Page 1


Izdelava analize: Episcenter d.o.o. Vodja raziskave: Mojca Tisu, univ. dipl. soc.

April 2010 

 

Analiza in priprava poročila: Mojca Tisu, Jana Mahnič, univ. dipl. psih. Naslov: Primerjalno poročilo, Sejemski dogodki 2010. Naročnik: Slovenska turistična organizacija (STO) Dimičeva 13, 1000 Ljubljana Tel: ++386 1 5898 550 Faks: ++386 1 5898 560 E-pošta: research@slovenia.info http://www.slovenia.info/raziskave

2


Povzetek

Strokovna javnost     Vključenost  Slovenije    v  prodajne  aktivnosti  na  vseh  sejmih  presega  50  %.  Največja    je  med  anketiranci na sejmu v Moskvi (94 %), najmanjša med anketirano poslovno javnostjo v Milanu (60 %)    Izmed bolj prodajanih turističnih produktov:     zdravilišča  in  wellness  prodaja  med  40  %  (Praga)  60  %  (Beograd,  Moskva)  anketirane  poslovne  javnosti.   Med  sejmi  se,  glede  na  prodajo  med  anketiranci,  zelo  razlikuje  produkt  aktivne  počitnice  in  rekreacija, te so v najmanjši meri prodajane v Milanu (20 %), sledi Beograd (30%), Berlin (43 %),  Moskva (60 %), v  največji meri pa je prodajan v Pragi (70 %).   Mesta in kulturo vključujejo predvsem anketirani v Pragi (65 %) in Moskvi (60 %), precej manj je  za ta produkt zanimanja med anketiranci  v Milanu in Beogradu (oba 20 %), še najmanj zanimanja  je med anketiranci v Berlinu (14 %).    Tudi v prihodnje več kot 90 % anketirancev na vseh sejmih izkazuje zanimanje za prodajo turističnih  produktov  v  Sloveniji.  Predvsem  zaradi  naravnih  lepot  (kar  so  še  posebej  izpostavili  anketiranci  na  sejmu v Pragi – 39 %), geografske lege (v največji meri zanimivo za anketirance milanskega sejma – 29  %),  samega  povpraševanja  (še  najbolj med  anketiranci  v  Beogradu  –  33  %),  zdravilišč  (predvsem  za  anketirance v Moskvi – 25 %).     Glede produktov, za katere je bilo izkazano zanimanje za prodajo v prihodnje,   mesta in kultura še najmanj zanimajo anketirance v Beogradu  (27 %) in Berlinu ( 31 %), na ostalih  sejmih ta produkt zanima 57 – 58 % anketirancev.    Med izkazanim zanimanjem za aktivne počitnice in rekreacijo izstopajo anketiranci iz Prage (86 %)  in  Moskve  (57%),  medtem,  ko  je  ta  produkt  najmanj  zanimiv  za  anketirano  poslovno  javnost  na  milanskem sejmu.   Zdravilišča  in  wellness  zanima  med  46  %  (Praga)  in  73  %  (Beograd)  anketiranih  obiskovalcev  sejma.     Glede  posameznih  vidikov  stojnice  (izgled,  animacija,  informacije,  promocijski  material,  kulinarika,  razstavljavci) so na vseh sejmih enotni in dobro do zelo dobro ocenjujejo posamezne vidike. Nekoliko  več  odstopanja  med  posameznimi  sejmi  je  le  pri  oceni  kulinarične  ponudbe,  to  so  v  povprečju  najslabše (vendar še vedno ne slabo) ocenili v Berlinu (M=3,53) in Beogradu (M=3,6), najboljše pa v  Prahi  (M=4,7)  in  v  Moskvi  (M=4,69).  Najbolj  pa  so  si  enotni  glede  ustrežljivosti  in  prijaznosti  razstavljavcev, povprečna ocena se giblje med 4,6 (Moskva) in 4,93 (Praga).

            3 


Splošna javnost    Slovenijo  je  predhodno  obiskalo  77  %  udeležencev  sejma  v  Pragi  in  73  %  udeležencev  sejma  v  Beogradu, najmanj takšnih, ki so že obiskali Slovenijo je bilo v Moskvi (27 %).     Anketirance  je  na  vseh  sejemskih  dogodkih  k  postanku  pri  slovenski  stojnici  pritegnilo  predvsem  zanimanje za Slovenijo, počitnice v Sloveniji, najmanj, 59 % anketirancev se je ob slovenski stojnici  ustavilo  zaradi  zanimanja  za  Slovenijo  v  Berlinu,  največ,  78  %  v  Beogradu,  76  %  v  Pragi.  Izgled  stojnice  je  najbolj  pritegnil  anketirance  v  Beogradu  (34  %)  in  Moskvi  (29  %),  najmanj  anketirane  v  Milanu  (14  %)  in  Beogradu  (15  %),  animacija  in  vzdušje  na  stojnici  sta  prispevala  k  postanku  ob  slovenski stojnici zlasti v Moskvi (33 %), že manj v Pragi in Berlinu (21 %), še najmanj pa v Beogradu  (7 %).     Večina  anketirancev,  ki  izkazuje  zanimanje  za  Slovenijo  in  počitnice  v  Sloveniji,  na  vseh  sejmih  išče  informacije s področja aktivnih počitnic in rekreacije, delež teh se giblje med 47 % (Milano) in 76 %  (Praga).  Sicer  v  Milanu  več  anketirancev  išče  informacije  s  področja  zdravja  in  wellnessa  (60  %),  v  Berlinu  pa  anketirance  zanimajo  predvsem  informacije  o  mestih  in  kulturni  dediščini  (62  %).  V  Milanu je v primerjavi z drugimi sejmi izrazito večji delež tistih, ki kažejo zanimanje za informacije s  področja  gastronomije  (40  %),  delež  teh  se  na  drugih  sejmih  giblje  med  8  %  (Beograd)  in  15  %  (Berlin).     Še  najmočnejši  vtis  je  na  anketirance,  ne  glede  na  kraj  sejma,  pustilo  osebje  na  slovenski  stojnici  delež anketirancev, ki so dejali, da jim je bilo na slovenski stojnici najbolj všeč osebje se giblje med 21  %  (Praga)  in  37  %  (Moskva).  Celostna  grafična  podoba,  dizajn  in  izgled  stojnice  je  še  najbolj  prepričal  anketirance  v  Milanu  in  Beogradu  (25  %  oziroma  26  %),  v  Moskvi  so  bili  med  bolj  navdušenimi nad informacijami in promocijskim materialom (23 %), v Beogradu 19 %. Eden izmed  bolj všečnih elementov na vseh sejmih je bila tudi zelena barva, to je izpostavilo med 21 % (v Berlinu)  in 12 % (v Pragi in v Beogradu).    Zlasti  anketiranci  v  Beogradu  (31  %)  so  tisti,  ki  so  izrazili,  da  so  na  slovenski  stojnici  kaj  pogrešali,  pogrešali  pa  so  predvsem  več  animacije,  tudi  video  promocije,  že  manj  anketirancev,  12  %,  je  kaj  pogrešalo v Berlinu, pogrešali pa so v glavnem promocijski material v angleščini in zemljevide.     Pri  ocenjevanih  značilnosti  slovenske  stojnice  (izgled,  animacija,  informacije,  promocijski  material,  kulinarika,  razstavljavci)  so  si  anketiranci  najbolj  enotni  glede  ustrežljivosti  in  prijaznosti  osebja;  povprečna ocena se na petstopenjski lestvici giblje med 4,70 (Moskva) in 5,00 (Praga), in kakovosti  informacij; povprečna ocena se giblje med 4,53 (Berlin) in 4,84 (Praga).      Anketiranci  vseh  sejemskih  dogodkov  so  si  glede  všečnosti  slogana  »I  feel  Slovenia«  enotni,  povprečna  ocena  všečnosti  slogana  se  na  petstopenjski  lestvici  giblje  med  4,29  (Berlin)  in  4,59  (Praga). Slogan ni bil všeč le 3 % anketirancem, ki so obiskali sejem v Berlinu, sicer je bil slogan na  vseh sejmih zelo všeč med 45 % (Berlin) in 66 % (Praga).            


Vsebina 1  METODOLOGIJA 

6

2 STROKOVNA JAVNOST – B2B 

7

2.1. VKLJUČENOST SLOVENIJE V PRODAJNE AKTIVNOSTI  2.2. TURISTIČNI PRODUKTI PRODAJANI V SLOVENIJI  2.3. ZANIMANJE ZA PRODAJO TURISTIČNIH PRODUKTOV V SLOVENIJI V PRIHODNOSTI  2.3.1. RAZLOGI ZA ZANIMANJE  2.3.2. IZKAZANO ZANIMANJE ZA TURISTIČNE PRODUKTE  2.4. SESTANEK NA SLOVENSKI STOJNICI  2.5. OCENA SLOVENSKE STOJNICE 

7 9  11  12  13  14  16 

3 SPLOŠNA JAVNOST – B2C 

17

3.1. PREDHODNI OBISK SLOVENIJE  3.2. RAZLOG POSTANKA NA SLOVENSKI STOJNICI  3.3. PODROČJE ZANIMANJA  3.4. NAJBOLJ VŠEČ NA SLOVENSKI STOJNICI  3.5. POGREŠANJE NA SLOVENSKI STOJNICI  3.6. OCENA SLOVENSKE STOJNICE  3.7. VŠEČNOST SLOGANA »I FEEL SLOVENIA« 

17 18  19  20  21  22  23 

4 PRILOGA 

24

4.1. VPRAŠALNIK B2B  4.2. VPRAŠALNIK B2C 

24 29 

5


1 Metodologija     V februarju in marcu 2010 je naročnik, STO, izvedel anketiranjem med strokovno in splošno javnostjo  na  petih  sejemskih  dogodkih  ‐  Praga,  Milano,  Beograd,  Berlin,  Moskva.  V  raziskavi  sta  bila  uporabljena standardizirana kvantitativna vprašalnika, ki poleg sociodemografskih vprašanj zajemata  vsebinska  vprašanja  opredeljena  za  dosego  namena  raziskave  izvedene  med  strokovno  in  splošno  javnostjo. Vprašalnika v celoti podajamo v prilogi poročila.     Zbiranje  podatkov  je  na  vseh  sejemskih  dogodkih  potekalo  s  CAPI  (Computer  Assisted  Personal  Interviewing)  metodo  –  računalniško  podprto  osebno  anketiranje,  z  izjemo  sejemskega  dogodka  v  Moskvi, kjer je zbiranje podatkov potekalo s PAPI metodo (Paper And Pencil Interwieving) – osebno  anketiranje, v Berlinu pa je anketiranje potekalo na oba načina.     Velikost realiziranega vzorca za posamezni sejemski nastop prikazujemo v spodnji tabeli.       Tabela 1 

Velikost realiziranega vzorca (n)    Praga  Milano  Beograd  Berlin  Moskva   

Strokovna javnost 

Splošna javnost 

28 25 15 18 18

33 22 85 140 42

                 

6


2 Strokovna javnost – B2B    Namen  anketiranja  strokovne  javnosti  na  sejemskih  dogodkih  STO‐ja  v  tujini  je  bil  ugotoviti   razširjenost prodajnih aktivnosti turističnih produktov v Sloveniji med anketiranimi strokovnjaki, željo  po prihodnjih prodajnih aktivnostih tistih, ki Slovenije še ne vključujejo v svoje prodajne aktivnosti ter  razloge  zakaj  tega  še  ne  počnejo.  Zanimalo  nas  je  tudi  kolikšen  delež  anketiranih  strokovnjakov  je  imelo na stojnici dogovorjen sestanek ter kolikšen delež jih je na stojnici sklenilo kakšen posel.    V poglavju najprej prikazujemo vključenost Slovenije v prodajne aktivnosti po posameznih sejmih, ob  razširjenosti  prodajnih  aktivnosti  turističnih  produktov  v  Sloveniji  v  nadaljevanju  prikazujemo  tudi  način prodaje turističnih  produktov v  Sloveniji, ter  podajamo razloge, zakaj anketiranci posameznih  sejmov Slovenije ne vključujejo v prodajne aktivnosti.     V  poglavju  prikazujemo  tudi  željo  po  prihodnjih  prodajnih  aktivnostih,  zanimanje  za  posamezne  turistične  produkte,  ter  razloge,  zakaj  anketirance  vključevanje  Slovenije  v  prodajne  aktivnosti  v  prihodnosti zanima in zakaj ne.     V  nadaljevanju  poglavja  podajamo  še  delež  anketiranih  strokovnjakov,  ki  je  imel  na  stojnici  dogovorjen sestanek, zadovoljstvo s sestankom, ter delež anketirancev, ki je na stojnici sklenil kakšen  posel ali neformalen dogovor.     Poglavje  zaključujemo  z  oceno  zadovoljstva  stojnice,  in  sicer  z  njenim  izgledom,  animacijo  in  vzdušjem na njej, kakovostjo informacij, promocijskim materialom, kulinarično ponudbo ter z oceno  zadovoljstva z ustrežljivostjo in prijaznostjo razstavljavcev glede na lokacijo sejma 

2.1. Vključenost Slovenije v prodajne aktivnosti     Na  spodnji  sliki  je  razvidna  primerjava  vključenosti  Slovenije  v  prodajne  aktivnosti  anketirancev  na  posameznih sejmih.     Ali je v vaše prodajne aktivnosti vključena tudi Slovenija?  Ne Moskva (n=16)

6%

Berlin (n=18)

Milano (n=25) ‐60%

94%

22%

Praga (n=28) Beograd (n=15)

Da

78%

29%

71%

33%

67%

40% ‐40%

60% ‐20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Slika 1 Vključenost Slovenije v prodajne aktivnosti.  

7


Vsaj 60 % anketirancev (Milano) Slovenijo vključuje v svoje prodajne aktivnosti, vključenost Slovenije  v  prodajne  aktivnosti  se  še  v  največji  meri  izkazuje  v  Moskvi,  kjer  je  94  %  anketiranih  dejalo,  da  Slovenijo vključuje v svoje prodajne aktivnosti.     Iz spodnje tabele so razvidni razlogi za nevključitev Slovenije v prodajne aktivnosti, tistih, ki so dejali,  da v njihove prodajne aktivnosti Slovenija ni vključena.    Tabela 2 

Razlogi za nevključitev Slovenije v prodajne aktivnosti  Praga (n=8) 

Milano (n=10) 

Beograd (n=5) 

Nepoznavanje turistične ponudbe  Slovenije 

3

38%

3

30%

1

20%

1

Nepoznavanje države Slovenije 

1

13%

4

40%

1

20%

 

Neustrezno razmerje med višino cen in  kakovostjo ponudbe 

1

13%

Previsoke cene  ni povpraševanja  ni bilo priložnosti  nismo še vedeli  zanimam se  se nobenega partnerja  nisem še bil  'incoming only'  ni bilo še kontakta  ne vključujejo prodaje v Sloveniji  so novi in niso obdelali še veliko destinacij  brez odgovora  Skupaj 

1

13%

1

              1 1       8 100%

1 1

  1

20%

 

10%                    

13% 13%

Berlin (n=4) 

  1 1

20%   20%    1  1  1                

10% 10%

  10 100%

5

100%

Moskva (n=1) 

25%        

     

     25%     25%     25%                

4 100% 

1 1

  Nepoznavanje turistične ponudbe Slovenije, kot razlog nevključevanja Slovenije v prodajne aktivnosti,  navajajo  tri  anketiranci  v  Pragi  in  tri  v  Milanu,  v  Milanu  je  anketiranec  več  dejal,  da  je  razlog  nevključevanja Slovenije v prodajne aktivnosti nepoznavanje države Slovenije. Omenjena razloga za  nevključevanje  Slovenije  v  prodajne  aktivnosti  navajata  tudi  anketiranca  v  Beogradu,  sicer  se  nepoznavanje  turistične  ponudbe  kot  razlog  nevključevanja  Slovenije  v  prodajne  aktivnosti  pojavlja  tudi  pri  enemu  izmed  anketirancev  v  Berlinu.  Ostali  razlogi,  ki  jih  anketiranci  tudi  navajajo  na  posameznem sejemskem dogodku, so razvidno iz zgornje tabele.        

8


2.2. Turistični produkti prodajani v Sloveniji   S  spodnje  slike  je  razvidna  primerjava  med  sejmi,  glede  na  turistične  produkte,  ki  jih  anketiranci  prodajajo  v  Sloveniji.    Iz  Tabele  3  pa  je  razvidno  s  katerimi  državami  se  povezujejo  pri  prodaji  turističnih produktov v Sloveniji oziroma v kakšni meri jih prodajajo samostojno.   

0%

20% 14% 0%

13%

0% 0%

10% 13%

20%

10% 20% 10%

0%

0%

20%

30% 20% 10% 14%

20% 20% 14%

40%

20% 30%

43%

47%

60%

70%

60%

60%

43%

60%

40% 47%

60%

80%

65%

Katere turistične produkte prodajate v Sloveniji? 

0% Zdravilišča in  wellness

Mesta in  kultura

Praga (n=20)

Aktivne Gastronomija Kongresi in  Igralništvo in  počitnice in  srečanja zabava rekreacija

Milano (n=15)

Beograd (n=10)

Berlin (n=14)

Drugo

Moskva (n=15)

  Slika 2 Turistični produkti prodajani v Sloveniji.      Zdravilišča in wellness na posameznem sejemskem dogodku prodaja vsaj 40 % anketirancev (Praga),  največ, 60 % anketirancev zdravilišča in wellness prodaja v Beogradu in Moskvi.     Večje  razlike  med  sejmi  so  se  pokazale  pri  produktu  mesta  in  kulturo,  katerega  prodaja  65  %  anketirancev  v  Pragi  in  60  %  tistih,  ki  se  udeležili  sejemskega  dogodka  v  Moskvi,  le  14  %  (Berlin)  oziroma 20 % pa v Milanu in Beogradu.     Med bolj prodajanimi turističnimi produkti so tudi aktivne počitnice in rekreacija, katere prodaja 70  %  anketirancev  sejemskega  dogodka  v  Pragi  in  60  %  tistih,  ki  se  udeležili  sejemskega  nastopa  v  Moskvi, najmanj, 20 %, prodaja aktivne počitnice in rekreacijo v Milanu.     Kar  zadeva  gastronomije,  je  delež  anketirancev,  ki  poroča  o  prodaji  tega  produkta,  največji  med  anketiranci  v  Pragi  (30  %),  medtem  ko  v  Moskvi  ni  bilo  anketiranca,  ki  bi  poročal  o  prodaji  tega  produkta.      O prodaji drugih, ne‐kategoriziranih produktih, so v največji meri poročali na sejmu v Milanu (47%) . 

9


Tabela 3 

Povezovanje z državami pri prodaji turističnih produktov v Sloveniji  Praga (n=20)  Samostojno  Italija   Češka Republika 

Milano (n=15)

5

25%

1

7%

2

10%

11

73%

13

65%   

Srbija

1

5%   

Hrvaška

1

5%

1

7%

Beograd (n=10) 2

20%

Berlin (n=14)  5

36%

1

7%

Moskva (n=15) 2 

13%

3

20%

3

20%

5

50%

2

14%

1

7%

1

10%

3

21%

3

20%

Nemčija

1

5%   

1

10%

4

29%

2

13%

Črna Gora 

2

10%   

1

10%

1

7%

2

13%

1

10%

1

7%

3

20%

1

7%    4 

27%

3

20%

Grčija Slovaška 

1 4

20%   

Ruska federacija 

1

5%   

Francija  

1

5%

Bosna in Hercegovina 

7%

1

7%

2

13%

1

10%

1

7%   

Švica

1

5%   

2

13%

Turčija

1

5%   

2

13%

Madžarska

1

5%   

2

13%

Nizozemska

1

5%

1

7%

 

Portugalska

1

5%

1

7%

 

Velika Britanija 

1

5%   

1

7%

Španija

1

5%   

1

7%

Norveška

1

5%   

1

7%

Makedonija

 

1

10%

1

7%   

Finska

1

7%

1

7%

Belgija

1

7%

1

7%

1

7%

2

13%

ZDA Poljska  

 

1

7%

2

10%   

Romunija

1

5%   

 

Malta

1

5%   

 

Ukrajina

1

5%   

 

Ciper

 

 

Portugalska

 

1

7%

Švedska

 

1

7%

Luksemburg

 

1

7%

Izrael

 

1

7%

Irska

 

1

7%

Danska

 

1

7%

Latvija

 

1

7%

Bolgarija

 

1

7%

Avstralija          

 

1

7%

10


Nadaljevanje Tabele 3   Praga (n=20)  Kitajska 

Milano (n=15)

Beograd (n=10)

Berlin (n=14)  Moskva (n=15)

 

 

Nova Zelandija 

 

 

 

drugo

1

7%

 

Skupaj

39 195% 

21

140%

 

11

110%

16

1

7%

1

7%

114%

49

327%

    Turistične produkte v Sloveniji samostojno prodajajo zlasti anketiranci sejma v Berlinu (36 %) in Pragi  (25  %).  Sicer  se  anketiranci  posameznega  sejemskega  dogodka  pri  prodaji  turističnih  produktov  povezujejo  predvsem  z  državo  poteka  sejemskega  dogodka,  tako  se  s  Češko  Republiko  povezujejo  predvsem  anketiranci  sejma  v  Pragi  (13  %),  z  Italijo  se  povezuje  največ  anketirancev  (11  %)  sejemskega dogodka v Milanu, z Srbijo se pri prodaji turističnih produktov v Sloveniji povezujejo zlasti  udeleženci  sejma  v  Beogradu,  udeleženci  sejma  v  Berlinu  se  povezujejo  zlasti  z  Nemčijo  (29  %)  in  Hrvaško (21 %), anketiranci sejma v Moskvi pa z Rusko federacijo(27 %), 20 % anketirancev sejma v  Moskvi se povezuje tudi z Italijo, Češko Republiko, Hrvaško, Grčijo in Francijo.    

2.3. Zanimanje za prodajo turističnih produktov v Sloveniji v prihodnosti     Na  spodnji  sliki  je  prikazana  primerjava  med  sejmi,  glede  na  delež  anketirancev,  ki  so  izkazali  zanimanje za prodajo turističnih produktov v Sloveniji v prihodnje.     Ali vas v prihodnosti zanima prodaja turističnih produktov v Sloveniji?  Ne

Da

Praga (n=28)

100%

Beograd(n=15)

100%

Moskva(n=12)

100%

Berlin(n=18) Milano (n=25)

6%

94%

8%

92%

‐20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

       

Slika 3 Zanimanje za prodajo turističnih produktov v prihodnje v Sloveniji. 

11


Anketiranci na vseh sejmih izkazujejo visoko zanimanje za prodajo turističnih produktov v Sloveniji v  prihodnosti, najmanj, vendar še vedno 92 % anketirancev, je izkazalo zanimanje za prodajo turističnih  produktov v Sloveniji v Milanu, v Berlinu 94 %.  

2.3.1. Razlogi za zanimanje   Na spodnji sliki prikazujemo glavne razloge, zaradi katerih anketirance zanima vključevanje Slovenije  v  svoje  prodajne  aktivnosti  in  sicer  s  primerjavo  na  posameznih  sejmih.  Vprašanje  je  bilo  odprte  narave,  odgovori  so  bili  naknadno  združeni  v  smiselne  kategorije,  prikazujemo  le  tiste  kategorije  (razloge),  ki  so  se  na  vseh  sejmih  izkazale  za  najbolj  pogoste.  Ostali  razlogi  so  razvidni  iz  poročil  za  posamezni sejemski dogodek.    Prosim, pojasnite zakaj vas vključitev Slovenije v vaše prodajne aktivnosti  zanima? (spontane navedbe‐ glavni razlogi) 

31% 25%

19%

25%

11% 10% 20%

33% 13%

18% 19%

20%

29% 13% 19% 25%

40%

14% 13% 25%

60%

39%

80%

0% Naravne lepote

geografska lega

širjenje ponudbe, povpraševanje

Zdravilišča, spa

Praga (n=28)

Mialno (n=21)

Beograd (n=15)

Berlin (n=16)

Zanimiva Moskva (n=4)

  Slika 4 Razlogi za zanimanje za prodajo turističnih produktov v prihodnje v Sloveniji.       Zlasti  naravne  lepote  (39  %  Praga,  25  %  Berlin)  so  tiste,  zaradi  katerih  anketirance  zanima  vključevanje Slovenije v njihove prodajne aktivnosti, ob tem je pomemben vzvod za zanimanje tudi  geografska lega, da je geografska lega tista, zaradi katere anketirance zanima vključevanje Slovenije v  prodajne aktivnosti v prihodnje, je dejalo 29 % anketirancev v Milanu in 25 % v Moskvi, najmanj, 13  %, v Milanu (medtem, ko ta razlog v Pragi sploh ni bil izražen).     Kot  glavni  razlog  zanimanja  se  kaže  tudi  želja,  namen  anketirancev,  da  bi  razširili  svojo  ponudbo  oziroma vključevanje Slovenije v prodajne aktivnosti narekuje povpraševanje, kar se kaže predvsem v  Beogradu (33 %).     Da so zdravilišča tista, zaradi katere anketirance zanima vključevanje Slovenije v prodajne aktivnosti v  prihodnosti,  je  dejalo  25  %  anketirancev  v  Moskvi  in  20  %  v  Beogradu.  Kot  zanimivo  državo  pa  Slovenijo ocenjuje med 19 % (Milano) in 31 % (Berlin), v Moskvi četrtina, medtem v Pragi in Beogradu  izkazanega zanimanja niso utemeljevali s tem razlogom.          

12


2.3.2. Izkazano zanimanje za turistične produkte     Primerjavo  med  posameznimi  sejmi,  glede  na  izkazano  zanimanje  za  turistične  produkte  v  Sloveniji  prikazujemo na spodnji sliki.        

22% 13% 6%

4% 9% 20% 6% 17%

20%

7% 17% 13% 13% 17%

29% 17% 33% 31% 8%

58%

75%

27% 31%

40%

57% 57%

60%

53% 50%

80%

30%

46% 61% 73% 50% 58%

100%

86%

Kateri turistični produkt v Sloveniji vas zanima? 

0% Zdravilišča in  Aktivne  wellness počitnice in  rekreacija Praga (n=28)

Mesta in  kultura

Milano (n=23)

Gastronomija Kongresi in  Igralništvo in  srečanja zabava

Beograd (n=15)

Berlin(n=16)

drugo

Moskva (n=12)

Slika 5 Izkazano zanimanje za turistične produkte. 

Na vseh sejmih je bilo še največ zanimanja izkazanega za zdravilišča in wellness, aktivne počitnice ter  za mesta in kulturo.     Produkti vezani na zdravilišča in wellness  v največji meri zanimajo anketirance v Beogradu (73 %), z  61  %  sledi  Milano  in  z  58  %  Moskva.  Za  aktivne  počitnice  in  rekreacijo  se  zanima  kar  86  %  anketirancev prisotnih na sejmu v Pragi in 75 % tistih, ki so bili na sejemskem dogodku v Moskvi, še  najmanj  pa  anketiranci  s  sejma  v  Milanu  (le  30  %).  Več  kot  50  %  anketirancev  na  treh  sejemskih  dogodkih (Praga, Milano, Moskva) zanimajo mesta in kultura.     Že  manj  je  zanimanja  za  turistične  produkte  vezane  na  gastronomijo,  zanje  se  zanima  tretjina  anketirancev v Beogradu, in skoraj tretjina tistih, ki so bili na sejmu v Berlinu (31 %)  in Pragi (29 %),  še najmanj se jih za ta produkt zanima v Moskvi (le 8 %).     Še  manj  zanimanja  anketiranci  izkazujejo  za  prodajo  turističnih  produktov  'kongresi  in  srečanja'  (največ 17 % Milano, Moskva, najmanj Praga 7 %) ter za produkt 'igralništvo in zabava', za slednje se  zanima  20  %  anketiranih  v  Beogradu  in  17  %  anketirancev,  obiskovalcev  sejma  v  Moskvi,  najmanj  (4%) pa tistih, ki so bili anketirani v Pragi.     

13


2.4. Sestanek na slovenski stojnici    Na spodnji sliki je po posameznih sejmih prikazan delež anketirancev z dogovorjenim sestankom na  slovenski stojnici.     Ali ste imeli na slovenski stojnici dogovorjen sestanek?  Ne Moskva (n=15)

Da

47%

Berlin (n=17)

53%

65%

35%

Beograd (n=15)

80%

20%

Milano (n=25)

80%

20%

Praga (n=28)

86%

‐100%

14% ‐80%

‐60%

‐40%

‐20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Slika 6 Sestanek na slovenski stojnici. 

  Večina  anketirancev,  z  izjemo  tistih,  ki  so  bili  anketirani  na  sejmu  v  Moskvi,  na  slovenski  stojnici  ni  imela dogovorjenega sestanka. V Moskvi je imelo dogovorjen sestanek 8 anketirancev oziroma 53 %,  v  Berlinu  6  oziroma  35  %,  sicer  80  %  anketirancev  (Beograd,  Milano)  in  86  %  (Praga)  na  slovenski  stojnici ni imelo dogovorjenega sestanka.     Ti, ki so imeli sestanek dogovorjen (v Beogradu le 3 anketiranci, v Pragi 4, v Milanu 5, v Berlinu 6 in v  Moskvi 8), so bili na vseh sejmih v povprečju s sestankom zadovoljni, povprečna ocena se giblje med  3,75 (Praga) in 4,33 (Beograd), le anketiranci iz Milana so bili s sestankom v povprečju nezadovoljni  (M=1,6).      Glede  uspešnosti  sestankov,  v  smislu  sklenjenega  posla  oziroma  neformalnega  dogovora,  so  bili  ti  različno uspešni, v Beogradu so bili vsi trije uspešno zaključeni, v Berlinu 4 od 6, v Moskvi 5 od 8, v  Milanu 2 od 5 in v Pragi 1 od 4.     

14


V kolikšni  meri  so  bili  na  posameznih  sejmih  dogovorjeni  sestanki  za  v  prihodnje,    na  vprašanje  so  odgovarjali anketiranci, ki niso imeli dogovorjenega sestanka ter tisti, ki na dogovorjenem sestanku  niso sklenili posla oziroma neformalnega dogovora, je razvidno s spodnje slike.    Ali ste se morda dogovorili za sestanek v prihodnosti?  Ne Moskva (n=10)

20%

Milano (n=23)

Berlin (n=13) ‐100%

80%

44%

Praga (n=27) Beograd (n=12)

Da

57%

67%

33%

75%

25%

77% ‐80%

23% ‐60%

‐40%

‐20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Slika 7 Sestanek na slovenski stojnici.      Več kot polovica vprašanih se je za sestanek v prihodnosti dogovorila v Moskvi (80 %) in v Milanu 857  %), tretjina v Pragi, četrtina oziroma skoraj četrtina pa v Beogradu oziroma v Berlinu.                                              

15


2.5. Ocena slovenske stojnice     Na spodnji sliki in pripadajoči tabeli so prikazane povprečne ocene zadovoljstva s posameznimi vidiki  slovenske  stojnice  s  primerjavo  po  posameznih  sejmih.  Bliže  ko  je  črta,  ki  povezuje  povprečne  vrednosti  posameznih  elementov,    zunanjemu  robu,  boljša  je  percepcija  slovenske  stojnice  na  posameznem sejmu na splošno.     Kako bi ocenili naslednje značilnosti slovenske stojnice?  (povprečne ocene)  Izgled stojnice 5 4 Ustrežljivost in  prijaznost  razstavljavcev

3

Animacija in  vzdušje na stojnici

2

Praga (n=27)

1

Milano (n=25) Beograd (n=15) Promocijski  material

Berlin (n=17)

Kakovost informacij

Moskva (n=13‐16)

Praga 

Milano

Beograd

Berlin  

Moskva

Izgled stojnice  Animacija in vzdušje na stojnici  Kakovost informacij  Promocijski material 

4,78 4,70 4,96 4,89

4,28 4,16 4,28 4,52

4,60 4,20 4,53 4,60

4,59 4,59  4,71  4,53 

4,38 4,57 4,44 4,50

Ustrežljivost in prijaznost razstavljavcev 

4,93

4,64

4,80

4,88

4,60

Slika 8 Ocena slovenske stojnice  

  V glavnem so si bili anketiranci glede posameznih vidikov stojnice na vseh sejmih enotni in dobro do  zelo  dobro  ocenjujejo  posamezne  vidike.  Na  sejmu  v  Pragi  so  bili  v  povprečju  najbolj  zadovoljni  s  kakovostjo  informacij,  v  Milanu,  Beogradu,  Berlinu  in  Moskvi  pa  z  ustrežljivostjo  in  prijaznost  razstavljavcev       

16


3 Splošna javnost – B2C    Namen anketiranja splošne javnosti na sejemskih dogodkih STO‐ja v tujini je bil ugotoviti zadovoljstvo  obiskovalcev stojnice z njenim izgledom, animacijo in vzdušjem na njej ter zadovoljstvo s kakovostjo  podajanja  želenih  informacij  osebja  obiskovalcem  splošne  javnosti.  Hkrati  je  bil  namen  ugotoviti  katere  informacije  obiskovalce  zanimajo,  ter  katere  informacije  obiskovalce  zanimajo  pa  jih  na  stojnici (morda) ni mogoče pridobiti.     V poglavju sprva prikazujemo delež anketirancev posameznega sejma, ki so  predhodno Slovenijo že  obiskali, kaj je tisto, ki je anketirance vzpodbudilo, da so se na slovenski stojnici ustavili, ter podajamo  informacije, za katere se zanimajo anketiranci, ki izkazujejo interes za Slovenijo oziroma počitnice v  Sloveniji.     V nadaljevanju poglavja navajamo, kaj je obiskovalcem slovenske stojnice na stojnici najbolj všeč in  kaj, če kaj, na njej pogrešajo, v nadaljevanju pa podajamo oceno zadovoljstva obiskovalcev slovenske  stojnice  s  posameznimi  značilnostmi  stojnice  in  prikazujemo  oceno  všečnosti  z  osrednjim  promocijskim sloganom Slovenije »I feel Slovenia« za posamezen sejemski dogodek.    

3.1. Predhodni obisk Slovenije    S spodnje slike je, po posameznih sejmih, razviden delež anketirancev, ki so že bili v Sloveniji.     Ali ste že bili v Sloveniji?  Ne Praga (n=30)

23%

Beograd (n=64)

73%

35%

Berlin (n=127)

‐100%

77%

27%

Milano (n=20)

Moskva (n=33)

Da

65%

55%

45%

73% ‐80%

27% ‐60%

‐40%

‐20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Slika 9 Predhodni obisk Slovenije.      Več kot 50 % anketirancev, ki so že bili v Sloveniji je med anketiranci v Pragi (77 %), Beogradu (73 %)  in Milanu (65 %). Med anketiranimi obiskovalci sejma v Moskvi jih je bilo v Sloveniji 27 %.      

17


3.2. Razlog postanka na slovenski stojnici    Na spodnji sliki prikazujemo povod postanka na slovenski stojnici in sicer s primerjavo po posameznih  sejmih.   

40% 20%

Izgled stojnice

Animacija in vzdušje na  stojnici

12% 14% 20% 15% 7%

60%

21% 14% 7% 21% 33%

80%

18% 14% 15% 34% 29%

100%

76% 68% 78% 59% 74%

Kaj vas je pritegnilo, da ste se ustavili na slovenski stojnici?

0% Zanimanje za Slo,  počitnice v Slo Praga (n=33)

Milano (n=22)

Beograd (n=85)

Berlin (n=140)

Drugo

Moskva (n=42)

Slika 10 Povod postanka na slovenski stojnici. 

  Anketirance  na  vseh  sejemskih  dogodkih  je  k  postanku  pri  slovenski  stojnici  pritegnilo  predvsem  zanimanje  za  Slovenijo.  Ob  slovenski  stojnici  se  je  zaradi  zanimanja  za  Slovenijo  in  počitnice  v  Sloveniji  namreč  ustavilo  59  %  anketirancev  v  Berlinu,  sicer  se  je  zaradi  zanimanja  za  Slovenijo  in  počitnice v Sloveniji ob slovenski stojnici ustavilo 68 % (Milano) ali več anketirancev, največ, 78 %, v  Beogradu.     Izgled stojnice je najbolj pritegnil anketirance v Berlinu (34 %), in Moskvi (29 %) najmanj anketirane v  Milanu  (14  %)  in  Beogradu  (15  %),  animacija  in  vzdušje  na  stojnici  pa  je  prispelo  k  postanku  pri  slovenski stojnici zlasti v Moskvi (33 %), še najmanj v Beogradu (7 %).                                   

18


3.3. Področje zanimanja    Na spodnji sliki prikazujemo primerjavo med posameznimi sejmi, glede na področje iskanih informacij  za namen počitnikovanja v Sloveniji.    

0% 1% 3%

Casino in  zabava

Kongresi in  srečanja

20% 11% 13%

7% 2% 2% 0%

16%

40% 8% 15% 10%

12%

39%

60%

20%

16%

40%

40%

60%

24%

80%

56% 47% 32% 62% 45%

100%

76% 47% 51% 52% 68%

Za informacije na katerem področju počitnikovanja v Sloveniji se zanimate?

0% Aktivne počitnice in  rekreacija

Mesta in  kulturna  dediščina

Praga (n=25)

Zdravje in  Gastronomija wellness

Milano (n=15)

Beograd (n=65)

Berlin (n=82)

Drugo

Moskva (n=31)

        Večina na vseh sejmih išče informacije s področja aktivnih počitnic in rekreacije (med 76 % v Pragi in  47 %  Milanu), le v Milanu delež teh presega delež tistih, ki iščejo informacije s področja zdravja in  wellnessa (60 %), v Berlinu pa delež tistih, ki iščejo informacije o mestih in kulturni dediščini (62 %). V  Milanu je tudi izrazito večji delež tistih, ki iščejo informacije s področja gastronomije (40%), delež teh  se na drugih sejmih giblje med 8 % (Beograd) in 15 % (Berlin).       Slika 11 Področje zanimanja za počitnice v Sloveniji. 

                 

19


3.4. Najbolj všeč na slovenski stojnici     Na  spodnji  sliki  prikazujemo  glavne  navedbe  anketirancev  glede  tega,  kaj  jim  je  bilo  na  slovenski  stojnici najbolj všeč. Vprašanje je bilo odprtega tipa, odgovori so bili naknadno združeni v smiselne  kategorije, prikazujemo le tiste navedbe (razloge), ki so se na vseh sejmih izkazale za najbolj pogoste.  Ostale navedbe so razvidne iz poročil za posamezni sejemski dogodek.     

6% 10% 19% 7% 10%

Zelena barva

Informacije, promo material

Vzdušje, atmosfera

Milano (n=20)

Beograd (n=84)

15%

6% 10% 19% 6% 23%

Dizajn, izgled, celostna  podoba

20%

1%

12% 20% 12% 21% 17%

15% 25% 26% 12%

40%

21% 30% 27% 25% 37%

60%

12% 15%

Kaj vam je na slovenski stojnici najbolj všeč? (spontane navedbe‐ glavni elementi všečnosti) 

0% ‐20%

Osebje, informatorji

Praga (n=33)

Berlin (n=126)

Narava, naravni  materiali

Moskva (n=30)

Slika 12 Najbolj všeč na slovenski stojnici.        Osebje, informatorji, so tisti, ki so na vseh sejmih pustili močan vtis, delež anketirancev, ki so dejali,  da  jim  je  bilo  najbolj  všeč  osebje  se  giblje  med  21  %  (Praga)  in  37  %  (Moskva).  Celostna  grafična  podoba in dizajn in izgled stojnice je še najbolj prepričal anketirane obiskovalce  v Milanu in Beogradu  (25 % oziroma 26 %), medtem ko v Moskvi samega dizajna ni izpostavil nihče, so bile pa zato ravno v  Moskvi med bolj navdušenimi nad informacijami in promocijskim materialom (23 %, v Beogradu 19  %). Eden izmed bolj všečnih elementov na vseh sejmih je bila tudi zelena barva, to je izpostavilo med  21 % (v Berlinu ) in 12 % (v Pragi in v Beogradu).       

     

20


3.5. Pogrešanje na slovenski stojnici     Na  spodnji  sliki  je,  glede  na  sejem,  prikazan  delež  anketirancev,  ki  so  dejali,  da  na  stojnici  nekaj  pogrešajo ter kaj pogrešajo.      Ali na slovenski stojnici kaj pogrešate? Ne Beograd (n=85)

69%

Berlin (n=138) Milano (n=22) Moskva (n=37) Praga (n=33)

Da 31%

88%

12%

91%

BER (n=14) ‐ promocijski material v Ang  (4) ‐ zemljevid (3) ‐ drugo (7)

9%

97%

3%

100%

MI (n=2) ‐ bolj živo, več glasbe (2)

0%

‐120% ‐100% ‐80%

‐60%

‐40%

‐20%

0%

BG (n=26) ‐ več animacije (13) ‐ video promocija, več slik (4) ‐ kaj značilnega za Slo (3) ‐ ponudba obale, Slo Istre (2) ‐ drugo (6)

20%

40%

60%

80%

100%

Slika 13 Pogrešanje na slovenski stojnici.

  Da na stojnici še kaj pogrešajo, jih je največ dejalo v Beogradu (BG), skoraj tretjina, pogrešali pa so  predvsem  več  animacije,  živahnosti,  energije.  Že  manj,  12  %,  je  kaj  pogrešalo  v  Berlinu  (BER),  predvsem promocijski material v angleščini in zemljevide, 9 %  oziroma 2 od 22 pa v Milanu glasbo,  živahnost.  

   

           

21


3.6. Ocena slovenske stojnice     Na spodnji sliki in pripadajoči tabeli so prikazane povprečne ocene zadovoljstva s posameznimi vidiki  slovenske  stojnice  s  primerjavo  po  posameznih  sejmih.  Bliže  ko  je  črta,  ki  povezuje  povprečne  vrednosti  posameznih  elementov,    zunanjemu  robu,  boljša  je  percepcija  slovenske  stojnice  na  posameznem sejmu na splošno.     Kako bi ocenili naslednje značilnosti slovenske stojnice?   (povprečne ocene)  Izgled stojnice 5 4 3

Ustrežljivost in  prijaznost osebja

Animacija in vzdušje  na stojnici

2

Praga (n=32) Milano (n=22)

1

Beograd (n=85) Berlin (n=107‐136) Promocijski  material

Moskva (n=30‐42) Kakovost informacij

Praga 

Milano

Beograd

Berlin  

Moskva

Izgled stojnice  Animacija in vzdušje na stojnici  Kakovost informacij  Promocijski material 

4,84 4,75 4,84 4,81

4,45 4,41 4,64 4,23

4,51 4,09 4,72 4,64

4,55 4,42  4,53  4,41 

4,69 4,73 4,62 4,53

Ustrežljivost in prijaznost osebja 

5,00

4,77

4,92

4,83

4,70

 

Slika 14 Ocena slovenske stojnice. 

Tako  kot  pri  poslovni  javnosti  so  tudi  pri  splošni  javnosti  še  največje  razlike  v  povprečnih  ocenah  glede kulinarične ponudbe na stojnici, povprečne ocene se gibljejo med 3,06 (Berlin) in 4,59 (Praga).  Najbolj  enotni  so  anketirirani  predstavniki  poslovne  javnosti  pri  ustrežljivosti  in  prijaznosti  osebja,  ocene  se  gibljejo  med  4,7  (Moskva)  in  5,0  (Praga),  ter  kakovosti  informacij,  ocene  se  gibljejo  med  4,53 (Berlin) in 4,84 (Praga).     

 

22


3.7. Všečnost slogana »I feel Slovenia«    Primerjava všečnosti slogana med anketiranci posameznih sejmov je razvidna s spodnje slike.     Kako vam je všeč slogan Slovenije »I feel Slovenia«?  Praga (n=32; M=4,59) Milano (n=22; M=4,55)

46%

Berlin (n=136; M=4,29)

45% 0%

Mi je všeč

20%

6%

44%

50%

Moskva (n=35; M=4,4)

6%

45%

55%

Beograd (n=84; M=4,44)

Zelo mi je všeč

28%

66%

6%

48%

10% 3%

42% 40%

Ni mi niti všeč niti mi je všeč

60% Ni mi všeč

80%

100%

Sploh mi ni všeč

Slika 15 Všečnost slogana »I feel Slovenia«.

    Povprečna  ocena  všečnosti  slogana  se  na  petstopenjski  lestvici  giblje  med  4,29  (Berlin)  in  4,59  (Praga). Slogan ni všeč le 3 % anketirancev, ki so bili na sejmu v Berlinu, sicer pa je na vseh sejmih  zelo všeč med 45 % (Berlin) in 66 % (Praga).      

23


4 Priloga 4.1. Vprašalnik B2B    ANK: Slovenska turistična organizacija vas vljudno prosi za izpolnitev spletne ankete. Za sodelovanje se vam  vnaprej iskreno zahvaljujemo.     v1    Na katerem področju turizma delujete? (možnih je več odgovorov)    1 Turistična agencija, organizator potovanj   2 Destinacijska, produktna organizacija   3 Hotel, drugi nastanitveni obrat   4 Zdravilišče, wellneški center   5 Športna dejavnost (npr. golf klub)   6 Zabaviščna dejavnost (npr. igralništvo)   7 Prevozno podjetje (letalska družba, rent a car, avtobusni prevoz)   8 Drugo (prosim navedite):    

v2    Ali je v vaše prodajne aktivnosti vključena tudi Slovenija?    1 Da   2 Ne 

$v2==1  v2a    Katere turistične produkte prodajate v Sloveniji? (možnih je več odgovorov)    1 aktivne počitnice in rekreacija   2 mesta in kultura   3 gastronomija   4 zdravilišča in wellness   5 kongresi in srečanja   6 igralništvo in zabava   7 drugo:     $v2==1  v2b    S katero državo oziroma državami se povezujete pri prodaji turističnih produktov v Sloveniji? (možnih je  več odgovorov)    1 Turistične produkte v Sloveniji prodajmo samostojno     2 Avstrija   3 Belgija   4 Bolgarija   5 Bosna in Hercegovina   6 Ciper   7 Češka republika   8 Črna gora   9 Danska   10 Estonija   11 Finska  

24


12 Francija   13 Grčija   14 Hrvaška   15 Irska   16 Islandija   17 Italija   18 Latvija   19 Litva   20 Luksemburg   21 Madžarska   22 Makedonija   23 Malta   24 Nemčija   25 Nizozemska   26 Norveška   27 Poljska   28 Portugalska   29 Romunija   30 Ruska federacija   31 Slovaška   32 Srbija   33 Španija   34 Švedska   35 Švica   36 Turčija   37 Ukrajina   38 Velika Britanija   39 Južnoafriška republika   40 Avstralija   41 Nova Zelandija   42 Druge države Oceanije   43 Izrael   44 Japonska   45 Kitajska   46 Koreja ( Republika )   47 Brazilija   48 Kanada   49 Združene države Amerike   50 Druga država (prosim navedite):     $v2==2  v2c    Prosim, pojasnite, zakaj Slovenije v vaše prodajne aktivnosti ne vključujete? (možnih je več odgovorov)    1 nepoznavanje države Slovenije   2 nepoznavanje turistične ponudbe Slovenije   3 neustrezne prometne povezave (avto, avtobus, letalo, vlak)   4 previsoke cene   5 neustrezno razmerje med višino cen in kakovostjo ponudbe   6 drugo (prosim navedite):   v3    Ali vas v prihodnosti zanima prodaja turističnih produktov v Sloveniji?     1 Da   2 Ne 

25


$v3==1 v3a    Prosim, pojasnite zakaj vas vključitev Slovenije v vaše prodajne aktivnosti zanima?     _________________________________________________________________      $v3==1  v3b    Kateri turistični produkt v Sloveniji vas zanima? (možnih je več odgovorov)    1 aktivne počitnice in rekreacija   2 mesta in kultura   3 gastronomija   4 zdravilišča in wellness   5 kongresi in srečanja   6 igralništvo in zabava   7 drugo:    $v3==2  v3c    Prosim, pojasnite zakaj vas vključitev Slovenije v vaše prodajne aktivnosti ne zanima? (možnih je več  odgovorov)    1 nepoznavanje države Slovenije   2 nepoznavanje turistične ponudbe Slovenije   3 neustrezne prometne povezave (avto, avtobus, letalo, vlak)   4 previsoke cene   5 neustrezno razmerje med višino cen in kakovostjo ponudbe   6 drugo (prosim navedite):  v4    Ali ste imeli na slovenski stojnici dogovorjen sestanek?    1 Da   2 Ne 

$v4==1  v4a    V kolikšni meri ste s sestankom zadovoljni?    1 Zelo nezadovoljen   2 Nezadovoljen   3 Niti zadovoljen niti nezadovoljen   4 Zadovoljen   5 Zelo zadovoljen     $v4==1  v4b    Ali ste sklenili kakšen posel ali neformalni dogovor?    1 Da   2 Ne     $v4==2 or $v4b==2  v4c    Ali ste se morda dogovorili za sestanek v prihodnosti? 

26


1 Da   2 Ne   

v5    Kako bi ocenili naslednje značilnosti slovenske stojnice? Pri tem uporabite 5‐stopenjsko lestvico, kjer 1  pomeni, da ste zelo nezadovoljni, 5 pa, da ste zelo zadovoljni.   

3 Niti  zadovoljen   1 Zelo   2  niti   4  nezadovoljen  Nezadovoljen  nezadovoljen  Zadovoljen   5 Zelo              zadovoljen 

1 Izgled stojnice  2 Animacija in vzdušje na stojnici  3 Kakovost informacij  4 Promocijski material  5 Kulinarična ponudba  6 Ustrežljivost in prijaznost razstavljavcev 

1 1  1  1  1  1 

2 2  2  2  2  2 

3 3  3  3  3  3 

4 4  4  4  4  4 

5 5  5  5  5  5 

  v6    Spol    1 Moški   2 Ženski   v7    Koliko ste stari?     1 Let:  v8    Iz katere države prihajate?    1 Avstrija   2 Belgija   3 Bolgarija   4 Bosna in Hercegovina   5 Ciper   6 Češka republika   7 Črna gora   8 Danska   9 Estonija   10 Finska   11 Francija   12 Grčija   13 Hrvaška   14 Irska   15 Islandija   16 Italija   17 Latvija   18 Litva   19 Luksemburg   20 Madžarska   21 Makedonija   22 Malta   23 Nemčija  

27


24 Nizozemska   25 Norveška   26 Poljska   27 Portugalska   28 Romunija   29 Ruska federacija   30 Slovaška   31 Srbija   32 Španija   33 Švedska   34 Švica   35 Turčija   36 Ukrajina   37 Velika Britanija   38 Južnoafriška republika   39 Avstralija   40 Nova Zelandija   41 Druge države Oceanije   42 Izrael   43 Japonska   44 Kitajska   45 Koreja (Republika)   46 Brazilija   47 Kanada   48 Združene države Amerike   49 Slovenija   50 Druga država (prosim navedite):  

                     

28


4.2. Vprašalnik B2C    ANK: Slovenska turistična organizacija vas vljudno prosi za izpolnitev spletne ankete. Za sodelovanje se vam  vnaprej iskreno zahvaljujemo.     v1    Kaj vas je pritegnilo, da ste se ustavili na slovenski stojnici? (možnih je več odgovorov)    1 izgled stojnice   2 animacija in vzdušje na stojnici   3 zanimanje za Slovenijo, počitnice v Sloveniji   4 drugo (prosim navedite):     $v1_3==3  v2    Za informacije na katerem področju počitnikovanja v Sloveniji se zanimate? (možnih je več odgovorov)    1 aktivne počitnice in rekreacija   2 mesta in kulturna dediščina   3 gastronomija   4 zdravje in wellness   5 kongresi in srečanja   6 casino in zabava   7 drugo (prosim navedite):  v3    Kaj vam je na slovenski stojnici najbolj všeč?    _________________________________________________________________      v4    Ali na slovenski stojnici kaj pogrešate?    1 Da   2 Ne 

$v4==1  v4a    Kaj pogrešate na slovenski stojnici?    _________________________________________________________________     

29


v5    Kako bi ocenili naslednje značilnosti slovenske stojnice? Pri tem uporabite 5‐stopenjsko lestvico, kjer 1  pomeni, da ste zelo nezadovoljni, 5 pa, da ste zelo zadovoljni.     3 Niti  zadovoljen   1 Zelo   2  niti   4  nezadovoljen  Nezadovoljen  nezadovoljen  Zadovoljen   5 Zelo              zadovoljen 

1 Izgled stojnice  2 Animacija in vzdušje na stojnici  3 Kakovost informacij  4 Promocijski material  5 Kulinarična ponudba  6 Ustrežljivost in prijaznost osebja 

1 1  1  1  1  1 

2 2  2  2  2  2 

3 3  3  3  3  3 

4 4  4  4  4  4 

5 5  5  5  5  5 

 

$v5_3<3  v5a    Dejali ste, da s kakovostjo informacij niste bili zadovoljni, zakaj ne?     _________________________________________________________________    v6    Kako vam je všeč slogan Slovenije »I feel Slovenia«?    1 Zelo mi je všeč   2 Mi je všeč   3 Ni mi niti všeč niti mi je všeč   4 Ni mi všeč   5 Sploh mi ni všeč   v7    Spol    1 moški   2 ženski   v8    Koliko ste stari?    1 Let:  v9    Kakšna je vaša dosežena stopnja izobrazbe?    1 končana osnovna šola ali manj   2 nižja poklicna ali srednja poklicna izobrazba (2 do 3‐letna)   3 srednja strokovna ali srednja splošna izobrazba (4‐letna)   4 višja izobrazba   5 visoka dodiplomska   6 visoka podiplomska   v10    Kakšen je vaš zaposlitveni status?    1 zaposlen   2 samozaposlen   3 nezaposlen   4 dijak, študent  

30


5 upokojenec   6 kmet   7 gospodinja   8 drugo   v11    Kolikšen je vaš osebni povprečni mesečni dohodek?     1 do 400 EUR   2 401 do 800 EUR   3 801 do 1200 EUR   4 1201 do 1600 EUR   5 1601 do 2000 EUR   6 več kot 2000 EUR   7 ne želim odgovoriti   8 nimam mesečnega dohodka   v12    Iz katere države prihajate?    1 Avstrija   2 Belgija   3 Bolgarija   4 Bosna in Hercegovina   5 Ciper   6 Češka republika   7 Črna gora   8 Danska   9 Estonija   10 Finska   11 Francija   12 Grčija   13 Hrvaška   14 Irska   15 Islandija   16 Italija   17 Latvija   18 Litva   19 Luksemburg   20 Madžarska   21 Makedonija   22 Malta   23 Nemčija   24 Nizozemska   25 Norveška   26 Poljska   27 Portugalska   28 Romunija   29 Ruska federacija   30 Slovaška   31 Srbija   32 Španija   33 Švedska   34 Švica   35 Turčija   36 Ukrajina   37 Velika Britanija   38 Južnoafriška republika  

31


39 Avstralija   40 Nova Zelandija   41 Druge države Oceanije   42 Izrael   43 Japonska   44 Kitajska   45 Koreja (Republika)   46 Brazilija   47 Kanada   48 Združene države Amerike   49 Slovenija   50 Druga država (prosim navedite):     $v12<>49  v13    Ali ste že bili v Sloveniji?    1 Da   2 Ne                                                                       

32


33

Sejemski dogodki 2010  
Sejemski dogodki 2010  

Sejemski dogodki v letu 2010 - primerjalno poročilo.