 %). V ostalih zveznih državah potuje v Evropo manj kot 4 odstotki prebivalcev. Povprečna starost anketiranih moških turistov je bila v letu 2009 47,8 Vir: UNWTO World Tourism Barometer; SURS let, pri ženskah pa 45,2 let. Med turisti je bilo 18,5 % upokojenih oseb, 11,7 % študentov ter največ, 35,5 %, V Evropi je število tujih turistov upadlo za 5,6 % (v prvi 2 US Leisure Travelers to Europe 2009 Report. Survey of polovici leta celo za 10 %). V absolutnih številkah to International Air Travelers, Office of Travel and Tourism pomeni, da beležiN.Evropa 2009 za 27 milijonov Industries. Donald Martinv&letu Company. Slovenska organizacija Slovenskaturistična turistična organizacija

manj ki mednarodnih prihodov kot leta 2008. oseb, delujejo naturističnih strokovno-tehničnem področju. Največji upad prihodov ameriških tujih turistov je biljezabeležen Povprečni letni dohodek turistov v letu 2009v Osrednji/Vzhodni Evropi, delež delnoturistov, zaradi ukinitve mnogih znašal 117.000 $. Največji več kot 20 %, je letalskih povezav. Zaradi krize se je $. povečala na letni ravni zaslužilo več kot 200.000 Le 8,7 %cenovna turistov predvsem z večjim jekonkurenca Evropo obiskalo prvič. vV državah zadnjih petih letih upadom je 24 % turističnega prometa, s čimer dvakrat so si poslabšali pogajanja respondentov Evropo obiskalo ali trikrat, 21,3 % za leto ali 2010. Po pričakovanjih sta krizo najbolje prenesli štirikrat petkrat in 21,8 % šestkrat do desetkrat. Zahodna Evropa (-4,3 %) in Južna/Mediteranska Evropa V(-4,7 povprečju potniki za potovanje v Evropo %). VseJužni/Mediteranski Evropi, kamorodločijo je po 123 dni predUNWTO odhodom, letalsko karto rezervirajo dni klasifikaciji uvrščena tudi Slovenija, je bil81upad pred odhodom na potovanje. Največ števila mednarodnih turistov 4,7 %. turistov potovanje rezervira preko osebnega računalnika (43,9 %), sledi vpliv potovalnega agenta (23,6 %) ter rezervacija neposredno Prihodi mednarodnih turistov, Evropa (% sprememba) pri letalskem prevozniku (17,2 %). Najbolj pogost vir informacij potnikov je osebni računalnik (50,1 %), sledi letalski prevoznik (28 %), turistična agencija (26 %) ter šele na četrtem mestu prijatelji in sorodniki (17,8 %). Najpomembnejši potovalni motiv je bil za večino anketiranih turistov preživljanje prostega časa/zabava/ počitek (69,2 %). Sledi obisk prijateljev in sorodnikov (18 %) ter poslovni motivi (6,2 %). Med najpogostejše aktivnosti na potovanju se uvrščajo večerje v restavracijah (88,1 %), obiskovanje zgodovinskih krajev (83,5 %), nakupovanje (79,5 %), obiskovanje majhnih mest (62,4 %), obiskovanje krajev kulturne dediščine (52 %), obiskovanje podeželja (48,8 %) itd. Kljub svetovnemu trendu vse večjega Vir: UNWTO World Tourism Barometer; SURS pomena trajnostnega oz. zelenega turizma naj omenimo, da je le 3,1 % ameriških turistov v omenjeni raziskavi med Na svetovni ravni se je izboljšanje začelo kazati v zadnji aktivnostmi na potovanju v letu 2009 navedlo okoljski četrtini leta 2009, ko je bila po 14 mesecih negativne oziroma eko turizem. rasti zabeležena rast števila prihodov tujih turistov, predvsem na račun rasti prihodov v Aziji%)in potuje Bližnjems Največji delež anketiranih turistov (40,3 Vzhodu v drugi polovici leta. Padcem rasti v prvih treh četrtinah leta za 10 %, 7 %turistov in 2 %vjeEvropo* sledila rast števila Delež potovanj anketiranih tujih turistov za 2 % v zadnji četrtini. V Evropi so bili padci rasti bolj izraziti in negativni v vseh mesecih, v prvi četrtini leta kar 13 %, v drugi 8 %, v tretji 3 % ter v zadnji 1 %. V zadnjih mesecih se kaže izboljšanje v Južni in Zahodni Evropi, medtem ko Severna in Osrednja/ Vzhodna Evropa beležijo še nadaljnji upad mednarodnih turistov. V Sloveniji se je kriza začela odražati z zamikom, padci rasti pa so bili bolj izraziti v prvi polovici leta 2009, v poletni sezoni so bili manjši od evropskega povprečja, v mesecu decembru je bil padec prihoda tujih turistov (-1 %) enak kot na ravni cele Evrope.

Vir: US Leisure Travelers to Europe 2009 Report, tabela 22. *Več možnih odgovorov.

Raziskave in razvoj Raziskave in razvoj ●

www.slovenia.info/raziskave www.slovenia.info/raziskave

22 11


TURISTIČNO OGLEDALO TURISTIČNO OGLEDALO

Marec 2010 September 2010

Vsvojim nadaljevanju nekatere zakonskimpodajamo partnerjem, 27,3 % začasne z družino,rezultate velik pa ankete o tujihoseb, turistih, ki jo je SURS izvedel%).v letu 2009, je tudi delež ki potujejo sami (26,5 Povprečna izsledke aktualnih trženjskihjeraziskav STO ter napovedi doba nočitev na potovanju v letu 2009 znašala 17,5 raziskav v 63,1 naslednjih mesecih. številka dni. Večina, % turistov, je v tekuNaslednja potovanja obiskala TURISTIČNEGA OGLEDALA bo je objavljena 2010. eno samo državo, dve državi obiskalo avgusta 21,9 % turistov. Skoraj 95 % turistov je obiskalo državo/e zahodne Evrope, le 10,7 % državo/e vzhodne Evrope (glej zgornjo sliko). Največ turistov je obiskalo tudi eno samo destinacijo (38,8 %). Povprečje obiskanih destinacij znaša sicer 2,4. Skupna povprečna potrošnja na potovanju je na skupino 1. Svet (-4,3 %), Evropa (-5,6 %) znašala 5.059 $, na posameznika pa 2.869 $.

I. Turistični promet v letu 2009

Na svetovni ravni beležimo v letu 2009 po podatkih Tourism Economics 2.1 % upad BDP, v Evropi v evro 3. Demografske turizem območju in EU-27 4.0 spremembe %. V letu 2010 inin2011 se za svet napoveduje rast BDP za 2.8 in 3.5 odstotne točke. Manjša umrljivost, podaljšanje življenjske dobe zaradi Stopnja inflacije je na svetovni ravni v letu 2009 dosegla izboljšanja življenjskega standarda in zdravstvenih razmer, 2.2 % raven, v Evropi v evro območju 0.2 %. upadanje nalezljivih bolezni in nižja stopnja rodnosti v večini razvitih družb v 21.vplivala stoletju zana posledico večji Gospodarska krizaimaje velik vseupad delež starejših oseb. To velja predvsem za države mednarodnega turističnega prometa v leturazvitega 2009. sveta, kamor se uvršča večina držav, manj Število prihodov tujih tudi turistov je evropskih po ocenah UNWTO pa za države v razvoju. Vse večjemu deležu starejših (Tourism Barometer, 1/2010) na svetovni ravni v letu oseb, upadlo večji raznolikosti družinskih oblik (večgeneracijske 2009 za 4,3 % na 880 milijonov. Z izjemo Afrike družine, in manjših gospodinjstev (+5,1 %) večje so vseštevilo regije samskih sveta v letu 2009 doživele upad itd.) se botujih potrebno prilagoditi v turistični ponudbi. prihoda turistov. Kot je tudi razvidno na sliki, sta jo najslabše odnesla ravno Evropa in Bližnji Vzhod s 5,6 % Delež starega prebivalstva upadom v primerjavi s preteklim letom, pri čemer je Evropa je z 52 % še vedno na prvem mestu po deležu Delež starih nad 65+ Delež starih nad 80+ prihodov tujih turistov (460 mil.). 2008

2035

2060

2008

2035

2060

Evropa27

17.1

25.4

30.0

4.4

7.9

12.1

Nemčija

20.1

30.2

32.5

4.7

8.9

13.2

Avstrija

17.2

26.1

29.0

4.6

7.2

11.4

Slovenija

16.1

27.4

33.4

3.5

8.4

13.9

Švedska

17.5

23.6

26.6

5.3

8.1

10.0

Velika Britanija

16.1

21.9

24.7

4.5

6.7

9.0

Italija

20.1

28.6

32.7

5.5

9.1

14.9

Prihodi mednarodnih turistov, svet (% sprememba)

Vir: Population projection 2008–2060, Eurostat

V Evropo bodo obenem v večjem številu prihajali predvideno mlajši turisti iz razvijajočih se držav, katerih potrebe po turističnih doživetjih se bodo močno Vir: UNWTO World Tourism Barometer; SURS razlikovale od turistov iz tradicionalnih turističnih trgov. Spremembam, ki bodo nastale kot posledice demografskih V Evropi je število tujih turistov upadlo za 5,6 % (v prvi sprememb, se bo zato v (bližnji) prihodnosti moral polovici leta celo za 10 %). V absolutnih številkah to prilagoditi tudi turistični sektor. Skupina prebivalstva, ki pomeni, da beleži Evropa v letu 2009 za 27 milijonov

Slovenska organizacija Slovenskaturistična turistična organizacija

mednarodnih turističnih kot letačasom, 2008. jomanj sestavljajo starostniki s kupno prihodov močjo in prostim Največji upad prihodovtržni tujihpotencial turistovtudi je bil predstavlja pomemben za zabeležen Slovenijo, av Osrednji/Vzhodni Evropi,v delno zaradi ukinitve zahteva tudi spremembe sektorju, da bi izpolnilimnogih njene letalskih povezav. specifične potrebe. Zaradi krize se je povečala cenovna konkurenca predvsem v državah z večjim upadom Več si preberite v povzetku ETC: Demografske turističnega prometa, s čimerštudije so si poslabšali pogajanja spremembe in turizem objavljene na spletnih straneh za leto 2010. Po pričakovanjih sta krizo najbolje prenesli raziskav razvoja.(-4,3 %) in Južna/Mediteranska Evropa Zahodnain Evropa (-4,7 %). V Južni/Mediteranski Evropi, kamor je po klasifikaciji UNWTO uvrščena tudi Slovenija, je bil upad števila mednarodnih turistov 4,7 %. Prihodi mednarodnih turistov, Evropa (% sprememba)

Kratice Vir: UNWTO World Tourism Barometer; SURS AEA - The Association of European Airlines

Na svetovni ravni se je izboljšanje začelo kazati v zadnji četrtini leta 2009, BDP - Bruto domači proizvodko je bila po 14 mesecih negativne rasti zabeležena rast števila prihodov tujih turistov, ETC - European Travel Commission IER - Inštitut za ekonomske raziskovanja predvsem na račun rasti prihodov v Aziji in Bližnjem ICAO International Civil Aviation Vzhodu v drugi poloviciOrganization leta. Padcem rasti v prvih treh ITEF - Inštitut za turizem Ekonomske fakultet, Univerza v Ljubljani četrtinah leta za 10 %, 7 % in 2 % je sledila rast števila SURS - Statistični urad RS tujih turistov za 2 % v zadnji četrtini. V Evropi so bili SSNZ - Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč padci rasti bolj izraziti in negativni v vseh mesecih, v prvi TourMIS - Marketing-Information-System for tourism managers četrtini 13 %, v drugi 8 %, v tretji 3 % ter v zadnji UMAR - Uradleta RS zakar makroekonomske analize in razvoj 1 %. V zadnjih mesecih se kaže izboljšanje v Južni in UNWTO - World Tourism Organization Zahodni Evropi, medtem ko Severna in Osrednja/ Viri Vzhodna Evropa beležijo še nadaljnji upad mednarodnih V Sloveniji se projekta. je kriza začela odražati 1.turistov. Analiza nemškega trga: Poročilo Dostopno na spletnih stranehz raziskav in razvoja. 2. Banka Slovenije 2. European Tourism 2010: Trend & zamikom, padci rasti pa so bili bolj izraziti v prvi polovici Prospects (Q2 2010). European Travel Commission. 3. Indeks turističnega leta 2009, poletni sezoniEkonomska so bili manjši evropskega zaupanja 2010-2.vInštitut za turizem. fakulteta. od Univerza v Ljubljani. 4. Population projection 2008-2060. 2008. Eurostat. Dostopno prek: http:// povprečja, v mesecu decembru je bil padec prihoda europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/08/119 (23. avgust, tujih5.turistov (-16. %) enakslovenskih kot na ravni cele Evrope. 2010). STR Global. Skupnost naravnih zdravilišč. 7. Statistični ACI - Airport Council International

urad Republike Slovenije. 8. TourMIS. Austrian National Tourist Office. 9. UNWTO World Tourism Barometer, Volume 8. UNWTO. 10. UNWTO World Tourism Barometer, Interim Update, August 2010. 11. US Leisure Travelers to Europe 2009 Report. Survey of International Air Travelers. Office of Travel and Tourism Industries. Donald N. Martin & Company.

Raziskave in razvoj Raziskave in razvoj ●

www.slovenia.info/raziskave www.slovenia.info/raziskave

22 12


TURISTIČNO OGLEDALO TURISTIČNO OGLEDALO

Marec 2010 September 2010

V nadaljevanju podajamo nekatere začasne rezultate ODDELEK ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ ankete o tujih turistih, ki jo je SURS izvedel v letu 2009, Poslanstvo oddelkatrženjskih za raziskave in razvoj zagotavljanje izsledke aktualnih raziskav STOje ter napovedi raziskovalno-razvojne podpore za razvoj in trženje raziskav v naslednjih mesecih. Naslednja številka slovenskega turizma. TURISTIČNEGA OGLEDALA bo objavljena avgusta 2010. Na področju raziskav oddelek skrbi za pridobivanje, analiziranje in posredovanje informacij o turizmu v podporo učinkovitejšemu razvoju in trženju. Na oddelku se pripravljajo mesečni statistični podatki, najrazličnejše analize in raziskave s področja turizma (profili trgov, produktne raziskave itd.) ter periodične novice (Turizem v številkah, Turistično ogledalo). 1.Enkrat Svet %), tudi Evropa (-5,6(Seminar %) letno(-4,3 oddelek pripravi strokovni seminar trženjskih raziskav v turizmu), na katerem sodelujejo priznani domači in tuji strokovnjaki na področju trženjskega Na svetovni ravni beležimo v letu 2009 po podatkih raziskovanja v turizmu.

I. Turistični promet v letu 2009

Tourism Economics 2.1 % upad BDP, v Evropi v evro Razvojneinaktivnosti zajemajo predvsem območju EU-27 4.0oddelka %. V letu 2010 in 2011 sepripravo za svet strateških dokumentov na državni ravni (to je Strategija napoveduje rast BDP za 2.8 in 3.5 odstotne točke. razvoja in trženja slovenskega turizma ter produktne Stopnja inflacije na svetovnidviga ravni vkakovosti letu 2009slovenske dosegla strategije) ter je spodbujanje 2.2 % raven, v Evropis trženjskimi v evro območju 0.2 %. turistične ponudbe standardi, usposabljanjem

manj mednarodnih turističnih prihodov kot leta 2008. TURISTIČNO OGLEDALO. Periodične elektronske novice Slovenske turistične upad organizacije. Izdajatujih Slovenska turistična organizacija, v Največji prihodov turistov je bil zabeležen Dimičeva 13, 1000 Ljubljana. Tel. 01/5898 563, e-mail: raziskave@ Osrednji/Vzhodni delnourednica: zaradi ukinitve mnogih slovenia.info. Glavna Evropi, in odgovorna mag. Maja Pak. Pomočnica urednice: Polona Černič. Oblikovna predloga in letalskih povezav. Zaradi krize se je povečala cenovna oblikovanje besedila: Terminal studio d.o.o. Glasilo je brezplačno. Naročila sprejemamo na STO,v Oddelek za raziskave in razvoj, na konkurenca predvsem državah z večjim upadom polona.cernic@slovenia.info. turističnega prometa, s čimer so si poslabšali pogajanja za leto 2010. Po pričakovanjih sta krizo najbolje prenesli Oddelek za Evropa raziskave(-4,3 in razvoj Zahodna %) in Južna/Mediteranska Evropa Slovenska turistična organizacija (-4,7 %). V Južni/Mediteranski Evropi, kamor je po Dimičeva 13, 1000 Ljubljana klasifikaciji UNWTO uvrščena tudi Slovenija, je bil upad Tel: 01 5898 863 števila turistov 4,7 %. E-pošta:mednarodnih raziskave@slovenia.info http://www.slovenia.info/raziskave http://www.slovenia.info/razvoj

Prihodi mednarodnih turistov, Evropa (% sprememba)

in informiranjem ponudnikov. S svojo politiko razvoja in

trženja produktov spodbuja sodelovanju ponudniki, k Gospodarska kriza je kvplivala namedvelik upad horizontalnemu povezovanju oz. mreženju v okviru produkta. mednarodnega turističnega prometa v letu 2009. Oddelek si prizadeva tudi za pospeševanje vključevanja Število prihodov tujih turistov je po ocenah UNWTO turističnega sektorja v evropske programe in vodi evropski (Tourism Barometer, 1/2010) na svetovni ravni v ki letu projekt EDEN – European Destinations of ExcelleNce, je edenupadlo izmed za ključnih projektovZ STO. V Afrike okviru 2009 4,3 % strateških na 880 milijonov. izjemo EDEN-a pomočjo evropskih predstavnike (+5,1 %) sos vse regije sveta v letusredstev 2009 doživele upad slovenskega turističnega gospodarstva spodbuja k razvoju prihoda tujih turistov. Kot je razvidno na sliki, sta jo trajnostnega oz. zelenega turizma, temelječega na načelih najslabše Evropa in Bližnji Vzhod s 5,6 % okoljske, odnesla družbeneravno in kulturne trajnosti. upadom v primerjavi s preteklim letom, pri čemer je Evropa je z 52 % še vedno na prvem mestu po deležu prihodov tujih turistov (460 mil.).

Prihodi mednarodnih turistov, svet (% sprememba)

Vir: UNWTO World Tourism Barometer; SURS

Vir: UNWTO World Tourism Barometer; SURS

Na svetovni ravni se je izboljšanje začelo kazati v zadnji četrtini leta 2009, ko je bila po 14 mesecih negativne rasti zabeležena rast števila prihodov tujih turistov, predvsem na račun rasti prihodov v Aziji in Bližnjem Vzhodu v drugi polovici leta. Padcem rasti v prvih treh četrtinah leta za 10 %, 7 % in 2 % je sledila rast števila tujih turistov za 2 % v zadnji četrtini. V Evropi so bili padci rasti bolj izraziti in negativni v vseh mesecih, v prvi četrtini leta kar 13 %, v drugi 8 %, v tretji 3 % ter v zadnji 1 %. V zadnjih mesecih se kaže izboljšanje v Južni in Zahodni Evropi, medtem ko Severna in Osrednja/ Vzhodna Evropa beležijo še nadaljnji upad mednarodnih turistov. V Sloveniji se je kriza začela odražati z zamikom, padci rasti pa so bili bolj izraziti v prvi polovici leta 2009, v poletni sezoni so bili manjši od evropskega povprečja, v mesecu decembru je bil padec prihoda tujih turistov (-1 %) enak kot na ravni cele Evrope.

V Evropi je število tujih turistov upadlo za 5,6 % (v prvi polovici leta celo za 10 %). V absolutnih številkah to pomeni, da beleži Evropa v letu 2009 za 27 milijonov

Slovenska organizacija Slovenskaturistična turistična organizacija

Raziskave in razvoj Raziskave in razvoj ●

www.slovenia.info/raziskave www.slovenia.info/raziskave

22 13

Turistično ogledalo 4  

Rezultati turističnega prometa na svetovni, evropski in slovenski ravni v prvi polovici leta 2010...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you